Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es publica l'ampliació dels crèdits màxims que han de finançar les subvencions destinades al foment de l'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació, convocades en 2021 mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i regulades en l'Ordre 13/2018.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9146 de 09.08.2021
Número identificador:  2021/8517
Referència Base de Dades:  007845/2021
 RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es publica l'ampliació dels crèdits màxims que han de finançar les subvencions destinades al foment de l'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació, convocades en 2021 mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i regulades en l'Ordre 13/2018. [2021/8517]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 30 de desembre de 2020, número 8986, es va publicar la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació per a l'exercici 2021, regulades en l'Ordre 13/2018, de 31 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació.L'import global màxim publicat en la resolució per a atendre aquestes ajudes en 2021 va ascendir a 1.200.000 €, que és insuficient per a atendre la totalitat de les ajudes sol·licitades que compleixen els requisits establits per la normativa aplicable.

De conformitat amb el que s'estableix en la disposició final primera, apartat 2, de l'Ordre 13/2018, de 31 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en relació amb l'article 2 de la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, considerant les sol·licituds presentades fins al moment i existint crèdit disponible en la línia S2240000, escau incrementar en 276.000 € el finançament per a les subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació i publicar-la en el DOGV, sense establir un nou termini de presentació de sol·licituds.En conseqüència, i en virtut de les facultats establides en la disposició final primera, apartat 2 de l'Ordre 13/2018, resolc:Únic

Incrementar la dotació assignada en la Resolució de 21 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es van convocar les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació per a l'exercici 2021, ajudes regulades en l'Ordre 13/2018, de 31 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 06.09.2018), en 276.000 €, finançada amb càrrec al capítol 4, del subprograma 322.51, codi línia S2240000, amb fons provinents del SEPE, amb el que la dotació per a aquestes ajudes aconsegueix un import màxim d'1.476.000 €.

La present resolució produirà efectes l'endemà de la signatura, sense perjudici de la posterior publicació del seu extracte en el DOGV.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini d'un mes, computat en els termes ja dits, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 4 d'agost de 2021.– El director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web