Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9477 de 24.11.2022
Número identificador:  2022/11033
Referència Base de Dades:  010528/2022
 Extracte de la Resolució de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres. [2022/11033]

BDNS (identif.): 659944.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659944Primer. Persones beneficiàries

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que presenten un nivell d'endeutament viu superior al 110 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 2021, en els termes que disposa l'article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013.Segon. Finalitat

Convocar, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.Tercer. Bases reguladores

Decret 32/2022, de 18 d'octubre, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/25/pdf/2022_9745.pdfQuart. Import

L'import global màxim per a finançar aquestes subvencions ascendeix a 1.050.000,00 euros, (un milió cinquanta mil euros) a càrrec del capítol VII, línia de subvenció S1075000, «Ajudes destinades al sanejament financer dels municipis en especial dificultat economicofinancera», del programa 05.05.02.125.10, Administració Local i organització territorial del Consell, del pressupost de la Generalitat per a 2022.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Altres dades

Serà subvencionable, a través del programa de subvencions convocades per aquesta resolució, la reducció de capital viu d'operacions d'endeutament financer a llarg termini formalitzat amb entitats bancàries i disposat sempre que es tracte d'amortitzacions no ordinàries.

València, 21 de novembre de 2022.– La secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra la Despoblación: Elena Cebrián Calvo.

Mapa web