Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 187/2020, de 20 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. [2020/9936]

(DOGV núm. 8959 de 24.11.2020) Ref. Base de dades 009491/2020

DECRET 187/2020, de 20 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. [2020/9936]
La lluita contra l’emergència climàtica requereix la formulació i implementació de polítiques públiques transversals que incumbeixen tant el medi ambient com la salut, el nostre model productiu i econòmic i les desigualtats socials, i no deixa al marge cap aspecte de la nostra vida. La necessitat d’una actuació transversal en matèria de transició ecològica s’ha evidenciat especialment en els programes de reconstrucció econòmica i social després de la crisi de la Covid-19.
Mitjançant el Decret 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, es va crear la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, les funcions de la qual comprometen transversalment tota l’acció de govern. Per al desenvolupament adequat d’aquestes funcions, la coordinació i eficàcia de les seues actuacions, la Comissió ha de comptar amb representants de tots els òrgans, departaments, centres directius i entitats relacionades amb la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic.
A l’efecte d’involucrar el màxim nombre de conselleries, la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental va acordar, en la reunió de 28 de gener de 2020, l’ampliació de la seua composició amb l’objectiu de comptar amb vocals de totes les conselleries.
Per tot això, d’acord amb el que es preveu en l’article 49.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i en l’article 24 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió de 20 de novembre de 2020,


DECRETE

Article únic
Modificació de l’article 2.1 del Decret 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental.
L’article 2.1 queda redactat de la manera següent:
«1. La Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental està integrada per:
Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica.
Vocalies:
a) Les persones titulars de les conselleries amb competències en hisenda, model econòmic, economia sostenible, comerç, agricultura, desenvolupament rural, canvi climàtic, transició ecològica, innovació, ciència, política territorial, obres públiques i mobilitat.
b) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de canvi climàtic i transició ecològica.
c) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de turisme.
d) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’habitatge.
e) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sostenibilitat energètica.
f) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’hisenda.
g) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’economia sostenible, sectors productius, comerç i consum.

h) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’ocupació.
i) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
j) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’obres públiques, transport i mobilitat sostenible.
k) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’innovació i transformació digital.
l) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de salut.
m) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’educació i formació professional.
n) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d’igualtat i diversitat.
o) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de participació i transparència.
p) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de seguretat i emergències.
q) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de territori, urbanisme i paisatge.

Exercirà les funcions de la Secretaria de la Comissió Delegada la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica, que assistirà a les seues reunions amb veu però sense vot.»


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 20 de novembre de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG i FERRER

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica,
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

linea
Mapa web