diari

Decret 66/1994, de 29 de març, del Govern Valencià, pel qual es modifica el preu públic corresponent al tractament fitosanitari contra el cucat de l'arròs.

(DOGV núm. 2244 de 13.04.1994) Ref. Base de dades 0807/1994

DECRET 66/1994, de 29 de març, del Govern Valencià, pel qual es modifica el preu públic corresponent al tractament fitosanitari contra el cucat de l'arròs. [94/2210]
L'Ordre de 5 de març de 1993, del conseller d'Agricultura i Pesca, per la qual es revisaven las quanties dels preus públics que percebia la Conselleria d'Agricultura i Pesca, fixava en l'apartat 2 de l'annex (prestació de serveis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció) el preu públic del tractament fitosanitari contra el cucat de l'arròs en 4.602 pessetes per hectàrea.
El cost total del tractament estarà d'acord amb els costos d'aplicació, dels productes que s'empraran i de la superfície sobre la qual s'aplique, factors que poden ser variables cada any; això comporta una evident dificultat per a fixar a priori el preu que es percebrà.
Per altra part, la declaració d'utilitat pública de la campanya i la necessitat de preservar de determinats plaguicides una zona del Parc Natural de l'Albufera aconsellen que l'administració intervinga en els tractaments sufragant una part del seu cost i d'acord amb el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics, aquests es poden modificar si hi ha raons d'interès públic que així ho aconsellen.
Per això, a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la seua reunió del dia 29 de març de 1994,
DECRETE:
Article únic
En les campanyes anuals de tractament fitosanitari contra el cucat de l'arròs, el preu públic que percebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació serà el que resultarà de la fórmula
A - B
___- = D
C
On és
A = cost total de la campanya, en pessetes.
B = import de l'ajuda pel material per al tractament mitjançant sistemes bio-racionals, en pessetes.
C = superfície d'arròs tractada, en hectàrees.
D = preu públic, en pessetes per hectàrea.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Per al cobrament als agricultors de la part corresponent del tractament efectuat durant la campanya 1993, també s'aplicarà la fórmula anterior.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a dictar les disposicions de desplegament d'aquest decret i per a establir, mitjançant ordre, la quantia anual corresponent del preu públic.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de març de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JOSÉ MARÍA COLL COMIN

linea