Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament. [2009/11279]

(DOGV núm. 6118 de 07.10.2009) Ref. Base de dades 011239/2009

DECRET 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament. [2009/11279]
PREÀMBUL
La Generalitat efectua un conjunt d'iniciatives destinades a la millora de la qualitat de l'edificació, atesa la rellevància d'aquesta activitat com a suport del desenvolupament humà, i, en especial, la que es realitza en els edificis d'habitatge. Aquest interés ha donat lloc a normes amb el rang de llei que cal desenvolupar per a perfeccionar-ne l'aplicació.
És en l'àmbit de la qualitat dels edificis d'habitatge on la tutela de l'administració pública es fa imprescindible per a satisfer el mandat constitucional d'un habitatge digne i adequat. En conseqüència, a aquest àmbit és al que es refereix el desenvolupament reglamentari contingut en aquest decret i la normativa complementària.
En primer lloc, es va aprovar la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, amb l'objectiu de possibilitar l'accessibilitat al medi físic, en condicions tendents a la igualtat, de les persones amb mobilitat reduïda o limitació sensorial.
La disposició final primera de la llei esmentada faculta el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta. El desenvolupament de la Llei 1/1998, de 5 de maig, es fa necessari, especialment en un àmbit com el de l'edificació d'habitatge, i en un requisit tan sensible com és el de l'accessibilitat. Aquesta disposició desenvolupa, en conseqüència amb l'anterior, les disposicions referides a accessibilitat en edificis d'habitatge i, en concret, l'article 6 de la Llei 1/1998, que es refereix a aquest tipus d'edificis.
En el desenvolupament vigent de la llei esmentada, mitjançant el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell, estableix, en la disposició final primera, que el desenvolupament de l'accessibilitat de l'edificació en edificis d'habitatge s'ha d'incorporar en la norma de disseny i qualitat d'edificis d'habitatge que substituïsca l'actualment vigent, a fi de mantenir la unitat normativa i la coherència en la regulació del disseny d'aquest tipus d'edificis.
En segon lloc, la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE), com també la Llei 3/2004, de 30 de juny, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (LOFQE), estableixen un marc legal per al conjunt d'activitats del procés edificatori, del qual formen part essencial els requisits bàsics de qualitat, relatius a la funcionalitat, la seguretat i l'habitabilitat dels edificis, orientats a la satisfacció de les necessitats dels usuaris.
Amb l'aprovació de la normativa bàsica de l'administració General de l'Estat, el Codi tècnic de l'edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, es reforça la conveniència de l'aprovació d'unes noves normes que desenvolupen les disposicions de la Generalitat esmentades, s'adeqüen i harmonitzen amb aquesta reglamentació d'àmbit estatal. que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis per a permetre el compliment dels requisits bàsics.
En la LOFQE s'estableixen accions de la Generalitat en el camp de la qualitat en l'edificació, i pel que fa al contingut d'aquesta disposició, l'article 12 de la llei expressa que la Generalitat pot determinar reglamentàriament les condicions de disseny i qualitat dels edificis, i aquesta regulació pot ser de caràcter general o referida a determinat tipus d'edificis. En desenvolupament de la legislació esmentada, aquest decret regula les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis d'habitatge per a satisfer els requisits bàsics que estan fora de l'àmbit de l'esmentat Codi tècnic de l'edificació.
A més de la regulació de l'habitatge, en l'actualitat hi ha una creixent necessitat d'edificis de caràcter residencial privat amb usos que no s'ajusten a la figura d'edifici d'habitatges, si bé participen d'algunes de les característiques d'aquests.
Aquests edificis es caracteritzen per tenir una part d'ús privatiu i una altra part dedicada a serveis comuns per als residents en l'edifici, i ambdues parts formen un conjunt residencial integrat.
Cal, per tant, regular amb caràcter general les condicions de disseny d'aquests edificis, donant-los carta de naturalesa en l'àmbit d'una edificació que ha de donar resposta a les canviants necessitats d'habitació de la nostra societat. Sobre la base dels anteriors mandats legislatius, com també per la conveniència i l'oportunitat d'actualitzar la normativa de disseny dels edificis d'habitatge i introduir la figura d'allotjament, es dicta aquesta disposició.
D'altra banda, l'experiència acumulada en rehabilitació d'edificis i el pes cada vegada major d'aquesta activitat en el sector de la construcció, aconsellen fomentar la qualitat d'aquestes actuacions, establint les condicions mínimes que facen compatible la satisfacció de les necessitats humanes amb la naturalesa d'aquestes intervencions.
Aquest decret s'aprova a l'empara del que estableix l'article 49.1.9ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; el Reial decret 1720/1984, de 18 de juliol; el Reial decret 280/2000, de 25 de febrer; la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, i la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació.
En la tramitació d'aquesta disposició s'ha donat audiència pública a les associacions, col·legis professionals, administracions públiques i altres sectors afectats.
De conformitat amb l'anterior, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 2 d'octubre 2009,
DECRETE
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. Aquest decret té per objecte establir les exigències bàsiques de qualitat dels edificis d'habitatge i allotjament previstes en la legislació d'ordenació de l'edificació, per a satisfer el compliment dels requisits bàsics d'utilització, accessibilitat i dotació, com també les exigències bàsiques d'habitabilitat no desenvolupades en el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
2. El compliment de les condicions que es continguen en l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició és considerat suficient per a la satisfacció d'aquestes exigències.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Aquest decret és aplicable a tots els edificis destinats a ús principal d'habitatge o allotjament la llicència municipal d'edificació dels quals siga sol·licitada des de la data de l'entrada en vigor d'aquest decret.
2. Així mateix, és aplicable també als habitatges i allotjaments que estiguen en edificis el ús principal dels quals no siga el d'habitatge o el d'allotjament, i la llicència municipal d'edificació dels quals haja sigut sol·licitada des de la data de l'entrada en vigor d'aquest decret.
3. Els edificis o habitatges restants no estan subjectes a les prescripcions d'aquest decret, ni a la seua normativa de desenvolupament, a excepció del que s'ha establit en matèria de rehabilitació en la disposició addicional segona.
4. Els allotjaments turístics queden exclosos d'aquest decret i es regeixen per la seua normativa específica.
5. Aquesta disposició és aplicable als edificis d'habitatge i allotjament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Elements objectius
A l'efecte d'aquesta disposició, tenen la consideració de:
1. Habitatge: és tot conjunt d'espais que permet el desenvolupament autònom de totes les funcions humanes indicades en aquest decret, en que hi haja una connexió pròpia entre tots els espais de caràcter privat i que complisca el que estableix aquesta disposició i la normativa de desenvolupament.
2. Habitatge-apartament: és l'habitatge en què les funcions humanes s'efectuen en espais no compartimentats, on hi ha almenys un recinte compartimentat per a la higiene, el qual pot contenir exclusivament l'espai per a l'evacuació fisiològica.
3. Habitatge adaptat: és aquell habitatge que s'ajusta als requisits funcionals i dimensionals que garantisquen la utilització autònoma i còmoda per persones amb mobilitat reduïda o limitació sensorial.
4. Edifici d'habitatges: és tot edifici la destinació principal del qual siga el d'habitatge, i on poden haver-hi locals destinats a usos complementaris de l'habitatge, com ara garatges, usos comercials o altres utilitats.
5. Edifici per a allotjament: és un edifici en què s'agrupen diferents espais que permeten el desenvolupament de totes les funcions humanes indicades en aquest decret. Aquests edificis disposen d'una part d'espais d'ús privatiu, que es denominen unitats d'allotjament, i una altra de serveis comuns dels residents, i ha de complir el que estableixen aquesta disposició i la normativa de desenvolupament.
Article 4. Rehabilitació d'edificis
1. Els edificis que siguen objecte de rehabilitació integral per a destinar-los a habitatge o allotjament, com també els habitatges o unitats d'allotjament continguts en aquests, han d'ajustar-se a les determinacions d'aquest decret i a les que es fixen en la normativa de desenvolupament.
2. Igualment, aquelles parts o elements d'obra que siguen objecte de reforma o rehabilitació, han de cenyir-se a les exigències i prestacions regulades en aquest decret i en el desenvolupament normatiu d'aquest, excepte en els casos d'impossibilitat manifesta degudament justificada.
Article 5. Solucions alternatives i edificis experimentals
1. La Generalitat pot autoritzar solucions tècniques que, encara que diferisquen de les condicions establides en l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició, satisfacen les exigències bàsiques contingudes en aquest decret; cal justificar documentalment les alternatives adoptades.
2. En el cas que atorgue aquesta autorització, la Generalitat pot exigir la constància d'aquestes alternatives en els documents en què es formalitze el contracte de compravenda, quan aquestes alternatives siguen d'una entitat tal que, segons el parer de la Generalitat, així ho aconselle.
3. L'autorització indicada ha de ser prèvia a la sol·licitud de llicència municipal d'edificació, i s'ha de justificar el compliment dels indicats requisits i exigències. L'autorització l'ha d'atorgar la direcció general competent en matèria d'habitatge i qualitat d'edificació. El termini de tramitació del procediment és de tres mesos i el silenci administratiu és positiu. Abans de l'autorització, pot efectuar-se una consulta prèvia en edificacions considerades experimentals i d'innovació. La consulta ha de realitzar-se davant de la mateixa direcció general abans esmentada.
4. Aquesta excepcionalitat també pot afectar la construcció de nous edificis que impliquen la introducció de noves experiències en tipologies d'habitatge o allotjament, que afecten les prestacions de l'edifici o altres circumstàncies que donen lloc a considerar l'edifici com a experimental.
5. En aquests supòsits, les noves propostes o solucions adoptades en cap cas poden implicar un menyscabament dels requisits bàsics de l'edificació, ni minoració de les exigències previstes en la normativa d'ordenació de l'edificació i en aquesta disposició.
6. Pot també exceptuar-se l'aplicació de les prescripcions d'aquest decret i del seu desenvolupament reglamentari quan es tracte d'intervencions d'edificació en solars o de rehabilitació integral d'edificis en àmbits urbans i àrees consolidades en què l'especial i complexa morfologia de les edificacions i del parcel·lari existent impossibilite l'estricte compliment de les disposicions esmentades.
Article 6. Deure de compliment
Els organismes o les corporacions que intervinguen preceptivament en el visat, supervisió o informe dels projectes, com també en la concessió de les pertinents llicències municipals, han de tenir en consideració i verificar dins de les respectives atribucions i competències, l'adequació dels projectes a les prescripcions d'aquest decret.
Article 7. Comissió de seguiment
1. Amb l'objectiu de coordinar i millorar l'aplicació d'aquesta norma, es constitueix una comissió de seguiment, la qual serà un òrgan col·legiat de la conselleria competent en matèria d'habitatge i qualitat en l'edificació, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. A la comissió de seguiment competeixen les funcions següents:
a) Realitzar el seguiment referent a l'aplicació de la normativa continguda en aquest decret.
b) Establir, criteris d'aplicació i la resta d'orientacions que es considere oportú.
c) Formular propostes per a millorar-ne l'aplicació pràctica.
2. La comissió de seguiment té la composició següent:
a) President: el director general competent en matèria d'habitatge i qualitat en l'edificació.
b) Secretari: un funcionari de la direcció general competent en matèria d'habitatge i qualitat en l'edificació que es designe per a aquesta comesa.
c) Vocals:
1º. Dos membres de la direcció general competent en matèria d'habitatge i qualitat en l'edificació.
2º. Un membre de la conselleria competent en matèria de discapacitat.
3º. Un membre de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA.
4º. Un membre del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
5º. Un membre del Consell d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana.
6º. Un membre de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
7º. Un membre de l'Associació de Promotors i Constructors de la Comunitat Valenciana.
8º. Un membre en representació de l'Associació de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
9º. Un membre en representació de les associacions de discapacitats.
CAPÍTOL II
EXIGÈNCIES DE FUNCIONALITAT
SECCIÓ PRIMERA
UTILITZACIÓ O ADEQUACIÓ A L'ÚS
Article 8. Exigències d'utilització o adequació a l'ús
1. Els habitatges i els edificis destinats a aquest fi han de ser aptes i conformes per a l'ús per al que estan previstos.
2. La disposició i les dimensions dels espais, tant als edificis com als habitatges han de facilitar l'adequada realització de les funcions previstes en aquests.
Article 9. Els espais de l'habitatge i dels edificis per a allotjament
1. Els habitatges i els edificis per a allotjament han de projectar-se, construir-se, mantenir-se i conservar-se de tal manera que permeten el desenvolupament de les funcions humanes. A aquest respecte, ha de

* * * * *
disposar dels espais bàsics als habitatges i edificis per a allotjament, concordes amb l'activitat o funció que es preveu desenvolupar al seu interior.
2. Els espais bàsics han d'atendre unívocament les funcions que s'hi desenvolupen, i pot existir la possibilitat de compartimentació entre aquests. A l'efecte d'aquest decret, es consideren bàsics els espais següents:
a) Espai per a la relació i l'oci: on s'exerceixen les activitats pròpies de la convivència i oci dels seus ocupants, com també la relació social.
b) Espai per a la ingestió d'aliments: que permet aquesta activitat humana simultàniament al conjunt d'usuaris.
c) Espai per a la preparació d'aliments, en el qual es preparen, emmagatzemen i conserven els aliments, i es realitza la neteja dels utensilis emprats.
d) Espai per a la neteja de les coses, que permet la neteja, l'assecament i el manteniment de la roba, com també dels efectes i elements continguts en l'espai habitable.
e) Espai per a la formació i el treball on es realitzen funcions intel·lectuals i de formació de les persones, com l'estudi i activitats professionals que no interferisquen en les restants funcions.
f) Espai per al descans que permet la dormida simultània de tots els ocupants.
g) Espai per a la higiene personal en què realitzen les activitats de neteja personal i evacuació fisiològica. Atés el caràcter d'aquesta última, ha d'estar diferenciada i compartimentada per la necessària privacitat.
3. En l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició s'han d'expressar les condicions i els paràmetres el compliment dels quals assegure la satisfacció de les exigències de qualitat dels habitatges i dels edificis per a allotjament en l'àmbit d'aquest decret.
Article 10. Disposició dels espais
1. Els espais a què es refereix l'article anterior quan es compartimenten, es poden correspondre amb recintes o zones de l'habitatge i dels edificis per a allotjament la denominació individualitzada dels quals és la següent:
2. La disposició dels espais que configuren l'habitatge i els edificis per a allotjament ha d'adequar-se a les condicions següents:
a) El nombre, el tipus i les característiques dels recintes o zones en què s'agrupen els espais bàsics ha de ser adequat al programa previst, i la superfície total ha de ser suficient per a aquest programa.
b) La relació entre els espais bàsics ha de ser adequada al seu ús específic, i impedir la coincidència de funcions no compatibles. Els recintes o zones, en funció dels espais bàsics que contenen i del nombre d'usuaris, han de disposar d'una superfície suficient i amb dimensions lineals adequades per a la realització de les funcions bàsiques corresponents.
c) Les circulacions horitzontals i verticals a l'interior dels edificis han de disposar de les dimensions adequades per al seu accés des de l'exterior i a tots els recintes o zones, a més de permetre l'accés de mobiliari i efectes.
3. En l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició s'han d'expressar les condicions, i els paràmetres el compliment dels quals assegure la satisfacció d'aquestes exigències.
Article 11. Els espais de l'edifici
1. Els edificis han de projectar-se, construir-se, mantenir-se i conservar-se de tal manera que permeten el desenvolupament de les funcions que li són pròpies, com també les complementàries per al seu funcionament correcte.
2. Per a aquest fi, els edificis han de disposar dels espais i locals, ja siguen d'ús privatiu, o bé comunitari, adequats a l'activitat o funció que s'hi preveja efectuar, i de manera que s'eviten interferències que es puguen donar entre els diversos usos.
3. A l'efecte d'aquest decret, es consideren els espais següents:
a) Espais de circulació: els accessos i les circulacions horitzontals i verticals han d'estar suficientment dimensionats, segons el nombre d'usuaris de l'edifici per a permetre'n l'accés i l'evacuació. Així mateix, s'han d'identificar clarament els elements i recorreguts previstos per a casos d'emergència.
b) Espais en façana: els balcons, galeries, terrasses i altres espais exteriors de l'edifici han de tenir les dimensions adequades per l'ús específic i no han d'interferir en l'ús dels locals o recintes interiors a què serveixen.
c) Patis de l'edifici: els patis han de tenir les dimensions suficients per a garantir les condicions suficients d'il·luminació i de qualitat de l'aire interior.
d) Aparcaments: els aparcaments de vehicles han d'estar situats a locals independents de la resta d'usos de l'edifici. Les dimensions han de ser suficients per a permetre el fàcil accés, la maniobra i l'eixida de vehicles. Han de disposar d'accés de vianants als espais de circulació de l'edifici o a l'exterior d'aquest.
e) Locals: els espais, ja siguen comuns, com a emmagatzemament, o bé privats, com a locals comercials, trasters o altres, han d'estar dimensionats d'acord amb l'ús i les reglamentacions específiques.
f) Espais per a instal·lacions: els recintes per a la disposició dels equips, com també els espais per a allotjar les xarxes i les canalitzacions s'han de dimensionar d'acord amb els reglaments específics.
4. En l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició s'han d'expressar les condicions i els paràmetres el compliment dels quals assegure la satisfacció d'aquestes exigències.
SECCIÓ SEGONA
ACCESSIBILITAT
Article 12. Exigències d'accessibilitat
1. Els habitatges, els edificis d'habitatges i els edificis per a allotjament han de permetre a les persones amb mobilitat reduïda o limitació sensorial l'accés i la circulació, en els termes i les condicions previstes en la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.
2. Tenen la consideració d'habitatges de nivell adaptat aquells que garantisquen la seua utilització autònoma i còmoda per persones amb mobilitat reduïda. Amb aquest fi han de complir les condicions que, per a aquest tipus d'habitatges, expressament i específicament es preveuen en la normativa de desenvolupament d'aquest decret.
Article 13. L'accessibilitat als edificis d'habitatge i als edificis per a allotjament
1. Els edificis d'habitatge i els edificis per a allotjament han de disposar d'ascensor en els casos següents:
a) Quan la diferència de cota entre el nivell del paviment en l'eix del buit d'accés a l'edifici i el nivell del paviment d'accés a l'habitatge o unitat d'allotjament de la planta més allunyada siga superior a l'altura que reglamentàriament es determine.
b) Quan la quantitat d'habitatges o allotjaments supere el nombre que reglamentàriament es determine.
2. En els edificis d'habitatge i en els edificis per a allotjament amb obligació de disposar d'ascensor ha d'haver-hi un itinerari practicable mitjançant el qual s'ha de comunicar el buit d'accés a l'edifici amb:
a) Les zones comunes destinades a circulació i a usos o activitats col·lectives dels usuaris.
b) Les places d'aparcament.
3. En els edificis d'habitatge exclusivament, l'itinerari practicable ha de prolongar-se en l'interior dels habitatges fins a un recinte dedicat a la relació i un dedicat a la higiene personal.
4. En els edificis sense obligació de disposar d'ascensor i amb nivell d'accessibilitat convertible segons la Llei 1/1998, l'itinerari practicable previst per a fer-lo convertible ha de complir les mateixes condicions que s'expressen en l'apartat anterior.
5. En el cas d'edificis amb habitatges adaptats, l'itinerari ha se ser adaptat. Es considera que un itinerari és practicable o adaptat si no inclou escala ni escalons aïllats i compleix les respectives condicions per a circulacions horitzontals i verticals contingudes en l'ordre de desenvolupament d'aquest decret.
6. Els espais d'ús col·lectiu dels edificis per a allotjament han de complir el que estableix el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà, i l'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que el desenvolupa.
7. En l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició s'han d'expressar les condicions i els paràmetres el compliment dels quals assegure la satisfacció d'aquestes exigències.
SECCIÓ TERCERA
DOTACIÓ
Article 14. Exigències de dotació
Els habitatges, els edificis d'habitatges i els edificis per a allotjaments han de disposar de la dotació suficient d'equipament, elements auxiliars i instal·lacions que permeten el desenvolupament de les funcions i els subministrament necessaris, com també l'accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i d'informació.
Article 15. Dotació en l'habitatge, en les unitats d'allotjament i en els espais d'ús col·lectiu
En tot habitatge o en el conjunt d'unitat d'allotjament, més els espais d'ús col·lectiu dels edificis per a allotjament ha d'existir una dotació que complisca les condicions següents:
1. Equipament
a) Espai per a l'emmagatzemament de roba de vestir, de roba de la casa, dels utensilis i dels residus. L'espai d'emmagatzemament ha de tenir les dimensions adequades al programa de l'habitatge.
b) Solució arquitectònica que permeta l'assecament de la roba, preferentment per mitjà d'assecament natural a l'ambient exterior, protegit de les vistes des de la via pública.
c) Aparells sanitaris i els mecanismes necessaris per a l'adequat funcionament, ubicats als corresponents espais bàsics.
2. Instal·lacions
a) Subministrament d'aigua freda i calenta per a aparells sanitaris i electrodomèstics.
b) Xarxa interior de desguàs d'aparells sanitaris i electrodomèstics.
c) Instal·lació de ventilació i extracció.
d) Xarxa interior de subministrament d'energia elèctrica per a il·luminació i usos domèstics.
e) Instal·lació que permeta l'accés als serveis de telecomunicació.
El compliment dels reglaments específics de les instal·lacions anteriorment enunciades assegura la satisfacció d'aquestes exigències.
3. Acabaments superficials
Les superfícies interiors que delimiten els espais bàsics han de disposar dels acabats adequats a les funcions que s'hi desenvolupen. En els espais o recintes humits, cuina, llavador, bany i lavabo, els revestiments de paviments i paraments han de ser de materials llavables i impermeables, amb una àrea revestida suficient al voltant dels corresponents aparells o equips. El revestiment a l'àrea de cocció ha de ser, a més, incombustible.
En l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició s'han d'expressar les condicions i els paràmetres el compliment dels quals assegure la satisfacció d'aquestes exigències.
Article 16. Dotació en l'edifici i en l'edifici per a allotjaments
1. Els edificis d'habitatges i per a allotjaments han de disposar necessàriament d'instal·lacions de:
a) Subministrament d'aigua freda i calenta, amb la corresponent contribució solar mínima.
b) Evacuació d'aigües residuals.
c) Evacuació d'aigües pluvials.
d) Subministrament d'energia elèctrica.
e) Accés als serveis de telecomunicació.
2. En els casos que corresponga i així s'especifique, els edificis d'habitatge i els edificis per a allotjament han de disposar d'instal·lacions de:
a) Transport.
b) Calefacció i refrigeració.
c) Subministrament de gas.
d) Emmagatzemament de residus.
El compliment dels reglaments específics de les instal·lacions anteriorment enunciades assegura la satisfacció d'aquestes exigències.
CAPÍTOL III
EXIGÈNCIES DE SEGURETAT I HABITABILITAT
Article 17. Exigències de seguretat
Aquest decret es remet, quant a exigències de seguretat estructural, seguretat en cas d'incendi i seguretat d'utilització, al que estableixen el Codi tècnic de l'edificació i la resta de normativa d'aplicació.
Article 18. Exigències d'habitabilitat
1. Aquest decret es remet, quant a exigències de salubritat, exigències d'estalvi d'energia i exigències de protecció enfront del soroll, al que estableixen el Codi tècnic de l'edificació i la resta de normativa d'aplicació.
2. Les exigències d'habitabilitat no desenvolupades per l'esmentat codi s'estableixen en els articles següents.
Article 19. Exigències d'habitabilitat: il·luminació
1. La il·luminació en l'habitatge, en l'edifici d'habitatges i en l'edifici per a allotjament ha de ser natural, afavorint la major durada i el solejament als espais; aquesta es pot dispensar en espais per a circulació, emmagatzemament i higiene personal.
2. Les escales dels edificis d'habitatges i d'allotjaments han de disposar preferentment d'il·luminació natural, amb les modalitats i les condicions que es determinen en la disposició de desenvolupament d'aquest decret.
3. La il·luminació artificial en l'habitatge, en l'edifici d'habitatges i en l'edifici per a allotjament ha de ser-hi en tot cas.
Article 20. Exigències d'habitabilitat: ventilació
1. En l'edifici d'habitatges i en l'edifici per a allotjament s'han de preveure les solucions arquitectòniques o els dispositius que permeten una renovació periòdica de l'aire interior, com també l'extracció de l'aire viciat, fums procedents de la combustió, gasos densos o altres.
2. Tots els espais de l'habitatge i de la unitat d'allotjament han de tenir ventilació natural; aquesta pot dispensar-se en espais per a circulació, emmagatzemament i higiene personal.
3. En l'ordre de desenvolupament d'aquesta disposició s'han d'expressar les condicions i els paràmetres el compliment dels quals assegure la satisfacció d'aquestes exigències.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Renovació de llicència municipal d'ocupació, per a edificis o habitatges de l'article 2, apartats 1 i 2
Quan calga renovar la llicència municipal d'ocupació per a aquells edificis o habitatges previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'aquest decret, aquests edificis o habitatges han d'ajustar-se als criteris i les condicions previstos en aquest decret i en el seu desenvolupament reglamentari.
Segona. Renovació de la llicència municipal d'ocupació per a edificis o habitatges de l'article 2, apartat 3
Quan calga renovar la llicència municipal d'ocupació per als habitatges a què es refereix l'article 2, apartat 3, d'aquest decret, aquests habitatges han d'ajustar-se als criteris i les condicions previstos en el Decret 286/1997, de 25 de novembre, del Consell, i al seu desenvolupament per raó de l'Ordre de 22 d'abril de 1991.
D'acord amb l'anterior, els habitatges la llicència d'ocupació dels quals pretenga renovar-se s'han d'ajustar al següent:
a) Als habitatges la sol·licitud de llicència municipal d'obres dels quals siga anterior a la data de 23 de setembre de 1989 s'han d'aplicar les condicions corresponents al tipificat com a habitatge existent segons l'Ordre de 22 d'abril de 1991, HD-91.
b) Als habitatges la llicència municipal d'obres o, si és el cas, d'edificació dels quals va ha sigut sol·licitada en el període comprés entre la data indicada en l'anterior subapartat i el dia anterior a l'entrada en vigor d'aquest decret, s'han d'aplicar les condicions corresponents al tipificat com a habitatge de nova planta, d'acord amb l'Ordre de 22 d'abril de 1991, HD-91, esmentada.
Tercera. Disposicions no aplicables a la Comunitat Valenciana
No són aplicables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les disposicions següents:
1. Ordre de 29 de febrer de 1944, sobre les condicions higièniques mínimes dels habitatges.
2. Decret 2114/1968, de 24 de juliol, Reglament d'habitatges de protecció oficial.
3. Ordre ministerial de 20 de maig de 1969, per la qual s'aprova l'adaptació de les ordenances tècniques i normes constructives, aprovades per les ordres de 12 de juliol de 1955 i 22 de febrer de 1968, al text refós i revisat de la legislació d'habitatges de protecció oficial i el seu reglament (ordenances provisionals d'habitatges de protecció oficial).
4. Ordre ministerial de 4 de maig de 1970 per la qual es modifiquen les ordenances provisionals d'habitatges de protecció oficial, aprovades per l'Ordre de 20 de maig de 1969.
5. Ordre ministerial de 16 de maig de 1974 per la qual s'aprova l'Ordenança trenta-quatrena, garatges, de les ordenances provisionals d'habitatges de protecció oficial.
6. Ordre de 24 de novembre de 1976, per la qual s'aproven la normes tècniques de disseny i qualitat dels habitatges socials.
7. Ordre de 17 de maig de 1977, del Ministeri d'Habitatge, per la qual es revisen determinades normes de disseny i qualitat dels habitatges socials.
8. Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges de protecció oficial.
9. Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatge.
10. Ordre ministerial de 3 de març de 1980, sobre característiques dels accessos, aparells elevadors i condicions interiors dels habitatges per a minusvàlids projectats en immobles de protecció oficial.
11. Ordre ministerial de 21 de febrer de 1981, per la qual es modifiquen les ordenances tècniques i les normes constructives novena, onzena, tretzena, dessetena i trenta-quatrena aprovades per Ordre de 20 de maig de 1969.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Vigència transitòria
Fins que s'aprove el desenvolupament d'aquest decret, els edificis i habitatges subjectes a aquest, d'acord amb el que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 2, han de complir el que estableix l'Ordre de 22 d'abril de 1991, HD-91, per als habitatges de nova planta.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació de normativa
Queda derogat el Decret 286/1997, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven les normes d'habitabilitat, disseny i qualitat d'habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com també qualsevol altra disposició del mateix rang o d'un rang inferior que s'opose al que estableix aquest decret, excepte en els casos previstos en la disposició addicional segona d'aquest decret.
Així mateix, queda derogada la Resolució de 20 de maig de 1999, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, referida a l'aplicació de les normes d'habitabilitat i disseny HD-91 en garatges.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta el conseller competent en matèria de qualitat en l'edificació per a dictar totes les disposicions que calguen en desenvolupament d'aquest decret.
Segona. Agrupació normativa i observança en altres disposicions
Aquest decret, conjuntament amb l'ordre que el desenvolupa, constitueix un cos normatiu específic denominat Normes de disseny i qualitat 2009, i de manera abreviada, DQ/09.
És preceptiva l'observança de les DQ/09 en els instruments urbanístics que es tramiten per a l'aprovació definitiva pels òrgans competents.
Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor als tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 2 d'octubre de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER

linea
Mapa web