Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2017/8545]

(DOGV núm. 8140 de 03.10.2017) Ref. Base de dades 008611/2017
Atés que les bases d'aquestes ajudes s'han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8113, de 25 d'agost de 2017, mitjançant l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

I, en virtut de les facultats que em confereixen els articles 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'article 13.1.h del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (DOGV 5344, 12.09.2006), i el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador dels gastos corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat Valenciana, i s'estableix la seua organització i funcionament (DOGV 5344, 12.09.2006), els dos en la seua redacció vigent, resolc:Primer. Convocatòria

Convocar les ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, incloses en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, les bases de les quals s'han publicat per mitjà de l'esmentada Ordre 21/2017, de 25 de juliol.Segon. Finançament de les ajudes

1. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria estaran finançades pel FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana, en els percentatges que es determinen en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, del qual formen part, enquadrades en l'operació 3.2.1, «Promoció i informació sobre règims de qualitat», submesura 3.2, «Suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat interior», de la mesura 3, «Règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris», del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

2. La dotació pressupostària es farà a càrrec del capítol IV, de la secció 12, entitat 91, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, línia SO832000, de l'exercici 2017, fins a un import màxim de 600.000 euros.Tercer. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes i s'iniciarà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les sol·licituds i la documentació que les acompanyen es presentaran preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria d'agricultura, i es podran presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

3. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar obligades, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18736

En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de firmar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, la resta de documents que s'adjunten, quan procedisca, hauran d'anar firmats electrònicament per qui en tinga la competència.4. No seran admeses a tràmit les sol·licituds que es presenten fora del termini establit en la convocatòria i se'n resoldrà la inadmissió, que haurà de ser notificada als interessats en els termes que preveuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.5. Tant el model de sol·licitud d'ajuda com la resta de models dels documents que cal aportar juntament amb la sol·licitud d'ajuda, igual que la informació bàsica sobre aquestes ajudes, són els que hi ha en l'URL:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18736Quart. Recursos

La present resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se potestativament un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o impugnar-se directament davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que preveu els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 28 de setembre de 2017.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.Mapa web