Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 de juliol del 2005, de la Direcció General d'Ensenyament i de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es prorroga i completa per al curs 2005-2006 la Resolució de 15 de juny del 2001, completada per les Resolucions de 26 de juny del 2002, de 9 de juliol del 2003 i de 30 de juny del 2004, per les que es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2005/9602]

(DOGV núm. 5084 de 02.09.2005) Ref. Base de dades 4506/2005
Atés que la nova ordenació del sistema educatiu no modifica per al curs 2005-2006 el marc establit en els instituts d'Educació Secundària Obligatòria, però que han d'aplicar-se algunes de les mesures previstes per la Llei Orgànica 10/2002 de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació i que convé recordar la normativa vigent, per a facilitar la tasca als centres .

En virtut de les competències establides en el Decret 183/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV 06.10.2004), estes Direccions Generals resolen:

Un

La Resolució de 15 de juny del 2001 (DOGV 29.06.01), completada per les Resolucions de 26 de juny del 2002 (DOGV 09-07-2002), amb correcció d'errors publicada en el DOGV de 12-07-2002, de 9 de juliol del 2003 (DOGV de 18-07-2003) i de 30 de juny del 2004 (DOGV de 21-07-2004) queden prorrogades per al curs 2005-2006 amb les excepcions que s'expressen a continuació.

Dos

1. Totes les referències que en les mencionades Resolucions figuren als cursos acadèmics 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 s'entenen referides al curs 2005-2006.

Tres. Avaluació, promoció i titulació

1. Educació Secundària Obligatòria.

Pel que fa a l'avaluació i promoció dels alumnes, així com a l'avaluació dels processos d'ensenyança i del Projecte Curricular en Educació Secundària Obligatòria s'estarà al que disposa l'Orde de 18 d'octubre del 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre avaluació en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 10-01-2005).

Els alumnos que superen estas enseñanzas obtendrán, al final de l'etapa, el títol de Graduat en Educació Secundària.

Tots els alumnes que cursen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, disposaran del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica i dels documents oficials d'avaluació previstos en l'Orde de 18 d'octubre del 2004. Per al seu ompliment les secretaries dels centres s'atindran al que disposa l'Orde mencionada i en la Resolució de 20 d'abril del 2005, de la Direcció General d'Ensenyança, per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del llibres d'escolaritat de l'ensenyança bàsica (DOGV 12-05-2005), correcció d'errors en DOGV 25-05-2005.

La menció honorífica que en esta etapa pot concedir-se a l'alumnat, com a qualificació, no té cap efecte posterior. El límit de la dita menció és una per alumne i assignatura.

2. Batxillerat.

Les normes d'avaluació en el Batxillerat estan contingudes en l'Orde de 17 de gener de 1995. (DOGV d'1 de març de 1995) i completats alguns aspectes com són els models d'actes, les claus de l'avaluació, la transformació de les qualificacions d'alumnes procedents del BUP o de la Formación Professional de segon grau, les matèries incompatibles a efectes d'avaluació, en les Ordenes de 21 de juliol del 2000. (DOGV de 5 de setembre del 2000) i de 18 de juny del 2002. (DOGV de 22 de juliol del 2002).

Quatre. Batxillerat

1. El currículum de les matèries comunes i de modalitat del Batxillerat es conté en Decret 174/1994, de 19 d'agost, (DOGV de 29 de setembre de 1994), modificat pel Decret 50/2002 de 26 de març, (DOGV de 5 d'abril del 2002).

2. El llistat de matèries optatives de Batxillerat es conté en l'Annex II de l'Orde de 18 de juny del 2002 (DOGV de 22 de juliol del 2002), i el currículum de les matèries optatives de Batxillerat es conté en les Ordenes de 10 de maig de 1995, (DOGV de 19 de juny de 1995.) i la de 7 d'octubre de 1998, (DOGV de 29 d'octubre de 1998). El Currículum de la matèria optativa Química de la modalitat de Tecnologia es conté en el Decret 50/2002 de 26 de març (DOGV de 5 d'abril del 2002).

Cinc

1. L'Ordenació Acadèmica i Organització de l'Activitat Docent del Batxillerat.

A) Batxillerat en règim diürn.

L'Ordenació Acadèmica i Organització de l'Activitat Docent del Batxillerat en règim diürn esta regulada en les Ordenes de 21 de juliol del 2000. (DOGV de 5 de setembre del 2000), de 18 de juny del 2002. (DOGV de 22 de juliol del 2002) i d'11 de juny del 2003. (DOGV de 26 de juny del 2003).

B) Batxillerat en règim nocturn.

L'Ordenació Acadèmica i Organització de l'Activitat Docent del Batxillerat en règim nocturn esta regulada en les Ordenes de 9 de juliol de 1999. (DOGV de 6 d'agost de 1999), de 18 de juny del 2002. (DOGV de 22 de juliol del 2002) i d'11 de juny del 2003. (DOGV de 26 de juny del 2003).

C) Batxillerat en règim a distància.

L'Ordenació Acadèmica i Organització de l'Activitat Docent del Batxillerat en règim distància esta regulada en les Ordenes de 3 de maig del 2000. (DOGV de 19 de maig del 2000) i la de 18 de juny del 2002. (DOGV de 22 de juliol del 2002).

2. Canvis de modalitat.

Els canvis de modalitat en Batxillerat esta regulats en l'Orde de 18 de juny del 2002. (DOGV de 22 de juliol del 2002).

3. Revalidació de matèries optatives de Batxillerat per les matèries de Música o de Dansa.

La revalidació de matèries optatives de Batxillerat per matèries del Grau Mitjà de Música o de Dansa estan regulades en l'Orde de 10 de novembre de 1998. (DOGV 16 de desembre de 1998) i per la Resolució de 14 de març del 2000. (DOGV de 30 de març del 2000).

4. Alumnes que compaginen els seus estudis de 5t'i 6t del Grau Mitjà de Música o Dansa i les Matèries Comunes de li Batxillerat.

La compaginació dels estudis de 5t'i 6t del Grau Mitjà de Música o Dansa i les Matèries Comunes de li Batxillerat per a aquells alumnes que a l'acabar estos dos estudis es puga donar el Títol de Batxiller en Música està establit en a l'apartat Set 10 de l'Orde de 18 de juny del 2002. (DOGV de 22 de juliol del 2002).

Sis. Alumnat amb necessitats educatives especials

S'estarà al que disposa l'Orde de 14 de març del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV 14-04-2005).

Set. Accés dels estrangers menors d'edat a l'ensenyança no obligatòria

S'estarà al que disposa Resolució de 9 de febrer del 2005, del director general d'Ensenyança per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener i del Real Decret 2393/2004, de 30 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social en el sistema educatiu (DOGV 23.02.2005).

Huit. Programes de Garantia Social

L'apartat dènou de la resolució de 15 de juny del 2001, queda redactat de la manera següent:

“S'estarà al que disposa l'Orde conjunta de 24 de febrer del 2000, de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Ocupació (DOGV 9-3-00), per la qual es regulen els Programes de Garantia Social a la Comunitat Valenciana i en la Resolució d'1 de març del 2005 per al desenrotllament de les modalitats d'iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials dels programes de Garantia Social, en els instituts d'Educació Secundària i en centres públics d'Educació Especial, per al curs 2005-2006 (DOGV 10-03-2005)“.

Nou. La matèria de Religió i les activitats d'Estudi alternatives.

La matèria de Religió i les activitats d'Estudi alternatives estan regulades en el Real Decret 2438/1994, de 16 de desembre. (BOE de 26 de gener de 1995), el Decret 174/1994, de 19 d'agost. (DOGV de 29 de setembre de 1994), modificat pel Decret 50/2002 de 26 de març. (DOGV de 5 d'abril del 2002) i per les Ordenes de 21 de juliol del 2000. (DOGV de 5 de setembre del 2000) i la de 17 de juliol de 1997. (DOGV de 24 de juliol de 1997) i la Resolució de 24 de juliol de 1997. (DOGV de 31 de juliol de 1997).

Deu

Per al millor desenrotllament del procés de coordinació de la matèria optativa, d'oferta obligada, “Informàtica”, en aquells instituts en què no estiga constituït el departament d'Informàtica, el/la director/a del centre determinarà els mecanismes necessaris per a garantir la coordinació d'esta matèria amb la resta de les àrees i matèries curriculars; especialment pel que fa a l'elaboració, aprovació i modificació de projectes curriculars i la seua avaluació i a la confecció de programacions i plans de caràcter didàctic i pedagògic inclosos en aquells, així com en altres aspectes en què el/la director/a considere convenient.

Onze

L'equip directiu, en la configuració dels horaris i en el repartiment de les aules especialitzades, garantirà que totes les assignatures, àrees o mòduls puguen desenrotllar i complir el seu currículum.

Dotze

1. La Instrucció Primera.1 de la Resolució de 26 de febrer del 2003 per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Orde d'Educació, Cultura i Esports 3305/2002, de 16 de desembre, sobre homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (DOGV 03-03-2003), mantindrà la seua vigència per a la incorporació d'alumnat estranger entre l'1 de setembre i el 30 de març. No obstant això, quan la incorporació es produïsca després del 30 de març, la valoració inicial serà prèvia a la incorporació de l'alumnat al seu grup-aula, ja que pot resultar aconsellable incorporar-lo a un altre grup de menor edat per a reforçar el seu aprenentatge lingüístic en l'últim trimestre del curs i facilitar la seua incorporació al seu grup d'edat al curs següent.

2. S'afig a la resolució mencionada una instrucció quinta que diu: „És preceptiva l'avaluació al juny d'este alumnat. Si bé, per desconeixement de la llengua vehicular de l'ensenyança podrà no ser avaluat al llarg del curs acadèmic. En este supòsit, en l'expedient acadèmic i en la informació a les famílies dels resultats de l'avaluació es farà constar esta circumstància“.

València, 28 de juliol de 2005.– El director general d'Ensenyament: Josep Vicent Felip i Monlleó. El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira Jover.

Mapa web