Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2005-2006 impartisquen cicles formatius de Formació Professional EspecíficaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5049 de 14.07.2005
Número identificador:  2005/X8127
Referència Base de Dades:  3798/2005
 

 • Anàlisi jurídica

  Texto
  Texto Texto2
  Data d'entrada en vigor: 15.07.2005
  Data de fi de vigència: 14.07.2006
  Notes: Es dicten instruccions sobre l'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres que impartixen cicles formatius de Formació Professional Específica (FPE).
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Cultura, Educació i Esport;DG Ensenyament
  Grup temàtic: 000
  Descriptors:
    Temàtics: organització de l'ensenyament, ensenyament professional, formació professionalRESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2005-2006 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica (FPE). [2005/X8127]

L'ordenació de la Formació Professional Específica, ve desenvolupada en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i a través dels reials decrets de títols i currículums, decrets i ordes han anat regulant múltiples aspectes d'estes ensenyances.

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE de 20 de juny), que té per objecte l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació, que responga amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives al llarg de tota la vida, establix els principis del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, crea el Catàleg Nacional de Qualificacions i fa referència a una oferta integradora de Formació Professional.

La Llei Orgànica10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació (BOE de 24 de desembre), modifica l'accés a la Formació Professional, al mateix temps que introduïx una major flexibilitat en les proves d'accés a fi d'ampliar les possibilitats dels alumnes per a completar la seua formació a través de la via que en cada moment responga als seus interessos, expectatives i circumstàncies personals, en el context d'un nivell educatiu de qualitat capaç de donar resposta a les demandes de la societat.

El Reial Decret 362/2004, de 5 de març (BOE de 26 de març), establix l'ordenació general de la formació professional específica, fent referència a la seua definició i finalitats; la seua ordenació; les ensenyances comunes; els currículums formatius; l'accés i admissió; efectes dels títols, acreditació i avaluació i; les revalidacions i exempcions.

L'Orde 2764/2002, de 30 de novembre, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE de 8 de novembre), va regular els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació acadèmica i mobilitat de l'alumnat que curse les ensenyances de Formació Professional Específica.

Esta resolució té, doncs, per objecte, en base a la normativa indicada, establir normes que faciliten la gestió docent de la FPE en aspectes tals com l'accés, l'avaluació, les convocatòries, la promoció, l'accés a la Formació en Centres de Treball (FCT) i la seua exempció, l'ompliment de documentació, les programacions didàctiques, el projecte curricular..., i tots aquells aspectes que garantisquen el desenrotllament educatiu de l'alumnat.

En virtut d'això, vistes les funcions que li són atribuïdes en el Decret 115/2003, d'11 de juliol (DOGV de 14 de juliol), del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació I Esport, i l'article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC), esta Direcció General ha resolt dictar, per al curs escolar 2005/2006, les següents

Instruccions:

Primer. Àmbit d'aplicació

La present resolució s'aplicarà, per al curs 2005-2006 en els centres de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a impartir les ensenyances corresponents a la Formació Professional Específica.

Segon. Admissió de l'alumnat a la FPE

Respecte a l'admissió de l'alumnat es farà el que disposen les resolucions de les corresponents direccions territorials de Cultura, Educació i Esport per als cicles de grau mitjà i en l'Orde de 26 d'abril de 2004 (DOGV de 5 de maig) de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, per a cursar ensenyances de Formació Professional Específica de grau superior i la Resolució de 28 d'abril de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual s'establix el calendari i el procediment per a la inscripció, admissió i matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2005/2006 (DOGV de 6 de maig).

Tercer. Proves d'accés

Respecte a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior es farà el que disposen els articles 16, 17, 18 i 19 del Reial Decret 362/2004, de 5 de març (BOE de 26 de març), anteriorment mencionat.

Quart. Caràcter de l'avaluació

L'article 27 del Reial Decret 362/2004, establix que:

– l'avaluació de les ensenyances de formació professional específica serà contínua i tindrà en compte el progrés de l'alumne respecte a la formació adquirida en els distints mòduls que componen el cicle formatiu corresponent.

– L'avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius de cada mòdul expressats en termes de capacitats, i els respectius criteris d'avaluació dels mòduls, així com les realitzacions i criteris de realització de les unitats de competència corresponent.

– En l'avaluació del mòdul de formació en centres de treball col·laborarà el responsable de la formació de l'alumnat, designat pel corresponent centre de treball, durant el seu període d'estada en este.

– La superació d'un cicle formatiu requerirà l'avaluació positiva de tots els mòduls que el componen.

Per això, els criteris i els procediments d'avaluació aplicats pel professorat tindran en compte la competència professional característica del títol, que constituïx la referència per a definir els objectius generals del cicle formatiu, els objectius expressats en termes de capacitats, les habilitats i els criteris d'avaluació dels mòduls professionals que el conformen, així com la capacitat de l'alumnat per a:

– Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent, els mecanismes d'inserció professional, les tècniques d'autoocupació i fomentar el caràcter emprenedor.

– Conéixer la legislació laboral bàsica i els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, i adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a treballar en condicions de seguretat i previndre els possibles riscos derivats de les situacions de treball.

– Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges així com de possibles adaptacions al canvi de les qualificacions.

Quint. Procés d'avaluació

L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requerix la seua assistència regular a les classes i activitats programades per als distints mòduls professionals del cicle formatiu.

El procés d'avaluació de la Formació Professional Específica implica, almenys, les actuacions següents:

a) avaluació de cada mòdul professional.

b) avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la formació en centres de treball (FCT).

c) avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT).

d) qualificació final del cicle formatiu.

En les sessions d'avaluació, que presidirà el tutor del grup, estarà present l'equip educatiu, un membre de l'equip directiu del centre i, si n'hi haguera, el professor o professors especialistes.

a) Avaluació de cada mòdul professional

Tindrà lloc, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu en què es qualificaran els mòduls professionals, que formant part del curs corresponent, hagen sigut completament impartits.

Després de cada sessió d'avaluació, els alumnes seran informats individualment i per escrit del seu progrés en l'obtenció dels objectius generals del cicle formatiu i dels objectius específics (capacitats terminals) dels mòduls professionals qualificats.

b) Avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la formació en centres de treball (FCT)

En finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, i amb antelació a l'inici de la formació en centres de treball, tindrà lloc una sessió d'avaluació en què es decidirà la qualificació final dels distints mòduls professionals cursats. L'equip educatiu determinarà, atenent al que especifiquen els apartats onze i dotze d'esta resolució, l'accés a la FCT.

L'avaluació positiva de tots els mòduls cursats en el centre educatiu permetrà calcular la nota mitjana, que serà la qualificació final del cicle una vegada superat el mòdul de FCT.

c) Avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT).

– L'avaluació del mòdul de FCT té per objecte la comprovació de la competència professional; i per això, ha d'entendre's com el procés orientat a aconseguir prou evidència de realitzacions i/o resultats professionals que permeten jutjar o inferir la competència professional de l'alumne. Per tant, els mètodes d'avaluació d'este mòdul han de ser orientats a obtindre evidència de la dita competència.

– Tal com indica el citat RD 362/2004, en l'avaluació del mòdul de FCT col·laborarà el responsable de formació de l'alumne designat pel centre de treball (instructor) durant el seu període d'estada en este. Esta col·laboració en l'avaluació s'expressarà de dos formes:

a) Durant el desenrotllament de la FCT, valorant les activitats indicades en l'Informe valoratiu de l'instructor i en les trobades que es tinga amb el professor-tutor en les seues visites periòdiques al centre de treball.

b) Al final del procés, omplint l'apartat Avaluació global de l'informe.

– Si la FCT haguera tingut lloc en diverses empreses, se demanarà Informe valoratiu de l'instructor, en cada una d'elles.

– Per a efectuar l'avaluació es comptarà, amb els documents següents:

– L'Informe valoratiu de l'instructor

– Els Fulls setmanals de realització de la FCT.

– I aquells que requerisca el professor-tutor per a realitzar una avaluació sistemàtica i objectiva.

– Tindrà lloc, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu, en què es qualificarà el mòdul de FCT de l'alumnat que l'haja finalitzat.

L'acta d'avaluació del mòdul de FCT serà formalitzada, almenys, pel tutor i un membre de l'equip directiu i complementarà l'avaluació de la resta de mòduls del cicle formatiu quan la dita avaluació s'haja realitzat amb resultat positiu en tots ells.

d) Qualificació final del cicle formatiu

En aplicació de l'Orde 2764/2002, de 30 d'octubre, que regula els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació acadèmica i mobilitat de l'alumnat que curse la Formació Professional Específica, l'expressió de l'avaluació final de cada un dels mòduls professionals que componen el cicle formatiu es realitzarà en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10, sense decimals.

Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les restants.

La qualificació del mòdul professional de formació en centres de treball s'expressarà en termes d'Apte o No apte.

Els mòduls professionals convalidats, o que hagen sigut objecte de correspondència amb la pràctica laboral es qualificaran, respectivament, amb les expressions «convalidat» i «exempt».

La qualificació final del cicle formatiu, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques dels mòduls professionals, s'expressarà el resultat amb una xifra decimal.

Sext. Matrícules i convocatòries

Els alumnes podran matricular-se per a cursar un mateix mòdul professional un màxim de tres vegades.

Igualment, podran presentar-se a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional dels impartits en el centre educatiu, incloses les convocatòries ordinàries i les extraordinàries, un màxim de quatre vegades.

Aquells alumnes que hagen esgotat el nombre de convocatòries establides, podran optar a la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior corresponent de Formació Professional Específica, d'acord amb l'Orde de 10 de març de 2004 (DOGV de 28 d'abril) i l'Orde de 27 de gener de 2005 (DOGV d'11 de febrer) que regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional Específica, respectivament.

La no-presentació a una convocatòria s'avaluarà amb una qualificació numèrica d'1 i serà computada a efectes de la limitació indicada.

Les activitats del mòdul professional de formació en centres de treball només podran realitzar-se dos vegades, preferentment la segona en distint centre de treball que la primera.

L'alumnat podrà disposar per cada curs acadèmic, per als mòduls de centre educatiu, d'una convocatòria ordinària i una altra extraordinària com a màxim.

1. Convocatòries ordinàries:

a) Es realitzaran en el mes de juny per als mòduls del primer curs, tant dels cicles curts com dels de llarga duració.

b) Es realitzaran al finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, desembre o març, per als mòduls del 2n curs dels cicles de llarga duració.

2. Convocatòries extraordinàries:

a) Es realitzaran en el mes de setembre, per als mòduls pendents del primer curs, tant per als alumnes de primer com per als de segon curs amb mòduls pendents de primer.

b) Es realitzaran en el mes de juny, per als mòduls pendents del segon curs en els cicles llargs.

Sèptim. Anul·lació de matrícula

L'alumnat té dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els seus drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s'haguera matriculat.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se davant de la Direcció del centre docent on es trobe l'expedient acadèmic de l'alumnat sol·licitant, amb una antelació d'almenys dos mesos del final del període corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu i, seran resoltes després d'escoltar, si és procedent l'equip educatiu i el departament d'orientació, per la mateixa Direcció.

L'anul·lació de matrícula, quan la dita matrícula només incloga el mòdul de FCT, se sol·licitarà amb antelació a l'inici d'este.

Octau. Renúncia a l'avaluació

L'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació d'un o diversos mòduls, a fi que la dita convocatòria no li siga computada a efectes de la limitació indicada en el punt sext.

En este cas l'alumnat haurà d'acreditar que es troba en algunes de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de tipus físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que impedisquen la normal dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

Les sol·licituds de renúncia hauran de presentar-se davant la Secretaria del centre on està matriculat l'alumne, amb una antelació d'almenys 30 dies hàbils a la data prevista per a l'avaluació.

Les sol·licituds seran resoltes per la Direcció del centre, després d'escoltar, si és procedent, l'equip educatiu i el departament d'orientació.

La renúncia a la realització, i posterior avaluació, del mòdul de FCT se sol·licitarà amb antelació a l'inici d'este.

L'ús del dret per part de l'alumne a la renúncia a la convocatòria de tots o d'alguns mòduls professionals, es reflectirà en el Llibre de Qualificacions amb l'expressió «renúncia».

Nové. Accés a la convocatòria extraordinària en els cicles curts

Si al finalitzar el període de formació en el centre educatiu, i després de l'avaluació ordinària, l'alumne té pendents de recuperació mòduls la suma horària dels quals siga igual o menor a 240 hores, podrà accedir a la convocatòria extraordinària. Si, al contrari, els mòduls pendents sumen més de 240 hores, l'autorització d'accés a la convocatòria extraordinària serà decisió de l'equip educatiu i esta figurarà en l'acta corresponent.

En el cas que l'equip educatiu decidisca la repetició de cursar els mòduls pendents, la no presentació a la convocatòria extraordinària de setembre no comptarà a efectes de les limitacions indicades en el punt sext.

Deu. Promoció a segon curs. Cicles llargs

Si en finalitzar el primer curs (convocatòria ordinària de juny) l'alumne té pendents de superació mòduls la suma horària dels quals no siga superior a 240 hores, podrà accedir al curs següent. L'avaluació dels mòduls pendents corresponents es realitzarà en la convocatòria extraordinària de setembre.

Si al finalitzar la convocatòria ordinària (juny) els mòduls no superats sumen més de 240 hores l'equip educatiu decidirà si els alumnes repetixen, de forma presencial, els mòduls pendents o si accedixen a la convocatòria extraordinària (setembre) i així figurarà en l'acta corresponent.

En el cas que l'equip educatiu haja decidit la repetició dels mòduls pendents, la no presentació a la convocatòria extraordinària de setembre no comptarà a efectes de les limitacions indicades en el punt sext.

Si després de la convocatòria extraordinària de setembre les hores lectives dels mòduls pendents sumen més de 240 hores, l'alumnat haurà de cursar-los novament i no se li permetrà l'accés a segon curs.

Si, al contrari, els mòduls pendents sumen 240 hores o menys, l'alumne promociona a segon curs i haurà de realitzar les activitats de recuperació que per als dits mòduls programe l'equip educatiu.

Onze. Accés a la FCT en els cicles curts

Amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul de FCT els alumnes hauran d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

La FCT es realitzarà durant el segon curs escolar, per la qual cosa l'alumnat hi haurà de formalitzar la matrícula del dit mòdul.

No obstant això, l'alumnat que tinga pendent de superació un o més mòduls la suma horària dels quals siga igual o inferior a 240 hores podrà accedir o no a la FCT en funció de la decisió de l'equip educatiu:

a) Si s'autoritza l'accés a la FCT, haurà de presentar-se per a recuperar els mòduls pendents. Per això, durant el període de realització del mòdul de FCT hauran de compatibilitzar-la amb l'assistència a classe i/o el seguiment de les activitats de recuperació que s'establisquen.

L'alumnat formalitzarà la matrícula dels mòduls pendents i del mòdul de FCT.

b) Si l'equip educatiu no autoritza l'accés a la FCT hauran de repetir com a alumnes escolaritzats el mòdul o mòduls pendents, matriculant-se només dels dits mòduls.

Dotze. Accés a la FCT en els cicles llargs

Amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul de FCT els alumnes hauran d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

La FCT es realitzarà durant el segon curs escolar a partir dels mesos de gener o abril, segons es tracte de cicles llargs amb un o dos trimestres en el centre educatiu respectivament, i una vegada realitzada l'avaluació dels mòduls impartits en el centre educatiu. La dita avaluació no podrà celebrar-se abans de l'última setmana lectiva del mes de desembre o de l'última setmana lectiva del mes de març, respectivament, una vegada finalitzades les accions formatives i impartides les hores curriculars corresponents als dits mòduls.

Després de l'avaluació de desembre o març l'equip educatiu decidirà si els alumnes que tenen pendents mòduls (inclosos els possibles de 1r) accedixen o no a la FCT, aplicant els mateixos criteris del punt anterior.

Tretze. Exempció del mòdul de FCT

La Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, establix, en l'article 34.2, que el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de formació pràctica en centres de treball, del qual podran quedar totalment o parcialment exempts els que acrediten una experiència laboral que es corresponga amb els estudis professionals que es desitgen cursar.

El Reial Decret 362/2004 de 5 de març, pel qual s'establix l'ordenació general de la formació professional específica (BOE de 26 de març), preveu, en l'article 30, la possibilitat d'exempció del mòdul de FCT per la seua correspondència amb l'experiència laboral indicant que:

– Podrà determinar-se l'exempció total o parcial del mòdul de formació en centres de treball per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar les capacitats corresponents al dit mòdul.

L'experiència laboral a què es referix l'apartat anterior s'acreditarà aportant de manera acumulativa els documents següents:

a) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a què estiguera afiliat, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització), els períodes en alta i el número total de dies acreditats, o si és procedent, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o, de qualsevol altre mitjà de prova admés en dret.

b) Certificat de l'empresa on haja adquirit l'experiència laboral, en què conste específicament la duració del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què s'ha realitzat la dita activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris.

D'acord amb l'anterior normativa, el procediment a seguir per a sol·licitar la dita exempció serà el següent:

1. L'alumnat que, per la seua experiència laboral, considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals, del mòdul professional de formació en centres de treball, podrà sol·licitar la seua exempció al formalitzar la matrícula d'este; no obstant això, també podrà sol·licitar-lo fora del període de matrícula, sempre amb una antelació de dos mesos a la data prevista per a la seua realització.

En els cicles curts es podrà sol·licitar l'exempció del mòdul de FCT durant el primer curs del cicle, serà efectiva després de la matriculació del mòdul de FCT en el segon curs escolar.

2. A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació indicada en a) i b) anteriorment citats i s'haurà d'acreditar, en els certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral corresponent, un període mínim de cotització de 150 dies.

3. El professor-tutor elaborarà un informe de cada una de les sol·licituds sobre la possibilitat o no d'exempció, contrastant la documentació presentada amb les capacitats terminals a aconseguir en el mòdul de FCT, i proposarà en conseqüència, la possibilitat o no d'exempció i si esta ha de ser total o parcial.

4. Les direccions dels IES constituiran comissions d'avaluació que, després de l'estudi dels expedients, emetran resolució individualitzada respecte d'això. Les comissions estaran presidides pel director/a de l'IES i integrades per dos professors de la Família Professional corresponent proposats per la direcció.

5. Contra la resolució de la direcció de l'IES, els interessats podran presentar recurs d'alçada, en el termini d'un mes des de la notificació, davant la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport que corresponga; extrem que haurà de constar en la resolució.

6. Les resolucions sobre sol·licituds d'exempció corresponents a l'alumnat dels centres privats (amb ensenyaments concertats o no) adscrits a l'IES, seran comunicades al corresponent centre per al seu trasllat als interessats.

Catorze. Període de realització de la FCT

El mòdul de Formació en Centres de Treball es realitzarà, amb caràcter general, al final del cicle formatiu i dins del curs escolar, amb un horari que s'ajustarà, en la mesura que es puga, al de l'empresa o institució en què es realitze.

La realització del mòdul de FCT en període extraordinari, requerirà l'autorització expressa de la Direcció General d'Ensenyament.

La sol·licitud d'autorització de període extraordinari es remetrà a la corresponent Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport, i inclourà la justificació raonada, el calendari i horaris proposats, així com el sistema i les condicions per al seguiment i control tutorial.

La Direcció Territorial remetrà la proposta, junt amb un informe tècnic de la Inspecció Educativa, a la Direcció General d'Ensenyament, qui resoldrà.

La sol·licitud del període extraordinari haurà de tramitar-se, almenys, tres mesos abans que es pretenga que siga efectiu.

Quinze. Documents del procés d'avaluació

Respecte als documents del procés d'avaluació, es farà el que disposa l'Orde ECD/1923/2003, de 8 de juliol, per la qual s'establixen els elements bàsics dels documents d'avaluació, de les ensenyances escolars de règim general regulades per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per a garantir la mobilitat dels alumnes (BOE d'11 de juliol), i en l'Orde ECD/2764/2002, de 30 d'octubre (BOE de 8 de novembre), per la qual es regulen els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació acadèmica i mobilitat de l'alumnat que curse la Formació Professional Específica establida en la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

D'acord amb esta normativa, es consideren documents del procés d'avaluació de la Formació Professional Específica, l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, el llibre de qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats, dels quals els dos últims tenen la condició de bàsics i garantixen la mobilitat acadèmica dels alumnes.

En cas de trasllat d'un alumne d'un centre a un altre, les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals establits en el Reial Decret d'ensenyances mínimes de cada títol, mantindran la seua validesa acadèmica a tots els seus efectes.

Així mateix, quan un alumne es trasllade a un altre centre sense haver conclòs el cicle formatiu, s'elaborarà, amb caràcter preceptiu, un informe d'avaluació individualitzat, firmat pel professor tutor del grup, que contindrà, almenys, els elements següents:

a) Apreciació sobre el grau de consecució de les capacitats enunciades en els objectius generals del cicle i en cada un dels mòduls.

b) Apreciació sobre el grau d'assimilació dels continguts dels diferents mòduls.

c) Qualificacions parcials en el cas que s'hagueren emés en este període.

d) Aplicació, si és procedent, de mesures educatives complementàries.

El certificat acadèmic s'estendrà a l'alumnat que haja superat la totalitat dels mòduls d'un cicle formatiu.

Setze. Revalidacions

Les revalidacions entre mòduls professionals de distints cicles formatius, estan regulades per l'Orde de 20 de desembre de 2001 (BOE de 9 de gener de 2002), per la qual es determinen revalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu i per l'Orde ECD/1842/2002, de 9 de juliol (BOE del 19 de juliol), per la qual es rectifiquen errors advertits en l'Orde de 20 de desembre.

Segons el que establix el capítol VII del Reial Decret 362/2004, anteriorment mencionat, els qui hagen superat mòduls associats a unitats de competència incloses en qualificacions que formen part del Catàleg Nacional de Qualificacions, i estiguen en possessió de la corresponent acreditació emesa per l'autoritat competent, tindran convalidats els dits mòduls al cursar un cicle formatiu que els incloga.

Igualment, els que estiguen en possessió de la corresponent acreditació d'alguna unitat de competència inclosa en qualificacions que formen part del Catàleg Nacional tindran convalidat el mòdul associat a aquella al cursar un cicle formatiu que l'incloga.

Quant a la revalidació d'altres mòduls formatius, es farà el que disposa l'Article 29, d'este Reial Decret.

Les revalidacions entre els mòduls pertanyents a cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica i les matèries de Batxillerat s'establixen en l'annex IV del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE de 8 de maig).

La sol·licitud de revalidació anirà acompanyada d'un certificat acadèmic oficial o, si és procedent, fotocòpia del títol o del llibre de qualificacions degudament compulsades.

Les sol·licituds de revalidació, requeriran la matriculació prèvia en un centre docent públic dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de la finalització del període de matrícula.

Les revalidacions seran resoltes per la Direcció del centre públic on s'efectue la matrícula. Contra estes resolucions, els interessats podran presentar, en el termini d'un mes des de la notificació, recurs d'alçada davant de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent.

Els mòduls professionals i les matèries de Batxillerat que hagen sigut objecte de revalidació es registraran en l'expedient acadèmic de l'alumne, en les actes d'avaluació i en el llibre de qualificacions com «convalidat“.

Dèsset. Ompliment del llibre de qualificacions

Per a l'ompliment del llibre de qualificacions, es farà el que disposa la Resolució de 20 d'abril de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions de la Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV de 12 de maig)

Díhuit. Accés a la Universitat.

Als efectes de l'accés als ensenyaments universitaris que es determinen en la disposició transitòria primera del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, de desenrotllament de determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu (BOE de 8 de maig) (annex X del citat Reial Decret), es farà el que disposa la normativa específica a l'efecte.

Dènou. Activitats del professorat quan l'alumnat està realitzant o ha realitzat el mòdul de FCT.

El projecte curricular que realitze l'equip educatiu del cicle formatiu preveurà les activitats que haja de desenrotllar el professorat que tinga assignat mòduls professionals que s'impartixen en el centre educatiu només en el primer trimestre o en els dos primers trimestres del curs escolar.

La Direcció del centre educatiu garantirà fins al final del període lectiu, l'horari docent de tot el professorat i decidirà les activitats a realitzar, en funció de les necessitats particulars de l'alumnat, buscant la major eficàcia dels recursos docents.

Les activitats podran consistir, entre altres en:

– Programació i impartició de classes de recuperació de l'alumnat amb mòduls pendents, estiguen o no realitzant la FCT, i la realització de l'avaluació extraordinària dels dits alumnes. Per a això, el professorat continuarà impartint les hores lectives corresponents als mòduls que tinga assignats.

– Compartir, amb el professor corresponent, la docència d'aquells mòduls l'atribució docent de la qual corresponga a la seua especialitat i que en principi no són susceptibles de desplegament en els quadres horaris establits per la Direcció General d'Ensenyança.

– Impartir a l'alumnat de FPE, fent-lo compatible amb la realització de la FCT, mòduls professionals optatius que milloren la qualificació professional i afavorisquen la seua inserció professional o impartir els cursos especials destinats a la preparació de la prova específica per a la obtenció dels diferents carnets professionals.

– Quan el nombre d'alumnes o la distribució geogràfica de les empreses on s'estiga realitzant la FCT ho aconselle, col·laborar amb els professors tutors en el seu seguiment.

El professor-tutor de 2n curs d'un cicle curt dedicarà el temps assignat a la dita tutoria, una vegada que tots els alumnes hagen finalitzat la FCT a:

– El seguiment de la realització de la FCT de l'alumnat procedent d'altres situacions no ordinàries.

– A la programació i organització de la FCT de l'alumnat del pròxim curs escolar.

A alguna de les activitats relacionades anteriorment amb caràcter general.

Totes les activitats decidides per la Direcció del centre educatiu, després de consulta amb els respectius Departaments Didàctics, figuraran en l'horari lectiu del professorat, completant la seua dedicació docent.

La Inspecció Educativa, supervisarà el desenrotllament de les mencionades activitats.

Vint. Idioma estranger

Mentre no es desenvolupe el que establix l'article 10 del Reial Decret 362/2004, de 5 de març (BOE de 26 de març), en els cicles formatius en què en el seu currículum s'establisca l'ensenyança d'idioma o idiomes estrangers, els centres podran oferir, fins a un total de 3 hores setmanals en funció de les disponibilitats de professorat, altres mòduls d'idioma estranger distints als inclosos en el dit currículum, adequats en cada cas, al perfil professional del cicle. Estes hores seran incrementades a l'horari lectiu i tindran per a l'alumnat la consideració de matèria opcional.

La qualificació d'estes matèries opcionals no figurarà en les actes d'avaluació ni en els llibres de qualificacions de Formació Professional. Quan siguen superades per l'alumnat el centre estendrà un certificat d'acreditació del nivell aconseguit.

Per a la constitució efectiva dels grups que cursen estes matèries opcionals es requerirà un mínim de 10 alumnes.

Vint-i-u. Avaluació dels processos d'ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

1. Els professors avaluaran l'aprenentatge dels alumnes, el procés d'ensenyança i la seua pròpia pràctica docent en relació amb els objectius del currículum, amb les necessitats educatives del centre i amb les característiques dels alumnes, la qual cosa implicarà l'avaluació i revisió, si és procedent, del projecte curricular de cicle i de les programacions didàctiques que estiguen desenvolupant.

2. La Comissió de Coordinació Pedagògica proposarà al claustre, per a la seua aprovació, el pla d'avaluació de la pràctica docent i del projecte curricular.

L'avaluació del projecte curricular de cicle es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) L'adequació dels objectius de la formació professional especifica al context socioeconòmic i cultural de l'institut.

b) El pla d'orientació i d'acció tutorial.

c) L'organització i distribució de l'horari i dels espais.

3. Al finalitzar cada curs acadèmic, els departaments didàctics avaluaran les seues programacions a la vista dels resultats aconseguits pels alumnes.

L'avaluació de les programacions didàctiques es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) La selecció, distribució i seqüenciació dels continguts.

b) Els criteris d'avaluació.

c) La metodologia didàctica aplicada.

d) Els materials i recursos didàctics utilitzats.

e) Els criteris establits per a adoptar les mesures d'atenció a la diversitat i realitzar les adaptacions curriculars per als alumnes que les necessiten.

f) Els resultats obtinguts pels alumnes en el mòdul de Formació en Centres de Treball, en especial la seua inserció professional.

4. Els resultats de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes, dels processos d'ensenyança i del projecte curricular de cicle s'inclouran en la memòria de final de curs.

A partir d'estos resultats s'hauran de modificar aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular que hagen sigut detectats com poc adequats a les característiques dels alumnes i al context escolar, socioeconòmic i cultural del centre.

Vint-i-dos. Títols

Conforme a l'article 8.1 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE 20 de juny): «els títols de formació professional i els certificats de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i tindran els efectes que li corresponguen d'acord amb la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els Estats membres de la Unió Europea. Els dits títols i certificats acrediten les corresponents qualificacions professionals als qui els hagen obtingut i produïxen els corresponents efectes acadèmics segons la legislació aplicable“.

Per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals corresponents als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, es farà el que disposa l'Orde de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a l'expedició d'estos títols (DOGV del 4 de setembre) i per l'Orde de 24 de juny de 1999, per la qual es modifica l'Orde de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

Vint-i-tres. Alumnes amb necessitats educatives especials

De conformitat amb el que estabix el Decret 39/1998 de 31 de març del Govern Valencià, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV de 17 d'abril), article 23, els alumnes i alumnes amb necessitats educatives especials permanents podran seguir estudis de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior amb les adaptacions en els mòduls i cicles que corresponguen.

Per a donar resposta educativa adequada per a l'alumnat amb necessitats educatives especials en Formació Professional Específica, s'estarà al que disposa l'Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària (DOGV de 14 d'abril).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que es regule el dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en les noves etapes configurades per la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, s'aplicarà la regulació, el procediment i els terminis continguts en l'Orde de 23 de gener de 1990, d'esta Conselleria, per la qual es regula l'exercici del dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en els nivells d'ensenyances no universitàries, i en la Resolució de 23 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa (publicades en el DOGV del 7 de febrer).

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda sense efectes la Resolució de 23 de juny de 2004 de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2004-2005 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica. (DOGV de 12 de juliol).

DISPOSICIÓ FINAL

La direcció de cada centre educatiu complirà i farà complir el que estabix esta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

La Inspecció Educativa vetlarà pel compliment del que establix esta resolució.

València, 6 de juliol de 2005.– El director general d'Ensenyament: Josep Vicent Felip i Monlleó.

Mapa web