Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Ordre de 17 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que regula la implantació gradual del segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1827 de 16.07.1992) Ref. Base de dades 1787/1992

Ordre de 17 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que regula la implantació gradual del segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.
El Reial Decret 986/1991, de 14 de juny, (BOE del 25 de juny) ha aprovat el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu establert per la Llei Orgànica 1/1991, de 3 d'octubre (BOE de 4 d'octubre).
El Decret 19/1992, de 17 de febrer, (DOGV del 19 de febrer) ha establert el currículum de l’Educació Infantil per als centres educatius de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, integrant allò que es disposa en el Reial Decret 1.330/1991, de 6 de setembre (BOE del 7 de setembre) pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum de l’Educació Infantil.
La implantació de l’Educació Infantil comporta la necessitat de considerar uns supòsits que són necessaris per a garantir la configuració de l’etapa: condicions materials dels centres, especialització del professorat, nombre màxim d'alumnes; aquests supòsits han estat definits en el Reial Decret 1.004/1991, de 14 de juny (BOE del 26 de juny) en què s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartesquen ensenyaments de règim general no universitaris.
La Comunitat Valenciana pot aportar avui l'experiència sorgida de les actuacions realitzades en l’Educació Infantil, fruit de l’experimentació en centres de Pre-escolar dependents de la Generalitat Valenciana i de centres dependents d'institucions municipals, experimentació en la qual s'han considerat, els supòsits necessaris per a garantir la configuració d'aquesta etapa educativa.
Ert conseqüència, cal articular un procediment per a la implantació del segon cicle de l’Educació Infantil que faça viables les condicions que requereixen els supòsits esmentats en la nova configuració de l’etapa. Tot això, sense perjudici de les accions que paral·lelament hauran de realitzar-se per a la progressiva implantació del primer cicle de l’etapa, per a la qual cosa l’ordenació es completarà en el termini de deu anys que disposa el Reial Decret 986/1991, de 14 de juny.
Per tot allò, en virtut del que estableixen l'article 5 i la disposició final primera del Reial Decret 986/1991, i en ús de les competències conferides per l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
ORDENE:
DISPOSICIONS GENERALS
Primer
Aquesta ordre serà d'aplicació en els centres docents públics i privats situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Segon
Els centres podran implantar el segon cicle de l’Educació Infantil i, per tant, procedir a la consegüent extinció de l’Educació Pre-escolar, a partir de l'any acadèmic 1992-93 i dins del marc temporal del calendari establert pel Reial Decret 986/1991, en les condicions que fixa aquesta ordre.
Tercer
1. La disposició perquè els centres públics i privats implanten el segon cicle de l’Educació Infantil es durà a terme mitjançant ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
2. En els casos dels centres privats, l'autorització es concedirà amb la sol·licitud prèvia dels titulars respectius.
Quart
1. Els centres públics i privats que implanten el segon cicle de l’Educació Infantil, hauran de:
a) Impartir el currículum establert en el Decret 19/1992 (DOGV de 19.02.92) pel qual s'estableix el currículum de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.
b) Reunir les condicions relatives a professorat i nombre màxim de xiquetes i xiquets per aula establerts pel Reial Decret 1.004/1991, de 14 de juny (BOE, de 26 de juny), pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.
c) Disposar del mínim d'unitats previstes en l'article 11, tret dels supòsits previstos en la disposició addicional quarta del Reial Decret 1.004/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.
2. El nombre màxim d'alumnes es reduirà, en el cas dels centres que integren alumnes amb necessitats educatives especials, en els termes que estableix a aquest respecte l'Administració educativa.
Cinqué
L'ordre per la qual s'acorda la implantació del segon cicle de l’Educació Infantil en un centre haurà d'incloure la modificació de la denominació genèrica d'aquest, que serà la de «Centre d'Educació Infantil» o «Escola d'Educació Infantil», segons es tracte de centres privats o públics, respectivament. De tot això, se'n farà la preceptiva inscripció en el Registre de Centres Docents de la Generalitat Valenciana.
Centres Públics dependents de la Generalitat Valenciana
Sisé
En el curs 1992-93 s'implantarà el segon cicle de l’Educació Infantil en els centres públics que figuren en l'annex d'aquesta ordre.
Seté
La implantació del segon cicle de l’Educació Infantil en els centres públics dependents de la Generalitat Valenciana que no estiguen inclosos en l'annex de la present ordre, es produirà de manera gradual en els anys acadèmics successius i dins del marc temporal establert en el Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE de 26 de juny).
Vuité
Per a adequar els centres públics a les necessitats derivades de la implantació del segon cicle de l’Educació Infantil, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència adoptarà les mesures necessàries per a l'adaptació de les condicions materials dels centres.
Nové
En els centres públics dependents de la Generalitat Valenciana, el nombre màxim de xiquetes i xiquets per aula serà de 20 per a les unitats de tres anys i de 25 per a les unitats de quatre i cinc anys, en els termes establerts en l’Ordre de 17 de febrer de 1992, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es determina el calendari d'aplicació de l’Educació Primària, s'adequa la denominació de centres públics que imparteixen aquests ensenyaments i es fixa el nombre màxim d'alumnes per aula en els centres d'Educació Pre-escolar i Educació Primària sostinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana (DOGV de 27 de març).
Centres privats i centres públics dependents d'altres entitats diferents de la Generalitat Valenciana
Deu
Els centres de nova creació autoritzats després de l’entrada en vigor del Reial Decret 1.004/1991, de 14 de juny, a impartir el segon cicle de l’Educació Infantil implantaran l’esmentat cicle en el curs immediatament següent a la data de la seua autorització.
Onze
1. Els centres d'Educació Pre-escolar amb autorització o classificació definitiva per a un mínim de tres unitats podran implantar el segon cicle de l’Educació Infantil en l'any acadèmic 1993-94, en 1994-95 i així successivament fins a l'any 1999-2000, sempre que ho sol·liciten abans del 31 de gener immediatament anterior al curs acadèmic al qual hagen decidit implantar els nous ensenyaments, i l'Administració, després de verificar el compliment de les condicions que s'estableixen en el següent apartat, així ho autoritze.
2. En tot cas, els centres d'Educació Pre-escolar amb autorització o classificació definitiva implantaran el segon cicle de l’Educació Infantil en el termini establert en el Reial Decret 986/1991, de 14 de juny (BOE de 25 de juny).
Dotze
1. La sol·licitud a la qual es refereix l'apartat anterior serà presentada pels titulars dels centres davant els serveis territorials de cultura i educació de la província corresponent i contindrà les dades següents:
a) Nombre d'unitats escolars en què s'impartirà l’Educació Infantil, dins dels límits d'autorització, i nombre de xiquetes i xiquets de cadascuna de les unitats esmentades.
b) Cursos que s'impartiran en les diferents unitats.
2. El director territorial de cultura i educació corresponent, amb l’informe de la Inspecció Educativa, presentarà la sol·licitud formulada, amb el seu informe, a la Direcció General de Centres i Promoció Educativa, la qual, prèvia audiència a l’interessat, si s'escau, proposarà al conseller el que procedesca en dret per a la seua resolució.
Tretze
1. Els centres autoritzats a impartir Educació Pre-escolar que no tinguen autorització o classificació definitiva i els centres que atenguen xiquetes i xiquets menors de sis anys que, sense estar autoritzats com a centres d'Educació Pre-escolar hagen obtingut autorització o llicència per al seu funcionament d'acord amb la legislació anterior a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, com també els centres d'Educació Pre-escolar amb autorització o classificació definitiva que no disposen d'un mínim de tres unitats, podran implantar el segon cicle de l’Educació Infantil quan complesquen els requisits mínims establerts per als centres d'aquest cicle en el Reial Decret 1.004/1991, de 14 de juny.
2. Transcorreguts deu anys des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, els centres als quals fa referència l'apartat anterior que no haguessen realitzat les adaptacions a què es refereix l’esmentat apartat, deixaran de tenir el caràcter de centres autoritzats, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria primera de l’esmentada llei.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Els centres públics dependents d'entitats diferents de la Generalitat Valenciana i els centres privats, de manera excepcional, podran sol·licitar la implantació dels segon cicle d'Educació Infantil en el curs 1992-93 abans de l'1 de setembre de 1992.
Segona
Provisionalment i mentre no s'hagen definit les plantilles tipus per les quals es determinen els llocs de treball de les unitats d'educació infantil, s'aplicarà la normativa que regula les plantilles tipus i els llocs de treball de les unitats d'Educació Pre-escolar, d’acord amb allò que estableix l’Ordre de 24 de maig de 1990 (DOGV de 7 de juny).
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Del que disposa aquesta ordre s'efectuarà el corresponent assentament en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. El canvi de denominació genèrica i la implantació del segon cicle d'Educació Infantil dels centres recollits en l'annex d'aquesta ordre s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
Segona
Les unitats d'Educació Pre-escolar del centres autoritzats per a la implantació del segon cicle d'Educació Infantil canviaran la seua denominació per la d'unitats d'Educació Infantil.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza les direccions generals d'Ordenació i Innovació Educativa í de Centres i Promoció Educativa a dictar les disposicions necessàries per a l’execució del que disposa aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de juny de 1992.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO
ANNEX/ANEXO
ALACANT
CODI CENTRE CP LOCALITAT

03000047 CP LA RAMBLA 03698-AGOST
03010201 CP GABRIEL MIRO 03006-ALACANT
03010296 CP LA SERRA FONTCALENT 03010-ALACANT
03009968 CP PRE-ESCOLAR EL TOSSALET 03014-ALACANT
03001601 CP PRIMO DE RIVERA 03010-ALACANT
03001660 CP SAN FANCISCO DE ASIS 03006-ALACANT
03009397 CP SIERRA BERNIA 03014-ALACANT
03010284 CP MIGUEL HERNANDEZ 03800-ALCOI
03000266 CP SANT VICENT 03800-ALCOI
03000291 CP VIRGEN DE LOS LIRIOS 03800-ALCOI
03002913 CP STMO. CRISTO AFLLIGIDOS 03850-BENIARRES
03004120 CP CERVANTES 03700-DENIA
03009993 CP COMARCAL MONTGO 03700-DENIA
03005756 CP JUAN SEMPERE GUARINOS 03600-ELDA
03011215 CP PRE-ESCOLAR NUEVO ALMAFRA 03600-ELDA
03009646 CP LUIS CHORRO 03360-ELX
03005264 COL·LEGI PUBLIC 03194-ELX-LA MARINA
03005859 CP COMARCAL SANTISIMO CRISTO 03740-GATA DE GORGOS
03006104 CP POETA PLA Y BELTRAN 03440-IBI
03006785 CP SAN RAFAEL 03530-LA NUCIA
03006694 CP ALFONSO X El SABIO 03660-NOVELDA
03010260 CP COMARCAL JESUS NAVARRO JOVER 03660-NOVELDA
03007856 CP TIRANT LO BLANC 03828-PLANES
03007972 CP RELLEU 03578-RELLEU
03008009 CP PRINCIPE ESPAÑA 03170-ROJALES
03009181 CP RUPERTO CHAPI 03400-VILLENA
CASTELLO
CODI CENTRE CP LOCALITAT

12000224 CP DOCTOR ERRANDO VILAR 12550-Al-MASSORA
12000303 CP VIRGEN DE GRACIA 12410-ALTURA
12000492 CP JAUME I 12580-BENICARLO
12000391 CP CERVANTES-DUALDE 12549-BETXI
12000625 CP FRANCESC ROCA i ALCAIDE 12530-BORRIANA
12000613 CP PENYAGOLOSA 12530-BORRIANA
12001277 CP BERNAT ARTOLA 12003-CASTELLO
12001356 CP AUME I 12006-CASTELLO
12000868 CP MAESTRO ANTONIO ARMELLES 12006-CASTELLO
12000820 CP MAESTRO CANOS SANMARTIN 12003-CASTELLO
12001368 CP P. HERRERO 12002-CASTELLO
12003471 CP SANCHIS YAGO 12003-CASTELLO
12001782 CP HERMANOS GIL SORRIBES 12450-JERICA
12002567 CP RECAREDO CENTELLES 12600-LA VALL D'UIX0
12002816 CP PINTOR SOROLLA 12539-LES ALQUERIES
12002105 CP JAIME SANZ 12598-PENISCOLA
12002233 CP ALBERTO SELMA 12597-S.MAGDALENA P.
12002312 CP PINTOR CAMARON 12400-SEGORBE
12003456 CP CARLOS SARTHOU CARRERES 12540-VILA-REAL
12002841 CP CONCEPCION ARENAL 12540-VILA-REAL
12002865 CP PIO XII 12540-VILA-REAL
VALENCIA
CODI CENTRE CP LOCALITAT

46000171 CP BONAVISTA 46970-ALAQUAS
46016117 CP MAESTRO SANCHIS ALMIÑANO 46970-ALAQUAS
46015927 CP AUSIAS MARCH 46120-ALBORAIA
46000894 CP JUAN A. MARTINEZ TORRES 46960-ALDAIA
46016130 CP DE PRE-ESCOLAR RABISANCHO 46910-ALFAFAR
46000985 CP REMEDIOS MONTANER 46910-ALFAFAR
46001205 CP CERVANTES 46680-ALGEMESI
46001187 CP RIBALTA 46680-ALGEMESI
46001311 CP SANTISIMO SACRAMENTO 46132-ALMASSERA
46001850 CP SANTA BARBARA 46450-BENIFAIO
46014871 CP TRULLAS 46450-BENIFAIO
46002015 CP PREESCOLA JOSEFA GUARDIOLA 46117-BETERA
46016518 CP FERNANDO DE LOS RIOS 46100-BURJASSOT
46002556 CP PAPA CALIXTO III 46650-CANALS
46018977 CP BERTOMEU LLORENS I ROYO 46470-CATARROJA
46003019 CP JAUME I EL CONQUERIDOR 46470-CATARROJA
46002945 CP JUAN XXIII 46470-CATARROJA
46002970 CP PALUZIE 46470-CATARROJA
46003718 CP DOCTOR CORACHAN 463370-CHIVA
46019799 CP REI EN JAUME 46134-FOIOS
46004176 CP SAN FRANCISCO DE BORJA 46700-GANDIA
46014947 CP JUAN XXIII 46730-GANDIA-GRAO
46004577 CP BALMES 46610-GUADASSUAR
46006744 CP CERVANTES 46137-LA POBLA
FARNALS
46004863 CP SAN MIGUEL 46160-LLIRIA
46015824 CP AUSIAS MARCH 46940-MANISES
46005120 CP BENJAMIN BENLLOCH 46940-MANISES
46005521 CP AMADEO TORTAJADA 46920-MISLATA
46017420 CP AUSIAS MARCH 46920-MISLATA
46006070 CP LUIS VIVES 46870-ONTINYENT
46006197 CP L'HORTA 46200-PAIPORTA
46006483 CP VILLAR PALASI 46980-PATERNA
46006574 CP SOROLLA 46210-PICANYA
46006653 CP PRINCIPE ESPAÑA 46220-PICASSENT
46015356 CP LA MILOTXA 46530-PUÇOL
46016521 CP LA CONSTITUCION 46930-QUART DE
POBLET
46003251 CP RAMON LAPORTA 46930-QUART DE
POBLET
46015551 CP RIU TURIA 46930-QUART DE
POBLET
46003275 CP VILLAR PALASI 46930-QUART DE
POBLET
46016166 CP LAS HIGUERILLAS 46340-REQUENA
46007177 CP LUCIO GIL FAGOAGA 46340-REQUENA
46007700 CP VILLAR PALASI 46500-SAGUNT
46007967 CP SAN ROQUE 46460-SILLA
46008170 CP CERVANTES 46410-SUECA
46008261 CP SAN RAFAEL 46016-TABERNES
BLANQUES
46008716 CP JUAN XXIII 46900-TORRENT
46008741 CP SAN JUAN BAUTISTA 46900-TORRENT
46008935 CP CANONIGO MUÑOZ 46300-UTIEL
46008960 CP COMARCAL BLASCO IBAÑEZ 46300-UTIEL
46015794 CP CAROLINA ALVAREZ 46013-VALENCIA
46012343 CP CERVANTES 46008-VALENCIA
46012197 CP JAIME BALMES 46006-VALENCIA
46013438 CP MAGISTERIO ESPAÑOL 46013-VALENCIA
46012367 CP TEODORO LLORENTE 46008-VALENCIA
46009071 CP BENIMAMET 46035-VALENCIA-
BENIMAM.
46009061 CP ELIAS TORMO 46035-VALENCIA-
BENIMAM.
46009204 CP PINTOR VICENTE LOPEZ 46026-VALENCIA-
CASTELLAR
46014054 CP FABIAN Y FUERO 46170-VILLAR
ARZOBISPO
46004735 CP ATTILIO BRUSCHETTI 46800-XATIVA
46003640 CP RAMON Y CAJAL 46950-XIRIVELLA

linea
Mapa web