Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la GeneralitatTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7181 de 27.12.2013
Número identificador:  2013/12400
Referència Base de Dades:  011698/2013
 LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat [2013/12400]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULLa Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014 establix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució de la qual exigix l'aprovació de diverses normes. Esta llei arreplega, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.IEn el capítol I s'inclouen les modificacions del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats introduïdes en esta són les següents:A) En el títol II, referent a les taxes en matèria d'hisenda i administració pública, en primer lloc, es modifica el quadro de tarifes de la taxa per venda d'impresos (capítol II) per a adequar-les al cost actual de tals impresos per a la Generalitat; en segon lloc, dins del capítol IV, relatiu a la taxa per altres servicis administratius, d'una banda, es rebaixa latarifa per expedició dels certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda valenciana de la taxa per altres servicis administratius, per a reduir costos indirectes als ciutadans i empreses que contracten amb la Generalitat o pretenen accedir a subvencions o ajudes; i, per l'altre, se suprimix l'epígraf 2.1.2 de tarifa, relatiu a l'expedició de certificats relatius a les activitats de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), tenint en compte que estos certificats es descarreguen en línia pels mateixos sol·licitants.B) En el títol III «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions», dins del capítol III «Taxa per insercions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», es modifica la descripció de l'epígraf de la tarifa reduïda d'inserció, per a especificar que resultarà aplicable quan el document es remeta a través de l'aplicació de gestió del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

C) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport, en primer lloc, en relació a la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera (capítol I de l'esmentat títol), es modifica la descripció de l'epígraf de tarifa A.0 «Carnet de taxista», per a adaptar-lo a l'actual regulació sectorial en la matèria. En este sentit, l'article 57 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana preveu l'obligatorietat de mostrar en lloc visible per a l'usuari del taxi la identitat del conductor, i s'establix, mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 2011, de la Presidència de l'Agència Valenciana de Mobilitat, que la targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de taxi substituirà el carnet de taxista per a l'acreditació de la capacitació professional, la qual cosa determina la necessitat d'adaptar la descripció de la tarifa en qüestió per a arreplegar ambdós tipus d'identificació; en segon lloc, en relació amb la taxa per servicis administratius (capítol V del títol) es completa la descripció dels servicis administratius subjectes a gravamen amb un nou supòsit del fet imposable de la taxa, relatiu a l'expedició d'altres certificats no inclosos en altres apartats específics o d'informes a instància de part, a fi d'adequar el quadro de supòsits subjectes a la taxa a l'actual realitat prestacional, i se'n fixa una tarifa per al nou supòsit.D) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:

a) Es modifiquen determinats epígrafs de tarifes de la taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), relacionats amb l'expedició de títols tècnics, títols de tècnic superior i amb l'expedició de certificats acadèmics referits a ensenyaments d'idiomes, per a acostar-los al cost real dels servicis, sense superar-los en cap cas.

b) En segon lloc, en relació amb la taxa per altres servicis administratius en matèria educativa (capítol IV) s'introduïx un nou supòsit de fet imposable, relatiu a l'expedició de certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de València, i se'n fixa la tarifa corresponent.c) En tercer lloc, dins de la regulació de la taxa per ensenyances de règim especial (capítol V), s'actualitzen les tarifes dels ensenyaments d'idiomes per a adequar-les als costos efectius dels servicis retribuïts amb la taxa, dins dels límits establits per l'apartat tres de l'article 138 del mateix text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.d) En quart lloc, en relació amb la taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), es duen a terme les modificacions següents:1) Amb l'objecte de mitigar la repercussió de les dificultats econòmiques en els estudis universitaris, es modifica l'actual normativa de pagament de la taxa per a ampliar el període de fraccionament de pagament a la totalitat dels mesos del curs acadèmic, amb caràcter excepcional i a petició de l'estudiant.

2) La llibertat d'elecció de l'itinerari acadèmic com a element fonamental de la necessària flexibilitat del sistema universitari, adquirix especial sentit en aquelles titulacions que, per estar adscrites a la mateixa branca de coneixement, compartixen la formació de caràcter bàsic en els primers cursos. Per això, es considera convenient eliminar els obstacles de tipus econòmic que dificulten la possibilitat real de dur a terme esta reorientació per part dels estudiants de grau, i prima, al mateix temps, la seua permanència en la mateixa universitat, la qual cosa es du a terme per mitjà de l'establiment d'una exempció, amb determinades condicions, de la taxa de reconeixement de crèdits quan es tracte d'estudiants de grau que obtinguen este reconeixement de crèdits de caràcter bàsic, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en què es duga a terme aquell reconeixement.3) Finalment, s'actualitza el quadro de tipus de gravamen de la taxa, i es modifiquen dos tarifes relatives als estudis de doctorat, en consonància amb el que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, i el Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol.

e) En quint lloc, en relació amb la taxa per l'expedició del Carnet Jove (capítol VIII), s'amplia el quadro d'exempcions i bonificacions als discapacitats, depenent el benefici fiscal del grau de discapacitat reconegut oficialment.

f) Finalment, en la taxa per servicis per a la millora de la qualitat de l'educació superior realitzats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (capítol XI), es modifiquen les referències a l'òrgan que presta els servicis, emprant la seua actual denominació oficial, i es modifica la denominació de l'epígraf de tarifa 2.4, relatiu a l'avaluació i emissió dels informes per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials, per a ajustar-la al que disposa el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris.

E) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:

a) En primer lloc, respecte a la taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I), es modifiquen els aspectes següents:

1) S'establix un supòsit d'exempció de la taxa per a les víctimes d'actes de violència sobre les dones que tinguen lloc en el territori de la Comunitat Valenciana, sempre que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2) En l'àmbit de les tarifes per processos hospitalaris i per activitats hospitalàries, es modifiquen la denominació o imports de determinats epígrafs de tarifes i se'n creen o se'n suprimixen altres, en consonància amb l'actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats.

b) En segon lloc, en relació amb la taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), igualment, es modifiquen la denominació o imports de determinats epígrafs de tarifes i se'n creen o se'n suprimixen altres, en consonància amb l'actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats.

c) En tercer lloc, respecte a la taxa per servicis sanitaris (capítol III), es modifica l'import de determinats epígrafs tarifaris relacionats amb servicis prestats a clíniques dentals, dins del Grup IX, relatiu als «Servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, certificacions sanitàries de transport sanitari i emissió de duplicats de resolucions i certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris», i es creen, a més, dos epígrafs nous de tarifes (5 i 6), relatius, respectivament, a la tramitació de l'autorització i registre per a la creació de biobancs, i al reconeixement d'interés sanitari per als actes de caràcter científic.d) En quart lloc, en l'àmbit de la taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat (capítol IV), s'amplia l'actual quadro d'exempcions i bonificacions de la taxa, estenent l'actual exempció del pagament de les tarifes del Grup V «Acreditació d'activitats de formació continuada de les professions sanitàries», aplicable fins al moment als ens els centres del qual, servicis i establiments integren la xarxa sanitària pública valenciana, als col·legis professionals de les professions sanitàries, amb l'objectiu de fomentar l'accés del personal sanitari públic a la formació, reciclatge i capacitació professionals.F) En el títol VII de l'esmentat text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç, s'inclouen les modificacions següents:

a) Es creen dos nous de tipus de gravamen de la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I), un relatiu a la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, prevista per la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, i, l'altre, relatiu a la tramitació dels plans especials associats a l'explotació de recursos minerals, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional tercera del Decret 82/2005, de 22 d'abril, del Consell, d'Ordenació Ambiental d'Explotacions Mineres en espais Forestals de la Comunitat Valenciana.b) Es modifica el capítol III, fins ara relatiu a la taxa per servicis administratius de l'Agència Valenciana de l'Energia, que passa a regular les taxes per servicis administratius de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, com a conseqüència del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que ha suprimit, entre altres organismes, l'Agència Valenciana de l'Energia i l'empresa pública Seguretat i Promoció Industrial SA (SEPIVA), i assumix les seues funcions l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. D'esta manera, per mitjà de la nova taxa es retribuïxen els servicis relacionats, d'una banda, amb la tramitació administrativa de les inscripcions en el Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis, a l'empara del que disposa el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis de nova construcció, i del Decret 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, servicis que gestionava anteriorment l'Agència Valenciana de l'Energia; i, per l'altre, els servicis, anteriorment prestats pel SEPIVA, relatius a l'anotació, registre i tramitació telemàtica de les actuacions realitzades pels organismes de control en el sistema informàtic AIRE per a la gestió, seguiment i control administratiu de les inspeccions obligatòries previstes en els distints reglaments de seguretat.c) Es crea una nova taxa per servicis tècnics i administratius en matèria de comerç i consum (capítol IV), relativa a servicis com ara: 1) l'expedició dels certificats acreditatius de la condició de botiga de conveniència per a la instal·lació de màquines expenedores de productes del tabac, de conformitat amb el que disposa l'apartat b de l'article 4 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes, en la seua redacció feta per la disposició addicional segona del Reial Decret Llei 14/2011, de 16 de setembre; 2) els servicis administratius derivats de la sol·licitud d'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE), en compliment del que disposa el Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes i en el Reial Decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s'adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte a les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes; i 3) els servicis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació, de conformitat amb el que disposa el Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació.G) Dins del títol VIII del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, sobre taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació, s'efectuen les modificacions següents:

a) En relació amb la taxa per ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries (capítol I), d'una banda, se suprimix del fet imposable de la taxa la inscripció de productes enològics en el Registre d'envasadors i embotelladors de vi i begudes alcohòliques, tenint en compte que l'actual normativa vigent en la matèria, la Llei 2/2005, de 27 de maig, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, no establix l'obligatorietat de mantindre un registre d'este tipus de productes; i, d'altra banda, s'introduïxen dos nous supòsits de fet imposable: 1) la renovació de la inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vi i begudes alcohòliques, en virtut del que disposa l'article 8, apartat 2, del Decret 8/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/2005, de 27 de maig, i 2) la inscripció en el Registre d'Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana, a l'empara, en este últim cas, del que disposa l'article 27 del Reglament 882/2004, de la Unió Europea, que establix l'obligatorietat d'establiment de taxes per a, entre d'altres operacions, l'autorització d'establiments de pinsos. A més, es fixen les corresponents tarifes per als nous fets imposables de la taxa.b) Pel que es referix a la taxa per la gestió tecnicofacultativa dels servicis agronòmics (capítol II), d'una banda, es crea un nou epígraf de tarifes de la taxa, relatiu a l'anàlisi de detecció, diagnòstic i identificació de procariotes (bacteris i fitoplasmes), i, per l'altre, s'establixen bonificacions en les anàlisis de protecció de vegetals (epígraf 6 de tarifes) en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix subjecte passiu.

c) Respecte de la taxa per prestació de servicis en matèria de ramaderia (capítol III), s'efectuen les modificacions següents: 1) en primer lloc, es reordena el quadro d'exempcions, se suprimixen dos dels supòsits en funció de l'actual realitat prestacional, i es modifiquen el d'exempció del pagament de determinats epígrafs tarifaris per als titulars d'explotacions ramaderes que hagen obtingut la qualificació sanitària corresponent establida per la normativa vigent en matèria de ramaderia; i 2) en segon lloc, s'establixen bonificacions en les determinacions analítiques en sanitat animal (epígraf 9 de tarifes) en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix subjecte passiu; i, en tercer lloc, es modifica el quadro de tarifes de la taxa als efectes d'adequar-lo a la nomenclatura de la normativa sectorial vigent i se n'acosten els imports al cost efectiu dels servicis; i 3) en tercer lloc, es reordena el quadro de tarifes per a adaptar-lo a l'actual realitat prestacional i al cost efectiu dels servicis retribuïts.d) D'altra banda, es modifiquen els supòsits del fet imposable de la taxa de l'Institut Politècnic Maritimopesquer (capítol IV), per a adequar-los a l'elenc actual dels cursos i servicis administratius retribuïts amb la taxa.

e) En relació amb la taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa, rall i marisqueig (capítol V), s'inclou una nova tarifa, corresponent a les llicències de pesca marítima recreativa submarina amb un període de vigència de 2 anys, l'habilitació del qual es considera convenient en funció de l'experiència d'execució del que disposa el Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, mantenint-se la tarifa corresponent a les llicències de pesca marítima recreativa submarina amb període de vigència d'1 any fins que no es modifique l'actual regulació reglamentària d'estes llicències.

f) Pel que es referix a la taxa per servicis administratius (capítol VI), se suprimix del quadro de tarifes el diligenciat i segellat de llibres oficials i s'inclou l'expedició de duplicats de llibres oficials per pèrdua, destrucció o robatori, en consonància amb l'actual realitat prestacional i el cost efectiu dels servicis.

g) En la taxa per determinacions analítiques (capítol IX), es crea un nou apartat VI bis de tarifes per a les anàlisis de vins, mostos i productes derivats, per espectroscòpia d'infraroig pròxim (NIR), i s'establixen bonificacions per a les determinacions analítiques subjectes a la taxa en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix subjecte passiu, en consonància amb el tractament fiscal favorable establit en esta llei per a casos semblants en altres taxes que graven proves analítiques.

H) Dins del títol IX, sobre taxes en matèria de medi ambient, s'inclouen les modificacions següents:

a) En primer lloc, pel que fa referència a la taxa per servicis administratius d'intervenció ambiental (capítol I), es modifica la descripció del tipus de servici de l'epígraf tarifari IV, que passa a referir-se a la tramitació de la revisió de les autoritzacions ambientals integrades, en consonància amb el que disposa la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu, sobre les emissions industrials, i se'n retarda la meritació al moment d'admissió a tràmit de la sol·licitud, en els casos de la tramitació d'autoritzacions ambientals integrades (AAI) per a instal·lacions noves o ja existents amb llicència ambiental que es pretenguen ampliar, així com en els casos de modificacions substancials i no substancials d'estes autoritzacions, amb l'objectiu de reduir costos a les empreses sotmeses a este règim i els projectes de les quals no prosperen en la fase inicial de tramitació.

b) En segon lloc, en relació amb la taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries (capítol II), s'àmplia el règim d'exempcions i bonificacions de la taxa, i s'establix l'exempció total del pagament de la taxa corresponent a l'expedició de determinades llicències autonòmiques de caça i pesca per als jubilats, els perceptors de pensions públiques i els membres de famílies nombroses de categoria especial, tenint, per la seua banda, dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota els membres de famílies nombroses de categoria general.

c) En tercer lloc, en relació amb la taxa per servicis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals (capítol X), dins del principi de col·laboració administrativa, i a fi de primar el compliment de la legalitat vigent en matèria d'urbanisme i d'aigües, s'amplia l'abast objectiu i subjectiu de l'exempció actualment existent per a instal·lacions públiques, ajuntaments i comunitats d'usuaris d'abocaments, incloent-hi les conselleries de la Generalitat i els organismes de conca i comprenent no sols l'expedició de còpies de resultats analítics, sinó també altres servicis com l'emissió d'informes d'inspecció, d'aptitud d'instal·lacions per a assumir determinats cabals o sobre l'estat i el funcionament d'instal·lacions, o l'emissió de determinades autoritzacions d'abocament.I) Dins del títol X, sobre taxes en matèria d'esports, es crea una nova taxa per activitats de formació esportiva, impartides per l'Escola de l'Esport de la Generalitat, com a centre de referència en la formació tecnicoesportiva, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana.J) Dins del títol XI, sobre taxes en matèria de benestar social, es modifica el capítol únic per a incloure, junt amb els informes de seguiment de les adopcions internacionals, els servicis de valoració psicosocial relatius a la idoneïtat per a les dites adopcions, a l'empara del que disposa l'article 10 de la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció Internacional, modificant-se per este motiu la denominació del capítol, i establint-se, per mitjà d'una disposició transitòria, que l'exigència de la taxa corresponent als esmentats servicis de valoració psicosocial s'aplicarà a les sol·licituds d'adopció internacional presentades a partir de l'1 de gener de 2014, inclusivament.

K) Dins del títol XII, sobre taxes per utilització del domini públic, es creen dos nous epígrafs tarifaris relacionats amb la utilització d'infraestructures existents en zones de domini públic i en zones de protecció de carreteres per a la instal·lació de noves línies elèctriques, de comunicació o d'abastiment.

L) Finalment, s'estén a l'any 2014 l'aplicació de les exempcions i bonificacions per a emprenedors, pime i microempreses que inicien la seua activitat, previstes inicialment per a 2012 i 2013, en determinades taxes que afecten servicis relacionats amb l'exercici de l'activitat. L'exempció s'aplica en el primer any d'activitat, mentres que en el segon any correspon una bonificació del 50% de les quotes respectives. Estos beneficis fiscals es van establir pel Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, posteriorment convertida en la Llei 2/2012, de 14 de juny.IIEl capítol II d'esta llei conté la modificació de la lletra d de l'apartat u de l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, regulant-se de manera específica la deducció per personal de suport al control oficial en operacions de sacrifici en el cas de la participació del personal dels escorxadors en funcions específiques relacionades amb el control de la producció de carn d'aus de corral i de lagomorfs, d'acord amb els requisits establits en el Reglament (CE) 854/2004, de 29 d'abril.IIIEl capítol III d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:En primer lloc, s'establixen nous beneficis fiscals d'abast selectiu per a famílies, autònoms i xicotetes i mitjanes empreses, amb l'objectiu d'incentivar l'activitat econòmica.

L'actual realitat econòmica recomana l'adopció pel Consell de noves mesures fiscals que contribuïsquen a l'impuls selectiu de l'activitat de les xicotetes i mitjanes empreses de l'àmbit de la nostra Comunitat o de les llars valencians amb majors càrregues familiars, a través de deduccions i bonificacions fiscals de caràcter excepcional en l'àmbit dels tributs en què la Generalitat té competències normatives, com l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.Entre les esmentades mesures fiscals s'inclou l'establiment d'una nova deducció autonòmica en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 10 per 100 de les quantitats satisfetes per obres de millora en la vivenda habitual. Es tracta, en definitiva, d'una mesura d'impuls selectiu de l'activitat empresarial relacionada amb certes activitats intensives en mà d'obres, com la reforma i rehabilitació de vivendes, l'execució de la qual es du a terme, normalment, per empreses de xicoteta dimensió, molt vinculades al territori i al teixit social i amb un fort component de creació d'ocupació directa.

La mesura es planteja amb caràcter temporal, amb vigència en els anys 2014 i 2015, i afecta obres de conservació, millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en la vivenda habitual, en els termes establits per l'actual programació de l'acció pública de foment en este àmbit.

Per la seua banda, i com a mesures de suport fiscal al finançament de les xicotetes i mitjanes activitats econòmiques, especialment necessàries en estos moments de dificultats d'accés al crèdit bancari i d'increment del seu cost, es considera també convenient l'establiment de bonificacions del 100 per 100 de la quota de la modalitat gradual d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en determinats casos de novació modificativa de crèdits hipotecaris, i, amb caràcter temporal i excepcional, per a 2014 i 2015, en la constitució de préstecs i crèdits hipotecaris concedits per al finançament d'adquisicions de la seu del domicili fiscal o centres de treball per jóvens empresaris menors de 35 anys o societats mercantils participades per jóvens menors de l'esmentada edat.En el primer dels dos casos, es tracta d'estendre els beneficis fiscals de què actualment gaudixen els préstecs hipotecaris a les operacions amb crèdits hipotecaris realitzades en l'àmbit empresarial, i que permeten que les empreses puguen refinançar els seus deutes sense que la modificació del tipus d'interés, l'establiment de períodes de carència, o l'ampliació del termini de devolució, els supose cost fiscal afegit. Amb la segona de les modificacions plantejades, s'estén el tractament fiscal favorable de les adquisicions d'immobles per a la seua afectació a empreses de jóvens emprenedors establit pel Decret Llei 4/2013, del Consell, a l'àmbit de la tributació dels préstecs hipotecaris necessaris per a estes adquisicions.

En tercer lloc, en el marc de la política del Consell de protecció a les famílies, especialment, de les famílies amb fills xicotets i persones dependents, s'àmplia el límit de renda perquè les famílies nombroses de categoria especial puguen aplicar la deducció autonòmica en l'IRPF per família nombrosa, de manera que puga accedir a este benefici un nombre més gran de famílies nombroses d'esta categoria amb rendes mitjanes. Els nous límits, arreplegats específicament en un nou paràgraf de l'apartat quatre de l'article quart de la llei, són el de 30.000 euros, en tributació individual, i el de 50.000 euros, en tributació conjunta.En quart lloc, i com a mesura de control del frau en l'aplicació de determinats beneficis fiscals de la Generalitat relacionats amb actes i negocis en què s'efectuen entregues d'imports dineraris, s'exigix que tals entregues s'efectuen per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.En quint lloc, en el marc de l'actual Pla d'Equilibri Pressupostari de la Comunitat Valenciana 2012-2014, es prorroga, fins al 31 de desembre de 2014, l'aplicació de l'escala autonòmica temporal establida per la disposició addicional dotze de la Llei per als anys 2012 i 2013.En sext lloc, amb l'objectiu que els imports màxims de les deduccions autonòmiques en l'IRPF resulten plenament aplicables només per als contribuents amb menors recursos, evitant els salts de progressivitat en els contribuents amb rendes immediatament inferiors o superiors als límits fixats, d'una banda, s'incrementen els límits de renda per a l'aplicació de les deduccions amb quantia fixa diferents de la deducció per família nombrosa, de 24.000 a 25.000 euros, en tributació individual, i de 38.800 a 40.000 euros, en tributació conjunta; i, per l'altre, s'establix, en un nou apartat Quint de l'article Quart de la Llei, que l'import íntegre de tals deduccions només resultarà aplicable, amb caràcter general, als contribuents la suma de del qual les bases liquidables general i de l'estalvi resulte inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o a 37.000 euros, en tributació conjunta, preveient-se un mecanisme de reducció gradual de l'import màxim de deducció per als contribuents d'entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, i d'entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta. En el cas de contribuents pertanyents a famílies nombroses de categoria especial, els esmentats límits de renda per a l'aplicació íntegra de la deducció per família nombrosa s'establixen en menys de 26.000 euros, en tributació individual, i menys de 46.000 euros, en tributació conjunta, per damunt dels quals s'establix, igualment, un mecanisme de reducció gradual de l'import deduïble per als contribuents amb bases liquidables d'entre 26.000 i 30.000 euros, en tributació individual, i d'entre 46.000 i 50.000, en tributació conjunta.

En sèptim lloc, se suprimix la regulació del tram autonòmic de la deducció general per inversió en vivenda habitual, en consonància amb la supressió d'esta deducció, amb efectes des de l'1 de gener de 2013, per l'article 1.2 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, preveient-se, respecte al tram autonòmic, la situació dels contribuents a qui, d'acord amb la normativa general reguladora de l'impost, els resulta d'aplicació transitòria la deducció per inversió en vivenda habitual. Igualment, se suprimix la deducció autonòmica per l'increment dels costos del finançament alié en la inversió de la vivenda habitual, derivats de l'alça dels tipus d'interés dels préstecs hipotecaris, tenint en compte que, en l'actualitat, han desaparegut les circumstàncies d'alça de tipus que en van motivar l'establiment.En octau lloc, s'introduïxen una sèrie de modificacions tècniques en la regulació específica de diverses deduccions autonòmiques, derivades, en uns casos, de la necessària adaptació de les remissions concretes als límits de renda exigits per a la seua aplicació a la nova redacció de l'apartat quatre de l'article quart de la llei (en la deducció per família nombrosa i en la deducció per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar); i, en altres, a l'establiment o millora tècnica de les regles de prorrateig de l'import de la deducció en el cas d'aplicació per diversos contribuents (en la deducció per custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, en la deducció per arrendament de la vivenda habitual i en la deducció per arrendament d'una vivenda com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat). A més, es modifica la regulació actual de l'aplicació de les deduccions autonòmiques en la tributació conjunta, establint-se que els imports i límits quantitatius de les deduccions en la quota autonòmica establits als efectes de la tributació individual s'aplicaran en idèntica quantia en la tributació conjunta, sense que procedisca la seua elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar, en consonància amb allò que s'ha disposat, amb caràcter general, per a la tributació familiar, per l'article 84.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.En nové lloc, s'inclou la menció específica dels vehicles mixtos adaptables entre aquells a què, amb el compliment de determinats requisits d'antiguitat i valor, resulten d'aplicació les quotes fixes de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, a la qual es referix el número 1) de l'apartat tres de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en atenció que quan un particular no empresari o professional transmet este tipus de vehicles –i queda, per tant, subjecta la transmissió al Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats- els mateixos no s'han trobat afectes a activitats econòmiques, sinó a l'ús particular de transport de persones i no al de mercaderies, la qual cosa els assimila, per la seua funció, als efectes de la finalitat simplificadora del compliment de les obligacions tributàries que tenen les quotes fixes, als vehicles tipus turisme. La mateixa menció dels vehicles mixtos adaptables s'incorpora a la relació de vehicles a què, amb determinats requisits, resulta aplicable el tipus del 8 per 100 de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l'esmentat impost, a què es referix el número 2) de l'apartat tres de l'article tretze de la mateixa llei.En desé lloc, i amb la finalitat d'incentivar fiscalment la implantació del bingo electrònic en l'àmbit de la nostra Comunitat, com a alternativa tecnològica de desenrotllament del joc en el marc actual de crisi del sector, es reduïx al 25 per 100 de la diferència entre les quantitats jugades i els imports destinats a premis l'actual tipus de gravamen de la dita modalitat de joc del 30 per 100. Com a incentiu afegit a les inversions necessàries per a la posada en funcionament de la nova modalitat, s'establixen, amb caràcter temporal, tipus més reduïts per a 2014 i 2015 (10 per 100), i 2016 (15 per 100).

D'altra banda, s'amplia fins al 2014 la vigència de les bonificacions en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, per a les màquines recreatives tipus «B» i tipus «C» en situació de suspensió temporal de l'explotació a 31 de desembre de 2011, i que hagen estat en esta situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2011, quan l'alçament de la dita suspensió s'haja produït amb efectes d'1 de gener de 2012. Esta ampliació de les bonificacions, previstes inicialment per a 2012 i 2013, es considera convenient com a mesura d'incentiu, en el marc de l'actual crisi del sector econòmic del joc, d'este alçament, i evitar la baixa definitiva de l'autorització d'explotació de màquines recreatives o d'atzar.Finalment, s'amplia, fins al 31 de desembre de 2014, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l'impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d'ús general.

IVEn el capítol IV s'inclou una modificació del capítol XXIII «Impostos Mediambientals de la Comunitat Valenciana» de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, quant a l'afectació dels ingressos de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient derivats del fet imposable relatiu als danys, impactes, afeccions i riscos per al medi ambient per la producció, tinença, depòsit i emmagatzematge en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de substàncies considerades perilloses d'acord amb l'annex I, part 1, Relació de substàncies, i part 2, Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. Els dits ingressos, fins ara afectats íntegrament a gastos de la Generalitat en l'àmbit de la conservació i millora del medi ambient, passen a estar afectats a gastos de la Generalitat, en un 50 per 100, en l'àmbit de la conservació i millora del medi ambient, i en l'altre 50 per 100, en l'àmbit de la prevenció i resposta a emergències, en la forma que, en ambdós casos, establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

VEls capítols V a XXXVII estan dedicats a la modificació de determinades lleis en relació amb les competències exclusives de la Generalitat; modificacions que estan motivades en uns casos en raons organitzatives i de simplificació administrativa o per la necessària adaptació a normes bàsiques dictades per l'Administració de l'Estat.

En este sentit ha de destacar-se que moltes de les modificacions legislatives que s'escometen en estos capítols, són conseqüència de l'aprovació per Acord del Consell de 10 de maig de 2013, del PLA SIRCA-2, Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives (2013-2015), publicat per Resolució de 13 de maig de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, (DOCV 24.05.2013) que com una de les mesures d'especial transcendència, inclou la simplificació i revisió de les disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat en l'àmbit de les seues competències fins a la data.

Així en el capítol V, es modifica la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, pel que fa als procediments per a l'alienació de béns patrimonials de les corporacions locals valencianes a fi d'aclarir l'adjudicació per mitjà del concurs i ampliar els casos en què cal acudir a l'alienació directa, a fi d'adaptar la llei a la normativa de l'Estat.Així mateix i com a mesura adoptada en àmbit del citat PLA SIRCA-2, s'incorporen com a disposicions pròpies de la Llei 8/2010, les disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana.

En el capítol VI, es modifica l'apartat 3 de l'article 152 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, en compliment del que preveu l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, de data 12 de març de 2013, per a l'estudi i proposta de solució de discrepàncies manifestades en relació amb l'esmentat precepte, en el si del procediment de l'article 33.2 Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, en el qual s'està tramitant la firma d'un acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat – Generalitat, per mitjà del qual ambdós parts consideren resoltes les discrepàncies i conclosa la controvèrsia plantejada, amb base en el compromís per part de la Generalitat de modificar la redacció del precepte controvertit amb vista a aclarir la seua adequació a la normativa estatal aplicable de conformitat amb l'orde constitucional de distribució de competències, partint de la consideració del personal afectat la integració de la qual procedisca si és el cas com a laboral indefinit.En el capítol VII, es modifica la disposició addicional primera de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, per a adequar la data en què hauria d'estar elaborat el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, a les noves iniciatives legislatives que es troben en tramitació i les determinacions de les quals afectaran a dit Pla.

En el capítol VIII s'afig una disposició addicional única al text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, per a introduir en esta norma el procediment de retenció de pagaments aprovat per la disposició addicional díhuit de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013, adaptant el seu contingut a les necessitats i l'experiència derivada de l'aplicació en la gestió d'este procediment.En el capítol IX es modifica la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, per a prohibir a les seccions de crèdit de les cooperatives, la pignoració o el gravamen dels seus actius financers com a garantia en operacions de crèdit a favor de les seccions agràries de les cooperatives. Esta modificació, està motivada en la necessitat d'evitar determinades pràctiques que són contràries a l'objectiu d'extremar la seguretat dels fons que han sigut confiats pels socis a les seccions de crèdit de les cooperatives.En el capítol X es modifiquen diversos preceptes de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que afecten entre altres qüestions, la provisió de determinats llocs de treball en sectors que afecten servicis públics considerats com a essencials, com l'educatiu, sanitari i l'Administració de Justícia, es reconeix el dret dels funcionaris a la interrupció del gaudi dels períodes de vacacions que coincidisquen amb situacions d'incapacitat temporal, encara després de transcorregut l'any natural, traslladant així reiterada jurisprudència comunitària i nacional, es modifica el règim de l'adscripció temporal en els llocs de treball i es modifiquen determinats cossos, escales i subescales, inclosos en els annexos I i II de l'esmentada llei.

El capítol XI està dedicat a aprofundir en determinades mesures de reestructuració en l'àmbit del sector públic de la Generalitat, que són continuïtat de les ja adoptades per mitjà de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, de les quals destaquen la supressió de l'Agència Valenciana de Tecnologia i Certificació Electrònica, les funcions de la qual passen a ser assumides per l'Institut València de Finances, la supressió de la Corporació Pública Empresarial Valenciana, així com de l'Agència Valenciana de Salut, les funcions i competències de la qual passen a ser assumides per la conselleria competent en matèria de Sanitat.

En el capítol XII es modifica la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, per a preveure el nou model d'adscripció d'immobles que alberguen les seus administratives de les conselleries que integren l'Administració del Consell, de les seues entitats autònomes i de la resta dels ens que conformen el seu sector públic, com a conseqüència de la posada en funcionament de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, així com l'adequació dels preceptes que regulen l'alienació d'immobles a la normativa estatal.

En el capítol XIII es modifica la denominació del Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat del Coneixement creat per la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, per a adequar la seua denominació a l'adoptada per a l'òrgan assimilat en l'àmbit de l'Administració de l'Estat.

En el capítol XIV es modifica la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, per a d'una banda, establir els principis bàsics per a la instal·lació de les sales de bingo i dels salons de joc, remetent a la via reglamentària la concreció d'estos i d'un altre, establir les premisses a què ha d'ajustar-se la publicitat i promoció del joc en l'àmbit de la nostra comunitat autònoma remetent a la via reglamentària les condicions i els requisits necessaris per a realitzar qualsevol activitat publicitària.

En el capítol XV es modifica la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, per a la seua adaptació a la Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats servicis, que va modificar la Llei estatal 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, permetent la publicitat de begudes alcohòliques de graduació inferior a 20 graus, en instal·lacions en què es realitzen competicions esportives.

En el capítol XVI es modifica la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística de la Comunitat Valenciana, per a introduir-hi expressament dos nous instruments per a la gestió dels patrimonis públics de sòl, que ja estaven previstos en la disposició addicional tercera de la Llei 14/2003, de 14 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat.En el capítol XVII es modifica la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, a fi d'aconseguir que la informació geogràfica complisca amb els estàndards i requisits necessaris per a ser inclosos en la Infraestructura de Dades Espacials de la Comunitat Valenciana després de la integració de l'esmentada entitat en el Sistema Cartogràfic Nacional.

En el capítol XVIII es modifica la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, per a adaptar-la a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i per a eliminar-ne totes les referències a l'Entitat de Residus de la Comunitat Valenciana, que va ser suprimida en el procés de reestructuració del sector públic.

En el capítol XIX es modifica la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, a fi d'evitar duplicitats de cursos formatius amb un mateix contingut impartits per distintes administracions públiques. A més es reduïx l'extensió mínima per a construir un tancament de caça major, adequant-se d'esta manera a la realitat territorial de la Comunitat Valenciana.En el capítol XX es modifica la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a transferir a la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana, les funcions atribuïdes actualment al Consell Assessor de Participació de medi ambient, evitant la duplicitat d'òrgans i se suprimix l'enumeració dels projectes que han de ser sotmesos a avaluació d'impacte ambiental que se substituïx per una remissió genèrica a la normativa sobre impacte ambiental.

En el capítol XXI es modifica la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, per a adaptar-la a la legislació bàsica de l'Estat, constituïda per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i Biodiversitat.En el capítol XXII es modifica la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, per a considerar infracció la utilització de més d'una vivenda de protecció pública dins d'un mateix municipi, excepte quan es tracte de titulars de família nombrosa en els termes autoritzats per la legislació vigent.En el capítol XXIII s'afig una nova disposició transitòria quinta a la Llei 6/2011 d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, per a permetre la circulació de vehicles de motor per a la realització de treballs de conservació, explotació, seguretat i per motius derivats de situacions d'emergència, en la totalitat de les infraestructures de titularitat autonòmica.

En el capítol XXIV es modifica la Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, per a aclarir en quin moment s'entenen transferides les competències inherents a la titularitat d'una carretera, deixant clar que caldrà atindre's a allò que dispose el Catàleg del Sistema Viari.

En el capítol XXV es modifica la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, per a concretar i aclarir alguns aspectes del procediment d'adopció.

En el capítol XXVI es modifica la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a ampliar el concepte d'«agressor» i ampliar el dret a indemnització de la víctima a altres beneficiaris diferents dels previstos en la norma.

En el capítol XXVII es modifica la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, en allò que afecta els plans d'emergència d'esdeveniments especials i per a aclarir que els dispositius preventius són aquells organitzats pels diferents servicis operatius integrats.

En el capítol XXVIII es modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en allò que afecta la liquidació, fusió, absorció i integració de les fundacions del sector públic valencià, com a mesura per a aprofundir i avançar el procés de reestructuració del sector públic de la Generalitat.

El capítol XXIX està dedicat a la regulació de la duració màxima i règim del silenci administratiu de determinats procediments de competència de la Generalitat, que s'especifiquen en annex a la llei, en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El capítol XXX de la llei fa referència a un impost nou sobre els depòsits en entitats de crèdit, que es configura com un impost propi, de caràcter directe, que grava el manteniment dels depòsits, sempre que provinguen dels fons cedits per tercers i captats pels establiments que les dites entitats tinguen a la Comunitat Valenciana.El capítol XXXI es referix a la modifcació del Decret Llei 2/2013, d'1 de març, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica.

El capítol XXXII fa referència a la modificació de la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de coordinació del sistema valencià d'investigació científica i desenrotllament tecnològic.

El capítol XXXIII es referix a la modificació de la Llei 12/2010, de 21 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents per a agilitzar l'exercici de les activitats productives i la creació d'ocupació

En els capítols XXXIV i XXXV s'introduïx una modificació de la regulació de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i de l'Institut Valencià de Finances (IVF), respectivament, per la qual s'arrepleguen i estructuren d'una forma adequada les variacions que ambdós entitats han patit en les seues funcions i competències, en el fet que determinades funcions de l'IVF s'adscriuen a la conselleria competent en matèria d'economia i, d'altra banda, l'IVF assumix a més les funcions atribuïdes a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. Per tot això, s'introduïx una modificació de la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 1989, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i es proposa l'aprovació d'una regulació nova de l'IVF.El capítol XXXVI fa referència a la modificació del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. I el capítol XXXVII es refereix a la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat, de tarifes portuàries.

Finalment, les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits, i destaca, la inclusió en la disposició addicional primera, relativa a la prolongació de la permanència en el servici actiu, mesura adoptada en atenció a l'actual conjuntura econòmica i pressupostària, en el marc de contenció del gasto públic i reducció del dèficit i la finalitat del qual ha d'incardinar-se dins de l'objectiu general de consecució de l'equilibri financer necessari, i d'una extensa disposició derogatòria, derivada de l'aprovació per Acord del Consell de 10 de maig de 2013, del PLA SIRCA-2, Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives (2013-2015), publicat per Resolució de 13 de maig de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, (DOCV 24.05.2013), en el qual es va acordar iniciar un procés de simplificació i revisió de les disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat en l'àmbit de les seues competències fins a la data.

CAPÍTOL I

De la modificació del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del ConsellArticle 1

Es modifica l'article 27 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 27. Tipus de gravamen.La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadro de tarifes següent:Tipus d'imprés Import (euros per unitat)

Impresos 600 – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Autoliquidació Transmissions Patrimonials. 0,18

Impresos 650 – Impost sobre Successions i Donacions. Adquisicions Mortis Causa. Relació de Béns i Autoliquidació. 1,11

Impresos 651 – Impost sobre Successions i Donacions. Adquisicions Inter Vivos. Autoliquidació. 1,11

Impresos 610 – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava els rebuts negociats per entitats de crèdit. Declaració de l'entitat col·laboradora. 0,51

Impresos 610 – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Actes Jurídics Documentats. Pagament a metàl·lic de l'impost que grava els rebuts negociats per entitats de crèdit. Annex. 0,51

Imprés 615 – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària o siguen endossables a l'orde. 0,51

Impresos 620 – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Transmissions de vehicles. 0,16

Impresos 630 – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Actes Jurídics Documentats. Excés lletres de canvi. Declaració. 0,51

Impresos 007 – Taxa per subministrament de cartons de bingo. Declaració-liquidació. 0,12

Impresos 042 0001 – Taxa Fiscal sobre el Joc. Rifes i tómboles. Declaració-liquidació. 0,42

Impresos 042 0002 – Taxa Fiscal sobre el Joc. Combinacions aleatòries. Declaració-liquidació. 0,42

Impresos 042 0003 – Taxa Fiscal sobre el Joc. Apostes. Declaració-liquidació. 0,42

Impresos 043 – Taxa Fiscal sobre el Joc. Sales de bingo. Sol·licitud-autoliquidació. 0,30

Impresos 044 – Taxa Fiscal sobre el Joc. Casinos. Declaració-liquidació. 0,31

Impresos 045 – Taxa Fiscal sobre el Joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació. 0,30

Impresos 046 9770 – Taxa per servicis administratius en matèria de Casinos, Jocs i Apostes. 0,30

Impresos 046 9771 – Taxa certificats acreditatius d'estar al corrent en les obligacions tributàries. 0,30

Impresos J00 – Sol·licitud alta i baixa màquina recreativa. Substitució. 0,16

Impresos J01 – Alta registre establiment autoritzat per a instal·lació de màquines recreatives i d'atzar. 0,16

Impresos J02 – Sol·licitud d'alta de màquines recreatives i d'atzar per trasllat d'una altra demarcació territorial. 0,41

Impresos J03 – Sol·licitud de baixa de màquines recreatives i d'atzar per trasllat a una altra demarcació territorial. 0,41

Impresos J06 – Sol·licitud autorització o baixa d'explotació de màquines recreatives i d'atzar. 0,21

Impresos J08 – Sol·licitud canvi de titularitat d'autorització d'explotació. 0,21

Impresos J10 – Sol·licitud autorització instal·lació màquines tipus A, B i C. 0,15

Impresos J12 – Sol·licitud d'autorització saló recreatiu o saló de joc. 0,21

Impresos J14 – Sol·licitud d'obertura o renovació de saló recreatiu o saló de joc. 1,08

Impresos J17 – Sol·licitud de baixa d'instal·lació de màquines recreatives o d'atzar. 0,18

Impresos J18 – Sol·licitud de canvi de model de màquina recreativa o d'atzar. 0,22

Impresos J10-A – Sol·licitud d'autorització d'instal·lació de màquina auxiliar d'apostes. 0,18

Impresos J17-A – Sol·licitud de baixa d'instal·lació de màquina auxiliar d'apostes. 0,18

Impresos J18-A – Substitució de màquina auxiliar d'apostes 0,16

Impresos J19-A – Comunicació prèvia a la instal·lació de màquina auxiliar d'apostes. 0,16

Impresos J20-A – Comunicació prèvia a la baixa de màquina auxiliar d'apostes. 0,16

Llibres blaus de joc – sales de bingo. 2,55

Llibres rojos inspecció i reclamació de joc. 2,30.»

Article 2

1. Es modifica la quantia de la tarifa de l'epígraf 2.1.1 de l'article 36 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus de servici Import unitari (euros)

2.1.1. Acreditatius d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb la Hisenda Valenciana 7

2. Queden sense contingut l'epígraf 2.1.2 i els subepígrafs 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, i 2.1.2.4 de l'article 36 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 3

Es modifica l'epígraf 2.2 de l'apartat dos de l'article 59 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus d'inserció i suport Import (euros)

2.2 Tarifa reduïda (aplicable quan el document es remeta a través de l'aplicació de gestió del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana). 22 /mòdul

Article 4

Es modifica l'epígraf A.0 de l'article 76 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«A.0 carnet de taxista / Targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de Taxi. 32, 68 euros.»

Article 5

Es modifica l'article 96 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 96. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius següents:

1. Expedició de certificats en relació amb:

a) La no obtenció d'ajudes de vivenda.

b) La finalització del termini de protecció.

c) La sol·licitud de llibertat de cessió de vivenda protegida.

d) La sol·licitud de preu legal de vivenda protegida.

2. Compulsa de documents tècnics.

3. Expedició de còpies de documents administratius o de plànols.

4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.

5. Expedició d'altres certificats, o d'informes a instància de part.»

Article 6

Es modifica l'article 99 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 99. Tipus de gravamen.

La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadro de tarifes següent:Tipus de servici Import unitari (euros)

1. Expedició de certificats a instància de part en relació amb:

a) La no obtenció d'ajudes de vivenda.

b) La finalització del termini de protecció.

c) La sol·licitud de la llibertat de cessió de vivenda protegida.

d) Per sol·licitar els preus legals de vivenda protegida. 2,50 € per certificat

2. Compulsa de documents tècnics. 1,50 €

3. Expedició de còpies de documents administratius i de plànols

Documents 1,50 €

Plànols 4,50 €

4. Registre de concessions i autoritzacions administratives. El 0,5 per 1000 del valor de l'expropiació realitzada per l'establiment de concessió, o, en defecte d'esta, del valor del sòl ocupat o beneficiat per aquella, amb un mínim de 2,50 €

5. Expedició d'altres certificats no inclosos en l'apartat 1, o d'informes a instància de part 2,50 € per certificat o informe.»

Article 7

1. Es modifiquen les quanties dels subepígrafs 2.2 i 2.3 de l'epígraf 2 de l'apartat u de l'article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:Tipus de servici Import (euros)

2.2 Títol tècnic 20,49

2.3 Títol de tècnic superior 50,20

2. Es modifiquen les quanties dels subepígrafs 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 i 4.5.6 de l'epígraf 4.5 apartat u de l'article 128 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus de servici Import (euros)

4.5. Certificacions acadèmiques referides a ensenyaments d'idiomes

4.5.1. Certificació de superació de Nivell Bàsic d'Idiomes (Pla d'Estudis LOE) Marc Comú Europeu de Referència A2, a través de prova de certificació o prova homologada en centres d'Educació Secundària i Formació Professional.

13,60

4.5.2. Certificat de superació de Nivell Intermedi d'Idiomes (Pla d'Estudis LOE) Marc Comú Europeu de Referència B1

. 17,94

4.5.3. Certificat de superació de Nivell Avançat d'Idiomes (Pla d'Estudis LOE) Marc Comú Europeu de Referència B2.

22,63

4.5.4. Certificats del Pla d'Estudis LOE corresponents al Marc Comú Europeu de Referència C1 i C2. 22,63

4.5.5. Resta de certificacions acadèmiques d'ensenyaments d'idiomes. 2,43

4.5.6. Certificat d'Aptitud del Cicle Superior d'Idiomes. 23,84Article 8

Es modifica l'article 130 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 130. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis administratius següents:

1. Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la conselleria competent en matèria d'educació.

2. Inscripció en les proves para cada un dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

3. Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents.

4. Expedició de certificacions de fulls de servicis del personal docent no universitari.

5. Expedició en paper de certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, així com de duplicats d'estos.

6. Inscripció en proves per a l'obtenció del títol de Formació Professional.

7. La participació en el procediment de reconeixement de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.»Article 9

Es modifica l'epígraf 4 de l'article 133 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, actualment sense contingut, amb la redacció següent:Tipus de servici Import (euros)

4. Expedició en paper de certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, així com de duplicats

d'estos 2,50.

Article 10

Es modifiquen les quanties de la secció III. «Ensenyaments d'Idiomes» de l'apartat u de l'article 138 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que queda en els termes següents:III. Ensenyaments d'Idiomes:

1. Pla d'Estudis Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre i Decret 48/1993, de 5 d'abril del Consell de la Generalitat, i Pla d'Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (Nivells Bàsic, Intermedi i Avançat):

Import (euros)

1.1. Alumnat oficial:

1.1.1. Matrícula (per idioma i curs.) 66,61

1.1.2. Repetició de curs (per idioma.) 79,91

1.1.3. Prova de nivell (ensenyances presencials) o valoració inicial de l'alumne (ensenyances a distància)

31,57

1.1.4. Matrícula curs intensiu (per idioma i curs) 52,14

1.2. Proves per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Cicle o Nivell 66,61

1.3. Curs formatiu/actualització de 120 hores 65,94

1.4. Curs formatiu/actualització de 60 hores 32,97

1.5. Curs especialitzat en el nivell C1 o C2 93,24

2. Cursos especials monogràfics:

2.1. Fins a trenta hores de duració 125,17

2.2. Entre trenta i seixanta hores de duració 250,29

2.3. Més de seixanta hores de duració 500,62Article 11

Es modifica l'apartat u de l'article 147 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«U. El pagament de la matrícula podrà efectuar-se en un únic termini, o de forma fraccionada en dos terminis per imports iguals. En el cas de pagament únic, este haurà d'efectuar-se al formalitzar la matrícula. En cas de fraccionament, el primer pagament s'abonarà en el moment de formalització de la matrícula, i el segon, abans de l'inici del segon quadrimestre del curs. L'impagament d'algun dels terminis assenyalats comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagen satisfet.

No obstant el que establix el paràgraf anterior, les universitats públiques valencianes, amb caràcter excepcional, i a petició de la persona interessada, podran concedir un fraccionament de pagament en terminis mensuals durant el període del curs acadèmic, sempre que el dit pagament s'efectue íntegrament abans de la data d'inici del període d'exàmens corresponents a les matèries sobre les quals l'abonament de la matrícula no s'ha completat. L'impagament d'algun dels terminis assenyalats comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren satisfet.

Les universitats podran condicionar el fraccionament del pagament, en qualsevol de les seues modalitats, a la domiciliació bancària de les quanties ajornades, així com a un import mínim de matrícula.

No s'aplicarà el fraccionament a les taxes dels servicis complementaris d'avaluació, proves, expedició de títols i drets de Secretaria.»

Article 12

S'afig un nou apartat nou a l'article 148 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Nou. No s'abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d'estudiants de Grau que obtinguen el reconeixement de crèdits, de caràcter bàsic, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en què es duga a terme el reconeixement de crèdits. Esta exempció s'aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no serà aplicable quan l'estudiant torne a la titulació en què es va matricular inicialment.»Article 13

1. Es modifica la denominació de l'epígraf 5 de la secció II «Avaluació i proves» de l'apartat dos de l'article 150 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«5. Matrícula de doctorat per a realització de tesi doctoral en estudis regulats pel Reial Decret 1393/2007, Reial Decret 56/2005 i Reial Decret 778/1998.»

2. S'afig un nou epígraf 12 a la secció II «Avaluació i proves» de l'apartat dos de l'article 150 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:Import (euros)

12. Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat pel Reial Decret 99/2011. 300Article 14

Es modifica l'article 159 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 159. Exempcions i bonificacions.

1. Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:

a) Exempció total del pagament de la taxa regulada en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.

b) Bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per la taxa regulada en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general.2. Els jóvens amb discapacitat reconeguda oficialment gaudiran dels beneficis fiscals següents:

a) Exempció total del pagament de la taxa regulada en este capítol, els jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 per 100.

b) Bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per la taxa regulada en este capítol, els jóvens amb una discapacitat igual o superior al 33 per 100.»Article 15

Es modifica la denominació del capítol XI del títol V «Taxes en matèria de cultura, educació i ciència» del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Capítol XI. Taxa per servicis per a la millora de la qualitat de l'educació superior realitzats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.»Article 16

Es modifica l'article 170 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 170 bis. Fet Imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per part de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva dels següents servicis administratius:

1. L'avaluació o emissió d'informe previ exigits en el capítol I del títol IX de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari.2. L'avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctorat.

3. L'emissió dels certificats relatius als apartats 1 i 2.

4. L'avaluació i emissió dels informes de seguiment dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat previstos en l'article 27 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

5. L'avaluació i emissió dels informes per a la renovació de l'acreditació del seguiment dels títols universitaris oficials previstos en l'article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.»Article 17

Es modifica l'epígraf 2.4 de l'article 170 quater del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«2.4 L'avaluació i emissió dels informes per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials:

– de Grau: 1.600 euros.

– de Màster: 1.400 euros.

– de Doctorat: 1.400 euros.»Article 18

Es crea un article 172 bis en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 172 bis. Exempcions.

Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que tinguen lloc en el territori de la Comunitat Valenciana que acrediten l'esmentada condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estaran exemptes del pagament de les taxes previstes en l'apartat u de l'article 173 d'esta llei.»Article 19

1. Es modifica l'agrupador de codis dels epígrafs del número 2 de l'apartat u, «Tarifes per processos hospitalaris», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passa a denominar-se «AP-GRD v 27.0.»

2. Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indica del número 2 de l'apartat u «Tarifes per processos hospitalaris» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

Codi Descripció Import (euros)

GRD006 Alliberament de túnel carpià 1.549,55

GRD009 Trastorns i lesions espinals 5.030,78

GRD010 Neoplàsies de sistema nerviós amb complicacions 7.723,81

GRD011 Neoplàsies de sistema nerviós sense complicacions 5.060,02

GRD035 Altres trastorns del sistema nerviós sense complicacions 2.384,35

GRD039 Procediments sobre cristal·lí amb vitrectomia o sense 2.488,82

GRD042 Procediments intraoculars excepte retina, iris i cristal·lí 4.437,85

GRD043 Hipema 4.380,55

GRD056 Rinoplàstia 3.027,80

GRD057 Procediments sobre amígdales i adenoides, excepte amigdalectomia i/o adenoidectomia només, en majors de 17 anys 1.933,72

GRD058 Procediments sobre amígdales i adenoides, excepte amigdalectomia i/o adenoidectomia només, en menors de 18 anys 1.948,76

GRD062 Miringotomia amb inserció de tub en menors de 18 anys 2.733,50

GRD063 Altres procediments quirúrgics sobre oïda, nas, boca i gola 4.741,06

GRD064 Neoplàsia maligna d'oïda, nas, boca i gola 4.811,33

GRD072 Traumatisme i deformitat nasal 2.051,52

GRD075 Procediments toràcics majors 8.494,66

GRD077 Altres procediments quirúrgics d'aparell respiratori sense complicacions 4.145,70

GRD078 Embolisme pulmonar 4.013,62

GRD083 Traumatisme toràcic major amb complicacions 3.467,29

GRD084 Traumatisme toràcic major sense complicacions 2.241,95

GRD092 Pneumopatia intersticial amb complicacions 4.229,05

GRD096 Bronquitis i asma en majors de 17 anys amb complicacions 2.746,98

GRD106 Bypass coronari amb angioplàstia coronària transluminal percutània (ACTP) 33.104,61

GRD110 Procediments cardiovasculars majors amb complicacions 11.136,76

GRD111 Procediments cardiovasculars majors sense complicacions 8.244,02

GRD112 Procediments cardiovasculars percutanis, sense infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc 3.691,49

GRD129 Parada cardíaca, causa desconeguda 4.308,18

GRD152 Procediments menors d'intestí prim i gros amb complicacions 9.487,93

GRD153 Procediments menors d'intestí prim i gros sense complicacions 6.390,88

GRD157 Procediments sobre anus i enterostomia amb complicacions 3.923,42

GRD159 Procediments sobre hèrnia excepte inguinal i femoral en majors de 17 anys amb complicacions 4.603,81

GRD160 Procediments sobre hèrnia excepte inguinal i femoral en majors de 17 anys sense complicacions 3.202,74

GRD161 Procediments sobre hèrnia inguinal i femoral en majors de 17 anys amb complicacions 2.961,27

GRD162 Procediments sobre hèrnia inguinal i femoral en majors de 17 anys sense complicacions 2.210,90

GRD168 Procediments sobre boca amb complicacions 3.895,90

GRD169 Procediments sobre boca sense complicacions 2.127,18

GRD177 Úlcera pèptica no complicada, amb complicacions 3.899,87

GRD185 Trastorns dentals i bucals excepte extraccions i reposicions en majors de 17 anys 1.798,34

GRD186 Trastorns dentals i bucals excepte extraccions i reposicions en menors de 18 anys 2.010,33

GRD187 Extraccions i reposicions dentals 1.843,68

GRD191 Procediments sobre pàncrees, fetge i derivació amb complicacions 11.512,76

GRD195 Colecistectomia amb exploració via biliar, amb complicacions 12.476,37

GRD196 Colecistectomia amb exploració via biliar sense complicacions 10.288,49

GRD197 Colecistectomia sense exploració via biliar amb complicacions 9.607,37

GRD199 Procediment diagnòstic hepatobiliar per neoplàsia maligna 8.225,89

GRD200 Procediment diagnòstic hepatobiliar excepte per neoplàsia maligna 6.964,30

GRD209 Reimplantació major articulació i membre extremitat inferior, excepte maluc sense complicacions 3.577,69

GRD212 Procediments de maluc i fèmur excepte articulació major en menors de 18 anys 8.075,37

GRD219 Procediments extremitat inferior i húmer excepte maluc, peu, fèmur en majors de 17 anys sense complicacions 4.535,34

GRD221 Procediments sobre el genoll amb complicacions 2.724,71

GRD222 Procediments sobre el genoll sense complicacions 1.692,93

GRD223 Procediments majors muscle/colze, o altres procediments extremitat superior, amb complicacions 3.270,18

GRD226 Procediments sobre teixits blans amb complicacions 5.307,89

GRD230 Escissió local i eliminació dispositiu fixació interna de maluc i fèmur 3.482,48

GRD239 Fractures patològiques i neoplàsia maligna múscul esquelètica  i teixit connectiu 5.509,70

GRD245 Malalties òssies i artropaties específiques sense complicacions 2.458,58

GRD247 Signes i símptomes de sistema múscul esquelètic i teixit connectiu 2.560,59

GRD250 Fractura, esquinç, esquinçament i luxació avantbraç, mà, peu en majors de 17 anys, amb complicacions 2.487,19

GRD251 Fractura, esquinç, esquinçament  i luxació avantbraç, mà, peu en  majors de 17 anys sense complicacions 1.827,71

GRD252 Fractura, esquinç, esquinçament i luxació avantbraç, mà, peu en menors de 18 anys 1.450,51

GRD253 Fractura, esquinç, esquinçament i luxació braç, cama excl. peu en majors de 17 anys amb complicacions 2.869,86

GRD261 Procediments sobre mama per procés no maligne, excepte biòpsia i escissió local 2.235,65

GRD265 Empelt pell i/o desbridament excepte per úlcera cutània, cel·lulitis amb complicacions 5.484,49

GRD266 Empelt pell i/o desbridament excepte per úlcera cutània, cel·lulitis sense complicacions 3.930,11

GRD268 Procediments plàstics sobre pell,  teixit subcutani i mama 4.002,70

GRD269 Altres procediments sobre pell,  teixit subcutani i mama  amb complicacions 5.195,73

GRD274 Processos malignes de mama  amb complicacions 4.890,68

GRD275 Processos malignes de mama  sense complicacions 3.058,96

GRD279 Cel·lulitis en menors de 18 anys 2.513,67

GRD280 Traumatisme de pell, teixit  subcutani i mama en majors  de 17 anys amb complicacions 3.186,55

GRD282 Traumatisme de pell, teixit subcutani  i mama en menors de 18 anys 2.310,22

GRD286 Procediments sobre suprarenals  i hipòfisi 9.200,31

GRD289 Procediments sobre paratiroides 3.809,43

GRD292 Altres procediments quirúrgics  endocrins, nutricionals  i metabolisme amb complicacions 11.416,93

GRD293 Altres procediments quirúrgics  endocrins, nutricionals i metabolisme  sense complicacions 6.465,46

GRD303 Procediments renyó, urèter  i procediments majors  sobre bufeta per neoplàsia 8.566,74

GRD308 Procediments menors sobre  bufeta amb complicacions 5.741,87

GRD309 Procediments menors sobre bufeta  sense complicacions 3.561,79

GRD310 Procediments transuretrals  amb complicacions 3.963,72

GRD313 Procediments sobre uretra, en  majors de 17 anys sense complicacions 2.855,01

GRD315 Altres procediments quirúrgics  sobre renyó i tracte urinari 5.023,40

GRD319 Neoplàsies de renyó i tracte urinari  sense complicacions 2.523,34

GRD323 Càlculs urinaris amb complicacions  i/o litotrícia extracorpòria  per ona de xoc 2.138,71

GRD327 Signes i símptomes de renyó i tracte  urinari en menors de 18 anys 2.178,14

GRD328 Estenosi uretral en majors  de 17 anys amb complicacions 3.745,74

GRD330 Estenosi uretral en menors  de 18 anys 3.631,50

GRD339 Procediments sobre testicle, procés  no maligne en majors de 17 anys 2.270,65

GRD341 Procediments sobre el penis 3.376,88

GRD344 Altres procediments quirúrgics  d'aparell genital masculí per a  neoplàsia maligna 5.443,10

GRD350 Inflamació d'aparell  genital masculí 1.970,22

GRD351 Esterilització, baró 1.412,86

GRD352 Altres diagnòstics d'aparell  genital masculí 1.955,69

GRD362 Interrupció tubària per endoscòpia 2.192,76

GRD363 Dilatació i raspament, conització  i radioimplant per neoplàsia maligna 4.272,63

GRD369 Trastorns menstruals i altres  problemes d'aparell genital femení 1.884,12

GRD378 Embaràs ectòpic 2.384,51

GRD401 Limfoma i leucèmia no aguda  amb altres procediments quirúrgics  amb complicacions 9.546,90

GRD403 Limfoma i leucèmia no aguda  amb complicacions 7.073,85

GRD408 Trastorn mieloproliferatiu  o neoplàsies mal diferenciada  amb un altre procediment quirúrgic 6.470,33

GRD414 Altres trastorns mieloproliferatius  o neoplàsies mal diferenciada  sense complicacions 3.829,44

GRD422 Malaltia vírica i febra d'origen  desconegut en menors de 18 anys 2.452,84

GRD424 Procés quirúrgic amb diagnòstic  principal de malaltia mental 11.783,41

GRD427 Neurosis excepte depressives 3.232,58

GRD432 Altres diagnòstics de trastorn mental 2.723,99

GRD439 Empelt cutani per lesió traumàtica 7.297,77

GRD440 Desbridament ferida per lesió  traumàtica, excepte ferida oberta 6.957,71

GRD443 Altres procediments quirúrgics per  lesió traumàtica sense complicacions 3.886,41

GRD445 Lesions de localització  no especificada o múltiple en majors  de 17 anys sense complicacions 2.163,32

GRD446 Lesions de localització  no especificada o múltiple  en menors de 18 anys 2.530,32

GRD455 Altres diagnòstics de lesió,  enverinament i efecte tòxic  sense complicacions 1.808,27

GRD461 Procediment quirúrgic  amb diagnòstic d'un altre contacte  amb servicis sanitaris 4.044,44

GRD462 Rehabilitació 9.336,89

GRD465 Cures posteriors amb història  de neoplàsia maligna com a diagnòstic secundari 2.388,84

GRD466 Cures posteriors sense història  de neoplàsia maligna com a diagnòstic secundari 2.550,98

GRD476 Procediment quirúrgic prostàtic no  relacionat amb diagnòstic principal 17.412,39

GRD491 Procediments majors reimplantació  articulació i membre extremitat superior 6.110,13

GRD493 Colecistectomia laparoscòpica  sense exploració conducte biliar amb complicacions 4.542,89

GRD494 Colecistectomia laparoscòpica  sense exploració conducte biliar sense complicacions 3.149,15

GRD533 Altres trastorns sistema nerviós  excepte accident isquèmic transitori, convulsions i cefalea amb complicació major 13.873,09

GRD536 Procediments otorrinolaringològics i bucals excepte procediments major cap i coll 8.577,05

GRD538 Procediments toràcics majors  amb complicació major 16.017,42

GRD539 Procediments respiratoris excepte  procediments toràcics majors amb  complicació major 15.363,74

GRD543 Trastorns circulatoris excepte  infart agut de miocardi, endocarditis,  insuficiència cardíaca congestiva  i arítmia, amb complicació major 7.354,28

GRD545 Procediment valvular cardíac  amb complicació major 41.805,29

GRD551 Esofagitis, gastroenteritis i úlcera  no complicada amb complicació major 4.906,14

GRD552 Trastorns aparell digestiu excepte  esofagitis, gastroenteritis i úlcera  no complicada, amb complicació major 7.924,54

GRD553 Procediments de l'aparell digestiu  excepte hèrnia i procediment major  estómac o intestí  amb complicació major 15.208,30

GRD555 Procediments pàncrees, fetge i altres  via biliar excepte trasplantament  hepàtic amb complicació major 25.884,82

GRD556 Colecistectomia  i altres procediments hepatobiliars  amb complicació major 14.101,43

GRD560 Trastorns musculoesquelètics  excepte osteomielitis, articulació sèptica i trastorns teixit connectiu  amb complicació major 7.007,60

GRD562 Trastorns majors de pell i mama  amb complicació major 12.272,33

GRD563 Altres trastorns de pell  amb complicació major 7.137,22

GRD566 Trastorns endocrí, nutricionals i  metabòlics excepte trastorns d'ingesta o fibrosi quística,  amb complicació major 6.254,55

GRD567 Procediments renyó i tracte urinari  excepte trasplantament renal  amb complicació major 17.017,27

GRD568 Insuficiència renal  amb complicació major 8.771,26

GRD569 Trastorns de renyó i tracte urinari  excepte insuficiència renal amb complicació major 5.589,23

GRD571 Procediments aparell genital masculí  amb complicació major 15.162,82

GRD572 Trastorns aparell genital femení  amb complicació major 7.405,69

GRD573 Procediments no radicals aparell genital femení amb complicació major 11.665,72

GRD576 Leucèmia aguda  amb complicació major 31.693,55

GRD578 Limfoma i leucèmia no aguda  amb complicació major 14.802,23

GRD579 Procediments per a limfoma, leucèmia i trastorn mieloproliferatiu amb complicació major 32.981,55

GRD582 Lesions, enverinaments o efecte  tòxic drogues, excepte trauma  múltiple amb complicació major 7.452,95

GRD584 Septicèmia amb complicació major 8.063,38

GRD585 Procediment major estómac,  esòfag, duodé, intestí prim  i gros amb complicació major 22.048,46

GRD587 Trastorns orals i bucals  amb complicació major,  en menors de 18 anys 5.062,69

GRD588 Bronquitis i asma en majors  de 17 anys amb complicació major 4.870,18

GRD589 Bronquitis i asma en menors  de 18 anys amb complicació major 5.258,86

GRD603 Nounat, pes al nàixer menys  de 750 grams, èxitus 16.309,25

GRD605 Nounat, pes al nàixer  750-999 grams, èxitus 14.579,86

GRD606 Nounat, pes al nàixer  1000-1499 grams, amb  procediments quirúrgics  significatius, alta amb vida 73.420,69

GRD608 Nounat, pes al nàixer  1000-1499 grams, èxitus 22.203,28

GRD610 Nounat, pes al nàixer  1500-1999 grams, amb  procediments quirúrgics  significatius, sense múltiples  problemes majors 13.818,80

GRD611 Nounat, pes al nàixer  1500-1999 grams, sense  procediments quirúrgics  significatius, amb múltiples problemes  majors o ventilació mecànica  més de 96 hores 24.235,48

GRD613 Nounat, pes al nàixer 1500-1999 grams, sense procediments quirúrgics significatius,  amb problemes menors 15.628,17

GRD615 Nounat, pes al nàixer  2000-2499 grams, amb  procediments quirúrgics  significatius, amb múltiples  problemes majors 65.327,48

GRD616 Nounat, pes al nàixer  2000-2499 grams, amb  procediments quirúrgics significatius, sense  múltiples problemes majors 23.754,07

GRD617 Nounat, pes al nàixer  2000-2499 grams, sense  procediments quirúrgics  significatius, amb múltiples  problemes majors o ventilació  mecànica més de 96 hores 14.062,59

GRD623 Nounat, pes al nàixer  més de 2499 grams, amb  procediments quirúrgics  significatius, sense múltiples  problemes majors 18.480,18

GRD624 Nounat, pes al nàixer  més de 2499 grams, amb  procediment abdominal menor 4.176,27

GRD626 Nounat, pes al nàixer  més de 2499 grams, sense  procediments quirúrgics  significatius, amb múltiples  problemes majors o ventilació  mecànica més de 96 hores 8.201,83

GRD627 Nounat, pes al nàixer  més de 2499 grams, sense  procediments quirúrgics  significatius, amb problemes majors 3.883,97

GRD628 Nounat, pes al nàixer  més de 2499 grams, sense  procediments quirúrgics  significatius, amb problemes menors 2.548,39

GRD633 Altres anomalies congènites,  múltiples i no especificades,  amb complicacions 10.998,19

GRD634 Altres anomalies congènites,  múltiples i no especificades, sense complicacions 10.998,19

GRD635 Cures posteriors neonatals  per a increment de pes 6.284,42

GRD638 Nounat, èxitus dins del primer dia,  no nascut en el centre 2.145,00

GRD639 Nounat, traslladat amb menys  de 5 dies, nascut en el centre 3.988,51

GRD640 Nounat, traslladat amb menys  de 5 dies, no nascut en el centre 1.184,69

GRD641 Nounat, pes al nàixer  més de 2499 grams, amb oxigenació membrana extracorpòria 69.593,72

GRD701 HIV amb procediment quirúrgic  i ventilació mecànica  o suport alimentari 37.532,65

GRD703 HIV amb procediment quirúrgic  amb diagnòstic relacionat major 16.361,99

GRD711 HIV amb diagnòstics majors  relacionats sense diagnòstics majors  múltiples o significatius amb tuberculosi 6.287,46

GRD712 HIV amb diagnòstics majors  relacionats sense diagnòstics majors múltiples o significatius  sense tuberculosi 5.104,82

GRD715 HIV amb altres diagnòstics  relacionats 3.180,24

GRD730 Craniotomia per a trauma  múltiple significatiu 26.126,61

GRD737 Revisió de derivació ventricular 6.603,74

GRD740 Fibrosi quística 7.151,10

GRD744 Abús o dependència d'opiacis  amb complicacions 5.665,86

GRD749 Abús o dependència d'alcohol,  alta voluntària 1.733,36

GRD750 Abús o dependència d'alcohol,  amb complicacions 4.420,72

GRD752 Enverinament per plom 3.249,16

GRD753 Rehabilitació per a trastorn  compulsiu nutricional 13.525,72

GRD754 Cures posteriors nivell terciari,  edat igual o major a 1 any 8.348,70

GRD760 Hemofília, factors VIII i IX 8.471,81

GRD761 Estupor i coma traumàtics,  coma més d'1 h 5.081,95

GRD778 Altres diagnòstics d'aparell digestiu en menors de 18 anys amb complicacions 3.001,45

GRD780 Leucèmia aguda sense procediment  quirúrgic major en menors de 18 anys amb complicacions 13.436,51

GRD783 Leucèmia aguda sense procediment  quirúrgic major en majors de 17 anys sense complicacions 7.467,50

GRD787 Colecistectomia laparoscòpica  amb exploració via biliar 8.537,03

GRD789 Revisió, substitució genoll i  reimplant membre extremitat inferior i articulació major, excepte  maluc, amb complicacions 5.438,81

GRD790 Desbridament de ferida i empelt  de pell per ferida oberta, trastorn musculoesquelètic i de teixit  connectiu excepte mà 5.009,21

GRD793 Procediment per trauma múltiple  significatiu excepte craniotomia  amb complicació major no traumàtica 38.566,20

GRD794 Diagnòstic de trauma múltiple significatiu amb complicació major no traumàtica 14.372,94

GRD797 Revascularització extremitat  inferior sense complicacions 8.947,31

GRD799 Tuberculosi, alta voluntària 9.173,27

GRD800 Tuberculosi amb complicacions 7.868,11

GRD801 Tuberculosi sense complicacions 4.401,56

GRD816 Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal en menors de 18 anys sense complicacions 1.871,63

GRD817 Revisió o substitució de maluc  per complicacions 6.629,16

GRD818 Substitució de maluc  excepte per complicacions 4.202,86

GRD819 Creació, revisió o retirada  de dispositiu d'accés renal 3.949,53

GRD820 Malfunció, reacció o complicacions de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari 4.349,58

GRD821 Cremades extenses o de grossària  total amb ventilació mecànica  més de 96 hores amb empelt de pell 63.935,73

GRD822 Cremades extenses o de grossària  total amb ventilació mecànica més  de 96 hores sense empelt de pell 29.781,65

GRD823 Cremades de grossària total amb empelt de pell o lesions  per inhalació amb complicacions o trauma significatiu 26.038,53

GRD852 Procediment cardiovascular percutani amb stent no alliberador de fàrmac, sense infart  agut de miocardi 5.567,50

GRD867 Escissió local i extracció de dispositiu fixació interna excepte maluc i fèmur, sense complicacions 2.509,57

GRD877 Oxigenoteràpia per membrana extracorpòria o traqueostomia amb ventilació mecànica més de 96 hores o sense diagnòstic principal. Trastorns otorrinolaringològics amb procediment quirúrgic major 123.766,45

GRD878 Traqueostomia amb ventilació mecànica més de 96 hores o sense diagnòstic principal. Trastorns otorrinolaringològics sense procediment quirúrgic major 87.459,37

GRD879 Craniotomia amb implant o substitució antineoplàstica o diagnòstic principal de sistema nerviós central agut complex 26.582,40

GRD880 Accident isquèmic agut amb  utilització agent trombolític 6.756,48

GRD881 Diagnòstic de sistema respiratori amb ventilació mecànica més de 96 hores 27.392,46

GRD882 Diagnòstic de sistema respiratori  amb ventilació mecànica  menys de 96 hores 13.386,89

GRD887 Infeccions bacteriana  i tuberculosi del sistema nerviós 8.094,86

GRD898 Infeccions i parasitosi  amb procediment quirúrgic 9.678,32

GRD900 Septicèmia amb ventilació mecànica més de 96 hores en majors de 17 anys 8.997,20Article 20

Se suprimix l'epígraf HS0107 Estada en hospitals d'atenció de mitjana i llarga distància de la lletra A Activitat d'hospitalització de l'apartat dos Tarifes per activitat de l'article 173 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, sent substituït pels epígrafs següents:

Codi Descripció Import (euros)

HS0109 Estada en hospitals de mitja i llarga estada: unitat de dany cerebral 200,00

HS0110 Estada en hospitals de mitja i llarga estada: unitat de convalescència i subaguts 135,00

HS0111 Estada en hospitals de mitja i llarga estada: altres unitats d'hospitalització (unitat de cures pal·liatives, unitat de llarga estada i unitat de salut mental)

105,00

Article 21

1. Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indica de la lletra B «Atenció ambulatòria» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Codi Descripció Import (euros)

AM0201 Urgència hospitalària 187,61

AM0301 Assistència sanitària prestada pel servici d'emergències sanitàries SES 387,09

2. Es modifica la descripció dels epígrafs que, a continuació, s'indica de la lletra B «Atenció ambulatòria» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Codi i descripció

AM0102 Intervenció de cirurgia menor ambulatòria, infiltració o un altre tractament, en l'àmbit d'atenció primària o especialitzada, amb menys de 20 minuts de duració.

AM0103 Intervenció de cirurgia menor ambulatòria, infiltració o un altre tractament, en l'àmbit d'atenció primària o especialitzada, amb més de 20 minuts de duració.

AM0202 Consulta mèdica d'atenció primària en el centre en horari d'atenció continuada.

AM0203 Visita mèdica d'atenció primària a domicili en horari d'atenció continuada.

AM0401 Consulta mèdica d'atenció primària en el centre en horari ordinari, primera consulta.

AM0404 Visita mèdica d'atenció primària a domicili en horari ordinari: primera visita.

AM0405 Consulta mèdica d'atenció primària en el centre en horari ordinari, consulta successiva.

AM0408 Visita mèdica d'atenció primària a domicili en horari ordinari, visita successiva.

AM0411 Procediment d'infermeria en el centre de salut. (*)

AM0412 Procediment d'infermeria a domicili. (**)

AM0413 Sessió de preparació al part.

(*) Quan en un mateix contacte en el centre es realitze més d'un d'estos procediments, es facturaran per separat. En cap cas es podran facturar més de tres procediments per contacte.

(**) Quan en un mateix contacte en el domicili del pacient es realitze més d'un procediment d'infermeria, es facturaran per separat. En cap cas es podran facturar més de dos procediments per contacte.»3. Es creen set nous epígrafs en la lletra B «Atenció ambulatòria» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la següent descripció i imports:

Codi Descripció Import (euros)

AM0415 Consulta d'infermeria d'atenció primària en el centre en horari ordinari, primera consulta 30,00

AM0416 Consulta d'infermeria d'atenció primària en el centre en horari ordinari, consulta successiva 15,00

AM0417 Consulta d'infermeria d'atenció primària en el centre en horari d'atenció continuada 50,00

AM0418 Visita d'infermeria d'atenció primària a domicili en horari ordinari: primera visita 40,00

AM0419 Visita d'infermeria d'atenció primària a domicili en horari ordinari: visita successiva 20,00

AM0420 Visita d'infermeria d'atenció primària a domicili en horari d'atenció continuada 60,00

AM0421 Sessió de rehabilitació bàsica 20,38Article 22

1. Se suprimix la secció C.2 «Diagnòstic per imatge de medicina nuclear» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus epígrafs.

2. Se suprimix la subsecció «PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR» de la secció C.5 Bioquímica de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus epígrafs.3. Se suprimixen els següents epígrafs de tarifa de la subsecció «CITOLOGIA I TÈCNIQUES EN MEDUL·LA ÒSSIA, MELSA, GANGLIS I ALTRES» de la secció C.6 «Hematologia i banc de sang hospitalari» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Codi Descripció

PR6251 Cariotip medul·la òssia

PR6252 Citogenètica medul·la òssia

PR6254 Estudi ALK medul·la òssia

PR6255 Hibridació in situ medul·la òssia4. Se suprimixen les subseccions «TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR», «TÈCNIQUES DE CITOGÉNETICA» i «TÈCNIQUES FISH (HIBRIDACIÓ “IN SITU” AMB SONDA MARCADA AMB FLUOROCROMS» de la secció C.6 «Hematologia i banc de sang hospitalari» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus respectius epígrafs.

5. Se suprimix la secció C.9 «Laboratori de medicina nuclear» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus epígrafs.

6. Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indica, de la secció C.12 «Rehabilitació» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:Codi Descripció Import (euros)

PR1201 Infiltració amb toxina botulínica 685,66

PR1205 Electrodiagnòstic 223,33

7. Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indiquen, de la secció C.13 «Fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Codi Descripció Import (euros)

PR1302 Sessió d'estimulació precoç 17,68

PR1304 Sessió de logoterapia 25,16

PR1305 Sessió de psicoteràpia 52,27

PR1306 Sessió de teràpia ocupacional 22,52

8. S'introduïxen els següents paràgrafs al final de la secció C.14 «Radioteràpia» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

«Als efectes del que disposa esta secció C.14, s'entén per:

a) Planificació inicial: el conjunt d'activitats que es realitzen prèviament a l'inici d'un determinat tractament orientades a la localització del tumor i els òrgans de risc en la posició de tractament, la determinació del volum a tractar, la determinació de la dosi a aplicar i el ritme de fraccionament, la selecció de la modalitat de tractament, el nombre, la grandària i la forma de les portes d'entrada i la selecció de la qualitat de la radiació i l'equip més adequat.

b) Planificació successiva: la planificació d'una nova sèrie terapèutica per alteració substancial dels paràmetres pels quals es va establir la sèrie terapèutica precedent. No inclou, per tant, la mera revisió i/o confirmació de la planificació inicial.

c) Sessió, de tractament o aplicació, l'administració de la dosi o de la part d'esta (fracció) en què s'ha dividit el total de radiació de la unitat de tractament segons la planificació. Només es facturarà més d'una sessió en el mateix dia quan es tracte de tractaments hiperfraccionats i hagen transcorregut més de 6 hores entre l'aplicació de dos sessions (fraccions). El màxim facturable s'establix en dos sessions per dia.No es facturaran de forma independent les simulacions i verificacions inherents al tractament.»

9. Se suprimix la secció C.15 «Tractaments de medicina nuclear» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus epígrafs.

10. Es modifica l'import de l'epígraf PR1701 «Litotrícia renal extracorpòria» de la secció C.17 «Litotrícia renal extracorpòria» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que queda en els termes següents:Codi Descripció Import (euros)

PR1701 Litotrícia renal extracorpòria 1.290,37

11. Se suprimix la secció C.21 «Consell genètic en càncer» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus epígrafs.

12. Se suprimix la secció C.29 «Proves de genètica» de la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb tots els seus epígrafs.

13. Es crea la secció C.31 «Genètica i medicina molecular» en la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«C 31. Genètica i medicina molecular.CITOGENETICA

Codi Descripció Import (euros)

PR2953 Cariotip en líquid amniòtic 152,94 

PR2954 Cariotip constitucional en sang perifèrica 116,46 

PR2955 Cariotip en vellositat corial - mètode directe 142,63 

PR2956 Cariotip en vellositat corial - cultiu 192,20 

PR2957 Cariotip en pell 190,15 

PR2958 Cariotip d'alta resolució en sang perifèrica 147,43 

PR2961 Diagnòstic genètic  preimplantacional (DGP): Cariotip previ  sang perifèrica 130,66 

PR2962 Diagnòstic genètic  preimplantacional (DGP): FISH  previ sang perifèrica 206,23 

PR2963 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): FISH blastomera 243,27 

PR5416 Fish-líquid amniòtic (no compreses en apartats anteriors) 67,42 PREDISPOSICIÓ HEREDITÀRIA AL CÀNCER 

PR2101 Primera consulta en unitat de consell genètic en càncer 153,57 

PR2102 Consulta successiva en unitat de consell  genètic en càncer 76,79 

PR2103 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi d'inestabilitat de microsatèl·lits. Mostra tumor parafinada. PCR anàlisi  fragmentoselectroforesi capil·lar 177,88 

PR2104 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi d'expressió proteïnes MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2. Mostra tumor parafinada. Inmunohistoquímica. 298,52 

PR2107 Càncer de mama i ovari familiar:  gens BRCA1 i BRCA2. Estudi complet  de mutacions puntuals.  Cas índex. Sang. HRM i seqüenciació  de l'exó corresponent. 1.195,75

PR2110 Poliposis adenomatosa familiar: gen APC.  Estudi de mutacions puntuals.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 3.376,91

PR2112 Von Hippel Lindau: gen VHL.  Estudi de mutacions puntuals.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 355,92 

PR2114 Neoplàsia Endocrina Múltiple tipus 2  (MEN2A, MEN 2B): gen RET. Sang.  Seqüenciació exons 10, 11, 13,  14, 15 i 16. 401,00 

PR2116 Retinoblastoma: gen RB1.  Estudi de segregació de marcadors  polimòrfics en cas índex o familiar.  Sang/teixit tumoral parafinat.  PCR-análisis de fragments  per electroforesi capil·lar. 491,97

PR2117 Retinoblastoma: gen RB1.  Estudi de mutacions puntuals.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 1.675,86

PR2119 Retinoblastoma: gen RB1.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang i tumor parafinat.  Seqüenciació completa. 2.381,19

PR2121 Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de metilació Cas índex. Sang i tumor parafinat. 296,92 

PR2123 Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 i BRCA2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 205,61 

PR2124 Poliposi adenomatosa familiar: gen APC. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 194,21 

PR2125 Peutz-Jeghers: gen STK11.  Estudi de mutacions puntuals.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 442,40 

PR2126 Cowden: gen PTEN. Estudi de mutacions  puntuals. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa. 442,40 

PR2127 Estudi predictiu de risc en familiar  de cas índex amb mutació puntual detectada. 165,12 

PR2128 Estudi predictiu de risc en familiar  de cas índex amb mutació detectada  de tipus gran reordenament. 218,62 

PR2129 Li-Fraumeni: gen TP53. Estudi  de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 493,40 

PR2130 Melanoma hereditari: gen CDKN2A (p16).  Estudi de mutacions puntuals.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa. 226,51 

PR2131 Càncer gàstric difús  hereditari: gen CDH1.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 655,43 

PR2133 Càncer colorectal hereditari no polipòsic  (síndrome de Lynch): gen MLH1.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa 592,00 

PR2134 Càncer colorectal hereditari  no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH2.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 592,00 

PR2135 Càncer colorectal hereditari no polipòsic  (síndrome de Lynch): gen MSH6.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 592,00 

PR2136 Càncer colorectal hereditari no polipòsic  (síndrome de Lynch): gen PMS2.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 750,00 

PR2137 Càncer colorectal hereditari no polipòsic  (síndrome de Lynch): estudi de mutació  BRAF V600E. Mostra tumor parafinada.  Seqüenciació. 125,00 

PR2138 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MLH1. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 158,00 

PR2139 Càncer colorectal hereditari  no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi  de metilació del promotor de MLH1.  Mostra tumor parafinada. MS-MLPA. 158,00 

PR2140 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 158,00 

PR2141 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH6. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 158,00 

PR2142 Càncer colorectal hereditari  no polipòsic (síndrome de Lynch): gen PMS2.  Estudi de grans reordenaments. Cas índex.  Sang. MLPA. 158,00 

PR2143 Càncer colorectal hereditari  no polipòsic (síndrome de Lynch): gen EPCAM.  Estudi de grans reordenaments. Cas índex.  Sang. MLPA. 158,00 

PR2144 Peutz-Jeghers: gen STK11.  Estudi de grans reordenaments.  Cas índex. Sang. MLPA. 158,00 

PR2145 Cowden: gen PTEN. Estudi  de grans reordenaments. Cas índex.  Sang. MLPA. 158,00 

PR2146 Li-Fraumeni: gen TP53: Estudi  de grans reordenaments. Cas índex.  Sang. MLPA. 158,00 

PR2147 Neoplàsia Endocrina  Múltiple tipus 1: gen MEN1. Estudi  de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 429,00 

PR2148 Poliposi atenuada lligada al MYH: estudi  de mutacions recurrents  en MUTYH: T165C i G382D.  Sang. Seqüenciació. 200,00 

PR2149 Poliposi atenuada lligada  al MYH: gen MUTYH. Estudi de mutacions  puntuals. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa. 636,00 

PR2150 Leiomiomatosi i càncer renal  hereditaris: gen FH. Estudi de mutacions  puntuals. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa. 478,00 

PR2151 Birt-Hogg-Dubé: gen FLCN.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 478,00 

PR2152 Paraganglioma hereditari: gen SDHB.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 318,00 

PR2153 Paraganglioma hereditari: gen SDHC.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 245,00 

PR2154 Paraganglioma hereditari: gen SDHD.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 219,00 

PR2155 Paraganglioma hereditari: gens SDHB,  SDHC, SDHD. Estudi de grans  reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA. 158,00 

PR2156 Neurofibromatosi tipus 2: gen NF2.  Estudi de mutacions puntuals. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa. 636,00 

PR2157 Neurofibromatosi tipus 2: gen NF2.  Estudi de grans reordenaments. Cas índex.  Sang. MLPA. 158,00 DIAGNÒSTIC MOLECULAR DE MALALTIES I SÍNDROMES DE BASE GENÈTICA 

PR5409 Amplificació per pcr d'apo - b- sang 2,82 

PR5411 Estudi genètic glaucoma: gen myc- sang 67,42 

PR5412 Gen malaltia de Gilbert- sang 106,03 

PR5413 Genotip apolipoproteïna e- sang 67,42 

PR5414 Mutació gen homicisteïna- sang 106,03 

PR2901 Anàlisi de segregació de marcadors  polimòrfics 273,00 

PR2911 Síndrome del cromosoma X-fràgil.  Anàlisi de l'expansió CGG del gen FMR1,  Cas índex. Sang. 453,84 

PR2912 Anàlisi mutacions majoritàries:  Síndrome de Prader-Willi 245,23 

PR2913 Anàlisi mutacions majoritàries:  Síndrome d'Angelman (test de metilació) 245,23 

PR2914 Anàlisi mutacions majoritàries:  Síndrome de Beckwith-Wiedemann 273,00 

PR2915 Anàlisi mutacions majoritàries:  Incontinentia Pigmenti 401,55 

PR2916 Anàlisi mutacions majoritàries:  Retard mental lligat al cromosoma X (anàlisi gen  ARX /microdelecions/ microduplicacions, etc.) 330,11 

PR2917 Anàlisis mutacions majoritàries:  Atròfia muscular espinobulbar (Mal. de Kennedy) (gen AR) 295,61 

PR2918 Anàlisis mutacions majoritàries: Hidrocefàlia lligada al cromosoma X (gen L1CAM) 1.197,67

PR2919 Anàlisis mutacions majoritàries: Malaltia de Huntington (gen IT-15) 264,21 

PR2921 Distròfia miotònica tipus I.  Malaltia de Steinert. Anàlisi de l'expansió  CTG del gen DMPK. Cas índex. Sang 310,51 

PR2922 Polineuropatia hereditària tipus  Charcot-Marie-Tooth, Tipus CMT1A.  Anàlisi de la duplicació del gen PMP22.  Cas índex. Sang. MLPA 201,15 

PR2923 Neuropatia hereditària de paràlisi  per pressió o neuropatia tomacular.  Anàlisi de la deleció del gen PMP22.  Cas índex. Sang. MLPA 201,15 

PR2924 Distonia de torsió tipus 1A.  Anàlisi de la mutació delta GAG  del gen TOR1A. Cas índex. Sang. 243,65 

PR2925 Atròfia muscular espinal tipus I-IV.  Anàlisi de la deleció de l'exó 7  del gen SMN1. Cas índex. Sang. 256,72 

PR2926 Atàxia de Friedreich. Estudi de l'expansió  GAA del gen FXN. Cas índex. Sang. 264,21 

PR2927 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA1. Estudi de l'expansió GAC  del gen SCA1 . Cas índex. Sang. 264,21 

PR2928 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA2. Estudi de l'expansió GAC  del gen SCA2 . Cas índex. Sang. 264,21 

PR2929 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA3 (malaltia de Machado-Joseph).  Estudi de l'expansió GAC del gen SCA3.  Cas índex. Sang. 264,21 

PR2930 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA6. Estudi de l'expansió GAC  del gen CACNA1A . Cas índex. Sang. 264,21 

PR2931 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA7. Estudi de l'expansió GAC  del gen SCA7. Cas índex. Sang. 264,21 

PR2932 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA12. Estudi de l'expansió GAC  del gen PPP2R2B . Cas índex. Sang. 264,21 

PR2933 Atàxia espinocerebel·losa dominant  tipus SCA8. Estudi de l'expansió GTC  del gen SCA8 . Cas índex. Sang. 264,21 

PR2934 Atròfia dentato-rubro-palido-luisiana (DRPLA).  Estudi de l'expansió CAG del gen atrophin-1.  Cas índex. Sang. 264,21 

PR2935 Distròfia muscular de Duchenne/Becker.  Anàlisi de delecions/duplicacions  del gen DMD. Cas índex. Sang. MLPA 305,37 

PR2936 Distròfia muscular oculofaríngea estudi  de l'expansió GCX del gen PABP1.  Cas índex. Sang 243,65 

PR2937 Anàlisi mutacions majoritàries:  Epilèpsia mioclònica d'Unverricht-Lundborg 243,65 

PR2938 Sordera neurosensorial. Anàlisi de les  delecions més freqüents del gen GJB6.  Cas índex. Sang. PCR 248,79 

PR2939 Sordera neurosensorial. Anàlisi  de la mutació mitocondrial 1555G>A.  Cas índex. Sang. PCR 174,15 

PR2940 Sordera neurosensorial. Anàlisi  de la mutació Q829X del gen OTOF.  Cas índex. Sang. PCR 206,56 

PR2941 Neuropatia òptica de Lebet.  Anàlisi de les mutacions més freqüents.  Cas índex. Sang. Seqüenciació 518,69 

PR2942 Acondroplàsia: mutacions del codó 380  del gen FGFR3. Cas índex. Sang.  Seqüenciació 289,95 

PR2943 Hipocondroplàsia. Mutacions codons 340,  348, 540, 650. Cas índex.  Sang. Seqüenciació 436,45 

PR2944 Displàsia Òssia tanatofòrica. Mutacions en els  codons 807 i 650. Del gen FGFR3. Cas índex.  Sang. Seqüenciació 436,45 

PR2945 Síndrome d'Apert. Mutacions  en els codons 252 i 253 del gen FGFR2.  Cas índex. Sang. Seqüenciació

289,95 

PR2946 Disferlinopatia: mutació R1905X  del gen DISF. Cas índex. Sang.  Seqüenciació 289,95 

PR2947 Malaltia de Huntington-like.  Anàlisi de l'expansió CAG del gen TBP.  Cas índex. Sang. PCR 310,51 

PR2948 Malaltia de Huntington-like. Anàlisi  de l'expansió CAG del gen SCA12.  Cas índex. Sang. PCR 310,51

PR2949 Malaltia de Huntington-like.  Anàlisi octàmers del gen PRPN.  Cas índex. Sang. PCR 310,51 

PR2950 Anàlisi mutacions majoritàries:  Fibrosi Quística (gen CFTR) 624,47 

PR2951 Anàlisi mutacions majoritàries:  Microdelecions cromosoma I (gens AZF) 253,93 

PR2952 Anàlisi mutacions majoritàries:  Síndrome de Noonan (gen PTPN11) 619,90 

PR2964 Síndrome d'Angelman. Mutacions gen  UBE3A. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa 619,89 

PR2965 Síndrome de Rett. Mutacions  gen MeCP2. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa 619,89 

PR2966 Hipoplàsia suprarenal congènita  lligada al X. Mutacions gen DAX1.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 486,37 

PR2967 Rastreig mutacional: lissencefàlia  Aïllada tipus 1 (microdeleció LIS-1) 262,21 

PR2968 Rastreig mutacional: lissencefàlia  Aïllada tipus 1/ Heterotopia laminar  subcortical (gen DCX) 784,56 

PR2969 Rastreig mutacional: Displàsia ectodèrmica  anhidròtica (gen ED1) 660,87 

PR2970 Rastreig mutacional: Ondine (síndrome  d'hipoventilació central) (gen PHOX2B) 591,45 

PR2971 Rastreig mutacional: Síndrome  de Barth (gen TAZ) 614,91 

PR2972 Atròfia muscular espinal tipus I  (malaltia de Werdnig-Hoffmann.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 743,81 

PR2973 Sordera neurosensorial. Mutacions  gen GJB2. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa 446,82 

PR2974 Distròfia muscular Emery-Dreifuss.  Mutacions en el gen LMNA. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa 744,92 

PR2975 Polineuropatia hereditària  Charcot-Marie-Tooth tipus 2B1.  Mutacions en el gen LMNA. Cas índex.  Sang. Seqüenciació completa 744,92 

PR2976 Progèria. Mutacions en el gen LMNA.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 744,92 

PR2977 Distròfia muscular de cintures tipus  LGMD1B. Mutacions en el gen LMNA.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 744,92 

PR2978 Cardiomiopatia hipertròfica amb defectes  de conducció. Mutacions en el gen LMNA.  Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 744,92 

PR2979 Albinisme oculocutani. Mutacions  en el gen TYR. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa 517,11 

PR2980 Rastreig mutacional: Síndrome  d'Albright (gen GNAS1) 857,89 

PR2981 Rastreig mutacional: Cavernomatosi  cerebral múltiple (gen KRIT1) 857,89 

PR2982 Rastreig mutacional: Síndrome  de Gorlin (gen PTCH1) 960,68 

PR2983 Retinòsquisi lligada al X. Mutacions  en el gen XLRS. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa 503,22 

PR2984 Síndrome de Norrie. Mutacions  en el gen NDP. Cas índex. Sang.  Seqüenciació completa 318,20 

PR2985 Síndrome de microdeleció:  Microdeleció 22q11 (Síndrome de Digeorge,  velocardiofacial) 252,94 

PR2986 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Miller-Diecker 262,21 

PR2987 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de WARG (Anirídia + tumor de Wilms) 276,10 

PR2988 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Williams (MLPA) 177,06 

PR2989 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Wolf-Hirschhorn (MLPA) 200,10 

PR2990 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Cri-du-Chat (MLPA) 200,10 

PR2991 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Smith-Magenis (MLPA) 177,06 

PR2992 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Saethre-Chotzen (MLPA) 177,06 

PR2993 Síndrome de microdeleció:  Síndrome de Langer-Giedon (Tipus 1) (MLPA) 177,06 

PR2994 Síndrome de microdeleció:  Discondrosteosi de Leri-Weill (MLPA) 222,05 

PR2995 Estudi d'inactivació del X (gen AR) 245,23 

PR2996 Mutació coneguda altres gens 257,21 DIAGNÒSTIC CITOGENÈTIC I MOLECULAR EN HEMATOLOGIA 

PR6251 Cariotip medul·la òssia 154,75 

PR6252 Cariotip sang perifèrica 221,07 

PR6255 Hibridació in situ medul·la òssia 75,00 

PR6270 Anàlisi de segregació de polimorfismes  en malaltia de Von Willebrand per individu  després de l'inici de l'estudi familiar 204,11 

PR6271 Anàlisi de segregació de polimorfismes  en hemofília B per individu després  de l'inici de l'estudi familiar 148,70 

PR6272 Busca i detecció de mutacions  al llarg de tot l'exó 28 del gen del factor  Von Willebrand 1.026,70

PR6273 Diagnòstic geneticomolecular en malaltia  de Von Willebrand. Iniciació  de l'estudi familiar 1.164,05

PR6274 Diagnòstic de portadores d'hemofília B.  Anàlisi de segregació de polimorfismes.  Iniciació de l'estudi familiar (nucli familiar  mínim amb una o dos portadores) 728,99 

PR6275 Diagnòstic molecular A-Talassèmies  (PCRS (3.2,-MED, 20.5)  i Southern (sondes A o E), etc) 134,86 

PR6276 Diagnòstic molecular B-Talassèmies  (PCR i digestió amb enzims  restricció específics) 73,41 

PR6279 Quimeres seguiment posttrasplantament  (leucèmies) 124,25 

PR6280 Tècniques de biologia molecular (per prova)

(inclou: TEL/AML1 (T(12;21)). LLA. (mètode de RT-PCT); diagnòstic molecular de la variant de protrombina G20210A (PCR i digestió amb enzims de restricció específics); diagnòstic molecular D B- alassèmies (PCR); diagnòstic molecular del polimorfisme 4g/5g en la regió promotora del gen PAI-1 (PCR i digestió amb enzims de restricció específics); extracció d'ADN estudi de sensibilitat PCR; factor V de Leiden; fiction; mut.gen hemocromatosi; mut.gen MTHFR; PCR- BC1 (limfomes); PCR- BCL2 (limfomes); polimorfisme G/A del gen fibrinogen (PCR); reordenament IGH (limfomes); reordenament TCR (limfomes); RT - PCR +( 8:21) (leucèmia mieloide aguda); RT - PCR- BCR / ABL (leucèmia mieloide crònica); RT - PCR- PML / RAR (leucèmia aguda i leucèmia limfoblàstica aguda); ZAP70; CBFB/MYH11 (INV(16)) (M4eo) (mètode de RT-PCT); immunofenotip ZAP-70; mutació IGH; estudi genètic JAK-2; mutació VIT K epòxid - reductasa; citocromo P 450 2C9; receptor cèl·lula T ; deleció P 53; deleció 11 Q 2 3; deleció 13 Q; trisomia 12; reordenament receptor factor creixement derivat plaquetes (PDGFR)

  42,01 

PR6281 Tècniques de citogenètica (per prova)

(Inclou: citogenètica de leucèmia aguda; citogenètica de síndrome linfoproliferatiu; citogenètica de síndrome mielodisplàstica; citogenètica de síndrome mieloproliferativa; citogenètica sang perifèrica) 221,34

PR6282 Tècniques FISH (hibridació in situ amb sonda marcada amb fluorocroms) (per prova)

(Inclou: FISH per a leucèmia aguda; FISH per a síndrome linfoproliferatiu; FISH per a síndrome mielodisplàstica; FISH per a síndrome mieloproliferativa)

166,06 PROCEDIMENTS EN CITOGENÉTICA I BIOLOGIA MOLECULAR

PR6277 Extracció d'ADN (per prova) (Inclou: extracció d'ADN, tècnica curta; extracció d'ADN) 155,83 

PR6278 Extracció de RNA 50,34 

14. Es crea la secció C.32 «Procediments diagnòstics i terapèutics en medicina nuclear» en la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«C.32 Procediments diagnòstics per la imatge en medicina nuclear.

Codi Descripció Import (euros)

Sistema cardiovascular

PR3201 Gammagrafia d'innervació miocàrdica  amb 123-i mibg 580,82 

PR3202 Gammagrafia miocàrdica amb pirofosfats  amb 99m-tc-sn-pyp 93,31 

PR3203 Gated spect de perfusió miocàrdica en esforç 224,76 

PR3204 Gated spect de perfusió miocàrdica en repòs 188,85 

PR3205 LinfoGammagrafía de membres 184,45 

PR3206 Ventriculografia isotòpica (fevi) 148,85 Sistema digestiu

PR3207 Gammagrafia de glàndules salivals 105,27 

PR3208 Gammagrafia de detecció de mucosa  gàstrica ectòpica 128,78 

PR3209 Gammagrafia d'hemorràgia digestiva  amb hematies marcats 217,37 

PR3210 Gammagrafia hepatobiliar amb hida 212,75 

PR3211 Gammagrafia hepatoesplènica  amb hematies marcats 159,40 

PR3212 Gammagrafia esplènica amb hematies  marcats desnaturalitzats 159,40 

PR3213 Gammagrafia de trànsit esofàgic / reflux 95,27 

PR3214 Gammagrafia de buidament gàstric 195,54 

PR3215 Valoració de pretractament  amb maa (macroagregats d'albúmina) 156,92 Sistema endocrí

PR3216 Gammagrafia de còrtex suprarenal 666,22 

PR3217 Gammagrafia de cos sencer amb 123-i mibg 626,33 

PR3218 Gammagrafia d'extensió tumoral  amb 123-i 5-10 milicuris 1.083,83 

PR3219 Gammagrafia d'extensió tumoral  amb 131-i 181,19 

PR3220 Gammagrafia d'extensió tumoral amb 123-i després d'estimulació amb tshrh

1.817,48 

PR3221 Gammagrafia d'extensió tumoral amb 131-i després d'estimulació amb tshrh

910,14 

PR3222 Gammagrafia de receptors de somatostatina amb 111-in-pentatreòtida

715,90 

PR3223 Gammagrafia de receptors de somatostatina amb 99m-tc-octreòtid

618,10 

PR3224 Gammagrafia paratiroide 186,71 

PR3225 Gammagrafia tiroide 99mtc-pertecnetat 58,19 

PR3226 Gammagrafia tiroide amb 123-i 1 milicuri 217,35Sistema genitourinari

PR3227 Cistogammagrafia 111,15 

PR3228 Gammagrafia renal + frr 106,12 

PR3229 Renograma isotòpic adult 147,97 

PR3230 Renograma isotòpic pediàtric 162,13Sistema múscul esquelètic

PR3231 Gammagrafia amb anticossos antigranulòcit 617,21 

PR3232 Gammagrafia de medul·la òssia 167,05 

PR3233 Gammagrafia òssia de cos sencer (goce) 101,53 

PR3234 Gammagrafia òssia en tres fases 118,11Sistema nerviós

PR3235 Cisternografia isotòpica 344,38 

PR3236 Estudi gammagràfic de fístules  i derivacions de lcr 341,29 

PR3237 Spect cerebral de perfusió 243,73 

PR3238 Spect cerebral de receptors ibzm 761,97 

PR3239 Spect cerebral transportadors dat 752,16Sistema respiratori

PR3240 Gammagrafia pulmonar de perfusió 108,17 

PR3241 Gammagrafia pulmonar de ventilació 223,18Localització radioguiada

PR3242 Gangli sentinella / snoll 195,99 

PR3243 Radiodetecció intraoperatòria de lesions amb gammacàmera portàtil

102,58 

PR3244 Radiodetecció intraoperatòria de lesions amb sonda detectora 102,58 

PR3245 Roll 121,36Tomografia de positrons (PET-TC)

PR3246 Tomografia de positrons (pet-tc) cerebral  amb 18f-amiloide 1.351,20 

PR3247 Tomografia de positrons (pet-tc) cerebral  amb 18f-colina 1.301,20 

PR3248 Tomografia de positrons (pet-tc) cerebral  amb 18f-fdg 590,22 

PR3249 Tomografia de positrons (pet-tc) de cos  sencer amb 18f-colina 1.406,14 

PR3250 Tomografia de positrons (pet-tc) de cos  sencer amb 18f-fdg 673,06 

PR3251 Plus per tomografia de positrons (pet-tc)  estudi tardà 25,83 

PR3252 Plus per tomografia de positrons (pet-tc)  membres inferiors 25,83 

PR3253 Plus per tomografia de positrons (pet-tc)  per a planificació radioteràpia

135,30 

PR3254 Plus contrast més informe radiòleg 102,68Altres estudis de medicina nuclear

PR3255 Gammagrafia amb 67-ga 370,61 

PR3256 Gammagrafia amb leucòcits marcats  amb 99m-tc hampo 499,01 

PR3257 Gammagrafia amb traçadors d'afinitat tumoral (tal·li-201 o 99m-tc-mibi)

223,23Plus estudis complementaris medicina  nuclear convencional

PR3258 Plus per spect 71,75 

PR3259 Plus per spect-tac 81,25 PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS DE LABORATORI EN MEDICINA NUCLEAR

Codi Descripció Import (euros) 

PR3260 Cinètica eritrocitària 338,44 

PR3261 Filtrat glomerular isotòpic 224,97 

PR3262 Flux plàsmic renal efectiu (fpre) 236,13 

PR3263 Volum globular isotòpic 266,83 

PR3264 Volum plàsmic isotòpic 269,60 PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS EN MEDICINA NUCLEAR

Codi Descripció Import (euros)

PR3265 Dolor en metàstasis òssies  amb 153-sm-lexidronam 954,70 

PR3266 Hipertiroïdisme sense ingrés amb 131-i 189,50 

PR3267 Limfomes amb anticossos monoclonals  amb 90-y-ibritumomab tiuxetam

12.259,86 

PR3268 Microesferes marcades  amb 90-y-microesferes de vidre 13.311,33 

PR3269 Radiosinoviortesi amb 169-er 332,19 

PR3270 Radiosinoviortesi amb 186-re 661,75 

PR3271 Radiosinoviortesi amb 90-y 254,05.»

15. Es crea la secció C.33 «Procediments diagnòstics i terapèutics en trastorns del neurodesenrotllament» en la lletra C «Procediments diagnòstics i terapèutics» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«C.33 Procediments diagnòstics i terapèutics en trastorns del neurodesenrotllament.Codi Descripció Import (euros)

PR3301 Diagnòstic diferencial TEA o TGD (fins a 15 hores) 20,00 €/hora

PR3302 Sessió neurorehabilitació cognitiva, TEA o TGD, fins a 10 hores mensuals. Tipus I (*) 41,25 €/hora

PR3303 Sessió neurorehabilitació cognitiva, TEA o TGD, d'11 a 20 hores mensuals. Tipus II (*) 40,00 €/hora

(*) Fins l'inici de l'escolarització obligatòria.»Article 23

1. Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indiquen, de la secció E.1 «Transport en ambulància» de la lletra E «Altres conceptes» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Codi Descripció Import (euros)

TS0001 Servici de transport assistit 388,77

TS0002 Servici de transport no assistit en ambulància, dins del territori de la Comunitat Valenciana 37,27

TS0003 Servici de transport no assistit en ambulància, fora del territori de la Comunitat Valenciana Tarifa per Km:0,84 euros per quilòmetre més l'import del justificant corresponent als peatges i taxes.

2. Es modifica la secció E.4 «Prestacions farmacèutiques» de la lletra E «Altres conceptes» de l'apartat dos «Tarifes per activitat» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«E.4 prestacions farmacèutiques.

Els fàrmacs de dispensació hospitalària a pacients ambulatoris (hospital de dia, consultes externes etc.) o externs (unitats d'atenció farmacèutica a pacients externs) es liquidaran segons el cost mitjà d'adquisició entenent com a tal el preu mitjà ponderat d'adquisició del medicament per part de la Conselleria de Sanitat, inclòs impostos indirectes.Els fàrmacs de dispensació no hospitalària a pacients ambulatoris es liquidaran aplicant al preu del venda al públic dels mateixos, inclosos impostos indirectes, el percentatge finançat per l'Administració.

Codi Descripció Import (euros)

FC0001 Fàrmacs de dispensació hospitalària a pacients ambulatoris i externs Cost mitjà d'adquisició (IVA inclòs)

FC0002 Fàrmacs de dispensació no hospitalària a pacients ambulatoris % sobre preu de venda al públic (IVA inclòs).»

Article 24

1. Es modifica la denominació de tipus de producte o servici dels següents epígrafs de tarifa de l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passa a ser la següent:

Codi Tipus de producte o servici

27 Anticossos VHC

90 Test de confirmació d'anticossos VIH (Inmunoblot)2. Es modifica l'import dels següents epígrafs de tarifa de l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Codi Tipus de producte o servici Import (euros)

40 Concentrat d'hematies leucorreduït 111,08

76 Plasma fresc congelat quarantenat 32,93

200 Albúmina Humana 20%, vial 50 ml 17,85

206 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa, vial de 10 g 336,14

210 Factor VIII Antihemofílic humà, vial de 1000 u.i. 257,98

217 Sang de cordó umbilical criopreservada per a trasplantament al·logènic

23.000,00

270 Concentrat d'hematies leucorreduït i irradiat 122,29

289 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva i leucorreduït

284,22

291 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva, leucorreduït i irradiat

285,71

295 Plasma fresc congelat inactivat 51,46

334 Alfa – 1 – Antitripsina, vial 1 g 225,58

335 Factor IX antihemofílic humà, vial 1000 u.i. 280,66

375 Reserva unitats de sang de cordó umbilical 1.430,00

376 Sang de cordó umbilical criopreservada per a trasplantament al·logènic, amb reserva prèvia

21.570,00

3. Es creen els següents epígrafs de tarifa en l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Codi Tipus de producte o servici Import (euros)

386 Single C1q. (Identificació d'anticossos HLA fixadors de complement enfront d'antígens individualitzats) 150,27

387 Informes d'al·loreactivitat NK 37,41

4. Se suprimixen els següents epígrafs de tarifa en l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Codi Tipus de producte

349 Anticossos totals VHA (anticossos de tipus IgG i IgM contra el virus de l'hepatitis A)

360 Test de confirmació anticossos anti Tripanosoma Cruzi (IFI)

Article 25

1. Es modifica l'import de l'epígraf de tarifa C.2.5.1 «Clíniques dentals» de la subsecció 1.1 «Tramitació d'autoritzacions sanitàries d'obertura, trasllat o modificació estructural de centres i servicis sanitaris» de la secció 1 «Per l'estudi de la documentació, emissió d'informes, inspecció, en els casos en què esta procedisca, i inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, a realitzar pels servicis corresponents de la conselleria competent en matèria de sanitat en els procediments d'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament, modificació i tancament de centres, servicis i establiments sanitaris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana» del Grup IX «Servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, certificacions sanitàries de transport sanitari i emissió de duplicats de resolucions i certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris» de l'apartat u de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

Tipus de centre Import (euros)

C.2.5.1 Clíniques dentals 606,00

2. Es modifica l'import de l'epígraf de tarifa C.2.5.1 «Clíniques dentals» de la subsecció 1.2.2 «Per la tramitació de l'autorització sanitària de modificació de centres i servicis ja autoritzats que no supose alteracions substancials en la seua estructura o instal·lacions» de la secció 1 «Per l'estudi de la documentació, emissió d'informes, inspecció, en els casos en què esta procedisca, i inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, a realitzar pels servicis corresponents de la conselleria competent en matèria de sanitat en els procediments d'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament, modificació i tancament de centres, servicis i establiments sanitaris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana» del Grup IX «Servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, certificacions sanitàries de transport sanitari i emissió de duplicats de resolucions i certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris» de l'apartat u de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

Tipus de centre Import (euros)

C.2.5.1 Clíniques dentals 303,00

3. Es modifica la denominació de la subsecció 1.2.3 de la secció 1 «Per l'estudi de la documentació, emissió d'informes, inspecció, en els casos en què esta procedisca, i inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, a realitzar pels servicis corresponents de la conselleria competent en matèria de sanitat en els procediments d'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament, modificació i tancament de centres, servicis i establiments sanitaris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana» del Grup IX «Servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, certificacions sanitàries de transport sanitari i emissió de duplicats de resolucions i certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris» de l'apartat u de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«1.2.3 Per la tramitació de l'autorització sanitària de tancament d'hospitals i centres amb internament (codi Centre C.1) a la Comunitat Valenciana.»

4. Es creen dos noves seccions 5 i 6 en el Grup IX «Servicis de tramitació d'autoritzacions sanitàries de centres, servicis i establiments sanitaris, autoritzacions sanitàries de centres per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules, certificacions sanitàries de transport sanitari i emissió de duplicats de resolucions i certificats d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris» de l'apartat u de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus d'activitat Import(en euros)

5. Per la tramitació de l'autorització i registre per a la creació de biobancs a la Comunitat Valenciana, s'exigiran els imports següents:

5.1. Per l'autorització per a la creació, constitució i funcionament d'un biobanc a la Comunitat Valenciana: 606,00

5.2. Per l'autorització per a la modificació d'un biobanc a la Comunitat Valenciana: 303,00

5.3. Per l'emissió de duplicats de resolucions d'autorització i certificats d'inscripció en el registre de biobancs de la Comunitat Valenciana: 25,25

6. Pel reconeixement d'interés sanitari per als actes de caràcter científic a la Comunitat Valenciana: 50,50Article 26

Es modifica l'apartat quatre de l'article 184 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Quatre. En el supòsit previst en el grup V de l'apartat u de l'article següent, estan exempts del pagament de la taxa els ens els centres dels quals, servicis i establiments integren la xarxa sanitària pública valenciana, i els col·legis professionals de les professions sanitàries.»

Article 27

1. Es crea un epígraf 1.5 en l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«1.5 Inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial. (Quan se sol·licite la inscripció prèvia d'una instal·lació, i, posteriorment, la definitiva, només es pagarà la taxa per la sol·licitud de la inscripció prèvia):

1.5.1. Nova inscripció d'instal·lació: 87 euros.

1.5.2. Modificació de la inscripció definitiva d'instal·lació existent (per modificació de la categoria, grup, subgrup, tipus, etc., característiques tècniques, canvi de titularitat o canvi de denominació social, o de qualsevol altra dada que supose modificació de dades inscrites en el Registre): 68 euros.»

2. Es crea un epígraf 8.5 en l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«8.5 Tramitació de plans especials associats a l'explotació de recursos minerals: 1.956 euros.»Article 28

Es modifica el capítol III del títol VII «Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç», i els articles 195, 196, 197, i 198, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«CAPÍTOL III

Taxa per servicis administratius de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.Article 195. Fet imposable

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial dels servicis següents:1. La inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica d'Edificis en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana.

2. L'anotació, registre i tramitació telemàtica de les actuacions realitzades pels organismes de control en el sistema informàtic AIRE per a la gestió, seguiment i control administratiu de les inspeccions obligatòries previstes en els distints reglaments de seguretat.Article 196. Subjecte Passiu

Són subjectes passius d'esta taxa:

1. En el supòsit de l'apartat 1 de l'article 195: els propietaris o comunitats de propietaris dels edificis que estiguen obligats a inscriure el mencionat certificat en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis.

2. En el supòsit de l'apartat 2 de l'article 195: els organismes de control acreditats en matèria de seguretat industrial que realitzen actuacions en el sistema informàtic AIRE.Article 197. Tipus de gravamenTipus d'inscripció Import (euros)

1. Inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica d'Edificis en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana.1.1. Vivenda unifamiliar. 10

1.2. Edifici de vivendes en bloc. 20 + 3 per vivenda, amb un màxim de 400

1.3. Sector terciari: edifici /parts d'edifici / locals 50+0,10 per m², amb un màxim de 1.500

2. Anotació, registre i tramitació telemàtica de les actuacions realitzades pels organismes de control en el sistema informàtic AIRE per a la gestió, seguiment i control administratiu de les inspeccions obligatòries previstes en els distints reglaments de seguretat. 7,80

Article 198. Meritació i pagament

La meritació de la taxa es produirà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, per mitjà d'autoliquidació, en el moment en què es presente la corresponent sol·licitud de prestació del servici.

L'autoliquidació i el pagament s'efectuaran de forma telemàtica.»Article 29

Es modifica el capítol IV del títol VII «Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç» i els articles 199, 200, 201, i 202, actualment sense contingut, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«CAPÍTOL IV

Taxa per servicis tècnics i administratius en matèria de comerç i consum.Article 199. Fet imposable

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels servicis a què es referix l'article 201 d'esta llei.Article 200. Subjecte Passiu

1. Són subjectes passius d'esta taxa aquells a què es presten els servicis a què es referix l'article anterior.

2. En el supòsit a què es referix l'apartat 3 de l'article 201, no es consideraran subjectes passius de la taxa les empreses subministradores d'aigua en alta.Article 201. Tipus de gravamenTipus de servici Import

(euros)

1. Servicis administratius derivats de la sol·licitud d'un certificat que acredite que un establiment té la condició de botiga de conveniència per a la instal·lació de màquines expenedores de productes del tabac.

63,48

2. Servicis administratius derivats de la sol·licitud d'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).72,39

3. Servicis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació:3.1 Sol·licitud d'implantació o de modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació, que es tramite pel procediment administratiu ordinari. 900,16

3.2 Comunicació d'implantació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació, que es tramite pel procediment administratiu simplificat. 61,19

Article 202. Meritació i pagament.

La meritació de la taxa es produirà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, se n'exigirà el pagament per anticipat, per mitjà d'autoliquidació, en el moment en què es presente la corresponent sol·licitud o comunicació.»Article 30

1. Es modifica l'apartat 3.3 de l'article 203 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«3.3 Per renovació de la inscripció.»

2. S'afig un apartat 6 a l'article 203 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«6. Inscripció en el Registre d'Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana.»Article 31

1. Es modifica l'epígraf 3.3 de l'apartat dos de l'article 205 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus d'expedient Import unitari (euros)

3.3. Per renovació de la inscripció. 6,502. S'afig un epígraf 6 a l'apartat dos de l'article 205 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus d'expedient Import unitari (euros)

6. Inscripció en el registre d'alimentació animal de la Comunitat Valenciana. 30Article 32

S'afig un epígraf 6.4 a l'apartat u de l'article 209 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«6.4 Anàlisi de detecció, diagnòstic i identificació de Procariotes (Bacteris i Fitoplasmas):

6.4.1. PREPARACIÓ DE LA MOSTRA (euros)

6.4.1.1. Obtenció convencional d'extractes vegetals (fins a 3 extractes) de mostres simptomàtiques i/o asimptomàtiques 3,55

6.4.1.2. Obtenció d'extractes de mostres de llavors asimptomàtiques o de tubèrculs asimptomàtiques de creïlla (per extracte) 6,20

6.4.1.3. Concentració d'extractes (per extracte) 1,10

6.4.1.4. Enriquiment d'extractes en medi de cultiu líquid (per medi de cultiu i extracte). 1,10

6.4.1.5. Extracció d'ADN total (per extracte) 7,206.4.2. ANÀLISI DE DETECCIÓ I/O DIAGNÒSTIC

6.4.2.1. Aïllament en medis generals, diferencials i/o semiselectius (per mostra)

fins a 10 plaques de cultiu 7,50

fins a 20 plaques de cultiu 9,90

6.4.2.2. Anàlisi serològica per mitjà d'inmunofluorescència indirecta (per mostra i patogen) 5,20

6.4.2.3. Anàlisi serològica per mitjà d'E.L.I.S.A. indirecte (per mostra i patogen) 3,80

6.4.2.4. Anàlisi serològica per mitjà d'E.L.I.S.A. D.A.S.I. (per mostra i patogen) 4,60

6.4.2.5. Anàlisi molecular per mitjà de PCR convencional (per mostra i patogen) 8,006.4.3. ANÀLISI DE DIAGNÒSTIC I IDENTIFICACIÓ DE CULTIUS

6.4.3.1. Anàlisi de caracterització bioquímica i prova d'hipersensibilitat en tabac (per cultiu)

fins a 10 proves 6,40

fins a 30 proves 13,40

més de 30 proves 16,70

6.4.3.2. Anàlisi serològica per mitjà d'inmunofluorescència indirecta (per cultiu i patogen) 3,50

6.4.3.3. Anàlisi serològica per mitjà d'E.L.I.S.A. indirecte (per cultiu i patogen) 1,90

6.4.3.4. Anàlisi serològica per mitjà d'E.L.I.S.A. D.A.S.I. (per cultiu i patogen) 2,30

6.4.3.5. Anàlisi molecular per mitjà de PCR convencional (per cultiu i patogen) 8,00

6.4.3.6. Bioassajos (per cultiu i patogen) 7,50.»Article 33

Es crea un nou article 209 bis en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 209 bis. Bonificacions.

En els casos a què es referix l'epígraf «6. Protecció de vegetals» de l'apartat u de l'article 209 s'aplicarà a la quota la que corresponga de les següents bonificacions, en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix subjecte passiu:

Nombre de mostres Bonificació (%)

0 a 200 Sense bonificació

201 a 500 15

501 a 1000 25

>1000 30Article 34

Es modifica l'article 213 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 213. Exempcions i bonificacions.

1. Estan exempts del pagament de les tarifes corresponents als epígrafs 5 i 9 d'Apartat u de l'article 214, els ramaders i titulars d'explotacions ramaderes que hagen obtingut la qualificació sanitària «d'indemne» o «oficialment indemne», d'acord amb el que establix la normativa vigent en matèria de ramaderia o que pertanguen a una agrupació de defensa sanitària, en aquelles espècies en què no existisca un estatut de qualificació sanitària reconegut.»

2. En el supòsit a què es referix l'epígraf «9. Determinacions analítiques en sanitat animal» de l'apartat u de l'article 214 s'aplicarà a la quota la que corresponga de les següents bonificacions, en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix subjecte passiu:Nombre de mostres Bonificació (%)

0 a 200 Sense bonificació

201 a 500 15

501 a 1000 25

>1000 30Article 35

Es modifica l'article 214 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 214. Tipus de gravamen.

1. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadro de tarifes següent:Tipus de servici Import (euros)

1. Comprovació sanitària i sanejament ramader (la quantitat mínima a pagar pels servicis d'este epígraf són 3,92 euros):

1.1 Equins i bòvids 1,21 per cap

1.2 Porcí, oví i caprí 0,31 per unitat

1.3 Aus i conills 0,003766 per cap

1.4 Altres espècies:

1.4.1 Pes viu adult superior a 50 quilograms 0,45 per cap

1.4.2 Pes viu adult inferior a 50 quilograms 1,21 per cap, amb un màxim de 185,01

1.5 Ruscos 0,16 per unitat

2. Anàlisis, dictàmens i peritatges:

2.1 Anàlisis 6,14 cada un

2.2 Peritatges i dictàmens 39,22 cada un

3. Inspecció i control sanitari d'animals importats 12.27 per expedició

4. Inspecció i comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de sanitat animal (tant d'obertura com anuals de manteniment de l'autorització administrativa):

4.1. Per a inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera 25 (inscripció + expedició llibre)

4.2. Canvis de titularitat amb inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera. 25 (inscripció + expedició llibre)

4.3. Per a inscripció en altres registres zoosanitaris i expedició de llibre. L 25 (inscripció + expedició llibre)

5. Comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició del certificat sanitari de trasllat, certificat TRACES i certificat moviment amb països tercers, justificatiu de la salubritat d'este i de la seua zona d'origen, així com de la seua aptitud per al transport (mínim 3,52 euros per a certificats sanitaris de trasllat i 10,00 euros mínim per cada certificat TRACES i a tercers països):5.1 D'èquids i bòvids 1,21 per animal

5.2 De porcí adult 0,23 per animal

5.3 De gorrins 0,17 per animal

5.4 D'ovins i caprins 0,18 per animal

5.5 De conills 0,03 per animal

5.6 De gallinàcies adultes i broilers 0,004990 per animal

5.7 Pollastres jóvens per a cria 0,003803 per animal

5.8 De rusc 0,05 per unitat

5.9 De restants espècies pecuàries 12,27 per expedició

6. Inspecció i vigilància de la desinfecció (la quantitat mínima a pagar pels servicis d'este epígraf és de 10 euros):

6.1 En locals destinats a fires, mercats, concursos o exposicions i la resta de llocs públics on s'alberguen o contracten ramats o matèries contumaces 0,01 per metre quadrat

6.2 En vagons, navilis i avions on es transporte bestiar 0,06 per metre cúbic de càrrega

6.3 En vehicles per a transport de bestiar per carretera 0,04 per metre cúbic de càrrega

7. Inspecció i vigilància de la desinfecció (la quantitat mínima a pagar pels servicis d'este epígraf és de 5,94 euros)

7.1 En locals destinats a fires, mercats, concursos o exposicions i la resta de llocs públics on s'alberguen o contracten ramats o matèries contumaces 0,01 per m²

7.2 En vagons, navilis i avions on es transporte bestiar 0,06 per m³ de càrrega

7.3 En vehicles per a transport de bestiar per carretera 0,04 per m³ de càrrega

8. Identificació de bestiar:

8.1 Boví

8.1.1 Subministrament 0,34 per unitat

8.1.1.1 Actuacions administratives annexes 0,77 per acte

8.1.2 Reposició per pèrdua/deteriorament 0,75 per unitat

8.1.2.1 Actuacions administratives annexes 1,76 per acte

8.1.3 Expedició de duplicats del document

d'identificació 2 per document

8.2. Oví-Caprí:

8.2.1 Subministrament 0,34 per unitat

8.2.2 Reposició per pèrdua/deteriorament 0,75 per unitat

9. Determinacions analítiques en sanitat animal:

9.1 Anàlisi

9.1.1 Inhibició creixement ç en presència antibiòtics 15,96

9.1.2 Aïllament i identificació 10,15

9.1.3 Presència/absència 8,00

9.1.4 Cribratge tècnic de les 5 plaques 14,00

9.1.5 Determinació d'espores termoresistents 11,07

9.1.6 Creixement en medis específics 11,07

9.1.7 Diferenciació cep camp/cep vacunal 12,55

9.1.8 Recompte del NMP 8,95

9.1.9 Aïllament, identificació i serotipació 33,71

9.1.10 Serotipació segons esquema tècnica

Kauffman-White 23,56

9.1.11 Identificació proteïnes per microscòpia 10,50

9.1.12 Impureses totals insolubles 13,50

9.1.13 Sueroneutralización sense/amb revelat per peroxidasa 10,50

9.1.14 ELISA, producció Gammainterferó 6,50

9.1.15 Inmunodifusió en gel 2,50

9.1.16 ELISA Indirecte 3,72

9.1.17 Inmunobloting PPA 3,72

9.1.18 ELISA Competició 3,72

9.1.19 Aglutinació en placa 2,20

9.1.20 Aglutinació en microplaca 2,20

9.1.21 Reacció de fixació de complement 5,54

9.1.22 Inmunofluorescència indirecta 8,00

9.1.23 Inhibició de l'hemoaglutinació 4,10

9.1.24 Inmunodifusión radial 2,50

9.1.25 ELISA 3,72

9.1.26 Real Time-PCR 22,00

9.1.27 PCR Convencional (Lectura en Gel) 15,00

9.1.28 Aïllament cultiu cel·lular 8,10

9.1.29 Titulació de virus 10,50

9.1.30 Aïllament i identificació per cultiu cel·lular 12,50

9.1.31 ELISA, assaig immunenzimàtic detecció Clamidophila 15,50

9.1.32 ELISA, assaig immunenzimàtic detecció PrP 16,00

9.1.33 Identificació microscòpica/hematòcrit/concentració leucocitària 8,53

9.1.34 ELISA de captura d'Ag 3,72

9.1.35 Westernblot, Inmunoblotting 9,50

9.1.36 Identificació microscòpica amb claus dicotòmiques 8,03

2. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i VI d'este títol.

3. Per la prestació de servicis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader no s'aplicarà la taxa arreplegada en el quadro de tarifes de l'apartat u d'este article. Tampoc s'aplicarà esta taxa quan existisquen epizoòties i zoonosis oficialment declarades.»

Article 36

Es modifica l'article 216 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 216. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa, la prestació per l'Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani, en ocasió de la seua activitat docent, dels servicis que, a continuació, s'enumeren:

1. Realització de cursos:

1.1. De capità de pesca

1.2. De patró costaner polivalent

1.3. De patró local de pesca

1.4. De mariner pescador

1.5. De bussejador professional bàsic

1.6. Altres cursos autoritzats pels òrgans competents en marina civil i en sanitat marítima, necessaris per a desenrotllar l'activitat professional marítima.

1.7. Cursets especials que s'autoritzen per l'òrgan competent en matèria de pesca.

2. Servicis administratius

2.1. Expedició de títols, diplomes i certificats.

2.2. Trasllat de matrícules o expedients acadèmics

2.3. Compulsa de documents.

2.4. Convalidació d'assignatures i d'estudis realitzats en l'estranger.»Article 37

Es modifica l'article 223 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 223. Tipus de gravamen.

Les taxes exigibles seran:1. Llicència de pesca amb rall i marisqueig: 14,58 euros.

2. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 1 any): 11,91 euros.

3. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 2 anys): 14,58 euros.

4. Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa 5 anys): 21,26 euros.

5. Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 1 any): 13,31 euros.

6. Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 2 anys): 16,49 euros.

7. Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 2 anys): 40,66 euros.

8. Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació (validesa 5 anys): 86,45 euros.

9. Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació: 288,38 euros.

10. Expedició de duplicats: 10,13 euros.»Article 38

Es modifica l'article 227 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 227. Tipus de gravamen.

1. La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadro de tarifes següent:Tipus de servici Import (euros)

1. Pràctica d'inscripcions en registres oficials 1,34 cada una

2. Expedició duplicats de llibres oficials per pèrdua, destrucció o robatori 15 cada un

3. Expedició de certificats que necessiten de la busca d'antecedents i la resta de tràmits que necessiten d'informes, consultes o busca de documents en arxius oficials 6,67 per cada certificat, document o expedient.

2. La percepció d'esta taxa serà incompatible amb la de les tipificades en els capítols II i III d'este títol i el capítol V del títol IX d'esta llei.»Article 39

Es crea un apartat VI bis. «VINS, MOSTOS I PRODUCTES DERIVATS, PER ESPECTROSCÒPIA D'INFRAROIG PRÒXIM (NIR)» en l'article 239 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«VI bis. VINS, MOSTOS I PRODUCTES DERIVATS, PER ESPECTROSCÒPIA D'INFRAROIG PRÒXIM (NIR)

Import (euros)

1. Grau alcohòlic adquirit (IR) 2,00

2. Grau alcohòlic total (IR) 2,20

3. Grau alcohòlic en potència (IR) 2,20

4. Extracte sec (IR) 3,00

5. Acidesa total (IR) 2,40

6. Acidesa volàtil (IR) 2,15

7. Sucres residuals (glucosa + fructosa) (ANAR) 3,50

8. pH (IR) 2,40

9. Metanol (IR) 3,4010. GRUP EXPORTACIÓ 28.33

Determinacions Tècnica analítica

Massa volúmica Densimetria electrònica

Grau alcohòlic adquirit Infraroig pròxim

Grau alcohòlic total Càlcul

Grau alcohòlic en potència Càlcul

Extracte sec total Càlcul

Acidesa total en àcid cítric Infraroig pròxim

Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig pròxim

Anhídrid sulfurós total Titulació volumètrica

Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica

Àcid cítric Autoanalitzador seqüencial

Metanol Infraroig pròxim

Sucre residual Infraroig pròxim11. GRUP COLLITER 17.39

Determinacions Tècnica analítica

Grau alcohòlic adquirit Infraroig pròxim

Grau alcohòlic total Càlcul

Acidesa total en àcid cítric Infraroig pròxim

Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig pròxim

Anhídrid sulfurós total Titulació volumètrica

Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica

pH Infraroig pròxim

Àcid màlic Infraroig pròxim

Sucre residual Infraroig pròxim12. GRUP EMBOTELLAT 13.27

Determinacions Tècnica analítica

Grau alcohòlic adquirit Infraroig pròxim

Acidesa total en àcid cítric Infraroig pròxim

Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig pròxim

Anhídrid sulfurós total Titulació volumètrica

Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica

pH Infraroig pròxim13. GRUP FERMENTACIÓ 14,47

Determinacions Tècnica analítica

Massa volúmica Densimetría electrònica

Grau alcohòlic adquirit Infraroig pròxim

Acidesa total en àcid cítric Infraroig pròxim

Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig pròxim

Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica

pH Infraroig pròxim.»Article 40

Es crea un nou article 239 bis en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 239 bis. Bonificacions.

S'aplicarà a la quota la que corresponga de les bonificacions següents, en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix subjecte passiu:Nombre de mostres Bonificació (%)

0 a 200 Sense bonificació

201 a 500 15

501 a 1000 25

>1000 30.»Article 41

Es modifica l'apartat IV de l'article 251 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:Descripció tipus de servici Import unitari (euros)

IV. Tramitació de revisió AAI (sense modificació de la instal·lació).

IV. 1 Activitat industrial 1.000,00

IV. 2 Explotació ramadera 500,00

Article 42

Es modifica l'article 252 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 252. Meritació i pagament.

La taxa meritarà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud, notificació o comunicació, excepte en el supòsit de prestació dels servicis als que es referixen els apartats I, II i III de l'article 251, en els quals el pagament s'exigirà quan s'admeta a tràmit la sol·licitud.»Article 43

Es modifica l'article 255 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 255. Exempcions i bonificacions

1. L'expedició de permisos de pesca gaudirà d'una bonificació del 10 per 100 per als pescadors federats o membres d'associacions de pescadors gestors de vedats de pesca.

2. Estan exempts de pagament de les quotes per expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a les que es referixen els epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 256, els jubilats, els perceptors de pensions públiques i els membres de famílies nombroses de categoria especial, i tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota, respecte dels mateixos epígrafs tarifaris, els membres de famílies nombroses de categoria general.

3. Estan exempts del pagament de les quotes per expedició de les llicències autonòmiques de pesca continental, a les que es referix l'epígraf 2 de l'article 256, els jubilats i perceptors de pensions públiques i els menors de 14 anys, i els membres de famílies nombroses de categoria especial, i tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota, respecte dels mateixos epígrafs tarifaris, els membres de famílies nombroses de categoria general.»Article 44

Es modifica l'article 291 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 291. Exempcions.

1. En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, estan exempts del pagament d'esta taxa, els ajuntaments, comunitats d'usuaris d'abocament, organismes de conca i les conselleries de la Generalitat, respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte:

a) L'expedició de còpies de resultats analítics.

b) L'emissió d'informes sobre les inspeccions efectuades per l'Entitat de Sanejament d'Aigües.

c) L'emissió d'autoritzacions per a l'abocament directe amb camió cisterna.

2. En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, estan exempts del pagament d'esta taxa, les conselleries de la Generalitat, respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l'emissió d'informes sobre l'aptitud de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració per a assumir nous cabals.

3. En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals gestionades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües, estan exempts del pagament d'esta taxa els ajuntaments, comunitats d'usuaris d'abocament, organismes de conca i les conselleries de la Generalitat, respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l'emissió d'informes sobre l'estat i funcionament d'estes instal·lacions.»

Article 45

Es crea un nou capítol V, amb la denominació taxa per activitats de formació esportiva», i els articles 308 sexies, 308 septies, 308 octies, 308 nonies i 308 decies, en el títol X «Taxes en matèria d'esports» del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«CAPÍTOL V.

Taxa per activitats de formació esportivaArticle 308 sexies. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de servicis formatius per l'Escola de l'Esport de la Direcció General de l'Esport.

Article 308 septies. Subjecte passiu.

Són subjectes passius en esta taxa les persones que es matriculen com a alumnes en les activitats de formació esportiva.Article 308 octies. Exempcions i bonificacions.

1. Els alumnes amb la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana gaudiran d'una bonificació del 50 per cent dels imports previstos en el quadro de tarifes de l'article 308 nonies d'esta llei.2. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran de les següents exempcions i bonificacions:

a) Exempció total de les tarifes a què es referix l'article 308 nonies d'esta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Bonificació del 50 per cent de les tarifes a què es referix l'article 308 nonies d'esta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.

3. Els alumnes membres d'entitats col·laboradores amb què es firme un acord per al desenrotllament d'una determinada activitat formativa, gaudiran, per a l'esmentada activitat formativa, d'una bonificació del 25 per 100 de les tarifes de l'apartat 2 de l'article 308 nonies d'esta llei.

Article 308 nonies. Tipus de gravamen.

La taxa s'exigirà conforme el que disposa el següent quadro de tarifes.Tipus de servici Import (euros)

1. Cursos d'entrenadors, en el seu bloc comú, als quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007:

1.1. Nivell I 66,40

1.2. Nivell II 96,40

1.3. Nivell III 108,24

2. Cursos i activitats de formació esportiva que organitze la Direcció General de l'Esport

2.1. Altres cursos (5 hores) 16,34

2.2. Altres cursos (5 hores addicionals) 8,22

2.3. Congrés/jornada 5 hores 24,77

2.4. Congrés/jornada 5 hores addicionals 14,65

Article 308 decies. Meritació i pagament.

La taxa meritarà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, el seu pagament s'exigirà en el moment en què es formalitze la inscripció en l'activitat formativa, després de l'admissió a la mateixa.»Article 46

Es modifiquen el capítol únic del títol XI «Taxes en matèria de benestar social», i els articles 309, 310, 311, 312 i 313, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Capítol únic. Taxa per servicis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals.Article 309. Fet imposable

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:

1. L'elaboració per part de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'adopció de menors, tant d'ofici com a instància de part, dels informes de seguiment de les adopcions internacionals constituïdes, segons el que disposa l'article 80.2 del Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana.2. La realització d'alguna de les valoracions psicosocials a què es referix l'apartat 2 de l'article 312 d'esta llei, relatives a la idoneïtat per a l'adopció internacional, així com l'emissió de l'informe corresponent.

Article 310. Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'esta taxa:

1. En el supòsit a què es referix l'apartat 1 de l'article 309, els adoptants d'un menor o menors l'adopció dels quals haja sigut constituïda en l'estranger.

2. En el supòsit a què es referix l'apartat 2 de l'article 309, els que sol·liciten una adopció internacional la tramitació de la qual requerisca la declaració d'idoneïtat per part de l'òrgan competent de la Generalitat.

Article 311. Exempcions i bonificacions

1. Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.

2. S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota en els casos següents:

a) Quan el sol·licitant siga membre d'una família nombrosa de categoria general.

b) Quan el sol·licitant tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

3. S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota a què es referix l'apartat 2.1 de l'article 312 d'esta llei en els casos següents:a) Quan ja haja sigut declarada amb anterioritat, en el mateix expedient, la idoneïtat dels sol·licitants per a l'adopció internacional.

b) Quan es tramiten simultàniament dos sol·licituds d'adopció internacional, i ja s'haja satisfet la taxa corresponent a la valoració d'una d'elles.

4. Les bonificacions previstes en l'apartat 3 no seran acumulables entre si. Sí que seran acumulables les previstes en l'apartat 2, tant entre si com amb alguna de les restants recollides en este article.

5. Quan siguen diversos els subjectes passius de la taxa, bastarà que un d'ells complisca els requisits per a l'aplicació de l'exempció o de les bonificacions a què es referixen els apartats anteriors perquè els resulten aplicables aquelles a tots ells.Article 312. Tipus de gravamen.

La taxa s'exigirà d'acord amb el quadro de tarifes següent:Tipus de servici Import (en euros)

1. Informes de seguiment d'adopcions internacionals que s'hagen de realitzar d'acord amb els compromisos adquirits amb les autoritats competents del país d'origen del menor o menors adoptats 183,65 euros per cada un dels informes de seguiment

2. Valoracions psicosocials:

2.1 Valoració psicosocial per a la declaració d'idoneïtat. 734,62

2.2 Valoració psicosocial per a l'actualització de l'informe psicosocial d'idoneïtat, requerida per l'autoritat del país d'origen del menor o motivada per una modificació del projecte adoptiu dels sol·licitants. 367,31

Article 313. Meritació i pagament

1. La taxa meritarà:

a) En el supòsit a què es referix l'apartat 1 de l'article 309, quan s'elabore l'informe de seguiment.

b) En el supòsit a què es referix l'apartat 2 de l'article 309, quan s'emet l'informe de valoració.

2. La taxa resultarà exigible:

a) En el supòsit a què es referix l'apartat 1 de l'article 309, des del moment de la meritació.

b) En el supòsit a què es referix l'apartat 2 de l'article 309, des del moment de la sol·licitud del servici.»Article 47

1. Es crea un nou epígraf 1.6 en la tarifa 1 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«1.6 Per utilització d'infraestructures existents per a instal·lació de noves línies, tant elèctriques, com de comunicació o d'abastiment: 42,78 euros, per metre lineal.»

2. Es crea un nou epígraf 2.8 en la tarifa 2 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«2.8 Per utilització d'infraestructures existents per a instal·lació de noves línies, tant elèctriques, com de comunicació o d'abastiment: 42,78 euros, per metre lineal.»Article 48

Es modifica la disposició addicional novena del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Disposició addicional novena. Beneficis fiscals aplicables a les taxes de la Generalitat d'emprenedors, pime i microempreses de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2012, 2013 i 2014.

1. En els anys 2012, 2013 i 2014, estaran exempts del pagament de les tarifes que s'indiquen a continuació els subjectes passius que inicien les seues activitats empresarials o professionals, quan la meritació es produïsca durant el primer any d'activitat:

a) Les tarifes de l'article 27, relatiu a la taxa per la venda d'impresos en matèria d'hisenda i administració pública, sense perjuí del que establix l'apartat u de l'article 26.

b) Les tarifes A.0 “Carnet de taxista / Targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de taxi”, A.1 “Expedició d'autorització per a transport regular d'ús especial”, A.2 “Transmissió d'autorització de transport de mercaderies i/o viatgers, en qualsevol classe de vehicles”, A.3 “Expedició de certificats o títol de conseller de seguretat (i la seua renovació), i de capacitació per a realitzar l'activitat de transport”, A.4 “Expedició d'autoritzacions d'empresa, i el seu visat i rehabilitació”, A.5 “Expedició d'autorització de transport sanitari, i el seu visat i rehabilitació”, A.6 “Expedició de còpies certificades de les autoritzacions d'empresa, per als vehicles de transport de mercaderies i/o viatgers en qualsevol classe de vehicles; i altres autoritzacions referides a vehicles, inclosa substitució provisional de vehicles per avaries”, A.8 “Admissió a exàmens i proves”, A.9 “Expedició de les targetes de tacògraf digital” i A.12 “Expedició o renovació de la targeta CAP” de l'article 76, relatiu a la secció II “De les autoritzacions” de la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera.c) Les tarifes de l'article 99, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport.

d) Les tarifes 1 i 2 del Grup II “Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries de locals i establiments” de l'apartat u de l'article 181, relatiu a la taxa per servicis sanitaris.

e) Les tarifes dels epígrafs 1 “Expedició d'altres certificats diferents d'aquells que tinguen establida una tarifa específica en el quadro de tarifes de l'apartat u de l'article 181 o en el grup VI de l'apartat u de l'article 185”, 2 “Compulsa de documents, excepte en aquells casos en què estiga establida una tarifa específica en el quadro de tarifes del grup VI de l'apartat u de l'article 185”, 3 “Diligenciat i segellat de llibres”, 4 “Emissió de duplicats d'autoritzacions, excepte en aquells casos en què estiga establida una tarifa específica en el quadro de tarifes de l'apartat u de l'article 181” i 8 “Emissió d'informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments alimentaris, quan siguen requerits per a l'autorització i funcionament” del Grup III “Altres actuacions administratives” de l'apartat u de l'article 185, relatiu a la taxa per altres actuacions administratives en matèria de Sanitat.f) Les tarifes dels epígrafs 1 “Autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials (aparells elevadors, generadors de vapor i la resta d'aparells a pressió, centrals, línies, estacions i subestacions, instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb projecte, instal·lacions frigorífiques amb projecte, instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte, instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte, emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de productes petrolífers líquids amb projecte, instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria i emmagatzematge de GLP en envasos)”, 2 “Verificació”, 3 “Instal·lacions sense projecte”, 4 “Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids (sèries)”, 5 “Expedició de certificats i documents”, 11 “Inspeccions”, 13 “Autoritzacions de reformes d'importància generalitzades en vehicles de qualsevol tipus” i 14 “Alta d'inscripció en el registre de Control Metrològic” de l'article 189, relatiu a la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres.g) Les tarifes de l'article 193, relatiu a la taxa per la venda d'impresos en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç.

h) Les següents tarifes de l'apartat dos de l'article 205, relatiu a la taxa per ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries:U. Les tarifes dels subepígrafs 1.1.1 “Estrat A” i 1.1.2 “Estrat B” de l'epígraf 1.1 “D'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària” del subapartat 1 “Expedients d'inscripció d'indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA)”.Dos. Les tarifes dels subepígrafs 2.1.1 “Estrat A” i 2.1.2 “Estrat B” del subapartat 2 “D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària”.Tres. Les tarifes dels epígrafs 3 “Inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques”, 4 “Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola” i 5 “Inscripció en el Registre d'envasadors d'olis vegetals”.i) Les tarifes de l'article 209, relatiu a la taxa per la gestió tecnicofacultativa dels servicis agronòmics.

j) Les tarifes de l'article 214, relatiu a la taxa per prestació de servicis en matèria de ramaderia.

k) Les tarifes de l'article 227, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

l) Les tarifes de l'article 235, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció.m) Les tarifes de l'article 239, relatiu a la taxa per determinacions analítiques en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

n) Les tarifes de l'article 243, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat animal.

2. Si en els mateixos exercicis i respectius de les mateixes tarifes a què es referix l'apartat u, la meritació es produïx durant el segon any d'activitat de l'empresa o negoci, el subjecte passiu es podrà aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota.

3. Als efectes dels apartats anteriors, el subjecte passiu haurà d'aportar declaració responsable en què s'indique la data d'inici de l'activitat, i l'Administració podrà comprovar esta dada, de conformitat amb allò que disposa l'article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per mitjà d'intercanvi electrònic d'informació amb l'Administració tributària competent per a la gestió del cens d'empresaris, professionals i retenidors a què es referix l'article 3.2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol».Article 49

1. Es modifica el títol de la disposició transitòria única del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Disposició transitòria primera. Aplicació de l'exempció en la taxa de vivendes de protecció pública i actuacions de vivenda a què es referix l'article 87 bis, en la seua redacció feta per l'article 7 de la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat».

2. Es crea una nova disposició transitòria segona en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Disposició transitòria segona. Aplicació de la taxa per servicis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals en els casos a què es referix l'apartat 2 de l'article 309 d'esta llei.La taxa per servicis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals s'aplicarà, en els casos a què es referix l'apartat 2 de l'article 309 d'esta llei, a les sol·licituds d'adopció internacional presentades a partir de l'1 de gener de 2014, inclusivament».

CAPÍTOL II

De la modificació de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productesArticle 50

Es modifica la lletra d de l'apartat u de l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, amb la redacció següent:

«d) Deducció per personal de suport al control oficial, que correspondrà quan el subjecte passiu, d'acord amb la seua activitat i la normativa vigent, pose a disposició dels tècnics facultatius sanitaris, encarregats del control oficial, personal propi que col·labore de forma efectiva i prou rellevant en el mencionat control: 10 % de la quota.

En el cas de la producció de carns d'aus de corral i lagomorfs, la deducció a aplicar per este concepte serà el 35% de la quota per a aquells establiments que disposen de personal de suport al control oficial que participe en funcions específiques en relació amb el control d'esta producció, d'acord amb els requisits establits en el Reglament 854/2004, de 29 d'abril».

CAPÍTOL III

De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs ceditsArticle 51

Queda sense contingut l'article tercer bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.Article 52

Es modifica la lletra d de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«d) Per tindre, en la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, i sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article, quan siga membre d'una família nombrosa de categoria general, o, en el paràgraf segon del mencionat apartat quatre, si ho és d'una de categoria especial, la quantitat que corresponga d'entre les següents:

– 300 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.

– 600 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial.

Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa a la data de la meritació de l'impost, hagen presentat, amb anterioritat a aquella data, sol·licitud davant de l'òrgan competent per a l'expedició del mencionat títol. En este cas, si es denegara la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat indegudament deduïda, junt amb els corresponents interessos de demora, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Esta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d'un contribuent declarant de l'impost tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.L'aplicació d'esta deducció resulta compatible amb la de les recollides en les lletres a, b i c d'este apartat u».

Article 53

Es modifica la lletra e de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'Educació Infantil, de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un límit de 270 euros per cada fill menor de 3 anys inscrit en les mencionades guarderies o centres d'Educació Infantil.

Seran requisits per a la pràctica d'esta deducció els següents:

1.r Que els pares que convisquen amb el menor exercisquen activitats per compte propi o alié per les que perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

2.n Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què el fill siga menor de 3 anys, i, a més, quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció per un mateix fill, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguals».

Article 54

Es modifica la lletra i de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«i) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 153 euros.

S'entendrà que un dels cònjuges realitza estes labors quan en una unitat familiar integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi ha, pels fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels seus pares, visquen independents d'estos, i pels fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, només un dels seus membres perceba rendiments del treball o de les activitats econòmiques.

Seran requisits per al gaudi d'esta deducció:

1.r Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no siga superior al límit establit en el paràgraf tercer de l'apartat quatre d'este article.

2.n Que cap dels membres de la unitat familiar obtinga guanys patrimonials, rendiments íntegres del capital mobiliari o immobiliari, que, en conjunt, superen els 357 euros, ni li siguen imputades rendes immobiliàries.

3.r Que els cònjuges tinguen dos o més descendents que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost».Article 55

Es modifica la lletra n de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«n) Per arrendament de la vivenda habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu:

– El 15 per 100, amb el límit de 459 euros.

–El 20 per 100, amb el límit de 612 euros, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys. El mateix percentatge de deducció resultarà aplicable, amb idèntic límit, si l'arrendatari és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.–El 25 per 100, amb el límit de 765 euros, si l'arrendatari té una edat igual o menor de 35 anys i, a més, és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:

1.r Que es tracte de l'arrendament de la vivenda habitual del contribuent, ocupada efectivament per este, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de 1998 i la seua duració siga igual o superior a un any. A estos efectes, s'estarà al concepte de vivenda habitual arreplegat en la normativa estatal reguladora de l'impost.

2.n Que s'haja constituït el depòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat.

3.r Que, durant almenys la mitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'una altra vivenda distant a menys de 100 quilòmetres de la vivenda arrendada.

4.t Que el contribuent no tinga dret pel mateix període impositiu a cap deducció per inversió en vivenda habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats depositades en comptes vivenda.5.t Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra ñ d'este apartat.

El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què estiga vigent l'arrendament dins del període impositiu i en què es complisquen les circumstàncies personals requerides per a l'aplicació dels distints percentatges de deducció i, a més, quan dos o més contribuents declarants de l'impost tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció per una mateixa vivenda, el límit es prorratejarà entre ells per parts iguals».

Article 56

Es modifica la lletra ñ de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«ñ) Per l'arrendament d'una vivenda, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 204 euros.

Per a tindre dret al gaudi d'esta deducció serà necessari el compliment dels requisits següents:

1.r Que la vivenda arrendada, radicada a la Comunitat Valenciana, diste més de 100 quilòmetres d'aquella en què el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.

2.n Que s'haja constituït el depòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de La Generalitat.

3.r Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguen retribuïdes per l'ocupador.

4.t Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què estiga vigent l'arrendament dins del període impositiu i, a més, quan dos o més contribuents declarants de l'impost tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció per una mateixa vivenda, el límit es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Esta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra n d'este apartat».Article 57

Es modifica la lletra o de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

o) Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual: El 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal·lacions o equips destinats a alguna de les finalitats que s'indiquen a continuació, sempre que tals finalitats no constituïsquen l'exercici d'una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost:

1) Aprofitament de l'energia solar o eòlica per a la seua transformació en calor o electricitat.

2) Aprofitament, com a combustible, de biomassa o de cultius energètics per a la seua transformació en calor o electricitat.

La base d'esta deducció estarà constituïda per les quantitats invertides en l'exercici, inclosos els gastos originats que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliena, l'amortització i els altres gastos de la mateixa, a excepció dels interessos. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.La base màxima anual d'esta deducció serà:

a) quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi siga inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros, en tributació conjunta: 4.100 euros anuals.

b) quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual, o entre 37.000 euros i 40.000 euros, en tributació conjunta: el resultat d'aplicar a 4.100 euros anuals:

U. En tributació individual: un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

Dos. En tributació conjunta: un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

A l'efecte d'esta deducció, s'estarà al concepte d'habitatge habitual contingut en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.Article 58

Queda sense contingut la lletra s de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.Article 59

Es modifica l'apartat quatre de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Quatre. Als efectes del que disposa el paràgraf primer de la lletra a, en el paràgraf primer de la lletra b, en el paràgraf primer de la lletra c, en el paràgraf primer de la lletra d, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa de categoria general, en el punt 2.n del paràgraf segon de la lletra e, en el punt 3.r del paràgraf segon de la lletra f, en el paràgraf primer de la lletra g, en el paràgraf primer de la lletra h, en el punt 5.t del paràgraf segon de la lletra n, en el punt 4.t del paràgraf segon de la lletra ñ i en el número 3.r del paràgraf segon de la lletra v de l'apartat u de l'article quart d'esta llei la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta.Als efectes del que disposa el paràgraf primer de la lletra d de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa de categoria especial, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 30.000 euros, en tributació individual, o a 50.000 euros, en tributació conjunta.

Als efectes del que disposa el punt 1.r del paràgraf tercer de la lletra i de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no podrà ser superior a 25.000 euros».

Article 60

Es crea un nou apartat quint en l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Quint. 1. En els casos a què es referix el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article, els imports i límits de deducció s'aplicaran als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi dels quals siga inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents.a) En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 - el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

b) En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

2. En el cas a què es referix el paràgraf segon de l'apartat quatre d'este article, l'import de deducció s'aplicarà als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de la qual siga inferior a 26.000 euros, en tributació individual, o inferior a 46.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estiga compresa entre 26.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 46.000 i 50.000 euros, en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents.a) En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 - el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 26.000).

b) En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000).

3. En el cas a què es referix el paràgraf tercer de l'apartat quatre d'este article, l'import de deducció s'aplicarà en els casos en què la suma de les bases liquidables de la unitat familiar siga inferior a 23.000 euros.

Quan la suma de les bases liquidables de la unitat familiar estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros, l'import de deducció serà el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 - el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de les bases liquidables de la unitat familiar i 23.000)».Article 61

Es modifica l'article sèptim de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Article sèptim. Deduccions autonòmiques.

Sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a, en el punt 2.n de la lletra e, en el paràgraf primer de la lletra h, en el punt 1.r de la lletra i, en el paràgraf tercer de la lletra j, en el paràgraf segon de la lletra k, en el paràgraf segon de la lletra l, en el punt 5.t de lletra n, en el punt 4.t de la lletra ñ, en el paràgraf segon de la lletra o, en els números 2.2) i 3) de la lletra s i en el paràgraf primer i en el número 2) del paràgraf segon de la lletra t de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, els imports i límits quantitatius de les deduccions en la quota autonòmica establits als efectes de la tributació individual s'aplicaran en idèntica quantia en la tributació conjunta, sense que procedisca la seua elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar».

Article 62

Es modifica l'apartat tres de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

Tres. El 6 per 100 en l'adquisició de béns mobles i semovents, en la constitució i cessió de drets reals sobre aquells, excepte els drets reals de garantia, i en la constitució de concessions administratives, amb les excepcions següents:

1) L'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixts adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor del qual siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats com a vehicles històrics. En estos casos, resultaran aplicables les quotes fixes següents:

a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10 euros.

b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 20 euros.

c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 35 euros.

d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55 euros.

e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixts adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40 euros.

f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixts adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60 euros.

g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixts adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 140 euros.2) Els automòbils tipus turisme, vehicles mixts adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors amb antiguitat inferior o igual a 12 anys i cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics, o amb valor igual o superior a 20.000 euros, les embarcacions de recreació amb més de 8 metres d'eslora o amb valor igual o superior a 20.000 euros, i els objectes d'art i les antiguitats segons la definició que se'n realitza en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, que tributaran al tipus de gravamen del 8 per 100.

3) Els vehicles i les embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a la seua valoració i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus, que tributaran al tipus de gravamen del 2 per 100.

4) L'adquisició de valors, que tributarà, en tot cas, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 12 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Article 63

1. Es modifica l'article catorze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Article catorze bis. Bonificacions.

S'aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d'Actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les escriptures públiques de novació modificativa de crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es referix l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o a ambdós».2. Es crea un nou article catorze ter en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb el mateix contingut de l'article catorze bis en la seua redacció anterior a la derivada del que disposa l'apartat 1 d'este article, i el tenor de la qual és el següent:

«Article catorze ter. Terminis de presentació

1. El termini per a la presentació de l'autoliquidació, junt amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

No obstant això, quan es tracte de consolidacions del domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

2. Llevat que específicament s'establisca una altra cosa, quan després de l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haja produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.3. Les transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament, hauran de ser objecte d'autoliquidació en la forma i el termini següents:a) L'autoliquidació comprendrà de forma agregada totes les adquisicions realitzades dins del període de liquidació, que coincidirà amb el trimestre natural, i haurà d'ajustar-se al model que determine el conseller competent en matèria d'hisenda.

b) El conseller competent en matèria d'hisenda podrà determinar, mitjançant una orde, que l'autoliquidació s'haja d'acompanyar d'una declaració en què es continga una relació dels béns adquirits, incloent-hi, per cada bé, la seua descripció, la data d'adquisició, la identificació del transmetent i la contraprestació satisfeta per l'adquisició. La mencionada orde podrà determinar, igualment, que l'esmentada declaració s'haja de substituir o complementar per mitjà de la còpia dels fulls corresponents dels llibres o registres oficials en què s'incloguen les esmentades operacions.

c) La presentació de mencionada autoliquidació es realitzarà en els vint primers dies naturals del mes següent al període de liquidació que corresponga. No obstant això, l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'any es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any següent».Article 64

Es modifica el número 3 de l'apartat dos de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«3. En el bingo electrònic: el 25 per 100 de la diferència entre les quantitats jugades i els imports destinats a premis.

En este cas, l'ingrés de la taxa s'efectuarà dins dels primers vint dies del mes següent a què corresponga la meritació».Article 65

Es modifica la disposició addicional onze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Disposició addicional onze. Bonificacions en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, durant els anys 2012, 2013 i 2014, per a les màquines recreatives tipus «B» i tipus «C» en situació de suspensió temporal de l'explotació a data 31 de desembre de 2011, i que hagen romàs en la mencionada situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2011, s'aplicaran les següents bonificacions en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, quan l'alçament de la mencionada suspensió s'haja produït amb efectes d'1 de gener de 2012:En els casos de màquines tipus “B” i “C” que es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació a data 31 de desembre de 2011, i que hagen romàs en la mencionada situació, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2011, s'aplicaran les bonificacions següents en la quota de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, quan l'alçament de la dita suspensió s'haja produït amb efectes d'1 de gener de 2012:Durant l'any 2012, bonificació del 75 per 100 de la quota de la taxa.Durant els anys 2013 i 2014, bonificació del 50 per 100 de la quota de la taxa.

Els mencionats beneficis quedaran condicionats que les màquines no es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació en cap moment dels esmentats exercicis.

El nombre de màquines bonificades per titular no podrà superar el de la diferència positiva entre les autoritzacions d'explotació suspeses a 31 de desembre de 2011 i que hagen romàs en la mencionada situació de suspensió, ininterrompudament, des de l'1 de gener de 2011, i les suspeses a 1 de gener de 2012. Si en qualsevol dels exercicis en què siga aplicable la bonificació s'incrementara el nombre de màquines suspeses respecte de l'existent a l'1 de gener de 2012, es perdrà el dret a la bonificació per a un nombre de màquines equivalent a l'esmentat increment.L'incompliment dels requisits establit en els paràgrafs anteriors determinarà la pèrdua del dret a les bonificacions practicades, i s'hauran d'ingressar les quantitats indegudament bonificades, junt amb els corresponents interessos de demora».Article 66

Es modifica la disposició addicional dotze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Disposició addicional dotze. Escala autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a 2012, 2013 i 2014.

En els períodes impositius 2012, 2013 i 2014, l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a la qual es referix l'apartat 1 de l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, serà la següent:

Base liquidableHasta Euros Cuota íntegraEuros Resto base

liquidable

Hasta Euros Tipo aplicablePorcentaje

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5

120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5

175.000,20 34.733,36 En adelante 23,5Article 67

Es modifica la disposició addicional tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, actualment sense contingut, amb la redacció següent:«Disposició addicional tretze. Deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en la vivenda habitual, efectuades des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Els contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi dels quals no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'article quart d'esta llei, podran deduir-se el 10 per cent de les quantitats satisfetes en cada període impositiu per les obres realitzades des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015 en la vivenda habitual de la qual siguen propietaris o titulars d'un dret real d'ús i gaudi, o en l'edifici en què esta es trobe, sempre que tinguen per objecte la seua conservació, o la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes previstos pel Pla estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016, aprovat pel Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril.

No donaran dret a aplicar esta deducció:

– Les obres que es realitzen en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

– Les inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual a què siga aplicable la deducció prevista en la lletra o de l'apartat u de l'article quart d'esta llei.– La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

Serà requisit per a l'aplicació d'esta deducció la identificació, per mitjà del seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzen materialment les obres.

La base d'esta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzen estes obres. En cap cas, donaran dret a aplicar esta deducció les quantitats satisfetes per mitjà d'entregues de diners de curs legal.

La base màxima anual d'esta deducció serà:

a) quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi siga inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros, en tributació conjunta: 4.500 euros anuals.

b) quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual, o entre 37.000 euros i 40.000 euros, en tributació conjunta: el resultat d'aplicar a 4.500 euros anuals:

U. En tributació individual: un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 - el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

Dos. En tributació conjunta: un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 - el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

La base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquella s'aplique no podrà excedir 5.000 euros per vivenda.Quan concórreguen diversos contribuents amb dret a aplicar la deducció respecte d'una mateixa vivenda, la base màxima anual de deducció i l'acumulada es ponderaran per a cada un d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble».Article 68

Es modifica la disposició addicional catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Disposició addicional catorze. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre Hidrocarburs.

El tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre Hidrocarburs, a què es referix l'apartat 6 de l'article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, serà, fins al 31 de desembre de 2014, serà de 48 euros per 1.000 litres, fins al 31 de desembre de 2014».Article 69

Es modifica la disposició addicional quinze en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, actualment sense contingut, amb la redacció següent:«Disposició addicional quinze. Bonificació en la quota de la modalitat gradual d'Actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats, aplicable, en 2014 i 2015, en els casos de préstecs i crèdits hipotecaris per al finançament de l'adquisició d'immobles per jóvens menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per jóvens.

En 2014 i 2015, s'aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d'Actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats en el cas de constitució de préstecs i crèdits hipotecaris concedits per al finançament de l'adquisició d'immobles per jóvens menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per jóvens, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que els immobles s'afecten a l'activitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del domicili fiscal o centre de treball de l'empresa o negoci.

b) Que l'adquirent, o la societat participada, mantinga l'exercici de l'activitat empresarial o professional i el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana durant un període d'almenys 3 anys, llevat que, en el cas d'adquirent persona física, este muira dins del mencionat termini, i que, en el cas d'adquisició per societats mercantils, a més, es mantinga durant el mencionat termini una participació majoritària en el capital social dels socis existents en el moment de l'adquisició.c) Que durant el mateix període de 3 anys l'adquirent no realitze qualsevol de les operacions següents:

U. Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen donar lloc a una minoració substancial del valor d'adquisició.

Dos. Transmetre els immobles.

Tres. Desafectar els immobles de l'activitat empresarial o professional o destinar-los a fins diferents de seu del domicili fiscal o centre de treball.

d) Que l'import net de la xifra de negocis de l'activitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de l'Impost sobre Societats, no supere els 10 milions d'euros durant els 3 anys a què es referix la lletra b anterior.e) Que en el document públic en què es constituïsca el préstec o crèdit hipotecari es determine expressament la destinació de l'immoble a què es referix la lletra a, així com la identitat dels socis, la seua edat i la seua participació en el capital.

L'import acumulat de bonificació per a tots els subjectes passius que complisquen els requisits a què es referix el paràgraf anterior per un mateix préstec o crèdit hipotecari no podrà excedir 1.000 euros».

Article 70

Es crea una nova disposició addicional setze en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, actualment sense contingut, amb la redacció següent:«Disposició addicional setze. Requisits de les entregues d'imports dineraris per a l'aplicació de determinats beneficis fiscals.L'aplicació de les deduccions i bonificacions en la quota i de les reduccions en la base imposable a què es referixen les lletres e, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r i v de l'apartat u de l'article quart, els números 1) i 2) de l'article deu bis, i les lletres c i d de l'apartat 1 de l'article dotze bis d'esta llei queda condicionada que l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a l'aplicació d'aquelles es realitze per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit».

Article 71

Es crea una nova disposició transitòria primera en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, actualment sense contingut, amb la redacció següent:«Disposició transitòria primera. Aplicació del tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual als contribuents a qui es referix la disposició transitòria díhuit de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

El tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual aplicable als contribuents a què es referix la disposició transitòria díhuit de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni serà l'establit per l'article tercer bis d'esta llei en la seua redacció a 31 de desembre de 2012».Article 72

Es crea una nova disposició transitòria segona en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, actualment sense contingut, amb la redacció següent:«Disposició transitòria segona. Tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de bingo electrònic, per a 2014, 2015 i 2016.

El tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de bingo electrònic, a què es referix el número 3 de l'apartat dos de l'article quinze d'esta llei serà:

a) En 2014 i 2015: el 10 per 100.

b) En 2016: el 15 per 100.»

CAPÍTOL IV

De la modificació del Capítol XXIII «Impostos Mediambientals de la Comunitat Valenciana» de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la GeneralitatArticle 73

Es modifica el número 2 de l'apartat u de l'article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, amb la redacció següent:

«2. Els ingressos procedents d'este impost es troben afectats gastos de la Generalitat en l'àmbit de la conservació i millora del medi ambient, en la forma que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat. No obstant això, els ingressos derivats dels fets imposables als que es referix la lletra b del número 1 de l'apartat dos d'este article es troben afectats a gastos de la Generalitat, en un 50 per 100, en l'àmbit de la conservació i millora del medi ambient, i en l'altre 50 per 100, en l'àmbit de la prevenció i resposta a emergències, en la manera que, en ambdós casos, establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat.»CAPÍTOL V

De la modificació de la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat ValencianaArticle 74

Es modifica l'apartat 1 de l'article 188, de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Les alienacions de béns patrimonials hauran de realitzar-se, com a regla general, per subhasta pública. No obstant això, podrà utilitzar-se el concurs sempre que el preu no siga l'únic criteri determinant per a l'alienació, i en particular quan el plec de condicions oferisca al licitador la possibilitat d'abonar en espècie part del preu del bé o quan el bé objecte de l'alienació es destine al compliment per l'adjudicatari de fins d'interés general.»Article 75

Es modifica l'apartat 2 de l'article 188 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«2. L'òrgan competent podrà acordar l'alienació directa quan es done algun dels següents casos, que haurà de quedar acreditat en l'expedient:

a) Quan l'adquirent siga una altra administració pública o, en general, qualsevol persona jurídica de dret públic.

b) Quan l'adquirent siga una societat mercantil en el capital de la qual siga majoritària la participació directa o indirecta d'una o diverses administracions públiques o persones jurídiques de dret públic.

c) Quan l'adquirent siga una entitat sense ànim de lucre i el bé vaja a ser destinat a fins d'utilitat pública o interés social.

d) Quan es tracte de parcel·les sobrants i la venda es realitze a un propietari contigu, d'acord amb la seua valoració pericial.

e) Quan es tracte de béns qualificats com a no utilitzables, d'acord amb la seua valoració pericial.

f) Quan siga declarada deserta la subhasta o concurs promoguts per a l'alienació o estos resulten fallits com a conseqüència de l'incompliment de les seues obligacions per part de l'adjudicatari, sempre que no haja transcorregut més d'un any des de la realització d'estos. En este cas, les condicions de l'alienació no podran ser inferiors de les anunciades prèviament o d'aquelles en què s'haja produït l'adjudicació.g) Quan l'alienació s'efectue a favor de qui exercisca un dret d'adquisició preferent reconegut per disposició legal.

h) Quan la titularitat del bé corresponga a dos o més propietaris i la venda s'efectue a favor d'un o més copropietaris.»Article 76

S'afig una disposició addicional única a la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana amb la redacció següent:

«Disposició addicional única:

U. Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics.

1. Es manté vigent l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics creada per la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, en l'àrea territorial integrada pels municipis d'Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Alfarp, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catadau, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Llombai, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Montserrat, Montroi, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Real, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa i Xirivella.2. A la mencionada entitat metropolitana li correspon la competència del servici de l'aigua en alta, la producció i subministrament fins el punt de distribució municipal. Així mateix, podrà exercir les facultats reconegudes en esta matèria a les corporacions locals en la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat Valenciana, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

3. L'organització, funcionament i règim econòmic de l'entitat metropolitana són els previstos en esta llei.

Dos. Entitat Metropolitana de Tractament de Residus

1. Es manté vigent l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, creada per la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, en l'àrea territorial integrada pels municipis d'Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa i Xirivella.

2. A la mencionada entitat metropolitana li correspon la prestació dels servicis de valorització i eliminació de residus urbans, d'acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través de la normativa sectorial i de conformitat amb els instruments de planificació en ella previstos.3. L'organització, funcionament i règim econòmic de l'entitat metropolitana són els previstos en esta llei.»Article 77

S'introduïx el subapartat d en l'apartat 1 de la disposició derogatòria primera, que passa a denominar-se única i que queda redactada en els següents termes.

«Disposició derogatòria única.

1. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) El Decret 129/1985, de 23 d'agost, pel qual s'establixen les directrius de les funcions pròpies declarades d'interés comunitari.

b) El Decret 99/1985, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es crea i regula provisionalment el Consell Valencià d'Administració Local.

c) L'article 102 de la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.

d) La Llei 12/1986, de la Generalitat, de 31 de desembre, de Creació del Consell Metropolità de l'Horta, la Llei 4/1995, de 16 de març, de l'Àrea Metropolitana de l'Horta, La Llei 8/1999, de 3 de desembre, per la qual se suprimix l'Àrea Metropolitana de l'Horta i la Llei 2/2001, d'11 de maig de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana.»

CAPÍTOL VI

De la modificació de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat de la Comunitat ValencianaArticle 78

Es modifica l'apartat 3 de l'article 152 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«3. El personal contractat en règim de dret laboral per les cambres agràries provincials de la Comunitat Valenciana s'integrarà en l'Administració de la Generalitat, amb efectes d'1 de gener de 2013, amb destinació inicial en la conselleria amb competències en matèria d'agricultura, en les categories i grup que corresponga en el conveni col·lectiu per al personal laboral al servici de l'Administració autonòmica. A estos efectes es tindran en compte les funcions que exercien en la cambra agrària en el moment de la seua integració de conformitat a la seua categoria professional en estes.

Esta integració en cap cas suposarà l'adquisició de la condició de personal laboral fix de la Generalitat, sinó que el personal serà integrat per mitjà de contracte indefinit, romanent adscrit provisionalment al lloc de treball fins que es procedisca a la cobertura d'este per mitjà dels sistemes de provisió reglamentaris, moment en què es produirà l'extinció de la relació laboral llevat que el treballador haja accedit a l'ocupació pública superant el corresponent procés selectiu.Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, els llocs de treball a què haja sigut adscrit este personal no podran ser objecte de provisió reglamentària fins que el personal adscrit a estos no haja tingut l'oportunitat d'accedir a l'ocupació pública per haver sigut convocat el procés adequat per a la selecció de personal del cos o categoria corresponent al lloc.

Quant a retribucions, els seran respectades les consolidades en nòmina que van percebre a l'entrada en vigor d'esta llei, adequant-les al sistema retributiu vigent en l'Administració de la Generalitat i es procedirà, si és el cas, al reconeixement dels complements transitoris i absorbibles.

A este efecte se'ls reconeixeran els salaris corresponents a la categoria professional a què siguen equiparats dins del conveni col·lectiu de treball per al personal laboral al servici de l'Administració autonòmica i s'abonarà, si és el cas, la diferència per les retribucions a què es referix el paràgraf anterior com un complement personal transitori, absorbible per futurs increments retributius en els termes especificats en el conveni col·lectiu de treball per al personal laboral al servici de l'Administració autonòmica.

El personal amb dret a integració que renuncie a esta percebrà una indemnització la quantia de la qual serà de trenta-tres dies de salari per any de servici, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb un màxim de dotze mensualitats.

La renúncia al dret d'integració haurà de manifestar-se en el termini d'un mes, a partir de l'entrada en vigor d'esta llei, tenint efectes des de l'endemà de la data de la renúncia.»

CAPÍTOL VII

De la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat ValencianaArticle 79

Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Disposició addicional primera. El Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, que es referix l'article 31 d'esta llei, es tramitarà d'acord amb el que disposen els articles 56 a 60 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, i correspondrà la seua elaboració a la conselleria competent en matèria de comerç amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, i de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació a través del seu Consell, que haurà d'aprovar pel Consell en el termini màxim d'1 any a comptar de l'1 de gener de 2014».

CAPÍTOL VIII

De la modificació del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat ValencianaArticle 80

S'introduïx una disposició addicional en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:«Disposició addicional única. De la retenció del crèdits en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic.

En el cas que qualssevol persones físiques o jurídiques, privades o públiques, deguen imports a la Generalitat o a qualsevol de les persones jurídiques que conformen el seu sector públic, la conselleria competent en matèria d'hisenda podrà aplicar retencions dels pagaments destinats a estos subjectes. A este efecte, l'esmentada conselleria, sempre que el procediment afecte els tres subjectes esmentats, serà l'òrgan competent per a tramitar el corresponent expedient, en el qual, en tot cas, es concedirà audiència prèvia a les persones afectades, i per a adoptar, si és el cas, la corresponent resolució que permeta reflectir en la comptabilitat l'esmentada retenció.»Article 81

Es modifica l'últim paràgraf de l'article 87 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que queda redactat com seguix:El producte d'estes operacions s'ingressarà en la tresoreria de la Generalitat i s'aplicarà a l'estat d'ingressos de la Generalitat o de l'entitat autònoma corresponent, a excepció de les operacions amb termini no superior a un any, que es comptabilitzaran com a operacions extrapressupostàries.

CAPÍTOL IX

De la modificació de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb secció de crèdit en la Comunitat ValencianaArticle 82

Es modifica l'apartat 1 de l'article 1, de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Les cooperatives de qualsevol classe, excepte les de crèdit, que desenrotllen majoritàriament l'activitat cooperativitzada amb els seus socis en el territori de la Comunitat Valenciana, i desitgen exercir l'activitat d'intermediació financera per compte propi, hauran de dotar-se d'una secció de crèdit, que no tindrà personalitat jurídica independent de la cooperativa de què forma part.

Les operacions actives i passives, que es realitzen en l'exercici de la mencionada activitat, es limitaran al si d'esta cooperativa i als seus socis, així com als seus cònjuges i als familiars de primer grau que convisquen i depenguen econòmicament d'ells. Així mateix, les seccions de crèdit podran operar amb els associats que hagen causat baixa justificada o obligatòria com a socis i amb els treballadors de la cooperativa.A fi de realitzar una millor gestió dels fons depositats, les cooperatives amb secció de crèdit podran col·locar els seus excedents de tresoreria, a través d'intermediaris financers, en actius d'elevada qualitat creditícia que garantisquen, almenys, la recuperació al seu venciment del capital invertit. En cap cas, podran pignorar-se ni gravar-se de forma alguna estos actius.»

CAPÍTOL X

De la modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública ValencianaArticle 83

Es modifica l'apartat 3 de l'article 40 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

«3. En les conselleries que tinguen atribuïdes competències en matèria sanitària, educativa i de justícia, les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació podran preveure, en llocs amb el rang de subdirecció general o direcció de servici, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal sanitari, docent i de l'Administració de justícia respectivament, atenent a l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.

No obstant això, en la conselleria que tinga atribuïda les competències en matèria educativa, les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació podran preveure, en llocs amb rang de direcció de secció que tinguen relació directa amb les competències substantives del sector educatiu, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal docent, atenent a l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.

Mentres exercisquen estos llocs els serà aplicable el contingut d'esta llei i les seues normes de desplegament, excepte les previsions referides a la promoció professional, quedant en la situació administrativa que corresponga d'acord amb la seua normativa específica.»Article 84

Es modifica l'article 71, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 71. Vacacions

1. El personal funcionari tindrà dret a disfrutar durant cada any natural, d'unes vacacions retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguen si el temps de servici durant l'any va ser menor, en els termes i condicions que es determinen reglamentàriament.

Als efectes del que preveu este article, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjuí de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.

2. El personal funcionari tindrà dret al retard de les seues vacacions, o a la seua interrupció per a reprendre-les posteriorment fins a completar els dies que li resten, quan coincidisquen en el temps amb una situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, o amb els permisos de paternitat, maternitat i ampliacions d'esta previstes en la normativa vigent, o l'acumulació per lactància.En el cas que el període de vacacions, iniciat o no, no puga ser disfrutat, totalment o parcialment, durant l'any natural a què corresponen, com a conseqüència d'alguna de les situacions o permisos previstos en el paràgraf anterior, el personal tindrà dret a disfrutar les vacacions en els termes i dins dels terminis màxims establits en els apartats següents:a) Quan les vacacions no hagen pogut ser disfrutades durant l'any natural a què corresponguen, per concórrer una situació d'incapacitat temporal, podran disfrutar-se en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagen transcorregut 18 mesos des del final de l'any a què corresponguen.

b) Si les vacacions no han pogut ser disfrutades durant l'any natural a què corresponguen, per coincidir amb una situació de risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, o amb els permisos de paternitat, maternitat i les seues possibles ampliacions, o el permís acumulat de lactància, es podran disfrutar en el moment en què finalitze la situació o el període de gaudi del permís, sempre que no haja transcorregut 12 mesos des del final de l'any a què corresponguen.»Article 85

Es modifica l'article 112, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 112. Adscripció temporal.

1. El o la titular de la Subsecretaria o de l'òrgan que exercisca la direcció superior de personal en les entitats autònomes i resta d'ens de dret públic, en casos excepcionals i per necessitats d'adequada prestació del servici públic podran, dins de l'àmbit organitzatiu de la seua competència, adscriure temporalment el personal funcionarial a òrgans o unitats administratives distintes, en les quals, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball, existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues competències o funcions no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent d'esta.

2. L'adscripció temporal correspondrà a la secretaria autonòmica amb competències en matèria de personal o, si no hi ha en l'estructura organitzativa, del centre directiu que la tinga assignada, en els casos següents:

a. Quan no puga dur-se a terme per la Subsecretaria o per l'òrgan que exercisca la direcció superior de personal en les entitats autònomes i resta d'ens de dret públic, per raons objectives degudament acreditades i justificades.

En este cas es comunicarà a la secretaria autonòmica amb competències en matèria de personal la qual, després de realitzar les comprovacions i anàlisi que entenga pertinents, formularà proposta motivada de caràcter vinculant perquè, pels referits òrgans competents en matèria de personal, es resolguen les adscripcions temporals que corresponguen.b. Quan afecte altres conselleries o organismes, i en este cas, serà la secretaria autonòmica amb competències en matèria de personal la que, després de realitzar les comprovacions i anàlisi que entenga pertinents, resoldrà les adscripcions temporals que corresponguen.

La resolució que s'adopte serà la més adequada per a l'organització i la prestació del servici públic, ponderant les circumstàncies concurrents en cada cas, atenent i analitzant les necessitats existents i la repercussió d'esta sobre l'atenció a la ciutadania.

3. L'adscripció temporal a què es referix els apartats anteriors, es realitzarà per un termini d'un any, prorrogable per un altre més, per a l'exercici de funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a què pertany la persona adscrita temporalment, i no podrà ser aplicat al personal titular o ocupant de llocs de treball amb rang de subdirecció general o direcció de servici.

Així mateix, de conformitat amb la seua normativa específica, no podrà ser aplicat l'adscripció temporal al personal empleat públic el lloc de treball del qual tinga una vinculació amb els òrgans de representació establits legalment o quan s'acredite que concorre alguna de les situacions de protecció de víctimes de violència de gènere.4. La resolució d'adscripció temporal, haurà de ser motivada d'acord amb criteris objectius, tant en relació amb la necessitat d'esta, com amb el personal que resulte afectat, una vegada oït l'òrgan de representació unitària corresponent. Així mateix, serà comunicada a les organitzacions sindicals representatives en l'àmbit de la Mesa Sectorial de la Funció Pública o de la CIVE.

En tot cas, amb caràcter previ a adscriure temporalment personal funcionari de carrera, haurà d'acreditar-se que, després de la mobilitat de tot el personal funcionari interí existent, no és possible garantir l'adequada prestació del servici públic.

En este sentit, les condicions i barem d'aplicació per a la selecció del personal afectat, serà objecte de desplegament posterior.

5. A tots els efectes, s'entendrà que, en el sentit previst en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el cap de personal de les i els funcionaris adscrits temporalment, és el de la conselleria o organisme en què exercixen les seues funcions.

6. Quan l'adscripció temporal implique canvi de localitat, serà obligatòria per al personal afectat llevat que s'acredite que comporta necessàriament un canvi de residència o hi haja una distància entre ambdós destinacions de més de 30 quilòmetres, i en este cas, tindrà caràcter voluntari.

7. En qualsevol dels casos es continuaran percebent les mateixes retribucions que es rebien en el moment de materialitzar-se l'adscripció temporal, sense perjuí de la percepció de les indemnitzacions per raó del servici a què es tinga dret, si és el cas».Article 86

Es modifica la disposició addicional quinta de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Disposició addicional quinta. Normativa aplicable als cossos funcionarials existents a l'entrada en vigor d'esta llei

El cos de l'Advocacia de la Generalitat (A1-02), creat per la Llei 10/2005, de 9 de desembre, el Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat (A1-03), creat per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, continuaran regint-se per les seues respectives lleis de creació i per la normativa reglamentària de desplegament d'estes. No obstant això, per a l'accés a estos, a més de les titulacions acadèmiques exigides per les esmentades lleis, serà vàlid el títol universitari oficial de grau més màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al respectiu cos. En tot allò no previst per estes normatives específiques, esta llei tindrà el caràcter de supletòria.»

Article 87

S'introduïxen tres nous procediments, en el quadro previst en la disposició addicional vint-i-dos de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb el contingut següent:Procediment administratiu

Reduccions de jornada sense disminució de retribucions

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Article 7 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució

2 mesos

Efectes del silenci

EstimatoriProcediment administratiu

Reingrés al servici actiu amb reserva de lloc de treball

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu personal laboral

Termini màxim de resolució

1 mes

Efectes del silenci

EstimatoriProcediment administratiu

Renúncia a la condició de personal funcionari

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Termini màxim de resolució

2 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Article 88

Es modifica l'annex I, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, incorporant-se o modificant-se del mateix els cossos o escales següents dels mateixos.Administració especial

«Cos: Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat.

A1-04

Requisits: Llicenciatura en Dret, o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses; o bé, títol universitari oficial de grau en Dret, o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, estiga relacionat amb les funcions assignades al cos.Grup/Subgrup professional: A1.

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a l'activitat administrativa-tributària. En particular, les corresponents a l'aplicació dels tributs, a la potestat sancionadora en matèria de tributs i la revisió en via administrativa de les anteriors que competisquen a la Generalitat, excepte les pròpies del nivell directiu i òrgans superiors mencionats en l'article 67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.Administració especial

Cos: Superior tècnic de Medicina de l'Administració de la Generalitat

A1-24

Requisits:

Llicenciatura en Medicina, o bé títol universitari oficial de grau en Medicina més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al llocs.Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir programes, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de medicina.Administració especial

Cos: Superior tècnic de Gestió d'Emergències i Protecció Civil de l'Administració de la Generalitat

A1-33

Requisits:

Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al llocs.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir programes, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'emergències i protecció civil.Administració especial

Cos: Superior tècnic de facultatius de l'Administració de Justícia de l'Administració de la Generalitat.

A1-34

Requisits:

Llicenciatura en Medicina, Biologia, Farmàcia o Químiques, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al llocs.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir programes, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'analítica forense.Administració especial

Cos: Superior de gestió en Enginyeria Tècnica Agrícola de l'Administració de la Generalitat

A2-14

Requisits:

Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

A2-14-01. Enginyeria tècnica agrícola

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats pròpies de l'enginyeria tècnica agrícola.

Requisits: Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

A2-14-02. Investigació i experimentació agrària.

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior tècnic d'investigadors científics i el cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'investigació científica, experimentació, formació i transferència tecnològica en el sistema agroalimentari.Requisits: Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats pròpies de l'enginyeria tècnica agrícola.Administració especial

Cos: Superior de Gestió en Acció Social de la Generalitat

A2-16

Escala A2-16-01. Acció social i administració de servicis socials.Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'acció social i administració dels servicis socials.Requisits:

Diplomatura universitària:

Infermeria.

Educació social.

Teràpia ocupacional.

Logopèdia.

Fisioteràpia.

Treball social.

Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.Administració especial

Cos: Superior de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat.

A2-30

Requisits:

Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica, o bé, títol universitari de grau.

Grup/Subgrup professional: A2.

Funcions: Activitats de suport i col·laboració tècnica amb el cos superior en les tasques administratives de programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control, inspecció i assessorament, comuns a l'activitat administrativa-tributària».Article 89

Es modifica l'annex I, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en el sentit de suprimir d'este els cossos següents:

Administració especial

Cos: Superior tècnic de Valoració Tributària de l'Administració de la Generalitat A1-26

Requisits: títol universitari d'Enginyeria, Arquitectura, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de valoració tributària.Administració especial

Cos: Superior de gestió en Valoració Tributària de l'Administració de la Generalitat A2-26

Requisits: Títol universitari d'Enginyeria Tècnica, títol d'Arquitectura Tècnica, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de valoració tributària.

Administració especial

En el cos superior de gestió en Enginyeria Tècnica Agrícola de l'Administració de la Generalitat. A2 – 14, se suprimixen, dins del grup/subgrup professional: A2, les escales següents:

ESCALA A2 – 14 – 01 Enginyeria tècnica agrícola general

ESCALA A2 – 14 – 02 Enginyeria tècnica agroalimentària.

Administració especial

A2-28: Cos superior de gestió d'investigació i experimentació agrària de l'administració de la Generalitat

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior tècnic d'investigadors científics i el cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'investigació científica, experimentació, formació i transferència tecnològica en el sistema agroalimentari.Requisits: Enginyeria Tècnica Agrícola o bé títol universitari oficial de grau o bé que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.Article 90

Es modifica l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, quant al cos i la numeració de les escales del cos C1-13.

Administració especial:

Cos: Especialistes en l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat

C1-13

Requisits: Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària)

Grup/subgrup professional: C1

Escales:

C1-13-01: administració del medi ambient

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'administració del medi ambientRequisits: Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària)

C1-13-02: inspecció del medi ambient

Funcions: Activitats de col•laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'inspecció del medi ambientRequisits: Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària)

C1-13-03: agents mediambientals

Funcions: Activitats de col•laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats mediambientals

Requisits: Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària)Article 91

Es modifica l'annex II, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i s'incorpora a este una nova escala, en l'agrupació professional funcionarial servicis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, APF-01:

APF-01-03. Vigilant

Funcions: Realitzar tasques de vigilància i control en les instal·lacions i béns mobles del centre, control d'accessos, informació, obertura i tancament així com qualsevol altra «activitat relacionada amb les funcions de vigilància i control».Article 92

Es modifica l'apartat segon de la disposició transitòria onze de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat com seguix:2. Així mateix, com a garantia de la continuïtat de la prestació del servici públic, el personal que a l'entrada en vigor d'esta llei forme part de les borses d'ocupació temporal per a la provisió de llocs els requisits de titulació de la qual han sigut modificats en aplicació de l'apartat primer de la disposició addicional tercera, podrà romandre en la borsa i ocupar amb caràcter temporal estos llocs fins a la finalització del següent procés selectiu d'accés al dit cos, agrupació professional funcionarial o escala.Article 93

S'addiciona un paràgraf nou, tercer, a la disposició transitòria quinta de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat com seguix:Fins que no es complisca la regularització de la relació jurídica del personal al servici de l'administració de la Generalitat, per mitjà dels procediments prevists en la disposició addicional segona i disposició transitòria desena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el personal laboral fix inclòs en l'àmbit d'aplicació de les dites disposicions podrà adscriure's temporalment a llocs de naturalesa funcionarial sempre que el cos o agrupació professional funcionarial i, si escau, l'escala del lloc a ocupar temporalment siga el mateix en què està classificat el lloc de treball de què és titular dit personal. Tot això sense perjuí de la necessitat de compliment de la resta de requisits del lloc.Article 94

S'afig un apartat nou, el sext, a la disposició addicional primera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat com seguix:En el supòsit que la creació, modificació o supressió d'un cos, agrupació professional funcionarial o escala, donara lloc a alguna de les circumstàncies de manifestació de l'opció d'integració previstes en esta disposició addicional, el personal afectat disposarà per a això d'un termini de tres mesos a comptar de la corresponent publicació de l'adequació de les relacions de llocs de treball.Article 95

S'addiciona un paràgraf nou a l'article 40 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

Apartat 4 (l'actual 4 passa a ser el 5)

Així mateix, en les conselleries o organismes que tinguen atribuïdes les competències en matèria de prevenció de riscs laborals, les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació podran preveure, que els llocs amb el rang de subdirecció general o direcció de servici pertanyents al sector d'administració especial, puguen ser classificats per a la seua provisió per personal sanitari, sempre que els esmentats llocs tinguen relació directa amb les competències substantives en matèria de prevenció de riscs laborals i atesa l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.Article 96

S'addiciona una nova disposició transitòria, la dotzena, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat com seguix:

Disposició transitòria dotzena. Règim del personal laboral temporal els llocs del qual hagen sigut classificats com funcionarials.

El personal laboral temporal els llocs del qual hagen sigut classificats com funcionarials com a conseqüència de l'adaptació de les relacions de llocs de treball a l'estructura de cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales prevists en la present llei, podrà romandre ocupant els llocs amb la mateixa relació jurídica laboral fins que no concórrega causa legal per al seu cessament. Després del procés de regularització de la relació jurídica del personal laboral fix convocat de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona i disposició transitòria desena d'esta llei, i després de la publicació de la resolució que pose fi al dit procés, es procedirà si escau, al nomenament com a funcionària o funcionari interí del personal laboral temporal que ocupe els dits llocs, extingint-se la relació laboral contractual.Article 97

Es modifica l'annex III Cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales gestionats per la Conselleria de Sanitat i organismes o entitats dependents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la incorporació dels cossos i escales següents:

Administració especial

Cos

Superior Tècnic d'Inspecció de Servicis Sanitaris

A1-S05.

CAPÍTOL XI

Reestructuració i Racionalització del sector públic de la GeneralitatArticle 98. De l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica

1. Amb data 31 de desembre de 2013, se suprimix l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, entitat de dret públic creada per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, i amb els efectes indicats en la present norma i en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.

2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica seran assumides, des del dia 1 de gener de 2014, per l'Institut Valencià de Finances, qui se subrogarà en la posició de l'Agència en tots els drets i obligacions que li corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers, de conformitat amb la normativa vigent, així com en les competències i funcions de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En particular, a partir de l'1 de gener de 2014, l'Institut Valencià de Finances es constituïx en Prestador de Servicis de Certificació, i li correspon la prestació dels servicis de certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques dependents, així com a persones o entitats públiques o privades, d'acord amb les directrius establides per la conselleria amb competències en matèria d'administració electrònica, i qualssevol altres funcions i competències atribuïdes a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.3. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga l'entitat.4. Tota menció de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a l'Institut Valencià de Finances, tot això, sense perjuí que els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Agència passen a integrar-se en el patrimoni de l'Institut Valencià de Finances, que podrà continuar utilitzant en la gestió de la unitat de negoci que absorbix les marques comercials i el nom de l'Agència suprimida.5. Els béns i drets integrants del patrimoni de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, així com els de la Generalitat que tinga adscrits, s'incorporaran, amb la mateixa condició que tenien, a l'Institut Valencià de Finances, sense necessitat de declaració expressa. En especial, s'adscriuran a l'Institut Valencià de Finances els béns i drets de la Generalitat necessaris per al desenrotllament de les seues funcions i, en concret, passaran a formar part del patrimoni de l'Institut Valencià de Finances els següents:

a) La infraestructura de clau pública necessària per a l'emissió i gestió de claus i certificats.

b) Els servidors i sistemes d'informació necessaris per al desenrotllament de les funcions assumides i que es trobaven adscrites a l'ATCE.c) Els drets de propietat industrial sobre la marca ACCV.

d) Els dominis d'Internet <accv.es> i <accv.eu>.

e) Qualssevol altres que es considere necessaris per al compliment dels seus fins.

6. L'Institut Valencià de Finances tindrà la consideració de mitjà propi i servici tècnic de l'Administració del Consell i dels seus organismes i entitats de dret públic en els mateixos termes que ho era l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i li podran encomanar la realització de treballs i tasques incardinades en l'àmbit de les funcions assumides.

7. Els criteris i procediment per a la integració del personal de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica en l'Institut Valencià de Finances seran els establits en les disposicions addicionals tercera a quinta de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.Article 99. La Corporació Pública Empresarial Valenciana

1. Se suprimix la Corporació Pública Empresarial Valenciana, entitat de dret públic creada per la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, amb data 31 de desembre de 2013 i amb els efectes indicats en esta norma i en la Llei 1/2013, de 21 de maig de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

2. Les funcions previstes en les lletres a, b, d, e, g, h i k de l'article 121.2 de l'esmentada Llei 9/2011, seran assumides, des del dia 1 de gener de 2014, per la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial, qui se subrogarà en la posició de la corporació en tots els drets i obligacions que els corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers, de conformitat amb la normativa vigent.

3. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga l'entitat.4. Tota menció de la Corporació Pública Empresarial Valenciana que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial.

5. Els béns i drets integrants del patrimoni de la corporació s'incorporaran al patrimoni de la Generalitat, a través de la conselleria que assumisca les seues funcions, a la qual s'entendran adscrits sense necessitat de declaració expressa. De la mateixa manera, de conformitat amb l'article 33 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, els béns i drets adscrits a la corporació s'entendran adscrits, sense necessitat de declaració expressa, a la conselleria que assumisca les seues funcions, que se subrogarà en els drets, facultats i obligacions sobre estos béns.Article 100. La Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

Es procedirà a l'extinció de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana per qualsevol de les formes previstes en la legislació vigent sobre societats mercantils i de modificacions estructurals de les mencionades societats.Article 101. L'Agència Valenciana de Salut

1. Se suprimix l'organisme autònom de caràcter administratiu, Agència Valenciana de Salut, creat per la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, amb data 31 de desembre de 2013.

2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribuïx a l'Agència seran assumides, des del dia 1 de gener de 2014, per la conselleria competent en matèria de sanitat, qui se subrogarà en la posició de l'Agència en tots els drets i obligacions que els corresponguen i en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers, de conformitat amb la normativa vigent.

3. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es referix l'apartat anterior no podrà ser entés com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga l'entitat.4. Tota menció a l'organisme autònom, Agència Valenciana de Salut que figure en l'ordenament jurídic, plans i programes haurà d'entendre's realitzada a la conselleria competent en matèria de sanitat, tot això, sense perjuí que els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Agència passen a integrar-se en el patrimoni de la Generalitat, adscrits a la conselleria competent en matèria de sanitat, que podrà continuar utilitzant en la gestió i administració del sistema valencià de salut i en la prestació sanitària de la Comunitat Valenciana les marques comercials i el nom de l'Agència que en la seua condició d'organisme autònom se suprimix.

5. Els béns i drets integrants del patrimoni de l'Agència s'incorporaran al patrimoni de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de sanitat, a la qual s'entendran adscrits sense necessitat de declaració expressa. De la mateixa manera, de conformitat amb l'article 33 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, els béns i drets adscrits a l'Agència s'entendran adscrits, sense necessitat de declaració expressa, a la conselleria que assumisca les seues funcions, que se subrogarà en els drets, facultats i obligacions sobre estos béns.6. Així mateix, totes les referències efectuades al personal que, d'acord amb la Llei d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, integra l'Agència Valenciana de Salut, s'entendran realitzades al personal dependent de la conselleria competent en matèria de sanitat. Els canvis d'adscripció de personal que, si és el cas, es deriven de la supressió de l'Agència Valenciana de Salut no comportaran en cap cas la modificació de la relació jurídica, drets i obligacions que tingueren reconeguts, ni podrà suposar el reconeixement de drets no previstos per l'ordenament jurídic que els siga aplicable.

7. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de sanitat, a la qual correspondrà proporcionar els mitjans necessaris per a l'exercici de les seues funcions.

Fins que es produïsquen les modificacions orgàniques pertinents, el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana mantindrà la composició i regles de funcionament previstes en el capítol IV del títol III de la Llei 3/2003, de 6 de febrer.

En l'àmbit dels departaments de salut, el Consell de Direcció, el gerent i el Consell de Salut del departament, continuaran exercint les funcions que tenen assignades, fins que no es procedisca a una nova regulació d'estos.Article 102

Es modifica l'article 13 del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i l'article 13 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat com seguix:

«Article 13. La Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía

La Fundació de la Comunitat Valenciana Palau dels Arts Reina Sofía i CulturArts Generalitat podran subscriure convenis de col·laboració per a unificar directrius i fixar un marc comú en l'exercici d'activitats de naturalesa semblant. Així mateix, formalitzaran els convenis de col·laboració i les actuacions que siguen necessàries per a optimitzar la gestió i els recursos en la prestació de servicis.»Article 103

Es modifica l'article 14 del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i l'article 14 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat com seguix:

«Article 14. La Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges

La Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges conclourà en l'exercici 2014 la seua activitat ja programada, sense que per part de la Generalitat i el seu sector públic es financen noves línies d'activitat de la fundació, i haurà d'acordar la seua extinció de conformitat amb la normativa vigent en matèria de fundacions.»Article 104

Es modifica la disposició addicional deu del Decret llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i la disposició addicional deu de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat com seguix:

«Deu. Auditor intern

1. Amb l'objecte d'implantar i mantindre un adequat sistema de control en l'àmbit del sector públic empresarial i sense perjuí del que preveu l'article 9 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, després de l'execució de les oportunes mesures de redimensionament de personal, la plantilla resultant dels ens que configuren el nou sector públic empresarial de la Generalitat, quan siga superior a vint-i-cinc llocs, haurà d'incloure necessàriament un auditor intern, amb les funcions i requisits assenyalats en l'esmentat article 9 de l'esmentat Decret llei 1/2011. L'auditor intern exercirà les seues funcions amb independència en el si de l'ens, informant l'òrgan de govern col·legiat del mateix, sense perjuí de les instruccions que puguen rebre de la conselleria competent en matèria del sector públic empresarial.»Article 105

Es modifica l'apartat segon de la disposició addicional onze del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i l'apartat segon de la disposició addicional onze de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat com seguix:

«2. Amb l'objectiu d'implantar un quadro de comandament dels ens que conformen la nova configuració del sector públic empresarial, els nous sistemes d'informació a aplicar en els mencionats ens hauran de possibilitar la integració de la informació economicofinancera i la interconnexió amb els sistemes d'informació que puguen implantar-se per la conselleria amb competència en matèria de sector públic empresarial.»

Article 106

Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, que queda redactat com seguix:

«2. Als efectes d'un eficaç seguiment i control del gasto públic, els ens del sector públic a què es referix la present norma hauran de presentar a la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial i hisenda:

a) La informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera de l'entitat, amb la periodicitat i en els terminis, termes i amb l'estructura que determinen els òrgans superiors i directius competents en les mencionades matèries.

b) Abans del 31 de març, un balanç de situació i compte de resultats de caràcter provisional de l'exercici anterior i dins dels límits dels pressupostos aprovats per les Corts.»Article 107. Modificacions normatives en l'àmbit del sector públic empresarial

En la tramitació de qualsevol modificació que afecte les lleis de creació, estatuts i reglaments d'organització i funcionament de les empreses públiques definides en l'article 2.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, així com en els projectes normatius que afecten el sector públic empresarial haurà de demanar-se amb caràcter previ a la seua aprovació informe preceptiu de la secretaria autonòmica amb competència en matèria del sector públic empresarial, sobre la seua adequació als objectius de racionalització del mencionat sector i absència de duplicitats en este.

CAPÍTOL XII

De la modificació de Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat ValencianaArticle 108

S'afig un nou apartat 5 a l'article 30 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, amb la redacció següent:

«5. Sense perjuí del que disposen els apartats precedents, quan un bé de domini públic haja de ser afectat el servici públic administratiu al ser destinat per a tal fi per diverses conselleries, pel titular de la conselleria amb competències en matèria de patrimoni, podrà acordar-se la seua adscripció a esta última conselleria. L'assignació d'espais a les conselleries que vagen a utilitzar-los i l'exercici de les facultats dominicals correspondrà als òrgans competents en matèria de patrimoni de l'esmentada conselleria.»Article 109

S'afig un nou apartat 7 a l'article 31 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, amb la redacció següent:

«7. Sense perjuí del que disposen els paràgrafs precedents, als organismes públics vinculats o dependents de la Generalitat es podran assignar espais en els immobles de domini públic, destinats al servici públic administratiu, adscrits a la conselleria competent en matèria de patrimoni i subjectes a un model de gestió única, quan les funcions que corresponen als esmentats organismes puguen ser qualificades com a prestació d'un servici públic i necessiten la utilització de estos béns per al compliment directe dels seus fins.

Les competències demanials seran exercides per l'esmentada conselleria per mitjà de la direcció general que tinga assignades les competències en matèria de patrimoni.»

Article 110

Es modifica l'apartat 3 de l'article 53 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat que queda redactat com seguix:«La Generalitat podrà adscriure directament béns afectes un servici públic a les empreses mercantils que tinguen per objecte la prestació del corresponent servici, en el capital de la qual siga exclusiva o majoritària la seua participació o la d'un organisme públic vinculat o dependent d'esta.

Esta adscripció no comportarà en cap cas transmissió de la titularitat demanial, atribuint-li només les necessàries facultats de gestió, administració i les correlatives obligacions de conservació, manteniment, defensa i millora.»Article 111

S'afig un nou apartat 5 a l'article 82 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, amb la redacció següent:

«5. La convocatòria del procediment d'alienació es publicarà gratuïtament en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i es remetrà a l'ajuntament del corresponent terme municipal per a la seua exhibició en el tauler d'anuncis, sense perjuí de la possibilitat d'utilitzar, a més, altres mitjans de publicitat, atesa la naturalesa i característiques del bé.La direcció general amb competències en matèria de patrimoni podrà establir altres mecanismes complementaris tendents a difondre informació sobre els béns immobles en procés de venda, indicant-se si la iniciació ha sigut d'ofici per iniciativa pròpia o a instàncies de part interessada en l'adquisició, així com el preu de venda i altres condicions que es considere necessari difondre. Entre altres mecanismes s'inclou la creació, amb subjecció a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de fitxers amb les dades de les persones que voluntària i expressament sol·liciten els siga remesa informació sobre estos béns».

Article 112

Es modifica l'apartat 3 de l'article 83 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, que queda redactat com seguix:3. Així mateix l'òrgan competent podrà acordar l'alienació directa quan es done algun dels casos següents:

a) Quan la subhasta o concurs queden deserts.

b) Quan el valor del bé o dret siga inferior a 100.000 euros.

c) Quan hi haja drets d'adquisició preferent a favor de tercers.d) Quan l'adquirent siga una altra administració pública, una entitat de dret públic, organisme públic o societat mercantil de capital sencera o majoritàriament públic, o una entitat sense ànim de lucre i el bé vaja a ser destinat a finals d'utilitat pública o interés social.e) Quan l'immoble siga necessari per a complir a una funció de servici públic o a la realització d'un fi d'interés general per persona diferent de les previstes en el paràgraf precedent.

f) Quan per raons excepcionals es considere convenient efectuar la venda a favor de l'ocupant de l'immoble.Article 113

S'afig un nou apartat 5 en l'article 83 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, amb la redacció següent:«5. La participació en procediments d'adjudicació d'immobles requerirà la constitució d'una garantia d'un 5 per 100 del valor de taxació dels béns. En casos especials, ateses les característiques de l'immoble i la forma o circumstàncies de l'alienació, l'òrgan competent per a la tramitació de l'expedient podrà elevar l'import de la garantia fins a un 10 per 100 del valor de taxació.

La garantia podrà constituir-se en qualsevol modalitat prevista en la legislació de contractes del sector públic, depositant-la en la Tresoreria dels Servicis Territorials de la conselleria competent en hisenda de València, Castelló o Alacant o per mitjà de la presentació d'aval. En el cas que així es preveja en els plecs, la garantia també podrà constituir-se per mitjà de xec conformat o xec bancari, en la forma i lloc que s'assenyalen per l'òrgan competent per a tramitar l'expedient.Quan així es preveja en el plec, l'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se per mitjà de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. La garantia constituïda en efectiu o en xec conformat o bancari per l'adjudicatari s'aplicarà al pagament del preu de venda.

Article 114

Es modifica la disposició addicional quinta de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Quinta. Forests, terrenys forestals i vies pecuàries

La conselleria competent en l'administració i gestió de forests, terrenys forestals i vies pecuàries, exercitarà les facultats atribuïdes en esta llei a la conselleria competent en matèria de patrimoni en relació amb les vies pecuàries i forests de la Generalitat catalogats, ajustant-se a allò que s'ha previngut en la legislació especialment i supletòriament en esta llei, comunicant a la conselleria competent en matèria de patrimoni les actuacions realitzades per a la seua constància en l'inventari e inscripció en el Registre de la Propietat.»

CAPÍTOL XIII

Del Consell Assessor de Telecomunicacions i de la Societat DigitalArticle 115. Modificació de la denominació del Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat del Coneixement

Es modifica la denominació del Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat del Coneixement creat per la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que passa a denominar-se Consell Assessor de Telecomunicacions i de la Societat Digital.

Totes les referències al Consell Assessor de Telecomunicacions i per a la Societat del Coneixement existents en disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat, s'entendran efectuades al Consell Assessor de Telecomunicacions i de la Societat Digital.

CAPÍTOL XIV

De la modificació de la Llei 4/1988 del Joc de la Comunitat Valencianaarticle 116

Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«2. Es podrà autoritzar el trasllat i instal·lació de noves sales de bingo amb les distàncies, requisits i condicions que reglamentàriament es determinen.»Article 117

Es modifica l'apartat 7 de l'article 11 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«7. Es podrà autoritzar la instal·lació de nous salons de joc, així com el canvi de classificació de saló recreatiu a saló de joc, amb les distàncies, requisits i condicions que reglamentàriament es determinen.»

Article 118

Es modifica la lletra ll de l'article 23 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:«ll) Efectuar publicitat dels jocs i apostes o dels locals o establiments en què estes es practiquen contravenint la normativa que regula la publicitat del joc.»

Article 119

Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«1. La publicitat, promoció, patrocini i qualsevol forma de comunicació comercial de les activitats de joc podrà efectuar-se per les persones físiques o jurídiques i en els termes que reglamentàriament es determinen.

2. La publicitat de qualsevol modalitat de joc regulat en esta llei haurà d'ajustar-se a la normativa específica sobre la publicitat i no contindrà, en cap cas, gràfics, textos o imatges xenòfobs, sexistes, que fomenten comportaments compulsius o qualsevol tracte discriminatori contrari a la Constitució o a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

3. No es considerarà publicitat del joc, als efectes que preveu esta llei, la mera informació comercial identificativa duta a terme sense fins publicitaris, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.»

Article 120

Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana i se li dóna la redacció següent:

1. Podrà autoritzar-se la celebració de rifes, tómboles i combinacions aleatòries en les condicions i requisits que reglamentàriament s'establisquen.

Les combinacions aleatòries amb finalitatats publicitàries estaran exceptuades d'esta autorització, sempre que la participació del públic en estes activitats siga gratuïta i en cap cas existisca sobrepreu o tarifació addicional.

Igualment podrà autoritzar-se reglamentàriament la celebració de rifes i tómboles el benefici de la qual es destine íntegrament al finançament de festes populars.

CAPÍTOL XV

De la modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat ValencianaArticle 121

Es modifica l'apartat 7 de l'article 108, de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 108. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

7. La publicitat, directa o indirecta, de begudes alcohòliques de graduació superior a 20 graus i tabac, dins de les instal·lacions en què se celebren competicions esportives.»

CAPÍTOL XVI

De la modificació de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística de la Comunitat ValencianaArticle 122

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 259, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:

«Article 259. Caràcter finalista dels patrimonis públics del sòl1. Els béns que integren els patrimonis públics del sòl, així com els ingressos obtinguts per mitjà de l'alienació, arrendament, dret de superfície, permuta o cessió de terrenys i la substitució de l'aprofitament corresponent a l'Administració pel seu equivalent econòmic, podran destinar-se a la construcció de vivendes sotmeses a algun règim de protecció pública o a altres actuacions d'interés social, de conformitat amb les disposicions del primer paràgraf de l'article 39 del text refós 2/2008, de la Llei del Sòl Estatal.

2. Les actuacions d'interés social hauran de tindre alguns dels fins següents:

a) Obtenció de sòls i execució dels elements pertanyents a l'ordenació estructural, sempre que no estiguen adscrits o inclosos en una àrea de repartiment.

b) Execució d'obres d'urbanització de marcat caràcter social i no incloses en unitats d'execució.

c) Obtenció de sòl i construcció d'equipaments de la xarxa secundària l'execució dels quals no està prevista a càrrec dels propietaris del sòl.d) Actuacions d'iniciativa pública destinades a la renovació urbana, reforma interior o rehabilitació de vivendes.

e) Conservació i millora del medi ambient, de l'entorn urbà i protecció del patrimoni arquitectònic i del paisatge.

f) Creació i promoció de sòl i execució d'actuacions d'interés estratègic per a l'exercici de noves activitats econòmiques o ampliació de les existents que siguen d'iniciativa pública.

g) Inversions en urbanització, espais públics i rehabilitació en els àmbits de les àrees urbanes».Article 123

Es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 a l'article 263, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:

«Article 263. Gestió dels patrimonis públics del sòl

1. La gestió dels patrimonis públics del sòl podrà exercir-se directament per la seua administració titular, per organismes, entitats o empreses de capital íntegrament públic o participades majoritàriament per l'Administració, entitats públiques empresarials, mancomunitats, consorcis o societats urbanístiques.

2. Les administracions titulars de patrimonis públics de sòl podran constituir societats anònimes o empreses d'economia mixta per a la gestionar-los.

3. En la gestió del patrimoni públic del sòl, quan tinga la consideració de bé patrimonial, les administracions actuants podran alienar, arrendar, constituir dret de superfície, permutar o realitzar qualsevol altre negoci jurídic previst en la legislació reguladora del patrimoni de les administracions públiques en favor de particulars.

4. Com a regla general, en la gestió del patrimoni públic de sòl de béns patrimonials es preferirà la constitució del règim de dret de superfície a l'alienació del ple domini. El règim del dret de superfície serà l'establit en la legislació de sòl de l'Estat.

5. Als casos compresos en este article, en relació amb els béns del patrimoni públic del sòl de caràcter patrimonial, no els seran aplicables els límits temporals que per a la cessió i explotació dels béns integrants del patrimoni de la Generalitat establix la normativa sectorial autonòmica i estatal, sempre que esta no tinga caràcter bàsic».

Article 124

S'afig una nova disposició transitòria sexta a la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

Disposició transitòria sexta. Suspensió temporal de l'exigència de reserva de sòl destinat a habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.

Serà aplicable a la Comunitat Valenciana, i durant tot el termini de vigència de la mateixa i de les seues eventuals pròrrogues, la suspensió prevista en la disposició transitòria segona de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

La suspensió serà aplicable a tots els plans parcials i als plans de reforma interior que complisquen els requisits establits en la referida norma estatal, amb independència de quina siga l'administració competent per a l'aprovació definitiva d'estos.CAPÍTOL XVII

De la modificació de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Cartogràfic ValenciàArticle 125

S'afig un nou apartat identificat com a 6 a l'article 3, a la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, que queda redactat com seguix:

«Article 3

6.1. L'administració de la Generalitat, inclosos els seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents, amb caràcter previ a la posada en disposició via internet de qualsevol informació geogràfica, haurà de sol·licitar un informe a l'Institut Cartogràfic Valencià

6.2. S'entén per informació geogràfica aquella que:

a) Es referisca a una zona geogràfica compresa en el territori de la Comunitat Valenciana.

b) Estiga en format electrònic.

c) La seua producció o manteniment siga competència de l'administració de la Generalitat, inclosos els seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents.

d) Es referisca a informació geogràfica de referència o als seus corresponents servicis d'informació geogràfica, entesos en el sentit que s'establix en el punt 1 article 3 de la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els servicis d'informació geogràfica a Espanya.6.3. La finalitat de l'informe serà garantir que totes les dades geogràfiques de referència i els corresponents servicis d'informació geogràfica estiguen disponibles en la Infraestructura de Dades Espacials de la Comunitat Valenciana IDECV, a través del seu geoportal, de conformitat amb les normes d'execució a què es fa referència en els articles 6 i 7 de la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els servicis d'informació geogràfica.

6.4. L'informe haurà d'evacuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud. La no evacuació en este termini equivaldrà a l'emissió d'un informe favorable.»

CAPÍTOL XVIII

De la modificació de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat ValencianaArticle 126

Es modifica l'article 8 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 8. Competències de la Generalitat

Correspon a l'Administració de la Generalitat:

1. L'autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i gestió de residus.

2. La coordinació, per mitjà dels diferents plans autonòmics de residus que preveu esta llei, de totes les actuacions que es desenrotllen en matèria de gestió de residus en el territori de la Comunitat Valenciana.3. Declarar servici públic de titularitat autonòmica o local, per mitjà de norma amb rang de llei formal, totes o algunes de les operacions de gestió de determinats residus.

La Generalitat prestarà els servicis de valorització o eliminació de residus declarats servici públic de titularitat autonòmica preferentment a través de la gestió indirecta.

4. La col·laboració amb les administracions locals per a l'exercici de les seues competències de gestió de residus urbans o municipals. En especial, fomentarà la valorització de residus d'acord amb el que disposa l'article 17 i prestarà ajuda tècnica per a la redacció d'estudis i projectes.

5. Vetlar per l'adequada prestació dels servicis municipals obligatoris, respectant les competències locals en la matèria.

6. Promoure les operacions de valorització de residus no urbans efectuades per particulars, podent assumir estes operacions en règim de lliure concurrència amb la iniciativa privada quan esta resulte insuficient o inadequada.»Article 127

Es modifica l'article 9 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 9. Òrgans competents de la Generalitat

L'actuació de la Generalitat en les matèries a què es referix la present llei es durà a terme a través del Govern valencià i de la conselleria competent en medi ambient.»

Article 128

Es modifica l'article 18 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 18. Eliminació

1. Tot residu susceptible de valorització, inclosa la valorització energètica, haurà de ser destinat a este fi, i evitar-ne l'eliminació. Únicament serà admissible l'eliminació de aquells residus o fraccions residuals no susceptibles de valorització d'acord amb les millors tècniques disponibles, i es realitzarà, en tot cas, per mitjà de sistemes que acrediten la màxima protecció de la salut humana i del medi ambient.2. Els residus hauran de ser sotmesos a tractament previ a la seua eliminació, llevat que seu el tractament no siga tècnicament viable o no quede justificat per raons de protecció de la salut humana i del medi ambient.

3. Es procurarà que la eliminació de residus es realitze en les instal·lacions adequades més pròximes i el seu establiment haurà de permetre, a la Comunitat Valenciana, l'autosuficiència en la gestió de tots els residus originats en el seu àmbit territorial.

4. La construcció i explotació d'abocadors, així com el procediment d'admissió de residus en estos es regirà pels criteris tècnics establits per a cada classe d'abocador per la normativa estatal i europea en la matèria, que distingix els següents: abocador per a residus perillosos, abocador per a residus no perillosos i abocador per a residus inerts.»

Article 129

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Disposició transitòria quarta. Règim aplicable fins a l'adaptació a la normativa bàsica estatal.

1. Mentres es procedisca a la modificació de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, per a la seua adaptació a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls contaminats, les referències que aquella conté a la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, s'entendran efectuades a l'esmentada Llei 22/2011.

2. El règim aplicable a la producció, possessió i gestió de residus es regirà per allò que s'ha establit amb caràcter bàsic en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats.»

CAPÍTOL XIX

De la modificació de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat ValencianaArticle 130

Es modifica l'apartat 4 de l'article 22, de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana que queda redactat com seguix:

«4. Reglamentàriament es desenrotllaran les característiques i requisits dels tancaments cinegètics, així com els casos en què siga procedent la supressió d'estos amb l'objecte de promoure majors unitats de gestió i millorar les condicions de vida dels animals. La superfície mínima necessària perquè puga instal·lar-se un tancament de caça major és de 500 hectàrees.»Article 131

Es modifica l'apartat 1 de l'article 56, de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. La conselleria competent en matèria de caça atorgarà el títol de guarda jurat de caça a les persones que complisquen els requisits que s'establisquen reglamentàriament.

Entre els dits requisits figurarà comptar amb el títol de guarda particular de camp d'acord amb el que establix la Llei de seguretat privada, així com acreditar coneixements en matèria de caça i fauna pròpia de la Comunitat Valenciana.»CAPÍTOL XX

De la modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat ValencianaArticle 132

Es modifica l'article 18 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Actuarà com a òrgan de caràcter consultiu en matèria forestal la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana, creada pel Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

2. La Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana informarà sobre el desenrotllament del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana i els avantprojectes de llei o projectes de decret de la Generalitat Valenciana en matèria forestal, així com altres assumptes que se li atribuïsquen o que, per la seua especial rellevància, se sotmeten a estudi.»Article 133

Es modifica l'article 63 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Als projectes que afecten terrenys forestals, els serà aplicable la legislació sectorial en avaluació d'impacte ambiental, excepte allò que s'ha regulat en l'article 34 d'esta llei.»

Capítol xxi

De la modificació de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat ValencianaArticle 134

Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Segons els recursos naturals o biològics i els valors que continguen els espais naturals protegits a la Comunitat Valenciana s'inclouran en una de les categories següents:

a) Parcs naturals.

b) Reserves naturals.

c) Monuments naturals.

d) Paisatges protegits.

e) Paratges naturals municipals.

f) Zones humides catalogades.»Article 135

Es deroguen els articles 8 i 12 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.Article 136

Es modifica l'apartat 1 de l'article 15 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Són zones humides, als efectes de la present llei, els marenys, marjals, torberes o aigües rases, ja siguen permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces, salobres o salines, naturals o artificials, degudament catalogades.»Article 137

Es modifica l'article 30 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 30 Enumeració d'instruments

L'ordenació ambiental en l'àmbit de la Comunitat Valenciana es durà a terme per mitjà dels instruments següents:

1. Plans d'ordenació dels recursos naturals.

2. Plans rectors d'ús i gestió.

3. Normes de gestió.»Article 138

Es modifica l'article 31 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 31. Ordenació d'espais naturals

L'ordenació dels espais naturals es durà a terme per mitjà dels instruments que s'assenyalen a continuació:

1. Parcs naturals: la seua declaració exigirà un pla d'ordenació dels recursos naturals. La seua ordenació es durà a terme per mitjà de plans rectors d'ús i gestió.

2. Reserves naturals: la seua declaració exigirà un pla d'ordenació de recursos naturals

3. Monuments naturals i paisatges protegits: l'ordenació d'estos espais es durà a terme per mitjà de plans rectors d'ús i gestió.4. Paratges naturals municipals: l'ordenació bàsica es contindrà en el decret de creació i la detallada en les ordenances que dicte l'ajuntament corresponent.

5. Zones humides catalogades: l'ordenació es realitzarà per mitjà de normes de gestió.

6. Zones d'especial protecció per a les aus i zones especials de conservació pertanyents a la Xarxa Natura 2000: l'ordenació es realitzarà per mitjà de normes de gestió.»Article 139

Es modifica l'article 32 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 32. Concepte

Els plans d'ordenació de recursos naturals es regiran per la legislació bàsica en la matèria.»Article 140

Es modifica l'article 33 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 33. Zonificació

1. Els plans d'ordenació de recursos naturals identificaran els valors mediambientals existents en el seu àmbit i, tenint-los en compte, establiran el perímetre de l'espai natural protegit (parc o reserva natural) i el de la seua àrea d'amortiment d'impactes.

2. Dins de l'espai natural protegit, el pla d'ordenació de recursos naturals podrà delimitar la zonificació següent:

a) Zona d'alt valor natural

b) Zona d'interés ambiental

c) Zona antropitzada

No obstant això el pla d'ordenació de recursos naturals podrà optar per establir únicament els límits de l'espai natural i ordenar que la zonificació es concrete en el pla rector d'ús i gestió.

3. Fora de l'espai natural protegit serà aplicable la normativa sectorial urbanística i mediambiental vigent amb les especificitats següents:a) L'aprofitament de recursos hidrològics haurà de valorar de manera especial l'afecció al conjunt de l'espai natural.

b) L'avaluació ambiental de qualsevol actuació que en requerisca analitzarà amb detall l'existència de recursos geològics i paleontològics d'interés per a garantir la seua conservació.

c) S'aplicarà la normativa de protecció del paisatge de manera que se n'assegure la preservació i la no afecció a l'espai natural protegit, especialment per escolaments i aterraments.

d) La pràctica de la caça únicament podrà dur-se a terme en espais cinegètics expressament declarats, d'acord amb la seua normativa sectorial i sense perjuí de les accions de control previstes per la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana.

e) Les forests d'utilitat pública no seran susceptibles d'albergar noves explotacions mineres.

f) L'edificació cuidarà la seua integració per mitjà de la utilització de materials tradicionals de la zona.

g) Fora de sòl urbà només es podran autoritzar casetes d'apers i instal·lacions agrícoles, equipaments socioculturals i esportius, explotacions ramaderes, allotjaments turístics i de restauració, construccions relacionades amb l'aprofitament mediambiental, així com la rehabilitació d'edificacions antigues per a un d'eixos usos o vivenda. Així mateix, es podrà donar llicència per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb potència no superior a 20 MW, que estaran sotmeses en tots els casos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental».

Article 141

Es modifica l'article 34 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 34. Contingut

Els plans d'ordenació de recursos naturals s'ajustaran al contingut previst en la legislació bàsica en la matèria.»Article 142

Es modifica l'article 39 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Els plans rectors d'ús i gestió es regiran per la legislació bàsica i contindran com a mínim:

1. Normes de regulació d'usos i activitats, així com de gestió, protecció, conservació i millora dels recursos naturals i els valors ambientals de l'espai natural.

2. Normes relatives a les activitats d'investigació.

3. Normes reguladores de l'ús públic.

4. Zonificació d'acord amb les categories establides en l'article 33, coherent amb la prevista en el pla d'ordenació de recursos naturals, si este últim pla les arreplega.

5. Programació d'un pla específic de prevenció d'incendis.»Article 143

Es deroguen els articles 42, 43, 44, 45, 46 i 47 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.Article 144

Es modifica l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«L'òrgan col·legiat previst en el paràgraf 5 de l'article 48 col·laborarà en la gestió del seu corresponent espai natural respectiu per mitjà de la seua funció assessora i consultiva. Sense perjuí del desenrotllament de les seues funcions en la norma de creació de l'espai natural, li corresponen les següents:

1. Emetre informe sobre el pressupost de gestió de l'espai natural protegit amb caràcter previ a la seua aprovació per l'òrgan gestor. Este pressupost estarà format per les aportacions de tots els membres de l'òrgan i altres aportacions de terceres entitats, ja siguen monetàries o en espècie, degudament valorades, que hauran de ser amb este fi reflectides.

2. Elaborar el seu programa de gestió, integrat per les actuacions dels components de l'òrgan col·legiat i altres agents, dirigides a la millora de l'espai.

3. Emetre els informes preceptius quan es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat, així com aquells altres informes que li siguen sol·licitats.

4. Proposar les actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins de l'espai natural protegit, incloent-hi les de difusió i informació dels valors, així com programes de formació i educació ambiental.5. Ser oïda abans de l'aprovació de la memòria anual d'activitats i resultats, i proposar les mesures necessàries per a millorar la seua gestió.»Article 145

Es modifica la disposició addicional primera, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Disposició addicional primera

El contingut de tots els plans d'ordenació de recursos naturals en vigor en el moment d'aprovació d'esta llei que regulen l'àmbit no declarat espai natural protegit se substituïx pel que establix l'article 33, apartat 3, de la present disposició legal.»Article 146

Es modifica la disposició addicional segona, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Disposició addicional segona

L'espai natural protegit del Desert de les Palmes es declara parc natural en aplicació de l'article 3.1 d'esta llei.»

CAPÍTOL XXII

De la modificació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat ValencianaArticle 147

Es modifica l'apartat 4 de l'article 68 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 68.

4. La utilització de més d'una vivenda de protecció pública dins d'un mateix terme municipal, excepte quan es tracte de titulars de família nombrosa en els termes autoritzats per la legislació vigent.»CAPÍTOL XXIII

De la modificació de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat ValencianaArticle 148

S'afig una nova disposició transitòria en la Llei 6/2011 d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria quinta

En la totalitat de les infraestructures de titularitat autonòmica regulades per la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, i la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, i a fi de la realització dels treballs necessaris de conservació, vigilància, explotació, seguretat, i els derivats de situacions d'emergència, es permetrà la circulació de vehicles que presten els dits servicis públics i per als seus fins propis, com ara ambulàncies, bombers i policia, així com els de circulació dels vehicles afectes al servici i manteniment d'estes infraestructures, que circulen degudament identificats.»CAPÍTOL XXIV

De la modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat, de Carreteres de la Comunitat ValencianaArticle 149

Es modifica l'article 7 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 7. Efectes del Catàleg

L'aprovació del Catàleg del Sistema Viari i les seues modificacions comportarà la incorporació dels distints trams viaris a les xarxes establides en l'article 4.t i l'assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació pels futurs titulars de les vies, en els terminis que establisca el decret que l'aprove, sense perjuí de l'obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents.»

CAPÍTOL XXV

De la modificació de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat ValencianaArticle 150

Es modifica l'article 126 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. La declaració d'idoneïtat requerirà una valoració psicosocial sobre la situació personal, familiar i relacional dels sol·licitants d'adopció que garantisca la seua capacitat per a establir vincles estables i segurs, les seues habilitats educatives i la seua aptitud per a atendre un menor en funció de les seues circumstàncies singulars, i estarà circumscrita al projecte adoptiu per al qual la valoració psicosocial determine que els sol·licitants posseïxen les condicions adequades.

2. El projecte adoptiu quedarà delimitat per la possibilitat o no d'adoptar simultàniament un grup de germans i el nombre d'ells, per l'edat, la condició de salut o qualsevol altra circumstància del menor de què es deriven necessitats especials i, en el cas d'adopció internacional, pel país a què els sol·licitants hagen dirigit la seua sol·licitud.3. Reglamentàriament s'establiran les actuacions necessàries per a la valoració de la idoneïtat dels sol·licitants d'adopció, el contingut de l'informe psicosocial i els criteris que permeten sustentar les seues conclusions en relació amb el que establix l'apartat anterior.

4. Correspon al Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat, en l'exercici de les funcions que té atribuïdes per la seua normativa específica, acordar la idoneïtat o no idoneïtat dels sol·licitants d'adopció nacional o internacional per a l'exercici de la pàtria potestat en la filiació adoptiva, que tindrà una vigència de tres anys.

5. En l'adopció internacional, l'eficàcia de la declaració d'idoneïtat quedarà limitada a la tramitació en el país per al qual va ser valorat el projecte adoptiu dels sol·licitants.»

CAPÍTOL XXVI

De la modificació de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat ValencianaArticle 151

Es modifica l'article 6 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 6. Concepte d'agressor

Als efectes d'esta llei es considerarà com a agressor:

1. L'home causant de qualsevol dels actes contraris a esta llei referits en el present títol.

2. A qualsevol persona causant de les manifestacions de violència sobre la dona contingudes en l'article 3, apartats 5 i 6, de la present llei.»Article 152

Es modifica l'article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 16. Dret a indemnització per causa de mort

1. Tindran dret a la percepció d'una quantia econòmica de pagament únic, en les condicions i requisits que s'establisquen reglamentàriament, en cas de víctima mortal de violència sobre la dona:

a) Els fills i les filles menors d'edat.

b) Els fills i les filles majors d'edat que depenguen econòmicament de la víctima.

c) Les persones tutelades o acollides que depenguen econòmicament de la víctima.

d) En absència dels tres grups anteriors, els ascendents que depenguen econòmicament de la víctima.

2. Amb caràcter general, les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9».

CAPÍTOL XXVII

De la modificació de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'EmergènciesArticle 153

Es modifica l'apartat 2 de l'article 28 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que queda redactat com seguix:

«2. Estos plans contindran el pla d'autoprotecció que realitze l'organitzador de l'esdeveniment i els dispositius preventius de suport extern que organitzen els diferents servicis operatius implicats, així com els esquemes de coordinació, direcció i activació dels distints plans que s'apliquen en funció del tipus d'emergència que puguen donar-se i les competències en la gestió d'esta.»Article 154

S'afig un apartat 4 en l'article 28 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, amb la redacció següent:

«4. En els esdeveniments especials que s'hagen de desenrotllar en un municipi de menys de 50.000 habitants i en els que es preveja una afluència superior a 50.000 assistents, o quan l'esdeveniment es desenrotlle en un municipi de més de 50.000 habitants i estiga prevista una afluència superior al nombre d'habitants d'este, l'ajuntament, de forma prèvia a l'autorització de l'esdeveniment i amb un mínim de dos mesos d'antelació a la seua celebració, comunicarà la realització de l'acte a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, a la qual sol·licitarà l'elaboració del pla d'emergència.»

Article 155

Es modifica l'article 32 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que queda redactat com seguix:

«Article 32. Servicis essencials

Pertanyen als servicis essencials d'intervenció, «112 Comunitat Valenciana», els tècnics de prevenció d'incendis i gestió d'emergències de la Generalitat, els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament dependents de les administracions públiques, els bombers voluntaris, la unitat de brigades d'emergència, els tècnics de protecció i gestió del medi natural de la Generalitat, els servicis d'atenció sanitària d'emergències i els Cossos i Forces de Seguretat.»Article 156

Es modifica l'article 34, de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que queda redactat com seguix:

«Article 34. El personal tècnic de prevenció d'incendis i de gestió d'emergències de la Generalitat

1. El personal tècnic de prevenció d'incendis i de gestió emergències de la Generalitat el constituïx el personal d'estes característiques pertanyent a la conselleria competent en matèria de protecció civil, prevenció d'incendis i gestió d'emergències.

2. La conselleria competent en matèria de protecció civil, de prevenció d'incendis i gestió d'emergències disposarà de personal especialitzat per a cada una de les tipologies de riscos habituals a la Comunitat Valenciana.»Article 157

Es modifica l'article 38 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que queda redactat com seguix:

«Article 38. El personal tècnic de protecció i de gestió del medi natural de la Generalitat

1. El personal tècnic de protecció i de gestió del medi natural de la Generalitat el constituïxen els tècnics forestals i els agents mediambientals pertanyents a la conselleria competent en matèria de medi ambient.2. Les funcions d'este personal en matèria d'emergències seran les que tinguen determinades en la planificació corresponent davant d'emergències i incendis forestals.

3. Correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient la regulació reglamentària de l'estructura, funcionament i organització d'este servici, seguint els principis marcats en la present llei i en la resta de legislació d'aplicació.»

CAPÍTOL XXVIII

De la modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat ValencianaArticle 158

Es modifica l'article 34 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 34. Constitució.

1. L'autorització per a la constitució de fundacions del sector públic de la Generalitat haurà d'efectuar-se mitjançant un acord del Consell.També requeriran la mateixa autorització les cessions o aportacions de béns i drets a una fundació prèviament constituïda quan, com a conseqüència d'aquelles, hi concórrega la circumstància a què es referix la lletra b de l'article 33.

2. Per a la constitució o l'adquisició del caràcter de fundació del sector públic de la Generalitat, les conselleries i entitats del sector públic valencià que la promoguen hauran d'assegurar en els estatuts la designació majoritària dels membres del Patronat.

3. En l'expedient que se sotmeta al Consell per a l'autorització a què es referix l'apartat 1 d'este article haurà d'incorporar-se el certificat sobre la denominació pretesa, emés pel Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. S'inclourà, així mateix, sense perjuí dels altres resultaren preceptius, un informe sobre l'adequació a la legalitat dels estatuts que s'hagen de sotmetre a aprovació, emés per l'esmentat Registre de Fundacions. També s'acompanyarà la corresponent documentació comptable sobre la realitat de l'aportació dinerària de la Generalitat a la dotació. En cas d'efectuar-se aportació no dinerària, haurà d'afegir-se la relació dels béns i drets previstos a què arribe, valorats d'acord amb criteris generalment acceptats, subscrita pel subsecretari de la conselleria proponent; o, en el cas d'entitats del sector públic valencià, per expert independent i visada per qui exercisca les màximes facultats de gestió ordinària d'estes. I, en tot cas, una memòria econòmica, elaborada per la conselleria o entitat proponent, en la qual es justifique la suficiència de la dotació inicialment prevista per al començament de la seua activitat i, si es preveuen, dels compromisos futurs per a garantir la seua continuïtat.4. Les fundacions els estatuts de les quals hagen de ser autoritzats pel Consell hauran d'incorporar a estos una estipulació en què s'arreplegue l'obligació del Patronat de demanar l'autorització prèvia d'aquell sobre el contingut de les futures modificacions estatutàries que hagen de ser aprovades pel Patronat.»Article 159

S'introduïxen els articles 36 i 37 en la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«Article 36. Fusió, integració, transformació i extinció

1. La fusió, integració, transformació i extinció d'una fundació a què es referix el present títol, així com els actes o negocis que impliquen la pèrdua del caràcter de fundació del sector públic de la Generalitat o la seua adquisició per una fundació preexistent, requeriran autorització prèvia per acord del Consell.

2. Les fundacions del sector públic es poden fusionar amb altres fundacions i es poden integrar en la Generalitat, en entitats autònomes o en entitats de dret públic del sector públic autonòmic que perseguisquen fins d'interés general anàlegs. La fusió, la integració i la transformació de les fundacions del sector públic no comporten l'obertura del procediment de liquidació.

Fins que no es complete el procediment de fusió i integració de les fundacions, estes han de continuar exercint les activitats pròpies del seu objecte i finalitats.

Amb la integració, la Generalitat o l'entitat autònoma o entitat de dret públic corresponent se subroga en tots els drets i les obligacions i en totes les relacions jurídiques de la fundació extingida, sense perjuí, pel que fa al règim de personal, de les limitacions derivades del que establixen les disposicions addicionals segona a quinta de la Llei 1/2013, de de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, i es produirà la baixa de la fundació en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.Article 37. Liquidació i cessió global de les fundacions del sector públic

1. Les fundacions a què es referix este títol podran liquidar-se per mitjà de la realització del seu patrimoni, si fóra necessari, i l'adjudicació al destinatari del seu romanent, si n'hi ha, o per cessió global del seu actiu i passiu a la Generalitat, o a les entitats autònomes o entitats de dret públic del sector públic autonòmic que perseguisquen fins d'interés general anàlegs, que es designen per acord del Patronat.2. Quan no s'acorde la cessió global d'actiu i passiu, la liquidació es practicarà per mitjà del cobrament de crèdits i pagament de deutes, inclosa la realització del patrimoni de la fundació en cas de ser necessari, com també l'entrega del romanent, que si escau resulte de la liquidació, als destinataris prevists en l'article 26 d'esta llei. En la liquidació s'haurà de procedir la satisfacció dels creditors de la fundació o la consignació de l'import dels seus crèdits. Quan existisquen crèdits no vençuts s'assegurarà el pagament.

3. Una vegada adoptat l'acord d'extinció d'una fundació o en el mateix acord d'extinció, el Patronat d'una fundació del sector públic podrà acordar la cessió global de l'actiu i passiu. En tot cas, el dit acord requerirà autorització prèvia del Consell, així com l'emissió dels informes que siguen preceptius de conformitat amb la normativa vigent. La cessió global implica la transmissió en bloc per successió universal de tot l'actiu i passiu d'una fundació del sector públic.Autoritzada la cessió, l'acord del Patronat pel qual s'aprova el projecte de cessió global de l'actiu i passiu, una vegada determinats estos de forma precisa, es comunicarà al Protectorat, el qual podrà oposar-se a esta per raons de legalitat i mitjançant una resolució motivada, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la seua comunicació de l'acord aprovant el projecte de cessió.

El projecte de cessió global d'actiu i passiu contindrà:

a) les dades identificatives de les entitats cedent i cessionària,

b) la data a partir de la qual la cessió tindrà efectes comptables, d'acord amb les corresponents normes reguladores de comptabilitat,

c) la informació sobre els elements i la valoració de l'actiu i passiu del patrimoni,

d) Informe que explique i justifique la cessió.

Amb posterioritat, es donarà trasllat del projecte de cessió global a l'entitat cessionària per a l'aprovació i acceptació pel seu màxim òrgan col·legiat de govern.

De l'acord de l'entitat cedent i de l'acceptació de l'entitat cessionària haurà de donar-se publicitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari de gran circulació a la província del domicili social de la fundació, fent constar les dades identificatives de les persones cedent i cessionària. En l'anunci es farà constar el dret dels creditors a obtindre el text íntegre de l'acord de cessió, així com el dret d'oposició que tenen.

La cessió no podrà realitzar-se abans que transcórrega un mes a comptar des de la data de publicació de l'últim anunci de l'acord. Durant este termini, els creditors del cessionari i del cedent, els crèdits dels quals hagen nascut abans de l'última publicació a què es referix el paràgraf anterior i no estiguen vençuts, podran oposar-se a la cessió fins que se'ls garantisquen tals crèdits. En cas d'oposició, la cessió no pot produir efecte si no se satisfan totalment els crèdits o no s'aporten garanties suficients.

La cessió global es farà constar en escriptura pública atorgada pel cedent i el cessionari, que arreplegarà l'acord de cessió global adoptat per l'entitat cedent i acceptat per l'entitat cessionària.

L'eficàcia subrogatòria de la cessió es produirà amb la inscripció de l'esmentada escriptura pública en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, per al qual haurà d'aportar-se certificat de les entitats cedent i cessionària sobre la no-oposició dels creditors o, en el cas que hi haja oposició, la satisfacció total dels crèdits o l'aportació de garanties suficients. La baixa de la fundació en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana requerirà la inscripció de l'escriptura pública de l'acord del Patronat d'extinció de la fundació, així com la inscripció de l'escriptura pública a què es fa referència en el paràgraf anterior.

4. En el marc del procés de reestructuració i racionalització del sector públic fundacional de la Generalitat, esta proveirà a les fundacions del seu sector públic en liquidació dels fons i recursos econòmics necessaris perquè es puga desenrotllar de manera ordenada el procés de liquidació patrimonial.

Amb la mateixa finalitat, les entitats autònomes i les entitats de dret públic designades com a beneficiàries del romanent d'una fundació del sector públic, mitjançant un acord del seu màxim òrgan col·legiat de govern, o la Generalitat, mitjançant un acord de la Comissió Delegada d'Hisenda i Pressuposts a proposta de la conselleria competent en la matèria a què es referisca el fi fundacional en cada supòsit, podran subrogar-se en la posició creditora o deutora de la fundació del sector públic en liquidació i assumir el cobrament de crèdits i/o els deutes de la fundació, demanant en este últim supòsit el consentiment exprés dels creditors. Així mateix, podran assegurar les contingències i els deutes que pogueren originar-se per a la fundació en el procés de liquidació».CAPÍTOL XXIX

De la duració màxima i règim el silenci administratiu de determinats procedimentsArticle 160. Duració de procediments i efecte del silenci

1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments arreplegats en l'annex serà l'establit en este.2. El venciment del dit termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa dels esmentats procediments produirà els efectes assenyalats en l'annex.

CAPÍTOL XXX

De l'impost sobre els depòsits en entitats de crèditArticle 161. Impost sobre els depòsits en entitats de crèdit

Es crea un nou impost sobre depòsits en entitats de crèdit, que es regirà per les disposicions incloses en els apartats següents:

1. Naturalesa i objecte de l'impost

L'impost sobre depòsits en entitats de crèdit és un impost propi de la Comunitat Valenciana, de caràcter directe, que grava els depòsits constituïts en les entitats de crèdit.

2. Fet imposable i supòsit de no-subjecció

2.1. Constituïx el fet imposable de l'impost sobre depòsits en entitats de crèdit el manteniment de fons provinents de tercers a la Comunitat Valenciana, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, per part de les entitats mencionades en l'apartat 4 d'este article, i que comporten l'obligació de restitució.

2.2. Es troben no subjectes a l'impost les seccions de crèdit de les cooperatives.

3. Exempcions

Estaran exempts de l'impost:

1. El Banc d'Espanya i les autoritats de regulació monetària

2. El Banc Europeu d'Inversions

3. El Banc Central Europeu

4. L'Institut de Crèdit Oficial

4. Contribuents

a) Són contribuents de l'impost:

U. Les entitats de crèdit definides en l'article 1 del Reial decret legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent en matèria d'entitats de crèdit al de les Comunitats Europees.Dos. Les sucursals en territori de la Comunitat Valenciana d'entitats de crèdit estrangeres.

b) Els contribuents no podran repercutir a tercers la quota de l'impost. No produiran efectes enfront de l'administració tributària de la Generalitat els pactes que contradiguen la prohibició anterior.

5. Base imposable

a) Constituïx la base imposable la mitjana aritmètica dels saldos finals dels trimestres naturals del període impositiu corresponents a la partida 4, Depòsits de la clientela, del passiu del balanç reservat de les entitats de crèdit, inclosos en els estats financers individuals, en la part en què els depòsits provinguen de captacions realitzades per la seu central o les oficines, situades a la Comunitat Valenciana.A estos efectes, el saldo final es minorarà en les quanties dels «ajusts per valoració» inclosos en les partides 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5, que corresponguen a la seu central o les oficines situades a la Comunitat Valenciana.

b) Els paràmetres a què es referix aquest article es corresponen amb els definits en el títol II i en l'annex IV de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada i models d'estats financers, o norma que el substituïsca.

6. Quota íntegra

La quota íntegra serà el resultat d'aplicar a la base imposable l'escala de gravamen següent:Base imposable fins a euros Quota íntegra

euros Resta base imposable euros Tipus aplicable

percentatge

— — 150.000.000 0,3

150.000.000 450.000 450.000.000 0.4

600.000.000 2.250.000 En avant 0,5

7. Quota líquida

Per a determinar la quota líquida, s'aplicaran a la quota íntegra les bonificacions i deduccions següents, sense que, en cap cas, aquella puga resultar negativa:

a) Bonificació per a cooperatives de crèdit: en el cas que el contribuent siga una cooperativa de crèdit gaudirà d'una bonificació del 75 % de la quota íntegra.

b) Deduccions: a l'import de la quota íntegra, minorada, si és el cas, per l'aplicació de la bonificació a què es referix la lletra a, se li deduiran les quantitats següents:

Un. 500.000 euros, si el domicili social i la seu d'adreça efectiva es troben a la Comunitat Valenciana.

Dos. 5.000 euros per cada sucursal o oficina ubicada a la Comunitat Valenciana. Esta quantitat s'elevarà a 7.500 euros si la sucursal o l'oficina està situada en municipis la població de dret dels quals siga inferior a 2.000 habitants.

Tres. En el cas que el contribuent siga una caixa d'estalvis, el 100 % dels imports efectivament invertits per aquella en el període impositiu a la Comunitat Valenciana i destinats a la seua obra social, sempre que suposen despeses reals per a la caixa d'estalvis.

Quatre. En el cas que el contribuent siga una cooperativa de crèdit, el 100 % dels imports efectivament invertits per aquella en el període impositiu a la Comunitat Valenciana i destinats als seus fons d'educació i promoció, sempre que suposen despeses reals per a la cooperativa de crèdit.

Cinc. El 50 % dels imports efectivament invertits en projectes d'utilitat pública o interès social per a la Comunitat Valenciana o de promoció econòmica de les xicotetes i mitjanes empreses, en relació amb els quals una llei determine expressament l'aplicació d'esta deducció, sempre que suposen despeses reals per a l'entitat.

Les circumstàncies requerides per a l'aplicació de la bonificació i de les deduccions seran les vigents a la data de la meritació.

8. Quota diferencial

Per a determinar la quota diferencial, es deduirà de la quota líquida l'import dels pagaments fraccionats a què es referix la lletra b de l'apartat 10 d'este article.

9. Període impositiu i meritació

a) El període impositiu d'este impost serà l'any natural. El període impositiu serà inferior a l'any natural en els supòsits en què l'inici o el cessament de l'activitat a la Comunitat Valenciana, bé per mitjà de sucursal o a través de la seu central, no coincidisca amb el primer o l'últim dia de l'any natural, respectivament.

b) L'impost es meritarà l'últim dia del període impositiu.

10. Liquidació i pagament de l'impost.

a) Els contribuents hauran de determinar i ingressar el deute tributari per mitjà de declaració-autoliquidació, que s'haurà de presentar en els vint primers dies naturals del mes de juliol de l'any següent al del període impositiu.

b) Els contribuents hauran d'acompanyar una única certificació comprensiva del saldo final de cada trimestre natural a què es referix l'apartat 5 d'este article, desglossada i referida a totes les oficines radicades en l'àmbit d'aplicació de l'impost, i també, si escau, a la seu central.

c) Els contribuents estan obligats a realitzar pagaments fraccionats en concepte de pagaments a compte, en els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, octubre i desembre de cada any natural.

L'import de cada pagament fraccionat s'obtindrà multiplicant la base imposable corresponent al període impositiu anterior, determinada de conformitat amb l'apartat 5 d'este article, pel coeficient que corresponga dels següents: 0,0009, amb caràcter general, i 0,000225, en el cas de cooperatives de crèdit.

En el primer període impositiu, l'import de cada pagament fraccionat s'obtindrà determinant la base imposable que haja correspost a l'exercici anterior, de conformitat amb l'apartat 5 d'este article.Els contribuents no estaran obligats a efectuar pagaments fraccionats quan la quota líquida en el període impositiu precedent, determinada de conformitat amb el que disposa l'apartat 7, ha sigut, o, en el cas a què es referix el paràgraf anterior, haja sigut, igual a zero.

d) Per orde de la conselleria competent en matèria d'hisenda s'establiran el lloc i la forma de presentació de la declaració-liquidació i dels pagaments fraccionats. També podrà establir la substitució de la certificació prevista en la lletra b per la presentació d'un annex a la declaració-liquidació.

11. Devolucions

Quan la quota diferencial resultant de la declaració-autoliquidació siga negativa, per ser la quota líquida inferior als pagaments fraccionats efectuats, la conselleria competent en matèria d'hisenda abonarà les quantitats corresponents en la forma i els terminis establits en l'article 31 de la Llei general tributària.

12. Deures de col·laboració i informació

a) Els contribuents de l'impost sobre els depòsits en entitats de crèdit estan obligats a col·laborar amb l'administració tributària de la Generalitat i a proporcionar-hi la informació relativa a la xifra de les operacions realitzades, gravades amb este impost, i aquelles altres dades que siguen necessàries per a l'aplicació de l'impost.

b) L'incompliment de les obligacions establides en este article no podrà emparar-se en el secret bancari.

13. Infraccions i sancions

a) El règim d'infraccions i sancions de l'impost sobre depòsits en entitats de crèdit serà l'establit en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les normes de desplegament.

b) Es considerarà específicament com a infracció molt greu la deslocalització de depòsits que, provinents d'oficines situades al territori de la Comunitat Valenciana, es comptabilitzen en oficines situades fora del dit territori.

c) La sanció tributària corresponent al supòsit previst en la lletra b d'este apartat serà igual al 100 % de la quota deixada d'ingressar pels depòsits deslocalitzats.

CAPÍTOL XXXI

De la modificació del Decret llei 2/2013, d'1 de març, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotèticaArticle 162

Es modifica l'apartat segon de l'article 1 del Decret llei 2/2013, d'1 de març, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica del Consell i se li dóna la redacció següent:

2. En el marc de la legislació estatal i, en especial, tal com resulta de l'article 81.2.d, 85.bis i concordants de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en l'àmbit de la conselleria competent en matèria de sanitat la prescripció i indicació de tractaments farmacoterapéuticos es realitzarà ajustada als algoritmes de decisió terapèutica corporatius de la Conselleria competent en matèria de sanitat.Article 163

Es modifica l'apartat tercer de l'article 5 del Decret llei 2/2013, d'1 de març, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica del Consell i se li dóna la redacció següent:

3. El procediment d'aportació de la prestació farmacèutica dels assegurats i beneficiaris del Sistema Nacional de Salut cursarà amb les modalitats següents:

a) Per a productes farmacèutics amb aportació dispensats en oficines de farmàcia es procedirà a l'entrega de la quantitat econòmica en el moment de la dispensació.

b) Per a productes farmacèutics amb aportació i administrats o dispensats en centres sanitaris o sociosanitaris, el pacient donarà el vistiplau i l'acreditació d'un número de compte bancari per al càrrec durant un període inferior a un any, de la quantitat econòmica corresponent a la seua aportació.

La Generalitat conveniarà amb les entitats bancàries el tràmit de pagament de les quantitats anticipades o degudes pels pacients conseqüència del sistema d'aportació establit per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. La conselleria competent en matèria de sanitat agruparà i conciliarà les quantitats sobreanticipades o degudes pels pacients per entitat bancària col·laboradora, transferint o carregant la quantitat econòmica resultant de la conciliació.Article 164

Es modifica l'article 6 del Decret llei 2/2013, d'1 de març, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica del Consell, amb la redacció següent:1. La conselleria competent en matèria de sanitat seleccionarà i motivarà els productes sanitaris on es realitzarà una entrega directa als assegurats i beneficiaris del Sistema Nacional de Salut tant en els centres sanitaris, centres sociosanitaris o la seua extensió al domicili, especialment en aquells supòsits fomentats pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per als productes que per les seues característiques siguen susceptible de mecanismes de compra conjunta i centralitzada.

2. La conselleria competent en matèria de sanitat, de conformitat amb la normativa estatal d'aplicació, determinarà els programes de personalització del seguiment farmacoterapèutic del pacient que hauran d'incloure la selecció de la població diana i, si escau, la preparació de dispositius de dispensació individualitzats, especialment en l'atenció sociosanitària i en el seguiment de malalts crònics i polimedicats.

Article 165

Es modifica l'article 9 del Decret llei 2/2013, d'1 de març, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica del Consell, amb la redacció següent:

1. L'acord marc pel qual s'establixen les condicions de concertació per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana té com a objecte establir les condicions en què les oficines de farmàcia obertes al públic efectuaran la dispensació, la facturació i el pagament dels medicaments i productes sanitaris prescrits, indicats o autoritzats per professionals del Sistema Nacional de Salut.

Els titulars de les oficines de farmàcia obertes al públic en la Comunitat Valenciana, per a la realització de la prestació farmacèutica hauran d'adherir-se a l'acord marc.

2. L'acord marc tindrà naturalesa administrativa regint-se per les condicions generals de concertació establides en l'acord marc, pel que disposa la Llei d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, la Llei d'ordenació sanitària de la Comunitat Valenciana, pel que disposa la normativa reguladora de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, i, en allò no previst en les disposicions esmentades, per la normativa de contractes de les administracions públiques.CAPÍTOL XXXII

De la modificació de la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i

Desenrotllament TecnològicArticle 166

S'introduïx un apartat nou, el i, a l'article 4 de la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic, que queda redactat de la manera següent:La Subdirecció de Conservació, Restauració i Investigació de CulturArts Generalitat com a agent responsable en matèria de conservació, restauració, investigació i posada en valor del patrimoni cultural.CAPÍTOL XXXIII

De la modificació de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de mesures urgents per a agilitzar l'exercici de les activitats productives i la creació d'ocupacióArticle 167

Es modifica l'article 4, apartat 5, lletra a de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de mesures urgents per a agilitzar l'exercici de les activitats productives i la creació d'ocupació, que queda redactat com seguix:

a) La construcció d'infraestructures destinades a l'emmagatzemament, valoració o eliminació de qualsevol tipus de residus, com també la gestió, la recollida, el transport, l'emmagatzemament, el depòsit, el tractament, el reciclatge, la transformació i l'eliminació, la comercialització i la venda dels productes resultants, com també la regeneració dels sòls contaminats.Article 168

Es modifica l'article 4, apartat 5, lletra n de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de mesures urgents per a agilitzar l'exercici de les activitats productives i la creació d'ocupació, que queda redactat com seguix:

n) La realització d'activitats relatives a l'ordenació del territori i el litoral, com també la gestió de les polítiques de paisatge.Article 169

Es modifica l'article 4, apartat 5, lletra o de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de mesures urgents per a agilitzar l'exercici de les activitats productives i la creació d'ocupació, que queda redactat com seguix:

o) La realització de qualsevol tipus d'actuacions destinades a millorar la qualitat de vida en les zones rurals, elaboració d'estratègies per al seu desenrotllament, com també qualsevol tipus d'activitats destinades a la modernització del sector pesquer i agroalimentari.

CAPÍTOL XXXIV

De la modificació de la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 1989, de l'Institut Valencià de Competitivitat EmpresarialArticle 170

Es modifiquen els apartats primer, segon i tercer, i s'afigen els apartats quart, quint i sext de la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 1989, que va crear com a entitat de dret públic el hui denominat Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que queda redactada com seguix:

1. L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d'innovació, empreniment, internacionalització i captació d'inversió, finançament del sector privat, com també la promoció d'enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, els vehicles i les empreses i el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables, com també la gestió de la política energètica de la Generalitat.2. L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial té entre les seues competències:

a) Promoure i estimular la competitivitat empresarial, el desenrotllament sostenible i l'adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant la realització d'actuacions de R+D+I empresarial.

b) Potenciar la reorganització, la reconversió i la modernització de les xicotetes i mitjanes empreses, com també impulsar la creació i la implantació, prestant particular atenció al desenrotllament tecnològic, la innovació, la internacionalització i la comercialització.

c) Fomentar i recolzar les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les petites i mitjanes empreses que propicien una millora en la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.d) Promoure, fomentar i prestar els servicis que contribuïsquen a la competitivitat de la petita i mitjana empresa de la Comunitat Valenciana, com també la seua internacionalització.

e) Promocionar i vetlar per la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials i la metrologia, promovent la col·laboració administrativa.

f) Executar l'ordenació i la planificació energètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les distintes administracions i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea.

g) Atraure, promocionar i mantindre la inversió, tant nacional com estrangera, en la Comunitat Valenciana.

h) Concedir préstecs i avals, caucions i garanties de qualsevol naturalesa per al finançament de projectes d'inversió i activitat ordinària, dins del sector privat, de conformitat i amb els límits prevists en les lleis de pressupostos de la Generalitat

i) Promoure nous instruments de finançament del sector privat.

j) Disseny, coordinació, direcció i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l'administració europea, central i autonòmica, sense perjuí de les competències atribuïdes en esta matèria a la Direcció General de Projectes i Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

k) Col·laborar, participar i representar en òrgans d'administració en societats que faciliten finançament a empreses privades.

3. L'IVACE es regirà pel que preveu la present disposició addicional i en les disposicions que la despleguen, en especial, en el reglament de funcionament de l'entitat que establirà les seues funcions, la seua estructura organitzativa i la composició i atribucions dels seus òrgans, pel Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, les normes de dret privat que se li apliquen i per la resta de l'ordenament jurídic. L'institut podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública.4. En les seues funcions de finançament del sector privat empresarial, no li afectarà la limitació establida en l'article 86 de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, en allò que restringix la prestació d'avals a favor de societats mercantils vinculades, i ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, en allò que se li aplique, amb les excepcions establides en la llei.

5. L'adquisició de béns i drets en execució de garanties o en recompensa de deutes derivats de l'exercici de l'activitat creditícia, per part de l'IVACE, com també la seua alienació, s'ajustarà al que preveu l'article 2.3 i en el títol VIII de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat.

En esta funció, no podrà prendre participacions en el capital de societats no financeres, llevat que l'origen de la participació es trobe en l'execució o administració de garanties o en la conversió en capital d'operacions de les ressenyades en el paràgraf h de l'apartat 2. La dita participació es mantindrà, únicament, pel temps necessari perquè, per mitjà de la seua alienació, es preserven els drets econòmics de l'IVACE. En tot cas, si la presa de participació implicara l'alta de la societat en l'inventari de ens dependents de la Generalitat, l'IVACE no podrà iniciar les actuacions a este efecte llevat que la seua inclusió siga conseqüència directa i necessària del procés de reestructuració del sector públic o s'autoritze prèvia i expressament mitjançant un acord del Consell, segons el que establix l'article 11 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en la disposició addicional setzena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i en la Llei de pressuposts corresponent.

CAPÍTOL XXXV

De l'Institut Valencià de FinancesArticle 171

S'aprova el règim jurídic de l'Institut Valencià de Finances, amb la redacció següent:1. Naturalesa i règim jurídic

1. L'Institut Valencià de Finances (IVF), creat per mitjà de la disposició addicional octava de la llei 7/1990, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1991, és una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

L'Institut Valencià de Finances té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats i queda adscrit a la conselleria competent en matèria d'hisenda.

2. L'Institut Valencià de Finances es regix pel que establix la present llei, per allò que s'ha regulat en el Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat per a les empreses públiques, excepte la restricció sobre prestació d'avals a favor de societats mercantils vinculades, per les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat que se li apliquen, com també per la normativa en matèria de sector públic empresarial; en particular, el referent a l'elaboració del pressupost, a la comptabilitat i al seu control economicofinancer. La Llei de pressuposts de la Generalitat per a cada exercici determinarà el límit màxim dels avals a prestar i del volum d'endeutament viu de l'Institut Valencià de Finances. Així mateix, li serà aplicable el seu reglament d'organització i funcionament i la resta de disposicions reglamentàries.L'Institut Valencià de Finances ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, en el que se li aplique, amb les excepcions establides en la llei. En tot cas, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.

A l'efecte d'allò que s'ha assenyalat en la normativa pública de contractació que siga aplicable, l'IVF tindrà la consideració de medi propi i servici tècnic de l'administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, per a la prestació de servicis de certificació electrònica avançada i servicis relacionats amb identificació i firma electrònica, com també per a la prestació de servicis de gestió i assessorament, ambdós en matèria financera.

El patrimoni de l'IVF està format per la totalitat dels béns i drets que li pertanguen per qualsevol títol. Els actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contrets amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat creditícia, no seran objecte d'incorporació al Patrimoni de la Generalitat. L'alienació dels actius mencionats es farà en virtut del reglament específic que regule el procediment, requerint-se l'informe previ preceptiu de la conselleria competent en matèria de patrimoni. En tot cas, tals adquisicions o alienacions s'hauran d'ajustar als principis que informen la gestió i l'administració dels béns i drets patrimonials, continguts en la legislació bàsica estatal sobre patrimoni; en especial, els de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat, com també de col·laboració i coordinació amb la conselleria competent en matèria de patrimoni, tot això, sense perjuí del que disposa la disposició addicional setzena de la Llei 1/2013 de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

2. Finalitats i funcions

1. L'Institut Valencià de Finances té com a finalitat actuar com principal instrument de la política financera del Consell de la Generalitat, com també exercitar les competències de la Generalitat sobre el sistema financer, i prestar els serveis de certificació de firma electrònica avançada i serveis relacionats amb identificació i firma electrònica.2. Per a la consecució de les dites finalitats, pot realitzar les funcions següents:

a) Controlar, coordinar i canalitzar l'oferta de crèdit al sector públic de la Generalitat.

b) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions, a favor d'entitats de caràcter públic, com també exercir la gestió, l'administració i la disposició dels drets i obligacions, el titular del qual siga l'IVF, procedents d'operacions i acords aprovats pel seu Consell General o Comissió d'Inversions.

c) Finançar i prestar avals, caucions o altres garanties a projectes d'obres i servicis públics. En este sentit, podran ser beneficiàries aquelles empreses, organismes i entitats de qualsevol tipus o naturalesa que, directament o indirectament, de manera majoritària, estiguen finançades o participades per l'administració pública, o que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'esta.

d) Efectuar la gestió, la coordinació i el seguiment de l'endeutament de la Generalitat i del seu sector públic, incloent les distintes fórmules de finançament extrapressupostària que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques, i la negociació amb entitats financeres de les condicions dels contractes relatius a operacions de finançament i de productes derivats. Potenciar els mercats primaris i facilitar la liquiditat, en els mercats secundaris, dels títols emesos.e) Col·laborar i assistir en les operacions de crèdit de les entitats locals, prèvia petició d'estes entitats.

f) Realitzar la inspecció, el control i la supervisió del compliment dels compromisos assumits per les entitats de qualsevol naturalesa que hagen resultat beneficiàries de qualsevol instrument financer establit per la Generalitat, alguna de les seues entitats dependents o el propi institut, quan concórreguen especials circumstàncies que així ho aconsellen, a instàncies del Consell.

g) Exercir el control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres la supervisió prudencial del qual siga competència de la Generalitat, en els termes que dispose la legislació bàsica estatal.

h) Exercir les competències assignades a la Generalitat en matèria de mercat de valors.

i) Tramitar i gestionar els avals o altres garanties que preste la Generalitat.

j) Acordar convenis de finançament o de col·laboració financera com també qualsevol altre instrument de naturalesa jurídica, econòmica o financera amb altres institucions financeres, públiques i privades, tant d'àmbit nacional com internacional, dins de l'àmbit de les seues competències.

k) Prestar assessorament en matèria financera a institucions públiques o privades, com també emetre informes per al Consell o per a l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic, a instància d'estos o per iniciativa pròpia.

l) Ostentar la representació de la Generalitat en aquelles matèries d'índole financera que la llei o que el Consell li encomane.

m) Exercir la coordinació institucional en aquelles matèries relacionades amb el finançament davant d'òrgans de l'administració europea, administració central i autonòmica, en l'àmbit de les seues competències.

n) Prestar els servicis de Tresoreria de la Generalitat o del seu sector públic, que se li atribuïsquen.

o) Exercir les competències i les funcions atribuïdes a l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i prestar els servicis de certificació de firma electrònica avançada i servicis relacionats amb identificació i firma electrònica, a persones o entitats públiques o privades, nacionals i estrangeres.

p) Prestar servicis de seguretat tècnics i administratius, en les comunicacions a través de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques.

q) Qualssevol altres que li atribuïsquen les lleis o que li encomane el Consell de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències.

A l'efecte del que disposa este article, es considera que formen el sector públic de la Generalitat, les entitats autònomes, les empreses i les fundacions de la Generalitat a què fa referència l'article 5 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat.

3. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'IVF són el Consell General, la Comissió d'Inversions i la Direcció General.4. Recursos econòmics

1. Els recursos econòmics de l'Institut Valencià de Finances (IVF) estan constituïts per:

a) La dotació inicial de l'IVF, més els increments que en el seu fons social es produïsquen.

b) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.c) Les rendes i els productes que generen els béns i els drets que integren el patrimoni de l'Institut.

d) Els ingressos procedents dels servicis prestats per l'Institut.e) Els actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contrets amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat creditícia.

f) Les comissions meritades per la prestació d'avals de l'IVF, com també les comissions que corresponguen per la gestió, tramitació i seguiment dels avals de la Generalitat.

g) Les taxes i els preus públics que es puguen establir.

h) Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i institucions, tant públiques com privades, o de particulars.

i) Les aportacions d'altres institucions financeres, públiques o privades, que s'establisquen d'acord amb les lleis o per mitjà de convenis de finançament o de col·laboració financera amb l'IVF.

j) Les emissions de valors de renda fixa o altres operacions d'endeutament i els recursos derivats de la gestió integral dels seus actius i passius. Així mateix, els provinents d'altres operacions financeres diferents de les anteriorment assenyalades, acords amb la pròpia finalitat de l'IVF.

k) Els depòsits que constituïsquen en l'IVF altres institucions públiques o intermediaris financers.

l) Qualssevol altres recursos, diferents dels enunciats, que estiguen prevists en l'ordenament jurídic.

2. L'IVF no podrà captar directament fons del públic en forma de depòsit, préstec o altres d'anàlogues que comporten l'obligació de la seua restitució.5. Inspecció d'entitats financeres

1. Les actes esteses pels servicis d'inspecció d'entitats financeres de l'Institut Valencià de Finances tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que es referisquen, sense perjuí de les proves que en defensa dels respectius drets o interessos puguen assenyalar o aportar les pròpies entitats interessades.

2. En l'exercici de les seues funcions, el personal dels esmentats servicis té el caràcter d'agent de l'autoritat, podent demanar l'auxili de les altres autoritats competents o dels seus agents, si foren obstruïts o pertorbats en tal exercici.6. Règim del personal

1. El personal laboral de l'Institut Valencià de Finances es regirà pel dret laboral i, a més, li seran aplicables les previsions de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de la legislació de la funció pública valenciana que els s'apliquen.

2. No obstant el que establix l'apartat anterior, podran integrar-se en l'Institut Valencià de Finances el personal funcionari de carrera, sense minva dels seus drets, per a l'exercici de funcions que comporten l'exercici de potestats públiques. El règim jurídic del personal funcionari que s'integre serà l'establit en la legislació sobre funció pública valenciana.

7. Deure de secret

Les persones integrants dels òrgans de govern i el personal de l'Institut Valencià de Finances han de guardar secret, inclús després de cessar en les seues funcions, de quantes informacions de naturalesa reservada tingueren coneixement en l'exercici dels seus càrrecs o funcions. La infracció d'este deure determinarà les responsabilitats previstes en les lleis.8. Incompatibilitats

1. Sense perjuí del que disposa la normativa en matèria d'incompatibilitats, no poden formar part del Consell General de l'Institut Valencià de Finances aquelles persones que ostenten el càrrec de consellers, administradors, directors, gerents, assessors o assimilats i el personal en actiu d'entitats financeres privades o, en general, de qualsevol persona jurídica que estiga subjecta a la supervisió de l'Institut o relacionada amb les competències i funcions de l'Institut.

2. Així mateix, l'exercici del càrrec de la Direcció General requerix dedicació exclusiva i és incompatible amb qualsevol activitat retribuïda, tant de caràcter pública com a privada, excepte l'administració del propi patrimoni.9. Garantia

Les obligacions patrimonials de l'Institut Valencià de Finances tenen la garantia de la Generalitat en els mateixos termes que els de la seua hisenda. L'esmentada garantia té el caràcter de solidària, explícita, incondicional i irrevocable.

10. Sol·licitud d'informació

Per a l'adequat exercici de les funcions que l'Institut Valencià de Finances té encomanades, l'Institut podrà demanar de les entitats i persones subjectes a supervisió, d'acord amb la normativa aplicable, totes les informacions que siguen necessàries per al desenrotllament de les seues competències.

A fi que l'Institut Valencià de Finances puga obtindre les dites informacions, o confirmar la seua veracitat, les entitats i les persones mencionades en el paràgraf anterior queden obligades a posar a la seua disposició quants llibres, registres i documents considere precisos, inclosos els programes informàtics, fitxers i bases de dades, siga quin siga el seu suport físic o virtual.

A tals efectes, l'accés a les informacions i dades requerides per l'Institut Valencià de Finances es troba emparat per l'article 11.2.a de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL XXXVI

De la modificació del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol i i disposicions concordants del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitatArticle 172

Es modifica l'article 6 del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que queda redactat com seguix:Article 6. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, organismes i entitats dependents i òrgans estatutaris.

1. Als empleats públics del sector públic valencià delimitat en l'article 22 de la Llei 10/2011, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, que es troben acollits al Règim General de la Seguretat Social, inclòs el personal al servici de l'Administració de Justícia destinat a la Comunitat Valenciana a què es referix l'article 504 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i que igualment es troben acollits a este Règim General, se'ls reconeixeran els complements següents en els supòsits d'incapacitat temporal:a) Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències comunes, fins al tercer dia, se li reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per cent de les retribucions que es van percebre en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia quart fins al vinté, ambdós inclusivament, es reconeixerà un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, siga equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions que vingueren corresponent al dit personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia vint-i-un, inclusivament, se li reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de les retribucions que s'anara percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.b) Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada durant tot el període de duració de la mateixa, fins al cent per cent de les retribucions que percebera dita personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

2. Als empleats públics del sector públic valencià delimitat en l'article 22 de la Llei 10/2011, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, que es troben acollits als règims especials de la Seguretat Social, se'ls reconeixeran els complements següents en els supòsits d'incapacitat temporal:

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències comunes, caldrà ajustar-se al que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.b) Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències professionals, la retribució a percebre serà complementada fins a aconseguir el cent per cent de les retribucions que vingueren corresponent al dit personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, des del primer dia i fins a aconseguir la data en què se li aplique el subsidi establit en cada règim especial d'acord amb la seua normativa.3. La regulació de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal prevista en el present article serà també d'aplicació al personal de les fundacions a què es referix l'apartat 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'hisenda pública, al personal dels consorcis amb participació majoritària, directa o indirecta, de l'administració del Consell o les seues entitats autònomes. Així mateix, els resultarà d'aplicació a les persones a què es referix l'article 25 de la mencionada Llei 10/2011.4. Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències comunes, i amb independència que l'empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social, inclòs el personal al servici de l'Administració de Justícia a què es referixen els apartats 1 i 2 del present article, es complementarà durant tot el període fins al cent per cent de les retribucions en el cas que concórrega algun dels supòsits següents:

a) Hospitalització, inclosa la domiciliària i l'hospital de dia, que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.

b) Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.

c) Situacions de violència de gènere.

d) Malaltia comuna durant l'estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de risc durant l'embaràs.

e) Malalties infectocontagioses que donen lloc a l'aplicació de les mesures a què es referix la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública o que es prescriga el seu aïllament per part de l'òrgan competent en matèria de salut pública com a conseqüència de la declaració i/o estudi d'una malaltia de declaració obligatòria.

f) Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: trastorn de la conducta alimentària, trastorn de la conducta greu, trastorn depressiu major, trastorn psicòtic i trastorn esquizoafectiu. Els supòsits de trastorn de la conducta greu seran els establits en els grups de codis CIE-9-MC que es determinen en la normativa de desplegament.

5. El que disposa el present article s'aplicarà als processos d'incapacitat que s'inicien des del 1 d'octubre de 2012.

6. La normativa que, si escau, es dicte en desplegament del present article serà aplicable a tots els subjectes a què es referix en el seu apartat 1, sense perjuí del que disposa la disposició addicional primera del present decret llei.

CAPÍTOL XXXVII

De la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat, de tarifes portuàriesArticle 173

Es modifica l'article 26 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de tarifes portuàries, que queda redactat com seguix:

Article 26. Tarifa general.

La tarifa queda establida en l'1 per cent de la base fixada en l'article anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. De la prolongació de la permanència en el servici actiu

1. Durant l'any 2014, l'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat denegarà, per raons de dèficit pressupostari i racionalització del gasto públic, totes les sol·licituds que es formulen pel mencionat personal.

2. S'exceptua del que preveu l'apartat anterior el personal que, en la data de la seua jubilació forçosa, no haja completat el període mínim de cotització establit en el sistema de previsió social per a causar dret a la pensió íntegra de jubilació. En este cas podrà prolongar la seua permanència al servici actiu únicament durant el temps que falte per a completar el referit període i, com a màxim, fins que complisca els setanta anys d'edat.

3. Al personal que en el moment de l'entrada en vigor de la present norma tinga reconeguda la prolongació de la permanència en el servici actiu o alguna de les seues pròrrogues, arribada la data de finalització, no li serà prorrogada, excepte en el supòsit previst en l'apartat 2 d'este article.Segona. Contractes menors

1. L'adjudicació dels contractes menors d'obres i concessió d'obres públiques de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic, els ens del sector públic empresarial i fundacional d'import igual o superior a 30.000 €, IVA exclòs, i la dels restants contractes menors d'import igual o superior a 6.000 €, IVA exclòs, requeriran per a la seua aprovació que s'hagen sol·licitat almenys tres ofertes, sempre que això siga possible.

2. Les empreses les ofertes de les quals se sol·liciten no podran pertànyer a un mateix grup, entenent-se per tals les que es troben en algun dels casos de l'article 42.1 del Codi de Comerç. A estos efectes, les empreses hauran d'acompanyar junt amb l'oferta, si és el cas, declaració del grup empresarial a què pertanguen i de les empreses que l'integren.3. La selecció de l'oferta, en igualtat de condicions, recaurà sobre la de menor preu.

4. En les comunicacions i tràmits amb les empreses als efectes de l'adjudicació dels contractes es podran utilitzar mitjans telemàtics.5. De totes les actuacions que s'ha fet haurà de quedar constància documental.Tercera. Licitació electrònica i facturació electrònica

1. La conselleria competent en matèria d'administració electrònica i tecnologies de la informació durà a terme les actuacions i arbitrarà els mitjans necessaris per a la implantació de la licitació electrònica amb caràcter obligatori, a partir de l'1 de juliol de 2014, en les licitacions de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, de manera que en la licitació dels seus contractes només es podran utilitzar els mitjans electrònics.

2. La conselleria competent en matèria d'administració electrònica i tecnologies de la informació durà a terme les actuacions necessàries per a la implantació de la facturació electrònica, amb caràcter obligatori, a partir de l'1 de juliol de 2014, per als proveïdors –persones jurídiques– de béns i servicis de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes.Quarta. Adaptació de referències als òrgans competents en la legislació aplicable en matèria d'endeutament de la Generalitat, coordinació de l'endeutament del sector públic de la Generalitat i mercat de valors

Totes les referències que, en la legislació aplicable en matèria d'endeutament de la Generalitat, coordinació de l'endeutament del sector públic de la Generalitat i mercat de valors, així com en el seu desplegament reglamentari, es realitzen al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, al conseller d'Economia i Hisenda o al conseller competent en matèria d'economia s'entendran fetes al conseller competent en matèria d'hisenda. Així mateix, les referències a la conselleria competent en matèria d'economia s'entendran fetes a la conselleria competent en matèria d'hisenda.Quinta. Adaptació de les referències als òrgans competents en la legislació aplicable en matèria de supervisió prudencial de les entitats financeres que estan davall la tutela administrativa de la Generalitat, així com en el seu desplegament reglamentari

Totes les referències que, en la legislació aplicable en matèria de supervisió prudencial de les entitats financeres que estan davall la tutela administrativa de la Generalitat, així com en el seu desplegament reglamentari, es realitzen al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, al conseller d'Economia i Hisenda o al conseller competent en matèria d'economia s'entendran fetes al conseller competent en matèria d'hisenda. Així mateix, les referències a la conselleria competent en matèria d'economia s'entendran fetes a la conselleria competent en matèria d'hisenda.

D'altra banda, la referència realitzada en la disposició addicional novena de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i en l'article 92, apartat 5, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, al conseller competent en matèria d'economia i a la conselleria competent en matèria d'economia, respectivament, s'entendran fetes al conseller i a la conselleria competent en matèria d'hisenda.Sexta. Expropiacions derivades del II Pla Director de Sanejament i Depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana

Es declara la necessitat d'ocupació urgent dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen, derivades del II Pla Director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:e) Ibi (Alacant)

f) Castalla (Alacant)

g) Obres d'infraestructures hidràuliques per a la connexió de les EDAR d'Ibi i Castalla amb la conducció existent (Santa Aurèlia-Agost) per a la Comunitat de Regants Mare de Déu de la Pau d'Agost (Alacant).

Totes estes, tant si es realitzen per la Generalitat com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.

Setena. Bonificació per a les caixes d'estalvis en l'impost sobre els depòsits en entitats de crèdit

1. Fins al 31 de desembre del 2014, la bonificació a què es referix la lletra a de l'apartat 7 de l'article 161 d'esta llei resultarà també aplicable a les caixes d'estalvi.

En este cas, les deduccions a què es referix la lletra b del apartat 7 esmentat es restaran de la quota tributària, una vegada minorada, si és el cas, per l'aplicació de la bonificació a què es referix el paràgraf anterior.2. El 2014, l'import de cada pagament fraccionat que han de fer les caixes d'estalvi s'obtindrà multiplicant la base imposable corresponent a l'exercici anterior, determinada de conformitat amb l'apartat 5 de l'article 161, pel coeficient 0,000225.Vuitena. Subrogació de funcions, drets, obligacions, procediments i relacions jurídiques entre l'Institut Valencià de Finances (IVF) i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)1. En l'àmbit del finançament al sector privat empresarial, l'IVACE se subrogarà en les funcions, drets, obligacions, procediments i relacions jurídiques que corresponguen a l'IVF i que, a continuació, es relacionen:

En matèria de finançament del sector privat empresarial, l'IVACE se subrogarà en les operacions aprovades pel Comitè de Finançament Empresarial després de l'1 de gener del 2013, com també aquelles operacions vinculades a l'empreniment que van ser aprovades per la Comissió d'Inversions de l'IVF amb anterioritat a esta data.Les participacions en societats de capital risc el titular del qual siga l'IVF, en les que reste una aportació superior al 50 % respecte al compromís inicial.

2. L'IVF continuarà gestionant els contractes de finançament al sector privat de què siga titular i hagen sigut aprovats amb anterioritat a l'1 de gener del 2013, excepte els vinculats a l'empreniment mencionats en l'apartat anterior. Així mateix, l'IVF facilitarà a l'IVACE aquella informació que li siga requerida per a una adequada avaluació de les noves operacions, com també per a una correcta gestió i consolidació, si escau, de les operacions noves que es formalitzen amb prestataris de l'IVF.

Novena. Adscripció de mitjans personals i col·laboració entre l'Institut Valencià de Finances (IVF) i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

1. Com a conseqüència de l'atribució parcial a l'IVACE de funcions que exercia l'IVF fins a l'aprovació de esta llei, podran integrar-se en el primer el personal laboral que prestava els seus servicis en l'IVF que s'estime necessari. Esta integració es durà a terme sense minva dels drets de este personal i amb independència dels compromisos adquirits per l'IVACE en el marc del procés de reestructuració escomés per l'entitat amb anterioritat.2. L'IVACE i l'IVF, com a entitats de dret públic, podran subscriure els convenis de col·laboració que s'estimen necessaris per a unificar directrius i fixar un marc comú en l'exercici d'activitats de naturalesa semblant. Així mateix, s'establiran els mecanismes pels quals l'IVF prestarà a l'IVACE el suport tècnic suficient per a la consecució de les seues finalitats, amb respecte als principis d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a la present llei i, en particular, les següents:

– L'article 11 i la disposició addicional tercera de la Llei 7/2003, de 20 de març, de Publicitat Institucional de la Comunitat Valenciana.

– La disposició derogatòria segona de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

–El Decret 157/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament sobre Prestació de la Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana.

–Els articles 2, 3 i 4 del Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'establixen les condicions per al seu exercici.

–El Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims d'infraestructura en els allotjaments turístics.

–El Decret 9/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme.

–La Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

–L'apartat 3 de l'article 4, i l'apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

– El capítol XXXV de la Creació de la Corporació Pública Empresarial Valenciana, la disposició addicional segona, les disposicions transitòries segona i tercera, la disposició final primera i els annexos I a IV de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.– El capítol VII del títol II i les disposicions addicionals catorze i quinze de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.

– L'article primer, la Disposició transitòria primera i l'annex del Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

– El Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana.

– El Decret 316/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana, i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic en la coordinació dels processos de racionalització i privatització del sector públic valencià.

– L'annex «Conselleria d'Administració Pública», del Decret 166/1994, de 19 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova l'adequació dels procediments administratius de competència de la Generalitat Valenciana a la Llei 30/1992, de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

– El Decret 185/2008, de 28 de novembre, del Consell, sobre Fons de titulització d'Actius per a afavorir el finançament empresarial.– El Decret 106/1985, de 22 de juliol, pel qual s'especifiquen les característiques de la concessió d'avals de la Generalitat a les corporacions locals.

– El Decret 252/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'ordenació de titulacions universitàries i es regula el procediment d'autorització de la seua implantació en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

– El Decret d'1 d'agost de 1981, pel qual es crea el certamen literari de la Conselleria de Cultura.

– El Decret 22/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim de concessió de subvencions per al foment i promoció de la pràctica esportiva.

– El Decret 146/1985, de 20 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es creen els consells de l'esport escolar de la Comunitat Valenciana.

– El Decret 49/1986, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la coordinació de l'esport universitari a la Comunitat Valenciana.

– Les previsions de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, en matèria de naturalesa, funcions, organització, règim patrimonial, règim econòmic financer de l'extinta Agència Valenciana de Salut que entren en contradicció amb la present norma.

– El Decret 49/1990 de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen reduccions de preu en els bitllets de transport interurbà de viatgers d'ús públic col·lectiu per a persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.– El Decret 38/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, que modifica el Decret 49/1990, de 12 de març, en el qual s'establixen reduccions de preu en els bitllets de transport interurbà de viatgers d'ús públic col·lectiu per a persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.– L'Orde de 21 de setembre de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, en la qual es desplega el Decret 49/1990, de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen reduccions en el preu dels bitllets de transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.

– La disposició addicional octava de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1991, relativa a l'Institut Valencià de Finances, excepte el que disposa l'apartat 1 de la dita disposició pel qual s'aprova la creació de l'Institut Valencià de Finances.

– Llei 2/2010, de 31 de març, del Consell, de mesures de protecció i revitalització del conjunt històric de la ciutat de València.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Règim aplicable a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu en tràmit

La denegació de la possibilitat de prolongar la permanència en el servici actiu prevista en esta llei, no serà aplicable a les sol·licituds presentades en data anterior a l'entrada en vigor d'esta, que continuaran regint-se per les previsions de l'article 63.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Segona. Agència Valenciana de Salut: règim transitori

Fins que no es duguen a terme les modificacions normatives que resulten necessàries per a poder culminar el procés d'assumpció de competències de l'Agència Valenciana de Salut per la conselleria competent en matèria de sanitat, es mantindran en vigor els preceptes de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, que regulen els òrgans amb competències en l'àmbit dels departaments de salut.Tercera. Disposició relativa al Cos Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat i al Cos Superior de Gestió de Tributs de l'Administració de la GeneralitatL'adscripció i distribució de llocs de treball entre el Cos Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat i del Cos Superior de Gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat haurà de realitzar-se tenint en compte les funcions i requisits corresponents a cada cos, i no poden suposar en cap cas increment global de gastos de personal.Quarta. Assumpció de competències derivades del Catàleg del Sistema Viari aprovat pel Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana

En els casos en què els ajuntaments no hagen pogut assumir l'efectiu exercici de les competències de conservació i explotació d'aquells trams viaris incorporats a la seua xarxa local en virtut del Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, l'administració cedent assumirà temporalment l'exercici de tals competències sense excedir, en cap cas, del 31 de desembre de 2014.Cinquena. Règim transitori de funcionament entre l'Institut Valencià de Finances (IVF) i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Fins que es complete la transmissió d'actius i passius a l'IVACE per part de l'IVF, a què es referix la disposició addicional vuitena d'esta llei, perdurarà el Comité de Finançament Empresarial de l'IVF en el seu format actual, que exercirà, amb relació a les operacions i acords aprovats pel mateix, les competències que li atribuïx el Reglament de l'IVF, aprovat per Decret 83/1994, de 26 d'abril del Consell, en la seua redacció donada pel Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell. Una vegada completada la transmissió, el Comité de Finançament Empresarial de l'IVF haurà de cessar en les seues funcions actuals.Sexta. Transmissió d'actius i passius de l'Institut Valencià de Finances (IVF) a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Els canvis de titularitat i subrogacions a què es referix la disposició addicional vuitena d'esta llei, es realitzaran mitjançant la transmissió d'actius de l'IVF a l'IVACE amb el corresponent finançament. Estos canvis de titularitat, en cap cas, poden ser entesos com a causa de modificació o de resolució dels contractes de finançament.La valoració dels actius transmesos, com també les característiques i les condicions del finançament a facilitar a este efecte per part de l'IVF a l'IVACE, seran establides per mitjà de conveni entre ambdós entitats.

Setena. Finançament de l'IVACE

L'IVF facilitarà a l'IVACE els recursos financers que siguen necessaris per a atendre les seues necessitats futures de finançament, incloses aquelles que es deriven de compromisos adquirits amb anterioritat al canvi de titularitat contemplat en la disposició transitòria sexta d'esta llei, sempre que l'IVF dispose dels recursos suficients per a això, o si no n'hi ha li siga possible obtindre'ls per mitjà d'operacions de finançament.

DIPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació i autorització per a l'aprovació del Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat ValencianaEn el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, el Consell haurà d'aprovar, mitjançant un decret, el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, per a l'adaptació a la normativa bàsica dictada per l'Administració de l'Estat en esta matèria.

Segona. Habilitació i autorització per a l'elaboració del text refós de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana

S'autoritza el Consell perquè, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació d'esta llei en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, elabore i aprove, mitjançant un decret legislatiu, un text refós de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, a què hauran d'incorporar-se les disposicions legals vigents sobre la matèria objecte d'esta llei, estenent-se esta autorització a la regularització, aclariment i harmonització dels textos legals objecte de refosa.Tercera. Habilitacions i autoritzacions en la relació amb la supressió de l'Agència Valenciana de Salut

S'autoritza les persones titulars de les conselleries amb competència en l'àrea d'hisenda, de funció pública i en matèria de sanitat perquè adopten les mesures d'ajust tècnic necessàries a fi de poder adscriure les funcions i personal de l'extinta Agència Valenciana de Salut.

Quarta. Ampliació del termini de publicació de plantilles i relacions de llocs de treball

La publicació de la relació de llocs de treball o plantilla a què fa referència l'article 18 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, es produirà abans del 30 de juny de 2014.Quinta. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, excepte els articles 98, 99 i 101, per la qual cosa se suprimixen l'Agència Valenciana de Certificació Electrònica, la Corporació Pública Empresarial Valenciana i l'Agència Valenciana de Salut, que entraran en vigor el dia 31 de desembre de 2013.

Sexta. Desplegament reglamentari de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

S'autoritza el Consell perquè, a proposta de les persones que tinguen assignades la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d'indústria i d'hisenda, cadascun d'ells en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa esta norma. En el termini de quatre mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, el Consell aprovarà l'adaptació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'IVACE i l'adaptació del Reglament de l'IVF, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de la conselleria amb competència en matèria d'indústria i hisenda, respectivament.

Fins que no es produïsca l'adaptació mencionada, seguiran en vigor els actuals reglaments de les dites entitats, en tot allò que no s'opose al que establix la present llei.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 23 de desembre de 2013El president de la Generalitat

ALBERTO FABRA PARTANNEX

Procediments a què es referix l'article 160CONSELLERIA DE SANITATProcediment administratiu Normativa reguladora Procediment de tramitació Termini màxim de resolució Efectes del silenci

Autorització de centres, servicis i establiments sanitaris Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, i l'Orde de 18 d'abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat ordinària 6 mesos desestimatori

Autorització de centres, servicis i establiments sanitaris Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat i l'Orde de 18 d'abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat simplificada 3 mesos desestimatoriCONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICAProcediment Administratiu Normativa reguladora Termini màxim de resolució Efectes del silenci

Procediment de retenció de pagaments, per a l'extinció d'obligacions pendents entre l'Administració del Consell de la Generalitat, els ens que conformen el seu sector públic i terceres persones. Disposició addicional única del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

Decret 92/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la disposició addicional díhuit de la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013. 6 mesos desestimatori

* * * * * *

Mapa web