Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a càrrec de l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2022/183]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000336/2022
En data 29 de desembre de 2021 es va publicar en el DOGV la Resolució de 27 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a càrrec de l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Recentment, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha comunicat l'alta en el Catàleg d'especialitats formatives de diverses especialitats que per la seua duració de 40 hores de formació i el seu contingut en matèria de competències digitals es corresponen amb l'objecte d'aquesta convocatòria. Atés el caràcter limitat d'accions d'aquestes característiques, es considera oportú incloure-les en l'annex II i ampliar així l'oferta formativa.

Atesa la finalitat principal de la convocatòria de facilitar la formació a dones desocupades de municipis de menys de 30.000 habitants, es modifica l'apartat A) de l'annex I relatiu a l'adequació de l'oferta formativa i estableix la puntuació mínima que es podria obtindre si l'entitat sol·licitant no és una entitat local i imparteix formació en municipis de menys de 30.000 habitants.

D'acord amb el que s'ha exposat, i fent ús de la facultat que confereix a aquesta direcció general l'article 14.1.e del Decret 216/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació del Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, resolc:Primer

Modificar l'annex I, apartat A, que queda redactat com segueix:

A) Adequació de l'oferta formativa: aquest criteri s'integra per l'adequació de les característiques i naturalesa de l'entitat sol·licitant en relació amb el col·lectiu prioritari al qual va dirigida la formació. Fins a 25 punts.

– Si l'entitat sol·licitant és una entitat local d'un municipi de menys de 30.000 habitants: 25 punts.

– Si l'entitat sol·licitant és una entitat sense ànim de lucre que compta explícitament entre els seus principals fins estatutaris amb el suport a dones desocupades del medi rural o municipis despoblats: 20 punts.

– Si l'entitat sol·licitant no és una entitat local i imparteix la formació objecte d'aquesta convocatòria en els seus propis centres o instal·lacions que gaudisquen del corresponent cens en municipis de menys de 30.000 habitants: 15 punts.

Aquesta puntuació serà proporcional al nombre d'accions formatives que haja d'impartir l'entitat en centres que es troben en municipis de menys de 30.000 habitants, respecte del nombre total d'accions formatives sol·licitades. En cap cas la puntuació podrà ser inferior a 6 punts.– Si l'entitat sol·licitant és una entitat local o una entitat sense ànim de lucre que compta explícitament entre els seus principals fins estatutaris amb l'atenció a dones desocupades: 10 punts.

– Resta d'entitats: 5 punts.

Les puntuacions per cadascun dels apartats no són acumulatives entre si. En el cas que es puga obtindre puntuació per diversos apartats, s'assignarà la puntuació de l'apartat en què s'obtinga major puntuació.Segon

Modificar l'annex II «Accions formatives», afegint-hi les accions formatives següents:Numeral Codi espec. Denominació de l'especialitat Hores Hores totals

5542 FCOI10 CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL – NIVELL BÀSIC 40 40

5543 FCOI11 CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL – NIVELL INTERMEDI 40 40

5544 FCOI12 ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ DIGITAL – NIVELL AVANÇAT 40 40

5545 FCOI13 INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I EN COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES 40 40

5546 FCOI14 INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES PER A L'OCUPACIÓ 40 40

A conseqüència d'aquesta modificació, s'amplia el termini de presentació de sol·licituds previst en el resolc huité, apartat tercer de la Resolució de 27 de desembre de 2021, de la de Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a càrrec de l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en un còmput de dies igual al temps transcorregut entre el 10 de gener i la publicació d'aquesta resolució de modificació en el DOGV.Aquesta resolució entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, d'acord amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 8, apartat 3, així com en l'article 46, apartat 1, ambdós de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que es considere pertinent.València, 10 de gener de 2022.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web