Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2003, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es prorroga i completa per al curs 2003-2004 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2003/M8503]

(DOGV núm. 4547 de 18.07.2003) Ref. Base de dades 3451/2003


de 9 de juliol de 2003, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es prorroga i completa per al curs 2003-2004 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2003/M8503]

Atés que el curs acadèmic 2003-2004 culmina el procés d'implantació dels nous currículums de l'ESO i el Batxillerat i simultàniament han d'aplicar-se algunes de les mesures previstes per la Llei Orgànica 10/2002 de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació que no requerixen desenrotllament reglamentari.

En virtut de les competències establides en el Decret 81/2003 de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, esta Secretaria Autonòmica ha resolt dictar la resolució següent:

Un

La Resolució de 15 de juny de 2001, completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, amb correcció d'errors publicada en el DOGV de 12.07.2002, queden prorrogades per al curs 2003-2004 amb les excepcions que s'expressen a continuació.

Dos

1. Totes les referències que en les mencionades resolucions figuren als cursos acadèmics 2001-2002 i 2002-2003, s'entenen referides al curs 2003-2004.

2. Així mateix totes les referències a ensenyances extingides, COU i FP 2n grau, queden anul·lades.

3. Totes les referències a professors d'Educació Secundària amb la condició de catedràtic s'entenen referides al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària.

Tres

1. D'acord amb la disposició addicional tercera de la LOCE la supervisió dels llibres de text i la resta de materials curriculars constituïx part del procés ordinari d'inspecció que exercix l'administració educativa.

2. La informació pública sobre llibres de text i materials curriculars del nou curs escolar recomanats en cada àrea, s'haurà d'exposar en el tauler d'anuncis del centre una setmana abans de la finalització del curs anterior prevista en el calendari escolar.

Quatre

Amb la finalitat de facilitar l'aplicació de la normativa vigent sobre revalidacions i normes de compatibilitat entre ensenyances de règim general i ensenyances de règim especial de Música i Dansa, es recorda la normativa vigent:

- Orde de 2 de gener del 2001 (BOE 6 de gener) que convalida matèries troncals de l'ESO (Música i Educació Física).

- Orde de 12 de juliol de 1996 (DOGV 30.09.1996) modificada i completada per l'Orde de 4 de juny de 1998 (DOGV 09.07.1998) que convalida optatives d'ESO en estudis de Música i Dansa.

- Orde de 10 de novembre de 1998 (DOGV 16.12.1998) que estén la revalidació d'optatives al Batxillerat.

- Resolució de 14 de març de 2000 (DOGV 30.03.2000) que establix el procediment de registre de qualificacions.

- Orde de 18 de juny de 2002 que modifica diverses ordes de Batxillerat i regula la compatibilitat entre el tercer cicle del grau mitjà i les matèries comunes del Batxillerat (Annex XI).

Cinc

L'apartat vint-i-u de la Resolució de 15 de juny de 2001 es modifica i queda redactat del mode següent:

1. Àrees troncals del currículum:

En les àrees troncals el nombre d'alumnes per grup serà de 30. Amb caràcter general, en els centres que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials permanents, el nombre màxim d'alumnes amb necessitats educatives especials serà de dos per aula. En estes circumstàncies el nombre màxim d'alumnes per aula serà de 25. Quan només hi haja un alumne en esta situació el nombre màxim d'alumnes per aula serà de 28.

2. Matèries optatives:

A la Segona Llengua Estrangera, en primer i segon cicle i Cultura Clàssica en el segon cicle se li aplicarà el que disposa el paràgraf segon de l'apartat 8 de l'Orde de 9 de maig de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regulen les matèries optativa en l'ESO.

Sis

D'acord amb el que indica el número 3 de la disposició final primera de la LOCE el títol de Tècnic d'Arts Aplicades i Disseny permet l'accés directe a la modalitat d'Arts del Batxillerat tal com s'indicava en l'Annex III de l'Orde de 21 de juliol de 2000 (DOGV de 5 de setembre) no modificat.

Set

L'apartat dotze de la Resolució de 26 de juny de 2002, que modifica l'Annex II de la Resolució de 15 de juny de 2001 en alguns apartats, queda redactat de la manera següent:

A5) Desdobles, en els centres de dos línies s'aplicaran 24 hores.

C) Cicles formatius:

– Coordinador de cicles formatius: tindrà una reducció de 3 hores lectives, en aquells centres que compten amb menys de quatre cicles formatius o amb quatre o més famílies professionals.

– Responsable d'equips i manteniment: existirà un responsable de manteniment en cada família professional que tindrà una dedicació horària de 2 hores setmanals quan en la dita família professional es contemplen entre un i tres cicles formatius distints, en el cas de tindre autoritzats entre quatre i cinc cicles formatius distints serà de 3 hores setmanals i quan tinguen autoritzats més de cinc Cicles Formatius distints serà de 4 hores setmanals.

– Tutor de primer curs: tindrà una reducció de 3 hores lectives per grup.

– Tutor de segon curs: tindrà una reducció de 5 hores lectives per grup.

Desdobles de mòduls

a) De 18 a 30 alumnes s'atribuiran les hores de desdobles quan el mòdul les tinga assignades.

b) De 12 a 17 alumnes es formarà grup sense hores de desdoble, encara que el mòdul les tinga assignades.

Se suprimix tota referència al subapartat d) Curs d'Orientació Universitària.

València, 9 de juliol de 2003.– El secretari autonòmic d'Educació: Máximo Caturla Rubio.

Mapa web