Ficha docv

Ficha docv

Extracte de l'Ordre 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses d'atenció professional per a famílies amb filles i fills fins a setze anys i convocatòria per a l'exercici 2022». [2022/8545]

(DOGV núm. 9432 de 21.09.2022) Ref. Base de dades 008184/2022
BDNS (identif.): 649314.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649314)Així mateix es troba disponible en l'adreça web

http://www.inclusio.gva.es/va/web/mujer/promocio-de-la-igualtatPrimer. Beneficiaris

1. Podran accedir a la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta ordre, els ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que tinguen empadronats menors nascuts l'any 2006 i següents.

2. Per a participar en la convocatòria, les entitats hauran d'acreditar disposar d'un pla d'igualtat d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional setena, apartat 2n, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.Segon. Objecte

1. Podran ser objecte de subvenció el desenvolupament de serveis i actuacions que contribuïsquen a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral d'acord amb les necessitats laborals de la zona en la qual es realitzen, mitjançant la implementació d'alguna o diverses de les següents actuacions en desenvolupament del pla «Corresponsables»:

a) Habilitació de serveis d'atenció i cura professional de qualitat de menors fins a setze anys que puguen prestar-se en dependències públiques convenientment habilitades a aquest efecte, com ara escoles, centres municipals, biblioteques, poliesportius, entre altres, inclòs el servei de cangur.

b) Activitats d'oci i temps lliure, sempre que es desenvolupen en horaris no escolars i períodes no lectius.Tercer. Bases reguladores i convocatòria

Les bases i la convocatòria d'aquestes subvencions es publiquen en el mateix Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en què es publica aquest extracte.Quart. Dotació pressupostària

Les ajudes convocades es finançaran amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses de la Generalitat per a l'exercici 2022, aprovat per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022:

Aplicació pressupostària 16.02.01.0000.323.10.4

Denominació: pla «Corresponsables»

Línia de subvenció: S11490000

Import global: 15.950.000,00 euros

Procedència i quantia dels fons: fons del Ministeri d'Igualtat (Àrea de Treball i Serveis Socials en la codificació del pressupost), 15.950.000,00 euros.Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Sisé. Altres dades

1. Sol·licituds: la sol·licitud i la documentació que les acompanya es presentaran exclusivament per via electrònica, mitjançant la signatura electrònica de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.

2. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud: la que es preveu en l'article quart de la convocatòria.

3. Criteris de valoració: les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en la base cinquena de les bases reguladores.

Serà requisit imprescindible per a optar a les presents ajudes haver obtingut una puntuació mínima de 51 punts.

4. Forma de justificació: la justificació de l'actuació objecte d'ajuda haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte subvencionat i els termes fixats en la base dotzena de les bases reguladores.València, 20 de setembre de 2022.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Aitana Mas Mas.

Mapa web