Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. [2019/8799]

(DOGV núm. 8638 de 19.09.2019) Ref. Base de dades 008343/2019

DECRET 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. [2019/8799]
El canvi climàtic, la crisi ecològica global i les seues conseqüències sobre el planeta i la vida de la gent són uns dels grans problemes als quals ens enfrontem com a societat. En un món globalitzat, els efectes de l’actual model econòmic i de desenvolupament afecten totes les persones i estan directament relacionats amb la pobresa i les desigualtats estructurals, a escala mundial però també al territori valencià. La deterioració del medi ambient, la contaminació, la desertificació o les catàstrofes naturals tenen efectes negatius no solament en la salut i el benestar de la població, sinó també en l’economia i en l’estat de benestar dels països. Es tracta de problemes i reptes enormes que requereixen respostes de mirada llarga i polítiques públiques decidides i ambicioses.

El fet de posar en marxa mesures eficaces i innovadores per a combatre l’emergència climàtica, pal·liar els seus efectes sobre la nostra economia, el nostre territori i sobre les nostres vides i avançar en la transició ecològica és necessari i urgent. La ciutadania demana polítiques públiques verdes que contribuïsquen a desenvolupar una societat futura més justa i sostenible. Davant d’aquesta demanda social, les institucions públiques han de liderar la transformació cap a un model econòmic i productiu modernitzat i ambientalment i socialment sostenible. La voluntat de garantir el benestar i la felicitat de les generacions presents i futures inspira l’acció política del Consell i, per tant, ha d’impregnar el conjunt de l’Administració de la Generalitat i materialitzar-se a través dels objectius, el disseny, la planificació, l’aplicació i l’avaluació de l’impacte de les seues polítiques públiques.

Les polítiques verdes han de ser transversals a tota l’acció de govern i han de disposar d’una assignació eficient i eficaç dels recursos públics, per a garantir que s’avança en una transició verda que inclou qüestions clau com són economia, agricultura, ciència i innovació, model energètic, model productiu, comerç, ocupació, turisme, gestió del territori i mobilitat, habitatge, sanitat o desenvolupament rural. A aquest efecte, el Consell considera necessària una coordinació adequada i eficaç entre els seus òrgans, i de l’activitat dels seus diferents departaments, centres directius i entitats.

En conseqüència, d’acord amb el que estableixen l’article 49.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 24 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 13 de setembre de 2019,


DECRETE

Article 1. Objecte
1. És objecte d’aquest decret la creació i regulació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, que estableix la seua composició, competències i funcionament.
2. Aquesta comissió tindrà caràcter permanent i decisori i s’adscriu a la Vicepresidència Segona.

Article 2. Composició
1. La Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental està integrada per:
Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica.
Vocalies:
a) Les persones titulars de les conselleries amb competències en les matèries següents: hisenda, model econòmic, economia sostenible, comerç, agricultura, desenvolupament rural, canvi climàtic, transició ecològica, innovació, ciència, política territorial, obres públiques i mobilitat.
b) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de canvi climàtic i transició ecològica.
c) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de turisme.
d) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’habitatge.
e) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sostenibilitat energètica.
f) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’hisenda.
g) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’economia sostenible, sectors productius, comerç i consum.

h) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’ocupació.
i) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
j) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’obres públiques, transport i mobilitat sostenible.
k) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’innovació i transformació digital.
l) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de salut.
Exercirà les funcions de la Secretaria de la Comissió Delegada la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica, que assistirà a les seues reunions amb veu però sense vot.

2. La Presidència podrà acordar, quan la qüestió ho requerisca, l’assistència a la Comissió, amb veu però sense vot, de les persones titulars de la resta de les conselleries, o d’altres centres superiors o directius i organitzacions de l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic.
3. En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona titular de la Presidència, serà substituïda per la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de canvi climàtic i transició ecològica.
4. En cas d’absència, vacant o malaltia, la Secretaria serà exercida per la persona que designe la Presidència de la Comissió entre els seus membres. En aquest cas, disposarà de veu i vot.

Article 3. Funcions
Correspon a la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental el desenvolupament de les següents funcions:
1. Diagnosticar les necessitats globals que cal atendre en l’àmbit de les polítiques ambientals, de transició ecològica i emergència climàtica.

2. Analitzar els recursos econòmics i organitzatius disponibles per a les polítiques de transició ecològica i sostenibilitat, així com determinar, si escau, una assignació eficient.
3. Prioritzar les polítiques de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, definir els eixos programàtics d’actuació i establir els criteris bàsics de coordinació en matèria ambiental, de transició ecològica i emergència climàtica.
4. Portar a terme el seguiment, avaluació i control de resultats de les polítiques públiques en matèria de sostenibilitat ambiental, transició ecològica i emergència climàtica, empresos per la Generalitat i el seu sector públic.
5. Qualsevol altra funció que li delegue el Consell.

Article 4. Funcionament de la Comissió
1. La Comissió es reunirà per convocatòria de la Presidència, que indicarà dia, hora i lloc de la reunió, així com l’ordre del dia, juntament amb la documentació necessària per al debat i la presa de decisions. No obstant això, la Comissió podrà constituir-se vàlidament sense convocatòria quan així ho decidisquen totes les persones que la integren.
2. Per a la vàlida constitució de la Comissió i l’adopció d’acords es requerirà la presència de les persones titulars de la Presidència i la Secretaria o de les persones que les substituïsquen, i d’almenys la meitat de la resta d’integrants.
3. Els acords s’adoptaran per majoria dels vots de les persones assistents. Només es podran adoptar acords sobre punts que estiguen inclosos en l’ordre del dia, llevat que totes les persones que integren la Comissió acorden per unanimitat incloure’ls-hi.
4. Les deliberacions tenen caràcter reservat. Així mateix, la documentació sobre els assumptes tractats tindrà el mateix caràcter reservat fins que s’adopte un acord respecte d’això, o, si no n’hi ha, fins que es decidisca així.
5. S’estendrà acta de les sessions, en la qual figuraran les circumstàncies relatives al lloc i temps en què s’han realitzat, la relació de les persones assistents, els punts de l’ordre del dia, els acords adoptats i els informes presentats.

Article 5. Funcions de la Presidència
Correspon a la Presidència de la Comissió:
1. Convocar les sessions i fixar l’ordre del dia tenint en compte els assumptes proposats per les persones que la integren, amb la suficient antelació.
2. Presidir les sessions i moderar-ne el desenvolupament.
3. Dirimir la votació en cas d’empat.
4. Visar les actes de la Comissió.
5. Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la Presidència de l’òrgan col·legiat.

Article 6. Funcions de la Secretaria
1. Correspon a la Secretaria de la Comissió:
a) Preparar la documentació dels assumptes que s’hagen d’incloure en l’ordre del dia.
b) Remetre les convocatòries als membres de la Comissió.
c) Redactar i signar, amb el vistiplau de la Presidència, les actes de les reunions que es realitzen.
d) Expedir els certificats dels acords adoptats.
e) Custodiar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions.


2. La Secretaria de la Comissió és la destinatària única dels actes de comunicació de les conselleries amb la Comissió, i a aquesta ha d’adreçar-se qualsevol classe d’escrits dels quals haja de tindre coneixement.
3. Es remetrà una còpia de les actes, acords i certificats a l’Oficina del Secretariat del Consell.

Article 7. Grups de treball
Quan la complexitat o els requeriments tècnics que demanen els assumptes a tractar o les funcions que haja de realitzar la Comissió ho exigisca, la Comissió podrà estar assistida per òrgans especialitzats de suport, o bé la Presidència podrà constituir ponències, comissions tècniques o grups de treball per a assumptes concrets i determinats, amb l’estructura, composició i permanència que considere oportú. Les persones que els integren estan obligades a guardar reserva sobre els assumptes de què tracten.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària
La creació d’aquesta comissió delegada i el seu funcionament no tindran gens d’incidència en la despesa de la conselleria que li done suport, que atendrà el seu funcionament amb els recursos propis personals i materials.

Segona. Documentació corresponent a altres comissions delegades

La documentació original (convocatòries, actes, certificats i documentació complementària) relativa a la gestió de les comissions delegades indicades en la disposició derogatòria serà arxivada per l’Oficina del Secretariat del Consell.
A tal efecte, les sotssecretaries dels departaments que van donar suport administratiu a les esmentades comissions, remetran, en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret, a l’Oficina del Secretariat del Consell, la documentació original relativa al seu funcionament degudament identificada i ordenada.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Pel transcurs del temps o per la pèrdua del seu objecte, es deroguen les disposicions següents i es dissolen els òrgans que regulaven:

– Decret 186/2002, de 19 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Delegada del Govern per al Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana.
– Decret 200/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat.
– Decret 216/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Delegada per a Coordinar les Accions contra les Prospeccions d’Hidrocarburs a la Comunitat Valenciana.
Així mateix, queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior rang que s’oposen al que estableix aquest decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament
La persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica queda facultada per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i el desplegament d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 13 de setembre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El vicepresident segon
i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

linea
Mapa web