> Sumari

Any XLIV
Dijous, 22 d'abril de 2021
Núm. 9067
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 11/2021, de 15 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 179/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3927]
17139
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 12/2021, de 15 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 180/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3928]
17153
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 13/2021, de 15 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 181/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3929]
17165
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 14/2021, de 15 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 182/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3930]
17179
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 17/2021, de 15 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3936]
17191
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 18/2021, de 15 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d'obra, APF-06-07, convocatòria 33/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3937]
17205
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/3884]
17219
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de logopeda, gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/4009]
17232
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de terapeuta ocupacional d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/4010]
17247
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans d'aquesta. [2021/3920]
17261
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'Oficina de Planificació i Prospectiva d'aquesta universitat. [2021/3921]
17263
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l'annex. [2021/3869]
17265
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques per a l'alumnat que vaja a realitzar estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020. [2021/4059]
17269
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 20 d'abril de 2021, del vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d'iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Células solares orgánicas y flexibles diseñadas para condiciones de baja iluminación (SOLARFLEX)» - Codi 20I488, dirigit pel professor Antonio Guerrero Castillejo, del Departament de Física. [2021/4110]
17273
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució rectoral de la Universitat Miguel Hernández d'Elx per la qual es convoca el Programa de mobilitat internacional destí UMH per a l'estudiantat de grau - Curs 2021/2022 (codi subvenció: 11-131-4-2021-058). [2021/4104]
17275
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2021, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic corresponent a l'expedient 11/19-EAE Elx i Santa Pola. [2021/3931]
17276
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdits del capítol 1 entre programes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per import de 70.000 euros. Expedient 22.003/21-027. [2021/3933]
17291
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 9 d'abril de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despeses plurianuals amb càrrec a la línia de transferència T8690 (Conveni FEGA controls de monitoratge UE, per a la gestió d'ajudes UE) del capítol 4 del programa 714.50, Política agrària comuna, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (VL 12.001/21-006). [2021/4050]
17292
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 9 d'abril de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa plurianual amb càrrec al capítol 2 del programa 323.10, Igualtat de gènere, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (VL 16.001/21-007). [2021/4052]
17293
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 9 d'abril de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa plurianual amb càrrec al pressupost global de l'Agència Valenciana de la Innovació (VL 131.001/21). [2021/4054]
17294
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la modificació del pla d'estudis de graduat o graduada en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals. [2021/4113]
17295
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Ajuntament d'Albaida
Informació pública de l'aprovació de la caducitat del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector 4, Sandon, del Pla general d'ordenació urbana. [2021/3682]
17297
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Torrent
Informació pública del Projecte d'estudi de detall per a l'illa urbana delimitada pels carrers Mas del Jutge, Hort de Soriano i Drapers. [2021/3666]
17298
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Licitació mitjançant concurs per a l'alienació i explotació, sota determinades modalitats, d'una nau i de diverses parcel·les d'ús industrial situades al Parc Empresarial Nuevo Tollo, d'Utiel. [2021/4032]
17299
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Licitació mitjançant concurs per a l'alienació, sota determinades modalitats, de parcel·les d'ús industrial situades al Parc Empresarial El Campaner, d'Alcalà de Xivert. [2021/4038]
17301
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Licitació mitjançant concurs per a l'alienació i explotació, sota determinades modalitats, de parcel·les d'ús industrial situades al Parc Empresarial L'Espartal III, de Xixona. [2021/4048]
17302
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Informació pública de l'inici del procediment de regularització o d'extinció de la Fundació Cultura Pública de la Comunitat Valenciana. [2021/3976]
17303
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Informació pública de l'inici del procediment de regularització o d'extinció de la Fundació Asil del Santíssim Crist de la Sang i Beata Agnés de la Comunitat Valenciana. [2021/3981]
17304
 C) ALTRES ASSUMPTES
Caixa Rural d'Algemesí, Societat Cooperativa Valenciana de Crèdit
Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària. [2021/4036]
17305
Torna a l'inici de l'índex