Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres. [2022/10992]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010527/2022
Mitjançant el Decret 32/2022, de 18 d'octubre, del president de la Generalitat, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres (DOGV 9456, 25.10.2022).

En virtut del que es disposa en l'article 5 del referit Decret 32/2022, de 18 d'octubre, que regula la convocatòria de les subvencions esmentades, i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb la Resolució de 17 de febrer de 2022, del president de la Generalitat (DOGV 9282, 21.02.2022), per la qual delega determinades atribucions en diferents òrgans de la Presidència, resolc:Primer. Objecte

1. Convocar, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que travessen dificultats financeres, en presentar un nivell d'endeutament viu superior al 110 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 2021, en els termes disposats en l'article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013.2. D'acord amb el que disposa l'article 2 del Decret 32/2022, de 18 d'octubre, del president de la Generalitat, serà subvencionable la reducció de capital viu d'operacions d'endeutament financer a llarg termini formalitzat amb entitats bancàries i disposat sempre que es tracte d'amortitzacions no ordinàries.Segon. Condicions de concessió de les subvencions

1. La concessió de les subvencions s'efectuarà en règim de concurrència competitiva.

2. Les entitats beneficiàries estaran subjectes a les obligacions derivades del contingut de les bases reguladores de les presents subvencions, de la resolució de concessió i, en general, de la normativa vigent que li siga aplicable. En tot cas, són obligacions de les entitats beneficiàries les establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Tercer. Finançament i quantia màxima de les subvencions

1. L'import global màxim per a finançar aquestes subvencions ascendeix a 1.050.000,00 euros, amb càrrec al capítol VII, línia de subvenció S1075000, «Ajudes destinades al sanejament financer dels municipis amb especial dificultat economicofinancera», del programa 05.05.02.125.10, Administració Local i organització territorial del Consell, del pressupost de la Generalitat per a 2022.

2. L'import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que es perceben d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'actuació subvencionada.

Quart. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud.

2. Únicament es presentaran sol·licituds de subvenció de manera telemàtica, que hauran de signar-se per la persona representant legal de l'entitat local, i es formalitzaran segons els models que figuren en l'adreça d'internet que s'indica a continuació: www.gva.es, accedint als apartats Administració/ajudes i subvencions/administracions locals.

3. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, caldrà disposar de certificat digital, siga de l'entitat o de la persona que ocupe la presidència de l'entitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) www.accv.es.

4. Aquestes sol·licituds es presentaran signades per la persona que ocupe la presidència de l'entitat, segons el model de sol·licitud d'ajudes per a finançar les actuacions contemplades en la present convocatòria, i s'acompanyaran de la documentació següent, segons els models normalitzats que figuren en l'annex:

a) Informe de la intervenció local sobre els extrems següents:

– Nivell de deute viu consolidat sobre els ingressos corrents liquidats en l'exercici 2021.

– Capital viu pendent d'amortitzar d'operacions d'endeutament financer a llarg termini formalitzat amb entitats bancàries i disposat.b) Certificat de la Secretaria sobre els extrems següents:

– Aprovació de la liquidació de l'exercici 2021.

– Adhesió al compartiment Fons d'ordenació regulat en el Reial Decret llei 17/2014, de 26 de desembre, conforme a les resolucions de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.

c) Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.d) Certificats de l'Agència Tributària estatal i autonòmica, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions què estiguera obligat, en el supòsit d'oposició expressa al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació.

e) Respecte de les dades bancàries, d'acord amb la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana, serà obligatori utilitzar el següent tràmit telemàtic per a totes les actuacions d'alta, modificació i baixa d'aquestes dades.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648Cinqué. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. Per a determinar la quantia de les subvencions, es tindran en compte, com a criteris, d'acord amb el que estableix l'article 9.2 del Decret 32/2022, de 18 d'octubre, del president de la Generalitat, el percentatge de deute viu que excedisca del 110 % dels ingressos corrents liquidats del respectiu municipi, i la població de l'entitat, i es valorarà sobre un màxim de 10 punts, de conformitat amb l'escala següent:a) El percentatge de deute viu que excedisca del 110 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 2021 del respectiu municipi:

Fins a 25 %: 1 punt.

De 26 % a 50 %: 2 punts.

De 51 % a 100 %: 3 punts.

De 101 % a 200 %: 4 punts.

De 201 % en avant: 5 punts.

b) Nombre d'habitants de dret de l'entitat segons les xifres de població aprovades pel Govern que figuren en l'últim padró municipal vigent.Fins a 1.000 habitants: 5 punts.

De 1.001 fins a 5.000 habitants: 4 punts.

De 5.001 fins a 20.000 habitants: 3 punts.

De 20.001 fins a 50.000 habitants: 2 punts.

De 50.001 habitants en avant: 1 punt.

Per a l'obtenció de la quantia individualitzada de la subvenció corresponent a cada entitat local beneficiària, es dividirà l'import global màxim establit en la present convocatòria, entre el total dels punts obtinguts, atesos els anteriors criteris, i resultarà un valor per cada punt que es multiplicarà pel total de punts que obtinga l'entitat beneficiària.

Sisé. Termini de resolució i notificació

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució escaient serà de 6 mesos comptats a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, transcorregut el qual sense que s'haja notificat resolució expressa podran entendre's desestimades les corresponents sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 8.1 del Decret 32/2022, de 18 d'octubre, del president de la Generalitat, en relació amb l'article 25.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

2. D'acord amb el que estableix l'article 8, apartat 2, del Decret 32/2022, del president de la Generalitat, l'òrgan competent per a la resolució de concessió de les subvencions i, si fa el cas, de la seua minoració o revocació, per delegació del president de la Generalitat, és la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'administració local.

3. La resolució expressa o la finalització presumpta del procediment de concessió d'aquestes subvencions posaran fi a la via administrativa.Seté. Pagament anticipat

D'acord amb el que s'estableix en l'article 44 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, podrà anticipar-se fins a un cent per cent de l'ajuda una vegada concedida.

La bestreta s'abonarà, sense necessitat de sol·licitud prèvia, una vegada resolta la convocatòria de concessió de les ajudes.

Aquesta bestreta, de conformitat amb el que es preveu en l'article 171.5.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, està exonerada de la constitució de garanties per tractar-se d'administracions públiques de caràcter territorial.

A l'efecte que se'ls puguen lliurar les quantitats corresponents, els municipis beneficiaris hauran de presentar juntament amb la seua sol·licitud el certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.Huité. Justificació i termini

1. La justificació es realitzarà de conformitat amb el que es preveu en l'article 11 del Decret 32/2022, del president de la Generalitat, i segons el model normalitzat que figura en l'annex d'aquesta convocatòria.

2. El termini de presentació de documentació per a justificar la subvenció finalitzarà en el termini de deu dies hàbils des de l'abonament efectiu del pagament de la subvenció.Nové. Notificació de tràmits

Els tràmits a realitzar en el present procediment seran notificats individualment a cada entitat interessada i, si fa el cas, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podran les persones interessades interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 21 de novembre de 2022.– La secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament (p. d. R17.02.2022; DOGV 9282, 21.02.2022): Elena Cebrián Calvo.

ANNEX

Documents relacionats amb la present convocatòria1. Sol·licitud específica d'ajudes destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

2. Informe de la intervenció local.

3. Certificat de Secretaria.

4. Compte justificatiu.

Mapa web