Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Ordre de 14 de setembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual regula l'elaboració del projecte curricular i l'horari del segon cicle de l'Educació Infantil.

(DOGV núm. 1894 de 02.11.1992) Ref. Base de dades 2542/1992

Ordre de 14 de setembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual regula l'elaboració del projecte curricular i l'horari del segon cicle de l'Educació Infantil.
El Reial Decret 986/1991, de 14 de juny (BOE de 25 de juny), pel qual s'aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, estableix la implantació gradual del segon cicle de l’Educació Infantil per a completar, en el marc de la seua temporalització, l’ordenació de l’etapa fins a l’extinció dels cursos corresponents de l’Educació Preescolar. l'Ordre de 17 de juny, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 17.07.92), regula la implantació gradual del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, adequa la denominació dels centres que imparteixen el segon cicle d'Educació Infantil i fixa el nombre màxim d'alumnes per aula.
D'altra banda, el Decret 19/1992, de 17 de febrer, del Govern valencià (DOGV de 19 de febrer), ha fixat el currículum de l’Educació Infantil, per la qual cosa cal regular les mesures d'ordenació acadèmica que permeten la seua implantació.
Aquesta ordre pretén fixar les pautes per al procés d'elaboració dels projectes curriculars del segon cicle de l'Educació Infantil a què es refereix l'article 7 del Decret 19/1992, de 17 de febrer (DOGV de 19 de febrer), per tal de fer possible la seua aplicació.
Per la qual cosa, aquesta conselleria, en l'exercici de l'autorització que li confereix la disposició final segona del Decret 19/1992,
ORDENA
I. Projecte curricular del segon cicle de l’Educació Infantil
Primer
1. Els centres públics i privats situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que impartesquen el segon cicle de l’Educació Infantil desenvoluparan el currículum aprovat en el Decret 19/1992 (DOGV de 17 de febrer) i elaboraran el corresponent projecte curricular que concrete l'acció educativa en aquest cicle.
2. En els centres privats que implanten el segon cicle d'Educació Infantil, el projecte curricular haurà de tenir en compte el que s'estableix en l'article 22 de la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del dret de l’educació.
Segon
D'acord amb el que es disposa en l'article setè del Decret 19/1992 (DOGV de 17 de febrer), els centres elaboraran el projecte curricular amb el fi de concretar i completar el currículum que l’esmentat decret estableix, en el marc del programa d'educació bilingüe pel què cada centre haja optat. El projecte curricular del segon cicle d'Educació Infantil preveurà:
- Adequació dels objectius generals de l’etapa al context sócio-econòmic, cultural i sociolingüístic del centre i a les característiques de l'alumnat del segon cicle.
- Organització i adequació en el cicle dels objectius i grau de desenvolupament de les capacitats expressades en els objectius generals de l'etapa i de les àrees o àmbits d'experiència.
- Principis metodològics generals que han de presidir l'acció educativa.
- Criteris i estratègies d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Vies per a establir la coordinació i informació periòdica amb les families.
- El març d'adaptacions curriculars significatives necessàries per als alumnes amb necessitats educative especials.
- Les orientacions generals per al tractament de temes referents a: l’educació moral i cívica, l’educació per a la pau, la igualtat d'oportunitats entre els sexes, l’educació ambiental, l’educació sexual, l’educació per a la salut, l’educació del consumidor, l’educació vial i altres temes que l’equip educatiu considere necessari tenir en compte.
- Criteris per a la selecció de materials curriculars i recursos didàctics que s'utilitzaran, ressaltant de manera especial la reestructuració dels espais i temps d'aula i espais comuns: tallers, racons, biblioteca, zona desplai.
- Decisions de l’equip docent que asseguren una coherència del cicle en les programacions que cada mestre ha de realitzar.
Tercer
El projecte curricular ha de ser un instrument que permeta la planificació de l'acció educativa i la reflexió sobre la pròpia pràctica docent.
Atès el caràcter processual que té el projecte curricular, en un principi, l’equip educatiu considerarà com a base documental la memòria elaborada el curs immediatament anterior i, segons les condicions i característiques de cada centre, iniciarà l’elaboració del projecte curricular.
11. Procés d'elaboració del projecte curricular
1. Els centres planificaran el treball que es desenvoluparà per a l’elaboració del projecte curricular al llarg de la implantació del segon cicle de l'Educació Infantil. En l'esmentada planificació, s'indicarà l'organització que adoptarà l'equip educatiu per a dur a terme aquesta tasca.
Aquesta planificació s'enviarà a les direccions territorials de Cultura i Educació abans del 31 d'octubre del primer any d'implantació.
2. Cada centre tindrà un llibre d'actes de sessions d'elaboració del projecte curricular, en el qual quedaran reflectits els acords, les conclusions i els procediments utilitzats per assegurar la coherència del document.
El llibre d'actes esmentat es quedarà a la secretaria del centre.
3. El projecte curricular, reflex dels esmentats acords, es trametrà, en el grau d'elaboració en què es trobe, a les direccions territorials de Cultura i Educació, abans del 10 de juliol del primer any de la implantació del segon cicle de l'Educació Infantil.
Quart
A l’inici del tercer curs d'implantació del segon cicle de l’Educació Infantil, el projecte curricular s'inclourà en la programació general anual del centre i es trametrà a les direccions territorials de Cultura i Educació, en el termini establert en l’ordre vigent d'organització i funcionament dels centres.
Atès el caràcter processual de l’elaboració del projecte curricular, els centres anualment revisaran, reestructuraran i readaptaran, d'acord amb les seues necessitats, el projecte curricular Les modificacions que es realitzen en la seqüenciació de continguts han de garantir que els alumnes treballen els continguts establerts en el Decret 19/1992, de 17 de febrer.
Cinquè
El projecte curricular d'Educació Infantil dels centres públics de la Generalitat Valenciana l'aprovarà el claustre de professors en el mes de setembre i s'integrarà en la programació general anual del centre, que se sotmetrà a l'aprovació del confessa escolar. Aquest, en tot cas, respectarà els aspectes docents que competeixen al claustre de professors.
sisè
Els centres públics dependents d'altres entitats diferents de la Generalitat Valenciana i els centres privats trametran, a la direcció territorial de Cultura i Educació, abans del 31 d'octubre de cada any, el projecte curricular d'Educació Infantil.
Setè
En els centres en què calga elaborar projectes curriculars d'altres etapes educatives s'haurà de garantir la necessària coherència entre cadascun dels projectes.
vuitè
La Inspecció Educativa impulsarà i supervisarà el procés d'elaboració del projecte curricular, realitzant-ne una avaluació qualitativa, i podrà fer tots els suggeriments que estime oportuns.
Novè
Cada mestre concretarà i aplicarà allò que s'estableix en el projecte curricular en les programacions que realitze per al seu grup d'alumnes. les esmentades programacions tindran un caràcter globalitzador i hauran de considerar els objectius i continguts de les tres àrees o àmbits d'experiència en els quals s'estructura el currículum. El model de programació s'anirà perfilant, completant i ajustant mitjançat un procés d'observació i avaluació.
III. Horari
Deu
1. Les activitats escolars es desenvoluparan al llarg de vint-i-cinc hores setmanals, les quals inclouran les 3,45 hores d'esplai, distribuïdes entre la sessió del mati i de la vesprada.
2. La distribució de temps i ritmes d'activitat escolar s'establirà de forma flexible i inclourà activitats i experiències que permeten respectar els ritmes d'aprenentatge, joc i descans de les xiquetes i dels xiquets. En cap cas es farà una distribució del temps escolar per àrees o àmbits, atès el caràcter globalitzador i integrador de l’Educació Infantil.
IV. Religió catòlica o activitats alternatives
Onze
Tal com s'estableix en la disposició addicional del Decret 19/1992, de 17 de febrer (DOGV de 19 de febrer), els pares o tutors dels alumnes manifestaran a la direcció del centre l’elecció de l’ensenyament de religió.
Dotze
Els alumnes els pares dels quals no hagen sol·licitat l’ensenyament de la religió, desenvoluparan activitats alternatives, que organitzarà l’equip d'Educació Infantil del centre.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Aquesta ordre tindrà vigència fins a la implantació del primer cicle de l'Educació Infantil.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa dictarà les instruccions pertinents per al desplegament d'aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 14 de setembre de 1992.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO

linea
Mapa web