Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en el Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19. Exp. tipus CMCOCO. [2020/9048]

(DOGV núm. 8940 de 30.10.2020) Ref. Base de dades 008645/2020
Vist el Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19, han tingut entrada en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball determinades sol·licituds d'aquestes ajudes.De conformitat amb l'article 11 del Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, que estableix l'òrgan competent per a l'atorgament de les ajudes, resolc:Primer

Concedir les ajudes que es recullen en l'annex I d'aquesta resolució, per un import total de 120.244,16 euros, per a cobrir les despeses corrents a què fa referència l'article 2, apartat 1, del Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.

Les ajudes que es concedeixen a través de la present resolució estan sotmeses al règim de minimis regulat pel Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013).Segon

Les ajudes es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.470.01, segons el que estableix la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza la inclusió en els annexos de transferències i subvencions corrents del programa 761.10, Ordenació i promoció comercial i artesana, de la línia de subvenció S0536, «Pimes comercials i artesanes. Despeses corrents per crisi sanitària», que compta amb un import total de 5.000.000 d'euros.Tercer

L'incompliment de les obligacions i condicions imposades a la beneficiària podrà donar lloc a la minoració o a la resolució de la subvenció, en els termes establits en l'article 16 de l'esmentat Decret 66/2020.

L'import de la subvenció no podrà ser destinat a finalitat ni activitat diferent d'aquella per a la qual es concedeix, i el fet d'incomplir-ho obligarà a la devolució dels fons percebuts.Quart

Denegar les ajudes a les sol·licitants que s'assenyalen en l'annex II d'aquesta resolució, pels motius que s'hi especifiquen.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé, un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 29 d'octubre de 2020.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web