diari

Ordre de 27 de maig de 1994, del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual defineix i revisa les quanties de determinats preus públics que percebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

(DOGV núm. 2302 de 04.07.1994) Ref. Base de dades 1490/1994

ORDRE de 27 de maig de 1994, del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual defineix i revisa les quanties de determinats preus públics que percebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. [94/4099]
La llista de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics per la Conselleria d'Agricultura i Pesca es va establir per mitjà del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificat pel Decret 159/1992.
La Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994, en l'article 17, ha modificat la Llei de Bases de Taxes i considera com a preus públics les contraprestacions per determinats serveis i activitats definits en els articles 138 i 144, per la qual cosa passen a tenir aquesta consideració les prestacions de serveis per la realització dels cursos que s'especifiquen en el punt 3 de l'annex. En canvi, la formació professional ocupacional, l'especialització i el reciclatge en matèria nàutico-pesquera, tant de la població desocupada com de l'ocupada, que es recull en la funció docent de l'Institut Politècnic Marítimo-pesquer de la Mediterrània, són gratuïtes, d'acord amb les directrius generals del Govern Valencià; dins aquesta formació s'inclouen els títols professionals de Patró de 2ª Classe de Pesca Litoral, Patró de Pesca Local, Mecànic Naval de 2ª Classe, Mecànic de Litoral, Radiotelefonista Naval Restringit, Bussejador de 2ª Classe, Bussejador de 2ª Classe Restringit, Operador de Cambra Hiperbàrica i els cursets per a l'obtenció dels certificats de Competència Mariner, Supervivència en la Mar I nivell, Lluita contra Incendis I nivell, i Iniciació al Busseig.
D'altra banda, el Decret 66/1994, de 29 de març, del Govern Valencià, autoritza la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a establir, mitjançant una ordre, la quantia anual corresponent del preu públic relatiu al tractament contra el cucat de l'arròs amb l'aplicació d'una fórmula per a calcular-la.
D'acord amb tot l'anterior, amb l'elaboració prèvia dels informes econòmico-financers que determinen els costos de les prestacions de serveis a què es refereixen i a la vista de l'informe favorable de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, escau l'aprovació dels imports d'aquests preus públics.
Per això, d'acord amb les facultats que m'atribueix la Llei de Govern Valencià i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE
Article únic
Aprovar les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que s'inclouen en l'annex d'aquesta ordre.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de maig de 1994
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JOSÉ MARíA COLL COMIN
ANNEX
Llista dels imports dels preus públics que s'indiquen i que percebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
1. Prestació de serveis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció.
Tractaments fitosanitaris PTA/hectàrea
- Contra el cucat de l'arròs, campanya 1993 2.819
2. Sanitat animal: aplicació de productes biològics en tractaments sanitaris obligatoris i inspecció postvacunal; observació d'animals mossegadors.
Aplicació de productes biològics PTA/animal
- Cànids, fèlids, èquids i espècies exòtiques 700
- Bòvids 204
- Porcins adults (més de 40 kg) 120
- Porcins joves (menys de 40 kg), ovins,
cabrums i ruscos 64
- Conills 11
- Aus 6
- Preu mínim d'aplicació 700 PTA
Observacions d'animals mossegadors 1.400 PTA/animal
3. Realització, en l'Institut Politècnic Marítimo-pesquer de la Mediterrània, dels cursos que s'especifiquen:
- Capità de Pesca
- Bussejador Professional de 1ª Classe
- Especialitats subaquàtiques professionals de:
* Instal·lacions i sistemes de busseig
* Reparacions a flor d'aigua i salvament de vaixells
* Tall i soldadura submarines
* Obres hidràuliques
- Frigorista Naval
- Cursets especials que autoritze la Direcció General de Producció Agrària i Pesca.
Cursos d'especialització PTA/alumne
Fins a 30 hores 1.007
De 31 a 50 hores 2.014
De 51 a 100 hores 5.036
De 101 a 300 hores 13.430
De 301 a 500 hores 26.860
Més de 500 hores 40.290

linea