Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es declara la disponibilitat de l'aplicació informàtica que dona suport al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, per a la posada en funcionament, d'acord amb el que es disposa en el Decret del Consell 172/2021, de 15 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana. [2022/1169]

(DOGV núm. 9280 de 17.02.2022) Ref. Base de dades 001288/2022
L'article 5 de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, per la qual es regula l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana, crea el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, amb la finalitat de facilitar la identificació pública i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés en els àmbits de l'Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i les Corts.

L'article 5 del Decret 172/2021, de 15 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 25/2018, estableix que el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat és un registre administratiu, de caràcter públic, obert i gratuït i que funciona exclusivament de manera electrònica. La tramitació, la gestió, la consulta de la informació continguda en el Registre i les comunicacions entre l'òrgan responsable i les persones, entitats o organitzacions interessades s'efectuen també per mitjans electrònics, d'acord amb la normativa reguladora en matèria d'administració electrònica i procediment administratiu.

Aquest decret estableix també en la disposició transitòria única que, mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en la matèria, es declararà expressament la disponibilitat de l'aplicació o sistema informàtic que serveix de suport al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat i que s'establirà un termini de tres mesos, comptats des de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a partir del qual seran exigibles totes les obligacions previstes en el Decret, per al compliment de les quals siga necessari l'ús del mencionat sistema informàtic.

Per tant, en compliment del que es disposa per la mencionada disposició transitòria del Decret 172/2021, de 15 d'octubre i, en exercici de les facultats conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb l'article 13 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, així com el Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, resolc:

Primer

Es declara la disponibilitat de l'aplicació informàtica denominada REGIA, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que permet el funcionament del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, conforme amb les previsions contingudes en el Decret del Consell 172/2021, de 15 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.Segon

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Sense perjudici d'això i, d'acord amb el que es disposa en la disposició transitòria única del Decret 172/2021, de 15 d'octubre, s'estableix un termini de tres mesos, comptats des de la data de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a partir del qual seran exigibles totes les obligacions previstes en aquell per al compliment de les quals siga necessari l'ús de la mencionada aplicació informàtica.

La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o ser recorreguda en via contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 10,14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 11 de febrer de 2022.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.

Mapa web