Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana. [2011/6872]

(DOGV núm. 6544 de 16.06.2011) Ref. Base de dades 007101/2011

ORDE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana. [2011/6872]
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa en l'article 2.2 que els poders públics prestaran una atenció prioritària al conjunt de factors que afavorixen la qualitat de l'ensenyança i, en especial, el foment de la lectura i l'ús de biblioteques, entre altres.
L'article 14.5 d'esta llei orgànica establix que en el segon cicle de l'Educació Infantil les administracions educatives fomentaran una primera aproximació a la lectura. L'article 16.2 assenyala que la finalitat de l'Educació Primària és proporcionar a tots els xiquets i les xiquetes una educació que els permeta adquirir habilitats culturals bàsiques relatives, entre altres, a la lectura; mentres que l'article 17.e) establix com a objectiu de l'Educació Primària desenrotllar hàbits de lectura.

L'article 19.2 establix com a principis pedagògics que, sense perjuí del seu tractament específic en algunes de les àrees de l'etapa, la comprensió lectora es treballarà en totes les àrees; i l'article 19.3 disposa que, a fi de fomentar l'hàbit de la lectura, es dedicarà un temps diari a esta.
En l'article 23.h), es fixa com un dels objectius de l'Educació Secundària Obligatòria iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura; al seu torn, els articles 24.7 i 25.5 determinen que, sense perjuí del seu tractament específic en algunes de les matèries de l'etapa, la comprensió lectora es treballarà en totes les àrees. L'article 26.2 disposa que, a fi de promoure l'hàbit de la lectura, es dedicarà un temps a esta en la pràctica docent de totes les matèries.

Quant al Batxillerat, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, assenyala entre altres objectius del Batxillerat, en l'article 33.d), refermar els hàbits de lectura i en l'article 33.l) desenrotllar la sensibilitat artística i literària com a fonts de formació i enriquiment cultural; mentres que l'article 35.2, referit als principis pedagògics d'esta etapa, determina que les administracions educatives promouran les mesures necessàries perquè en les distintes matèries es desenrotllen activitats que estimulen l'interés i l'hàbit de la lectura.
En l'article 113.3 de la mateixa llei orgànica es menciona que les biblioteques escolars contribuiran a fomentar la lectura i que l'alumne accedisca a la informació i altres recursos per a l'aprenentatge de les altres àrees i matèries i puga formar-se en l'ús crític d'estos.
En relació amb totes les disposicions abans mencionades de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, l'article 157.1.b) establix que correspon a les administracions educatives proveir recursos necessaris per a garantir, en el procés d'aplicació d'esta llei, la posada en marxa d'un pla de foment de la lectura.
L'article 3.g) Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'establix el currículum del segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, establix com a objectiu de l'etapa la iniciació en la lectoescriptura.
El Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, establix com a objectiu de l'etapa, en l'article 4.e), el desenrotllament d'hàbits de lectura com a instrument essencial per a l'aprenentatge de la resta de les àrees.
El Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, disposa en l'article 5, relatiu a les competències bàsiques, que la lectura constituïx un factor primordial per al desenrotllament de les competències bàsiques i que els centres hauran de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un temps dedicat a la lectura en tots els cursos de l'etapa.
El Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, indica com un principi general, en l'article 3.5, que les estratègies per a l'adquisició de l'hàbit de lectura i la capacitat d'expressar-se correctament, l'adquisició de valors, així com l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, estaran integrades en el currículum.
La lectura és un dels principals instruments d'aprenentatge. Una bona comprensió lectora constituïx un factor clau per a conduir l'alumnat a l'èxit escolar; per això, la importància que la lectura es trobe present en totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum al llarg de les diferents etapes educatives. En este sentit, els centres educatius juguen un paper essencial en el foment d'actituds positives entorn de la lectura i la seua capacitació i són, a més, institucions determinants que poden vertebrar projectes globals de lectura a través de l'elaboració d'un pla adaptat i sistemàtic d'actuacions.

De fet, des dels centres educatius es realitzen durant els últims anys activitats encaminades a dinamitzar la lectura i a desenrotllar la competència lectora, a fi de desenrotllar les habilitats i els hàbits associats a estes. Tant el professorat com les associacions de mares i pares han assumit la responsabilitat en esta matèria amb les seues propostes didàctiques, el seu esforç i la dedicació, de manera compartida amb el conjunt de la societat. En els esmentats centres, a través del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació al desembre de 2006 i les seues addendes posteriors, s'ha realitzat una inversió per a la millora de la biblioteca escolar, i d'esta manera, esta ha contribuït a constituir l'eix vertebrador dels plans de foment de la lectura.

Per tant, la Conselleria d'Educació considera un objectiu prioritari la lectura com a eix comú del currículum de les diferents etapes, i per això, ha decidit articular les mesures necessàries perquè l'alumnat desenrotlle i potencie la capacitat lectora, ampliant també este concepte a nous mitjans, com les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per tot això, vista la proposta del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació de data 27 de maig de 2011, de conformitat amb esta, i en virtut de les competències que m'atribuïx l'apartat e) de l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. L'objecte d'esta orde és regular els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana.
2. Esta orde serà aplicable en tots els centres docents públics i privats concertats que, degudament autoritzats, impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, així com centres autoritzats per a impartir ensenyances de Formació Professional.

Article 2. Definició i aspectes generals del Pla de foment de la lectura

1. El Pla de foment de la lectura és un document que arreplegarà totes les intervencions del centre destinades al foment de la lectura i la comprensió lectora, la qual cosa implica un suport explícit a l'adquisició de les competències bàsiques, especialment:
a) la comunicació lingüística
b) el tractament de la informació i la competència digital
c) la competència cultural i artística
d) la competència per a aprendre a aprendre
2. Els centres docents concretaran les pautes generals per a l'elaboració del pla que s'establixen en esta orde, per mitjà de l'exercici d'activitats de promoció i pràctica de la lectura en els centres educatius, a fi de garantir un tractament integral i sistemàtic de les activitats dirigides a promoure la lectura i a millorar l'expressió i la comprensió oral i escrita.
3. L'elaboració, la coordinació, el seguiment i l'avaluació del pla seran funcions d'una comissió coordinadora d'este.
4. La posada en pràctica del Pla de foment de la lectura que dissenyen els centres serà responsabilitat del conjunt del professorat del centre.

Article 3. Objectius generals del pla
Els objectius generals del Pla de foment de la lectura dels centres docents seran els següents:
1. Fomentar en l'alumnat l'interés per la lectura i desenrotllar l'hàbit lector.
2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
3. Fomentar en l'alumnat la lectura com a activitat d'oci i de gaudi.
4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l'entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.
5. Estimular l'ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.

6. Fomentar en l'alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la informació.
7. Potenciar l'ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequar-les als objectius i actuacions arreplegats en el pla.

8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.
9. Contribuir al desenrotllament de la competència lingüística en l'alumnat.

Article 4. Continguts del pla
El Pla de foment de la lectura elaborat en cada centre haurà de contindre, almenys, els apartats següents:
1. Justificació del pla.
2. Anàlisi de necessitats en l'àmbit de la lectura.
3. Objectius específics que es pretenen aconseguir amb el desenrotllament d'este pla.
4. Planificació i temporització durant el curs escolar d'activitats que s'han de realitzar amb la finalitat d'assolir els objectius del pla.
5. Recursos materials, humans i organitzatius per a la consecució d'este pla.
6. Avaluació de resultats.

Article 5. Elaboració, desenrotllament, aprovació i aplicació
1. Els centres docents elaboraran, desenrotllaran, aprovaran i aplicaran, d'acord amb els objectius generals i continguts establits en esta orde, un pla per al foment de la lectura.
2. A este efecte, en cada centre es constituirà una comissió coordinadora d'este pla, que estarà composta per:
a) La direcció d'estudis.
b) Els coordinadors o les coordinadores d'etapa.
c) Els coordinadors i les coordinadores de cicle, en el cas d'Educació Infantil i Educació Primària; o bé les direccions de departament, en el cas d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
d) El professorat responsable de la biblioteca.
3. En l'elaboració del pla que realitze la comissió coordinadora de cada centre, es durà a terme un estudi inicial, la finalitat del qual serà la identificació de les necessitats i la recollida d'informació sobre hàbits lectors i sobre la freqüència en l'ús dels recursos materials disponibles en el centre. Esta informació servirà com a base i com a justificació del pla de lectura que s'ha d'elaborar.
4. El Pla de foment de la lectura haurà d'aprovar-se pel consell escolar del centre, formarà part del projecte educatiu, i s'inclourà en la programació general anual del centre.
5. Les comissions coordinadores dels plans de foment de la lectura promouran la col·laboració amb les associacions de mares i pares, amb les associacions d'alumnat, així com amb entitats públiques o privades que duguen a terme iniciatives i projectes que contribuïsquen al desenrotllament i foment de la lectura en els centres escolars i el seu entorn.


Article 6. Seguiment i avaluació
1. El Pla de foment de la lectura serà revisat i actualitzat anualment. Al finalitzar el curs, la comissió coordinadora del Pla de foment de la lectura realitzarà una memòria d'este, que serà inclosa en la memòria final de curs. En la dita memòria haurà d'arreplegar-se el seguiment i l'avaluació efectuats sobre el pla, així com les propostes de millora a incorporar durant el curs escolar següent.
2. L'avaluació realitzada haurà de valorar:
a) Els avanços de l'alumnat quant a hàbits lectors.
b) Les activitats exercides en el pla.
c) La consecució dels objectius proposats.
d) El aprofitament dels recursos del centre.
e) Altres continguts previstos en el pla.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Centres de bones pràctiques
1. La conselleria competent en matèria d'educació establirà els mecanismes per al reconeixement als centres que promoguen les bones pràctiques en l'àmbit del pla de foment de la lectura.
2. A fi d'incentivar els plans de foment de la lectura, la conselleria competent en matèria d'educació podrà convocar mitjançant una resolució, amb caràcter anual, convocatòries públiques de premis de bones pràctiques quant al foment de la lectura.

Segona. Models de Pla per al foment de la lectura
La direcció general competent en matèria d'ordenació i de centres docents facilitarà als centres docents un model orientatiu de Pla per al foment de la lectura.

Tercera. Difusió i supervisió de la norma
1. La Inspecció Educativa vetlarà pel compliment del que establix esta orde.
2. Els equips directius dels centres públics i la direcció dels centres privats concertats compliran i faran complir el contingut d'esta orde i difondran el seu contingut entre els membres de la comunitat educativa.

Quarta. Interpretació i aplicació
Es faculta la direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte totes les resolucions i instruccions que siguen necessàries per a la interpretació i l'aplicació del que disposa esta orde.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Calendari d'aplicació
L'elaboració del Pla de foment de la lectura en els centres docents a què es referix esta orde ha de realitzar-se a partir del curs escolar 2011-2012.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa esta orde.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 7 de juny de 2011

El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

linea
Mapa web