Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació, per a l'exercici 2021.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8986 de 30.12.2020
Número identificador:  2020/11371
Referència Base de Dades:  010696/2020
 Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació, per a l'exercici 2021. [2020/11371]

BDNS (541598)

De conformitat amb el que es disposa en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes convocades mitjançant la present resolució els centres especials d'ocupació inscrits en el registre de CEO de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana i complisquen amb els requisits determinats en l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores i en la normativa d'aplicació.Segon. Objecte

La present resolució té per objecte promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO), en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la normativa aplicable segons el que es disposa en la disposició addicional primera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, i resulten subvencionables en 2021 les contractacions, pròrrogues, transformacions de contractes temporals en indefinits i/o ampliacions de jornada del personal amb diversitat funcional severa, produïdes fins al 28 de febrer de 2021.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 13/2018, de 31 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (DOGV núm. 8377 de 06/09/2018).Quart. Quantia

La quantia de les subvencions s'estableix com a màxim en 1.200 € anuals per cada persona treballadora amb el tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat indicats en el punt 1 de l'article 11 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, contractats per temps indefinit o mitjançant contracte temporal de duració igual o superior a sis mesos, i a jornada completa.

Aquesta subvenció es reduirà de manera proporcional en funció de la jornada i de la duració dels contractes del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa, sempre que la jornada supose, com a mínim, la meitat de la jornada habitual de l'empresa.

Aquesta subvenció es destinarà a finançar costos salarials i de Seguretat Social, corresponents a les nòmines de gener a desembre de l'exercici corresponent a cada convocatòria anual, incloses dues pagues extraordinàries o prorrateig d'aquestes, derivats de la contractació indefinida del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional en els CEO, per al desenvolupament de les funcions descrites en el reial decret que les crea.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se en el termini de l'1 al 15 de març de 2021.

Sisé. Compatibilitat amb el Mercat Comú

Les ajudes regulades en l'ordre per la qual s'estableixen les bases són compatibles amb el mercat comú, ja que es regeixen pel Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DOUE L187, de 26/06/14), modificat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215/3 de 7/07/2020), i concretament per l'article 34, com a ajudes per a compensar els costos addicionals de l'ocupació de treballadors/es amb diversitat funcional, sempre que la intensitat de l'ajuda no supere el 100% dels costos subvencionables, entenent-se com a tals els regulats en l'article 34 del mencionat reglament, i han sigut comunicats a la Comissió Europea, que ha registrat aquesta comunicació amb el número d'assumpte SA.52011 i la pròrroga del règim d'ajudes amb el número SA. 59799.

València, 21 de desembre de 2020.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu Biosca.

Mapa web