Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'ordena la represa dels processos d'eleccions sindicals. [2020/4312]

(DOGV núm. 8832 de 11.06.2020) Ref. Base de dades 004358/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Legislació, Autoritzacions administratives
  Matèries: Ocupació i formació professional Malaltia infecciosa
  Descriptors:
    Temàtics: eleccions, sindicat, sindicat, sindicat, malaltia infecciosaEl Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, va establir mesures decidides per a la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania, de caràcter temporal i extraordinari per a previndre i mitigar l'impacte sanitari, social i econòmic.D'acord amb la mencionada normativa i la limitació als desplaçaments de les persones i contenció en activitats econòmiques i productives, es va fer necessari evitar l'exposició a la Covid-19 de treballadors i treballadores en els processos d'eleccions sindicals, que suposen mobilitat, major contacte i possibles situacions de concentració i aglomeració.En aquest sentit es va fer necessària la suspensió dels processos d'eleccions sindicals d'acord amb la normativa següent:

Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa, que en l'article 5.5, sobre constitució i funcions de les meses electorals, contempla: «Només per causa de força major podrà suspendre's la votació o interrompre-se'n el desenvolupament, sota la responsabilitat de la mesa electoral o mesa de col·legi, si escau».

Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'Administració General de l'Estat, que en l'article 12.2, sobre funcions de les meses electorals, contempla: «…Només per causa de força major podrà suspendre's la votació o interrompre-se'n el desenvolupament, sota la responsabilitat d'aquestes»

La competència d'aquesta Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral està determinada per la seua condició d'autoritat laboral i l'article 20.1 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i resolc:

Primer

La represa de tots els processos d'eleccions sindicals preavisats i iniciats abans del dia 14 de març de 2020 en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, quan es va decretar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en virtut de l'RD 463/2020, de 14 de març.Segon

En el cas dels processos d'eleccions sindicals preavisats i iniciats abans del dia 14 de març de 2020 en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, transcorreguts quinze dies des de la finalització de l'estat d'alarma, l'organització sindical promotora de les eleccions sindicals comunicarà a l'Oficina Pública de Registre d'Eleccions Sindicals la data de reinici de procés electoral.Tercer

En el cas dels processos preavisats amb data d'inici dins del període comprés per l'estat d'alarma i que no han sigut iniciats com a conseqüència d'aquest, a l'efecte del termini de tres mesos previst en l'article 67.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, no es computarà el període temporal comprés entre la declaració i la finalització de l'estat d'alarma.Quart

En el cas dels processos d'eleccions sindicals preavisats abans del 14 de març de 2020, i no iniciats com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el sindicat promotor comunicarà a l'Oficina pública d'eleccions sindicals una nova data d'inici del procés electoral. Entre la comunicació i l'inici del procés electoral mediarà un període mínim de vint dies i màxim de trenta dies, després de la finalització de l'estat d'alarma o des de la represa de l'activitat productiva de l'empresa.

Cinqué

L'activitat electoral quedarà subordinada al fet que es contemplen totes les mesures preventives que siguen suficients i adequades per al desenvolupament de l'activitat electoral amb les garanties de seguretat i salut contra la Covid-19, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries i el servei de Prevenció de Riscos Laborals competent.Sisé

D'acord amb l'article 67.3 de l'Estatut dels Treballadors, els delegats i delegades de personal i els membres dels comités d'empresa es mantindran en funcions en l'exercici de les seues competències i de les seues garanties fins que no es promoguen o celebren noves eleccions.

Seté

Quant a la representativitat, es tindrà en compte l'última dada oficial que ha publicat l'Administració (març de 2020).Huité

La present resolució produirà efectes el mateix dia de la signatura, de conformitat amb el que es preveu en l'article 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Nové

Ordenar que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per tal de complir l'obligació prevista en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 8 de juny de 2020.– El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.

Mapa web