Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 149/2009, de 25 de setembre, del Consell, pel qual regula el conveni d'assistència sanitària a pacients privats. [2009/10952]

(DOGV núm. 6112 de 29.09.2009) Ref. Base de dades 010836/2009

DECRET 149/2009, de 25 de setembre, del Consell, pel qual regula el conveni d'assistència sanitària a pacients privats. [2009/10952]
Índex
Preàmbul
Article 1. Objecte
Article 2. Conveni de assistència sanitària
Article 3. Persones que poden subscriure el conveni d'assistència sanitària
Article 4. Requisits per a la subscripció del conveni d'assistència sanitària
Article 5. Contingut del conveni
Article 6. Duració del conveni i data d'efecte
Article 7. Quotes econòmiques
Article 8. Pagament de les quotes
Article 9. Suspensió i extinció del conveni
Article 10. Procediment per a la subscripció del conveni
Disposició addicional única. Òrgans competents
Disposició transitòria única. Situacions anteriors
Disposició final primera. Habilitació normativa
Disposició final segona. Entrada en vigor
Preàmbul
La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, establix, en l'article 16, que els usuaris sense dret a l'assistència dels servicis de salut poden accedir als servicis sanitaris amb la consideració de pacients privats, d'acord amb determinats criteris, entre els quals es preveu la facturació dels servicis que se'ls presten en l'àmbit de l'atenció primària i de l'hospitalària. Per la seua banda, el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, que establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a actualitzar-la, recorda que s'ha de reclamar l'import dels servicis als usuaris sense dret a l'assistència dels servicis de salud, admesos com a pacients privats, d'acord amb el que establix l'article 16 de la Llei General de Sanitat.
La Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, desplega, en l'àmbit del sistema sanitari públic valencià, les bases i els principis de coordinació assenyalats per l'Estat en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i en la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, i establix les condicions per a l'accés universal al Sistema Nacional de Salut de totes les persones dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Esta Llei d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana establix en l'article 12.6 que els pacients privats tenen dret a accedir a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut a la Comunitat Valenciana en els termes que establix la normativa estatal, sense perjuí del que disposa l'article 14 de la llei. El article 14, esmentat adés, establix que el cost de les prestacions facilitades a estos «pacients privats» els serà reclamat, encara que la pròpia llei establix la possibilitat que subscriguen un conveni amb la Generalitat «amb els requisits, procediments, quotes i condicions que s'establisquen per desplegament reglamentari» (article 13.7).
A fi de garantir que l'accés a l'assistència sanitària pública es faça en condicions d'equitat i igualtat efectiva, la Llei d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana habilita un instrument específic, el conveni d'assistència sanitària, que permet, sobre la base de la voluntat lliure de la persona interessada en la subscripció, articular d'una manera estable i continuat l'accés a les prestacions del sistema sanitari públic valencià de les persones no assegurades que tinguen uns requisits determinats, i els interesse, de manera que es facilite l'accés que s'ha dit. Així mateix, a través d'esta figura, es possibilita la reducció de costos administratius associats als procediments de detecció, gestió i recaptació propis de la reclamació del cost de les prestacions sanitàries, perquè es permet la substitució d'un sistema de compensació del cost basat en l'exigència del pagament a càrrec de la persona assistida dels imports corresponents a cada prestació concreta, per un sistema de compensació basat en el pagament d'una quota única periòdica que engloba totes les prestacions en un període temporal concret.
Per tant, fent ús de l'autorització conferida al Consell per la disposició final primera de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, per a dictar les normes reglamentàries necessàries per al desplegament i l'aplicació de la llei, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 25 de setembre de 2009,
Decrete
Article 1. Objecte
1. Este decret té com a objecte regular l'accés a les prestacions sanitàries del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana per mitjà de la subscripció voluntària del conveni d'assistència sanitària a pacients privats, previst en apartat 7 de l'article 13 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a este decret, són pacients privats les persones que, segons a l'article 11.2 de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, tenen la consideració de no assegurades.
2. El conveni d'assistència sanitària a pacients privats regulat en este decret no genera dret a la cobertura de l'assistència sanitària amb càrrec a la Generalitat fora del territori espanyol.
3. El conveni d'assistència sanitària no és un instrument de cobertura d'assistència sanitària pública alternatiu als establits en la normativa estatal de la Seguretat Social, en els reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o en els convenis bilaterals que en la matèria que s'ha dit siguen subscrits per Espanya, per a la prestació d'assistència sanitària de la Seguretat Social per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat.
Per tant, no poden subscriure el conveni d'assistència sanitària a pacients privats les persones que puguen accedir a l'assistència sanitària de la Seguretat Social per l'aplicació de la normativa indicada anteriorment, o tinguen la possibilitat de fer-ho a l'empara d'un conveni amb l'administració de la Seguretat Social per a l'assistència sanitària a col·lectius sense dret a esta assistència.
Article 2. Conveni de assistència sanitària
1. El conveni d'assistència sanitària és l'instrument jurídic a través del qual l'administració sanitària valenciana facilita l'accés als servicis i prestacions sanitàries del sistema sanitari públic valencià, de manera estable i en condicions d'igualtat efectiva amb la resta de la població protegida, a les persones no assegurades que tinguen els requisits establits en este decret i el subscriguen voluntàriament.
2. La subscripció del conveni d'assistència sanitària regulat en este decret és voluntària per a la persona interessada, que l'ha de sol·licitar. També és voluntària la permanència i la baixa en el conveni.
Article 3. Persones que poden subscriure el conveni de assistència sanitària
1. El conveni d'assistència sanitària a pacients privats el formalitzen els òrgans de la conselleria competent en matèria de sanitat, d'acord amb la distribució de competències que tinga establida.
2. Poden ser beneficiaris del conveni d'assistència sanitària els ciutadans espanyols o estrangers residents a la Comunitat Valenciana que tinguen els requisits establits en l'article següent i ho sol·liciten voluntàriament.
La subscripció del conveni d'assistència sanitària es fa sempre a títol individual.
Article 4. Requisits per a la subscripció del conveni de assistència sanitària
1. Per a subscriure el conveni d'assistència sanitària a pacients privats és necessari que tinguen els requisits següents:
a) Sol·licitar la subscripció del conveni d'assistència sanitària en la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de sanitat, que corresponga al domicili de la persona sol·licitant. La sol·licitud s'ha de formular en el model oficial aprovat per a fer-la per la conselleria competent en matèria de sanitat.
La sol·licitud que s'ha dit es pot formular en qualsevol moment, sempre que la persona interessada tinga els requisits que permeten subscriure el conveni d'assistència sanitària amb la Generalitat, i es pot presentar en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, com a mínim sis mesos immediatament abans de presentar la sol·licitud del conveni, i acreditar-hi la residència efectiva.
En el cas de ciutadans estrangers, han de documentar la situació de residència en territori espanyol per mitjà de l'aportació d'algun dels documents oficials acreditatius d'esta situació, expedits pel Ministeri de l'Interior, vàlids i en vigor en el moment de la sol·licitud.
c) No tindre l'obligació legal de cotitzar a la Seguretat Social o a qualsevol altre sistema de previsió sanitària públic, espanyol o estranger.
d) No poder accedir a la condició de beneficiari d'un sistema de protecció sanitària públic a càrrec de la Seguretat Social o d'una altra entitat pública, espanyola o estrangera, responsable de la cobertura de prestacions sanitàries per qualsevol títol jurídic, ni tindre la possibilitat d'accés a cap d'estos sistemes.
Es considera que no tenen este requisit les persones que tinguen la possibilitat d'accedir, amb caràcter voluntari, als servicis i prestacions sanitàries de la Seguretat Social a través de la subscripció o adhesió a un conveni d'assistència sanitària subscrit amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
2. Les persones que sol·liciten la subscripció del conveni han de tindre i acreditar els requisits indicats en el moment de formular la sol·licitud.
Si no es dóna algun dels requisits anteriors i este fet es posa de manifest abans o sobrevé després de la resolució de subscripció del conveni, s'ha de comunicar formalment a l'administració sanitària valenciana.
3. L'administració sanitària valenciana pot comprovar d'ofici si les persones beneficiàries del conveni d'assistència sanitària continuen tenint els requisits exigits.
Article 5. Contingut del conveni
1. Per mitjà del conveni d'assistència sanitària es reconeix a la persona que el subscriu el dret a accedir a les prestacions que es detallen en l'apartat següent.
Este dret és individual i intransferible, es reconeix només a la persona que el subscriu.
2. La cobertura del conveni d'assistència sanitària comprén les prestacions incloses en el Catàleg de Prestacions Bàsiques del Sistema Nacional de Salut, amb les especificacions següents:
a) Les prestacions assistencials sanitàries es fan efectives a través de la cartera de servicis del sistema sanitari públic valencià.
b) Les prestacions es faciliten en els centres, establiments i servicis del sistema sanitari públic valencià, propis o concertats.
c) Queda expressament exclòs de la cobertura assistencial del conveni l'accés a prestacions sanitàries fora del territori espanyol, amb independència de la circumstància que motive la necessitat d'assistència.
d) Este conveni cobrix les prestacions farmacèutiques i ortoprotètiques prescrites a la Comunitat Valenciana, en els termes i amb l'abast previstos en la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut. L'usuari ha de participar en el pagament dels medicaments, productes sanitaris i ortoprotètics en les mateixes condicions que els treballadors en actiu en situació d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.
Així mateix, els beneficiaris d'este conveni poden accedir a les prestacions complementàries que l'administració sanitària valenciana tinga establides, en les mateixes condicions que les assenyalades en l'apartat anterior.
3. Les normes d'accés i utilització de les prestacions assistencials sanitàries, farmacèutiques, ortoprotètiques i qualssevol altres per part dels beneficiaris d'estos convenis són les mateixes que les establides per a la resta dels usuaris del sistema sanitari públic valencià.
4. En el cas que es produïsquen modificacions normatives que afecten el règim de les prestacions o la cartera de servicis del sistema sanitari públic valencià, l'administració sanitària valenciana ha d'instruir un expedient administratiu per a adaptar el conveni d'assistència sanitària a les modificacions introduïdes. Les adaptacions del conveni que es facen per este motiu han de comptar amb el consentiment exprés de la persona beneficiària del conveni o del seu representant legal, ben informat respecte a això. Es declara l'extinció del conveni si falta el consentiment que s'ha dit.
Article 6. Duració del conveni i data d'efecte
La cobertura assistencial d'este conveni té efecte a partir de la notificació de la resolució administrativa o en la data posterior fixada en esta resolució, i manté la vigència fins que no es done algun de les causes d'extinció que regula l'article 9.
Article 7. Quotes econòmiques
1. La subscripció del conveni determina l'obligació de pagar, des de la data d'efecte i mentres es mantinga la vigència, les quotes econòmiques a què es referix este article, les quals tenen la consideració de preu públic.
2. Estan obligats a pagar les quotes que s'assenyalen en l'apartat següent les persones físiques beneficiàries d'este conveni. En el cas de beneficiaris menors d'edat o incapacitats judicialment, estan obligats al pagament els seus representants legals.
3. Les quotes econòmiques, establides per cada un dels beneficiaris de l'assegurament, seran les següents:
a) Per al primer període, comprés entre la data d'inici de l'efecte del conveni i el dia final del trimestre natural corresponent, l'import és el que resulte de prorratejar l'import de la quota trimestral que corresponga de les previstes en la lletra b) d'este apartat pel nombre de dies que resten des del dia de l'alta fins a l'acabament del trimestre natural, ambdós inclosos.
b) Amb caràcter trimestral, per als trimestres naturals posteriors al període indicat en la lletra a), i segons l'edat del beneficiari en el moment de la meritació:
1r. Persones de menys de 65 anys: 270 €/trimestre.
2n. Persones de 65 o més anys: 330 €/trimestre.
4. Les quotes a què es referix l'apartat anterior es poden actualitzar mitjançant una orde del conseller de Sanitat.
5. La quota corresponent al període a què es referix la lletra a) de l'apartat 3 d'este article es merita el dia en què produïsca efecte la resolució administrativa que autoritza la subscripció del conveni, i resulta exigible des de l'endemà de la data de la notificació de la resolució a la persona obligada al pagament. Les quotes corresponents als períodes posteriors es meriten el primer dia del trimestre corresponent, i resultaran exigibles des d'este dia.
En ambdós casos, la meritació determina l'abonament de la quota íntegra corresponent a cada període.
En el cas que la persona assegurada notifique de la manera adequada a la conselleria competent en matèria de sanitat la voluntat de baixa en el conveni d'assegurament, no s'entenen produïdes les meritacions corresponents als trimestres que s'inicien després d'eixa data.
Article 8. Pagament de les quotes
1. Les quotes es paguen per mitjà de domiciliació bancària en el compte obert en l'entitat que es designe en la sol·licitud, del qual ha de ser titular el beneficiari del conveni o el seu representant legal.
2. El pagament de les quotes s'ha de fer en els terminis següents:
a) Si es tracta de la quota del primer període:
1r. Quan la notificació de la resolució que autoritze la subscripció del conveni s'efectue entre els dies un i quinze de cada mes, des de la data de la recepció de la notificació fins al dia vint del mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
2n. Quan la notificació de la resolució que autoritze la subscripció del conveni s'efectue entre els dies setze i últim de cada mes, des de la data de la recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si es tracta de les quotes corresponents als períodes trimestrals posteriors, dins dels deu primers dies naturals del trimestre a què corresponguen.
3. No s'admet el fraccionament de les quotes.
Article 9. Suspensió i extinció del conveni
1. La falta de pagament de qualsevol de les quotes dins del termini establit determina la suspensió de l'efecte del conveni durant el primer mes del trimestre a què es referix. L'abonament de la quota dins del període de suspensió comporta la represa de l'efecte del conveni des del primer dia del trimestre.
2. El conveni d'assistència sanitària s'extingix per qualsevol de les causes següents:
a) Que el beneficiari haja deixat de tindre els requisits a què es referix l'article 4 d'este decret.
b) Per defunció del beneficiari del conveni.
c) Per decisió de la persona interessada comunicada de manera fefaent.
d) Per falta d'abonament d'alguna de les quotes trimestrals, una vegada transcorregut el període de suspensió del conveni a què es referix l'apartat 1 d'este article.
e) Que el beneficiari faça una utilització fraudulenta de les prestacions.
f) Per falta de consentiment exprés del beneficiari a la modificació del conveni en el cas previst en l'article 5.4 d'este decret.
3. Data d'efecte de l'extinció:
a) Si l'extinció es produïx per la causa establida en la lletra a) de l'apartat anterior, l'extinció del conveni té efecte des del moment en què el beneficiari ha deixat de tindre els requisits exigits en l'article 4 d'este decret.
b) En el cas de defunció de la persona interessada, l'extinció del conveni té efecte des de l'endemà de la data de defunció.
c) En el cas d'extinció per decisió de la persona interessada, l'extinció del conveni té lloc a partir del primer dia del trimestre següent.
d) En el cas d'extinció per impagament de quotes, l'extinció té efecte des del primer dia del trimestre a què correspon la quota impagada. En el cas que l'impagament siga de la primera quota, s'entén que el conveni no ha desplegat cap efecte.
e) En els casos previstos en les lletres e) i f) de l'apartat 2 d'este article, la data d'efecte és la que establisca la resolució que dicte l'administració.
Article 10. Procediment per a la subscripció del conveni
1. El procediment per a la subscripció del conveni d'assistència sanitària a pacients privats s'inicia a sol·licitud de la persona interessada, que l'ha de formalitzar d'acord amb el que disposa l'article 4.
2. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud:
a) Un document oficial que acredite la identitat del sol·licitant: el Document Nacional d'Identitat, el passaport o un document d'identitat vàlid i en vigor.
b) Documentació acreditativa de l'empadronament i de la residència efectiva a la Comunitat Valenciana, per mitjà de l'aportació dels documents següents:
1r. Un certificat d'empadronament en què conste una antiguitat mínima de sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de subscripció del conveni. En la mesura que tècnicament siga possible, l'acreditació del requisit de l'empadronament es pot fer per mitjans telemàtics o electrònics, si hi consentix abans la persona interessada.
2n. Un certificat de residència efectiva expedit per l'autoritat competent del municipi en què residix o, si no, qualsevol altra documentació que permeta acreditar la residència que s'ha dit.
3r. En el cas de ciutadans estrangers, s'ha d'acreditar, a més dels punts a què es referixen els dos apartats anteriors, el fet d'estar en possessió d'algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger, targeta de resident o certificat d'inscripció en el Registro Central de Extranjeros o qualsevol altre document que acredite la residència legal a Espanya.
c) El número d'identificació fiscal assignat per l'administració tributària espanyola.
d) El full d'alta de tercers, que conté les dades bancàries necessàries per a efectuar la domiciliació del pagament de les quotes.
3. El procediment conclou mitjançant una resolució dels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria de sanitat.
La resolució que pose fi al procediment s'ha de dictar i notificar en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. Si transcorre este termini i no s'ha notificat la resolució, s'entén que la sol·licitud de subscripció del conveni és acceptada. En este cas, la cobertura del conveni d'assistència sanitària té efecte a partir del primer dia del mes següent a la conclusió del termini màxim establit per a resoldre i notificar.
Les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada contra la resolució que pose fi al procediment, en els termes i terminis establits en els articles 114 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Disposició addicional
Única. Òrgans competents
1. Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de sanitat són les competents per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la subscripció dels convenis d'assistència sanitària, sense perjuí de les funcions que la direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària tinga atribuïdes en matèria de gestió del Sistema d'Informació Poblacional, i també de les altres que li corresponguen per l'aplicació del que disposa la disposició addicional primera de la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat.
2. La gestió i el control dels ingressos per preus públics derivats d'estos convenis corresponen a la direcció general competent en matèria de recursos econòmics.
Disposició transitòria
Única. Situacions anteriors
1. Les persones que, en la data de entrada en vigor d'este decret, figuren en situació d'alta en el SIP i estiguen acreditades com a extensió a demanda prorrogada, poden acollir-se al que disposa el decret, sempre que tinguen els requisits establits en l'article 4 i que ho sol·liciten. La pròrroga de l'extensió a demanda caduca una vegada transcorregut el termini de vint dies hàbils següents a l'entrada en vigor d'este decret.
2. Les persones que estiguen en la situació de l'apartat anterior i presenten la sol·licitud per a subscriure el conveni d'assistència sanitària dins del termini de vint dies hàbils indicat abans, mantenen transitòriament, fins que no es resolga la sol·licitud, els drets assistencials que tenien, sense perjuí del que disposa l'apartat següent. La sol·licitud s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 10 d'este decret. Queden exceptuades de l'obligació d'aportar la documentació a què es referixen els punts 1r i 2n de la lletra b) de l'apartat 2 de l'article que s'ha dit.
3. La resolució que aprove la subscripció del conveni en estos casos ha d'establir, com a data d'efecte, la d'entrada en vigor d'este decret. La persona beneficiària està obligada a satisfer les quotes econòmiques des de la data que s'ha dit. En el cas d'impagament de la primera quota, s'aplica el que disposa l'article 9 d'este decret.
En el cas que la resolució denegue la subscripció del conveni, el sol·licitant ha de pagar l'import de la quota o les quotes proporcionals al període transcorregut des de l'entrada en vigor d'este decret i la data de notificació de la resolució denegatòria. L'Administració ha d'estendre la liquidació de preu públic de l'import corresponent.
4. Les persones que, després de la data de entrada en vigor d'este decret, figuren en situació d'alta en el SIP i estiguen acreditades en la modalitat d'extensió a demanda, poden sol·licitar acollir-se al que disposa este decret abans de la data de caducitat de la seua targeta sanitària. En el cas de no acollir-se a este conveni, deixen de tindre cobertura d'assistència sanitària després de la caducitat de la seua targeta sanitària.
DisposiciOns finals
Primera. Habilitació normativa
Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 25 de setembre de 2009.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea
Mapa web