Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de modificació de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i TreballTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9182 de 27.09.2021
Número identificador:  2021/9627
Referència Base de Dades:  008838/2021
 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de modificació de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 8940, 30.10.2020) de concessió de les ajudes previstes en el Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19 per la qual es concedeix una ajuda a La Tahona del Abuelo, SL. [2021/9627]Vist l'expedient CMCOCO/2020/231/46 incoat com a conseqüència de la sol·licitud de subvenció formulada per La Tahona del Abuelo, SL, presentada el 15 de juny de 2020, acollint-se al Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència del Covid-19.

Vist:

1. Que la sol·licitud presentada per La Tahona del Abuelo, SL, tramitada mitjançant l'expedient CMCOCO/2020/231/46 va ser denegada per Resolució de 29 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de concessió directa de les ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19 per ser la inversió realitzada inferior al límit establit en l'esmentat Decret.

2. Que aquesta resolució és recorreguda en termini, en reposició, davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, per Juan José Rausell López en nom i representació de La Tahona del Abuelo, SL, al·legant que com a conseqüència de la variació de preus establida en la Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia per la qual s'estableixen els imports màxims de venda al públic en aplicació d'allò que preveu l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la Covid-19, va ser modificada una de les factures presentades, el que va provocar que no es tinguera en compte i com a conseqüència no s'arribara al límit inferior establit per a obtenir ajuda, i sol·licita la revisió de l'expedient.3. Que amb data 26 de febrer de 2021 la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum emet resolució estimant el recurs de reposició interposat per Juan José Rausell López contra la Resolució de 29 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i concedix una ajuda a La Tahona del Abuelo, SL. per un import de quatre-cents set euros amb quaranta-un cèntims (407,41 €).Vistos els antecedents exposats, resolc:Primer

Modificar la Resolució de 29 d'octubre de 2020 i concedir a La Tahona del Abuelo, SL, amb NIF B97534010 una subvenció de quatre-cents set euros amb quaranta-un cèntims (407,41 €).

Aquesta quantitat es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.470.01 línia de subvenció S0536 del pressupost de despeses de la Generalitat per a l'exercici 2021.

Aquesta ajuda està sotmesa al règim de minimis regulat pel Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, 24.12.2013).La present resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 21 de setembre de 2021.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web