Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7566 de 08.07.2015
Número identificador:  2015/6325
Referència Base de Dades:  006164/2015
 RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. [2015/6325]

ÍndexPreàmbul

Primer. Àmbit d'aplicació.

Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica.

Tercer. Destinataris i condicions d'accés.

Quart. El procediment d'admissió.

Quint. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica.

Sext. Procediment.

Sèptim. Constitució efectiva de grups en els programes formatius de qualificació bàsica.

Octau. Vacants al final del procés d'admissió.

Nové. Comissions sectorials d'escolarització.

Deu. Publicació de llistats.

Onze. Modalitats.

Dotze. Constitució de grups.

Tretze. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional Bàsica.

Catorze. Matrícula.

Quinze. El disseny del programa.

Setze. La programació.

Dèsset. Els horaris.

Díhuit. L'assistència i el seu control.

Dènou. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

Vint. L'avaluació.

Vint-i-u. Les actes finals.

Vint-i-dos. Certificat i qualificacions.

Vint-i-tres. Els documents: actes i certificats. La seua tramitació.

Vint-i-quatre. La memòria.

Vint-i-cinc. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Disposició final primera. Centres educatius i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics.

Disposició final segona. Producció d'efectes.

PREÀMBULLa Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el seu apartat tres de l'article únic, introduïx l'apartat 10 en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu.

El Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu, aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics.

La disposició addicional quarta del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, atribuïx a les administracions educatives la competència d'establir i autoritzar altres ofertes formatives de Formació Professional adaptades a les necessitats de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Esta disposició addicional s'ha desplegat per mitjà de l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana.

En virtut de les competències establides en el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, estes direccions generals resolen dictar les instruccions següents:Primer. Àmbit d'aplicació

Estes instruccions seran aplicables, per al curs 2015-2016, en els centres o entitats de la Comunitat Valenciana que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica.Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica

L'accés i admissió de l'alumnat a estos programes s'establix en l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana, i en l'annex IV de les resolucions de les corresponents direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, per les quals s'establix el calendari i procediment d'admissió per als programes formatius de qualificació bàsica en centres educatius públics i entitats i centres privats amb programes subvencionats amb fons públics (DOCV 7489, 20.03.2015).

Tercer. Destinataris i condicions d'accés

Podran accedir a estos programes jóvens d'edats compreses entre setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, i vint-i-un anys d'edat que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.Quart. El procediment d'admissió

1. Les persones interessades formularan la seua sol·licitud omplint l'annex I d'esta resolució, i entregaran una còpia de la dita sol·licitud en el centre educatiu o entitat triat en primera opció.

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió als programes formatius de qualificació bàsica en la seua respectiva modalitat, respecte dels quals s'haja publicat vacant. S'hi indicaran fins un màxim de cinc opcions corresponents a un màxim de cinc programes formatius de Formació Professional de qualificació bàsica. Així mateix, junt amb la sol·licitud d'admissió, serà necessari aportar un certificat sobre l'escolarització de l'alumne, segons el model de l'annex II d'esta resolució.2. Quan es presente més d'una sol·licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol·licituds seran excloses del procediment d'admissió. Tot això sense perjuí de l'exigència de responsabilitats que, respecte d'això, pogueren derivar-se.

3. Rebudes les sol·licituds, s'incorporaran, si és el cas, a l'aplicació informàtica establida a este efecte després que les persones interessades aporten la documentació acreditativa necessària per a l'accés.

4. Aquells alumnes que opten per anul·lar la seua sol·licitud, hauran de presentar a este efecte el formulari arreplegat com a annex III d'esta resolució.

5. Les opcions per a vacants inexistents seran considerades nul·les. Si es dóna este fet, que haurà de ser identificat pel centre o entitat en el moment en què reba la sol·licitud, el centre o entitat entregarà o dirigirà al sol·licitant l'escrit arreplegat en l'annex IV d'esta resolució.6. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Quint. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica

1. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en centres educatius, quan hi haja més sol·licituds de places escolars que vacants en el programa o programes formatius promoguts per estos, es regirà per l'orde de prioritat següent:

1.1. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, del mateix centre, considerant com a tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita plaça escolar.

1.2. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, d'altres centres.

1.3. Alumnat del mateix centre, entenent com a tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita plaça escolar, en l'orde següent:

1r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa proposat per l'equip educatiu.2n) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que ho sol·licite voluntàriament.1.4. Alumnat procedent d'altres centres, d'acord amb l'orde següent:1r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa proposat per l'equip educatiu.2n) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que ho sol·licite voluntàriament.1.5. Alumnat desescolaritzat:

Alumnat desescolaritzat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa. S'entendrà com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de l'inici del programa no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria.

2. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en entitats col·laboradores finançades amb fons públics, quan hi haja més sol·licituds de places escolars que vacants en el programa o programes formatius promoguts per estes, es regirà per l'orde de prioritat següent:

1r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, siga quin siga el centre de procedència.2n) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa proposat per l'equip educatiu d'un centre.3r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que ho sol·licite voluntàriament.4t) Alumnat desescolaritzat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa.

3. Els desempats dins dels distints grups de prioritat es resoldran per mitjà del que establix la resolució de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que determinarà la lletra per a fixar l'orde d'actuació dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any en curs. En el cas que a l'inici del procediment d'admissió no s'haja publicat la dita resolució, serà aplicable la lletra W, establida per la Resolució de 10 de desembre de 2014 (DOCV 7425, 17.12.2014).

Sext. Procediment

1. La prioritat establida en l'article anterior s'aplicarà considerant en primer lloc les primeres opcions rebudes en cada programa; a continuació, les segones, i així successivament fins a la quinta opció, mentres hi haja vacants.

2. La direcció general amb competència en matèria de planificació educativa amb competències en matèria d'educació determinarà les vacants en el cas de centres docents públics, comunicarà a tots els centres i les entitats les vacants existents en els programes formatius de qualificació bàsica que tinguen autoritzats i difondrà totes aquelles vacants existents en la xarxa a través de la pàgina web oficial de la conselleria amb competències en matèria d'educació o a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat.

3. En cada centre docent públic o entitat es publicaran les vacants pròpies dels programes formatius de qualificació bàsica tant en el procediment d'admissió ordinari com en l'extraordinari.

4. L'alumne o alumna entregarà una còpia de la sol·licitud en el centre o l'entitat de primera opció, que en processarà totes les dades en el suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat. A este efecte, les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i altres entitats empresarials i sindicals rebran l'assistència que en cada cas determine la respectiva direcció territorial.

5. L'assignació de vacants es realitzarà tenint en compte el que establix l'apartat 5 d'esta resolució.

6. Una vegada publicats els llistats provisionals d'admesos i no admesos en el tauler d'anuncis dels centres, les persones interessades podran presentar una reclamació davant del consell escolar o consell social del centre contra les dites llistes provisionals.

7. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats, es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional.

8. Una vegada resoltes les reclamacions, els llistats tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors.

9. Les persones interessades podran presentar una reclamació davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional contra les dites llistes definitives. Contra la resolució de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional a les reclamacions presentades els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent.

10. Les persones sol·licitants no admeses en algun dels programes formatius de qualificació professional bàsica sol·licitats quedaran en llista d'espera, i podran ser admeses en cas de quedar places vacants.

Sèptim. Constitució efectiva de grups dels programes formatius de qualificació bàsica

1. La direcció general competent en matèria d'admissió de l'alumnat determinarà, i les direccions territorials amb competències en matèria d'educació portaran a terme, l'efectiva constitució dels programes formatius de qualificació bàsica quan hi haja un nombre suficient d'alumnat.

2. L'alumnat que haja sol·licitat plaça escolar en els programes formatius de qualificació bàsica que no arriben a constituir-se, serà atribuït a la següent o les següents opcions que haja formulat.Octau. Vacants al final del procediment d'admissió

L'alumnat que, havent presentat sol·licitud, no haja obtingut plaça escolar segons les seues opcions, podrà dirigir-se abans que concloga el termini de matrícula al centre corresponent i sol·licitar qualsevol dels llocs vacants. Per a fer-ho haurà de presentar, junt amb la nova sol·licitud el resguard i la còpia de la sol·licitud que va presentar en el seu dia.

Nové. Comissions sectorials d'escolarització

Les comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional regulades en l'article 8 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial en centres docents públics de la Comunitat Valenciana, s'ocuparan també del procediment d'admissió dels programes formatius de qualificació bàsica.Deu. Publicació de llistats

Els llistats, tant provisionals com definitius, d'admesos i exclosos s'obtindran a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria de matrícula.

Onze. Modalitats

Les modalitats dels programes formatius de qualificació bàsica són les següents:

a) Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris dirigits a jóvens escolaritzats i desescolaritzats entre els setze i els vint-i-un anys d'edat, complits en la data d'inici del programa.

b) Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents dirigits a jóvens que presenten discapacitats físiques o psíquiques o tinguen trastorns conductuals o de personalitat, que hagen completat els deu anys d'escolarització bàsica, tant en centres ordinaris com en centres específics d'Educació Especial, amb un nivell d'autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d'esta acció formativa, accedir a un lloc de treball i mantindre'l.Dotze. Constitució de grups

1. Per a la modalitat de programes formatius de qualificació professional ordinaris, el nombre màxim d'alumnes serà de quinze i el mínim, de deu per grup. En esta modalitat es podrà integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per programa, i el nombre màxim d'alumnes es reduirà en dos per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que en tot cas el nombre mínim d'alumnes per grup serà de huit.2. Els programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents es desenrotllaran en grups de dotze alumnes com a màxim, i en esta modalitat no es podrà autoritzar grups amb una matrícula inferior a sis.Tretze. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional Bàsica.

Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en els cicles de Formació Professional Bàsica i en els programes formatius de qualificació bàsica.

Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre o entitat, en la mateixa o distinta modalitat, en diversos programes formatius de qualificació bàsica.Catorze. Matrícula

1. Per a formalitzar la matrícula en un centre o entitat serà necessari aportar omplit l'annex V-a, V-b, V-c i V-d a esta resolució, en funció de la situació del sol·licitant. No obstant això, sempre que hi haja places disponibles, la matrícula de l'alumnat en un grup d'estos programes, en qualsevol de les seues modalitats i siga quin siga el tipus de centre o entitat promotora, romandrà oberta durant el primer trimestre del curs.2. Els equips docents, departament d'orientació i direcció del centre emissor vetlaran pel correcte ompliment dels dits documents i la remissió d'estos i de l'expedient acadèmic a l'entitat o centre receptor, sense perjuí de les competències de supervisió de la Inspecció Educativa.

Quinze. El disseny del programa

1. El disseny dels programes formatius de qualificació bàsica, en relació als mòduls professionals específics es correspon amb una qualificació completa. El currículum dels mòduls professionals associats a unitats de competència pròpies d'una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en el cas que hi haja un títol de Formació Professional Bàsica que les preveja, és l'establit en el currículum del corresponent títol de Formació Professional Bàsica.En el cas que no hi haja un títol de Formació Professional Bàsica que preveja la dita qualificació completa, el disseny s'obtindrà a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions (INCUAL), per al qual es pot utilitzar l'enllaç que, respecte d'això, figura en la pàgina web d'esta direcció general d'aquelles qualificacions de nivell 1 els reals decrets d'aprovació de les quals hagen sigut publicats en el Boletín Oficial del Estado en una data anterior a la data límit de presentació dels projectes socioeducatius i la sol·licitud per a programes formatius de qualificació bàsica en qualsevol de les convocatòries.

2. Els perfils d'estos programes corresponents a qualificacions professionals es troben arreplegats en l'annex VI-A d'esta resolució; els mòduls professionals associats a unitats de competència inclosos en els títols de Formació Professional Bàsica queden arreplegats en l'annex VI-B (relacions entre els perfils dels títols de Formació Professional Bàsica i els de programes de qualificació bàsica) d'esta resolució.

Setze. La programació

1. Correspon a l'equip educatiu del programa, tant d'entitats com de centres docents:

a) L'elaboració de la programació general de cada programa, així com l'organització dels horaris i espais per a la seua impartició.

b) L'elaboració del pla d'acció tutorial.

c) L'elaboració del programa de formació en els centres de treball.d) L'elaboració de la programació didàctica de cada un dels mòduls o àmbits integrants del programa, que arreplegarà els aspectes següents:– Objectius, redactats en termes de capacitats o resultats d'aprenentatge.

– Continguts.

– Activitats d'ensenyança-aprenentatge.

– Metodologies i recursos didàctics.

– Activitats extraescolars.

– Procediments i criteris d'avaluació i recuperació.

e) Promoure la participació activa de les famílies.

3. En el cas de centres docents, esta tasca la realitzarà l'equip educatiu del programa o programes, en col·laboració amb el departament d'orientació, si és procedent, i amb el departament de la família professional corresponent, sota la supervisió de la direcció d'estudis.4. Les programacions didàctiques dels mòduls professionals específics s'elaboraran a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions de nivell 1 i dels corresponents reials decrets d'aprovació de cada una de les dites qualificacions. En el cas que hi haja un títol de Formació Professional Bàsica que preveja la qualificació professional s'elaboraran a partir dels títols de Formació Professional Bàsica.Els mòduls de caràcter general es programaran, necessàriament, d'acord amb l'annex VII d'esta resolució.

5. Les programacions didàctiques han d'estar, no obstant això, adaptades a les condicions i característiques de l'alumnat de cada programa, per a la qual cosa s'establiran els nivells necessaris d'adaptació curricular en cada grup. Els mòduls de caràcter general que componen el programa són susceptibles de tindre adaptacions curriculars significatives, i s'haurà de fer constar en els certificats este aspecte.

6. Per als centres docents, la programació general de cada programa formatiu de qualificació bàsica formarà part de la PGA del centre i del projecte educatiu del centre com a mesura específica d'atenció a la diversitat, i l'avaluació del programa s'integrarà en la memòria final d'este.

7. Per a les entitats col·laboradores, tant la programació general com les programacions didàctiques de cada un dels mòduls integrants del programa es remetran abans del 15 de novembre a la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, per a la seua supervisió per part de la Inspecció Educativa, amb l'objecte d'assegurar que s'adeqüen al que establix la normativa vigent i a estes instruccions.

Dèsset. Els horaris

1. Els equips docents i directius de cada centre o entitat vetlaran perquè la distribució horària dels programes s'ajuste, en la mesura que es puga, als models horaris establits en l'annex VIII d'esta resolució.2. Els centres educatius o entitats podran oferir mòduls optatius d'activitat física i esport, noves tecnologies, espanyol per a estrangers o anglés aplicat a la qualificació professional, o qualsevol altre que estimen necessari en atenció a les necessitats específiques de l'alumnat i a la seua iniciativa.

3. De les trenta hores lectives de l'horari setmanal, dos es dedicaran a tutoria. La tutoria serà competència del docent que impartisca la major part del nombre d'hores corresponents als mòduls específics i, en cas d'igualtat, per qui decidisca la direcció del centre o entitat. No serà compatible l'exercici de la tutoria en més d'un programa.

4. El professor que impartisca els mòduls específics serà el responsable del programa formatiu corresponent al mòdul de Formació en Centres de Treball i de realitzar-ne el seguiment. Per a l'exercici de les dites funcions en centres públics a este professor se li computaran addicionalment dos hores de la seua jornada lectiva setmanal i dos hores complementàries d'entre les que s'arrepleguen en el seu horari individual, en ambdós casos durant tot el curs, procurant que este horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament als centres de treball en què els alumnes desenrotllen el mòdul esmentat.Díhuit. L'assistència i el seu control

1. L'assistència de l'alumnat i el control de l'absentisme és fonamental per a la consecució dels objectius d'estos programes. Per a això, s'aplicarà el reglament de règim interior o de convivència i les normes del centre o entitat respecte d'això.

2. Quan l'absentisme sense causa degudament justificada d'un alumne o alumna supere el termini o duració que establisca el reglament de règim interior de cada centre, l'equip docent proposarà a la direcció del centre la seua baixa. La direcció comunicarà, per escrit, a la persona interessada si és major d'edat i/o als pares o representants legals la dita proposta, i haurà de fer constar en esta que la baixa es farà efectiva passats els deu dies a partir de la recepció de la comunicació d'esta, sense perjuí de l'aplicació de la regulació continguda en la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana.

La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera si n'hi ha i sempre que esta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.3. Cada centre o entitat arbitrarà les mesures que considere més oportunes perquè l'alumnat puga seguir el desenrotllament del programa de manera continuada i estable, com ara registres d'assistència o comunicats a les famílies, tutories individualitzades i entrevistes periòdiques amb pares, tutors o representants legals.

4. L'alumnat firmarà el document d'acceptació i compromís, annex IX, pel qual es compromet a mantindre una assistència no inferior al termini o duració previst pel reglament de règim interior del centre o entitat, i podrà perdre la seua plaça en el cas que les faltes d'assistència no justificades superen el termini o duració esmentats. La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera si n'hi ha i sempre que esta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.4. Les entitats i centres promotors dels programes formatius de qualificació professional donaran compte mensualment de les altes i les baixes de l'alumnat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i a la Inspecció Educativa, i utilitzaran per a això el model que figura en l'annex X.Dènou. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

1. La realització del mòdul professional de FCT, així com la confecció del corresponent programa de formació, s'efectuarà d'acord amb la normativa aplicable en matèria de FCT.

2. Este mòdul serà obligatori per a l'obtenció de la qualificació professional i la seua duració serà d'un mínim de 80 hores i un màxim de 150 hores, a més dels mòduls corresponents de la formació associada a la qualificació professional, els mínims dels quals figuren en el Catàleg Nacional de les Qualificacions. Es realitzaran, preferentment, dins del tercer trimestre del curs.

3. Per a optimitzar el nombre de llocs formatius en les empreses, finalitzada la formació dels mòduls específics associats a unitats de competència, l'alumnat quedarà distribuït en dos grups:

– El primer s'incorporarà al centre de treball i, conclòs el seu període de formació, retornarà al centre educatiu o entitat per a completar la seua formació durant les quatre últimes setmanes del curs.

– El segon grup romandrà en el centre educatiu o entitat rebent la formació, i s'incorporarà al centre de treball durant les quatre últimes setmanes del curs escolar.

El professor que impartisca els mòduls específics prestarà especial atenció en este període als alumnes del grup que no hagen aconseguit, fins eixe moment, totes les capacitats associades a estos mòduls, i programarà per a ells activitats de recuperació que possibiliten aconseguir-les.

4. Per a poder realitzar el mòdul de la FCT, a part d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal relacionats amb els altres mòduls o àmbits constitutius del programa, establits per l'equip docent i donats a conéixer tant a l'alumnat com als seus pares, tutors o representants legals, es requerix a l'alumnat haver assistit almenys al 85 % de l'horari del període lectiu previ a la realització del mòdul professional de FCT.Els alumnes que en la sessió d'avaluació, i tenint en compte l'informe individual elaborat pel tutor, l'equip educatiu decidisca que no poden cursar el mòdul de FCT, romandran en el centre educatiu o entitat completant la seua formació, i es programaran per a ells activitats de recuperació que possibiliten la consecució de les capacitats associades als distints mòduls.

5. De manera extraordinària i com a conseqüència de les circumstàncies personals de l'alumnat, la falta de llocs formatius, el perfil del programa o les necessitats del centre o entitat, l'alumnat podrà realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball totalment o parcialment en el mateix centre o entitat, amb un informe previ de la Inspecció Educativa corresponent.

6. La direcció del centre públic on l'alumnat curse el programa, o d'adscripció, en el cas que l'alumnat curse el programa en un centre privat o entitat, resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, amb un informe previ del corresponent equip educatiu del centre públic, privat o entitat col·laboradora, per a aquell alumnat que acredite experiència professional amb jornada completa relacionada amb el programa d'una duració no inferior a sis mesos o proporcionalment amb contractació a temps parcial, i s'ajustarà en la resta a la normativa que regule el mòdul de Formació en Centres de Treball.7. L'obtenció de la qualificació d'apte en este mòdul suposarà, a part d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal previstos en el seu programa formatiu i igualment donats a conéixer, una assistència mínima del 85 % de les hores d'este.Vint. L'avaluació

1. L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica serà contínua i diferenciada segons els distints mòduls i àmbits constitutius d'estos programes.

2. Per a l'avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge dels programes formatius de qualificació bàsica caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent en matèria de Formació Professional reglada.

3. S'expedirà el consell orientador a l'alumnat que finalitze el programa, així com al que abandone el programa sense haver-lo superat, d'acord amb el model que figura en l'annex XI.Vint-i-u. Les actes finals

1. Les actes d'avaluació comprendran la relació nominal de l'alumnat que compon cada programa junt amb els resultats de l'avaluació dels seus mòduls o àmbits.

2. L'acta d'avaluació final ordinària s'omplirà en l'última sessió d'avaluació que es realitze en el mes de juny. L'acta d'avaluació final extraordinària s'omplirà en la sessió d'avaluació corresponent a la prova extraordinària.

Ambdós actes s'arxivaran unides i s'ajustaran al model que es dispose d'estes en la web.

3. En les actes es farà constar la mitjana obtinguda per mitjà d'expressió numèrica fins a les centèsimes. Per a l'obtenció de la mitjana del programa formatiu de qualificació bàsica, s'inclourà la nota obtinguda de tots els mòduls del programa a excepció del de FCT.

4. Les actes d'avaluació seran firmades per l'equip docent del programa. En totes les actes es farà constar el vistiplau del director o la directora del centre o responsable de l'entitat i el de l'inspector o la inspectora d'Educació corresponent.Vint-i-dos. Certificat i qualificacions

1. L'alumnat que supere tots els mòduls del programa obtindrà un certificat acadèmic, expedit per la conselleria amb competències en matèria d'educació a través del centre públic on haja cursat les ensenyances o al que s'haja adscrit el centre privat o entitat autoritzada a impartir-lo. En el certificat es faran constar els mòduls específics que es corresponen amb cada unitat de competència que conforma el programa, i els mòduls formatius de caràcter general, així com els optatius si és procedent.

2. El certificat acadèmic d'haver superat mòduls professionals específics inclosos en un títol professional bàsic tindrà caràcter acumulable per a l'obtenció del títol esmentat.

3. La superació de tots els mòduls professionals associats a unitats de competència d'una qualificació professional de nivell 1 donarà dret, als que ho sol·liciten, a l'acreditació d'unitats de competència o a l'expedició dels certificats de professionalitat corresponents per part de l'Administració laboral.

4. La superació de la resta de mòduls no inclosos en un títol professional bàsic que formen part del programa s'acreditarà per mitjà d'un certificat acadèmic, i les competències professionals així adquirides podran ser avaluades i acreditades d'acord amb el procediment establit en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.5. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos en el programa podrà repetir-lo en la seua totalitat; així mateix podrà romandre cursant el programa durant un màxim de dos anys, en el cas de la modalitat ordinària. En el cas de la modalitat de persones amb necessitats educatives especials permanents, podran romandre un màxim de quatre anys. S'hauran de respectar en tot cas els límits mínims i màxims d'edat establits en els articles esmentats.

6. L'alumnat que no abaste tots els objectius previstos al final del programa i no vullga continuar cursant el programa, obtindrà un certificat acadèmic en què es faran constar els mòduls que haja superat.7. Les qualificacions dels mòduls o àmbits que constituïxen el programa s'expressaran en els termes següents: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BE), notable (NT) o excel·lent (EXC), excepte el mòdul de FCT, que s'expressarà en els termes d'apte/no apte o exempt. Estos termes aniran acompanyats d'una qualificació numèrica d'un a deu, sense decimals, considerant-se positives les qualificacions iguals o superiors a cinc, i aplicant les correspondències següents:Insuficient = 1, 2, 3, 4

Suficient = 5

Bé = 6

Notable = 7 o 8

Excel·lent = 9 o 10Vint-i-tres. Els documents: actes i certificats. La seua tramitació

La tramitació de la documentació acadèmica de final de curs estarà subjecta a les següents fases procedimentals: ompliment, presentació i expedició.

1. L'ompliment de les actes i certificats dels programes formatius de qualificació bàsica impartits tant en centres educatius com en entitats serà realitzada pels equips docents o, si és el cas, pel personal d'administració que corresponga. Esta documentació serà omplida utilitzant l'aplicació informàtica disposada a este efecte.2. S'ompliran els documents següents, segons siga procedent:

– Acta. Annex XII.

– Certificat acadèmic. Annex XIII.

– Acreditació d'unitats de competència. Annex XIV– a i annex XIV-b.

– Informe d'alumnat desescolaritzat. Annex XV.

– Autorització de cessió de dades per al seguiment. Annex XVI.

3. Per a l'ompliment d'estos documents se seguiran les instruccions següents:

A) Certificat acadèmic. Annex XIII.

El certificat acadèmic s'omplirà, d'acord amb les actes corresponents, en les circumstàncies següents:

a) Una vegada conclòs i superat el programa en la convocatòria ordinària.

b) Per a la modalitat de programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents, el certificat acadèmic s'omplirà a la conclusió i superació d'este, és a dir, finalitzat el segon curs d'esta modalitat.B) Acreditació d'unitats de competència. Annex XIV– a i annex XIV-b.

El centre docent o entitat on s'haja cursat el programa formatiu de qualificació bàsica omplirà igualment les certificacions per a l'acreditació d'unitats de competència que es corresponguen amb els mòduls superats.

La versió de l'annex XIV– a o reduïda, és per a programes que només hagen inclòs una qualificació i, en tot cas, algun mòdul complementari més.

La versió Annex XIV-b o extensa, és per a programes que hagen inclòs més d'una qualificació i algun mòdul complementari més.

Esta documentació serà omplida pels centres docents i entitats que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica a la finalització del curs.

4. Els centres educatius i entitats col·laboradores adscrits a centres públics, a l'efecte de l'expedició oficial de la documentació abans esmentada, la presentaran en suport magnètic per a facilitar-ne la tramitació, en la secretaria del centre públic corresponent.

No obstant això, s'adjuntarà una còpia de l'acta del programa firmada i segellada per la Inspecció Educativa, que quedarà arxivada en el centre receptor de la documentació. Una segona còpia de l'acta serà arxivada pel centre o entitat que haja impartit el programa.

5. Correspon als centres públics als quals siguen adscrits tant entitats com centres educatius que impartixen programes formatius de qualificació bàsica expedir, en nom de la Conselleria d'Educació, els certificats, les acreditacions i els títols anteriorment esmentats.

Vint-i-quatre. La memòria

L'equip docent de cada programa formatiu de qualificació bàsica, al finalitzar el curs, elaborarà una memòria que contindrà, almenys, els apartats següents:

a) Dades estadístiques sobre l'alumnat.

b) Valoració dels resultats acadèmics i de progrés de l'alumnat.c) Informe sobre la inserció sociolaboral de l'alumnat del curs anterior aconseguida al terme del programa.

d) Informe sobre la prossecució d'estudis.

e) Dades sobre la participació de les famílies i altres que es considere d'interés.

f) Recursos humans, materials i comunitaris emprats.

g) Valoració global del programa i específica del mòdul de Formació en Centres de Treball.

h) Identificació de dificultats, necessitats i propostes de millora.Vint-i-cinc. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits

Els centres públics al quals siguen adscrits tant entitats com centres docents que impartisquen programa formatiu de qualificació bàsica tindran a càrrec seu les tasques següents:

1. La coordinació de la custòdia i arxivament dels documents que correspon al centre o entitat adscrit que impartisca programa formatiu de qualificació bàsica.

2. L'expedició dels certificats acadèmics i d'acreditació d'unitats de competència i, si és el cas, els seus certificats provisionals, en nom de la Conselleria d'Educació.

3. El registre i arxivament d'una còpia de les actes, ordinàries i extraordinàries, de cada programa.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogada la Resolució de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions para l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Centres educatius i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics

Estes instruccions s'apliquen als centres educatius privats i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics excepte en aquells apartats que contradiguen la seua normativa específica.Segona. Producció d'efectes

Esta resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 26 de juny de 2015.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.

Mapa web