Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2014-2015. [2014/7140]

(DOGV núm. 7327 de 29.07.2014) Ref. Base de dades 006860/2014
Índex

Preàmbul

Primer. Àmbit d'aplicació

Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica

Tercer. Destinataris i condicions d'accés

Quart. El procediment d'admissió

Quint. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica

Sext. Procediment

Sèptim. Constitució efectiva de grups en els programes formatius de qualificació bàsica

Octau. Vacants al final del procés d'admissió

Nové. Comissions sectorials d'escolarització

Deu. Publicació de llistats

Onze. Modalitats

Dotze. Constitució de grups

Tretze. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional Bàsica

Catorze. Matrícula

Quinze. El disseny del programa

Setze. La programació

Dèsset. Els horaris

Díhuit. L'assistència i el seu control.

Dènou. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

Vint. L'avaluació

Vint-i-u. Les actes finals

Vint-i-dos. Certificació i qualificacions

Vint-i-tres. Els documents: actes i certificats. La seua tramitacióVint-i-quatre. La memòria

Vint-i-cinc. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits

Disposició final primera. Calendari d'admissió i matrícula de les entitats

Disposició final segona. Producció d'efectesPREÀMBULLa Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, en el seu apartat tres de l'article únic, introduïx l'apartat 10 en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu.

El Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics.

La disposició addicional quarta del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, atribuïx a les administracions educatives la competència per a establir i autoritzar altres ofertes formatives de Formació Professional adaptades a les necessitats dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives específiques. Esta disposició addicional s'ha desenrotllat per mitjà de l'esborrany de l'orde de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que ha obtingut ja el vistiplau del Consell Valencià de Formació Professional en la seua reunió del dia 23 de juny i actualment s'està duent a terme el procediment disposat en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

En virtut de les competències establides en el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, estes direccions generals resolen dictar les instruccions següents:Primer. Àmbit d'aplicació

Les presents instruccions seran aplicables, per al curs 2014-2015, en els centres o entitats de la Comunitat Valenciana que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica.Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica

L'accés i admissió de l'alumnat a estos programes s'establix en l'annex XVII d'esta resolució en què s'arreplega el calendari d'escolarització dels programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2014-2015 en l'àmbit dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.Tercer. Destinataris i condicions d'accés

Podran accedir a estos programes jóvens d'edats compreses entre 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa i 21 anys d'edat que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.Quart. El procediment d'admissió

1. Els interessats formularan la seua sol·licitud omplint l'annex I d'esta resolució, fent entrega d'una còpia de la sol·licitud en el centre educatiu o entitat triat en primera opció.

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió als programes formatius de qualificació bàsica en la seua respectiva modalitat, respecte dels quals s'haja publicat vacant. En esta es relacionaran fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc programes formatius de Formació Professional de qualificació bàsica. Així mateix, junt amb la sol·licitud d'admissió, serà necessari aportar certificació sobre l'escolarització de l'alumne, segons el model de l'annex II d'esta resolució.

2. Quan es presente més d'una sol·licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol·licituds seran excloses del procediment d'admissió. Tot això sense perjuí de l'exigència de responsabilitats que, respecte d'això, pogueren derivar-se.

3. Rebudes les sol·licituds, estes s'incorporaran, si és el cas, a l'aplicació informàtica establida a este efecte prèvia aportació pels interessats de la documentació acreditativa necessària per a l'accés.

4. Aquells alumnes que opten per anul·lar la seua sol·licitud, hauran de presentar a este efecte el formulari arreplegat com a annex III d'esta resolució.

5. Les opcions per a vacants inexistents seran considerades nul·les. Si es dóna este fet, que deurà

ser identificat pel centre o entitat en el moment en què reba la sol·licitud, el centre o entitat entregarà o dirigirà al sol·licitant l'escrit arreplegat en l'annex IV d'esta resolució.

6. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Quint. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica

1. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en centres educatius, quan existisquen més sol·licituds de lloc escolar que vacants en el programa o programes formatius per elles promoguts, es regirà pel següent orde de prioritat:

1.1. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, del propi centre, entenent per tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita lloc escolar.

1.2. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, d'altres centres.

1.3. Alumnat del propi centre, entenent per tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita lloc escolar, en l'orde següent:

1) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, proposat per l'equip educatiu.

2) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, que ho sol·licite voluntàriament.

1.4. Alumnat procedent d'altres centres, d'acord amb l'orde següent:1) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, proposat per l'equip educatiu.

2) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, que ho sol·licite voluntàriament.

1.5. Alumnat desescolaritzat:

Alumnat desescolaritzat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa. S'entendrà com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de l'inici del programa no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria.

2. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en entitats col·laboradores finançats amb fons públics quan existisquen més sol·licituds de lloc escolar que vacants en el programa o programes formatius per elles promoguts, es regirà pel següent orde de prioritat:

1) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, siga quin siga el centre de procedència.2) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, proposat per l'equip educatiu d'un centre.3) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, que ho sol·licite voluntàriament.

4) Alumnat desescolaritzat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa.

3. Els desempats dins dels distints grups de prioritat es resoldran per mitjà del que establix la resolució de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, que determinarà la lletra per a fixar l'orde d'actuació dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any en curs. En el cas que a l'inici del procediment d'admissió no s'haguera publicat la dita resolució, serà aplicable la lletra V establida per Resolució de 27 de setembre de 2010 (DOCV 6376, 14.10.2010).

Sext. Procediment

1. La prioritat establida en l'article anterior s'aplicarà considerant en primer lloc les primeres opcions rebudes en cada programa, a continuació les segones i així successivament fins la quinta opció, mentres hi haja vacants.

2. La direcció general amb competència en matèria de planificació educativa amb competències en matèria d'educació determinarà les vacants, en el cas de centres docents públics, i comunicarà a tots els centres i entitats les vacants existents en els programes formatius de qualificació bàsica que en estos tinguen autoritzats i difondrà en la pàgina web oficial de la conselleria amb competències en matèria d'educació i/o a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat, totes aquelles existents en la xarxa.3. En cada centre docent públic o entitat es publicaran les vacants pròpies dels programes formatius de qualificació bàsica tant en el procediment d'admissió ordinari com en l'extraordinari.

4. L'alumne entregarà còpia de la sol·licitud en el centre o entitat de primera opció, el qual processarà totes les dades d'esta en el suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat. A estos efectes les corporacions locals, associacions professionals, organitzacions no governamentals i altres entitats empresarials i sindicals, rebran l'assistència que en cada cas determine la respectiva direcció territorial.

5. L'assignació de vacants es realitzarà tenint en compte el que establix l'apartat 5 d'esta resolució.

6. En les dates establides en l'annex XVII d'esta resolució l'alumnat podrà anul·lar la seua sol·licitud.

7. Una vegada publicats els llistats provisionals d'admesos i no admesos en el tauler d'anuncis dels centres els interessats podran presenten reclamació davant del consell escolar o consell social del centre contra les dites llistes provisionals.

8. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de formació professional.

9. Una vegada resoltes les reclamacions estos llistats tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors.

10. Els interessats podran presentar reclamació davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització de formació professional contra les dites llistes definitives. Contra la resolució de la Comissió Sectorial d'Escolarització de formació professional a les reclamacions presentades els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent.

11. Els sol·licitants no admesos en algun dels programes formatius de qualificació professional bàsica sol·licitats quedaran en llista d'espera, i podran ser admesos en cas de quedar places vacants.

Sèptim. Constitució efectiva de grups dels programes formatius de qualificació bàsica

1. La direcció general competent en matèria d'admissió de l'alumnat determinarà, i les direccions territorials amb competències en matèria d'educació, portaran a terme, l'efectiva constitució dels programes formatius de qualificació bàsica quan existisca prou nombre d'alumnes en estos.

2. L'alumnat que haguera sol·licitat lloc escolar en els programes formatius de qualificació bàsica que no arribara a constituir-se seran atribuïts a la següent o següents opcions formulades per ells.

Octau. Vacants al final del procediment d'admissió

L'alumnat que, havent presentat sol·licitud, no haja obtingut lloc escolar segons les seues opcions, podrà dirigir-se, abans de que concloga el termini de matrícula, al centre corresponent i sol·licitar qualsevol dels llocs vacants. Per a això haurà de presentar junt amb la nova sol·licitud, el resguard i còpia de la sol·licitud que al seu dia va presentar.Nové. Comissions sectorials d'escolarització

Les comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional regulades en l'article 8 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana s'ocuparan també del procediment d'admissió dels programes formatius de qualificació bàsica.Deu. Publicació de llistats

Els llistats, tant provisionals com definitius, d'admesos i exclosos s'obtindran a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria de matrícula.Onze. Modalitats

Les modalitats dels programes formatius de qualificació bàsica són les següents:

a) Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris dirigits a jóvens escolaritzats i desescolaritzats entre els 16 i els 21 anys d'edat, complits en la data d'inici del programa.

b) Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents dirigits a jóvens que presenten discapacitats físiques o psíquiques o tinguen trastorns conductuals o de personalitat, que hagen completat els deu anys d'escolarització bàsica, tant en centres ordinaris com en centres específics d'educació especial, amb un nivell d'autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d'esta acció formativa, accedir i mantindre un lloc de treball.Dotze. Constitució de grups

1. Per a la modalitat de programes formatius de qualificació professional ordinaris el nombre màxim d'alumnes serà de quinze i el mínim de deu per grup. En esta modalitat es podrà integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per programa, reduint-se el nombre màxim d'alumnes en dos per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que en tot cas el nombre mínim d'alumnes per grup serà de huit.2. Els programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents es desenrotllaran en grups de dotze alumnes com a màxim, no podent-se, en esta modalitat, autoritzar grups amb una matrícula inferior a sis.Tretze. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional Bàsica

Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en els cicles de Formació Professional Bàsica i en els programes formatius de qualificació bàsica.

Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre o entitat, en la mateixa o distinta modalitat, en diversos programes formatius de qualificació bàsica.Catorze. Matrícula

1. Per a formalitzar la matrícula en un centre o entitat serà necessari aportar omplit l'annex Va, Vb, Vc i Vd a esta resolució, en funció de la situació del sol·licitant. No obstant això, sempre que existisquen places disponibles, la matrícula de l'alumnat en un grup d'estos programes, en qualsevol de les seues modalitats i siga quin siga el tipus de centre o entitat promotora, romandrà oberta durant el primer trimestre del curs.2. Els equips docents, departament d'orientació i direcció del centre emissor vetlaran pel correcte ompliment dels documents i de remissió d'estos i de l'expedient acadèmic a l'entitat o centre receptor, sense perjuí de les competències de supervisió de la Inspecció Educativa.

Quinze. El disseny del programa

1. La qualificació o qualificacions professionals integrants d'un programa, així com els mòduls complementaris que s'incloguen en el disseny, s'obtindran a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions (INCUAL), per a això es pot utilitzar l'enllaç que figura en la pàgina web d'esta direcció general d'aquelles qualificacions de nivell 1 els reials decrets d'aprovació de les quals hagen sigut publicats en el Boletín Oficial del Estado en una data anterior a la data límit de presentació dels projectes socioeducatius i sol·licitud per a programes formatius de qualificació bàsica en qualsevol de les convocatòries.2. El disseny d'estos programes en relació als mòduls professionals específics es correspon amb una qualificació completa.

Els perfils d'estos programes corresponents a qualificacions professionals es troben arreplegats en l'annexa VIa d'esta resolució; els mòduls professionals associats a unitats de competència inclosos en els títols de Formació Professional Bàsica queden arreplegats en l'annex VIb (relacions entre els perfils dels títols de Formació Professional Bàsica i els de programes de qualificació bàsica) d'esta resolució.

Setze. La programació

1. Correspon a l'equip educatiu del programa, tant d'entitats com de centres docents:

a) L'elaboració de la programació general de cada programa, així com l'organització dels horaris i espais per a la seua impartició.

b) L'elaboració del pla d'acció tutorial.

c) L'elaboració del programa de formació en els centres de treball.d) L'elaboració de la programació didàctica de cada un dels mòduls o àmbits integrants del programa que arreplegarà els aspectes següents:– Objectius, redactats en termes de capacitats o resultats d'aprenentatge.

– Continguts.

– Activitats d'ensenyança-aprenentatge.

– Metodologies i recursos didàctics.

– Activitats extraescolars

– Procediments i criteris d'avaluació i recuperació.

e) Promoure la participació activa de les famílies.

3. En el cas de centres docents, esta tasca la realitzarà l'equip educatiu del programa o programes, en col·laboració amb el departament d'orientació, si és procedent, i amb el departament de la família professional corresponent, sota la supervisió de la direcció d'estudis.

4. Les programacions didàctiques dels mòduls professionals específics s'elaboraran a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions de nivell 1 i dels corresponents reials decrets d'aprovació de cada una de les dites qualificacions. En el cas d'existir un títol de Formació Professional Bàsica que contemple la qualificació professional s'elaboraran a partir dels títols de Formació Professional Bàsica.

Els mòduls de caràcter general es programaran, necessàriament, d'acord amb l'annex VII de la present resolució.

5. Les programacions didàctiques han d'estar, no obstant això, adaptades a les condicions i característiques de l'alumnat de cada programa, per a això s'establiran els nivells necessaris d'adaptació curricular en cada grup. Els mòduls de caràcter general que componen el programa són susceptibles de tindre adaptacions curriculars significatives, i caldrà fer constar en els certificats este extrem.

6. Per als centres docents, la programació general de cada programa formatiu de qualificació bàsica formarà part de la PGA del centre i del projecte educatiu del centre com a mesura específica d'atenció a la diversitat i l'avaluació del programa s'integrarà en la memòria final.7. Per a les entitats col·laboradores, tant la programació general com les programacions didàctiques de cada un dels mòduls integrants del programa, es remetran abans del 15 de novembre a la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, per a la seua supervisió per part de la Inspecció Educativa, amb l'objecte d'assegurar la seua adequació al que establix la normativa vigent i a les presents instruccions.

Dèsset. Els horaris

1. Els equips docents i directius de cada centre o entitat vetlaran perquè la distribució horària dels programes s'ajuste, en la mesura que es puga, als models horaris establits en l'annex VIII de la present resolució.

2. Els centres educatius o entitats podran oferir mòduls optatius d'activitat física i esport, noves tecnologies, espanyol per a estrangers o anglés aplicat a la qualificació professional, o qualsevol altre que estime necessari en atenció a les necessitats específiques de l'alumnat i a la seua iniciativa.

3. De les 30 hores lectives de l'horari setmanal, dos es dedicaran a tutoria. La tutoria serà competència del docent que impartisca la major part del nombre d'hores corresponents als mòduls específics i, en cas d'igualtat, per qui decidisca la direcció del centre o entitat. No serà compatible l'exercici de la tutoria en més d'un programa.

4. El professor que impartisca els mòduls específics serà el responsable del programa formatiu corresponent al mòdul de Formació en Centres de Treball i de fer-ne el seguiment. Per a l'exercici d'estes funcions en centres públics a este professor se li computaran addicionalment dos hores de la seua jornada lectiva setmanal i dos hores complementàries d'entre les arreplegades en el seu horari individual, en ambdós casos durant tot el curs, procurant que este horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament als centres de treball en què els alumnes desenrotllen el mòdul.Díhuit. L'assistència i el seu control

1. L'assistència de l'alumnat i el control de l'absentisme és fonamental per a la consecució dels objectius d'estos programes. Per a això, s'aplicarà el reglament de règim interior o de convivència i les normes del centre o entitat respecte d'això.

2. Quan l'absentisme sense causa degudament justificada d'un alumne o alumna supere el termini o duració que el reglament de règim interior de cada centre establisca, l'equip docent proposarà a la direcció del centre la seua baixa. La direcció comunicarà, per escrit, a l'interessat si és major d'edat i/o als pares o representants legals la proposta, fent constar-hi que la baixa es farà efectiva passats els deu dies a partir de rebre'n la comunicació, sense perjuí de l'aplicació de la regulació continguda en la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana.La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera si n'hi ha i sempre que esta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.3. Cada centre o entitat arbitrarà les mesures que considere més oportunes perquè l'alumnat puga seguir el desenrotllament del programa de manera continuada i estable, com ara registres d'assistència o comunicats a les famílies, tutories individualitzades i entrevistes periòdiques amb pares, tutors o representants legals.

4. L'alumnat firmarà el document d'acceptació i compromís, annex IX, pel qual es compromet a mantindre una assistència no inferior al termini o duració previst pel reglament de règim interior del centre o entitat, i podrà perdre la seua plaça en el cas que les faltes d'assistència no justificades superaren este termini o duració. La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera si n'hi ha i sempre que esta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.4. Les entitats i centres promotors dels programes formatius de qualificació professional donaran compte mensualment de les altes i baixes de l'alumnat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i a la Inspecció Educativa utilitzant per a això el model que figura en l'annex X.Dènou. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

1. La realització del mòdul professional de FCT, així com la confecció del corresponent programa de formació, s'efectuarà d'acord amb la normativa aplicable en matèria de FCT.

2. Este mòdul serà obligatori per a l'obtenció de la qualificació professional i la seua duració serà d'un mínim de 80 hores i un màxim de 150 hores, a més dels mòduls corresponents de la formació associada a la qualificació professional, els mínims de la qual figuren en el Catàleg Nacional de les Qualificacions. Es realitzaran, preferentment, dins del tercer trimestre del curs.

3. Per a optimitzar el nombre de llocs formatius en les empreses, finalitzada la formació dels mòduls específics associats a unitats de competència, l'alumnat quedarà distribuït en dos grups:

– El primer s'incorporarà al centre de treball i, conclòs el seu període de formació, retornarà al centre educatiu o entitat per a completar la seua formació durant les quatre últimes setmanes del curs.

– El segon grup romandrà en el centre educatiu o entitat rebent la formació, i s'incorporarà durant les quatre últimes setmanes del curs escolar al centre de treball.

El professor que impartisca els mòduls específics prestarà especial atenció en este període als alumnes del grup que no hagen aconseguit, fins a eixe moment, totes les capacitats associades als esmentats mòduls, programant per a ells activitats de recuperació que possibiliten la seua consecució.

4. Per a poder realitzar el mòdul de la FCT, a part altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal relacionats amb els altres mòduls o àmbits constitutius del programa, establits per l'equip docent i donats a conéixer tant l'alumnat com als seus pares, tutors o representants legals, es requerix de l'alumnat haver assistit almenys al 85 % de l'horari del període lectiu previ a la realització del mòdul professional de FCT.Els alumnes que en la sessió d'avaluació, i tenint en compte l'informe individual elaborat pel tutor, l'equip educatiu decidisca que no poden cursar el mòdul de FCT, romandran en el centre educatiu o entitat completant la seua formació, programant-se per a ells activitats de recuperació que possibiliten la consecució de les capacitats associades als distints mòduls.

5. De manera extraordinària i com a conseqüència de les circumstàncies personals de l'alumnat, la falta de llocs formatius, el perfil del programa o les necessitats del centre o entitat, l'alumnat podrà realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball totalment o parcialment en el propi centre o entitat, amb un informe previ de la corresponent Inspecció Educativa.

6. La direcció del centre públic on l'alumne o alumna curse el programa, o d'adscripció, en el cas que l'alumne o alumna curse el programa en un centre privat o entitat, resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, amb un informe previ del corresponent equip educatiu del centre públic, privat o entitat col·laboradora, per a aquell alumne o alumna que acredite experiència professional amb jornada completa relacionada amb el programa d'una duració no inferior a sis mesos o proporcionalment amb contractació a temps parcial, ajustant-se en el restant a la normativa que regule el mòdul de Formació en Centres de Treball.

7. L'obtenció de la qualificació d'apte en este mòdul suposarà, a part d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal previstos en el seu programa formatiu i igualment donats a conéixer, una assistència mínima del 85 % de les hores del mòdul.Vint. L'avaluació

1. L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica serà contínua i diferenciada segons els distints mòduls i àmbits constitutius d'estos programes.

2. Per a l'avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge dels programes formatius de qualificació bàsica caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent en matèria de Formació Professional reglada.

3. S'expedirà consell orientador a l'alumnat que finalitze tant el programa així com al que abandone el programa sense haver-lo superat, d'acord amb el model que figura en l'annex XI.Vint-i-u. Les actes finals

1. Les actes d'avaluació comprendran la relació nominal de l'alumnat que compon cada programa junt amb els resultats de l'avaluació dels seus mòduls o àmbits.

2. L'acta d'avaluació final ordinària s'omplirà en l'última sessió d'avaluació que es realitze en el mes de juny. L'acta d'avaluació final extraordinària s'omplirà en la sessió d'avaluació corresponent a la prova extraordinària.

Ambdós actes s'arxivaran unides i s'ajustaran al model que es dispose en la web.

3. En les actes es farà constar la mitjana obtinguda per mitjà d'expressió numèrica fins a les centèsimes. Per a l'obtenció de la mitjana del programa formatiu de qualificació bàsica, s'inclourà la nota obtinguda de tots els mòduls del programa a excepció del de FCT.

4. Les actes d'avaluació seran firmades per l'equip docent del programa. En totes les actes es farà constar el vistiplau del director del centre o responsable de l'entitat i el de l'inspector d'educació corresponent.

Vint-i-dos. Certificació i qualificacions

1. L'alumnat que supere tots els mòduls del programa obtindrà una certificació acadèmica, expedida per la conselleria amb competències en matèria d'educació a través del centre públic on van cursar les ensenyances o al qual s'haguera adscrit el centre privat o entitat autoritzada a impartir-lo. En esta es faran constar els mòduls específics que es corresponen amb cada unitat de competència que conformen el programa, els mòduls formatius de caràcter general, així com els optatius si és procedent.

2. La certificació acadèmica d'haver superat mòduls professionals específics inclosos en un títol professional bàsic tindrà caràcter acumulable per a l'obtenció del dit títol.

3. La superació de tots els mòduls professionals associats a unitats de competència d'una qualificació professional de nivell 1 donarà dret, als que ho sol·liciten, a l'acreditació d'unitats de competència o a l'expedició dels certificats de professionalitat corresponents per part de l'Administració laboral.

4. La superació de la resta de mòduls no inclosos en un títol professional bàsic que formen part del programa s'acreditarà per mitjà de certificació acadèmica i les competències professionals així adquirides podran ser avaluades i acreditades d'acord amb el procediment establit en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.5. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos en el programa podrà repetir-lo en la seua totalitat, així mateix podrà romandre cursant el programa durant un màxim de dos anys, en el cas de la modalitat ordinària. En el cas de la modalitat de persones amb necessitats educatives especials permanents, podran romandre un màxim de quatre anys. S'hauran de respectar en tot cas els límits mínims i màxims d'edat establits en els esmentats articles.

6. L'alumnat que no assolisca tots els objectius previstos al final del programa i no desitge continuar cursant el programa obtindrà una certificació acadèmica en què es faça constar els mòduls que haja superat.7. Les qualificacions dels mòduls o àmbits que constituïxen el programa s'expressaran en els termes següents: insuficient (IN) suficient (SU) bé (BE) notable (NT) o excel·lent (EXC), excepte el mòdul de FCT, que s'expressarà en els termes d'apte/no apte o exempt. Estos termes aniran acompanyats d'una qualificació numèrica d'u a deu, sense decimals, considerant-se positives les qualificacions iguals o superiors a cinc, i aplicant les correspondències següents:

Insuficient = 1, 2, 3, 4

Suficient = 5

Bé = 6

Notable = 7 o 8

Excel·lent = 9 o 10.Vint-i-tres. Els documents: actes i certificats. La seua tramitació

La tramitació de la documentació acadèmica de final de curs estarà subjecta a les següents fases procedimientals: ompliment, presentació i expedició.

1. L'ompliment de les actes i certificats dels programes formatius de qualificació bàsica impartits tant en centres educatius com en entitats serà realitzada pels equips docents o, si és el cas, pel personal d'administració que corresponga. Esta documentació serà omplida utilitzant l'aplicació informàtica disposada a este efecte.2. S'ompliran els documents següents, segons siga procedent:

– Acta. Annex XII

– Certificat acadèmic. Annex XIII

– Acreditació d'unitats de competència. Annex XIVa i annex XIVb– Informe alumnat desescolaritzat. Annex XV

– Autorització de cessió de dades per al seguiment. Annex XVI

3. Per a l'ompliment d'estos documents se seguiran les instruccions següents:

A) Certificat acadèmic. Annex XIII

El certificat acadèmic s'omplirà, d'acord amb les actes corresponents, en les circumstàncies següents:

a) Una vegada conclòs i superat el programa en la convocatòria ordinària.

b) Per a la modalitat de programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents, el certificat acadèmic s'omplirà a la conclusió i superació d'este, és a dir, finalitzat el segon curs d'esta modalitat.B) Acreditació d'unitats de competència. Annex XIVa i annex XIVbEl centre docent o entitat on s'haja cursat el programa formatiu de qualificació bàsica omplirà igualment les certificacions per a l'acreditació d'unitats de competència que es corresponguen amb els mòduls superats.

La versió de l'annex XIVa o reduïda és per a programes que només hagen inclòs una qualificació i, en tot cas, algun mòdul complementari més.

La versió annex XIVb o extensa és per a programes que hagen inclòs més d'una qualificació i algun mòdul complementari més.

Esta documentació serà omplida pels centres docents i entitats que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica a la finalització del curs.

4. Els centres educatius i entitats col·laboradores adscrits a centres públics als efectes de l'expedició oficial de la documentació abans citada, la presentaran en suport magnètic per a facilitar la seua tramitació, en la secretaria del centre públic corresponent.

No obstant això, s'adjuntarà una còpia de l'acta del programa firmada i segellada per la Inspecció educativa que quedarà arxivada en el centre receptor de la documentació. Una segona còpia de l'acta serà arxivada pel centre o entitat que haja impartit el programa.

5. Correspon als centres públics als quals els siguen adscrits tant entitats com centres educatius que impartixen programes formatius de qualificació bàsica expedir, en nom de la Conselleria d'Educació, els certificats, acreditacions i títols anteriorment citats.

Vint-i-quatre. La memòria

L'equip docent de cada programa formatiu de qualificació bàsica, al finalitzar el curs, elaborarà una memòria que contindrà, almenys, els apartats següents:

a) Dades estadístiques sobre l'alumnat.

b) Valoració dels resultats acadèmics i de progrés de l'alumnat.c) Informe sobre la inserció sociolaboral aconseguida al terme del programa, de l'alumnat del curs anterior.

d) Informe sobre la prossecució d'estudis.

e) Dades sobre la participació de les famílies i altres que es considere d'interés.

f) Recursos humans, materials i comunitaris utilitzats.

g) Valoració global del programa i específica del mòdul de Formació en Centres de Treball.

h) Identificació de dificultats, necessitats i propostes de millora.Vint-i-cinc. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits

Els centres públics als quals els siguen adscrits tant entitats com centres docents que impartisquen un programa formatiu de qualificació bàsica tindran a càrrec seu les tasques següents:

1. La coordinació de la custòdia i arxiu dels documents que correspon al centre o entitat adscrit que impartisca el programa formatiu de qualificació bàsica.

2. L'expedició de les certificacions acadèmiques i d'acreditació d'unitats de competència i, si és el cas, les seues certificacions provisionals, en nom de la Conselleria d'Educació.

3. El registre i arxivament d'una còpia de les actes, ordinàries i extraordinàries, de cada programa.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Calendari d'admissió i matrícula de les entitats

El calendari d'admissió i matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica d'entitats col·laboradores serà establit mitjançant una resolució específica.Segona. Producció d'efectes

La present resolució tindrà efectes des de la data en què es dicta.València, 24 de juliol de 2014.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.ANNEX VI-b

Relacions entre els perfils dels títols de Formació Professional Bàsica i els de Programes de Qualificació Bàsica1. Títol Professional Bàsic en Servicis Administratius.

Família Professional: Administració i GestióMòduls Professionals Unitats de competència acreditables

3001.Tractament

Informàtic de dades. UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

3002. Aplicacions

Bàsiques d'ofimàtica.. UC0974_1: Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.

3003. Tècniques administratives bàsiques UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

3004. Arxiu i comunicació. UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització.

UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

3005. Atenció al client.

UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.

3006. Preparació de

Comandes i venda de productes. UC1326_1: Preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establits.

Qualificacions professionals Unitats de competència acreditables

Operacions auxiliars de servicis administratius i generals ADG305_1 UC0969_1

UC0970_1

UC0971_1

Operacions de gravació i tractament de dades i documents ADG306_1 UC0973_1

UC0974_1

UC0971_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1 (INCOMPLETA) UC1329_1

UC1326_12. Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica

Família Professional: Electricitat i ElectrònicaMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3013. Instal·lacions elèctriques i domòtiques. UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

3014. Instal·lacions de telecomunicacions. UC0817_1:Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions.

3015. Equips elèctrics i electrònics. UC1559_1:Realitzar operacions d'acoblament en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.

UC1560_1: Realitzar operacions de conexionado en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.

UC1561_1: Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i electrònics.3016. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades. UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips microinformàtics.

Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis ELE255_1 UC0816_1

UC0817_1

Operacions auxiliars de Muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics ELE481_1 UC1559_1

UC1560_1

UC1561_1

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics IFC361_1 (INCOMPLETA) UC1207_1

3. Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge

Família Professional: Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment.Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

3020. Operacions bàsiques de fabricació. UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques de fabricació.

3021. Soldadura i tancaments metàl·lics.

3022. Fusteria d'alumini i PVC. UC0088_1: Realitzar operacions bàsiques de muntatge.

3023. Xarxes d'evacuació. UC1154_1: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció d'aigua i desaigües.

3024. Llanterneria i calefacció bàsica. UC1155_1: Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.

3025. Muntatge d'equips de climatització.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars de fabricació mecànica FME031_1 UC0087_1

UC0088_1

Operacions de llanterneria i calefacció– climatització domèstica IMA367_1 UC1154_1

UC1155_14. Títol Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions

Família Professional: Informàtica i ComunicacionsMòduls professionals Unitats de competència acreditables3015. Equips elèctrics i electrònics. UC1559_1: Realitzar operacions d'acoblament en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.

UC1560_1: Realitzar operacions de conexionado en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.

UC1561_1: Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i electrònics.3016. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades. UC1207_1:Realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips microinformàtics.

3029. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.

UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.

3030. Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació. UC1209_1: Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics IFC361_1 UC1207_1

UC1208_1

UC1209_1

Operacions auxiliars de Muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics ELE481_1 UC1559_1

UC1560_1

UC1561_15. Títol Professional Bàsic en Cuina i Restauració

Família Professional: Cuina i RestauracióMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3034. Tècniques elementals de preelaboració. UCO255_1: Executar operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

3035. Processos bàsics de producció culinària. UCO256_1: Assistir en l'elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions senzilles.

3036. Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació.

UC0546_1: Realitzar operacions de neteja i d'higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària, segons les instruccions rebudes.

3037. Tècniques elementals de servici. UCO257_1: Assistir en el servici d'aliments i begudes.

3038. Processos bàsics de preparació d'aliments i begudes. UCO258_1: Executar operacions bàsiques d'aprovisionament, i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpides.

3039. Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering. UC1090_1: Realitzar les operacions de recepció i llavat de mercaderies procedents de servicis de càtering.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions bàsiques de cuina HOT091_1 UCO255_1

UCO256_1

Operacions bàsiques de restaurant i bar HOT092_1 UCO257_1

UCO258_1

Operacions bàsiques de càtering HOT325_1

(INCOMPLETA) UC1090_1

Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària INA173_1 (INCOMPLETA) UC0546_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1 (INCOMPLETA) UC1329_16. Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles

Família Professional: Transport i Manteniment de VehiclesMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3043. Mecanitzat i soldadura. UC0620_1: Efectuar operacions de Mecanitzat bàsic.

3044. Amovibles. UC0621_1: Desmuntar, muntar i substituir Elements amovibles simples d'un vehicle.

3045. Preparació de superfícies. UC0622_1: Realitzar operacions bàsiques de Preparació de superfícies.

3046. Electricitat del vehicle. UC0624_1: Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle.

3047. Mecànica del vehicle. UC0623_1: Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles TMV194_1 UC0620_1

UC0621_1

UC0622_1

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles TMV195_1 UC0620_1

UC0623_1

UC0624_17. Títol Professional Bàsic en Agrojardineria i Composicions Florals.

Família Professional: Agrària.Mòduls

professionals Unitats de competència acreditables

3050. Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius. UC0518_1: Realitzar operacions auxiliars per al reg, abonat i aplicació de tractaments en cultius agrícoles.

3051. Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius. UC0517_1: Realitzar operacions auxiliars per a la preparació del terreny, sembra i plantació de cultius agrícoles.

3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. UC0520_1: Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

3054. Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes. UC1114_1: Realitzar treballs auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.

UC1115_1: Atendre i prestar servicis al públic en floristeria.

3055. Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes. UC0521_1: Realitzar operacions auxiliars per a la instal·lació

de jardins, parcs i zones verdes.

3056. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes. UC0522_1: Realitzar operacions auxiliars per a el

manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

3057. Materials de floristeria. UC1112_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de les instal·lacions, maquinària, equips i ferramentes de floristeria.

UC1113_1: Recepcionar i condicionar matèries primeres i materials de floristeria.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Activitats auxiliars en floristeria AGA342_1 UC1112_1

UC1113_1

UC1114_1

UC1115_1

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGA164_1 UC0520_1

UC0521_1

UC0522_1

Activitats auxiliars en agricultura AGA163_1 (INCOMPLETA) UC0517_1

UC0518_18. Títol Professional Bàsic en Perruqueria i Estètica.

Família Professional: Imatge PersonalMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3061. Cures estètiques bàsiques d'ungles. UC0344_1: Aplicar cures estètiques bàsiques en ungles.

3062. Depilació mecànica i decoloració del borrissol superflu. UC0345_1: Eliminar per procediments mecànics i decolorar el borrissol.

3063. Maquillatge. UC0346_1: Realitzar maquillatges de dia

3064. Llavat i canvis de forma del cabell. UC0059_1: Realitzar muntatges per als canvis de forma temporals i permanents i inici del pentinat3065. Canvi de color del cabell. UC0060_1: Aplicar tècniques de color i decoloració del cabell.3060. Preparació de l'entorn professional. UC0343_1: Preparar els equips i realitzar operacions d'atenció i acomodació del client en condicions de qualitat, seguretat i higiene.

UC0058_1: Preparar els equips i llavar i condicionar el cabell i cuiro cabellut.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Servicis auxiliars de perruqueria IMP022_1 UC0058_1

UC0059_1

UC0060_1

Servicis auxiliars d'estètica IMP118_1 UC0343_1

UC0344_1

UC0345_1

UC0346_1

Activitats auxiliars de comerç

COM412_1(INCOMPLETA) UC1329_19. Títol Professional Bàsic en Servicis Comercials.

Família Professional: Comerç i MàrquetingMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3069. Tècniques bàsiques de merchandising. UC1327_1: Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda.

UC1328_1: Manipular i traslladar productes en la superfície comercial i en el repartiment de proximitat, utilitzant transpalés i carretons de mà.

3070. Operacions auxiliars de magatzematge. UC1325_1: Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues en el magatzem de forma integrada en l'equip.

UC0432_1: Manipular càrregues amb carretons elevadores.

3001. Tractament informàtic de dades. UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

3002. Aplicacions bàsiques d'ofimàtica. UC0974_1: Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.

3006. Preparació de comandes i venda de productes. UC1326_1: Preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint

procediments establits.Qualificacions professionals Unitats de competència acreditables

Activitats auxiliars de comerç COM412_1 UC1326_1

UC1327_1

UC1328_1

UC1329_1

Activitats auxiliars de magatzem COM411_1 UC1325_1

UC1326_1

UC0432_1

Operacions de gravació i tractament de dades i documents ADG306_1 (INCOMPLETA) UC0973_1

UC0974_110. Títol Professional Bàsic en Fusteria i Moble.

Família Professional: Fusta, Moble i Suro.Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

3074. Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats. UC0162_1: Mecanitzar fusta i derivats.

3075. Instal·lació d'elements de fusteria i moble. UC0173_1: Ajustar i embalar productes i elements de fusteria i moble.

UC0882_1: Recolzar en el muntatge i instal·lació d'elements de fusteria i moble.

3076. Acabats bàsics de la fusta. UC0880_1: Preparar els equips i mitjans d'aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble.

UC0167_1: Efectuar l'aplicació de productes d'acabat superficial amb mitjans mecanicomanuals en fusteria i moble.

UC0881_1: Condicionar la superfície per a l'aplicació del producte final i controlar l'assecat en productes de fusteria i moble.

3077. Materials i productes tèxtils. UC0428_1: Atendre el client i realitzar l'aprovisionament per a processos d'entapissat.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.

3078. Entapissat de mobles. UC0429_1: Realitzar el desguarnit, preparació i muntat de l'entapissat en mobiliari.

Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Treballs de fusteria i moble MAM276_1 UC0162_1

UC0173_1

UC0882_1

Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble MAM275_1 UC0880_1

UC0167_1

UC0881_1

Operacions auxiliars d'entapissat de mobiliari i UC0428_1 mural TCP136_1 (INCOMPLETA) UC0428_1

UC0429_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1 (INCOMPLETA) UC1329_111. Títol Professional Bàsic en Reforma i Manteniment d'Edificis.Família Professional: Edificació i Obra Civil.Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

3082. Obra bàsica. UC0142_1: Construir fàbriques per a revestir.

UC0870_1: Construir faldons per a cobertes.

3083. Guarnits i lluïts. UC0872_1: Realitzar esquerdejats i guarnits «a bona vista».

UC0869_1: Elaborar pastes, morters, adhesius i formigons.

3084 Falsos sostres. UC1903_1: Realitzar operacions bàsiques en instal·lació de placa d'algeps laminat.

3085. Pintura i empaperat. UC0873_1: Aplicar emprimacions i pintures protectores en construcció.

3086. Reformes i manteniment bàsic d'edificis.

UC0871_1: Sanejar i regularitzar suports per a revestiment en construcció.

3087. Treballs de pavimentació exterior i d'urbanització. UC0276_1: Realitzar treballs auxiliars en obres de construcció.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars d'obra de fàbriques i cobertes EOC271_1 UC0276_1

UC0869_1

UC0142_1

UC0870_1

Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció EOC272_1 UC0276_1

UC0869_1

UC0871_1

UC0872_1

UC0873_1

Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció EOC272_1 (INCOMPLETA) UC0276_1

UC0871_1

UC1903_112. Títol Professional Bàsic en Arreglament i reparació d'Articles Tèxtils i de Pell

Família Professional: Tèxtil, Confecció i Pell.Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

3077. Materials i productes tèxtils. UC0177_1:Seleccionar materials i productes per a processos de confecció.

3091. Reparació d'articles de marroquineria i elaboració de xicotets articles d'albarderia.

UC0439_1: Realitzar la reparació en articles de marroquineria.

3092. Reparació de calçat i activitats complementàries. UC0438_1: Realitzar l'aprovisionament i atendre el client per a la reparació del calçat.

UC0440_1: Realitzar la reparació del calçat.

3095. Arreglaments i adaptacions en peces de roba i roba de llar. UC1226_1: Realitzar arreglaments en peces de roba i roba de llar. UC1227_1: Realitzar adaptacions i personalitzar peces de roba.

3101. Confecció d'articles tèxtils per a decoració. UC0179_1: Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabat de coixins, fundes i accessoris.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Reparació de calçat i marroquineria TCP139_1 UC0438_1

UC0439_1

UC0440_1

Arreglaments i adaptacions d'enamores i articles en tèxtil i pell TCP387_1 (INCOMPETA) UC1226_1

UC1227_1

Cortinatge i complements de decoració TCP064_1

(INCOMPETA) UC0177_1

UC0179_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1

(INCOMPETA) UC1329_113. Títol Professional Bàsic en Tapisseria i Cortinatge

Família Professional: Tèxtil, Confecció i Pell.Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

3077. Materials i productes tèxtils. UC0177_1: Seleccionar materials i productes per a processos de confecció.

3078. Entapissat de mobles. UC0429_1: Realitzar el desguarnit, preparació i muntat de l'entapissat en mobiliari.

UC0428_1: Atendre el client i realitzar l'aprovisionament per a processos d'entapissat.

3099. Entapissat de murals i entelat de superfícies. UC0430_1: Realitzar l'emmarcat, guarnit i entelat de parets, i entapissat de panells murals.

3100. Confecció i muntatge de cortines i estors.

UC0178_1: Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabat de cortines i estors.

3101. Confecció d'articles tèxtils per a decoració. UC0179_1: Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabat de coixins, fundes i accessoris.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars d'entapissat de mobiliari i mural TCP136_1 UC0428_1

UC0429_1

UC0430_1

Cortinatge i complements de decoració TCP064_1 UC0177_1

UC0178_1

UC0179_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1(INCOMPLETA) UC1329_114. Títol Professional Bàsic en Vidrieria i Terrisseria

Família Professional: Vidre i CeràmicaMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3105. Reproducció de motles. UC0649_1: Conformar productes ceràmics per mitjà de colat i reproduir motles.

3106. Conformat de peces ceràmiques. UC0650_1: Conformar productes ceràmics per mitjà de emmotlament manual o semiautomàtic a partir de masses plàstiques.

3107. Acabat de productes ceràmics.

UC0651_1: Realitzar l'aplicació manual d'esmalts i decoracions en productes ceràmics.

UC0652_1: Realitzar operacions de càrrega, cocció i descàrrega de forns per a la fabricació manual o semiautomàtica de productes ceràmics.

3108. Mecanitzats manuals i aplicacions superficials UC0144_1: Realitzar mecanitzats manuals en productes de vidre. UC0145_1: Realitzar decoracions per mitjà d'aplicacions superficials en productes de vidre.

3109. Termoformat, fusing i vidrieres UC0146_1: Elaborar productes de vidre per mitjà de termoformat i fusing.

UC0147_1: Elaborar vidrieres.

3110. Mecanitzats manuals i semiautomàtics amb vidre fos i tubs de vidre UC0643_1: Conformar manual o semiautomàticament productes de vidre per mitjà de bufat.

UC0645_1: Elaborar manual o semiautomàticament productes de vidre per mitjà del emmotlament de tubs de vidre.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions de reproducció manual o semiautomàtica de productes ceràmics VIC205_1

UC0649_1

UC0650_1

UC0651_1

UC0652_1

Decoració i emmotlament de vidrio VIC053_1

UC0144_1

UC0145_1

UC0146_1

UC0147_1

Fabricació i transformació manual i semiautomàtica de productes de vidre VIC203_1

(INCOMPETA) UC0643_1

UC0645_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1

(INCOMPETA) UC1329_115. Títol Professional Bàsic en Activitats Agropecuàries

Família Professional: AgràriaMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3051. Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius. UC0517_1: Realitzar operacions auxiliars per a la preparació del terreny, sembra i plantació de cultius agrícoles.

3052. Operacions auxiliars d'obtenció i recol·lecció de cultius. UC0518_1: Realitzar operacions auxiliars per al reg, abonat i aplicació de tractaments en cultius agrícoles.

UC0519_1: Realitzar operacions auxiliars en les cures culturals i de recol·lecció de cultius, i en el manteniment de les instal·lacions en explotacions agrícoles.

3113. Operacions auxiliars de cria i alimentació del bestiar. UC0712_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció en ramaderia.

UC0714_1: Realitzar el pasturatge del bestiar.

3114. Operacions bàsiques de maneig de la producció ramadera. UC0713_1: Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes.

3115. Operacions auxiliars de manteniment i higiene en instal·lacions ramaderes. UC0715_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment d'instal·lacions i maneig de la maquinària i equips en explotacions ramaderes.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Activitats auxiliars en agricultura AGA163_1 UC0517_1

UC0518_1

UC0519_1

Activitats auxiliars en ramaderia AGA 224_1 UC0712_1

UC0713_1

UC0714_1

UC0715_116. Títol Professional Bàsic en Aprofitaments Forestals

Família Professional: AgràriaMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. UC0520_1: Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

3056. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes. UC0522_1: Realitzar operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

3118. Repoblació i infraestructura forestal. UC1293_1. Realitzar activitats auxiliars de repoblació, correcció hidrològica, i de construcció i manteniment d'infraestructures forestals.3119. Treballs d'aprofitaments forestals. UC1290_1_1: Realitzar operacions auxiliars en aprofitaments fusters.

UC1291_1: Realitzar operacions auxiliars en les operacions de destapament.

3120. Silvicultura i plagues. UC1294_1. Realitzar activitats auxiliars en tractaments silvícoles.

UC1295_1. Realitzar activitats auxiliars en el control d'agents causants de plagues i malalties a les plantes forestals.

3121. Recol·lecció de productes forestals. UC1292_1 Recol·lectar fruits, llavors, fongs, plantes i altres productes forestals comercialitzables.

Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Activitats auxiliars en aprofitaments forestals AGA398_1 UC1290_1

UC1291_1

UC1292_1

Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes AGA399_1 UC1293_1

UC1294_1

UC1295_1

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGA164_1 (INCOMPLETA) UC0520_1

UC0522_117. Títol Professional Bàsic en en Arts Gràfiques

Família Professional: Arts GràfiquesMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al client.

3123. Informàtica bàsica aplicada en indústries gràfiques. UC1667_1: Realitzar operacions bàsiques amb equips informàtics i perifèrics en indústries gràfiques.

3124. Treballs de reprografia. UC1322_1: Recepcionar i despatxar encàrrecs de reprografia.

UC1323_1: Preparar els materials i equips i realitzar la reproducció.

3125. Acabats en reprografia i finalització de productes gràfics. UC1324_1: Realitzar les operacions d'acabat en reprografia.

UC2138_1: Realitzar operacions bàsiques de manipulats en la finalització de productes gràfics.

3126. Operacions de magatzem en indústries gràfiques. UC1668_1: Realitzar operacions d'empaquetatge, apilat i paletitzat en indústries gràfiques.

3127. Operacions de producció gràfica. UC1666_1: Realitzar operacions auxiliars en màquines i equips de producció en indústries gràfiques.

3128. Manipulats en indústries gràfiques. UC2139_1: Realitzar operacions bàsiques de manipulat en indústries gràfiques per mitjà de màquines auxiliars.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Reprografia: ARG410_1 UC1322_1

UC1323_1

UC1324_1

Operacions de manipulat i finalització de productes gràfics: ARG640_1 UC2138_1

UC2139_1

UC1668_1

Operacions auxiliars en indústries gràfiques: ARG512_1 (INCOMPLETA) UC1666_1

UC1667_1

UC1668_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1 (INCOMPLETA) UC1329_118. Títol Professional Bàsic en en Allotjament i Bugaderia

Família Professional: Hostaleria i TurismeMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3130 Posada a punt d'habitacions i zones comunes en allotjament. UC0706_1: Preparar i posar a punt habitacions, zones nobles i àrees comunes.

3077. Materials i productes tèxtils. UC0434_1: Recepcionar, classificar i preparar la roba per a la seua neteja.

3093. Llavat i assecat de roba. UC0435_1: Realitzar el llavat aquós de roba.

UC0436_1: Realitzar el llavat en sec de roba.

3094. Planxat i embutxacat de roba. UC437_1 Realitzar l'assecat, planxat i embutxacat de roba.

3131. Bugaderia i manteniment de llenceria

en l'allotjament. UC0707_1 Realitzar les activitats de llavat de roba pròpies d'establiments d'allotjament.

UC0708_1 Realitzar les activitats de planxat i arreglament de roba pròpies d'establiment d'allotjament.3039. Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.

UC1090_1: Realitzar les operacions de recepció i llavat de mercaderies procedents de servicis de càtering.

3005. Atenció al client. UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolarizada al clientQualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions bàsiques de pisos en allotjament

HOT222_1 UC0706_1

UC0707_1

UC0708_1

Operacions auxiliars de bugaderia industrial i de

proximitat TCP138_1 UC0434_1

UC0435_1

UC0436_1

UC0437_1

Operacions bàsiques de càtering HOT325_1 (INCOMPLETA) UC1090_1

Activitats auxiliars de comerç COM412_1 (INCOMPLETA) UC1329_1

19. Títol Professional Bàsic en Indústries Alimentàries

Família Professional: Indústries AlimentàriesMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3133. Operacions auxiliars en la indústria alimentària. UC0543_1: Realitzar tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres.

UC0545_1: manejar equips i instal·lacions per a l'envasament, preparat i empaquetatge de productes alimentaris, seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i dependent.

3134. Elaboració de productes alimentaris. UC0544_1: Realitzar tasques de suport a l'elaboració, tractament i conservació de productes alimentaris.

3135. Neteja i manteniment d'instal·lacions i equips. UC0546_1: Realitzar operacions de neteja i higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària, segons les instruccions rebudes.

UC0547_1: Ajudar en el manteniment operatiu de màquines i instal·lacions de la indústria alimentària, seguint les instruccions rebudes.

UC1310_1: Realitzar operacions de neteja i desinfecció de materials, equips i instal·lacions en què s'empren productes químics.

3136. Operacions bàsiques de laboratori. UC1312_1: Realitzar operacions auxiliars elementals en laboratoris i en els processos de la indústria química i afins.

3070. Operacions auxiliars d'emmagatzematge. UC1325_1: Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues en el magatzem de forma integrada en l'equip.

UC0432_1: Manipular càrregues amb carretons elevadors.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària INA172_1

UC0543_1

UC0544_1

UC0545_1

UC0432_1

Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària INA173_1 UC0546_1

UC0547_1

UC0432_1

Operacions auxiliars i d'emmagatzematge en indústries i laboratoris químics QUI405_1

(INCOMPLETA) UC1312_1

Activitats auxiliars de magatzem COM411_1

(INCOMPLETA) UC1325_120. Títol Professional Bàsic en Informàtica d'Oficina

Família Professional: Informàtica i Comunicacions i Administració i GestióMòduls professionals Unitats de competència acreditables

3031 Ofimàtica i arxiu de documents

UC0974_1: Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.

UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

3016. Instal·lació i manteniment de xarxes

per a transmissió de dades. UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips microinformàtics.

3029. Muntatge i manteniment de sistemes

i components informàtics.

UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.3030. Operacions auxiliars per a la

configuració i l'explotació.

UC1209_1: Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicacióQualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics IFC361_1

UC1207_1

UC1208_1

UC1209_1

Operacions de gravació i tractament de dades i documents ADG306_1 UC0974_1

UC0971_121. Títol Professional Bàsic en Activitats Marítimo-Pesqueres

Família Professional: Marítimo-Pesquera.Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

3138. Activitats en cobertes de vaixells de pesca.

UC0010_1: Contribuir a les operacions bàsiques de coberta en una embarcació pesquera.

UC0011_1: Realitzar les guàrdies de navegació i govern del vaixell.

3141. Pesca amb arts d'emmmallament i marisqueig UC0734_1: Realitzar les activitats extractives de la pesca i marisqueig a flotació amb arts menors, nanses, i equips de marisqueig.

3139. Pesca amb palangre, arrossegament i cércol. UC0012_1: Realitzar les activitats extractives de la pesca amb palangre, arrossegament i cércol.

3142. Manteniment de motors en vaixells de pesca. UC0731_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment del motor principal del vaixell i els seus sistemes, i les guàrdies en la cambra de màquines.

3140. Manteniment d'equips auxiliars en vaixells de pesca UC0732_1: Realitzar operacions bàsiques de manteniment de màquines auxiliars i elements i equips del vaixell en flotació i en sec.

3143. Seguretat i Primers auxilis en vaixells de pesca. UC0733_1: Actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat en el treball.Qualificacions professionals Unitats de competència

acreditables

ctivitats en pesca de palangre, arrossegament i cércol, i en transport marítim. MAP004_1 UC0010_1

UC0011_1

UC0733_1

UC0012_1

Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del vaixell. MAP229_1 UC0731_1

UC0732_1

UC0733_1

Activitats en pesca amb arts d'emmmallament i marisqueig, i en transport marítim. MAP230_1 UC0010_1

UC0011_1

UC0734_1

UC0733_1

ANNEX VII

Currículum dels mòduls formatius de caràcter general dels programes formatius de qualificació bàsica.El currículum dels mòduls formatius de caràcter general dels programes formatius de qualificació bàsica inclou els objectius, continguts, criteris d'avaluació i orientacions metodològiques per a cada un d'ells. El seu desenrotllament suposa entre el 30 % i el 40 % de l'horari setmanal d'un programa, segons la programació i model horari adoptat en funció de la qualificació o qualificacions del programa i les necessitats acadèmiques dels seus alumnes.

El currículum haurà d'experimentar les adaptacions requerides per a adequar-se a les característiques, necessitats i capacitats de cada un dels alumnes dels programes en general i molt concretament a les de l'alumnat amb necessitats educatives especials.Objectius generals

1. Desenrotllar actituds i conductes de valor social i solidari que permeten a l'alumnat assumir els seus deures i drets, així com exercir-los amb responsabilitat en l'àmbit familiar, social i laboral.

2. Enfortir les capacitats afectives personals de l'alumnat afavorint conductes racionals que possibiliten el rebuig de la violència, els prejuís, els comportaments sexistes i que resolguen pacíficament els conflictes.

3. Desenrotllar hàbits d'estudi i de superació personal com a condició primera perquè l'alumnat realitze els aprenentatges de forma correcta i com a base per a una formació permanent.

4. Promoure el coneixement i la utilització de forma correcta de la llengua castellana i de la valenciana, desenrotllant en l'alumnat les capacitats de comprendre i expressar missatges orals i escrits que li permeten integrar-se en la societat, exercir un treball i utilitzar la informació en la vida diària.

5. Promoure el coneixement, la valoració i el respecte dels aspectes fonamentals i bàsics de la geografia, la història i la cultura pròpia i dels altres, iniciant així mateix l'alumnat en la valoració personal de les diferents manifestacions artístiques.

6. Promoure el coneixement dels aspectes fonamentals i bàsics de les matemàtiques i de les ciències naturals perquè l'alumnat siga capaç d'aplicar els seus mètodes en la identificació i resolució de problemes relacionats amb la professió i la vida diària.

7. Promoure el coneixement, la valoració i el respecte de la natura i el medi ambient desenrotllant en l'alumnat conductes adequades que col·laboren a la seua conservació i millora tant en la vida diària com en l'exercici de la professió.

8. Conéixer i utilitzar correctament les noves tecnologies per a l'obtenció i l'anàlisi de la informació necessària per al desenrotllament personal, social i laboral.

9. Conéixer els seus drets i deures com a treballadors, desenrotllant actituds i conductes que afavorisquen la seua inserció i la seua promoció laboral.

10. Afavorir l'esperit emprenedor promovent valors, actituds i conductes que col·laboren a això generant autoconfiança, sentit i discurs crític i iniciativa, tant individual com col·lectiva o d'equip.11. Conéixer i previndre els factors i conductes de risc en el desenrotllament de la seua professió.

12. Valorar i reconéixer la Formació i orientació laboral amb vista al futur professional.I. El mòdul lingüisticosocialL'àmbit linguisticosocial planteja de forma globalitzada continguts propis de diverses àrees –la de llengua i literatura: valencià i castellà, així com la de ciències socials: geografia i història– que, si bé en altres nivells educatius es diferencien, en estos programes requerixen ser abordats de mode integrat.

L'àrea de ciències socials té com a objecte d'aprenentatge el coneixement de la dimensió social dels éssers humans, centrat en la comprensió i explicació de fets geogràfics i històrics, mentres que en l'àrea de comunicació l'objecte és l'aprenentatge de les habilitats lingüístiques-comunicatives i el domini efectiu del llenguatge en diferents contextos i amb fins diversos.

La unió d'ambdues àrees en un mateix mòdul es veu justificada per un objectiu comú: aprendre de forma globalitzada els diferents continguts, contextualitzant les realitats socials més importants a través de les adequades habilitats lingüístiques i comunicatives.

Objectius generals

1. Desenrotllar un nivell de comprensió i expressió oral i escrita en llengua castellana i valenciana adequat per a comunicar-se, moure's socialment, exercir l'ofici i accedir a la informació que necessita en la seua vida quotidiana.

2. Expressar-se amb fluïdesa, seguretat i de forma comprensible, per a comunicar pensaments, intencions, sentiments, accions i aprenentatges.

3. Comprendre i produir textos d'ús habitual en l'àmbit personal, laboral i social, utilitzant el vocabulari adequat per a denominar allò que es tracta, realitza, aprén i sent.

4. Desenrotllar la capacitat d'observació i pensament crític.

5. Aprendre a treballar per objectius i projectes, així com assumir i col·laborar en el treball en grup com un mitjà d'aprendre per mitjà de la confrontació i el debat d'opinions.

6. Utilitzar fonts i tecnologies de la informació i la comunicació per a informar-se, comunicar-se, aprendre i ajudar-se en el treball.

7. Explicar distintes realitats socials valorant els diversos elements socials i ambientals que influïxen en el seu origen.

8. Estudiar, a partir del coneixement dels distints personatges històrics, la importància dels mateixos en el transcurs de la història.

9. Conéixer les característiques fonamentals del seu medi físic, social i cultural, i les possibilitats d'acció en el mateix.

10. Aplicar en les explicacions de processos espacials i històrics conceptes com a distribució, localització, interacció, duració, canvi o continuïtat.

11. Identificar els aspectes bàsics de la situació sociolingüística espanyola i, en particular, de la Comunitat Valenciana.

12. Descriure verbalment i de forma escrita la informació continguda en taules, estadístiques, gràfiques i mapes.

13. Interpretar mapes temàtics i gràfiques dels diferents processos socials portats al seu estudi.

14. Produir textos de gèneres diferents per a comunicar de forma escrita o oral el coneixement adquirit, per a relacionar-se amb institucions de l'entorn escolar i amb intencionalitat expressiva i literària.

15. Utilitzar la lectura com a font de gaudi, informació i com a ferramenta d'aprenentatge, alhora que com a perfeccionament i enriquiment lingüístic, cultural i personal.

16. Participar en situacions de comunicació col·lectives utilitzant el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes interpersonals i de garantir una comunicació fluida.

17. Valorar i disfrutar de forma individual i col·lectiva obres literàries, artístiques, arquitectòniques, musicals… com una forma de plaer i d'accés al coneixement de l'experiència humana.

18. Mostrar una actitud oberta cap al coneixement, com quelcom que es construïx socialment a partir de successius plantejaments de problemes i interrogants.

19. Mostrar actituds crítiques cap a actuacions i situacions discriminatòries i injustes que produïxen o agreugen les desigualtats socials en diversos àmbits de la vida social.

20. Desenrotllar actituds crítiques i comportaments favorables cap als problemes socials actuals: salut, medi ambient, igualtat de gènere i convivència pacífica.

21. Fomentar l'autoestima i la resolució de conflictes dins de l'aula i del centre.

22. Aprendre a treballar en equip desenrotllant actituds de respecte, diàleg, cooperació, tolerància i solidaritat.Àrea de ciències socials: Geografia i Història

Continguts

Bloc 1: El nostre món i el nostre entorn

1. Les característiques de l'espai físic i les relacions ésser humà-medi.

2. Vocabulari bàsic i essencial relacionat amb la geografia física i política.

3. Observació i interpretació de mapes: llegendes, coordenades geogràfiques, escales, mapes del temps.

4. Observació i interpretació de gràfics: lineals, de barres i sectorials simples, relacionats amb diferents i variats aspectes de la geografia (climogrames, població, taxes de natalitat, etc.)

5. Anàlisi i descripció d'un paisatge, així com de fotografies de contingut geogràfic i d'esdeveniments o fenòmens relacionats amb el medi físic.

Bloc 2: Societat i cultura a través del temps

1. Nocions temporals bàsiques: any, dècada, segle, mil·lenni.

2. Coneixement i establiment de relacions entre els distints períodes de la història: prehistòria, les grans civilitzacions de l'antiguitat, Grècia i Roma, l'edat mitjana, els estats i imperis moderns, l'edat contemporània.

3. Ubicació en línia del temps en successió correcta dels fets més rellevants de la història, des de la prehistòria a l'actualitat.

4. La població: la seua distribució i creixement. Moviments migratoris.

Bloc 3: La creació artística

1. Establiment de relacions entre moviments que constituïxen referents claus en la història de l'art i de la música, així com dels elements més destacats del context social i històric en què van aparéixer, valorant les obres més rellevants com a patrimoni universal cultural.

2. Anàlisi i interpretació d'obres rellevants de l'art i la música com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, distingint la intenció i funcions que complixen, amb l'objectiu d'apreciar-les i de relacionar-les amb els propis gustos estètics i culturals, propis i temporals.

3. Desenrotllament d'una actitud crítica i de gaudi enfront de les creacions culturals i artístiques, enteses com a formes de comunicació i d'expressió cultural i històrica.

Bloc 4: Pensament social

1. Discernir entre causes i conseqüències.

2. Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l'espai de diferents institucions: polítiques, socials, culturals… fent ús dels drets del ciutadà.

3. Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una clara actitud crítica i tolerant, de manera que es fonamenten les opinions i propostes, sent conseqüència inequívoca valorar la discrepància i el diàleg com a vies necessàries per a la solució de problemes humans i socials.

4. Identificar més d'una causa i/o conseqüència per a explicar un fenomen o resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, referits a fets socials.

5. Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referents a drets i deures que regulen la participació política, econòmica i cultural dels ciutadans.Criteris d'avaluació

1. Identificar i valorar de forma crítica els principals trets i expressions culturals.

2. Reconéixer i argumentar el dret propi i alié a expressar i conservar la pròpia cultura, en el marc del respecte a la convivència democràtica.

3. Utilitzar coneixements geogràfics bàsics sobre relleu de la Comunitat Valenciana, Espanya i del planeta (clima, activitats humanes, població) establint conclusions, semblances i diferències amb altres.4. Planificar i obtindre informació referent a les ciències socials utilitzant distintes fonts d'informació (premsa, Internet, revistes, etc.), i discernir entre dades i opinions i transmetent els resultats de l'estudi.5. Identificar els grans trets de canvis i evolució de la història de la humanitat, en especial algunes grans transformacions i conflictes mundials.

6. Identificar i analitzar la riquesa del patrimoni artístic cultural de la humanitat.

7. Identificar i localitzar les comunitats autònomes espanyoles, estats europeus, principals països del món, analitzant exemples de desequilibris i desigualtats en el desenrotllament dels territoris.

8. Participar de forma activa en debats referents a problemàtiques de la societat actual, manifestant actituds de respecte davant de les opinions dels altres.

9. Identificar, definir i delimitar problemes i conflictes del món actual, fent especial rellevància a aquells que, per la seua proximitat (Comunitat Valenciana i Espanya), més es puguen conéixer, respectant i analitzant críticament formes de vida, valors, creences, opinions i juís diferents dels propis.Àrea lingüística: Valencià i Castellà

Continguts

Bloc 1: Comunicació oral: usos i formes

1. La llengua oral com a font d'informació, plaer, coneixement, manipulació, etc.: reconeixement de les diferents intencions comunicatives en textos diversos: cartes, avisos, notícies…

2. Reconeixement de la situació de comunicació que envolta al fet oral i els seus elements de la comunicació: emissor, missatge, receptor, codi, canal, context.

3. Diferenciació i interpretació dels trets distintius de la llengua oral: fonètics, paralingüístics, prosòdics, etc.

4. Comprensió de textos orals d'elaboració pròpia que reflectisquen situacions de relació social propis de la vida diària i de l'àmbit laboral.

5. Ús de tipus i formes propis de la llengua oral: conversació, col·loqui, debat, entrevista, etc.

6. Distinció, ús i reconeixement d'argots i llenguatges professionals.7. Valoració de la diversitat lingüística i varietats dialectals de la llengua oral, ressaltant la varietat plurilingüe i pluricultural d'Espanya, els fenòmens de contacte entre distintes llengües i l'ús i difusió del valencià i del castellà dins i fora d'Espanya.

Bloc 2: Comunicació escrita: usos i formes

1. La llengua escrita com a font d'informació, plaer, coneixement, manipulació, etc. reconeixement de les diferents intencions comunicatives en textos diversos: cartes, avisos, notícies…)

2. Ús de tipus i formes propis de la llengua escrita: narració, descripció, exposició, argumentació, etc.

3. Utilització de la llengua escrita per a fins específics com la memòria, el resum, l'informe, etc.

4. Ús d'elements gràfics i paratextuals (il·lustracions, taules, gràfics, imatges, tipografia) en les pròpies creacions escrites.

5. Comprensió de textos escrits d'elaboració pròpia que reflectisquen situacions de relació social propis de la vida diària i de l'àmbit laboral.

6. Interés per l'atenció i presentació dels textos escrits i adequació dels mateixos a les normes ortogràfiques pròpies de la llengua utilitzada, reconeixent el seu valor per a la comunicació.

7. Valoració de la diversitat lingüística i varietats dialectals de la llengua escrita, ressaltant la varietat plurilingüe i pluricultural d'Espanya, els fenòmens de contacte entre distintes llengües i l'ús i difusió del valencià i del castellà dins i fora d'Espanya.

Bloc 3: La llengua i la seua reflexió com a objecte de coneixement

1. Reconeixement i utilització de categories: determinants, substantius, adjectius, verbs, pronoms, conjuncions, preposicions i adverbis.2. Reconeixement de relacions entre les paraules per la seua forma (famílies, lèxiques, sigles, derivació, etc.) i pel seu significat (sinonímia, antonímia, polisèmia, frases fetes, sexismes, modismes, etc.)

3. Reconeixement i distinció entre oració simple i oració composta, classificació dels tipus d'oracions i la seua funció: enunciativa, interrogativa, apel·lativa, etc.

4. Ús d'enllaços entre paraules i oracions, així com la concordança nominal i verbal, amb el fi d'expressar finalitat, causa i conseqüència a l'hora de produir textos propis.

5. Coneixement de la intenció comunicativa dels parlants per mitjà del coneixement de les modalitats de l'oració i del verb.

6. Utilització i reconeixement d'estructures de diferent tipologia textual: narrativa, descriptiva, instructiva, explicativa i argumentativa per a produir i comprendre textos.

7. Ús i coneixement de les normes ortogràfiques bàsiques.

Bloc 4: La literatura

1. Compressió del fet literari com a producte lingüístic i estètic.2. Coneixement de les principals obres i autors, així com la seua inclusió dins del període històric a què correspon, propis de la llengua valenciana i castellana.

3. Reconeixement i distinció dels gèneres literaris: l'èpica, la lírica, el dramàtic, l'assaig.

4. Reconéixer i saber distingir en un text les principals figures estilístiques: anàfora, comparació, metàfora, hipèrbole, paral·lelisme, etc.

5. Creació de textos literaris propis, buscant un estil propi d'expressió.

Criteris d'avaluació

1. Captar el sentit i intencions de textos orals i escrits, de diferents tipus, nivell i propòsit.

2. Saber integrar en un text de creació pròpia informacions de diferents textos sobre un mateix tema, on es reflectisca tant el punt de vista propi com els trobats.

3. Exposar i elaborar de forma clara i ordenada, tant oral com escrita, les idees i pensaments propis com els aliens.

4. Exposar de forma oral un tema seguint unes pautes lògiques i ordenades, adequant el llenguatge i vocabulari al contingut i a la situació comunicativa, alhora que s'aconseguix l'atenció del receptor.

5. Produir textos escrits que responguen a determinades estructures (narratives, descriptives, etc.) respectant criteris ortogràfics i adequant el dit text a la situació de comunicació.

6. Aplicar en les seues produccions la reflexió de la llengua respecte a normes, utilització d'enllaços, connectors, etc., amb la finalitat de transmetre adequadament els seus pensaments, idees, conclusions, o els de tercers.

7. Identificar i descriure la realitat plurilingüe d'Espanya, així com els fenòmens de contacte entre llengües i les conseqüències que es deriven.

8. Valorar la lectura, tant individual com col·lectiva, com a font d'informació, aprenentatge i de gaudi.

9. Identificar el gènere a què pertany un text literari reconeixent les seues característiques pròpies i principals recursos estilístics.

10. Establir i conéixer relacions entre les principals obres, autors i moviments.

Orientacions metodològiques

Donada la naturalesa de l'àmbit linguisticosocial, este haurà d'entendre's com una àrea integradora i necessàriament interdisciplinària. Es buscarà, perquè, un tipus de proposta que tinga en compte la qualificació o les qualificacions professionals del programa així com les possibles aportacions audiovisuals i informàtiques i l'aprenentatge per descobriment, que afavorisca les tècniques de treball autònom i en equip, que desenrotlle el pensament divergent i es complemente amb tallers (de periodisme, teatre, etc.).

D'altra banda, és fonamental proporcionar a l'alumnat els mitjans necessaris perquè s'acostumen a assumir actituds crítiques, creatives i solidàries, raó per la qual ha d'existir una interacció permanent entre professor i alumne i entre els propis alumnes, és a dir, un treball en equip que es traduïsca en debats, treballs d'investigació, interpretació de textos, elaboració d'article i/o entrevistes, etc.Resultarà fonamental l'atenció a la diversitat, de forma individual o en grup, ja que és necessari donar resposta a les necessitats educatives de tot l'alumnat, entenent la dita atenció a la diversitat com una característica de la pràctica docent ordinària, oferint respostes diferenciades en funció de la diversitat de l'alumnat. Així doncs, serà d'especial importància la forma d'ensenyar i d'organitzar l'aula, així com la capacitat d'ajustar l'actuació del professor al que són capaços d'aprendre els seus alumnes, sense renunciar als objectius didàctics de la unitat treballada. Per a això, el professor proposarà activitats d'aprenentatge variades, materials didàctics diversos així com distintes formes d'agrupament de l'alumnat.

II. El mòdul cientificomatemàticEl mòdul cientificomatemàtic integra les àrees de matemàtiques i de Ciències de la Naturalesa. Pel que fa a l'àrea de matemàtiques, l'objecte d'aprenentatge assenta la seua base en la comprensió i la utilització de conceptes, procediments i actituds que propicien l'anàlisi, l'enteniment i l'elaboració de missatges amb clar contingut matemàtic. Per la seua banda, l'àrea de Ciències de la Naturalesa té com a objecte d'aprenentatge el coneixement i l'estudi de diversos fenòmens naturals com a relatius a la salut, benestar, etc.

Així doncs, de la conjunció entre els dits objectes d'aprenentatge, s'obté un conjunt d'objectius i continguts que s'entretixen i que definixen l'objecte d'aprenentatge de l'àmbit científic. Este objecte és el coneixement de la naturalesa atenent un punt de vista científic i incloent i destacant els continguts de caràcter matemàtic. Cal ressaltar també que la presència de les matemàtiques queda assegurada de forma interdisciplinària en l'àrea de Ciències de la Naturalesa, afavorint d'esta manera la relació de conceptes, procediments i actituds entre ambdós disciplines.

Objectius generals de l'àmbit cientificomatemàtic

1. Afavorir la utilització de missatges cientificomatemàtics, tant en la forma oral com en la forma escrita de la llengua.

2. Utilitzar tècniques i habilitats matemàtiques per a resoldre, analitzar i comprendre tant els problemes de la vida quotidiana, com del medi que ens rodeja.

3. Planificar i participar en la realització de projectes científics, valorant i respectant les aportacions dels diferents integrants del projecte i assumint responsabilitats en una tasca de grup.

4. Desenrotllar i adquirir uns coneixements bàsics sobre la Terra i la diversitat dels sers vius per a comprendre la necessitat de racionalitzar la gestió dels recursos del nostre planeta.

5. Comprendre el medi natural com un sistema, així com les interaccions de diferents factors (físics, naturals, socials, culturals) en els canvis que provoquen.

6. Utilitzar els coneixements científics per a disfrutar del medi natural, així com proposar, valorar i, si és el cas, participar en iniciatives encaminades a la seua conservació i millora.

7. Aplicar estratègies coherents en la resolució de problemes: hipòtesi, càlcul, sistematització…, alhora que s'utilitzen diferents mitjans i tecnologies: calculadora científica, Internet, ofimàtica.8. Aplicar mètodes per a l'arreplegada de dades i ordenació dels mateixos per a la seua representació numèrica i gràfica, servint-se de les ferramentes necessàries: compàs, regla, esquadra.

9. Utilitzar els coneixements sobre el funcionament del cos humà per a desenrotllar i refermar hàbits d'atenció i salut corporal que propicien un clima individual i social sa i saludable.

10. Valorar el medi natural a partir dels coneixements científics, així com reconéixer les aportacions de la ciència, al llarg de la història, per a la millora de la vida humana.

Continguts Matemàtiques

Bloc 1: Números i operacions

– Els nombres enters. Grafia i valor de posició. Orde i relacions entre números.

– Operacions bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió.

– Operacions combinades.

– El quadrat i el cub d'un número.

Bloc 2: Fraccions

– Concepte de divisibilitat. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple.

– Números fraccionaris per a expressar quantitats en contextos significatius.

– Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió.– Operacions combinades.

Bloc 3: Expressions decimals

– Operacions amb números decimals. Números decimals fins a la centèsima en contextos significatius.

– Fraccions i percentatges: Augments i descomptes.

Bloc 4: Mesures i magnituds.

– Mesurament de magnituds: instruments de mesura, aproximacions i arredoniments. Aplicacions pràctiques amb el sistema monetari actual.

– Comprendre el Sistema Internacional de mesura i utilitzar el sistema mètric decimal: mesures de longitud, massa, superfície volum i temps, així com les equivalències i canvi d'unitats.

Bloc 5: Proporcionalitat

– Relacions de proporcionalitat directa i inversa.

– Resolució de problemes en contextos significatius.

Bloc 6: Àlgebra elemental

– Expressions algebraiques. Operacions amb expressions algebraiques: suma, resta, multiplicació i divisió.

– Equacions de primer i segon grau.

– Sistema d'equacions: mètodes de resolució.

– Resolució de problemes elementals.

Bloc 7: Geometria

– Formes planes i espacials: triangle, quadrat, circumferència, polígon i cossos geomètrics.

– Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores.

– Càlcul de longituds, àrees i volums en problemes específics i situacions que tinguen relació amb el treball.

– Aplicar els conceptes i models geomètrics adquirits per a la resolució de problemes.

Bloc 8: Dades i gràfiques

– Mètodes de recollida i representació de la informació. Taules i gràfiques. Diagrama de barres, histogrames i pictogrames.

– Mitjana aritmètica, moda, freqüències absolutes i relatives.

– Anàlisi i interpretació crítica de les dades obtingudes i, si és el cas, la seua comparació amb altres dades o gràfiques.

Criteris d'avaluació

1. Llegir, escriure i resoldre problemes per mitjà de la utilització dels nombres enters, decimals, fraccionaris i percentatges, aplicant de forma senzilla i correctament les regles de prioritat i fent un ús adequat de signes i parèntesis.

2. Comprendre l'ús dels números decimals, fraccionaris i els percentatges senzills, i la seua aplicació en contextos coneguts (augments i descomptes, càlcul d'IVA, i d'interessos bancaris).

3. Estimar i calcular expressions numèriques senzilles amb nombres enters i fraccionaris utilitzant aproximacions o arredoniments.

4. Conéixer el sistema mètric decimal i aplicar correctament els canvis d'unitats més adequats al cas que siga.

5. Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica per a la resolució de problemes.

6. Resoldre problemes de la pròpia qualificació professional per mitjà de la formulació d'expressions algebraiques –tant amb equacions de primer i segon grau, com sistemes d'equacions– i la posterior resolució.

7. Reconéixer els diferents tipus de triangles i de poliedres, estos últims segons el nombre de polígons que formen les seues bases.

8. Resoldre problemes per mitjà del teorema de Pitàgores.

9. Calcular les mesures (longitud, superfície i volum) de figures geomètriques: quadrat, rectangle, triangle, cercle i cub).

10. Realitzar i interpretar la taula de freqüències i el diagrama de barres així com la moda i la mitjana aritmètica d'una distribució discreta senzilla.

11. Realitzar i interpretar representacions gràfiques senzilles.

12. Construir pensament matemàtic a partir de situacions de la quotidianitat, així com generar informació per mitjà de paraules, símbols, gràfics i instruments de caràcter científic.

Continguts Ciències de la Naturalesa

Bloc 1: L'univers i el planeta Terra.

– Coneixement de l'univers: planetes, estreles i galàxies.

– Les característiques de la Via Làctia i el Sistema Solar. La Terra i els seus moviments: la Lluna

– Anàlisi i descripció de l'estructura de la Terra. Continents i oceans. L'escorça terrestre: el relleu, el sòl, els minerals i les roques.– L'atmosfera: funció, estructura i components de l'aire. Contaminants atmosfèrics. Efecte hivernacle.

– La hidrosfera: funció i cicle de l'aigua. Aprofitament de l'aigua i contaminació.

Bloc 2: La matèria

– Composició de la matèria. Àtoms i molècules.

– Conéixer i comprendre els canvis que experimenta la matèria i els seus estats: sòlid, líquid i gasós.

– Propietats generals: dimensions, massa i densitat.

– Principals elements químics. Fórmules i nomenclatura de les substàncies més corrents.

– Els canvis de posició en la matèria: moviment rectilini uniforme i gràfiques de moviments senzills.

Bloc 3: L'energia

– Establiment dels distints tipus d'energia. Fonts d'energia renovable i no renovable.

– Característiques principals del so i la llum: les ones, reflexió i refracció

– Reconeixement i descripció de la contaminació acústica i lumínica.

– L'energia elèctrica. Càlculs i circuits elèctrics senzills.

– Coneixement i utilització del magnetisme: establir les relacions pertinent amb l'electricitat.

Bloc 4: L'home i els sers vius.

– Els sers vius i la seua classificació: animals, plantes i fongs.

– Comprensió i coneixement dels conceptes de biosfera i ecosistema. L'estructura tròfica de l'ecosistema com resultat de les relacions entre els sers vius: productors, consumidors i descomponedors.– El cos humà: funcions vitals i principals òrgans.

– Alimentació i consum: nutrició humana, dieta equilibrada, hàbits alimentaris. Consumisme.

Bloc 5: El medi ambient

– Definició i establiment de les característiques que definixen el Medi ambient: temperatura, humitat, sòl i aire.

– Establiment de problemes mediambientals, la seua posterior conscienciació i possibles solucions amb vista a la protecció del mateix.Bloc 6: Les forces i les màquines

– Definició de força i establiment dels seus efectes i modes d'actuar.– Reconeixement i classificació de màquines simples o compostes.– Comprensió i enumeració dels avanços tecnològics: comunicacions, indústria química, indústria microelectrònica i les seues conseqüències en camps com el científic i metge.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer l'Univers: principals galàxies, estreles i planetes del Sistema Solar.

2. Descriure l'estructura de la Terra: capes interna i externa.

3. Localitzar els principals continents i oceans.

4. Descriure les principals característiques de l'atmosfera i la seua estructura i la necessitat d'evitar la seua contaminació i la del medi, establint les relacions d'equilibri i desequilibri mediambiental.5. Explicar l'efecte hivernacle i mesures que es poden prendre per a pal·liar les conseqüències negatives sobre el medi natural per mitjà d'indicadors o dades bibliogràfiques.

6. Descriure el cicle de l'aigua per mitjà d'un esquema i comprendre la funció de l'aigua com a regulador tèrmic.

7. Valorar l'ús racional de l'aigua i explicar distintes vies d'aprofitament, així com els procediments per a la depuració i potabilització.8. Conéixer els principals elements de la taula periòdica i compostos químics més comuns en la vida quotidiana.

9. Realitzar càlculs senzills amb mesures de massa i densitat, i magnituds elèctriques (intensitat i resistència elèctrica).

10. Conéixer i explicar el moviment rectilini per mitjà de càlculs i gràfiques.

11. Explicar les distintes fonts d'energia i les conseqüències positives i negatives sobre el medi ambient.

12. Classificar els sers vius i identificar els principals models taxonòmics a què pertanyen.

13. Definir els conceptes de biosfera, ecosistema, cadenes i xarxes tròfiques.

14. Enumerar les funcions vitals de l'home i reconéixer els seus principals òrgans, establint les principals relacions entre els mateixos.15. Explicar els processos fonamentals en l'alimentació i justificar, a partir d'ells, uns hàbits alimentaris i d'higiene saludables, alhora que s'identifica i reconeix la salut com un bé global i factor de qualitat de vida.

16. Identificar i descriure els principals tipus de màquines simples i compostes.

17. Aplicar els coneixements del medi ambient en la seua vida diària.

18. Analitzar críticament les seues necessitats reals de consum de béns i servicis i reconéixer els efectes negatius del consumisme sobre la salut i el medi.

19. Identificar i explicar els principals fenòmens de la naturalesa a partir de diferents fonts, establint les oportunes diferències entre opinions, tesi, suggeriments, conclusions… de forma crítica i analítica, amb l'objectiu de ser capaç d'establir la seua pròpia conclusió.III. El mòdul de formació i orientació laboralEl mòdul de Formació i orientació laboral té com a finalitat familiaritzar l'alumnat amb el conjunt de normes que regulen les condicions de treball dins del seu àmbit professional, així com desenrotllar en ell les habilitats socials necessàries que completen la seua qualificació professional i li ajuden en la busca d'ocupació.

Els seus continguts i activitats deuen, doncs, afavorir el desenrotllament de destreses i hàbits generadors d'autonomia personal i social en els alumnes de tal manera que, amb l'acompanyament i l'orientació tutorial necessaris, siguen capaços d'elaborar el seu propi projecte personal d'inserció laboral o reincorporació al sistema educatiu.

Objectius generals:

1. Definir i avaluar la situació de partida de cada alumne o alumna a nivell formatiu i professional i concretar el seu possible itinerari tenint en compte les seues capacitats, motivació, expectatives i desitjos.

2. Identificar i enumerar l'oferta formativa i demanda laboral relacionada amb els seus interessos.

3. Adquirir coneixements precisos sobre l'oferta i el procés de busca d'ocupació i els sistemes de selecció de personal, així com dels organismes i entitats que informen o ajuden per a la inserció sociolaboral.4. Aplicar correctament les tècniques i instruments més adequats en la busca de treball.

5. Sensibilitzar i fomentar actituds positives i emprenedores en relació amb el futur professional potenciant activitats i contactes en tots els àmbits sociolaborals.

6. Identificar i comprendre els drets i obligacions laborals bàsics i les conseqüències del seu incompliment.

7. Precisar les principals modalitats de contractació laboral així com les prestacions de la Seguretat Social.

8. Distingir els òrgans de representació dels treballadors i els processos de negociació col·lectiva.

9. Demostrar un comportament responsable i positiu en el lloc de treball i participar en les tasques de grup.

Continguts

Bloc 1: Recursos d'autoorientació i adaptació professional

– El potencial professional.

– El projecte professional.

– Recursos d'autoorientació i adaptació laboral.

Bloc 2: La inserció laboral

– El mercat laboral.

– El procés de busca d'ocupació.

– Orientacions i recursos per a l'autoocupació.

Bloc 3: El marc legal de les relacions laborals.

– El dret del treball.

– Drets i obligacions en les relacions laborals.

– La seguretat social i les prestacions en casos de malaltia, accident, desocupació.

– Sindicats i convenis.

Criteris d'avaluació

1. Classificar les experiències personals amb valor professionalitzador, identificant competències i actituds.

2. Elaborar llistes d'expectatives i d'interessos personals amb enfocament professional.

3. Localitzar les possibilitats de formació futura i perspectiva d'ocupació dins del propi itinerari professional.

4. Participar de forma activa en les simulacions sobre la busca d'ocupació i relacions sociolaborals.

5. Practicar tècniques i busca d'ocupació participant en simulacions.6. Omplir la documentació necessària en el procés de busca d'ocupació.

7. Identificar els documents associats a les relacions laborals.

8. Participar de forma activa en les distintes visites a empreses i entitats sociolaborals.

9. Identificar les característiques bàsiques del sector i perfil professional.

10. Identificar els drets i obligacions elementals derivats de les relacions laborals.

11. Reflexionar sobre les condicions del mercat laboral i extraure conclusions sobre el seu futur personal i professional.

12. Elaborar un projecte personal d'inserció laboral o de reincorporació al sistema educatiu.

IV. El mòdul de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambientalEl mòdul de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental està integrat per dos blocs que en alguns aspectes són complementaris.

Suposa un total de 32 hores. Dos terços aproximadament correspondrien al bloc de prevenció i riscos laborals i el terç restant al de qualitat mediambiental.

Es pot impartir en sessions acumulades en un determinat període del curs, no obstant això, pel seu caràcter transversal és recomanable fer-ho al llarg del mateix de manera que els seus continguts acompanyen i s'integren en la resta d'aprenentatges.

A continuació s'indiquen els principals elements curriculars del mateix: objectius, continguts, criteris d'avaluació i orientacions metodològiques, que poden ser completats amb el que disposa l'annex IV-B del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció.Prevenció de riscos laborals (PRL)

Objectius

1. Conéixer els conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut en el treball.

2. Conéixer el marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els organismes i institucions públics responsables.3. Conéixer els factors i tipus de riscos professionals així com les seues causes.

4. Conéixer els sistemes elementals de prevenció, protecció, i control dels riscos laborals.

5. Analitzar els elements bàsics sobre la seguretat i la salut relatius a la família professional del programa.

6. Identificar els factors i tipus de riscos, específics de la qualificació o qualificacions del programa, així com les seues causes.

7. Conéixer i aplicar els sistemes i tècniques de prevenció, protecció i control dels riscos laborals específics de la qualificació o qualificacions del programa.

8. Valorar la seua pròpia seguretat així com la dels seus companys en l'exercici de les competències professionals pròpies de la qualificació o qualificacions del programa.

9. Conéixer, valorar, i practicar les rutines i plans preventius d'emergència i/o evacuació.

10. Conéixer i valorar els Primers auxilis bàsics.

Continguts

Bloc 1: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.

2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

3. El marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en esta matèria.

Bloc 2: Riscos generals i la seua prevenció

1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.

2. Riscos lligats al medi ambient de treball.

3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

5. Plans d'emergència i evacuació.

6. El control de la salut dels treballadors.

Bloc 3: Riscos específics en la qualificació o qualificacions professionals del programa: les seues causes i prevenció

Bloc 4: La gestió de la prevenció de riscos: elements bàsics

1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques.

3. Documentació: recollida de dades, elaboració i arxiu.

Bloc 5. Primers auxilis

Criteris d'avaluació

1. Conéixer i emprar els conceptes i termes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

2. Diferenciar entre les condicions de treball adequades i les no adequades en l'exercici professional de la qualificació o qualificacions del programa.

3. Identificar els principals danys i/o accidents derivats d'un mal exercici professional de la qualificació o qualificacions del programa.4. Extraure informació concreta sobre drets i deures dels treballadors i altres dades d'interés, a partir de la normativa respecte d'això.

5. Identificar factors i tipus de riscos lligats al lloc o llocs de treball propis de la qualificació o qualificacions del programa.

6. Identificar factors i tipus de riscos lligats a l'equip o equips de treball emprats en la pràctica de la qualificació o qualificacions del programa.

7. Identificar factors i tipus de riscos lligats a l'ús de l'electricitat en la pràctica de la qualificació o qualificacions del programa.

8. Identificar factors i tipus de riscos lligats a possibles incendis provocats per la pràctica incorrecta de la qualificació o qualificacions del programa.

9. Identificar factors i tipus de riscos lligats a l'inadequat emmagatzematge de ferramentes, substàncies o altres productes usats en la pràctica professional de la qualificació o qualificacions del programa.

10. Identificar factors i tipus de riscos lligats a la senyalització incorrecta o a la carència de la mateixa en les instal·lacions en què s'exercix la o les qualificacions professionals del programa.

11. Identificar factors i tipus de riscos lligats al manteniment inadequat o falta del mateix en maquinària, ferramentes, vehicles i instal·lacions en general relacionats amb la o les qualificacions professionals del programa.

12. Identificar factors i tipus de riscos lligats a l'ús incorrecte de distints productes contaminants (físics, químics, biològics, etc.) en l'exercici de la qualificació o qualificacions del programa.

13. Identificar factors i tipus de riscos lligats a les característiques i a l'organització del treball (càrrega física, mental, ergonòmica, estrés, insatisfacció)

14. Utilitzar les tècniques preventives adequades per a cadascun dels factors i tipus de riscos.

15. Saber utilitzar correctament els equips de protecció individual evitant accidents laborals i situacions d'emergència que puguen posar en risc la vida pròpia i la dels altres.

16. Fer ús dels plans, sistemes i tècniques tant de prevenció com de control i/o evacuació que eviten o pal·lien possibles danys en l'exercici de la professió.

17. Aplicació de les distintes tècniques, plans equips i rutines de prevenció d'accidents laborals en l'aprenentatge i pràctica de les competències professionals específiques del programa.

18. Cuidar de la seguretat i salut pròpies i, com a membres d'un equip o organització, evitar perjudicar la dels altres amb comportaments inadequats.

19. Reflexionar i extraure conclusions a partir d'informacions, dades o documents relatius a la sinistralitat laboral.

20. Saber aplicar adequadament els Primers auxilis bàsics.Qualitat mediambiental

Objectius

1. Conéixer els conceptes i termes bàsics en relació amb el medi ambient.

2. Analitzar les relacions que es donen entre el desenrotllament econòmic i social i el medi ambient.

3. Conéixer els principals problemes mediambientals globals, les seues causes i els seus efectes.

4. Conéixer les causes del deteriorament urbà.

5. Conéixer les principals respostes institucionals al problema mediambiental.

6. Analitzar la repercussió ambiental de les actuacions personals, domèstiques i laborals.

7. Desenrotllar en l'alumnat hàbits de consum racionals respecte dels recursos naturals i d'aplicació en la seua vida quotidiana.

8. Desenrotllar hàbits per a previndre, corregir i/o evitar problemes i danys mediambientals en l'exercici de la qualificació o qualificacions del programa.

9. Elaborar el codi de bones pràctiques professionals relatiu a la o les qualificacions del programa.

Continguts

1. L'home i el medi ambient

a) Conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient.

b) Desenrotllament i medi ambient.

c) El desenrotllament sostenible.

2. La contaminació i el deteriorament dels recursos naturals

a) Els principals problemes globals.

b) La contaminació atmosfèrica, de les aigües, dels sòls.

c) Els residus i els abocaments.

3. El deteriorament ambiental urbà

a) Urbanisme i creixement de les ciutats.

b) El clima de les ciutats.

c) Els principals problemes ambientals de les ciutats.

4. La resposta al problema mediambiental

a) Institucional.

b) Social.

c) Personal «i jo què puc fer?».

5. El codi de les bones pràctiques professionals

La fitxa d'incidència ambiental de la qualificació o qualificacions del programa, i la seua elaboració s'arreplega a continuació:Fitxa d'incidència ambiental de l'activitat professional

A) Descripció de l'activitat professional objecte del curs

1. Recursos materials que s'utilitzen en la teua activitat professional:

Ferramentes:

Matèries primeres:

Instal·lacions:

Altres:

2. Impactes negatius sobre l'entorn ambiental i humà: (Possibles problemes causats pels materials i ferramentes utilitzades):

Idoneïtat del recurs utilitzat (adequació de la ferramenta a l'ús que se li dóna):

Malbaratament o utilització ineficient de materials i energia:

Emissió de gasos o altres substàncies contaminants:

Altres:

3. Alternatives que poden previndre / corregir / evitar el dany ambiental (Canvi de metodologia, de ferramentes, de materials, etc.):Previndre:

Corregir:

Evitar:B) El medi ambient com a receptor de residus derivats de l'activitat professional

1. Rebutjos derivats de la teua activitat professional:

Sòlids:

Líquids:

Gasosos.

Altres (soroll, olors, molèsties, etc.):

2. Repercussions negatives d'estos residus en el medi (problemes directes que els residus causen en l'entorn ambiental i humà del teu treball):

3. Alternatives que poden previndre / corregir / evitar el dany ambiental (canvis en la metodologia de tractament, transport i emmagatzematge dels residus):

Previndre:

Corregir:

Evitar:C) El medi ambient com a espai ocupat (si la teua activitat està relacionada amb la transformació o ocupació del sòl o l'espai, ompli els següents punts) Sectors relacionats amb l'urbanisme, la construcció de vivendes, obres públiques o semblants, treballs forestals, agricultura, ramaderia.

1. Com transforma o ocupa la teua activitat el sòl o l'espai? (Imagina l'entorn abans i després d'haver realitzat la teua activitat professional).

2. Quines transformacions són realment necessàries?

3. Alternatives a les transformacions (canvis en el mode de treball per a minimitzar la transformació de l'entorn)

Previndre:

Corregir:

Evitar:

Nota: L'ompliment conjunt dels punts A3, B3 i C3 al llarg de tot el curs és la base per a la realització del manual de bones pràctiques ambientals de l'activitat professional.

Criteris d'avaluació

1. Emprar adequadament els termes i conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient.

2. Establir relacions entre el mode de desenrotllament i el deteriorament mediambiental.

3. Integrar informacions sobre els distints problemes globals en un text o mural on s'expose el punt de vista respecte d'això.

4. Extraure de la premsa diària informacions relatives als distints problemes globals i la seua incidència en el nostre entorn més pròxim.

5. Identificar els possibles problemes relatius als abocaments i residus il·legals en general.

6. Realitzar un treball de camp per a observar, detectar i analitzar punts crítics ambientals de l'entorn (abocadors il·legals, aigües contaminades,...)

7. Elaborar qüestionaris de sensibilització mediambiental per a aplicar en l'entorn educatiu, familiar i/o local.

8. Compondre i escenificar senzilles dramatitzacions encaminades a la sensibilització mediambiental.

9. Realitzar fotografies i/o gravacions en vídeo en què s'arrepleguen aspectes rellevants del deteriorament de l'entorn natural i/o urbà per a reflexionar posteriorment respecte d'això.

10. Proposar accions ciutadanes que ajuden a resoldre els problemes mediambientals de les ciutats.

11. Identificar les competències mediambientals principals de les distintes administracions i organismes internacionals.

12. Interioritzar i argumentar amb eslògans o lemes com «Qui contamina, paga», «Reduir, reciclar, reutilitzar».

13. Efectuar una anàlisi mediambiental del lloc o llocs de treball vinculats a la o les qualificacions professionals del programa, que tinga en compte els recursos utilitzats així com els residus que es generen.14. Elaborar la fitxa d'incidència ambiental de l'activitat professional.

Orientacions metodològiques

El mòdul de prevenció de riscos laborals i de qualitat mediambiental té per objecte no sols la transmissió de coneixements, sinó a més la millora de les actituds i els comportaments de l'alumnat, de manera que sense renunciar a una temporalització i horari al llarg del curs per a la seua impartició, té un clar caràcter transversal.

Així doncs, és procedent que els seus continguts es presenten tant des d'un pla teòric, com integrats en les activitats i projectes de treball programats al llarg del curs per a l'aprenentatge de les competències professionals específiques.

Partint de l'experiència prèvia de l'alumnat, dels seus coneixements i actituds en matèria de prevenció de riscos laborals i de qualitat mediambiental, se n'aniran abordant els continguts conceptuals bàsics, a partir dels quals, i sempre en estreta relació amb la pràctica i aprenentatge de les competències professionals específiques, s'estimularà la interiorització de les actituds i el canvi comportamental adequats.En general, per a aquells continguts relatius a organitzacions, administracions o organismes competents tant en prevenció com al medi ambient, es partirà de l'àmbit territorial i institucional més pròxim a l'alumnat.

Cal assenyalar també la vinculació que este mòdul té amb el d'orientació i formació laboral. En este sentit, l'alumnat ha de conéixer que la interiorització de pautes, rutines i comportaments correctes tant en prevenció laboral com en la bona pràctica professional mediambiental, incrementa el seu grau d'ocupabilitat sense oblidar la seua millora personal i la repercussió social que això comporta.V) L'acció tutorial

L'acció tutorial en els programes de qualificació bàsica.

1. Objectius

El marc dels objectius de l'acció tutorial ho constituirà el desenrotllament integral de la persona atenent als següents objectius generals– Generar il·lusió per continuar aprenent (reconciliació amb el treball acadèmic).

– Millorar l'autoestima des de pràctiques d'escolta i tracte personalitzat

– Ajudar a descobrir les habilitats i capacitats personals per mitjà de processos de valoració del que són capaços de fer (autoconcepte positiu).

– Interioritzar un estil democràtic de relació i resolució de conflictes.

– Autogestionar-se les adaptacions a noves situacions socials des de l'ús de la reflexió conseqüencial.

– Aprendre a viure el temps d'oci com a moment de trobada gratificant i no consumista.

– Viure la reflexió grupal com a dinàmica de gestió democràtica i pluralista.

– Trobar en el grup un espai de debat constructiu i d'autocontrol emocional i conductual.

– Saber prendre decisions professionals o laborals al terme d'un procés d'orientació.

Els objectius específics de la tutoria seran els següents:

a) Desenrotllar la consolidació de la identitat i de l'autonomia personal a través de:

– Generar sentiments de valoració personal en l'acollida escolar.

– Experimentar en el tracte personal el valor de ser persona.

– Valorar el seu propi jo.

– Iniciar el descobriment de les seues capacitats.

– Saber plantejar-se metes.

– Assumir la responsabilitat acadèmica (laboral).

– Utilitzar la reflexió com a tècnica d'autoconeixement i presa de decisions.

b) Disfrutar de la convivència constructiva i pacífica a través de:

– Respectar les diferències ètniques, físiques i de rendiment.

– Valorar les qualitats i habilitats dels companys com a aportacions a una convivència més gratificant i solidària.

– Resoldre positivament els conflictes relacionals.

– Adquirir habilitats per a generar amistats i ambients cordials.– Saber treballar en grup.

– Desenrotllar un pensament crític.

– Participar en l'acció educativa.

– Organitzar-se un temps d'oci saludable i no consumista.

c) Saber aprendre i fer en el seu context escolar a través de:

– Desenrotllar hàbits de treball.

– Tindre algunes tècniques d'autoavaluació.

– Valorar el seu aprenentatge a través de resultats.

– Planificar-se en les seues accions acadèmiques.

– Executar metes curriculars després d'una avaluació

– Experimentar en el procés de qualificació professional sentiments d'autorealització i d'autonomia sociolaboral.

2. Continguts de l'acció tutorial

Els continguts que es proposen a manera d'orientació afavorixen per mitjà de diverses dinàmiques i metodologies la consecució dels objectius específics plantejats en l'apartat anterior.

Blocs de continguts a desenrotllar en les tutories:

Bloc 1: Acollida i organització grupal

– Acollida: presentació de l'equip docent i dels espais de treball; coneixement del nou grup.

– Organització del treball escolar, grupal i personal.

– Planificació de les accions educatives.

– Itinerari acadèmic i/o professional.

– Establiment de les normes bàsiques de funcionament i relació.Bloc 2: Identitat i autonomia personal

– Autoconeixement de capacitats específiques.

– Autoestima.

– Projectes grupals i personals.

– Coneixement i autovaloració de les destreses motrius.

Bloc 3: Habilitats i hàbits de convivència democràtica.

– Valors i interessos grupals: àrees de debat i formació.

– Experiències d'oci gratificant i constructiu.

– Estratègies per al desenrotllament del pensament reflexiu.

– La resolució de conflictes.

– Valors sobre convivència, salut, oci.

– Celebracions culturals i les pròpies de la convivència grupal.

Bloc 4: L'orientació personal i grupal

– Àrees d'autoconeixement, procés de reflexió i presa de decisions.– Confrontació cognitiva i afectiva entre el que sap fer i el que desitja aconseguir.

– Presa de decisions.

Bloc 5: La participació dels pares o responsables legals

– Reunions de pares: informació, debat, orientació i avaluació del procés educatiu.

– Entrevistes de seguiment i orientació.

4. Orientacions metodològiques

Procedix utilitzar en les dinàmiques de treball l'expressió oral en les seues diverses formes de comunicació grupal. D'altra banda, el procés general de les dinàmiques tutorials ha de tindre una estructura constant d'anàlisi-observació o escolta, debat-col·loqui, reflexió conseqüencial i elaboració de propostes i d'acords.

5. Indicadors d'avaluació

– Saber resoldre conflictes per mitjà d'estratègies de diàleg i acords.– Respondre positivament a temes relacionats amb la seua preparació professional o estudis posteriors.

– Mostrar satisfacció de l'ambient grupal i del mode en què s'han gestionat els temes de grup.

– Valorar positivament el tracte i l'atenció rebuda.

– Ser capaç de verbalitzar aspectes positius de si mateix i dels altres.– Reconéixer els valors humans de la convivència democràtica.

– Conviure i treballar pacíficament amb persones d'altres cultures.

– Saber debatre temes d'acord amb normes de respecte i tolerància.

– Formular decisions personals seguint un procés senzill d'informació i reflexió.Orientacions metodològiques

La metodologia a emprar en l'aplicació d'este currículum ha de respondre als principis arreplegats en l'article 20 d'esta orde.

Així doncs el procés d'ensenyança-aprenentatge s'organitzarà de mode individualitzat, atenent a les necessitats específiques de cada alumne o alumna a partir d'un pla personalitzat de formació.

Per un altre costat i donada la naturalesa dels àmbits i dels mòduls del currículum, estos hauran d'entendre's com a àrees integradores i necessàriament interdisciplinàries. A més, es buscarà un tipus de proposta que tinga en compte les aportacions audiovisuals i informàtiques i l'aprenentatge per descobriment, que afavorisca les tècniques de treball autònom i en equip, que desenrotlle el pensament divergent i es complemente amb estades en el laboratori, visites a museus, entrevistes, visites a empreses, observacions astronòmiques, teatres, tallers de creació, etc.Així doncs, els continguts dels mòduls formatius generals tindran un caràcter globalitzador per al que s'estructuraran els seus continguts de manera progressiva: des del més instrumental i senzill cap al més tècnic i complicat.

Els continguts i activitats corresponents als mòduls específics han de constituir, en la mesura que siga possible, l'eix motivador entorn del qual s'integren la resta d'aprenentatges de caràcter formatiu general.D'altra banda, és fonamental proporcionar als alumnes els mitjans necessaris perquè s'acostumen a assumir actituds crítiques, creatives i solidàries, raó per la qual ha d'existir una interacció permanent entre professor i alumne i entre els propis alumnes, és a dir, un treball en equip que es traduïsca en debats, treballs d'investigació, interpretació de textos, elaboració d'articles i/o entrevistes, etcètera.De la mateixa manera, és necessari que existisquen espais apropiats (dins i fora de l'aula) que permeten i fomenten les diferents activitats, que possibiliten un tractament a la diversitat i en els que troben fàcilment els materials necessaris: biblioteca d'aula i del centre, arxius, laboratoris, aula d'informàtica..., igual que altres adequats per a la lectura silenciosa, el treball en equip, l'elaboració de materials, etc. No obstant això, els mètodes pedagògics s'han d'adaptar a les característiques del propi alumnat, tenint en compte com a prioritat la capacitat del treball autònom de l'alumne com a mitjà d'aprenentatge, promovent la creativitat i el dinamisme gràcies a la integració d'elements com a Internet, la premsa, etc.

Resultarà fonamental l'atenció a la diversitat, de forma individual o en grup, ja que és necessari donar resposta a les necessitats educatives de tot l'alumnat, entenent la dita atenció a la diversitat com una característica de la pràctica docent ordinària, oferint respostes diferenciades en funció de la diversitat de l'alumnat. Així doncs, serà d'especial importància, la forma d'ensenyar i d'organitzar i distribuir l'aula, així com la capacitat d'ajustar l'actuació del professor al que són capaços d'aprendre els seus alumnes, sense renunciar als objectius didàctics de la unitat treballada. Per a això, el professor proposarà activitats d'aprenentatge variades, materials didàctics diversos així com distintes formes d'agrupament d'alumnes.Mapa web