Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018. [2017/2837]

(DOGV núm. 8015 de 05.04.2017) Ref. Base de dades 002975/2017
L'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, en el seu article 9 indica que en el primer trimestre de l'any natural, la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d'educació dictarà resolució en la qual es determine el calendari de les successives fases del procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat per als cicles formatius de grau mitjà i superior en els centres públics i privats amb ensenyaments concertats.

A més, el Decret 135/2014, de 8 d'agost, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el seu article 3.4, estableix que el calendari d'admissió s'adequarà al que s'estableix cada curs per a la Formació Professional específica.

L'article 29 de l'esmentada norma estableix que la conselleria amb competències en matèria educació podrà autoritzar determinats centres educatius a impartir cicles de Formació Professional Bàsica dirigits a grups de persones majors de 17 anys desescolaritzats, a fi de fomentar-ne l'ocupabilitat.

La Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, en el seu títol IV estableix el règim d'implantació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i arreplega altres mesures per a afavorir l'ocupació.

El Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que es regula en el capítol I del títol IV anteriorment esmentat, té com a finalitat principal que el col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació i que siguen majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturades.La disposició final dotze de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, modifica la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, augmenta el col·lectiu potencial de beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i amplia l'edat dels beneficiaris als menors de 30 anys d'edat.

El Reial Decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'article 1 del capítol I, modifica la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.En compliment dels objectius del Pla d'ocupació juvenil, en concret l'ocupabilitat, l'article 106 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, desenvolupa els programes de segona oportunitat, dirigits a aquells joves que van abandonar de manera prematura els estudis, o qualssevol altres de caràcter similar.

Al seu torn, l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en l'article 5.1, disposa que el calendari d'admissió del seu alumnat es fixarà cada curs d'acord amb el que es disposa per a la Formació Professional reglada.

D'acord amb aquest marc normatiu, és necessari i oportú establir, per al curs 2017-2018, el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics en els quals s'impartisquen els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, així com en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics. La present resolució també estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en ensenyaments de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil.

En virtut d'allò que s'ha exposat i en ús de les atribucions conferides per l'article 68 de la Llei del Consell 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 6 del Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, aquesta secretaria autonòmica emet la resolució següent:

DISPOSICIONS GENERALSPrimer. Calendari d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica

L'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica per al curs acadèmic 2017-2018 es farà d'acord amb el calendari que apareix com a annex I de la present resolució.Segon. Calendari d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior

L'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior per al curs acadèmic 2017-2018 es farà d'acord amb el calendari que apareix com a annex II de la present resolució.Tercer. Llista d'espera

La llista d'espera esmentada en l'article 10.2.12 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, romandrà vigent fins al 23 d'octubre de 2017.Quart. Calendari d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica

El calendari del procediment d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2017-2018 s'estableix en l'annex III a la present resolució.Disposicions específiques del procediment d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitatCinqué. Calendari d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitatEl calendari del procediment d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat per al curs 2017-2018 és el que s'estableix en l'annex IV d'aquesta resolució.Sisé. Autorització a centres

La relació dels instituts d'Educació Secundària i els centres integrats públics de Formació Professional autoritzats a impartir cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat, es publicarà en la conselleria competent en matèria d'Educació en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.Seté. Orientació dels centres

S'habilitaran els mitjans necessaris en els centres educatius autoritzats, amb la finalitat de prestar l'assessorament necessari a les persones interessades en la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat, especialment la informació necessària per a l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.Huité. Requisits d'accés

1. Els requisits generals per a ser beneficiari del Sistema Nacional d'Ocupació Juvenil són els següents:

a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels estats part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.b) Estar empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.

c) Tindre més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tindre més de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'enquesta de població activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

d) Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.

e) No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

f) No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

g) No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

h) Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil i adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la garantia juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.

2. Requisits específics d'accés a cicles formatius de Formació Professional Bàsica dirigits a persones majors de 17 anys desescolaritzades.A més dels requisits mínims exigits en el punt 1 del present apartat, per a ser beneficiari d'aquesta actuació s'exigirà tenir 18 anys d'edat l'any natural en què sol·licita la Formació Professional Bàsica, acreditar que no posseeixen cap títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets i trobar-se actualment desescolaritzat i sense ocupació.

Nové. Criteris de prioritat

La prioritat en l'admissió als cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat es resoldrà mitjançant el que estableix la resolució de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que determinarà la lletra per a fixar l'ordre d'actuació dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any en curs. En cas que a l'inici del procediment d'admissió no s'haja publicat aquesta resolució, serà aplicable la lletra M establida per Resolució de 8 de març de 2016 (DOGV 7740, 14.03.2016).Deu. Reserva de places

En relació a la reserva de places en l'admissió en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat s'ajustarà al que es disposa en la normativa vigent.

En el procediment d'admissió es reservarà un 5 per cent del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, i en cap cas la reserva serà inferior a una vacant.Onze. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

1. Sol·licitud

1.1. La sol·licitud d'admissió es realitzarà en el model oficial que figura com a annex V de la present resolució.

1.2. Amb la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

– Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant: s'acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en el qual figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant.

– Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a donar-se d'alta se seguirà el procediment indicat en l'apartat dotze de la present resolució. Els instituts d'Educació Secundària i els centres integrats públics d'FP en els quals s'oferisquen cicles formatius d'FP Bàsica segona oportunitat facilitaran la informació necessària per a l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.

1.3. Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a aquest efecte per la conselleria competent en matèria d'educació, i entregaran una còpia signada d'aquesta sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció junt amb la documentació assenyalada en el punt 1.2 del present apartat.

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió a cicles de Formació Professional Bàsica respecte dels cicles formatius autoritzats. En aquesta es detallaran, per ordre de prioritat, fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc cicles de Formació Professional Bàsica en els centres educatius que tinguen autoritzats aquests ensenyaments.

1.4. Quan es presente més d'una sol·licitud o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol·licituds seran excloses del procediment d'admissió. Tot això sense perjudici de l'exigència de responsabilitats que, sobre aquest tema, puguen derivar-se.

En cas de no aportar la documentació que constituïsca requisit d'accés en el termini establit a aquest efecte, la sol·licitud quedarà exclosa.

1.5. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.2. Admissió

La direcció del centre educatiu publicarà les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos d'acord amb el que s'indica en el calendari establit en l'annex IV.

3. Matrícula

3.1. Després del procediment d'admissió l'alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini establit en l'annex IV.

3.2. Si l'alumnat admés no formalitza la matrícula en el termini expressat, es considerarà que renuncia a la plaça escolar i la seua plaça es considerarà vacant per renúncia.

3.3. Acabat el termini de matrícula, cada centre publicarà la llista de l'alumnat que, estant en la llista d'admesos, no l'haja formalitzada.3.4. L'alumnat que no haja obtingut plaça escolar en l'opció sol·licitada en el procediment d'admissió, podrà sol·licitar matrícula en les places vacants que s'hagen produït.Dotze. Procediment per a donar-se d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil

1. Per a ser beneficiari de la garantia juvenil s'han de complir els requisits establits i estar donat d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.2. L'alta es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

3. L'alta es pot realitzar de diferents maneres:

3.1. Accés al registre amb DNI electrònic o certificat: la manera més senzilla i ràpida d'accedir al registre és a través de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'establisquen normativament i que s'habilitaran perquè puguen usar-los els usuaris.3.2. Accés de forma assistida: en cas que no es dispose de DNI electrònic o certificat digital, la sol·licitud d'inscripció es pot realitzar amb l'ajuda de personal especialitzat a través de:

– Oficines de les cambres de comerç únicament presentant el DNI. En aquestes oficines es proporcionarà a l'interessat de manera gratuïta un certificat digital, que podrà utilitzar també per a futures gestions, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.

– Centres i serveis de la Xarxa SIJ (serveis d'informació juvenil) únicament presentant el DNI. En coordinació amb INJUVE en aquestes oficines es proporcionarà a l'interessat el codi d'activació per a l'accés al sistema a través d'usuari i contrasenya, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.3.3. Accés a través del Sistema Cl@ve: es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les administracions públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i signatura, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

3.4. Accés amb usuari i contrasenya: els joves interessats a iniciar la inscripció telemàtica que no disposen d'identificació electrònica podran sol·licitar el seu usuari i contrasenya emplenant un formulari i lliurant-lo en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració general de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats establides en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Després de lliurar l'imprés, l'interessat rebrà per correu electrònic la comunicació del seu codi d'activació, que haurà d'introduir en l'enllaç «Activar usuari», situat en la pàgina d'accés al sistema per a obtenir la seua contrasenya.3.5. Altres formes d'accés: la inscripció s'ha de realitzar per via telemàtica en tots els casos amb l'excepció d'aquelles persones que es troben en risc d'exclusió social que compten amb el certificat que ho acredite i/o discapacitat reconeguda. Aquestes persones es podran inscriure mitjançant la presentació d'un formulari en les oficines de registre de l'Administració general de l'Estat i de les comunitats autònomes i de les entitats establides en la Llei reguladora del procediment administratiu comú, com ara:

– En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

– En qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.Tretze. Documentació necessària per a la matrícula

Per a la formalització de la matrícula l'alumnat admés, tant els espanyols com els estrangers residents, haurà de presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació a què es refereix l'article 54 de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant.

S'acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en el qual figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant (inclòs en sol·licitud admissió).

2. Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil (inclòs en sol·licitud admissió).

3. En el moment d'efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l'inici del curs escolar, l'alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l'informe de salut de l'escolar publicat per Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, modificada per l'Ordre 6/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix l'informe de salut de l'escolar, com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'etapa educativa.

Aquest document es facilitarà en els centres sanitaris i serà emplenat gratuïtament pel facultatiu que tinga al seu càrrec el control sanitari de l'alumne/a, sense perjudici del lliure exercici professional.

4. L'alumnat major d'edat estarà exempt de presentar aquest document.

5. Acreditació de la discapacitat del sol·licitant: certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de ser publicada o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de ser publicada, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 31 de març de 2017.– El secretari autonòmic d'Educació i Investigació: Miguel Soler Gracia.

ANNEX I

Calendari d'accés, admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional BàsicaAquest procés d'admissió afecta tots els centres que imparteixen cicles de Formació Professional Bàsica tant públics com privats amb cicles sostinguts amb fons públics.1. Procés ordinari d'admissió de l'alumnat de cicles de Formació Professional Bàsica.

1.1. Constitució de les comissions sectorials d'escolarització: fins al 5 de maig.

1.2. Introducció a través del sistema ITACA per part dels centres educatius públics i privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics de les dades corresponents a l'alumnat que repeteix, promociona, etcètera, necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de llocs escolars: del 15 al 22 de maig.

1.3. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: 25 de maig.

1.4. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional Bàsica i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 25 de maig al 6 de juny tots dos inclusivament. Per a les sol·licituds es farà ús previ de l'assistent telemàtic disponible en http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.

1.5. Comprovació de duplicitats: del 12 al 15 de juny.

1.6. Els centres expediran consell orientador en el supòsit d'alumnes escolaritzats en centres educatius que sol·liciten plaça de cicles formatius de Formació Professional Bàsica: fins al 15 de juny.

1.7. Presentació de l'informe del consell orientador, si correspon: fins al 16 de juny.

1.8. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 20 de juny.

1.9. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre i les persones titulars dels centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics: fins al 22 de juny.

1.10. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 26 de juny.

1.11. Presentació d'al·legacions de forma telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l'adreça

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: fins al 28 de juny.

1.12. Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 3 juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que l'interessat indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant el director territorial corresponent en el termini d'un mes.

L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons el que preceptua l'article 12.2 del Decret 135/2014, per a la Formació Professional Bàsica, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: fins al 28 de juny. La resolució d'aquestes reclamacions es podrà remetre al correu electrònic que l'interessat indique en la sol·licitud fins al 3 juliol.

1.13. Termini de formalització de la matrícula per a l'alumnat admés en el procés ordinari: del 28 de juny al 4 de juliol.

1.14. Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o altres circumstàncies, per a l'alumnat que ha participat en el procés ordinari d'admissió: el 5 i 6 de juliol, tenint en compte que:

a) El centre publicarà en el tauler d'anuncis la llista de vacants en cicles de Formació Professional Bàsica, i indicarà si tenen llista d'espera.

b) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, bé en acte públic, bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix el Decret 135/2014.c) A les places vacants restants dels cicles sense llista d'espera, podrà accedir qualsevol persona interessada que haja participat en el procés d'admissió, sempre que complisca els requisits d'accés, i s'assignaran per ordre d'arribada.2. Procés extraordinari d'admissió de l'alumnat de cicles de Formació Professional Bàsica.

2.1. Introducció a través del sistema ITACA per part dels centres educatius públics i privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics de les dades corresponents a l'alumnat que repeteix, promociona, etcètera, necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de llocs escolars: del 5 al 10 juliol.

2.2. Publicació de vacants: 12 de juliol.

2.3. Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic: del 12 al 17 de juliol. Per a les sol·licituds es farà ús previ de l'assistent telemàtic disponible en

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.

2.4. Comprovació de duplicitats: el 18 de juliol.

2.4. Elaboració i publicació de llistes provisionals d'admesos: el 19 de juliol.

2.5. Presentació de reclamacions davant la direcció del centre i les persones titulars dels centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics: fins al 21 de juliol.

2.6. Publicació de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 24 de juliol.

2.7. Presentació d'al·legacions de forma telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte disponible en l'adreça

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: fins al 26 de juliol.

2.8. Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 31 de juliol. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant el director territorial corresponent en el termini d'un mes.

L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons el que preceptua l'article 12.2 del Decret 135/2014, per a la Formació Professional Bàsica, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: fins al 31 de juliol. La resolució d'aquestes reclamacions es podrà remetre al correu electrònic que l'interessat indique en la sol·licitud fins al 31 de juliol.

2.9. Termini de formalització de la matrícula per a l'alumnat admés en el procés extraordinari: del 25 al 28 de juliol (s'utilitzaran els mateixos formularis que en el procés ordinari).

2.10. Període per a assignar les places vacants sobrants així com les que es generen per renúncia: Es desenvoluparà en dues fases en les quals es tindran en compte les llistes d'espera. En la primera fase podran participar solament les persones que hagen participat en el procés d'admissió. L'adjudicació es podrà realitzar bé en acte públic o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre considere. Les sol·licituds s'ordenaran en funció dels criteris establits en l'article 6 del Decret 135/2014. En la segona fase podrà participar qualsevol persona interessada.

2.10.1 FASE 1: des del 31 de juliol fins al 14 de setembre (solament podran accedir les persones interessades que hagen participat en el procediment d'admissió).

a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, bé en acte públic, bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix el Decret 135/2014.b) Fins al 6 de setembre els centres comunicaran a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través del compte de correu electrònic sfp@gva.es, els cicles de Formació Professional Bàsica en els quals ja s'haja acabat la llista d'espera.c) Fins al 6 de setembre els centres hauran d'actualitzar tota la matrícula d'alumnat admés en ITACA.

d) El 8 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà la llista de vacants de cicles de Formació Professional Bàsica sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnes matriculats.

e) Durant els dies 8 a 14 de setembre els centres convocaran actes públics d'adjudicació de vacants per a les persones que hagen participat en el procés d'admissió i que desitgen accedir a aquestes places. Les vacants seran assignades a les persones que ho sol·liciten i s'ordenaran en funció dels criteris establits en l'article 6 del Decret 135/2014, i en cas d'empat es dirimiran per l'ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants.

2.10.2 Resta de vacants: des del 15 de setembre fins al 23 d'octubre (podrà accedir qualsevol persona interessada, sempre que complisca els requisits d'accés).

a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, bé en acte públic, bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix el Decret 135/2014.b) Fins al 19 de setembre els centres comunicaran a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través del compte de correu electrònic sfp@gva.es els cicles en els quals ja s'haja acabat la llista d'espera.

c) Fins al 19 de setembre, els centres hauran d'actualitzar tota la matrícula d'alumnes en ITACA.

d) El 21 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà la llista de vacants de cicles de Formació Professional Bàsica sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnat matriculat. Aquestes vacants s'oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds fins al 23 d'octubre.

i) Fins al 23 d'octubre, els centres amb llistes d'espera hauran de seguir gestionant-les. En cas d'esgotar alguna llista d'espera, les places vacants s'hauran d'oferir a qualsevol persona interessada, per ordre d'arribada, sempre que complisca els requisits d'accés.ANNEX II

Calendari d'accés, admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i grau superiorEl procés d'admissió afecta tots els centres que imparteixen cicles de Formació Professional de grau mitjà i grau superior, tant públics com privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics.1. Únic procés d'admissió de l'alumnat a cicles de Formació Professional de grau mitjà i grau superior.

1.1. Constitució de les comissions sectorials d'escolarització: fins al 5 de maig.

1.2. Introducció a través del sistema ITACA per part dels centres educatius públics i privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics de les dades corresponents a l'alumnat que repeteix, promociona, etcètera, necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de llocs escolars: del 15 al 22 de maig.

1.3. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: el 25 de maig.

1.4. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 25 de maig al 6 de juny tots dos inclusivament. Per a les sol·licituds a cicles formatius en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic disponible en

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.

1.5. Comprovació de duplicitats: del 12 de juny al 15 de juny.

1.6. Termini d'expedició, per part dels centres, als alumnes sol·licitants de plaça de cicles formatius de grau mitjà o grau superior, del certificat de requisit acadèmic marcat per la normativa vigent.a) Per a l'alumnat que al juny reunisca els requisits acadèmics, els centres expediran la certificació corresponent en el termini de dos dies hàbils, excepte els dissabtes, a comptar a partir de la finalització de les activitats lectives del corresponent curs escolar.

b) Per a l'alumnat que al juliol reunisca els requisits acadèmics, els centres expediran la certificació corresponent: fins al 6 de juliol.c) Per a l'alumnat de prova d'accés, els centres expediran la certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior: el 7 de juliol.1.7. Presentació del requisit acadèmic d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior de la Formació Professional del sistema educatiu:

a) Sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran la certificació corresponent del 20 al 27 de juny.

b) Resta de sol·licitants, presentaran la certificació corresponent fins al 7 de juliol.

c) En tots els casos anteriors, si per qualsevol circumstància no ha pogut presentar-se en els terminis indicats, podrà lliurar-se, excepcionalment, fins a les 14 hores del dia 10 de juliol.

1.8. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 11de juliol.

1.9. Presentació de reclamacions davant la direcció del centre i les persones titulars dels centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics del centre: de l'11 al 13 de juliol.

1.10. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 18 de juliol.

1.11. Presentació d'al·legacions de forma telemàtica davant de la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte disponible en l'adreça

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: fins al 20 de juliol.

1.12. Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 27 de juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que l'interessat indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una reclamació davant la direcció territorial corresponent, segons el que preceptua l'article 15.4 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte, disponible en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado: fins al 20 de juliol. La resolució d'aquestes reclamacions es podrà remetre al correu electrònic que l'interessat indique en la sol·licitud fins al 27 juliol.

1.13. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés d'admissió: del 20 al 28 de juliol.

1.14. Període per a assignar les places vacants sobrants així com les que es generen per renúncia. Es desenvoluparà en tres fases en les quals es tindran en compte les llistes d'espera. En les dues primeres fases podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d'admissió, l'adjudicació es podrà realitzar bé en acte públic o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre considere. Es prioritzarà per la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova, sense tenir en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d'empat es dirimiran per l'ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants. En la tercera fase podrà accedir qualsevol persona interessada, sempre que complisca els requisits d'accés.

1.14.1 Fase 1: des del 31 de juliol fins al 14 de setembre (solament podran accedir les persones interessades que hagen participat en el procediment d'admissió).

a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, o bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2016.

b) Fins al 6 de setembre els centres comunicaran a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través del compte de correu electrònic sfp@gva.es els cicles en els quals ja s'haja acabat la llista d'espera.

c) Fins al 6 de setembre els centres hauran d'actualitzar tota la matrícula d'alumnat en ITACA.

d) El 8 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà la llista de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnes matriculats.

e) Durant els dies 8 a 14 de setembre els centres convocaran actes públics d'adjudicació de vacants per a les persones que hagen participat en el procés d'admissió i que desitgen accedir a aquestes places. Les vacants seran assignades a les persones que ho sol·liciten per la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova, sense tenir en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d'empat es dirimiran per l'ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants.1.14.2 Fase 2: des del 15 de setembre fins al 27 de setembre (solament podran accedir les persones interessades que hagen participat en el procediment d'admissió).

a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, o bé en acte públic, o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2016.

b) Fins al 19 de setembre els centres comunicaran a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial a través del compte de correu electrònic sfp@gva.es els cicles en els quals ja s'haja acabat la llista d'espera.

c) Fins al 19 de setembre els centres hauran d'actualitzar tota la matrícula d'alumnes en ITACA.

d) El 21 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà la llista de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnat matriculat.

e) Durant els dies 21 a 27 de setembre els centres convocaran actes públics d'adjudicació de vacants per a les persones que hagen participat en el procés d'admissió i que desitgen accedir a aquestes places. Les vacants seran assignades a les persones que ho sol·liciten per la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova, sense tenir en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d'empat es dirimiran per l'ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants.1.14.3 Resta de vacants: des del 29 de setembre fins al 23 d'octubre (podrà accedir qualsevol persona interessada que complisca els requisits d'accés).

a) Els centres hauran de gestionar els cicles amb llistes d'espera, o bé en acte públic o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2016.

b) Fins al 3 d'octubre els centres comunicaran a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través del compte de correu electrònic sfp@gva.es els cicles en els quals ja s'haja acabat la llista d'espera.

c) Fins al 3 d'octubre els centres hauran d'actualitzar tota la matrícula d'alumnes en ITACA.

d) El 5 d'octubre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial publicarà la llista de vacants de cicles sense llista d'espera en l'adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. El nombre de vacants serà la diferència entre el nombre de llocs escolars i el nombre d'alumnat matriculat. Aquestes vacants s'oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds fins al 23 d'octubre.

e) Fins al 23 d'octubre, els centres amb llistes d'espera hauran de seguir gestionant-les. En cas d'esgotar alguna llista d'espera, les places vacants s'hauran d'oferir a qualsevol persona interessada, per ordre d'arribada, sempre que complisca els requisits d'accés.

1.15. El 23 d'octubre serà l'últim dia per a gestionar les llistes d'espera i per a matricular alumnes en cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior.ANNEX III

Calendari d'accés, admissió i matrícula per als programes formatius de qualificació bàsicaAquest procés d'admissió afecta tots els centres que imparteixen programes de qualificació professional bàsica, tant públics com entitats amb programes subvencionats amb fons públics.

1. Únic procés d'admissió de l'alumnat en programes formatius de qualificació bàsica.

1.1. Introducció, a través del sistema ITACA, per part dels centres educatius públics i les entitats amb programes subvencionats amb fons públics, de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etcètera, necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de llocs escolars: del 3 al 7 de juliol.

1.2. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: l'11de juliol.

1.3. Presentació de sol·licituds d'admissió per a programes formatius de qualificació bàsica i de la documentació corresponent en el centre o entitat de primera opció: de l'11 al 18 de juliol tots dos inclusivament.

1.4. Comprovació de duplicitats: 19 de juliol.

1.5. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 20 de juliol.

1.6. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre i les persones titulars de les entitats: fins al 24 de juliol.

1.7. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 25 de juliol.

1.8. Presentació d'al·legacions davant la comissió sectorial: fins al 26 de juliol.

1.9. Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 28 de juliol. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

L'alumnat que sol·licite plaça en entitats amb programa subvencionat amb fons públics podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons es desprèn de la normativa vigent en matèria de reclamacions i recursos de formació professional esmentada en l'article 7.10 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost.

1.10. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés ordinari: del 26 al 31 de juliol.

1.11. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió: 4 i 5 de setembre.ANNEX IV

Calendari d'admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional Bàsica segona oportunitatAquest procés d'admissió afecta els instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional autoritzats per a impartir els ensenyaments de Formació Professional Bàsica segona oportunitat. Comptarà amb un únic procediment, que s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:

1. Únic procés d'admissió i matrícula de l'alumnat de cicles de Formació Professional Bàsica segona oportunitat.

1.1. Introducció a través del sistema ITACA per part dels centres educatius públics de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etcètera, necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de llocs escolars: del 5 al 10 de juliol.1.2. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: 1 de setembre.

1.3. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i de la documentació corresponent en el centre que se sol·licite: de l'1 al 7 de setembre tots dos inclusivament.

1.4. Comprovació de duplicitats: 7 de setembre.

1.5. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 8 de setembre.

1.6. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre: 8 i 11 de setembre.

1.7. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 12 de setembre.

1.8. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Sectorial de Formació Professional: el 12 i 13 de setembre.

1.9. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins al 18 de setembre. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

1.10. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés: del 13 al 18 de setembre.

1.11. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió: el 19 de setembre.Mapa web