diari

Ordre de 5 de març de 1993, del Conseller d'Agricultura i Pesca, per la qual revisa les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

(DOGV núm. 1998 de 05.04.1993) Ref. Base de dades 0714/1993

Ordre de 5 de març de 1993, del Conseller d'Agricultura i Pesca, per la qual revisa les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir el règim de regulació, revisió i aprovació de los quanties dels preus públics.
El Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana va establir la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, entre d'altres. El Decret 159/1992, de 28 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modifica aquesta relació.
D'acord amb tot allò anterior, després de l’elaboració dels informes econòmico-financers que determinen els costos dels lliuraments de béns i prestacions de serveis a què fan referència, i en vista de l’informe favorable emès per la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda, escau l'aprovació dels imports d'aquests preus públics.
Per tot això, i d'acord amb les facultats que m'atribueix l'article 35 de la Llei de Govern Valencià, i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991.
ORDENE
Article primer
S'aproven les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Agricultura i Pesca i que s'inclouen en l'annex d'aquesta ordre.
Article segon
El preus públics corresponents a la venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques porten inclosos l’import de l’IVA corresponent d'acord amb la normativa vigent.
En la resta. de casos procedirà la repercussió de l’IVA corresponent, d'acord amb el que dispose en cada cas la legislació en vigor, sobre els tipus establerts.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Resta derogada l’Ordre de 30 de juliol de 1992, del Conseller d'Agricultura i Pesca i totes les disposicións d'igual o inferior rang que s'oposen a aquesta ordre.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de març de 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS
ANNEX
Llista dels imports dels preus públics percebrà la Conselleria d'Agricultura i Pesca
1. Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques (import en pessetes).
Publicacions Import (IVA inclòs)
Periòdiques
- Medio Natural (trimestral) 1.590
Sèrie Memòries i informes
- Memòria de la Conselleria d'Agricultura i Pesca 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 2.000
- Informe del sector agrario valenciano en 1987, 1988,1989,1990,1991 2.000
- Normativa agrària comunitaria 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 1.300
- Recopilación legislativa 1978-1988 10.000
- Recopilación legislativa 1989 2.000
- Recopilación legislativa 1990 2.000
- Recopilación legislativa 1991 2.000
Sèrie Documents (publicació curta)
Núm. 4. El sector agrario valenciano 1.060
Núm. 5. Ponencias de las Jornadas sobre Innovación Tecnològica en las Industrias
Agrarias 1.060
Núm. 6. L'agricultura valenciana i la crisi econòmica 1.060
Núm. 7. La reglamentación de la CEE y la agricultura en 1986 1.060
Núm. 8. La agricultura valenciana en la dècada de los 80 1.060
Sèrie Informació
- Núm. 2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 1.060
- Núm. 3. Llei d'arrendaments històrics valencians 1.060
- Núm. 4. Llei sobre la utilització d'aigües per a regadiu 1.060
- Extra Núm. 1. Ajudes de la CEE a les indústries agràries 1.060
- Extra Núm. 2. Política de fomento de las industrias agrarias 1.060
Sèrie Taules i índexs (publicació curta)
- Núm. 1. Tablas para la conversión a la densidad oficial de mostos y mistelas 1.060
Sèrie Divulgació tècnica (llibres)
- Núm. 2. Las cochinillas de los agrios. 2ª edición 1.620
- Núm. 3. La fruticultura en la Comunidad Valenciana. Análisis de problemas técnicos 1.060
- Núm. 4. Cultivo de la lechuga Iceberg 1.060
- Núm. 5. Podredumbres de los frutos cítricos 1.590
- Núm. 6. Cultivo de cebolla de día corto 1.060
- Núm. 7. Los vinos valencianos y su comercialización 1.060
- Núm. 8. Pasado y presente de la citricultura española 1.060
- Núm. 9. Productos y normas fitosanitarias 1.060
- Núm. 10. La alcachofa 1.060
- Núm. 11. Comportamiento de las salvias 1.060
- Núm. 12. La virosis del tomate en la C. Valenciana 1.060
- Núm. 13. Carta nutricional de la uva de mesa Aledo en el Vinalopó 1.060
- Núm. 14. Control biològic de patògens agrícoles per fongs 1.060
- Núm. 15. El corazón negro del apio 1.060
- Núm. 16. Plagas del granado 1.060
- Núm. 17. Recolección mecanizada del almendro 1.060
- Núm. 18. Cultivo del melón 1.060
- Núm. 19. Los arrecifes artificiales de la Comunidad Valenciana 1.060
- Núm. 20. Peces comerciales del litoral valenciano 2.650
- Núm. 21. Cultivo del antirrhinum en invernaderos para flor cortada 1.500
Sèrie Estudis (llibres)
- La vitivinicultura valenciana ante la CEE y el mercado mundial. (Primer premi
Pascual Carrión) 1.060
- Aproximación a la evolución histórica de las técnicas agrícolas y su fundamentación
científica 1.060
- Las cooperativas agrarias valencianas: un análisis empresarial 1.060
- Política de estructuras agrarias y marco autonómico 1.060
- La agricultura valenciana en el proceso de industrialización y urbanización 1.060
- La ganadería en la CEE. España y la Comunidad Valenciana. Situación general 1.590
- Evolución situación actual y perspectivas del melocotón en la Comunidad Valenciana 1.590
- El ganado porcino y las casas de piensos en la Comunidad Valenciana 1.690
- La ganadería en el País Valenciano 1.590
- Profesionalización del agricultor y formación de técnicos 1.590
Sèrie Tècnica (llibres)
- Residuos de plaguicidas en frutos cítricos. Tolerancias internacionales 1.060
- Producción tardía en el litoral valenciano de coles chinas y apios. (2n premi Pascual
Carrión) 1.060
- Col china: estudios realizados sobre el tipburn 1.060
- Diagnóstico tecnológico de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana 2.120
- Influencias de las hormonas en el cuajado del fruto de los agrios 1.060
- VII Jornadas de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias 2.500
- El medio ambiente urbano y la vegetación 2.120
Sèrie Europa
- El arroz valenciano en la Comunidad Europea 1.060
- El aceite de oliva valenciano en la Comunidad Europea 1.060
- La horticultura valenciana en la Comunidad Europea 1.060
- La fruticultura valenciana y la Comunidad Europea 1.060
- La viticultura valenciana y la Comunidad Europea 1.060
- Repercusiones en la economía valenciana de la Política Agrícola Común 1.060
- El proceso de integración de la agricultura española en la Comunidad Europea 1.060
- La industria y el comercio de la carne valenciana en la Comunidad Europea 1.060
- España frente a los terceros paises mediterráneos 1.060
- La ganadería valenciana en la CEE 1.590
Altres publicacions
- La actividad pesquera en el Grau de Castelló 1.060
- Historia y guía de los vinos valencianos 2.500
- Catálogo de plantas y flores ornamentales 1.060
- Introducción a la fauna vertebrada de la Safor 1.060
- La perdiz en la Comunidad Valenciana 1.060
- Los incendios forestales en la Comunidad Valenciana 1.060
- Conferencia citrícola 88. Ponencias y datos básicos 1.590
- Riesgo de daño por frío de las áreas citrícolas de la Comunidad Valenciana 1.590
- Sistemas hidráulicos a presión 2.500
- El riego 2.500
- Atlas de las aves nidificantes en la Comunidad Valenciana 5.300
Sèrie Universitat
- Análisis descriptivos de los sistemas de producció agraria en las comarcas
valencianas 2.650
- Estudio mineralógico del proceso de vinificación de la denominación de origen
de Alicante 1.060
- II Simposium internacional sobre la garrofa 1.060
- La agricultura alicantina a finales del siglo XIX 1.060
- La mecanización agraria en la provincia de Alicante 1.060
- Labores preparatorias del suelo en los cultivos de huerta: evaluaciones energéticas
y agronómicas 1.060
- Catálogo de productos típicos de panadería, bollería y pastelería de la Comunidad
Valenciana 2.650
- Anàlisi econòmica del sector productiu pesquer al País Valencià en el marc de
l'adhesió d'Espanya a la CEE 2.650
- La agricultura en especies periurbanas. El municipio de Alboraya 2.650
- Cultivo y comercialización del níspero en la província de Alicante 2.650
- Aproximación metodológica al fenómeno de la agricultura a tiempo parcial en la CV 2.650
Sèrie Promoció a la qualitat
Els embotits artesans 1.060
Pastisseria tradicional valenciana 1.060
Formatges tradicionals 1.060
Elaboració de la pansa a la Marina Alta 1.060
La mel 1.060
Prestació de serveis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció
Tractaments fitosanitaris PTA/hectàrea
- Contra el cucat de l'arròs (Chilo suppressalis, Walk) 4.602
Llavors: assaigs de qualitat PTA/anàlisi
- Mostreig a petició de part 4.774
- Germinació 1.100
- Humitat 550
- Puresa específica 531
- Cuscuta 1.050
- Puresa varietal 6.140
- Virosi en lots de llavors hortícoles 6.490
- Altres determinacions, preu segons la dificultat 500 a 5.000
Plantes de viver: assaigs biològics PTA/assaig
- Tristesa 10.080
- Psoriasi 20.160
- Excorsi 18.600
- Xiloporosi 49.600
- Fruiters de pinyol 25.200
- Maduixa 5.040
Prestació de serveis de laboratoris agraris i anàlisis víniques: determinacions analítiques.
TERRES
Determinació PTA/determinació
Capacitat màxima de retenció d'aigua 674
Elements gruixuts 674
Color (taules Munsell) 674
Textura 1.679
pH 808
Matèria orgànica oxidable 674
Fòsfor soluble en bicarbonat sòdic 1.480
Potassi extret per acetat amònic 1.480
Carbonats totals 1.178
Calcària activa 1.178
Conductivitat elèctrica de l'extracte 115 1.480
Capacitat de canvi catiònic 2.690
Cations do, canvi 2.690
Sodi, potassi, calci, cadascuna 1.480
Clorurs 1.178
Sulfats 1.178
Nitrogen total 1.178
Relació C/N 270
Ferro, coure, bor, plom, zinc, crom, fluor, cadascuna 1.480
Humitat 674
Granulometria 1.837
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 5.000
AIGÜES
Determinació PTA/determinació
Conductivitat elèctrica 808
pH 808
Clorurs i sulfats, cadascuna 808
Carbonats i bicarbonats, cadascuna 674
Nitrats 808
Calci, magnesi, sodi, potassi, cadascuna 808
Duresa tota 270
Carbonat sòdic residual (CSR) 270
Percentatge de saturació del sodi (PSS) 270
Relació d'absorció de sodi ajustada (ASAR) 270
Matèries sedimentables 808
Reductors freds 908
Clor actiu 808
Total de sòlids dissolts 808
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 5.000
FERTILITZANTS
Determinació PTA/determinació
Humitat 808
Nitrogen total, nitrogen nítric, nitrogen amoniacal, nitrogen ureic, cadascuna 1.178
Fòsfor soluble en aigua en citrat amònic neutre i fòsfor total, cadascuna 1.480
Potassi soluble en aigua, potassi total 1.178
Magnesi 1.480
Matèria orgànica 808
pH 808
Matèries húmiques i àcids húmics, cadascuna 1.682
Matèria orgànica oxidable 808
Cendres 737
Relació C/N 270
Conductivitat elèctrica de l'extracte 1/5 1.480
Clorurs 1.480
Sodi 1.480
Ferro 1.480
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 5.000
FITOSANITARIS
Determinació PTA/determinació
Humitat 808
Finor per tamisatge 2.957
Arsènic total 2.966
Calci total en un arseniat 1.480
Coure i bari, cadascuna 1.480
Densitat 808
Puresa en un sofre 1.344
Acidesa total i anhídrid sulfurós en un sofre 808
Ferro 1.480
Estabilitat d'una emulsió 808
Massa específica d'un oli 808
Residu insulfonable en un oli mineral 1.480
Volatilitat, inflamabilitat i viscositat en un oli, cadascuna 1.480
Fitosanitaris segons mètodes oficials d'anàlisi 4.780
Fitosanitaris segons metodologia específica 8.990
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
MATERIAL VEGETAL (FULLES, TIGES, FRUITS, ,LLAVORS, ETC.)
Determinació PTA/determinació
Cendres 737
Nitrogen, fòsfor, potassi, cadascuna 1.178
Calci, magnesi, ferro, zinc, manganés, coure, cadascuna 1.480
Pes aparent 506
Pes de mil grans 608
Percentatge de puresa 608
Impureses 506
Poder germinatiu 1.178
Valor rea 1.480
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 2.500
VINS, MOSTOS, SAGNIES, SIDRES, CERVESES, ETC.
Determinació PTA/determinació
Densitat 270
Grau alcohòlic total 270
Grau alcohòlic adquirit 608
Grau alcohòlic en potència 257
Extret sec total, extret sec reduït, extret sec no reductor, cadascuna 270
Resta de l'extret 270
Acidesa total 808
Acidesa volàtil 978
Acidesa fixa 270
Anhídrid sulfurós total, anhídrid sulfurós lliure, cadascuna 337
Acid cítric 978
Presència d'híbrids 608
Metanol 1.751
Presència de ferrocianur 2.421
Fluor 1.480
Cloropicrina i els seus compostos de degradació, derivats halogenats, cadascuna 2.421
Matèries reductores, sacarosa, cadascuna 978
Cendres 1.178
Alcalinitat de les cendres 737
Clorurs 737
Sodi 1.480
Sodi excedentari 2.421
Ferro 737
Coure, zinc, plom, arsènic, cadascuna 1.774
Mercuri 3.417
Acid benzoic, sòrbic, salicílic 2.459
pH 781
Hidroximetilfurfural 1.024
Etanal 1.196
Matèries colorants artificials 1.707
Beguda continguda en l’'envàs 312
Etiquetatge 312
Examen organolèptic 621
Assaigs previs de conservació 379
Massa volúmica 292
Beaume 292
Potassi 1.462
Calci 1.462
Magnesi 1.462
Intensitat colorant 678
Antocians 904
Index polifenols totals 904
Index de Folín 1.614
Glicerina 1.592
Fructosa 1.592
Glucosa 1.592
Acid tartàric 1.592
Acid màlic 1.592
Acid succínic 1.592
Sulfats 1.767
2-3 Butanodiol 1.182
Isotiocianat d'alil 1.149
Per altres determinacions, preu segons dificultat, de 500 a 10.000
SUBPRODUCTES I D'ALTRES
Determinació Preu
Productes tartàrics (mètode Carles) 2.397
Productes tartàrics (mètode Goldenberg) 2.397
Grau alcohòlic en mares i pòsit 884
Grau alcohòlic en brisa 884
Matèries reductores en brises 1.704
Humitat llavors 799
Impureses llavors 1.042
Per altres determinacions, preu segons dificultat, de 500 a 10.000
ALCOHOL, BRANDI, ROM, LICORS, ETC.
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Beguda continguda en l'envàs 312
Gran alcohòlic 615
Acidesa total 820
Metanol 1.774
Matèries reductores 992
Edulcorants i colorants artificials 2.459
Coure, zinc, plom, cadascuna 1.774
Desnaturalitzants: bitrex, ftalat de dietil, metil etil cetona, cadascuna 608
Bases nitrogenades 992
Furfural 992
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
PRODUCTES ENOLOGICS I COMPROVACIO D'APARELLS
Determinacions, preus segons dificultat 500 a 10.000
OLIS I GREIXOS
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Oli contingut en l'envàs 312
Gran d'acidesa 820
índex de peròxids 1.196
Absorció espectrofotomètrica ultraviolada 855
índex de iode 1.196
índex de refracció 596
Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos 4.552
Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos 8.256
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
PRODUCTES LACTIS
Determinació PTA/detenninació
Etiquetatge 312
Pes net 615
Matèria grassa 865
Proteïna 970
Acidesa 820
Extret sec magre 682
Lactosa 1.196
Humitat 682
Farina de sang i de peix, cadascuna 820
Sacarosa 1.024
Index de refracció 596
Indexs de Reichert, Polenske i Kirchner, cadascuna 1.196
Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos 4.780
Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos 8.669
Altres determinacions, preus segons dificultat de 500 a 10.000
PRODUCTES CARNICS
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Pes net 615
Humitat 682
Proteïnes 970
Greix 865
Hidroxipolina 970
Sucres totals 1.024
Midó 1.196
Acids bòric, sòrbic, benzoic i salicílic, cadascuna 2.459
Altres determinacions, preus segons dificultat de 500a 10.000
PEIX I MARISCS CONSERVES I SEMICONSERVES
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Encunys de fabricació, format, pes net i pes net escorregut, cadascuna 615
Capacitat normalitzada de l'envàs 615
Relació percentual entre el pes net i la capacitat 274
Relació percentual entre el pes escorregut i la capacitat 274
Grau d'acidesa 820
Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos 4.780
Composidió de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos 8.669
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
PRODUCTES CONGELATS
Determinació PTA/determinació
Pes net del producte congelat i descongelat i escorregut, cadascuna 615
Formaldehid, àcids sòrbic, benzoic, salicílic i bòric, cadascuna 2.459
Altres determinacions, preus segons dificultat de 500 a 10.000
FRUITS SECS, CEREALS I LLEGUMS
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Pes net i humitat 615
Grans grocs i de coure, rojos i virats en roig, guixosos i verds, cadascuna 834
Grans tacats i picats 834
Grans mitjans 834
Grans amb defectes greus i amb defectes lleugers, cadascuna 834
Grans de diversa coloració tret dels descolorits 834
Grans descolorits 834
Grans sencers sense defecte 834
Matèries alienes 834
Calibratge 834
Aflatoxina 5.123
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
FARINES I DERIVATS
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Pes net i humitat 615
Cendres 750
Extracció segons escala de cendres de Mhos 274
Proteïnes 970
Fibra bruta 1.196
Persulfats i bromats, cadascuna 820
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
DOLÇOS, GELATS, TORRONS, CARAMELS, ETC.
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Pes net i humitat, cadascuna 615
Cendres 1.196
Proteïnes 970
Greix 865
Reconeixement del midó, del rovell, cadascuna 820
Percentatge d'atmeles i de fruita, cadascuna 820
Acid sòrbic, benzoic, salicílic, cadascuna 2.459
Acidesa del greix 820
Composició de la fracció d'àcids greixos per cromatografia de gasos 4.780
Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos 8.669
Alcohol etílic i sorbitol, cadascuna 1.626
Altres determinacions, preus segons dificultat de 500 a 10.000
EDULCORANTS, MEL, ETC.
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Pes net i humitat, cadascuna 615
Sacarosa 1.024
Residu insoluble en aigua calenta 615
Sucres reductors 1.024
Cendres 615
Acidesa lliure 820
Hidroximetilfurfural 1.089
Altres determinacions, preus segons dificultat de 500 a 10.000
CONDIMENTS, CAFE, SALSES DE TAULA, INFUSIONS
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Pes net i humitat, cadascuna 615
Cendres 1.196
Fibra bruta 1.196
Extracte eteri, sílice i color, cadascuna 820
Colorants artificials 2.459
Extracte alcohòlic 620
Anhídrid sulfurós total 820
Extracte aquós 615
Extracte sec 677
Cafeïna 1.707
Plom, coure, zinc, cadascuna 1.774
Acidesa 1.024
Clorurs 750
Sucre total 1.024
pH 820
Sòlids solubles 615
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
RESIDUS DE PRODUCTES FITOSANITARIS
Determinació PTA/determinació
Per cromatografia de gasos:
Organo-fosforats:
Investigació i experiències 6.057
Identificació i/o quantificació, per cadascun 2.119
Organo-clorats:
Investigació i experiències 6.057
Identificació i/o quantificació, per cadascun 2.119
Organo-metál-lics:
Investigació i experiéncies 6.057
Identificació i/o quantificació, per cadascun 2.119
Piretroides:
Investigació i experiències 6.057
Identificació i/o quantificació, per cadascun 2.119
Altres compostos:
Investigació i experiències 6.057
Identificació i/o quantificació, per cadascun 2.119
Per cromatografia líquida (HPLC):
Les deterininacions s'incrementaran en un 50%
PINSOS I FARRATGES
Determinació PTA/determinació
Humitat 615
Cendres 1.196
Fibra bruta 1.196
Greix brut 820
Acidesa del greix 820
Nitrogen total 1.185
Proteïna bruta 970
Nitrogen amoniacal 1.024
Nitrogen amoniacal equivalent en proteïna 274
Nitrogen ureic 1.059
Nitrogen ureic equivalent en proteïna 274
Nitrogen proteic 1.059
Nitrogen proteic equivalent en proteïna 274
Residu insoluble en CLH 1.196
Unitats alimentàries/100 kg 274
Proteïna digestible/unitats alimentàries 274
Clorurs 1.132
Calci 820
Coure, manganés, ferro, zinc, cobalt, arsènic, cadascun 1.774
Altres determinacions, preus segons dificultat de 500 a 10.000
CONSERVES VEGETALS
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Encunys de fabricació 615
Format 615
Pes net 615
Pes escorregut 615
Nombre de fruits 513
Sòlids solubles expressats en graus Brix 615
pH 820
Clorurs 782
Acid cítric, làctic, màlic, tartàric, benzoic, sòrbic, salicílic, cadascun 2.459
Altres determinacions, preus segons dificultat, de 500 a 10.000
BEGUDES NO ALCOHOLIQUES, AIGÜES, SUCS, I XAROPS, GASOSES, COQUES, REFRESCOS I ALTRES
Determinació PTA/determinació
Etiquetatge 312
Beguda continguda en l'envàs 312
Clorurs 782
Acids tartàric, màlic, làctic, cítric, cadascuna 2.459
Edulcorants artificials 2.459
Grau alcohòlic 615
Sòlids solubles 594
Sucres totals 1.024
Acidesa total 820
Anhídrid sulfurós total 341
Acids sòrbic, benzoic, salicílic, cadascuna. 2.459
Arsènic, coure, zinc plom, cadascuna 1.174
Altres determinacions, preus segon dificultat de 500 a 10.000
ALTRES PRODUCTES
Determinacions, preus segons dificultats, de 500 a 10.000
EN TOTS ELS PRODUCTES
Determinacions que requereixen la posada a punt d'una metodologia específica
i que no es recull en els mètodes oficials d'anàlisi 10.000 a 50.000
La confirmació per espectrometria de masses 15.000

linea