Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació, per a l'exercici 2021. [2020/11259]

(DOGV núm. 8986 de 30.12.2020) Ref. Base de dades 010695/2020
Mitjançant Ordre 13/2018, de 31 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (DOGV 8377, 06.09.2018)

En la present resolució es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes destinades a promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (d'ara en avant, CEO), en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió d'ajudes per a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional.

L'article 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que «en la tramitació anticipada l'atorgament de subvencions, de conformitat amb el que es disposa en l'article 41 de la present llei, podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de la concessió, i haurà de constar en tots els tràmits que el tal atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això».En virtut del que s'ha exposat, i de conformitat amb el que s'estableix en els articles 160.4.b i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Mitjançant la present resolució es convoquen per a l'exercici 2021, les ajudes regulades en l'Ordre 13/2018, de 31 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (publicada en el DOGV núm. 8377 de 06.09.2018).

2. Aquesta convocatòria té per objecte promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat en CEO, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la normativa aplicable segons el que es disposa en la disposició addicional primera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, resultant subvencionables en 2021 les contractacions, pròrrogues, transformacions de contractes temporals en indefinits i/o ampliacions de jornada del personal amb diversitat funcional severa, produïdes fins al 28 de febrer de 2021.

3. Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes convocades mitjançant la present resolució, els centres especials d'ocupació inscrits en el registre de CEO de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i complisquen els requisits establits en l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores i en la normativa aplicable.Article 2. Finançament de la convocatòria per a 2021

1. Les ajudes regulades en la present resolució es finançaran per un import global màxim estimat d'1.200.000,00 €, amb càrrec al capítol 4 del subprograma pressupostari 322.51, codi línia de subvenció S2240000, corresponents a fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal, d'ara en avant SEPE.

2. La dotació d'aquesta convocatòria podrà incrementar-se si concorre algun dels supòsits establits en l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. En tot cas, aquest increment queda condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.3. En aplicació de l'article 11.6 del Decret 77/2019, els eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibilitaran que es dicten resolucions de concessió complementàries per a aquelles sol·licituds que, complint tots els requisits, hagueren sigut concedides per imports inferiors a les valoracions inicials, per aplicació del sistema de «prorrateig» establit en l'article 6 de l'Ordre 13/2018 de bases reguladores, a causa de crèdit insuficient.

4. La publicitat a què fa referència l'apartat 2 no implicarà l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.

5. No obstant això, la concessió de les ajudes establides en aquesta resolució estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a això en els pressupostos de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'any 2021Article 3. Forma de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es), a través del procediment habilitat a aquest efecte, o bé a través de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació http://www.labora.gva.es/es/centres-especials-d-ocupacio), en l'enllaç a la seu electrònica que hi ha associat a cada ajuda publicada. Per a això, s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut de representant d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a la ciutadania (persona física), en el supòsit de persones autoritzades en el Registre de Representants.Article 4. Termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes

Les sol·licituds d'ajudes hauran de presentar-se en el termini de l'1 al 15 de març de 2021.Article 5. Documentació que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud

Documentació general

1. A les sol·licituds haurà d'adjuntar-se, a més de la documentació específica, la documentació general següent signada electrònicament per la persona representant legal de l'entitat, que haurà d'annexar-se per mitjans telemàtics:

a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja existisca implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

b) Dades de domiciliació bancària, segons model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat variació, i en aquest cas s'indicarà el compte en què s'haurà de practicar l'ingrés.

En el cas de presentació de dades de domiciliació bancària nous, s'haurà d'aportar certificat de l'entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte.

c) Declaració responsable acreditativa que l'entitat beneficiària no està incursa en cap de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària de subvencions i en concret de no trobar-se en el supòsit de l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració responsable es troba inclosa en la mateixa sol·licitud general de subvencions.

d) Declaració responsable acreditativa que l'entitat beneficiària reuneix els requisits establits en el Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.06.2014), modificat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215/3 de 07.07.2020), i per tant, no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió incloses en aquest reglament i recollides en la disposició addicional tercera de l'Ordre 13/2018 de bases reguladores.

e) Declaració responsable, en model normalitzat, que l'import de les subvencions sol·licitades en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere els límits establits en la disposició addicional tercera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

f) Declaració responsable de la persona representant legal de l'entitat sol·licitant de les ajudes acreditativa que ha informat les persones de les quals aporta dades o documentació, relativa entre altres, al tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat, dels següents aspectes:• La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb les finalitats del procediment.

• La possibilitat que l'administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat.

• Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns.

Així mateix, en el cas que aquesta consulta requerisca per Llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, l'entitat sol·licitant de les ajudes disposa d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.

Aquesta declaració figura inclosa en la sol·licitud general de subvencions.

g) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere o òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest, i en vigor, o en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat, segons el que s'estableix en l'article 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, modificat pel Reial Decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en l'ocupació.En el cas que el pla d'igualtat, ben visat i en vigor, ja estiga en poder de l'òrgan instructor, hauran de comunicar aquesta circumstància, fent constar data de presentació i expedient de destinació, no resultant necessari presentar-ho de nou.

2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les seues dades d'identitat, en cas de persona física, i de la representació legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, i no caldrà aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

No obstant això, la persona sol·licitant o representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant comunicació escrita a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en tal sentit. En aquest supòsit, haurà de presentar-se la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.Quant a l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, d'acord amb el que es disposa en l'article 18 del Reglament de la Llei general de subvencions, la persona sol·licitant podrà autoritzar expressament a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'obtenció directa d'aquesta informació, constant aquesta autorització en la mateixa sol·licitud general de subvencions.A falta d'aquesta autorització expressa, hauran de presentar els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Institut Valencià d'Administració Tributària.

3. Acreditació d'estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en model normalitzat (Declaració article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions).

4. La presentació de sol·licituds a l'empara d'aquesta convocatòria suposa la prestació del consentiment per part de l'entitat sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga sol·licitar als òrgans competents de la Seguretat Social la informació estrictament necessària per a comprovar les altes, baixes, manteniments i incidències de l'entitat sol·licitant de les ajudes.Documentació específica

1. La documentació específica per a les sol·licituds d'ajuda a les unitats de suport és:

a) Relació del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa del CEO que complisca els requisits de l'article 1.2 de la present resolució, segons model normalitzat.

b) Relació de les persones integrants de la unitat de suport, d'acord amb la composició establida en l'article 12 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, per les quals se sol·licita la subvenció convocada mitjançant la present resolució, llocs de treball que hagen d'ocupar i jornada laboral, segons model normalitzat.

c) Els CEO que realitzen la seua activitat empresarial en diversos centres de treball, hauran d'aportar informe detallat especificant el personal amb diversitat funcional severa pel qual sol·liciten subvenció, en quin centre de treball realitza la seua activitat laboral diària i quin personal tècnic i personal encarregat atén en cadascun d'aquests..

d) Còpia dels contractes indefinits, o transformació de contractes temporals en indefinits, del personal integrant de les unitats de suport, juntament amb els comunicats d'alta en Seguretat Social, llevat que aquest personal ja haguera resultat subvencionat pel present programa en exercicis anteriors.

e) Documentació acreditativa de la titulació de tècnic/tècnica de grau mitjà o superior del personal tècnic integrant de les unitats de suport, així com documentació acreditativa dels coneixements i/o experiència equiparables (currículum i contractes o certificats acreditatius d'accions de voluntariat), d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 12 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, llevat que aquest personal ja haguera resultat subvencionat pel present programa en exercicis anteriors.

f) Acreditació de la contractació del personal integrant de les unitats de suport com a personal tècnic o personal encarregat d'aquestes, mitjançant l'aportació dels contractes, clàusules addicionals o annexos als contractes o escrits registrats en els centres d'ús de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de modificació dels contractes subscrits amb anterioritat i en les noves contractacions, llevat que aquest personal ja haguera resultat subvencionat pel present programa en exercicis anteriors.

g) Documentació acreditativa del tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat severa, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de la disposició addicional segona de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, llevat que aquest personal ja haguera resultat subvencionat pel present programa en exercicis anteriors, exceptuant el que està disposat en les STS 992/2018, 993/2018 i 994/2018, per les quals es va declarar inaplicable l'equiparació entre discapacitat i incapacitat, fins que una norma amb rang de llei ho establisca amb posterioritat a aquestes sentències, i segons l'abast que aquesta determine, equiparant la discapacitat i la incapacitat.

2. En el cas que la documentació que hi ha en poder de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, relativa tant al personal integrant de les unitats de suport com al personal amb diversitat funcional o discapacitat destinataris finals de la present ajuda, resultara insuficient, aquest organisme podrà requerir a les entitats beneficiàries, en qualsevol moment, l'aportació de la documentació que estime necessària per a la concessió de l'ajuda.Article 6. Instrucció, procediment i criteris de concessió

1. El procediment de concessió de subvencions serà, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions, el de concurrència competitiva mitjançant el sistema de «prorrateig» entre les entitats beneficiàries d'aquest, de l'import global màxim destinat al programa, en el cas que el pressupost publicat resultara insuficient per a atendre la totalitat de les ajudes sol·licitades.

Per a efectuar la concessió de les ajudes mitjançant el sistema de prorrateig, i una vegada comprovada la constitució de la unitat de suport d'acord amb els mòduls establits en l'article 12 de l'ordre, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat severa, destinatàries finals de l'ajuda, la duració dels seus contractes i la jornada d'aquests.

A aquesta fi, s'avaluaran les ajudes corresponents per cada persona treballadora amb diversitat funcional o discapacitat severa, aplicant-se la reducció proporcional a totes les entitats beneficiàries, segons el pressupost existent.

2. El procediment s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria de la persona titular de la direcció general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació que es publicarà íntegrament en la Base de Dades Nacional de Subvencions així com l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment establit en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la subdirecció general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació amb competències en matèria d'ocupació.

4. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

5. Una vegada instruïts els expedients, es remetran a la comissió de valoració, que avaluarà les sol·licituds emetent informe en el qual es concretarà el resultat d'aquesta avaluació.

La composició de la comissió de valoració serà la següent:

• President o presidenta: la persona titular de la subdirecció general d'ocupació o una persona funcionària que designe per a la seua substitució, amb rang mínim de cap de servei.

• Vocals: la persona titular del servei amb competències en matèria d'ocupació protegida, o una persona funcionària que designe per a la seua substitució, que actuarà com a secretària o secretari, i una persona funcionària d'aquest servei, que serà designada per la persona titular d'aquest.

6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució.Article 7. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la direcció general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o òrgan en què aquesta delegue.2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de quatre mesos, a comptar des de l'endemà a l'entrada de la sol·licitud en el registre telemàtic de la Generalitat.

Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que es preveu en la legislació de procediment administratiu comú.

3. La resolució de concessió de les ajudes, ben motivada, fixarà expressament la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se l'entitat beneficiària d'aquesta, amb notificació a la interessada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú.4. La resolució exhaureix la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Article 8. Mitjà de notificació

1. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

2. A tal fi es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la mencionada seu electrònica. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

Article 9. Justificació i pagament de les ajudes

1. La justificació de la despesa i el pagament de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en els articles 14 i 15 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

2. Els terminis per a l'aportació de la documentació establida en l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores són:

Primer termini, de l'1 al 15 de juliol:

a) Rebuts de salaris de gener a juny, tots dos inclusivament, i extra, si escau, i justificants del càrrec en compte.

b) Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i justificants del càrrec en compte. Relació nominal de treballadors (RNT) de gener a maig, tots dos inclusivament.

c) Informe-resum semestral (de gener a juny), en model normalitzat, dels cessaments i les baixes per incapacitat temporal, maternitat o paternitat i les seues corresponents substitucions, si escau, per noves contractacions o contractes d'interinitat segons corresponga, tant del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa com del personal integrant de la unitat de suport, per als quals s'haja sol·licitat subvenció, signat electrònicament per la persona representant legal de l'entitat.d) Declaració responsable de l'autenticitat de la despesa, en model normalitzat.

e) Declaració responsable del personal tècnic i encarregat, integrant de les unitats de suport, de les funcions que realitzen, corresponent al 1r semestre 2021, en model normalitzat.Segon termini, de l'1 al 15 de novembre:

a) Rebuts de salaris de juliol a octubre, tots dos inclusivament, i justificants del càrrec en compte.

b) Rebuts de Liquidació de Cotitzacions (RLC) i justificants del càrrec en compte. Relació nominal de treballadors (RNT) de juny a setembre, tots dos inclusivament.

c) Declaració responsable de l'autenticitat de la despesa, en model normalitzat.Tercer termini, de l'1 al 15 de febrer de l'any següent a la convocatòria:

a) Rebuts de salaris de novembre i desembre, tots dos inclusivament, i extra, si escau, i justificants del càrrec en compte.

b) Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i justificants del càrrec en compte d'octubre, novembre i desembre.

c) Relació nominal de treballadors (RNT) d'octubre, novembre i desembre.

d) Informe-resum semestral (de juliol a desembre), en model normalitzat, dels cessaments i les baixes per incapacitat temporal, maternitat o paternitat i les seues corresponents substitucions, si escau, per noves contractacions o contractes d'interinitat segons corresponga, tant del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa com del personal integrant de la unitat de suport, per als quals s'haja sol·licitat subvenció, signat electrònicament per la persona representant legal de l'entitat.e) Acreditació d'estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en model normalitzat (declaració article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions).f) Declaració final de finançament, en model normalitzat, acreditatiu de la no concurrència de subvencions o del finançament de les accions amb altres possibles fons.

g) Declaració sobre publicitat i transparència, en model normalitzat, acreditatiu del compliment de l'obligació establida en l'article 4, apartat 1, juntament amb la impressió de pantalla de la pàgina web del CEO, si escau.

h) Declaració responsable de l'autenticitat de la despesa, en model normalitzat.

i) Informe acreditatiu dels serveis d'ajust personal i social prestats a totes les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat severa, ateses i pels quals s'ha rebut l'ajuda regulada en la present convocatòria, en model normalitzat.

j) Declaració responsable del personal tècnic i encarregat, integrant de les unitats de suport, de les funcions que realitzen, corresponent al 2n semestre 2021, en model normalitzat.

No obstant això, l'òrgan instructor del procediment regulat en l'ordre, podrà sol·licitar l'aportació de documentació justificativa de les activitats realitzades d'ajust personal i social, per a la prestació del qual han rebut l'ajuda.

3. Una vegada concedida la subvenció podran realitzar-se pagaments anticipats, segons el procediment i els percentatges màxims establits en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, o els que específicament puguen establir-se per a aquesta mena de subvencions en la llei de pressupostos per a 2021 o per acord del Consell.

4. Per al pagament pel règim de bestretes, l'entitat beneficiària haurà de presentar garantia pels imports a anticipar, excepte en els supòsits legalment establits pels quals s'exonere de la seua constitució expressament.

5. En tot cas, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de pagament, l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, d'acord amb el que es disposa en l'article 5, documentació general, apartat 2 de la present convocatòria, així com acreditar en l'expedient estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, segons el que es disposa en l'article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions.Article 10. Compatibilitat amb el Mercat Comú: requisits i exclusionsLes ajudes regulades en l'ordre per la qual s'estableixen les bases, són compatibles amb el mercat comú, ja que es regeixen pel Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DOUE L187, de 26.06.2014), modificat pel REGLAMENT (UE) 2020/972 DE LA COMISSIÓ de 2 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215/3 de 07.07.2020), i concretament per l'article 34, com a ajudes per a compensar els costos addicionals de l'ocupació de treballadors/es amb diversitat funcional, sempre que la intensitat de l'ajuda no supere el 100 % dels costos subvencionables, entenent-se per tals els regulats en l'article 34 del citat Reglament, havent sigut comunicades a la Comissió Europea que ha registrat aquesta comunicació amb el número d'assumpte SA.52011 i la pròrroga del règim d'ajudes amb el número SA. 59799.D'acord amb el que s'estableix en els apartats 2 a 5 de l'article 1 del Reglament 651/2014, aquest no s'aplicarà a una sèrie de supòsits entre els quals cal assenyalar:

• Les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació, concretament les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, les ajudes a l'establiment i funcionament d'una xarxa de distribució o les ajudes a altres costos corrents vinculats a l'activitat exportadora.• Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

• Les ajudes concedides en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

1. Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades, o

2. Quan l'ajuda depenga del fet que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris.

• Els règims d'ajudes que no excloguen explícitament el pagament d'ajudes individuals a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, a excepció dels règims d'ajudes destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals.

• Les ajudes ad hoc en favor d'empreses contemplades en l'apartat anterior.

• Les ajudes a empreses en crisis, a excepció dels règims d'ajudes destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals.

• Les mesures d'ajuda la concessió de la qual estiga supeditada a l'obligació que el beneficiari tinga la seua seu en l'Estat membre pertinent o que estiga establit predominantment en aqueix Estat membre; no obstant això, s'autoritza el requisit de disposar d'un establiment o d'una sucursal en l'Estat membre que concedeix les ajudes en el moment en què es facen efectives.

• Les mesures d'ajuda la concessió de la qual estiga supeditada a l'obligació que el beneficiari utilitze béns de producció nacional o serveis nacionals.

• Les mesures d'ajuda que restringisquen la possibilitat que els beneficiaris exploten els resultats de la investigació, el desenvolupament i la innovació en altres Estats membres.

Quant a la concessió d'ajudes a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, es fa constar que en aplicació de la jurisprudència «Deggendorf», la Comissió pot suspendre el pagament d'una ajuda a una empresa amb una ordre de recuperació pendent d'executar.Artículo 11. Control de las ayudas

A l'efecte del que es disposa en l'article 10.2 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, en relació amb el que s'estableix en la lletra j de l'article 165.2 de la Llei 1/2015, s'estableix per a 2021 un pla de visites del 10 % de les entitats beneficiàries del programa.

A l'efecte del que es disposa en l'article 169.3 de la Llei 1/2015, el pla de visites del 10 % de les entitats beneficiàries del programa es durà a terme amb entitats beneficiàries que representen almenys un 10 % de l'import d'ajudes concedides en aquest.Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, davant el corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament un recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 21 de desembre de 2020.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu Biosca

Mapa web