Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDRE d'11 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 186/1997, de 17 de juny, del Govern valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.

(DOGV núm. 3069 de 02.09.1997) Ref. Base de dades 2520/1997

ORDRE d'11 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 186/1997, de 17 de juny, del Govern valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
Pel Decret 186/1997, de 17 de juny, es van aprovar els preus públics corresponents als ensenyaments de música, dansa, art dramàtic i idiomes.
En la disposició final primera s'autoritza el conseller de Cultura, Educació i Ciència a dictar les normes per al desplegament d'aquest decret.
D'acord amb aquesta autorització,
ORDENE
Primer
Per a la recaptació dels preus públics se seguirà el procediment regulat en l'Ordre de 26 de febrer de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Decret 105/1992, de 6 de juliol, sobre recaptació dels tributs propis i cedits, taxes, preus públics i sancions de la Generalitat Valenciana.
Segon
1. Els alumnes satisfaran l'import total de les tarifes en formalitzar la matrícula, o bé podran fraccionar-lo en dos terminis, el 50 per 100 en el moment de la formalització i la resta en la segona quinzena del mes de gener, i hauran d'indicar aquesta circumstància en l'apartat corresponent de l'imprés d'autoliquidació.
2. Una vegada abonat l'import establit, l'alumne sol·licitarà la formalització de la matrícula a la secretaria del centre i lliurarà la documentació exigida acompanyada de la còpia per a l'administració de l'exemplar d'autoliquidació. Comprovada per la secretaria la documentació presentada i el correcte pagament de les tarifes, es formalitzarà la matrícula i es conservarà l'exemplar de l'autoliquidació a la secretaria del centre, així com la resta de la documentació.
3. Els alumnes que tinguen assignatures convalidades no hauran d'abonar l'import corresponent a aquestes.
Tercer
La manca de pagament de l'import total del preu públic de matrícula, en el cas d'opció pel pagament total, motivarà la denegació de la matrícula. El no pagament parcial, en cas d'haver optat pel pagament fraccionat, donarà origen a l'anul·lació de la matrícula i a la pèrdua de les quantitats corresponents al primer termini. En aquest últim supòsit, es notificarà prèviament a l'interessat perquè, en un termini improrrogable de quinze dies, realitze el pagament a què està obligat.
Quart
Els membres de famílies nombroses tindran dret a les bonificacions i exempcions establides en la legislació vigent, per a això acreditaran la seua condició en formalitzar la matrícula mitjançant l'aportació de la corresponent fotocòpia compulsada del títol de beneficiari. La secretaria del centre comprovarà el compliment dels requisits exigits.
Cinqué
1. Els beneficiaris de beques o ajudes a l'estudi, obtingudes a l'empara del que estableix el Reial Decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi de caràcter personalitzat, a l'efecte de la formalització de la matrícula pagaran el preu públic establit pels conceptes que corresponga en qualsevol de les modalitats recollides en l'apartat segon d'aquesta ordre.
2. Una vegada resolta la convocatòria de beques o ajudes, els alumnes beneficiaris hauran de presentar la credencial corresponent a la secretaria del centre.
3. La secretaria del centre sol·licitarà la devolució dels conceptes de què estan exempts els alumnes que hagen presentat la credencial pel procediment establit pel Decret 151/1994, de 29 de juliol, pel qual es regularitza la devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i altres ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana.
Sisé
Els conceptes a què s'aplicaran les exempcions i/o bonificacions que siguen procedents seran els indicats en l'article 4 del Decret 186/1997, de 17 de juny.
Seté
Els alumnes dels ensenyaments de música i dansa abonaran els conceptes corresponents a aquests ensenyaments reflectits en l'article 5 del Decret 186/1997, de 17 de juny, i els epígrafs que abonaran els alumnes en cada cas seran els següents:
1. Els alumnes oficials de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana abonaran els epígrafs que corresponguen dels punts 1.1 i 2.1, segons siguen ensenyaments de plans en extinció o ensenyaments LOGSE, respectivament, i els epígrafs del punt 4 que corresponga en cada cas.
2. Els alumnes que cursen estudis en centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana classificats com a centres reconeguts o autoritzats, d'acord amb el Decret 1987/64 (sense plenes competències acadèmiques), pagaran únicament l'epígraf 1.2 quan corresponga. També abonaran els epígrafs del punt 4 quan sol·liciten algun dels serveis que hi ha reflectits.
3. Els alumnes lliures abonaran els epígrafs continguts en el punt 1.3, i els del punt 4 que corresponga. El concepte 1.3.1 (inscripció) serà abonat anualment cada vegada que es formalitze la matrícula.
4. Els alumnes de música que sol·liciten realitzar la prova d'accés al grau superior per als ensenyaments regulats pel Decret 2618/1966, de 10 de setembre, abonaran l'epígraf 1.4.
5. Els alumnes que hagen de realitzar les proves extraordinàries d'extinció de grau pagaran el que s'estableix en el punt 1.5 de l'apartat d'ensenyaments de música.
6. L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa respecte a la nova ordenació del sistema educatiu, adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, abonaran únicament el primer any que es matriculen el punt 4.2 dels serveis generals (obertura d'expedient). Abonaran els epígrafs restants del punt 4 quan siga sol·licitat algun dels serveis recollits en aquest.
Vuité
Amb les dades de matrícula aportades pels centres de música i dansa adscrits, la secretaria del centre oficial corresponent omplirà l'imprés autoliquidatiu amb les quantitats que corresponga en cada cas. El centre adscrit disposarà d'un termini de 15 dies per a realitzar l'ingrés i presentar la còpia segellada per l'entitat bancària a la secretaria del centre oficial, una vegada aquest li haja lliurat l'imprés per les quantitats a pagar.
Nové
Als alumnes dels ensenyaments d'idiomes, se'ls aplicaran en el moment de formalitzar la matrícula els conceptes corresponents a aquests ensenyaments reflectits en l'article 5 del Decret 186/1997, de 17 de juny, que corresponguen en cada cas.
Els alumnes que es matriculen en el règim d'ensenyament a distància, abonaran únicament el primer any que es matriculen el concepte d'obertura d'expedient.
Els alumnes que sol·liciten el certificat del cicle elemental abonaran el que s'estableix en l'epígraf 4.1 (certificacions oficials).
Deu
Als alumnes d'ensenyaments d'art dramàtic, se'ls aplicaran en el moment de formalitzar la matrícula els conceptes corresponents a aquests ensenyaments reflectits en l'article 5 del Decret 186/1997, de 17 de juny, que corresponguen en cada cas.
Onze
Quant als cursos monogràfics, els alumnes que sol·liciten realitzar aquests cursos, i una vegada confirmada la plaça pel centre corresponent, abonaran la quantia que hi ha reflectida en l'epígraf 3 de cada tipus d'ensenyament.
Dotze
Quan se sol·licite als centres el servei de trasllat d'expedient o trasllat de matrícula viva, els conceptes a abonar seran els següents:
1. Trasllat d'expedient: quan un alumne sol·licite el trasllat d'expedient, abonarà al centre d'origen el preu públic corresponent a l'epígraf 4.4 "trasllat d'expedient".
El centre d'origen emetrà el certificat acadèmic corresponent, que serà enviat al centre de destinació (aquest certificat forma part del trasllat de l'expedient i no es farà cap pagament per això).
2. Trasllat de matrícula viva: quan un alumne sol·licite el trasllat de matrícula viva, i una vegada confirmada la plaça pel centre de destinació, abonarà al centre d'origen únicament l'epígraf 4.4 "trasllat de matrícula viva".
En el centre de destinació l'alumne únicament haurà d'abonar l'epígraf 4.3 "targeta d'identitat".
Quan el centre d'origen no pertanya a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, el centre de destinació percebrà a més el preu públic corresponent a la matrícula de l'alumne en el curs a què s'incorpore.
3. El trasllat de matrícula viva o expedient no donarà lloc a l'abonament per l'epígraf 4.2 "obertura d'expedient", excepte quan es tracte d'alumnes el centre d'origen dels quals estiga ubicat en una altra comunitat autònoma.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el director general de Règim Econòmic a dictar les instruccions de desplegament i adaptació que requerisca aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juliol de 1997
El conseller de Cultura, Educació i Ciència
Francisco Camps Ortiz

linea
Mapa web