Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7432 de 29.12.2014
Número identificador:  2014/11805
Referència Base de Dades:  011461/2014
 LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/11805]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBULLa Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015 establix determinats objectius de política econòmica del Consell, la consecució dels qual exigix l'aprovació de diverses normes. La present llei inclou, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.IEn el capítol I s'inclouen les modificacions del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la mencionada norma. Les novetats introduïdes són les següents:A) En el títol II, referent a les taxes en matèria d'hisenda i administració pública, en primer lloc s'inclouen noves tarifes per impresos en el quadro de tarifes de la taxa per venda d'impresos (capítol II), en funció del cost actual d'eixos impresos per a la Generalitat.B) En el títol III, «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions», es crea una nova taxa per la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA) –capítol IV– per a retribuir els servicis d'este registre públic creat per l'article 18 de la Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es regulen els organismes de certificació administrativa, i l'ordenació dels quals s'establix en el capítol III del Decret 7/2014, de 10 de gener, del Consell.

C) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport, en primer lloc, en relació amb la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera (capítol I de l'esmentat títol), se suprimix la referència als carnets de taxi, per a l'adequada adaptació a l'actual regulació de la targeta identificativa dels conductors de taxi, i es modifica la descripció del corresponent epígraf tarifari A.0, referint-la únicament a la primera expedició de l'esmentada targeta identificativa, en consonància amb l'actual règim de liberalització de la contractació laboral en el sector, i a l'empara dels objectius del Consell de simplificació i reducció de les càrregues administratives derivades de l'actuació de la Generalitat.D) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:

a) Pel que fa a la taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI):

1) En primer lloc, s'establixen determinades precisions en l'actual redacció normativa, que aclarixen l'aplicació de les taxes que s'han de satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris a partir del curs 2014-2015. En concret, en l'apartat dos de l'article 143 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, s'amplia a tots els centres d'educació superior, encara que no siguen universitaris, la tarifa reduïda de les taxes corresponents en els casos d'alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades. D'altra banda, la tarifa reduïda aplicable als casos de matrícula d'assignatures o crèdits sense docència per raó d'extinció de plans d'estudi no serà aplicable a les assignatures de Projecte de Fi de Carrera i de Pràctiques Externes de les anteriors titulacions, encara que la docència s'haja extingit, perquè sempre requerixen la tutorització d'un professor, i l'equiparació de la dedicació i la supervisió necessària que realitza el tutor a la docència.

2) En segon lloc, s'introduïxen nous casos d'exempcions, que, a més d'atendre criteris acadèmics, també donen solució a situacions oneroses econòmicament per als estudiants que cursen programes de doble titulació dins de la mateixa universitat, casos en què es produïx una major concentració de la càrrega lectiva per curs acadèmic, i també per a aquells estudiants que, per causes que els siguen alienes, no puguen presentar el Treball de Fi de Grau, de Fi de Màster o el Projecte de Fi de Carrera en el mateix curs en què es realitze la matrícula, casos específics en què s'evita no sols la repetició del pagament, sinó també l'aplicació del pagament incrementat per segona matrícula. Es procura d'esta manera, evitant costos econòmics, dissuadir de cauteles i retards en la matriculació en estos treballs finals i, amb això, que no s'allarguen els estudis per motius exclusivament fiscals.3) Finalment, si bé, amb caràcter general, es manté el mateix quadro de tipus de gravamen de l'exercici anterior de les tarifes de la taxa per avaluació i proves, títols i servicis de secretaria, es crea una nova tarifa per l'enviament de títols a domicili, que té caràcter excepcional, ja que el més habitual és la retirada presencial en les dependències universitàries.

b) En relació amb la taxa per l'expedició del Carnet Jove (capítol VIII), s'adequa la descripció del servici tarificat «Carnet Jove», suprimint-se a este efecte l'anterior distinció en la normativa fiscal entre carnets per a menors de 31 anys i carnets per a persones de fins a 35 anys. Tot això en consonància amb la limitació als menors de 31 anys de l'ús del Carnet Jove de l'IVAJ, duta a terme, al seu torn, de conformitat amb els Estatuts de l'European Youth Card Association (EYCA), reformats en este sentit el juny de 2012, marc de servicis en què es troba integrat l'esmentat carnet valencià, a través de l'Institut de la Joventut d'Espanya (INJUVE).E) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:

a) En primer lloc, respecte a la taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I), es modifiquen els aspectes següents:

1) S'amplia l'exempció per a les víctimes d'actes de violència sobre les dones que tinguen lloc al territori de la Comunitat Valenciana a tots els casos de prestacions d'assistència sanitària a què es referix la taxa, i no sols, com fins ara, a les tarifes per processos hospitalaris, sempre que acrediten la mencionada condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2) En l'àmbit de les tarifes per processos hospitalaris i per activitats hospitalàries, es modifiquen la denominació o els imports de determinats epígrafs de tarifes i se'n creen o se'n suprimixen d'altres, en consonància amb l'actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats.

b) En segon lloc, en relació amb la taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), igualment, es modifiquen els imports de determinats epígrafs de tarifes, i se'n creen o se'n suprimixen d'altres, en consonància amb l'actual realitat prestacional i la seua nomenclatura normalitzada, així com amb els costos efectius dels servicis prestats, racionalitzant l'esquema de tarifes aplicable per a simplificar els processos administratius de facturació.

c) En tercer lloc, respecte a la taxa per servicis sanitaris (capítol III), d'una banda es modifica el grup VII de tarifes (anàlisi per laboratoris de salut pública en l'àmbit del control oficial d'aliments, aigües i altres mostres ambientals) per a adequar-lo a l'actual realitat prestacional i a la seua terminologia normalitzada, així com al cost efectiu dels servicis retribuïts, que passa a definir-se per tècniques analítiques i no per paràmetres analítics, com fins ara, la qual cosa permet calcular l'import de la taxa respectiva per determinació de qualsevol paràmetre realitzat per les tècniques descrites, tant dels actualment inclosos en la cartera de servicis com de futures incorporacions; i, d'altra banda, es modifiquen determinades regles específiques per a l'aplicació de les tarifes.

F) En el títol VII de l'esmentat text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç, s'inclouen les modificacions següents:

a) Pel que fa a la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I), s'eliminen els epígrafs tarifaris relacionats amb l'autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials que no estiguen sotmeses a autorització administrativa prèvia (subepígrafs 1.4 i 1.5) i amb les instal·lacions sense projecte (epígraf 3 i els seus subepígrafs), en coherència amb altres mesures posades en marxa pel Consell per a impulsar la inversió empresarial productiva, a fi de contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, en el marc de l'Estratègia de Política Industrial per a l'Horitzó 2020.

b) En relació amb la taxa per la venda d'impresos (capítol II), se suprimixen del seu fet imposable els impresos requerits per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació, la formulació de les comunicacions d'obertura de centres de treball i formalització de demandes davant del Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) i els calendaris laborals aprovats per l'autoritat competent, així com els epígrafs tarifaris corresponents, tenint en compte que eixos impresos s'obtenen gratuïtament per mitjà de la descàrRERA directa del corresponent portal d'Internet.

c) Pel que fa a la taxa per servicis administratius de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (capítol III), en primer lloc es reduïx la part fixa de la tarifa i el límit de tarifa que s'ha d'aplicar per la inscripció del certificat d'eficiència energètica d'edificis de la Comunitat Valenciana en relació amb els edificis del sector terciari de menors dimensions, per a adaptar-los als costos efectius per unitat de servici i mantindre la coherència amb l'import fix d'altres epígrafs tarifaris, com el de les vivendes individuals, amb dimensions, de vegades, més grans que les dels locals; i, en segon lloc, se suprimixen les referències en el fet imposable, subjecte passiu i tipus de gravamen de la taxa als servicis d'anotació, registre i tramitació telemàtica de les actuacions realitzades pels organismes de control en l'àmbit del sistema informàtic AIRE, per a la gestió, el seguiment i el control administratiu de les inspeccions obligatòries previstes en els diferents reglaments de seguretat, tenint en compte, d'una banda, la necessitat de desenrotllament d'alguns aspectes del mencionat sistema informàtic i, d'una 'altra, la conveniència de reduir càrregues administratives i fiscals de les empreses.d) En relació amb la taxa per servicis tècnics i administratius en matèria de comerç i consum (capítol IV), es modifica la descripció dels tipus de servici dels epígrafs tarifaris 2 i 3 (relatius, respectivament, a la comprovació de l'esmena de requisits obligatoris d'etiquetatge o marcatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, i als servicis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació), per a adaptar-los a l'actual realitat prestacional i al cost efectiu dels servicis sufragats.

G) Dins del títol VIII del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, sobre taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació, i pel que fa la taxa per servicis administratius (capítol VI), s'inclou en el quadro de tarifes la diligència i el segellament de llibres oficials, que serà aplicable als esmentats servicis del Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana.H) Dins del títol IX, sobre taxes en matèria de medi ambient, que passa a denominar-se «Taxes en matèria de medi ambient i aigua», s'inclouen les modificacions següents:

a) En primer lloc, pel que fa a la taxa per servicis administratius d'intervenció ambiental (capítol I), d'una banda es modifica la descripció del tipus de servici de l'epígraf tarifari XII, que passa a referir-se a la tramitació de canvis de titularitat per modificació de personalitat jurídica o transmissió d'autoritzacions en matèria de residus, i s'exclouen de la mencionada descripció determinades operacions relacionades amb activitats no subjectes a autorització; i, d'una altra banda, en el marc del vigent Pla SIRCA-2 per a la simplificació i la reducció de càrregues administratives i l'impuls de l'Administració electrònica en l'àmbit d'actuació de la Generalitat, i en consonància amb altres precedents normatius en el si del mateix text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, s'establix una bonificació del 10 per 100 de la quota de la taxa en els casos de tramitació per via electrònica dels servicis continguts en el seu fet imposable.

b) En segon lloc, en relació amb la taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries (capítol II): 1) en la configuració del fet imposable i de les exempcions i bonificacions de la taxa, s'adapta la descripció dels servicis d'expedició de llicències i matrícules en matèria de pesca a la terminologia de la legislació actualment vigent; 2) en l'àmbit de les exempcions relatives a llicències de caça i pesca, per a facilitar el millor control dels beneficis fiscals, en el marc d'una taxa el pagament de la qual s'efectua amb caràcter previ a la prestació del servici, se substituïx la referència als jubilats i els perceptors de pensions públiques per la de majors de 67 anys i perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent; i es modifica l'actual quadro de tarifes de la taxa per a adaptar-lo a l'actual realitat prestacional i al cost efectiu dels servicis retribuïts, incloent-hi la modificació de la descripció o els imports unitaris de determinats servicis (que en uns casos s'incrementen i en altres es reduïxen), i la creació de nous epígrafs tarifaris per expedició de credencial de guarda de caça o pesca i per declaració, modificació i registre de vedats micològics.c) En tercer lloc, es crea una nova taxa per l'abastiment d'aigua potable en alta des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira (capítol V), instal·lació que té com a objectiu resoldre definitivament el problema de l'abastiment d'aigua amb prou qualitat per al consum humà en determinats municipis de la comarca de la Ribera, de la qual han d'assumir el cost d'explotació i el d'amortització els usuaris beneficiats, en aplicació del que disposa l'article 9.1 de la Directiva Marc de l'Aigua, que establix la recuperació de costos com a instrument per a promoure l'ús racional del recurs. Els ingressos d'esta taxa es destinen a l'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i als gastos derivats de l'explotació i del manteniment del sistema d'abastiment d'aigua potable des de l'esmentada estació de tractament d'aigua.d) En quart lloc, en l'àmbit de la taxa per altres servicis administratius mediambientals (capítol IX), d'una banda s'incrementa fins al 30 per 100 el percentatge de bonificació de la taxa en els casos d'implantació d'un sistema de gestió i auditoria mediambientals ajustat a la normativa comunitària europea, la qual cosa, de conformitat amb el límit (200 €) de cànon mínim per sol·licitud d'etiqueta ecològica de l'annex III del Reglament del Parlament Europeu i del Consell 1980/2000, de 17 de juliol, relatiu a l'etiqueta ecològica, modificat pel Reglament 782/2013, de 14 d'agost de 2013, de la Comissió Europea, determina la necessitat d'incrementar l'import general de la taxa en els casos de no-aplicació de bonificacions; i d'altra banda es reduïx el percentatge de bonificació (del 20 per 100 al 15 per 100) en els casos d'existència de certificació de gestió mediambiental d'acord amb la corresponent norma de l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). Finalment, s'establix una nova bonificació del 10 per 100 en els casos de tramitació electrònica dels servicis a què es referix la taxa, en el marc del vigent Pla SIRCA-2 per a la simplificació i la reducció de càrregues administratives i l'impuls de l'Administració electrònica en l'àmbit d'actuació de la Generalitat, i en consonància amb altres precedents normatius en el si del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

e) En quint lloc, en relació amb la taxa per servicis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i l'explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals (capítol X), s'àmplia als ajuntaments de la Comunitat Valenciana l'exempció de la taxa en els casos d'emissió d'informes sobre l'aptitud de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració per a assumir nous cabals.I) Dins del títol X, sobre taxes en matèria d'esports, i pel que fa a la taxa per autorització d'activitats esportives aquàtiques (capítol IV), es crea una nova tarifa per renovació de l'autorització de centres de busseig recreatius, de conformitat amb la regulació del servici prevista en el Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització dels mencionats centres.J) Dins del títol XII, sobre taxes per utilització del domini públic, en el seu capítol únic, sobre la taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, en primer lloc es modifica la descripció de determinats epígrafs tarifaris en els casos d'ocupació del domini públic viari de la Generalitat, per a adaptar-la en cada cas a la terminologia tècnica normalitzada o a la realitat prestacional dels servicis retribuïts; i en segon lloc s'aclarix la redacció dels distints tipus de gravamen en els casos d'ús comú especial o ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, reestructurant l'apartat referent als tipus de gravamen per l'ús privatiu en dos subapartats, en funció que els béns a ocupar puguen ser valorats o no pel valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga, i, dins de cada un, en funció de la utilització o no de procediments de concurrència competitiva. A més, la previsió especial de determinació de la base de la taxa per als casos de procediments de concurrència competitiva i la minoració d'eixa base en els casos d'imposició d'obligacions o contraprestacions al beneficiari s'estén als casos d'ús comú especial.

K) Pel que fa al títol XIV, «Taxes en matèria d'administració de l'Administració de justícia», dins de les taxes per servicis administratius en matèria de fundacions, associacions, col·legis professionals i unions de fet (capítol II), s'inclou una nova tarifa corresponent a l'emissió de llistes relatives a associacions, concepte de gravamen que ja es preveia amb anterioritat en relació amb altres servicis de la taxa (els relatius a fundacions i col·legis professionals).

L) Finalment, s'estén a l'any 2015 l'aplicació de les exempcions i les bonificacions per a emprenedors, pimes i microempreses que inicien la seua activitat, previstes inicialment per a 2012 i 2013, i després esteses a 2014, en determinades taxes que afecten servicis relacionats amb el desenrotllament d'eixa activitat. L'exempció s'aplica en el primer any d'activitat, mentres que en el segon any és procedent una bonificació del 50 per 100 de les quotes respectives. Els mencionats beneficis fiscals es van establir en el Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, posteriorment convertida en la Llei 2/2012, de 14 de juny.

IIEl capítol II d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels Restants Tributs Cedits, incloent-hi les següents:

En primer lloc, una vegada acabada la vigència temporal de l'escala autonòmica temporal de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, vigent durant els períodes impositius 2012 i 2013, amb tipus de gravamen més elevats, es modifica, amb efectes de l'1 de gener de 2014, l'escala autonòmica aplicable en el període impositiu 2014 i posteriors, establint-se els mateixos tipus marginals que van estar vigents en el període impositiu 2011 per als quatre trams inferiors (fins a 120.000,20 euros), als quals s'afigen, amb caràcter definitiu, dos trams superiors de base (més de 120.000,20 euros i més de 175.000,20 euros), encara que amb tipus marginals que es reduïxen en 0,02 punts percentuals en relació amb els vigents en 2013. Es tracta, en definitiva, que, en l'actual context de crisi econòmica i dèficit públic a la nostra comunitat, continuen contribuint més els que més tenen.En segon lloc, s'estén a determinades formes d'acolliment familiar a què es referix la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, l'aplicació de les actuals deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per fills, per gastos de guarderia i centres de primer cicle d'Educació Infantil, de conciliació del treball amb la vida familiar de les mares treballadores amb fills xicotets i per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar, tenint en compte la important labor social que exercixen les famílies que acullen xiquets, tant en la mesura que proporcionen entorns familiars normalitzats per a l'adequat desenrotllament vital, social i educatiu dels xicotets, com en la mesura que reduïxen la necessitat d'atenció residencial en centres públics per a cobrir estes necessitats. En este sentit, les Corts valencianes van adoptar una resolució el passat 23 de setembre de 2013 per la qual s'instava el Consell a impulsar una política que afavorira l'acolliment familiar de menors com a alternativa a la seua institucionalització en centres, iniciativa de què és instrument de desplegament esta mesura fiscal.D'altra banda, s'especifica que, per a l'aplicació de les deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per arrendament de la vivenda habitual i per l'arrendament d'una vivenda com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en un municipi diferent d'aquell en què el contribuent residira amb anterioritat, s'exigix que la requerida constitució del corresponent depòsit de la fiança d'arrendaments urbans s'efectue abans de la finalització del període impositiu en què es pretenga aplicar la deducció.

I, finalment, dins d'este mateix impost, s'incrementa del 10 al 25 per 100 el percentatge de la deducció autonòmica per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en la vivenda habitual, quan eixes obres s'efectuen entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015. Es tracta de potenciar una mesura, establida des de 2014, d'impuls selectiu de l'activitat empresarial relacionada amb certes activitats intensives en mà d'obra, com la reforma i rehabilitació de vivendes, l'execució de les quals la duen a terme, normalment, empreses de xicotetes dimensions, molt vinculades al territori i al teixit social i amb un fort component de creació d'ocupació directa.En segon lloc, en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions, se suprimix el requisit de la residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data del meritació per a l'aplicació de la reducció autonòmica per parentiu en les adquisicions entre vius i per a l'aplicació de les bonificacions autonòmiques per parentiu en les adquisicions per causa de mort i entre vius subjectes a l'impost.

En tercer lloc, i a fi d'incentivar fiscalment la recuperació del sector econòmic del joc presencial en sales del bingo, especialment afectat per la competència amb altres modalitats de jocs públics i privats, i, en particular, amb les relacionades amb les noves formes d'apostes i joc en línia, es reduïxen els tipus de gravamen de l'escala aplicable a esta modalitat en funció dels trams d'import acumulat del valor facial dels cartons de bingo adquirits l'any natural.Finalment, s'amplia fins al 31 de desembre de 2015 la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l'Impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d'ús general.

IIIEl capítol III de la llei es referix a la creació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària.

El primer apartat de l'article 5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, definix l'Administració tributària com aquella integrada pels òrgans i per les entitats de dret públic que realitzen les funcions regulades en els títols III (l'aplicació dels tributs), IV (la potestat sancionadora) i V (la revisió en via administrativa) de la mencionada llei.

Ara com ara, l'Administració tributària de la Generalitat està integrada únicament pels òrgans centrals i perifèrics de la conselleria competent en matèria d'hisenda. Ara bé, l'experiència acumulada en l'autogovern de la Generalitat, unida a l'evolució en l'exercici de les competències en matèria tributària, demanen un nou marc organitzatiu de l'Administració tributària valenciana, que coadjuve a aconseguir un grau satisfactori de suficiència financera, en aplicació del que disposen l'article 67 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els articles 1 i 2 de la Llei 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes; incremente l'eficàcia per a arreplegar els recursos necessaris per al manteniment dels gastos públics; millore la prestació del servici i la qualitat en l'atenció i l'assistència al contribuent; potencie la col·laboració i la cooperació interadministratives, i afronte adequadament la labor de control i lluita contra la defraudació fiscal en l'àmbit dels tributs gestionats per la Generalitat.Per tant, l'Administració tributària de la Generalitat, per a complir hui la comesa que se li demana, ha de tindre l'organització adequada, que es regisca per criteris tècnics, que dispose dels professionals especialitzats capaços de desenrotllar eixa labor i dels mitjans informàtics i d'administració electrònica i de tots altres mitjans materials adequats a les seues funcions, i, especialment, amb un règim jurídic que s'adapte a les singularitats de l'activitat tributària en relació amb l'activitat administrativa en general.

El primer pas cap esta nova organització es va fer amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol. En este sentit, els tres primers apartats de l'article 69 de l'Estatut d'Autonomia perfilen els aspectes substancials de l'organització administrativa responsable, en nom i per compte de la Generalitat, de l'aplicació efectiva de tots els recursos tributaris de la Generalitat (siguen tributs propis o cedits). A esta organització li correspondrà el desenrotllament de les actuacions administratives necessàries per a l'aplicació del conjunt dels tributs de la Generalitat, per mitjà de l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació. D'esta manera, a més de ser l'organització encarregada de realitzar les funcions d'aplicació dels tributs que corresponguen a la Generalitat, també serà la responsable de la col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària en l'aplicació dels tributs cedits, quan les mencionades funcions no corresponguen a la Generalitat, a fi de contribuir a l'eficàcia del sistema tributari espanyol.

La norma d'autogovern indica que les funcions atribuïdes a esta organització es realitzaran en «règim de descentralització funcional», és a dir, preveu que siga un ens dels que formen l'anomenada Administració institucional. Això equival, independentment de la denominació, que ens trobem davant d'un instrument d'actuació de la Generalitat per a la gestió d'un servici públic propi. Del precepte estatutari es deriva que la mencionada organització serà l'òrgan de la Generalitat que exercirà les funcions anàlogues a les que en l'àmbit dels tributs i respecte de l'Estat realitza l'Agència Estatal d'Administració Tributària.No pot passar desapercebut que la previsió estatutària, si bé no convertix la mencionada organització en una institució pròpia de la Generalitat, li conferix una naturalesa particular i privilegiada dins dels organismes administratius de la Generalitat. Este afegit la dota d'una major legitimitat en la seua funció, així com d'una estabilitat temporal i funcional fonamentada, sens dubte, en la necessitat de garantir, a part dels recursos tributaris que siguen finalment assignats per la legislació estatal, la necessària suficiència financera de la Generalitat, és a dir, la capacitat d'obtindre l'adequat finançament dels servicis públics la prestació dels quals té encomanada constitucionalment i estatutàriament la Generalitat.

De la redacció proposada es deduïx amb gran facilitat que es busca la creació d'una organització administrativa professional, especialitzada en matèria tributària, eficaç i que siga capaç d'escometre amb èxit els reptes que la Generalitat té plantejats en l'àmbit tributari i, més genèricament, en la suficiència del seu finançament. Es tracta de la creació de l'organització administrativa responsable, en nom i per compte de la Generalitat, de l'aplicació efectiva de tots els recursos tributaris de la Generalitat (siguen tributs propis o cedits).

De conformitat amb l'anterior, la naturalesa de les seues funcions reforça que es tracte d'un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada. Per consegüent, la redacció de l'article estatutari comporta la creació d'una organització pròpia, separada de la comuna que gestiona indiferenciadament el conjunt de competències de la Generalitat, amb una estructura sinèrgica al servici de la millora de l'eficàcia i la consecució de l'eficiència en la gestió dels tributs i en què es maximitzen els avantatges de l'Administració electrònica i l'aprofitament de les noves tecnologies.

Per tot això, el capítol III d'esta llei crea el servici tributari valencià amb la denominació d'Institut Valencià d'Administració Tributària, que es configura com una entitat autònoma de caràcter administratiu per a realitzar, amb autonomia funcional i de gestió, l'aplicació dels tributs, l'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la funció revisora en via administrativa.

Per consegüent, amb la creació de l'esmentat institut, l'Administració tributària de la Generalitat està integrada pels òrgans de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de l'Institut Valencià d'Administració Tributària a què corresponguen les funcions d'aplicació dels tributs, potestat sancionadora en matèria tributària i revisió en via administrativa en matèria tributària, d'acord amb el que disposen l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la present llei i les altres normes que siguen aplicables.IVDins del capítol IV, relatiu a les modificacions de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, es modifica el termini d'ingrés, per mitjà d'autoliquidació, i els terminis de fraccionament legal de determinades taxes portuàries (taxa per ocupació, taxa per activitat, excepte pel que fa a subministrament de combustibles, i taxa per instal·lacions nauticoesportives) en els anys naturals posteriors al de l'inici o la revisió de la corresponent concessió o autorització de l'ús del domini públic portuari, i s'acosta d'esta manera l'exigibilitat de la taxa respectiva al moment de la meritació en els anys posteriors a l'inicial de l'ús.

VEn el capítol V es modifica l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, relatiu a la tutela financera de les entitats locals, per a adaptar-lo a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i per a establir que en les bases reguladores i les convocatòries d'ajudes o subvencions a les entitats locals que aprove la Generalitat es contemplarà com a requisit obligatori per al pagament l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de la rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

VIEl capítol VI modifica la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, per exigències de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de Sanitat Animal, que remet en l'article 36 a la normativa vigent amb relació a les condicions sanitàries bàsiques de les explotacions d'animals, i en l'article 38 establix l'obligatorietat de registrar-les a la comunitat autònoma en què radiquen.

A la vista de l'actual redacció de l'article 22 de la Llei 6/2003, resulta difícil inscriure en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA) moltes de les instal·lacions que alberguen animals i que, a la vista de la redacció de l'article 11, que definix les instal·lacions ramaderes, han de formar-ne part. Esta dificultat pot suposar un risc sanitari pel fet que eixos animals queden al marge dels plans de control que per a les explotacions incloses en el RERA es duen a terme periòdicament des de la conselleria.

Per això resulta necessària la modificació de l'article 22 en el sentit de no condicionar la inscripció en el RERA d'una explotació ramadera al requisit de l'instrument administratiu mediambiental, sense perjuí que este li puga ser exigit per altres administracions en l'àmbit de les seues competències. També es modifica l'article 24 eliminant el requisit de disposar de llicència municipal d'activitat d'entre els requisits per a la inscripció en el RERA d'una nova unitat productiva. A més, l'article 54 establix les distàncies de seguretat sanitària (en uns casos un mínim de 600 metres; en altres, de 1.000 metres). Finalment, es modifica l'apartat 3 del mencionat article, en què s'establixen excepcions a l'aplicació de les mencionades distàncies quan es tracte d'explotacions de fins lucratius, no comercials o de capacitat xicoteta, i s'inclou l'expressió «ni entre les explotacions comercials i estes».VIIEn el capítol VII, es modifica la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, per a adaptar el mencionat text legal al marc normatiu estatal i comunitari d'acord amb les competències autonòmiques establides.

Així, per mitjà de la modificació dels articles 24.2, 25.1 i 3, i 29.1, es pretén l'adaptació de l'activitat pesquera de recreació respecte a les mesures protectores dels recursos marins, igual que s'exigixen per a l'exercici professional de la pesca. Es tracta de traçar els límits per a l'exercici de la pesca de recreació, establint l'obligació d'estar en possessió d'una llicència per a exercir la pesca recreativa des de la costa.En el títol VI, relatiu a «La comercialització dels productes de la pesca i aqüicultura marines», es modifica l'article 63.4, que regula l'acreditació del producte, incloent-hi en l'etiquetatge la data de captura, per a complir les exigències comunitàries (fins ara la data que s'hi inclou és la desembarcament).

S'hi modifiquen també els preceptes referents a les confraries de pescadors incorporant una regulació completa que respecta el marc normatiu estatal.VIIIEn el capítol VIII, es modifica la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, per a adaptar-la a la nova legislació bàsica dictada per l'Estat en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació, després de l'aprovació de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació, i en compliment de la disposició transitòria primera de l'esmentada Llei 4/2014, que establix que les comunitats autònomes hauran d'adaptar el contingut de la seua normativa en esta matèria al que s'hi disposa, i que tindran com a termini màxim per a fer-ho el 31 de gener de 2015.

IXEn el capítol IX, es modifica la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, que preveu l'elaboració d'un pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), a fi de definir els criteris, les directrius i les orientacions territorials per al desplegament d'una política comercial coherent amb la planificació urbanística, assegurant la coordinació amb la legislació valenciana d'ordenació del territori i protecció del paisatge. La disposició addicional primera establia un termini màxim per a l'aprovació del pla de dos anys a partir de la publicació de la llei, és a dir, el termini finalitza abans del 25 de març de 2013. La complexitat dels treballs d'elaboració del pla ha posat de manifest la impossibilitat de complir el termini. Per això el termini s'ha modificat successivament, i l'última modificació va ser l'establida en l'article 79 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que el va prorrogar fins a l'1 de gener de 2014. No obstant això, la demora en la tramitació de l'avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, fa necessari fixar un nou terme per a l'aprovació per part del Consell del mencionat pla.El títol V de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, regula les vendes promocionals; el capítol II es dedica a les obligacions d'informació dels comerciants sobre les ofertes, i l'article 63 fixa una sèrie de limitacions a estes. D'altra banda, l'apartat 3 de l'article 63 es dedica a les «Limitacions quantitatives» i establix que, en cas de limitar-se les existències, haurà d'informar-se sobre la quantitat disponible, amb la qual cosa es tracta d'evitar ofertes que es fan com a atractiu de l'establiment i el desenrotllament de les quals és molt limitat en el temps respecte a la duració amb què s'anuncien, perquè els productes de la promoció s'esgoten ràpidament. La justificació de la modificació es basa en les directrius establides per la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d'Unitat de Mercat, ja que l'obligació d'informar sobre la quantitat disponible d'existències, en el cas que siguen limitades, no és obligatòria en la resta del territori nacional, i suposa per a les empreses que operen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana un cost major per haver d'adaptar la seua publicitat a esta exigència.XEn el capítol X, es modifica l'article 48 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, que va crear el Fons de Compensació previst en el denominat Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). El mencionat fons, gestionat per l'IVACE, es destina als municipis i les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana inclosos en l'àmbit d'afectació d'alguna de les zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques, i es nodrix dels ingressos de les empreses titulars de les instal·lacions eòliques. La modificació té com a objecte la inclusió dels consorcis de municipis com a entitats locals susceptibles de ser beneficiàries del fons (consorcis previstos en la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana), la modificació de la quantia del mòdul euro/kW/any per al càlcul de la quantia a ingressar, que es calcularà a raó de 2,5 €/kW/any. La mencionada quantitat experimenta una reducció (ara 2,65 €/kW) derivada de la correlativa disminució en les retribucions que percebien les instal·lacions eòliques amb l'aplicació del model existent, atenent la conjuntura econòmica dels promotors eòlics titulars de les instal·lacions.

D'altra banda, mentres que abans el sistema d'actualització es referia a primes, l'evolució experimentada en la normativa que regula la mencionada metodologia exigix que el terme d'actualització de les quantitats establides en el Fons de Compensació quede determinat basant-se en l'última variació anual del preu mitjà del mercat diari publicat per l'operador del mercat i corresponent a l'últim any natural, finalment la inclusió com a costos elegibles en els projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, els de mà d'obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat, en aquelles condicions, percentatges màxims i pels sol·licitants que establisca l'orde de desplegament de la conselleria competent en matèria d'energia.XILa modificació de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, té la seua justificació en l'aparició de noves modalitats de prestació de servicis turístics a la nostra comunitat i en el fet que els agents turístics demanen a l'Administració noves fórmules que faciliten la prestació dels mencionats servicis. A això respon esta modificació de l'article 8 de la Llei 3/1998 i la inclusió de tres nous articles, el 7 bis, el 8 bis i el 18 bis.XIIEl capítol XII està dedicat a la modificació de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, en concret del seu capítol III, dedicat als òrgans de participació i assessorament de l'Institut, en què es determina en els seus articles 12 i 14, respectivament, la composició del Consell General i de la Comissió Permanent. Esta modificació afecta les secretaries d'ambdós òrgans col·legiats i la seua motivació es basa en l'acumulació dels càrrecs de director general competent en matèria de treball i director de l'INVASSAT, i permet que el director de l'Institut delegue les funcions de secretari en el Consell General i en la Comissió Permanent.

XIIIEn el capítol XIII, es modifiquen diversos articles de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, pels motius següents:

Es modifica l'apartat 3 de l'article 63 de la Llei 10/2010, per a proporcionar cobertura normativa als terminis de presentació de les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu, establint una antelació mínima de dos mesos i màxima de quatre per a la seua presentació.

Es modifica l'article 92 de la Llei 10/2010 i en compliment del II Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives es deroga el Decret 60/1985 en matèria d'incompatibilitats, així s'incorpora a la Llei 10/2010 una previsió ja continguda en el mencionat decret, pel que fa a la competència del Consell per a autoritzar la compatibilitat quan se superen els límits de la remuneració prevista en l'article 7.1 de la Llei d'Incompatibilitats, i s'evita així que, amb la derogació prevista del mencionat decret, es produïsca un buit legal, i, per últim, en esta matèria s'inclou una disposició transitòria que establix l'aplicació supletòria del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, fins que no s'aprove la normativa autonòmica de desplegament.

Es modifica l'article 95 de la Llei 10/2010, en el qual s'atribuïx una nova competència a l'IVAP, atés que com a conseqüència de dos sentències del Tribunal Constitucional és necessari incloure la competència autonòmica per a la gestió de les ajudes al finançament de plans de formació per a l'ocupació promogudes per les entitats locals de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les federacions o associacions d'entitats locals. No incloure-hi esta previsió suposaria la impossibilitat, de facto, de poder exercir una competència atribuïda a la Comunitat Valenciana en matèria de formació.Es modifica l'article 100.2, apartat e, de la Llei 10/2010, amb la qual cosa es pretén poder valorar en els concursos de trasllats, altres titulacions acadèmiques oficials diferents d'aquelles que estrictament «habiliten per a exercir el lloc de treball». Amb la redacció actual, no era possible valorar titulacions de nivell superior encara que foren de la mateixa àrea d'activitat perquè, en sentit estricte, no podien ser tingudes en compte per ser d'un nivell superior a l'exigit.

L'article 112 de la Llei 10/2010 regula la figura de l'adscripció temporal com a mesura de mobilitat aplicable en l'àmbit d'una mateixa conselleria i per la persona titular de la subsecretaria i, en cas de no poder fer-ho o quan afecte més d'una conselleria, la secretaria autonòmica competent en matèria de funció pública serà la que puga adoptar la mencionada mesura. Respecte d'això s'inclou un nou paràgraf en l'article 112.1 que permet que l'adscripció temporal puga adoptar-se mitjançant un acord conjunt subscrit entre la persona titular de la subsecretaria d'una conselleria i la que exercisca la direcció superior de les entitats autònomes i la resta d'ens de dret públic adscrits a la mencionada conselleria.

Així mateix, es modifica la redacció del paràgraf segon de l'article 112.4, per a prioritzar la mobilitat voluntària del personal funcionari de carrera davant de la mobilitat forçosa. En este sentit, amb la modificació que s'aprova, només s'adscriurà temporalment al personal funcionari de carrera amb caràcter forçós si no és possible cobrir les necessitats organitzatives després de la mobilitat de tot el personal funcionari interí existent o personal funcionari de carrera voluntari.

Es modifica l'apartat 3 de l'article 124 de la Llei 10/2010, que regula la situació de servicis especials, en el sentit d'afegir una garantia per la qual el personal que reingresse al servici actiu procedent de la situació de servicis especials (càrrecs públics o personal eventual que són funcionaris) sense dret a reserva del mateix lloc de treball, tindrà les mateixes garanties retributives que les establides en l'article 103.4 de la LOGFPV per al personal funcionari de carrera remogut del seu lloc obtingut per concurs o cessat en llocs de lliure designació. Esta garantia ja anat incloent-se exercici rere exercici en la Llei de Pressupostos.Es modifica l'apartat 4 de l'article 130 de la Llei 10/2010, que regula l'excedència voluntària per atenció de familiars, establint que el temps de permanència en esta situació, quan el subjecte causant siga cònjuge o parella de fet no serà computable als efectes de drets en el Règim de Seguretat Social, encara que sí que per a la promoció professional i antiguitat.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 153 de la Llei 10/2010, per a evitar les controvèrsies d'interpretació sorgides amb la redacció actual, es tracta d'especificar una situació ja existent, la que en les dos meses generals de negociació, la I i la II, es considera comprés el personal estatutari.

Es modifica la disposició addicional setze de la Llei 10/2010, en què s'incorpora la possibilitat d'accedir a escales d'una mateixa agrupació professional funcionarial per mitjà de sistemes de provisió de llocs de treball. És una modificació estrictament de caràcter tècnic, que possibilita una millor disponibilitat dels recursos humans en l'Administració.S'inclou una nova disposició addicional vint-i-quatre en la Llei 10/2010, en la qual es concreta el grau exigible en l'accés a determinats cossos del subgrup A1 i A2, del sector d'Administració Especial. Amb esta modificació, les titulacions universitàries de grau hauran de correspondre's amb les àrees professionals o funcionals de les llicenciatures, enginyeries, diplomatures o enginyeries tècniques específiques previstes per al mateix cos. És una modificació de caràcter tècnic, derivada del procés d'adaptació de les titulacions universitàries al model Bolonya.S'inclou una nova disposició transitòria catorze en la Llei 10/2010, que establix que la constitució de borses de treball temporal derivades de procediments de selecció anteriors a la integració en els cossos, agrupacions funcionarials i escales, es realitze amb els mateixos requisits de titulació que van ser exigits en els processos que tenen com a causa.S'inclou en la llei una disposició addicional dirigida a prorrogar la mesura inclosa en la Llei de mesures per a l'exercici 2014 referida a la suspensió temporal de la possibilitat de prorrogar la permanència en el servici actiu.

Finalment es modifiquen l'annex I i l'annex III, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, creant, modificant o suprimint determinats cossos i escales.XIVEn el capítol XIV es modifiquen diversos articles de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana. Així, es modifica l'apartat 1.b de l'article 17, per a ampliar les entitats mercantils que poden ser titulars de sales de bingo, pretenent adequar la previsió legal a la realitat de la pràctica mercantil.

En segon lloc, es modifica l'article 21, que regula les prohibicions d'accés i participació, establint una regulació més àmplia, ja que junt amb les prohibicions d'accés i participació existents s'afigen els supòsits basats en persones que puguen tindre influència en l'empresa organitzadora o esdeveniments sobre els quals versa l'activitat, les que pretenguen accedir als establiments en condicions en què cal deduir indubtablement que alteraran l'orde, així com les que prèviament i voluntàriament hagen sol·licitat la seua exclusió. També es regula l'obligació de les mateixes empreses organitzadores d'impedir l'accés als locals als quals pretenguen entrar portant armes, presenten símptomes d'embriaguesa, intoxicació per drogues o alienació mental, i hauran de ser expulsats els que alteren l'orde públic.Quant al règim sancionador previst en esta llei, es modifica l'apartat a i e de l'article 23 i s'afig un nou apartat ñ, i l'article 24 incloent-hi noves infraccions i es modifica l'article 27, incloent-hi un nou apartat amb les quanties màximes de les sancions pecuniàries que corresponen a les distintes classes d'infraccions en matèria de joc, xifrant en euros les quanties de les sancions pecuniàries, a més es conferix potestat sancionadora a la direcció general amb competència en la matèria, respecte d'infraccions lleus, greus i molt greus que no excedisquen 90.000 euros. I s'amplien els elements per a dur a terme la graduació de les sancions. Finalment, es modifica l'article 28, per a donar cobertura legal a la imposició de sancions accessòries que possibiliten garantir el normal exercici de l'activitat, ja que s'impedix l'entrada als establiments a les persones que han demostrat que la poden pertorbar.

XVEn el capítol XV s'introduïxen disposicions relatives a la reestructuració i racionalització del sector públic de la Generalitat. El procés de reestructuració i racionalització del sector públic de la Generalitat s'ha plasmat en l'àmbit del sector públic empresarial i fundacional per mitjà del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, aprovat després com la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat i la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. Es considera necessari incloure un capítol específic sobre la reestructuració i racionalització del sector públic de la Generalitat en què s'inclouen les mesures següents:Com a mesura necessària a l'adaptació a la modificació de competències realitzada per l'article 11 del Decret 88/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la generalitat, es proposa la modificació de l'article 107 de la Llei 5/2013, en el sentit d'establir també l'informe preceptiu de la conselleria competent en matèria del sector públic respecte de les modificacions normatives en l'àmbit del sector públic fundacional, així com regular el procediment que s'ha de seguir per a la sol·licitud del mencionat informe.

Es modifica l'article 12 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, de manera que els contractes que subscriguen les empreses i fundacions públiques de la Generalitat i el valor de les quals estimat siga igual o superior a 12 milions d'euros requeriran un informe preceptiu de la conselleria amb competència en matèria de sector públic, que versarà sobre els objectius de racionalització del sector públic empresarial i fundacional i d'hisenda que versarà sobre la seua adequació a les disponibilitats pressupostàries i els límits dels escenaris pressupostaris plurianuals. A més es regula el procediment per a sol·licitar els informes.

Així mateix, s'introdueixen aquestes altres modificacions del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional: s'afegeixen 2 nous apartats a la disposició transitòria tercera, es modifica l'annex, es modifica l'apartat 3 de la disposició addicional tercera, i se suprimeixen els punts 1 i 2 de la disposició addicional quinta.

XVIEn el capítol XVI, s'inclou una disposició addicional a la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic, per a regular d'acord amb l'article 49.1.17.ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la competència exclusiva que té la Generalitat, en matèria d'acadèmies l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana. L'absència de legislació estatal en la matèria impedix la seua aplicació supletòria, per la qual cosa, davant de la falta de regulació expressa, és necessària la regulació del règim jurídic de les acadèmies per mitjà d'una norma amb rang de llei per tractar-se de la creació de corporacions públiques que tenen com a finalitat la investigació en el camp de les arts, les ciències o les lletres. Atés que el camp d'actuació de les acadèmies són els diferents àmbits del saber i el coneixement, es considera oportú la seua regulació en l'àmbit de la Llei 2/2009.XVIIEn el capítol XVII, s'hi inclouen disposicions relatives al personal al servici d'institucions sanitàries de la Comunitat Valenciana, que es concreten en:

Es regula quin és el rang normatiu adequat per a regular la creació, modificació i extinció de categories de personal estatutari, establint que es realitzarà per mitjà de disposició reglamentària amb rang de decret del Consell. Esta regulació es justifica per la redacció de l'article 15 de l'Estatut Marc, en redacció de l'article 10 del Reial Decret Llei 16/2012, en la qual no es menciona quin ha de ser el rang de les normes de creació ni fa expressament reserva de llei.

L'article 9 de Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, preveu la figura del personal estatutari temporal, i establix que per raons de necessitat, d'urgència o per al desenrotllament de programes de caràcter temporal, conjuntural o extraordinari, els servicis de salut podran efectuar nomenaments de personal estatutari temporal, i l'Orde de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual és aplicable el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell.

La regulació que s'aprova arreplega diversos supòsits en què es procedirà a l'exclusió de determinat personal de les llistes d'ocupació temporal de la borsa de treball d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, bé de manera definitiva o de manera temporal. També s'establix la necessitat que se substancie un expedient contradictori que s'ajustarà a les previsions de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.L'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut va introduir innovacions importants en matèria de jubilació, que es traduïxen en la reducció de l'edat de jubilació forçosa del personal estatutari de 70 anys a 65 anys; no obstant això, s'extablixen uns supòsits que possibiliten, en determinades circumstàncies, prolongar la permanència en el servici actiu. En aplicació d'allò que disposa el mencionat estatut marc es va elaborar un pla d'ordenació de recursos humans de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, que va ser aprovat pel Consell, mitjançant un acord de 7 de juny de 2013.Per mitjà de l'Orde 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, es regulava el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. No obstant això, dos sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana anul·len per defectes formals l'esmentada orde i determinats aspectes procedimentals del Pla d'Ordenació.Es fa necessari, per tant, i arreplegant la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional en interpretació de l'article 26.2 de l'Estatut Marc, que configura l'autorització de la prolongació de la permanència en el servici actiu com una possibilitat excepcional, establir indubtablement i atenent el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, per mitjà d'una norma de rang legal, l'edat de jubilació del personal mencionat.

La jornada del personal d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat es regula en el Decret 137/2003, que conté un sistema de còmput de treball que pretenia oferir una ferramenta simple i molt adaptable perquè, amb independència de la distribució del temps de treball en jornades de diferent duració tant del dia com de la nit, tot el personal prestara finalment una jornada ordinària anual efectiva equivalent. Esta ferramenta no és una altra que el coeficient de bonificació del treball nocturn, actualment fixat en 1,25.

No obstant això, s'ha produït la distorsió de confondre la qualitat de personal nocturn, que és aquell que, d'acord amb l'Estatut Marc, consumix més d'un terç del seu treball en franja nocturna i mereix unes especials mesures de protecció de la salut i la seguretat, amb la de personal de torn nocturn fix (art. 2.3.2. del Decret), que és aquell que consumix la totalitat del seu temps de treball en l'horari nocturn i, per tant, el que menys jornada ha de prestar, ja que tot el seu temps de treball mereix bonificació.

La regulació que s'aprova pretén aclarir i abundar sobre la qualitat de personal nocturn i dels seus efectes, i reforcar amb rang de llei l'aplicació que es realitza en matèria de bonificació horària del període nocturn des de la promulgació del Decret 137/2003.Finalment, s'inclou una disposició addicional sobre la integració en el règim estatutari del personal funcionari informàtic. L'exigència de norma amb rang de llei la determina el Dictamen 314/2014 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.XVIIIEn el capítol XVIII, es modifiquen diversos preceptes de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Així modifica l'article 31.4, per a adaptar-lo a la Llei 9/2013, de 4 de juliol, que modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT), normativa bàsica estatal, en concret l'article 73.1 que regula el procediment d'adjudicació dels contractes de gestió de servicis públics de transport regular de viatgers d'ús general, determina el procediment obert com la regla general d'adjudicació d'este tipus de contractes, si bé s'admet l'adjudicació directa quan el valor anual mitjà, calculat d'acord amb el que reglamentàriament es determine, s'haja estimat en menys de 100.000 euros anuals, amb la justificació prèvia motivada de la seua pertinència.

Per la seua banda, la Llei 6/2011, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, també preveu la possibilitat d'adjudicar directament este tipus de contractes en els mateixos termes i condicions que la normativa bàsica estatal. Així mateix es podran adjudicar directament els contractes menors de prestació de servici públic de transport quan les obligacions de servici públic no superen els 18.000 euros i tinguen una duració inferior a un any i suposen una oferta inferior a 300.000 Vh-km.

Així mateix, es modifica el paràgraf segon de l'article 54.1 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, motivada en la crisi que patix el sector del taxi i, davant de la impossibilitat d'habilitar una línia de subvencions que minimitze els costos d'explotació del mencionat sector, fa necessari impulsar alguna mesura que a curt termini tinga una repercussió favorable en estos servicis públics.

Per això l'increment de l'edat màxima permesa en els vehicles autotaxis, redundarà en benefici del sector, permetent posposar la inversió per canvi de material, a més d'assemblar-nos a la mitjana d'edat del vehicle exigida en la major part de ciutats espanyoles.

Per les raons anteriors, és oportú ampliar des de 8 anys fins a 10 anys, a comptar de la seua primera matriculació, el límit màxim que haurà d'exigir-se als vehicles de turisme destinats a la prestació del servici de taxi. Excepcionalment podran ampliar-se els 10 anys sempre que els mencionats vehicles hagen superat cada sis mesos inspeccions tècniques de vehicles. Per als vehicles de més de 12 anys es demanarà un informe anual favorable exprés del Consell del Taxi.

Finalment i per les mateixes raons, es modifica el paràgraf segon de l'article 54.4 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana., que regula l'antiguitat màxima permesa als vehicles destinats a la prestació del servici de taxi, en cas de substitució de material, amb una redacció que permet la substitució del vehicle actual per un altre de menor antiguitat i només en cas d'una nova llicència s'exigisca la limitació de dos anys des de la seua primera matriculació.XIXEn el capítol XIX, es modifiquen els articles 69 i següents de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a adaptar el seu règim sancionador, a la Llei Bàsica Estatal 43/2003, de Forest, atés que existia una disparitat en els tipus aplicats per l'una i l'altra normativa, amb els problemes de seguretat jurídica que això comportava. Per això, amb la modificació es pretén establir un únic llistat de tipificació d'infraccions, en concret el llistat estatal per tindre caràcter bàsic, davant de la impossibilitat d'aplicar conjuntament els dos llistats, perquè no responen als mateixos criteris.

XXEn el capítol XX, es modifica l'article 13.5 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, per a possibilitar l'ús d'armes de foc en el control d'animals domèstics assilvestrats, que puguen causar dany o constituir un perill quan la seua captura en viu no siga possible o el temps que es necessitaria per a això no siga capaç de frenar la seua expansió i/o efectes negatius de la seua presència en el medi natural.XXIEn este capítol XXI, es modifica l'article 28 la Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels punts de trobada familiar de la Comunitat Valenciana, atés que l'esmentat text legal establix com a principis que han de regir l'actuació dels punts de trobada familiar la temporalitat i la subsidiarietat, la intervenció queda en el punt de trobada familiar configurada com un recurs excepcional, que ha de quedar delimitat en el temps, amb l'objectiu de normalitzar la situació dels menors amb els seus progenitors o famílies en aquelles situacions en què hi haja conflictivitat.

Per a evitar que els expedients es mantinguen vius durant anys sense aconseguir la finalitat perseguida per este recurs, a més de provocar perjuís en la prestació del servici, es considera necessària la modificació de l'article 28 de l'esmentada llei a fi d'establir un termini màxim de duració de la intervenció en els punts de trobada familiar. Així mateix, en consonància amb la mencionada modificació, s'inclou una disposició transitòria relativa als expedients tramitats en els PEF amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei.

Per això es proposa que el punt de trobada familiar es conceba com un servici transitori, amb duració determinada tenint en compte l'interés del menor o de la menor. La intervenció en el punt de trobada familiar tindrà una duració màxima de 12 mesos, prorrogables per períodes de sis mesos mitjançant una resolució motivada de l'òrgan del qual deriven (òrgans judicials i administracions competents en protecció del menor).

XXIIEn el capítol XXII, es modifiquen els articles 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50 51, 52, 80, 81, 82 i 87 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i la seua finalitat, és adaptar la Llei 5/1997 al principi de proporcionalitat en els límits a l'accés a una activitat econòmica o al seu exercici, com és la prestació de servicis socials, en els termes establits en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de Lliure Accés a les Activitats se Servicis i el seu Exercici i en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d'Unitat de Mercat.Es tracta de limitar l'exigència d'autorització administrativa únicament als centres de servicis socials, per tractar-se d'infraestructures físiques necessàries per a l'exercici d'activitats econòmiques que són susceptibles de generar danys sobre la seguretat i salut pública, la qual cosa justifica recórrer a la tècnica de l'autorització com a element de control per a evitar perjuís irreparables en la població atesa.

La modificació distingix entre els tràmits preceptius per a la constitució d'un «centre» o d'un «servici» i «programa» en l'àmbit dels servicis socials, de manera que s'exigirà l'obtenció d'una autorització (provisional o definitiva) per a la implantació dels centres de servicis socials, mentres que l'establiment d'un servici o programa únicament estarà condicionat per la presentació d'una declaració responsable, tal com es determine reglamentàriament. La diferència amb l'anterior regulació és que en la regulació que es modifica de la Llei 5/1997, s'exigia l'autorització tant dels centres com dels servicis en l'àmbit dels servicis socials.XXIIILa modificació de l'apartat 2 de l'article 12 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, respon que el mencionat apartat indicava que quan una professió s'organitze per col·legis de distint àmbit territorial, els estatuts generals o, si és el cas, els autonòmics podran establir l'obligació dels professionals, que exercisquen ocasionalment en un territori diferent del de col·legiació, de comunicar, a través del col·legi a què pertanguen, als col·legis diferents del de la seua inscripció les actuacions que hagen de realitzar en les seues demarcacions.

La normativa bàsica estatal continguda en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis, per a la seua adaptació a la llei sobre lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, va suprimir la indicada comunicació. Per això és necessari adaptar la normativa valenciana, i eliminar així mateix la mencionada obligació.XXIVEn el capítol XXIV, es modifica la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que regula els denominats plans de protecció civil i gestió d'emergències, que es definixen com l'instrument organitzatiu general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i establixen els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris. Entre estos plans es troben els anomenats «plans d'emergència d'esdeveniments especials» que contenen tant un pla d'autoprotecció que realitza l'organitzador de l'esdeveniment, com el dispositiu preventiu de suport extern que organitza l'administració que elabore el pla (article 28).

Es considera necessari modificar l'apartat 3 de l'article 28 per a assignar la competència en l'elaboració dels plans als ajuntaments, quedaran exempts de l'obligatorietat d'elaboració dels mencionats plans en cas d'esdeveniments que tinguen una afluència inferior a 10.000 persones.

Així mateix se suprimix l'apartat 4 del mateix precepte, ja que, per correspondre l'elaboració dels plans als ajuntaments, ja no és preceptiu que informen la Generalitat amb caràcter previ.XXVEl capítol XXV modifica l'article 51.1 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana, que considera infraccions greus: «1. la celebració d'espectacles públics, activitats recreatives o l'obertura d'establiments públics sense la corresponent llicència o autorització d'acord amb el que preveu el capítol II del títol II d'esta llei».

En esta redacció, les mencionades infraccions es referixen només a la falta de llicència d'obertura dels locals oberts a la pública concurrència, i la resta de procediments del capítol II, i queden fora els espectacles o activitats extraordinaris i els singulars o excepcionals (regulats en el capítol IV del títol IV) que també requerixen autorització regulada en els mencionats articles.

Amb la modificació es dota de seguretat jurídica els expedients sancionadors per a aquells casos en què se celebra qualsevol espectacle públic sense autorització siga quin siga el capítol o títol de la llei en què estiga regulat.XXVIEl capítol XXVI modifica l'article 3, punt g), del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre la seua finalització.

XXVIIEl capítol XXVII modifica l'article 31.2 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991XXVIIIEl capítol XXVIII modifica els articles 20, 26, 31, 33 i 34 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana.XXIXEl capítol XXIX modifica els articles 110 i 112 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i de l'activitat física de la Comunitat ValencianaXXXEl capítol XXX modifica els articles 22 i 23 de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, pel qual es creen els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i Institut Valencià d'Art Modern.XXXIEl capítol XXXI afegeix una nova disposició addicional setena a la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat ValencianaXXXIIEl capítol XXXII modifica la disposició addicional sisena de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.XXXIIIEl capítol XXXIII modifica els articles 36 i 38 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústicaXXXIVEl capítol XXXIV de la llei es referix a la creació de del Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, (CEO-IVAS, SA).Finalment, les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que, per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles de ser inclosos en els capítols anteriorment al·ludits.CAPÍTOL I

DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER, DEL CONSELLArticle 1

S'afigen les següents tarifes al quadro de tipus de gravamen de l'article 27 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:Tipus d'imprés Import

(en euros)

Impresos J05. Sol·licitud de renovació de màquines recreatives i d'atzar 0,25

Impresos J09. Sol·licitud d'inscripció en registre d'empreses operadores de la Comunitat Valenciana 0,25

Impresos J16. Sol·licitud de canvi de titularitat de saló recreatiu o saló de joc 0,25

Impresos J21-A. Sol·licitud d'autorització de substitució/trasllat de màquina auxiliar d'apostes 1,00

Model de contracte vehicle usat (compravenda/donació) 0,25

Article 2

Es modifica el capítol IV del títol III del rext refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, actualment sense contingut, donant-li la redacció següent:

«Capítol IV. Taxa per la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA).Article 61. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA) i la renovació de la mencionada inscripció.Article 62. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'esta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la inscripció o renovació de la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA) com a tals organismes de certificació.Article 63. Tipus de gravamen.

La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:

1. Per la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA):

OCA tipus A: 100 euros.

OCA tipus B: 150 euros.

OCA tipus C: 200 euros.

2. Per renovació de la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA):

OCA tipus A: 25 euros.

OCA tipus B: 50 euros.

OCA tipus C: 75 euros.

Article 64. Meritació i pagament.

1. La taxa es meritarà quan la persona física o jurídica siga degudament inscrita en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA) o quan es renova la inscripció.

2. No obstant això, se n'exigirà el pagament per anticipat, per mitjà d'autoliquidació, quan la persona física o jurídica presente la sol·licitud d'inscripció o de renovació de la inscripció.

3. La taxa es meritarà separadament per cada un dels tipus previstos d'Organisme de Certificació Administrativa la inscripció o renovació d'inscripció dels quals se sol·licite.»Article 3

U) Es modifica l'apartat 4 de l'article 74 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«4. L'admissió als exàmens per a obtindre la capacitació per a l'activitat de transport nacional i internacional de mercaderies o viatgers, així com la d'operador de transport, conseller de seguretat, i conductor de taxis d'arees de prestació conjunta; l'admissió a exàmens de qualificació inicial del certificat d'aptitud professional (CAP); i l'expedició dels corresponents certificats o títols.»

Dos. Es modifica l'apartat 6 de l'article 74 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«6. La primera expedició de la targeta identificativa o la seua renovació per canvi de vehicle.»Article 4

Es modifica l'epígraf A.0 de l'article 76 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:Tipus de servici Import (euros)

A.0 Primera expedició de la targeta identificativa 38,06

Article 5

U. Es modifica l'apartat dos de l'article 143 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d'educació superior, abonaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a «Activitat docent» que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'esta llei. Igualment, s'abonarà el 25 per 100 del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries previstes en l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de l'alumne, procedisca al seu reconeixement com a crèdits d'esta naturalesa. La resta de les taxes s'abonaran íntegrament.»

Dos. Es modifica l'apartat quatre de l'article 143 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«Quatre. En cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense docència per raó d'extinció de plans d'estudi, s'abonarà a la universitat el 25 per 100 de les taxes de primera matrícula que, d'acord amb el seu nivell d'esperimentalitat, s'establixen en els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I de l'apartat u de l'article 150 d'esta llei, sense que siga aplicable a estos efectes, el límit mínim de 300 euros establit en l'apartat tres de l'article 145 d'esta llei. Esta tarifa reduïda no s'aplicarà a les taxes de matrícula d'assignatures del projecte de fi de carrera o de pràctiques externes.»

Article 6

U. Es modifica l'apartat nou de l'article 148 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«Nou. No s'abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d'estudiants de grau que obtinguen el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en què es duga a terme el reconeixement de crèdits. Esta exempció s'aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, no serà aplicable quan l'estudiant torne a la titulació en què es va matricular inicialment.»

Dos. S'afig un nou apartat deu a l'article 148 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Deu. No s'abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d'estudiants que cursen programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.»Tres. S'afig un nou apartat onze a l'article 148 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Onze. Quan per causes justificades alienes a l'estudiant, este haja de realitzar per segona vegada la matrícula dels crèdits corresponents a projectes fi de carrera de titulacions anteriors no renovades conforme al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a treballs fi de grau i a treballs fi de màster, s'aplicarà la tarifa per crèdit per a primera matrícula el segon any i per una sola vegada, sempre que l'estudiant no haja presentat el treball o el projecte en el curs anterior.»

Article 7

S'afig un nou epígraf tarifari 2.5, amb tres subepígrafs 2.5.1, 2.5.2 i 2.5.3, a la secció III «Títols i secretaria» de l'apartat dos de l'article 150 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«2.5 Enviament de títols:

2.5.1. Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros

2.5.2. Enviaments amb destinació Europa: 30 euros

2.5.3. Enviaments amb destinació resta països: 50 euros.»Article 8

Es modifica l'article 160 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«Article 160. Tipus de gravamen.

La taxa s'exigirà per aplicació de la tarifa següent:Tipus de servici Import (en euros)

Carnet Jove de la Generalitat (menors de 31 anys) 8,40.»

Article 9

Es modifica l'article 172 bis del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Les víctimes d'actes de violència masclista que tinguen lloc al territori valencià hi residisquen o no, o els que siguen patits per residents al territori valencià en una altra comunitat autònoma, i acrediten esta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova prevists en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estaran exemptes del pagament de les taxes previstes en l'article 173 d'esta llei.»Article 10

Es modifiquen els epígrafs que, a continuació, s'indica de l'apartat u «Tarifes per processos hospitalaris» de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:

CODI DESCRIPCIÓ IMPORT

(euros)

GRD001 Craneotomia en majors de 17 anys, amb complicacions

16.032,10

GRD007

Procediments sobre nervis cranials i perifèrics i altres procediments quirúrgics del sistema nerviós amb complicacions 7.034,85

GRD008

Procediments sobre nervis cranials i perifèrics i altres procediments quirúrgics del sistema nerviós sense complicacions 4.117,28

GRD013 Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa 3.080,98

GRD014 Ictus amb infart 3.751,53

GRD015

Accident cerebrovascular no específic i oclusió precerebral sense infart 2.878,04

GRD016 Trastorns cerebrovasculars no específics amb complicacions 5.097,75

GRD017 Trastorns cerebrovasculars no específics sense complicacions 3.100,15

GRD019 Trastorns de nervis cranials i perifèrics sense complicacions 2.821,33

GRD021 Meningitis vírica 2.584,38

GRD022 Encefalopatia hipertensiva 3.859,53

GRD034 Altres trastorns del sistema nerviós amb complicacions 4.470,00

GRD035 Altres trastorns del sistema nerviós sense complicacions 2.638,88

GRD036 Procediments sobre retina 5.376,99

GRD037 Procediments sobre òrbita 7.285,16

GRD038 Procediments primaris sobre iris 3.121,12

GRD039 Procediments sobre cristal·lí amb vitrectomia o sense 3.026,92

GRD040 Procediments extraoculars excepte òrbita en majors de 17 anys 3.681,76

GRD041 Procediments extraoculars excepte òrbita en menors de 18 anys 3.928,00

GRD042 Procediments intraoculars excepte retina, iris i cristal·lí

5.545,96

GRD043 Hipema 4.863,03

GRD044 Infeccions agudes majors d'ull 5.243,75

GRD045 Trastorns neurològics de l'ull 3.030,05

GRD046 Altres trastorns de l'ull en majors de 17 anys amb complicacions 3.271,04

GRD047 Altres trastorns de l'ull en majors de 17 anys sense complicacions 2.708,54

GRD048 Altres trastorns de l'ull en menors de 18 anys 3.054,73

GRD049 Procediments majors de cap i coll excepte per neoplàsia maligna 13.039,53

GRD052 Reparació de fenedura labial i paladar 4.409,50

GRD057

Procediments sobre amígdales i adenoides, excepte amigdalectomia i/o adenoidectomia només, en majors de 17 anys 2.278,39

GRD058

Procediments sobre amígdales i adenoides, excepte amigdalectomia i/o adenoidectomia només, en menors de 18 anys 2.040,99

GRD060 Amigdalectomia i/o adenoidectomia només, en menors de 18 anys 2.513,76

GRD065 Alteracions de l'equilibri 1.959,07

GRD066 Epistaxi 2.445,50

GRD067 Epiglotitis 2.681,63

GRD069

Otitis mitjana i infecció del tracte respiratori superior en majors de 17 anys sense complicacions 1.534,85

GRD070

Otitis mitjana i infecció del tracte respiratori superior en menors de 18 anys 2.079,25

GRD071 Laringotraqueïtis 2.248,31

GRD075 Procediments toràcics majors 8.209,69

GRD076

Altres procediments quirúrgics d'aparell respiratori amb complicacions 6.554,36

GRD088 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 2.807,55

GRD101 Altres diagnòstics d'aparell respiratori amb complicacions 3.213,78

GRD102 Altres diagnòstics d'aparell respiratori sense complicacions 2.448,25

GRD108 Altres procediments cardiotoràcics 14.357,50

GRD110 Procediments cardiovasculars majors amb complicacions 10.763,15

GRD113

Amputació per trastorns circulatoris excepte membre superior i dits del peu 10.919,36

GRD116

Implantació marcapassos cardíacs permanent sense infart agut de miocardi, fallida cardíaca, xoc, desfibril·lació o substitució de generador 5.127,42

GRD120 Altres procediments quirúrgics d'aparell circulatori

8.357,62

GRD124

Trastorns circulatoris excepte infart agut de miocardi, amb cateterisme i diagnòstic complex 4.508,71

GRD125

Trastorns circulatoris excepte infart agut de miocardi, amb cateterisme sense diagnòstic complex 2.727,94

GRD127 Insuficiència cardíaca i xoc 3.237,23

GRD131 Trastorns vasculars perifèrics sense complicacions 2.481,98

GRD132 Arteriosclerosi amb complicacions 4.066,50

GRD133 Arteriosclerosi sense complicacions 3.184,24

GRD134 Hipertensió 2.335,57

GRD136

Trastorns cardíacs congènits i valvulars en majors de 17 anys sense complicacions 2.477,97

GRD137 Trastorns cardíacs congènits i valvulars en menors de 18 anys 2.701,02

GRD138 Arítmies cardíaques i trastorns de conducció amb complicacions 2.892,05

GRD139 Arítmies cardíaques i trastorns de conducció sense complicacions 2.005,08

GRD141 Síncope i col·lapse amb complicacions 2.383,70

GRD142 Síncope i col·lapse sense complicacions 2.093,62

GRD143 Dolor toràcic 1.811,25

GRD145 Altres diagnòstics d'aparell circulatori sense complicacions 3.226,61

GRD149 Procediments majors d'intestí prim i gros sense complicacions 7.805,60

GRD165

Apendicectomia amb diagnòstic principal complicat sense complicacions 4.617,52

GRD167

Apendicectomia sense diagnòstic principal complicat sense complicacions 3.279,08

GRD169 Procediments sobre boca sense complicacions 2.396,06

GRD172 Neoplàsia maligna digestiva amb complicacions 4.959,28

GRD174 Hemorràgia gastrointestinal amb complicacions 3.536,52

GRD175 Hemorràgia gastrointestinal sense complicacions 2.420,32

GRD178 Ulcera pèptica no complicada sense complicacions 2.684,96

GRD179 Malaltia inflamatòria intestinal 3.574,23

GRD181 Obstrucció gastrointestinal sense complicacions 2.224,91

GRD182

Esofagitis, gastroenteritis i trastorns digestius miscel·lanis en majors de 17 anys amb complicacions 3.304,74

GRD183

Esofagitis, gastroenteritis i trastorns digestius miscel·lanis en majors de 17 anys sense complicacions 2.333,07

GRD185

Trastorns dentals i bucals excepte extraccions i reposicions en majors de 17 anys 2.120,00

GRD186

Trastorns dentals i bucals excepte extraccions i reposicions en menors de 18 anys 2.369,91

GRD188

Altres diagnòstics d'aparell digestiu en majors de 17 anys amb complicacions 3.199,62

GRD189

Altres diagnòstics d'aparell digestiu en majors de 17 anys sense complicacions 2.337,36

GRD202 Cirrosi i hepatitis alcohòlica 3.846,47

GRD204 Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna 3.505,38

GRD205

Trastorns de fetge excepte neoplàsia maligna, cirrosi, hepatitis alcohòlica amb complicacions 3.421,66

GRD207 Trastorns del tracte biliar amb complicacions 3.930,93

GRD208 Trastorns del tracte biliar sense complicacions 2.682,52

GRD209

Reimplantació major articulació i membre extremitat inferior, excepte maluc sense complicacions 3.020,92

GRD211

Procediment de maluc i fèmur excepte articulació major en majors de 17 anys sense complicacions 6.461,73

GRD213 Amputació per trastorns musculoesquelètics i teixit connectiu 11.014,39

GRD216 Biòpsies de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

5.628,06

GRD218

Procediments extremitat inferior i húmer excepte maluc, peu, fèmur en majors de 17 anys amb complicacions 7.278,18

GRD225 Procediments sobre el peu 2.439,15

GRD232 Artroscòpia 2.573,00

GRD233

Altres procediments quirúrgics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu, amb complicacions 9.847,17

GRD234

Altres procediments quirúrgics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu, sense complicacions 6.790,89

GRD235 Fractures de fèmur 4.865,88

GRD236 Fractures de maluc i pelvis 3.378,93

GRD238 Osteomielitis 5.410,29

GRD240 Trastorns de teixit connectiu amb complicacions 5.224,49

GRD241 Trastorns de teixit connectiu sense complicacions 3.868,31

GRD242 Artritis sèptica 6.641,83

GRD243 Problemes mèdics de l'esquena 2.921,97

GRD244 Malalties òssies i artropaties específiques amb complicacions 3.761,63

GRD245 Malalties òssies i artropaties específiques sense complicacions 2.621,21

GRD246 Artropaties no específiques 3.498,86

GRD248 Tendinitis, miositis i bursitis 2.470,99

GRD249 Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu ortopèdic 3.669,36

GRD251

Fractura, esquinç, esgarro i luxació avantbraç, mà, peu en majors de 17 anys sense complicacions 1.981,49

GRD253

Fractura, esquinç, esgarro i luxació del braç, la cama, excloent-ne el peu en majors de 17 anys amb complicacions 3.073,19

GRD254

Fractura, esquinç, esgarro i luxació del braç, la cama, excloent-ne el peu en majors de 17 anys sense complicacions 1.604,84

GRD255

Fractura, esquinç, esgarro i luxació del braç, la cama, excloent-ne el peu en menors de 18 anys 1.661,88

GRD256 Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu 2.261,89

GRD259 Mastectomia subtotal per neoplàsia maligna amb complicacions 4.413,62

GRD271 Úlceres cutànies 4.526,47

GRD272 Trastorns majors de pell amb complicacions 5.519,38

GRD273 Trastorns majors de pell sense complicacions 4.409,95

GRD276 Trastorns no malignes de mama 1.596,35

GRD278 Cel·lulitis en majors de 17 anys sense complicacions 2.437,35

GRD279 Cel·lulitis en menors de 18 anys 3.070,01

GRD283 Trastorns menors de la pell amb complicacions 4.420,61

GRD284 Trastorns menors de la pell sense complicacions 2.264,97

GRD285

Amputació del membre inferior per trastorn endocrí, nutricionals i metabòlics 10.764,60

GRD286 Procediments sobre suprarenals i hipòfisi 8.891,66

GRD294 Diabetis en majors de 35 3.010,95

GRD295 Diabetis en menors de 36 anys 3.417,00

GRD296

Trastorns nutricionals i metabòlics miscel·lanis en majors de 17 anys amb complicacions 3.279,63

GRD297

Trastorns nutricionals i metabòlics miscel·lanis en majors de 17 anys sense complicacions 2.529,16

GRD298 Trastorns nutricionals i metabòlics miscel·lanis en menors de 18 anys 2.469,95

GRD299 Errors innats del metabolisme 2.506,32

GRD300 Trastorns endocrins amb complicacions 4.582,49

GRD301 Trastorns endocrins sense complicacions 2.840,19

GRD311 Procediments transuretrals sense complicacions 2.740,00

GRD314 Procediments sobre uretra, en menors de 18 anys 4.494,20

GRD316 Insuficiència renal 4.459,09

GRD317 Admissió per a diàlisi renal 1.711,81

GRD320

Infeccions de renyó i tracte urinari en majors de 17 anys amb complicacions 3.195,53

GRD321

Infeccions de renyó i tracte urinari en majors de 17 anys sense complicacions 1.982,69

GRD322 Infeccions de renyó i tracte urinari en menors de 18 anys 3.149,58

GRD323

Càlculs urinaris amb complicacions i/o litotrícia extracorpòria per ona de xoc 2.182,32

GRD324 Càlculs urinaris sense complicacions 1.808,23

GRD326

Signes i símptomes de renyó i tracte urinari en majors de 17 anys sense complicacions 1.984,93

GRD327 Signes i símptomes de renyó i tracte urinari en menors de 18 anys 2.693,76

GRD329 Estenosi uretral en majors de 17 anys sense complicacions 2.211,33

GRD332

Altres diagnòstics de renyó i tracte urinari en majors de 17 anys sense complicacions 2.763,62

GRD333 Altres diagnòstics de renyó i tracte urinari en menors de 18 anys 4.001,46

GRD337 Prostatectomia transuretral sense complicacions 3.078,94

GRD347 Neoplàsia maligna, aparell genital masculí, sense complicacions 3.821,88

GRD350 Inflamació d'aparell genital masculí 2.031,23

GRD354

Procediments sobre úter, annexos per neoplàsia maligna no ovàriques ni d'annexos amb complicacions 9.372,73

GRD355

Procediments sobre úter, annexos per neoplàsia maligna no ovàriques ni d'annexos sense complicacions 6.160,44

GRD357

Procediment sobre úter i annexos per neoplàsia maligna d'ovari o annexos 9.008,13

GRD360 Procediments sobre vagina, cèrvix i vulva 2.597,54

GRD361 Interrupció tubària per laparoscòpia i laparotomia 3.108,68

GRD365 Altres procediments quirúrgics d'aparell genital femení

5.226,19

GRD366 Neoplàsia maligna, aparell genital femení, amb complicacions 6.302,12

GRD367 Neoplàsia maligna, aparell genital femení, sense complicacions 4.206,57

GRD368 Infeccions, aparell genital femení 2.357,92

GRD371 Cesària, sense complicacions 3.170,03

GRD372 Part amb complicacions 2.106,63

GRD373 Part sense complicacions 1.812,59

GRD375

Part vaginal amb procediment quirúrgic excepte esterilització i/o dilatació i raspat 2.512,20

GRD377 Diagnòstics postpart i postavortament amb procediment quirúrgic 3.524,40

GRD379 Amenaça d'avortament 2.011,28

GRD381 Avortament amb dilatació i raspat, aspiració o histerotomia 1.594,07

GRD382 Fals treball de part 907,68

GRD395 Trastorns de les hematies en majors de 17 anys 2.868,09

GRD397 Trastorns de coagulació 4.137,75

GRD398

Trastorn de sistema reticuloendotelial i immunitaris amb complicacions 4.327,81

GRD399

Trastorn de sistema reticuloendotelial i immunitaris sense complicacions 3.208,08

GRD404 Limfoma i leucèmia no aguda sense complicacions 4.978,57

GRD407

Trastorn mielopoliferatiu o neoplàsies mal diferenciades amb procediment quirúrgic major sense complicacions 6.716,46

GRD409 Radioteràpia 3.651,08

GRD410 Quimioteràpia 4.069,02

GRD417 Septicèmia en menors de 18 anys 4.030,41

GRD418 Infeccions postoperatòries i posttraumàtiques 4.093,59

GRD419 Febra d'origen desconegut en majors de 17 anys amb complicacions 3.396,68

GRD422 Malaltia vírica i febra d'origen desconegut en menors de 18 anys 2.564,32

GRD425 Reacció d'adaptació aguda i disfunció psicosocial 2.766,72

GRD426 Neurosis depressives 4.148,28

GRD427 Neurosis excepte depressives 3.845,87

GRD428 Trastorns de personalitat i control d'impulsos 3.195,06

GRD429 Alteracions orgàniques i retard mental 3.795,13

GRD430 Psicosi 6.642,86

GRD431 Trastorns mentals de la infància 3.691,99

GRD447 Reaccions al·lèrgiques en majors de 17 anys 2.956,08

GRD448 Reaccions al·lèrgiques en menors de 18 anys 1.643,33

GRD449

Enverinament i efecte tòxic de drogues en majors de 17 anys amb complicacions 3.139,31

GRD450

Enverinament i efecte tòxic de drogues en majors de 17 anys sense complicacions 1.942,36

GRD451 Enverinament i efecte tòxic de drogues en menors de 18 anys 1.550,49

GRD453 Complicacions de tractament sense complicacions 2.631,21

GRD462 Rehabilitació 8.428,72

GRD464 Signes i símptomes sense complicacions 1.594,75

GRD467 Altres factors que influïxen en l'estat de salut 1.597,38

GRD471

Procediments majors sobre articulació del membre inferior, bilateral o múltiple 5.918,82

GRD476

Procediment quirúrgic prostàtic no relacionat amb el diagnòstic principal 19.667,91

GRD477

Procediment quirúrgic no extensiu no relacionat amb el diagnòstic principal 8.573,44

GRD494

Colecistectomia laparoscòpica sense exploració del conducte biliar sense complicacions 3.043,50

GRD536

Procediments otorinolaringològics i bucals excepte procediments majors del cap i el coll 7.337,32

GRD540

Infeccions i inflamacions respiratòries excepte pneumònia simple amb complicació major 5.998,07

GRD541

Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis i asma amb complicació major 4.543,65

GRD544

Insuficiència cardíaca congestiva i arítmia cardíaca, amb complicació major 5.396,06

GRD545 Procediment valvular cardíac amb complicació major

33.829,04

GRD547 Altres procediments cardiotoràcics amb complicació major 38.167,10

GRD557 Trastorns hepatobiliars i de pàncrees amb complicació major 7.804,02

GRD558

Procediment del múscul esquelètic major excepte articulació major bilateral o múltiple amb complicació major 9.891,58

GRD559 Procediments musculoesquelètics no majors amb complicació major 8.942,85

GRD562 Trastorns majors de pell i mama amb complicació major 10.065,97

GRD567

Procediments del renyó i tracte urinari excepte trasplantament renal amb complicació major 16.615,81

GRD569

Trastorns de renyó i tracte urinari excepte insuficiència renal amb complicació major 5.173,79

GRD571 Procediments de l'aparell genital masculí amb complicació major 9.612,68

GRD581

Procediments per a infeccions i parasitosis sistèmiques amb complicació major 20.142,64

GRD584 Septicèmia amb complicació major 7.792,88

GRD586

Trastorns orals i bucals amb complicació major, en majors de 17 anys 3.391,45

GRD588 Bronquitis i asma en majors de 17 anys amb complicació major 3.839,04

GRD589 Bronquitis i asma en menors de 18 anys amb complicació major 4.479,15

GRD602 Nounat, pes en nàixer menor de 750 grams, alta amb vida 106.237,51

GRD612

Nounat, pes en nàixer 1.500-1.999 grams, sense procediments quirúrgics significatius, sense múltiples problemes majors 17.367,40

GRD619

Nounat, pes en nàixer 2.000-2.499 grams, sense procediments quirúrgics significatius, amb problemes menors 5.060,96

GRD620

Nounat, pes en nàixer 2.000-2.499 grams, sense procediments quirúrgics significatius, diagnòstic nounat normal 2.493,31

GRD623

Nounat, pes en nàixer major de 2.499 grams, amb procediments quirúrgics significatius, sense múltiples problemes majors 17.018,30

GRD629

Nounat, pes en nàixer més de 2.499 grams, sense procediments quirúrgics significatius, diagnòstic nounat normal 1.119,18

GRD630

Nounat, pes en nàixer major 2.499 grams, sense procediments quirúrgics significatius, amb altres problemes

1.732,38

GRD636

Cures posteriors del lactant per a increment de pes, edat major de 28 dies i menor d'1 any 8.563,83

GRD702

HIV amb procediment quirúrgic amb infeccions majors múltiples relacionades 25.011,08

GRD705 HIV amb infeccions majors múltiples relacionades amb tuberculosi 15.658,99

GRD706 HIV amb infeccions majors múltiples relacionades sense tuberculosi 16.765,96

GRD708 HIV amb diagnòstic relacionat major, alta voluntària 4.884,42

GRD739 Craneotomia en menors de 18 anys sense complicacions 11.570,81

GRD743 Abús o dependència d'opiacis, alta voluntària 2.132,69

GRD745 Abús o dependència d'opiacis sense complicacions 4.855,90

GRD747 Abús o dependència de cocaïna o altres drogues amb complicacions 4.674,20

GRD749 Abús o dependència d'alcohol, alta voluntària 2.070,59

GRD751 Abús o dependència d'alcohol, sense complicacions 3.391,26

GRD753 Rehabilitació per a trastorn compulsiu nutricional 15.413,51

GRD755 Fusió vertebral excepte cervical amb complicacions 14.143,91

GRD756 Fusió vertebral excepte cervical sense complicacions 9.424,13

GRD759 Implants coclears multicanal 32.713,56

GRD764

Commoció, lesió intracranial amb coma amb menys d'una hora o sense coma en majors de 17 anys amb complicacions 3.292,53

GRD768 Convulsions i cefalea en menors de 18 anys amb complicacions 3.421,39

GRD769 Convulsions i cefalea en menors de 18 anys sense complicacions 2.190,86

GRD770

Infeccions i inflamacions respiratòries excepte pneumònia simple en menors de 18 anys amb complicacions 7.312,90

GRD772

Pneumònia simple i pleuritis en menors de 18 anys amb complicacions 3.549,95

GRD774 Bronquitis i asma en menors de 18 anys amb complicacions 3.837,30

GRD775 Bronquitis i asma en menors de 18 anys sense complicacions 2.328,94

GRD776

Esofagitis, gastroenteritis i trastorns digestius miscel·lanis en menors de 18 anys amb complicacions 3.440,71

GRD777

Esofagitis, gastroenteritis i trastorns digestius miscel·lanis en menors de 18 anys sense complicacions 1.798,79

GRD779

Altres diagnòstics d'aparell digestiu en menors de 18 anys sense complicacions 1.858,51

GRD781

Leucèmia aguda sense procediment quirúrgic major en menors de 18 anys sense complicacions 6.738,35

GRD782

Leucèmia aguda sense procediment quirúrgic major en majors de 17 anys amb complicacions 12.404,50

GRD789

Revisió substitució de genoll i reimplant del membre de l'extremitat inferior i articulació major, excepte maluc, amb complicacions 4.995,09

GRD793

Procediment per trauma múltiple significatiu excepte craneotomia amb complicació major no traumàtica 37.272,40

GRD806 Fusió vertebral anterior/posterior combinada amb complicacions 26.635,45

GRD808

Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc 8.930,53

GRD809

Altres procediments cardiotoràcics amb diagnòstic principal d'anomalia congènita 25.617,92

GRD810 Hemorràgia intracranial 5.792,54

GRD812

Mal funcionament, reacció o complicacions de dispositiu o procediment cardíac o vascular 4.720,72

GRD813

Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal en majors de 17 anys amb complicacions 2.630,38

GRD814

Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal en majors de 17 anys sense complicacions 1.763,05

GRD815

Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal en menors de 18 anys amb complicacions 2.346,67

GRD816

Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal en menors de 18 anys sense complicacions 2.076,37

GRD818 Substitució de maluc excepte per complicacions 3.773,26

GRD824

Cremades de gruix total amb empelt de pell o lesions per inhalació sense complicacions o trauma significatiu 16.521,70

GRD825

Cremades de gruix total sense empelt de pell o lesions per inhalació amb complicacions o trauma significatiu 15.035,21

GRD826

Cremades de gruix total sense empelt de pell o lesions per inhalació sense complicacions o trauma significatiu 6.353,81

GRD827

Cremades no extenses amb lesió per inhalació, complicacions o trauma significatiu 9.976,92

GRD832 Isquèmia transitòria 2.067,76

GRD836 Procediments espinals amb complicacions 11.025,16

GRD838 Procediments extracranials amb complicacions 8.057,11

GRD852

Procediment cardiovascular percutani amb stent no alliberador de fàrmac, sense infart agut de miocardi 6.374,53

GRD853

Procediment cardiovascular percutani amb stent alliberador de fàrmac, amb infart agut de miocardi 8.194,44

GRD854

Procediment cardiovascular percutani amb stent alliberador de fàrmac, sense infart agut de miocardi 4.568,42

GRD867

Escissió local i extracció de dispositiu fixació interna excepte maluc i fèmur, sense complicacions 2.425,38

GRD884

Fusió espinal excepte cervical amb curvatura de columna o malignitat 25.140,36

GRD888

Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica 7.203,21

GRD890 Convulsions en majors de 17 anys sense complicacions 2.672,60

GRD891 Cefalea en majors de 17 anys 2.542,76

GRD895 Trastorns majors gastrointestinals i infeccions peritoneals 3.435,23

GRD897 Diagnòstic hematològic o immunològic major excepte crisi 5.279,39

GRD899

Infeccions postoperatòries i posttraumàtiques amb procediment quirúrgic 7.652,88

GRD901

Septicèmia sense ventilació mecànica més de 96 hores en majors de 17 anys 4.250,43Article 11

U) Es modifiquen els imports dels següents epígrafs de la lletra A, «Activitat d'hospitalització», de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

CODI DESCRIPCIÓ Import (euros)

HS0001 Estada no quirúrgica 310,17

HS0002 Estada amb intervenció quirúrgica 341,00

HS0003 Estada en pediatria-neonatologia 544,08

HS0004 Estada amb cirurgia pediàtrica 474,76

HS0106 Estada en UCI–UVI–reanimació o cremats 1.365,29

Dos. Es modifica l'import del següent epígraf de la lletra B, «Atenció ambulatòria», de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:CODI DESCRIPCIÓ Import (euros)

AM0106 Sessió d'hemodiàlisi 235,17

Tres. Es modifica la descripció dels epígrafs que, a continuació, s'indica de la lletra B, «Atenció ambulatòria», de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:CODI DESCRIPCIÓ

AM402 Primera consulta de facultatiu de pediatria i neonatologia

AM403 Primera consulta de facultatiu d'altres especialitats

AM406 Consulta successiva de facultatiu de pediatria i neonatologia

AM407 Consulta successiva de facultatiu d'altres especialitats (inclou: cura mèdica ambulatòria)

AM0411 Extraccions, injectables o presa de mostres en el centre sanitari (*)

AM0412 Extraccions, injectables o presa de mostres en el domicili (**) (***)

AM0415 Consulta d'infermeria, cura d'infermeria o altres procediments d'infermeria no especificats en el centre sanitari (*)

AM0418 Visita d'infermeria, cura d'infermeria o altres procediments d'infermeria no especificats en el domicili (**) (***)

(*) Quan en un mateix contacte en el centre es realitze més d'un procediment d'infermeria, es facturaran per separat. En cap cas, es podran facturar més de tres procediment per contacte.

(**) Quan en un mateix contacte en el domicili del pacient es realitze més d'un procediment d'infermeria, es facturaran per separat. En cap cas, es podran facturar més de dos procediments per contacte.

(***) No inclou l'activitat realitzada pel personal d'infermeria de les unitats d'hospital a domicili.Quatre. Es creen els dos nous epígrafs que, a continuació, s'indica en la lletra B, «Atenció ambulatòria», de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:CODI DESCRIPCIÓ Import (euros)

AM0422 Consulta telefònica de facultatiu 21,47

AM0423 Consulta telefònica d'infermeria 15,00

Cinc. Queden sense contingut els següents epígrafs de la lletra B, «Atenció ambulatòria», de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:CODI DESCRIPCIÓ

AM0416 Consulta d'infermeria d'atenció primària en el centre en horari ordinari

AM0417 Consulta d'infermeria d'atenció primària en el centre en horari d'atenció continuada

AM0419 Visita d'infermeria d'atenció primària a domicili en horari ordinari: visita successiva

AM0420 Visita d'infermeria d'atenció primària a domicili en horari d'atenció continuada

Sis. Es modifica la descripció del següent epígraf de la lletra D, «Trasplantaments, explants i implants» de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:CODI DESCRIPCIÓ

TR0005 Trasplantament de progenitors hematopoètics en donant i receptor HLA idèntics o haploidèntics

Set. Es modifica la descripció i import del següent epígraf de la lletra D, «Trasplantaments, explants i implants» de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:CODI DESCRIPCIÓ Import (euros)

TR0006 Trasplantament de progenitors hematopoètics en donant i receptor no emparentats (*) 40.109,64

(*) No inclou la busca de donant compatible a través del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), que es liquidarà per la taxa TR0013.Huit. Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indica de la lletra D, «Trasplantaments, explants i implants» de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:CODI DESCRIPCIÓ Import (euros)

TR0009 Implantologia grup I: reimplant d'un dit aïllat o assimilables. 9.189,81

TR0010

Implantologia grup II: reimplant de dos dits, reimplant transmetacarpià de mà o assimilables 13.274,17

TR0011 Implantologia grup III: macroreimplants 16.337,44

TR0012

Implantologia grup IV: reimplants multidigitals (3 o més dits), complexos, bilaterals o assimilables 22.463,98

Nou. Es crea un nou epígraf en la lletra D, «Trasplantaments, explants i implants», de l'apartat dos, «Tarifes per activitat», de l'article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:CODI DESCRIPCIÓ Import (euros)

TR0013 Busca de donant compatible a través del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) Cost facturat per REDMO

Article 12

U) Es modifiquen els imports dels epígrafs que, a continuació, s'indica de l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

CODI TIPUS DE PRODUCTE O SERVICI Import (euros)

040 Concentrat d'hematies leucorreduït 110,06

270 Concentrat d'hematies leucorreduït i irradiat 121,27

289 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva i leucorreduït 280,14

291 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva, leucorreduït i irradiat 291,62

076 Plasma fresc congelat quarantenat 31,91

295 Plasma fresc congelat inactivat 50,44

200 Albúmina humana 20 %, vial 50 ml 17,59

206 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa, vial de 10g 334,21

210 Factor VIII Antihemofílic humà, vial de 1000 u.i. 251,46

334 Alfa-1– Antitripsina, vial 1 g 220,74

335 Factor IX antihemofílic humà, vial 1000 u.i. 274,21

328 Plaquetes d'afèresi (dosi adulta) leucorreduïdes i irradiades 361,05

338 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva i leucorreduïda 96,97

339 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva leucorreduït i irradiat 100,80

Dos. Es crea un nou epígraf en l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:CODI TIPUS DE PRODUCTE O SERVICI Import (euros)

388 Distribució de cordó umbilical en territori nacional 850

Tres. Queda sense contingut el següent epígraf de l'article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:CODI TIPUS DE PRODUCTE O SERVICI

227 Albúmina humana 5 % (vial de 500 ml)

Article 13

Es modifica el grup VII de l'apartat u de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:«Grup VII

Per la realització d'anàlisis pels laboratoris de salut pública de la conselleria competent en matèria de sanitat, quan estes anàlisis vinguen imposades per les disposicions normatives vigents en l'àmbit del control oficial d'aliments, aigües i altres mostres ambientals, s'exigiran els imports següents:1. ANÀLISI FISICOQUÍMICAAliments Import paràmetre (euros) Import preparació de mostres (euros)

Determinacions per volumetria 20 80

Determinacions gravimètriques 12 30

Determinacions per espetrofotometria UV-VIS 20 80

Determinacines per CL-DAD, CL-conduc. o CL-Fl 20 100

Metalls 31 70

Compostos polars 72 –

Assajos de migració global de materials a ser destinats a estar en contacte amb els aliments 101 –

Assajos de migració específica de materials a ser destinats a estar en contacte amb els aliments per LC-MS 80 584

Assajos de migració específica de materials a ser destinats a estar en contacte amb els aliments per LC-DAD 16 584

Assajos de migració especifica de materials a ser destinats a estar en contacte amb els aliments per CG 16 584

Assajos de migració específica de materials a ser destinats a estar en contacte amb els aliments per ICP-MS (metalls) 30 526

Residus i contaminants per GC-MS diferents dels plaguicides 50 500

Residus i contaminants per LC-MS diferents dels plaguicides 80 584

Residus de plaguicides per CG-MS 16 531

Residus de plaguicides per CL-MS 16 584

Micotoxines per CL-MS 80 584

Micotoxines per CL-DAD o LC-FL 53 584

Residus zoosanitaris per LC-MS 80 584

Aigües Import paràmetre (euros) Import preparació de mostres (euros)

Determinacions per volumetria 31 –

Determinacions per gravimetria 12 30

Determinacions per espectrofotometria UV-VIS 21 –

Determinacions per espectrofotometria amb digestió o destil·lació prèvia

21

20

Anions o cations per IC en aigües de consum humà 12 –

Anions o cations per IC en aigües superficials o abocaments

12

20

Metalls 27 –

Índex de Langelier 27 –

Compostos orgànics volàtils per GC 10 200

Contaminants orgànics per CG-MS 10 260

Residus de plaguicides per CG-MS 16 212

Residus de plaguicides per CL-MS 20 3002. ANÀLISI MICROBIOLÒGICA2.1 Aigües i alimentsImport Paràmetre

(euros)

Detecció de microorganismes 27

Detecció de Legionel·la pneumophila 37

Detecció i recompte de microorganismes 30

Detecció i recompte de Legionel·la pneumophila 45

Recompte de microorganismes 27

Recompte de Legionel·la spp 45

Recompte de floridures i rents 21

Detecció de paràsits (trichinella, ous nematodes en aigües) 25

Detecció i/o quantificació de microorganismes patògens per RT-PCR, cada microorganisme

282

Detecció de virus entèrics per RT-PCR 282

Bioassaig in vitro 227

Determinació d'una substància per anàlisi enzimàtica/inmunoassaig 101

Prova microbiològica de cribatge d'inhibidors del creixement bacterià 15

Detecció enterotoxina estafilocòcica 75

Serotipat de (salmonel·la) 32

Anàlisi qualitativa d'organismes modificats genèticament (OMG) 159

Anàlisi quantitativa d'OMG 3183. ALTRESImport paràmetre (euros) Import preparació de mostres (euros)

Investigació i recompte de microorganismes en superfícies 37,5 –

Detecció de microorganismes en superfícies per RT-PCR 283 –

Fracció PM en aire ambient 21

Metalls en aire ambient 31 70

PAH en aire ambient 10 260

Residus de plaguicides per CG-MS en aire ambient 16 212

Residus de plaguicides per CL-MS en aire ambient 20 300

Altres determinacions 200 –Article 14

Es modifica l'apartat dos de l'article 181 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:

«Dos. Als efectes d'aplicació de les tarifes previstes en el quadro arreplegat en l'apartat u anterior, es tindran en compte les regles següents:

1.ª) Els epígrafs dels grups II i III de l'apartat anterior resultaran aplicables sempre que tinga lloc almenys una actuació de comprovació o inspecció a l'any, i s'aplicaran amb independència del nombre d'estes actuacions.

2.ª) Per a la determinació de la quota tributària a ingressar per la realització de les anàlisis de laboratori detallades en el grup VII de l'apartat anterior, s'aplicaran les regles següents:

Per a les anàlisis de laboratori en què s'establix un import per paràmetre i un import per preparació de mostra, l'import a ingressar és el resultat de la suma dels imports per paràmetre (nombre de paràmetres pel preu unitari) i l'import corresponent a la preparació de la mostra.En cas que es realitzen distintes anàlisis sobre una mostra que requerisca una única preparació, als imports per paràmetre analitzat (nombre de paràmetres pel preu unitari) se sumarà l'import corresponent a una única preparació de mostra. En este supòsit, i per al cas que existisquen distints imports per la preparació de la mostra, es prendrà l'import major d'estos.

D'acord amb el que establix l'article 17 del Reial Decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s'establixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals, els imports anteriors s'aplicaran per la realització de les anàlisis derivades de les investigacions i controls previstos en l'article 14 del mencionat reial decret.

En el cas d'anàlisis de mostres procedents de sol·licituds realitzades per altres organismes o administracions públiques en l'àmbit del control oficial d'aliments, sobre la quota a ingressar que resulte de l'aplicació del quadro de tarifes establit en el grup VII i de les regles anteriors, s'aplicaran, si és el cas, els següents beneficis fiscals:a) Una bonificació del 15 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres igual o inferior a 2.

b) Una bonificació del 30 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres major a 2 i menor a 5.

c) Una bonificació del 50 per 100 de l'import corresponent a un nombre de mostres igual o superior a 5.

3.ª) Els servicis els realitzaran els funcionaris sanitaris als quals corresponga d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.4.ª) Seran òrgans competents per a ordenar la realització dels servicis que no hagen sigut sol·licitats, directament o indirectament pels interessats, el conseller competent en matèria de sanitat, el director general competent en matèria de salut pública, els directors territorials de l'esmentada conselleria i els directors de les seues àrees de salut pública. Quant als òrgans de gestió i liquidació de les taxes, seran els servicis de gestió econòmica de les esmentades direccions territorials i d'àrea.5.ª) Quan les actuacions realitzades siguen susceptibles d'inclusió en diversos epígrafs, s'efectuarà la liquidació pel que corresponga a l'activitat principal, o, si és el cas, pel de major import».Article 15

U) Es modifica la descripció de l'epígraf 1 i els subepígrafs 1.1, 1.2 i 1.3 de l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:

«1. Instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica i línies directes i de particulars en alta tensió per a ús exclusiu dels consumidors que no tinguen el caràcter d'instal·lació interior, instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació/liqüefacció, transport i distribució de gasos combustibles i línies directes, instal·lacions de transport i d'emmagatzematge (per a prestar servici a operadors a l'engròs) de productes petrolífers líquids i instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria:

1.1. Quan requerisquen autorització administrativa (prèvia, de construcció, de modificació, d'ampliació, de funcionament/explotació, de tancament o transmissió): s'aplicarà una quantitat fixa de 107,58 euros, sense perjuí de la taxa addicional que es regula en el punt 1.2 següent.1.2. Excepte per a quan es tracte de canvis de titularitat no sotmeses a autorització administrativa, que es regiran pel punt 1.3: en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica a presentar en el corresponent procediment administratiu, 44,77 euros, pels primers 6.635,77 euros del mencionat pressupost, i 11,8 euros, per cada 6.635,77 euros o fracció addicional d'aquell.

1.3. Canvis de titularitat que no requerisquen autorització administrativa: 30,11 euros, cada un.»

Dos. Es deixen sense contingut els subepígrafs 1.4 i 1.5 de l'epígraf 1 i l'epígraf 3 i els subepígrafs 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 de l'article 189 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 16

Se suprimixen els apartats 3 i 4 de l'article 191 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 17

Se suprimixen els epígrafs 9, 10, 11, i 12 de l'article 193 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 18

Es deixa sense contingut l'apartat 2 de l'article 195 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 19

Es deixa sense contingut l'apartat 2 de l'article 196 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 20

U) Es modifica l'apartat 1 de l'article 197 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:Tipus d'inscripció Import (euros)

1. Inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica d'Edificis en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana.

1.1 Vivenda unifamiliar/individual 10

1.2. Edifici de vivendes en bloc (mínim 2 vivendes). 20 + 3 per vivenda, amb un màxim de 400

1.3 Sector terciari: Edifici / Parts d'edifici / Locals. 10+0,10 per m², amb un màxim de 500

1.4 Vivendes: actualització del certificat 5

1.5 Sector terciari: actualització del certificat 5+0,05 per m², amb un màxim de 100

Dos. Es deixa sense contingut l'apartat 2 de l'article 197 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.Article 21

U) Es modifica l'epígraf 2 de l'article 201 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:Tipus de servici Import (euros)

2. Servicis administratius derivats de la sol·licitud de comprovació de l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE) 73,11

Dos. Es modifica l'epígraf 3 de l'article 201 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:Tipus de servici Import (euros)

3. Servicis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació:

3.1. Sol·licitud d'implantació o de modificació de preus o tarifes de subministrament d'aigua a poblacions, de servicis amb més de 500 abonats, i que es tramite pel procediment administratiu ordinari 918,25

3.2. Resta de sol·licituds sotmeses al règim d'autorització o comunicació de preus o tarifes 62,42

Article 22

S'afig un nou epígraf 4 a l'apartat 1 de l'article 227 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Tipus de servici Import (euros)

4. Diligenciament i segellament de llibres oficials 3,00Article 23

Es modifica la denominació del títol IX, «Taxes en matèria de medi ambient», del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passa a denominar-se títol IX, «Taxes en matèria de medi ambient i aigua».

Article 24

Es modifica l'epígraf XII de l'article 251 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:Descripció tipus de servici Import unitari (euros)

XII. Tramitació de canvi de titularitat d'autoritzacions en matèria de residus per modificació de personalitat jurídica o transmissió 102,01Article 25

S'afig un nou article 251 bis al text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 251 bis. Bonificació

En els supòsits de tramitació per via electrònica dels servicis a què es referix l'article 251, els subjectes passius gaudiran d'una bonificació del 10 per 100 de la quota.»Article 26

Es modifica l'apartat u de l'article 253 del Text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

«U. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels servicis següents:1. Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca ordinària i professional i registre d'embarcacions per a la pesca professional en aigües continentals.

2. Expedició de llicències per a la pràctica de la caça dins del territori de la Comunitat Valenciana i examen del caçador.

3. Declaració, registre de vedats de caça i llicència d'aprofitament anual.

4. Expedició del permís de caça en zones de caça controlada.

5. Expedició del permís de pesca en vedats.

6. Actuacions relatives a vies pecuàries.

7. Expedició d'autoritzacions excepcionals per a captura d'ocells fringíl·lids amb xarxa.

8. Expedició de llicències per a la pràctica de la caça amb caràcter interautonòmic.

9. Expedició de llicències per a la pràctica de la pesca intercontinental amb caràcter interautonòmic.»Article 27

Es modifica l'article 255 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i es fa la redacció següent:

«Article 255. Exempcions i bonificacions

1. L'expedició de permisos de pesca recreativa o esportiva en vedats de pesca en aigües continentals públiques gaudirà d'una bonificació del 10 per 100 per als pescadors amb llicència federativa o membres d'associacions o clubs de pescadors que disposen d'una concessió de vedat de pesca en aigües públiques continentals.

2. Estan exempts de pagament de les quotes per expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a què es referixen els epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 256, les persones majors de 67 anys, els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent i els membres de famílies nombroses de categoria especial.

3. Estan exempts del pagament de les quotes per expedició de les llicències ordinàries autonòmiques de pesca continental, a què es referix l'epígraf 2 de l'article 256, les persones majors de 67 anys, els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent, els menors de 14 anys i els membres de famílies nombroses de categoria especial.»Article 28

Es modifica l'Apartat u de l'article 253 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:Tipus de servici Import (euros)

1. Expedició de llicències autonòmiques de caça i altres actuacions administratives en matèria de caça:

1.1. Expedició de llicència tipus A (per a caça amb armes de foc i assimilades)

1.1.1. Per un any de validesa 12,75

1.1.2. Per tres anys de validesa 36,41

1.2. Llicència tipus B (per a caça sense armes de foc):

1.2.1. Per un any de validesa 12,75

1.2.2. Per tres anys de validesa 36,41

1.3 Llicència tipus C (Per a dules de gossos):

1.3.1. Per un any de validesa 22,66

1.3.2. Per tres anys de validesa 63,45

1.4. Llicència tipus D (per a habilitació control de predadors)

1.4.1. Per cinc anys de validesa 59,51

1.5. Examen de caçador 31,53

1.6. Expedició de credencial de guarda jurat de caça

1.6.1. Per cinc anys de validesa 75

1.7. Expedició de llicències tipus E (llicències de caça interautonòmica)

1.7.1. Per un any de validesa 75

2. Expedició de llicències autonòmiques de pesca i altres actuacions administratives en matèria de pesca:

2.1. Pesca ordinària

2.1.1. Per un any de validesa 10,2

2.1.2. Per tres anys de validesa 28,56

2.1.3. Expedició de llicència ordinària (llicència de pesca interautonòmica) 25

2.2. Pesca professional

2.2.1. Per un any de validesa 25

2.2.2. Per cinc anys de validesa 116,66

2.3. Expedició de credencials de guarda de pesca i de guarda jurat de pesca

2.3.1. Per credencial de guarda jurat de pesca (cinc anys de validesa) 75

2.3.2. Per credencial de guarda de pesca (cinc anys de validesa) 75

3. Registre d'embarcacions (pel registre de l'embarcació i per cada canvi de titular): 10

4. Declaració de tancats i registre, com també llicència d'aprofitament en vedats de caça i renovació anual

4.1. Declaració de tancats i registre:

4.1.1. Per a tots els vedats de caça 334,60/any

4.1.2. Ampliacions, inclosa la seua modificació registral: 167,30/any

4.2. Llicència d'aprofitament en vedats de caça i renovació anual

4.2.1. Per a vedats de caça major tancats (anual): 401,53/any

4.2.2. Per a vedats intensius de caça menor (anual): 267,68/any

4.2.3. Per a la resta de vedats de caça: 200,77/any

5. Expedició de permisos de caça en zones de caça controlada, i peces de caça:

5.1. Expedició de permisos col·lectius en batudes, munteries, caça menor i control de poblacions en zones de caça controlada:

5.1.1. Expedició de permís d'organització de batudes o munteries en zones de caça controlada només per a porcs senglars (Per cada grup de 30 persones o fracció) 70

5.1.2. Expedició de permís d'organització de batudes o munteries en zones de caça controlada, porcs senglars més altres ungulats (Per cada grup de 30 persones o fracció) 100

5.1.3. Expedició de permís d'organització de caça menor en qualsevol modalitat (Per cada grup de 5 persones o fracció)

30

5.1.4. Expedició de permís d'organització de caça menor en qualsevol modalitat, per al control de poblacions excessives de caça menor (Per grup de 5 persones o fracció)

10

5.2. Expedició de permisos individuals de caça en zones de caça controlada

5.2.1. Permís caça cabra salvatge trofeu 360

5.2.2. Permís caça cabra salvatge selectiu 300

5.2.3. Permís caça cabra salvatge femella 100

5.2.4. Permís caça mufló trofeu 360

5.2.5. Permís caça mufló selectiu 250

5.2.6. Permís caça mufló femella 100

5.2.7. Permís caça cervo trofeu 150

5.2.8. Permís caça cervo selectiu 100

5.2.9. Permís caça cervo femella 75

5.2.10. Permís caça daina trofeu 75

5.2.11. Permís caça daina selectiva 15

5.2.12. Permís caça daina femella 15

5.2.13. Permís caça cabirol trofeu 250

5.2.14. Permís caça cabirol selectiu 250

5.2.15. Permís caça cabirol femella 100

5.2.16. Permís caça arruí mascle 25

5.2.17. Permís caça arruí femella 25

5.3. Per peça de caça abatuda en zones de caça controlada

5.3.1. Peça cabra salvatge trofeu 1.734

5.3.2.Peça cabra salvatge selectiu 946

5.3.3. Peça cabra salvatge femella 10

5.3.4. Peça mufló trofeu 984

5.3.5. Peça mufló selectiu 479

5.3.6. Peça mufló femella 10

5.3.7. Peça cervo trofeu 200

5.3.8. Peça cervo selectiu 100

5.3.9. Peça cervo femella 10

5.3.10. Peça daina trofeu 75

5.3.11. Peça daina selectiva 50

5.3.12. Peça daina femella 10

5.3.13. Peça cabirol trofeu 200

5.3.14. Peça cabirol selectiu 150

5.3.15. Peça cabirol femella 10

5.3.16. Peça arruí 75

5.3.17. Peça porc senglar mascle 70

5.3.18. Peça porc senglar femella 10

5.3.19. Peça caça menor 4

6. Expedició de permisos per a vedats fluvials de pesca esportiva (per permís):

6.1. Salmònids amb mort i anguila 10

6.2. Salmònids sense mort 8,5

6.3. Ciprínids amb mort 6,5

6.4. Ciprínids sense mort 5

7. Actuacions relatives a vies pecuàries:

7.1 Concessions demanials per a ocupació del subsòl

7.1.1. Infraestructura lineal d'amplària inferior a 1 m. 90 euros/Ud +0,50 euros/metre lineal

7.1.2. Infraestructura lineal d'amplària igual o superior a 1 m. 90 euros/Ud +0,50 euros/metre quadrat

7.2. Autoritzacions ocupacions temporals

7.2.1. Ocupació subterrània tipus lineal d'amplària inferior a 1 m. 90 euros/Ud +0,10 euros/metre lineal

7.2.2. Ocupació subterrània tipus lineal d'amplària igual o superior a 1 m². 90 euros/Ud +0,10 euros/metre quadrat

7.2.3. Ocupació en superfície tipus lineal d'amplària inferior a 1 m. 90 euros/Ud + 0,25 euros/metre lineal

7.2.4. Ocupació superfície tipus lineal d'amplària igual o superior a 1 m. 90 euros/Ud +0,25 euros/metre quadrat

7.2.5. Qualsevol altre tipus d'ocupació 90 euros/Ud +0,10 euros/metre quadrat

8. Expedició d'autoritzacions per a captura d'ocells fringíl·lids amb xarxa:

8.1. Per sol·licitud de captura: 10,2

9. Declaració, modificació i registre de vedat micològic 90Article 29

Es modifica el capítol V del títol IX, i els articles 267, 268, 269 i 270, actualment sense contingut, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Capítol V. Taxa per l'abastiment d'aigua potable en alta des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira.Article 267. Fet imposable

Constituïx el fet imposable d'esta taxa el servici d'abastiment en alta d'aigua potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira.Article 268. Subjecte passiu

Els municipis que sol·liciten i reben l'abastiment d'aigua.Article 269. Tipus de gravamen

La taxa s'exigirà aplicant una tarifa de 0,2433 euros per metre cúbic d'aigua.Article 270. Meritació i pagament

1. La taxa es meritarà l'últim dia de cada trimestre natural en relació amb l'aigua subministrada en el mencionat trimestre natural.

2. La taxa s'haurà d'ingressar, per mitjà d'autoliquidació, en els vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre natural.»

Article 30

Es modifica l'epígraf c de l'article 286 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:Tipus de servici Import unitari (euros)

c) Concessió d'etiqueta ecològica (nova, renovació o ampliació) 285,7 per producte

Article 31

Es modifica l'article 287 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:«Article 287. Bonificacions

La quantia de la taxa serà objecte de les següents bonificacions en els servicis que s'indiquen a continuació:

A) En relació amb les inscripcions o renovacions en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS: bonificació del 20 per 100, si el subjecte passiu és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

B) En relació amb la concessió, renovació o ampliació de l'etiqueta ecològica:

a) Bonificació del 20 per 100 si el subjecte passiu és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

b) Bonificació del 30 per 100 si el subjecte passiu té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat conforme al Reglament CE número 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i bonificació del 15 per 100 si el sistema de gestió mediambiental està certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (havent d'acreditar la certificació corresponent).

Les bonificacions previstes en lletres a i b d'este apartat B) no seran acumulables entre si.

c) En els supòsits de tramitació per via electrònica dels servicis a què es referix l'article 286, els subjectes passius gaudiran d'una bonificació del 10 per 100 de la quota.»Article 32

Es modifica l'apartat 2 de l'article 291 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«2. En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, estan exempts del pagament d'esta taxa les conselleries de la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l'emissió d'informes sobre l'aptitud de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració per a assumir nous cabals.»Article 33

Es modifica l'article 308 bis del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:«Article 308 bis. Fet imposable

Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis següents:

1) Autorització d'obertura i funcionament d'escoles d'ensenyança nauticoesportives, així com les seues modificacions.

2) Autorització d'obertura i funcionament de centres de busseig recreatius, així com les seues modificacions.

3) Autorització de lloguer d'embarcacions esportives o de recreació (llista 6.ª del Registre de Barcos) per a activitats marítimes turisticoesportives, i les seues renovacions.

4) Renovació de l'autorització de centres de busseig recreatius.»Article 34

Es modifica l'article 308 quater del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Article 308 quater. Tipus de gravamen

La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes.

Tipus de servici Import (euros)

1. Escoles d'ensenyança nauticoesportiva

1.1. Autorització d'obertura i funcionament 45,90

1.2. Modificació de l'autorització inicial atorgada 23,46

2. Centres de busseig recreatius

2.1. Autorització d'obertura i funcionament 45,90

2.2. Modificació de l'autorització inicial atorgada 23,46

2.3. Renovació de l'autorització inicial acordada 20,40

3. Lloguer d'embarcacions esportives o de recreació (llista 6.ª del Registre de Barcos) per a activitats marítimes turisticoesportives

3.1. Autorització de lloguer d'embarcacions llista 6.ª fins a 10 metres d'eslora 40,8

3.2. Autorització de lloguer d'embarcacions llista 6.ª entre 10 i 15 metres d'eslora 81,61

3.3. Autorització de lloguer d'embarcacions llista 6.ª superiors a 15 metres d'eslora 122,41

3.4. Renovació de l'autorització inicial atorgada (amb independència de l'eslora de l'embarcació) 20,4Article 35

Es modifica el capítol XI, Taxes en matèria de benestar social, del Text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, en els termes següents:

1. El capítol únic passa a denominar-se capítol I, Taxa per l'elaboració dels informes de seguiment d'adopcions internacionals.

2. S'introduïx un nou capítol II, Taxes per la prestació de servicis d'atenció social, amb la redacció següent:CAPÍTOL II

Taxes per la prestació de servicis d'atenció socialSecció I

Disposicions comunesArticle 313 bis. Regles generals de determinació de la quota

1. La quantia de les taxes incloses en este capítol es determinarà, en cada cas, segons el cost del servici respectiu i de la capacitat econòmica de la persona usuària. A este efecte, es considerarà la renda personal mitjançant l'aplicació de les fórmules de càlcul establides per a cada taxa.

2. S'entén per renda personal de la persona usuària (RPU) la totalitat dels ingressos derivats de:

a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, siga quin siga el règim

b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari

c) Les imputacions de renda que s'establisquen per llei

d) Els rendiments de les activitats econòmiques

e) Els guanys i les pèrdues patrimonials

Tals ingressos es computaran en els termes establits per als distints components de renda en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

3. Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en comptes les regles següents:

a) Si la persona usuària té cònjuge o parella de fet legalment constituïda, s'entendrà per renda personal de la persona usuària l'import resultant de dividir per la mitat la suma dels ingressos d'ambdós membres de la parella.

b) Si la persona usuària és major de 18 anys, s'inclourà en el concepte de renda personal l'import anual de la prestació econòmica per fill a càrrec que, per raó d'esta persona usuària, puguen percebre els seus progenitors, adoptants o acollidors.

c) Si la persona usuària està integrada en una unitat familiar amb fills a càrrec, podrà sol·licitar que la quantia de la renda personal siga el quocient obtingut de dividir la renda acumulada de les persones que integren esta unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, inclosa la pròpia persona usuària.

A estos efectes, s'entén per unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si escau, el cònjuge o la parella de fet legalment constituïda i els fills de la persona usuària o del cònjuge o la parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en este últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d'esta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.Article 313 ter. Període impositiu, meritació i pagament

1. El període impositiu de les taxes a què es referix este capítol serà l'any natural en què es presten els servicis. Este període impositiu serà inferior a l'any natural en els supòsits en què l'inici o el cessament dels servicis compresos en el fet imposable de les taxes no coincidisca amb el primer o l'últim dia de l'any natural, respectivament.2. Les taxes a què es referix este capítol es meritaran l'últim dia del període impositiu.

3. El pagament s'efectuarà de forma anticipada a la meritació, per dotzenes parts, durant els vint primers dies del mes immediat següent a la finalització de cada mes natural.

4. Quan s'inicie o finalitze la prestació del servici, el pagament corresponent al mes natural de començament o fi d'esta prestació es prorratejarà segons els dies del mes en què s'haja prestat efectivament el servici.Secció II

Taxa per la prestació del servici d'atenció residencialArticle 313 quater. Fet imposable

1. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació del servici d'atenció residencial en un centre de la xarxa de centres i servicis públics i concertats del Sistema de Servicis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.2. Als efectes d'este article, es considera atenció residencial, prestada en règim de dret públic, la proveïda als subjectes passius en els recursos següents:

a) En centres residencials titularitat de l'administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents.

b) En centres residencials titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels seus organismes o entitats dependents, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

c) En centres residencials privats concertats, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

d) En centres residencials titularitat d'entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionats en les despeses de manteniment i funcionament per la conselleria competent en matèria de benestar social o participen en programes anuals de finançament de places, sempre que l'accés de l'usuari a estos recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

Article 313 quinquies. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius d'esta taxa, en qualitat de contribuents, les persones majors i les persones amb discapacitat que reben la prestació del servici d'atenció residencial.

2. En el cas de contribuents menors d'edat o incapacitats, seran substituts del contribuent els que n'exercisquen la pàtria potestat o la tutela.Article 313 sexies. Càlcul de la quota

1. La quota de la taxa es determinarà d'acord amb les regles generals establides en l'article 313 bis, amb l'especialitat següent: en els casos que el subjecte passiu siga una persona usuària el cònjuge o parella de fet de la qual legalment constituïda no ingresse en un centre residencial, la seua capacitat econòmica es calcularà deduint un import de 2.000 euros sobre el total dels ingressos anuals d'ambdós.

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat 1, la determinació de la quota de la taxa es realitzarà mitjançant la fórmula següent:Q = CEU – QMEn esta fórmula:

Q és la quota de la taxa.

CEU és la capacitat econòmica de la persona usuària, determinada segons les regles generals de l'article 313 bis.

QM és la quantitat mínima de referència per a despeses personals: 33 per 100 de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual. La quantitat mínima per a despeses personals s'incrementarà en tot cas fins al 41,25 per 100 de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual per a les persones amb discapacitat.3. La quota exigida per la taxa no podrà excedir el 90 per 100 del cost unitari de referència del servici. A estos efectes, es fixarà anualment en la llei de pressuposts de la Generalitat el cost unitari de referència del servici residencial.Article 313 septies. Regles específiques de pagament

1. Sense perjudici del que disposa l'article 313 bis, en el cas d'usuaris del servici d'atenció residencial la renda personal dels quals procedisca d'una pensió o prestació periòdica abonable mensualment que comporte l'abonament anual de més de dotze pagues, el pagament de la taxa es determinarà, excepte manifestació en contra del propi usuari, prorratejant l'import en còmput anual de la taxa, entre el nombre de pagues anuals, pagues extraordinàries incloses, de l'usuari.

En este supòsit, la quantia del pagament mensual de la taxa en els mesos naturals en què l'usuari perceba més d'un abonament de la pensió o prestació periòdica serà proporcional a l'import total percebut per l'usuari per esta pensió o prestació en el mes corresponent.

2. Els obligats al pagament que no abonen les taxes íntegrament, per carència temporal d'ingressos, podran subscriure document oficial de reconeixement de deute per la diferència entre el que abona i el que s'ha establit com a taxa.Secció III

Taxa per la prestació del servici de centre de dia o de nitArticle 313 octies. Fet imposable

1. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació del servici de centre de dia o de nit en un centre de la xarxa de centres i servicis públics i concertats del Sistema de Servicis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.2. Als efectes d'este article, es considera atenció en centre de dia o nit, prestada en règim de dret públic, la proveïda als subjectes passius en els recursos següents:

a) En centres de dia o nit titularitat de l'administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents

b) En centres de dia o nit titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels seus organismes o entitats dependents, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

c) En centres de dia o nit privats concertats, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social

d) En centres de dia o nit titularitat de entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionats en les despeses de manteniment i funcionament per la conselleria competent en matèria de benestar social o participen en programes anuals de finançament de places, sempre que l'accés de l'usuari a estos recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

Article 313 nonies. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius d'esta taxa, en qualitat de contribuents, les persones majors i les persones amb discapacitat, beneficiàries d'un servici de centre de dia o de nit.

2. En el cas de contribuents menors d'edat o incapacitats, seran substituts del contribuent els que n'exercisquen la pàtria potestat o la tutela.Article 313 decies. Càlcul de la quota

1. La quota de la taxa es determinarà d'acord amb les regles generals establides en l'article 313 bis, amb les particularitats següents:a) Si la capacitat econòmica de la persona usuària és igual o inferior a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual, aquella no pagarà cap taxa.

b) La capacitat econòmica de la persona usuària, descomptada la seua participació en el cost del servici, no podrà ser inferior a l'IPREM. En este cas es reduirà la quota de la taxa a fi de garantir que la seua capacitat econòmica no es reduïx per davall de l'IPREM.

c) Si el subjecte passiu de la taxa pel servici de centre de dia o de nit és també beneficiari del servici d'atenció residencial, el càlcul de la quota de la taxa s'efectuarà de conformitat amb el que establix la secció II d'este capítol.

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat 1, la determinació de la quota de la taxa es realitzarà mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:Q= (0,4 x CEU) – QMEn esta fórmula:

Q és la quota de la taxa.

CEU és la capacitat econòmica de la persona usuària.

QM és la quantitat mínima de referència per a despeses personals que, en este supòsit, es calcularà amb el quocient següent: indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual/3,33.3. La quota exigida per la taxa no podrà excedir el 90 per 100 del cost unitari de referència del servici. A estos efectes, es fixarà anualment en la llei de pressuposts de la Generalitat el cost unitari de referència per a cada tipus de servici.Secció IV

Taxa per la prestació del servici d'habitatge tutelatArticle 313 undecies. Fet imposable

1. Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació del servici d'habitatge tutelat en centres de la xarxa de centres i servicis públics i concertats del Sistema de Servicis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.

2. Als efectes d'este article, es considera atenció en habitatge tutelat, prestada en règim de dret públic, la proveïda als subjectes passius en els recursos següents:

a) En habitatges tutelats titularitat de l'administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents

b) En habitatges tutelats titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels seus organismes o entitats dependents, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social

c) En habitatges tutelats privats concertats, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social

d) En habitatges tutelats titularitat d'entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionades en les despeses de manteniment i funcionament per la conselleria competent en matèria de benestar social o participen en programes anuals de finançament de places, sempre que l'accés de l'usuari a estos recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

Article 313 duodecies. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius d'esta taxa, en qualitat de contribuents, les persones majors i les persones amb discapacitat, beneficiàries d'un servici d'habitatge tutelat.

2. En el cas de contribuents menors d'edat o incapacitats, seran substituts del contribuents els que n'exercisquen la pàtria potestat o la tutela.Article 313 terdecies. Càlcul de la quota

La quota de la taxa es determinarà d'acord amb les regles generals establides en l'article 313 bis, amb les particularitats següents:

1. En el cas que l'habitatge tutelat s'assigne a la persona usuària com un recurs d'atenció residencial, el càlcul de la quota es realitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 313 sexies.

2. En el cas que la conselleria competent en matèria de servicis socials determine a favor de la persona usuària diferents intensitats quant al nombre d'hores del servici d'habitatge tutelat i, al seu torn, el subjecte passiu fóra perceptor, junt amb el servici d'habitatge tutelat, d'un altre d'atenció diürna, la quota de la taxa es determinarà per a cadascun dels servicis de forma independent. Per a cadascun d'ells s'aplicarà el que establix l'article 313 decies, com a centre de nit i centre de dia, respectivament. En este supòsit, l'import de la taxa no podrà ser superior al que resultaria de considerar el servici com un recurs únic d'atenció residencial.

3. En el cas que l'habitatge tutelat s'assigne a la persona usuària com un recurs d'atenció supervisada, el càlcul de la quota es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 313 decies.Article 36

U) Es modifica el subepígraf 1.1 de la tarifa 1 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«1.1 Per construcció de passos sobre cuneta per a vianants i vehicles o accés a les carreteres de la Comunitat Valenciana, per metre quadrat o fracció: 21,95 euros.»

Dos. Es modifica la lletra b del subepígraf 1.2 «Per l'encreuament de línies aèries de conducció elèctrica i de comunicació amb les carreteres» de la tarifa 1 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«b. En línies elèctriques de baixa tensió i línies de comunicacions, siga quina siga la secció dels conductors, per cada línia: 175,11 euros.»Tres. Es modifica el subepígraf 1.3 de la tarifa 1 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«1.3. Per obertura de rases i creuament per mitjà de clava per a la instal·lació de noves conduccions de servicis públics (electricitat, telecomunicacions, gas, aigua, etc.) i connexió a aquells, inclús col·locació de canonades i equips. Per metre lineal de conducció: 43,64 euros.»Quatre. Es modifica el subepígraf 2.7 de la tarifa 2 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«2.7. Per ocupació de la zona de protecció amb vetladors, quioscos, tendals i instal·lacions provisionals o desmuntables autoritzables, per un termini màxim d'un any. Per metre quadrat d'ocupació: 1,50 euros.»Cinc. S'afegix el subepígraf 2.9 a la tarifa 2, Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable, de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«2.9. Per la instal·lació de noves conduccions, inclús col·locació de canonades i equips. Per metre lineal de conducció (cada tub): 43,64 euros. En el cas de ser una canonada i/o equips destinats al subministrament d'aigua per a una explotació agrícola o ramadera, la tarifa serà la mateixa que per a l'apartat 2.1, és a dir 2,82 euros.»

Sis. S'afig el subepígraf 2.10 a la tarifa 2 «Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable» de l'apartat u de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«2.10 Per excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o cambres en les conduccions de l'apartat anterior. Per unitat: 105,81 euros.»

Set. Es modifica l'apartat dos de l'article 317 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Dos. En els supòsits d'ús comú especial o ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, el tipus de gravamen serà:

a) En els casos d'ús privatiu, del 5 per 100 anual de la base constituïda pel valor de la part del bé efectivament ocupat i, si és el cas, de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència el valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga. En estos casos, quan s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, la base de la taxa estarà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir del mencionat valor de mercat de referència. En els supòsits d'usos per períodes inferiors a l'any, la quota obtinguda per l'aplicació de l'esmentat tipus de gravamen es prorratejarà en funció del nombre de dies de duració de l'ús.

Quan els béns no puguen ser valorats pel valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga, el tipus de gravamen serà del 100 per 100 de la base constituïda per la utilitat que reporte l'ús durant el corresponent període, prenent com a referència la utilitat de béns de naturalesa anàloga. En estos casos, quan s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, la base de la taxa estarà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir de la mencionada utilitat de referència i dels motius d'utilitat pública o interés social que, si és el cas, determinen l'atribució de l'ús.

b) En els casos d'ús comú especial, el 100 per 100 de la base constituïda per la utilitat que reporte l'ús durant el corresponent període. En estos casos, quan s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, la base de la taxa estarà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir de la mencionada utilitat de referència.En els supòsits de les lletres a i b anteriors, si en els plecs de condicions o en les clàusules de la concessió, autorització o adjudicació s'imposen determinades obligacions o contraprestacions al beneficiari que minoren l'aprofitament econòmic per a este, la base de la taxa haurà de ser reduïda en la mateixa proporció, sense perjuí del que preveu l'apartat 2 de l'article 314.»Article 37

Es modifica l'apartat u de l'article 318 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«U. La meritació de la taxa es produirà en el moment de l'atorgament de l'autorització, concessió o adjudicació i, si és el cas, de la renovació d'aquelles, o en el de la realització del corresponent informe o inspecció. No obstant això, se n'exigirà el pagament per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud, i, en tot cas, serà previ a l'emissió de l'autorització.

En cas que la duració de l'ús siga superior a un any, i, sense perjuí de l'aplicació del que disposa el paràgraf anterior en l'exercici en què s'inicie este ús, la taxa corresponent als exercicis posteriors es meritarà l'1 de gener de cada any. En estos casos, la quota corresponent als anys naturals d'inici i de fi de l'ús es prorratejarà, si és el cas, en funció del nombre de dies de duració de l'ús dins del corresponent any natural.»Article 38

Es modifica l'article 329 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:«Article 329. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen esta inscripció, o altres persones que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es referix l'article anterior.»

Article 39

Es modifica l'article 333 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:«Article 333. Fet imposable

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació de servicis, en l'àmbit del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, en els següents procediments, iniciats a instància de l'interessat:

1. Inscripció d'associacions.

2. Modificació d'estatuts d'associacions (incloent-hi les adaptacions d'estatuts a les lleis).

3. Modificació de la junta directiva d'associacions.

4. Instrucció d'expedient de sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'associacions.

5. Emissió de certificats.

6. Emissió de còpies compulsades dels estatuts d'una associació.7. Emissió de llistats.

8. Inscripció de l'obertura o canvi de delegacions o establiments.»

Article 40

Es modifica l'article 334 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:«Article 334. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen esta inscripció, o altres persones que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es referix l'article anterior.»Article 41

Es modifica l'article 336 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:«Article 336. Tipus de gravamen

La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadro de tarifes:Tipus de servici Import unitari (euros)

1. Inscripció d'una associació 40,00

2. Modificació d'estatuts d'una associació (incloent-hi les adaptacions d'estatuts a les lleis) 20,00

3. Modificació de la junta directiva d'una associació (per expedient) 10,00

4. Instrucció d'expedient de declaració d'utilitat pública de una associació 40,00

5. Emissió de certificats 6,00

6. Emissió de còpies compulsades d'estatuts

d'una associació 4,00

7. Emissió de llistats 4,00

8. Inscripció de l'obertura o canvi de delegació o

establiment 15,00

Article 42

Es modifica la disposició addicional novena del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i se li dóna la redacció següent:

«Disposició addicional novena. Beneficis fiscals aplicables a les taxes de la Generalitat d'emprenedors, PIME i microempreses de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015.

1. En els anys 2012, 2013, 2014 i 2015, estaran exempts del pagament de les tarifes que s'indiquen a continuació els subjectes passius que inicien les seues activitats empresarials o professionals quan la meritació es produïsca durant el primer any d'activitat:

a) Les tarifes de l'article 27, relatiu a la taxa per la venda d'impresos en matèria d'hisenda i administració pública, sense perjuí del que establix l'apartat u de l'article 26.

b) Les tarifes A.0 «Primera expedició de la targeta identificativa», A.1 «Expedició d'autorització per a transport regular d'ús especial», A.2 «Transmissió d'autorització de transport de mercaderies i/o viatgers, en qualsevol classe de vehicles», A.3 «Expedició de certificats o títol de conseller de seguretat (i la seua renovació) i de capacitació per a realitzar l'activitat de transport», A.4 «Expedició d'autoritzacions d'empresa, i el seu visat i rehabilitació», A.5 «Expedició d'autorització de transport sanitari, i el seu visat i rehabilitació», A.6 «Expedició de còpies certificades de les autoritzacions d'empresa per als vehicles de transport de mercaderies i/o viatgers en qualsevol classe de vehicles; i altres autoritzacions referides a vehicles, incloent-hi la substitució provisional de vehicles per avaries», A.8 «Admissió a exàmens i proves», A.9 «Expedició de les targetes de tacògraf digital», A.12 «Expedició o renovació de la targeta CAP»; A.13 «Visat de centre de formació del Certificat d'Aptitud Professional CAP»; i A.14 «Renovació de l'homologació de cursos del Certificat d'Aptitud Professional CAP» de l'article 76, relatiu a la secció II «De les autoritzacions» de la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera.c) Les tarifes de l'article 99, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport.

d) Les tarifes 1 i 2 del grup II «Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries de locals i establiments» de l'apartat u de l'article 181, relatiu a la taxa per servicis sanitaris.

e) Les tarifes dels epígrafs 1 «Expedició d'altres certificats diferents d'aquells que tinguen establida una tarifa específica en el quadro de tarifes de l'apartat u de l'article 181 o en el grup VI de l'apartat u de l'article 185», 2 «Compulsa de documents, excepte en aquells casos en què estiga establida una tarifa específica en el quadro de tarifes del grup VI de l'apartat u de l'article 185», 3 «Diligència i segellament de llibres», 4 «Emissió de duplicats d'autoritzacions, excepte en aquells casos en què estiga establida una tarifa específica en el quadro de tarifes de l'apartat u de l'article 181» i 8 «Emissió d'informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments alimentaris, quan siguen requerits per a l'autorització i funcionament» del grup III «Altres actuacions administratives» de l'apartat u de l'article 185, relatiu a la taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat.f) Les tarifes dels epígrafs 1 «Instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica i línies directes i de particulars en alta tensió per a ús exclusiu dels consumidors que no tinguen el caràcter d'instal·lació interior, instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació/liqüefacció, transport i distribució de gasos combustibles i línies directes, instal·lacions de transport i d'emmagatzematge (per a prestar servici a operadors a l'engròs) de productes petrolífers líquids i instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria», 2 «Verificació», 4 «Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids (sèries)», 5 «Expedició de certificats i documents», 11 «Inspeccions», 13 «Autoritzacions de reformes d'importància generalitzades en vehicles de qualsevol tipus» i 14 «Alta d'inscripció en el Registre de Control Metrològic» de l'article 189, relatiu a la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres.g) Les tarifes de l'article 193, relatiu a la taxa per la venda d'impresos en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç.

h) Les següents tarifes de l'apartat dos de l'article 205, relatiu a la taxa per ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries:U. Les tarifes dels subepígrafs 1.1.1 «Estrat A» i 1.1.2 «Estrat B» de l'epígraf 1.1 «D'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària» del subapartat 1 «Expedients d'inscripció d'indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA)».

Dos. Les tarifes dels subepígrafs 2.1.1 «Estrat A» i 2.1.2 «Estrat B» del subapartat 2 «D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària».Tres. Les tarifes dels epígrafs 3 «Inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques», 4 «Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola» i 5 «Inscripció en el Registre d'Envasadors d'Olis Vegetals».i) Les tarifes de l'article 209, relatiu a la taxa per la gestió tecnicofacultativa dels servicis agronòmics.

j) Les tarifes de l'article 214, relatiu a la taxa per prestació de servicis en matèria de ramaderia.

k) Les tarifes de l'article 227, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

l) Les tarifes de l'article 235, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció.m) Les tarifes de l'article 239, relatiu a la taxa per determinacions analítiques en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

n) Les tarifes de l'article 243, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat animal.

2. Si, en els mateixos exercicis i respecte de les mateixes tarifes a què es referix l'apartat u, la meritació es produïx durant el segon any d'activitat de l'empresa o negoci, el subjecte passiu es podrà aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota.

3. Als efectes dels apartats anteriors, el subjecte passiu haurà d'aportar una declaració responsable en què s'indique la data d'inici de l'activitat; l'Administració podrà comprovar la mencionada dada, de conformitat amb allò que disposa l'article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per mitjà d'un intercanvi electrònic d'informació amb l'Administració tributària competent per a la gestió del cens d'empresaris, professionals i retenidors a què es referix l'article 3.2 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.»Article 43

S'afig una nova disposició addicional onze del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Onze. Afectació dels ingressos de la taxa per l'abastiment d'aigua potable en alta des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira.

Els ingressos generats per la taxa per l'abastiment d'aigua potable en alta des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira, a la qual es referix el capítol V del títol IX d'esta llei, queden afectats, en un 34 per 100, a l'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i en un 66 per 100, als gastos derivats de l'explotació i manteniment del sistema d'abastiment d'aigua potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira.»Article 44

S'afig una nova disposició addicional dotze al Text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:«Dotzena. Disposició relativa a la taxa per prestació de servicis socials.

En 2015, els costs unitaris de referència dels servicis a què es referixen l'apartat 3 de l'article 313 sexies i l'apartat 3 de l'article 313 decies seran els següents:

a) En el supòsit de servicis d'atenció residencial:

1. Persones majors: 1500 euros mensuals/18.000 euros anuals.

2. Persones amb discapacitat: 2.100 euros mensuals/25.200 euros anuals.

b) En el supòsit de servicis de centre de dia, de centre de nit o de centre de dia i de nit:

1. Centre de dia o de nit persones majors: 845 euros mensuals/10.140 euros anuals.

2. Centre de dia o de nit persones amb discapacitat: 810 euros mensuals/9.720 euros anuals.

3. Centre de dia o centre ocupacional per a persones amb discapacitat: 550 euros mensuals/6.600 euros anuals.»

CAPÍTOL II

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997, DE 23 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES REGULA EL TRAM AUTONÒMIC DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I LA RESTA DE TRIBUTS CEDITSArticle 45

Un. Es modifica l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i se li dóna la redacció següent:«Article segon. Escala autonòmica

1. L'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general serà la següent:Base liquidable

–

Fins a euros Quota íntegra

–

Euros Resta base liquidable

–

Fins a euros Tipus aplicable

–

Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 11,90

17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92

33.007,20 4.236,92 20.400,00 18,45

53.407,20 8.000,72 66.593,00 21,48

120.000,20 22.304,90 55.000,00 22,48

175.000,20 34.668,90 D'ara en avant 23,482. La mencionada escala, de conformitat amb el que establix la normativa estatal reguladora de l'impost, s'aplicarà a la base liquidable general, i la quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar la mateixa escala a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar».

Dos. Es modifica la Disposició addicional dotze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i se li dona la redacció següent:

«Disposició addicional dotze. Escala Autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per al 2012 i 2013.

En els períodes impositius 2012 i 2013, l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a la qual es referix l'apartat 1 de l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, serà la següent:

Base liquidable

–

Fins a euros Quota íntegra

–

Euros Resta base liquidable

–

Fins a euros Tipus aplicable

–

Percentatge

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5

120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5

175.000,20 34.733,36 En avant 23,5

Article 46

U) Es modifica la lletra a de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«a) Per naixement, adopció o acolliment familiar, les deduccions següents:

1) Per naixement o adopció durant el període impositiu: 270 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que el mateix complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article. Esta deducció podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció.

2) Per acolliment familiar, simple o permanent, administratiu o judicial durant el període impositiu: 270 euros per cada acollit en règim d'acolliment familiar amb família educadora, definit en l'article 116, apartat 2, de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l'adolescència, quan tal situació comprenga la totalitat del període impositiu, prorratejant-se en qualsevol altre cas la dita quantitat en funció del nombre de dies de duració de l'acolliment dins del període impositiu. Per a l'aplicació d'esta deducció s'exigix que l'acollit complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

Quan més d'un contribuent declarant tinga dret a l'aplicació de les deduccions a què es referix esta lletra a, el seu import respectiu es prorratejarà entre ells per parts iguals.

L'aplicació d'estes deduccions resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres b, c i d d'este apartat u.»

Dos. Es modifica el paràgraf segon de la lletra b de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:«Quan més d'un contribuent declarant tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.»Tres. Es modifica el paràgraf segon de la lletra b de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:«Quan més d'un contribuent declarant tinga dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.»Quatre. Es modifica la lletra e de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un límit de 270 euros per cada fill menor de 3 anys inscrit en les dites guarderies o centres d'educació infantil.

Seran requisits per a la pràctica d'esta deducció els següents:

1. Que els pares o acollidors que convisquen amb el menor exercisquen activitats per compte propi o aliena per les que perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

2. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

El límit d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què el fill o acollit siga menor de 3 anys, i, a més, quan dos contribuents declarants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció per un mateix fill o acollit, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguals.»

Cinc. Es modifica la lletra f de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«f) Per conciliació del treball amb la vida familiar: 418 euros per cada fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys.

Esta deducció correspondrà exclusivament a la mare o acollidora i seran requisits per al seu gaudi:

1. Que els fills o acollits que generen el dret a la seua aplicació donen dret, al seu torn, a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.2. Que la mare o acollidora realitze una activitat per compte propi o aliena per la qual estiga donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es complisquen els requisits anteriors, entenent-se a este efecte que:

a) La determinació dels fills o acollits que donen dret a l'aplicació de la deducció es realitzarà d'acord amb la seua situació l'últim dia de cada mes.

b) El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es complix els mesos en què esta situació es produïsca en qualsevol dia del mes.

La deducció tindrà com a límit per a cada fill o acollit les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu, i que, a més, ho hagueren sigut des del dia en què el menor complisca els tres anys i fins al dia anterior a què complisca els cinc anys.

Als efectes del càlcul d'este límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que pogueren correspondre.

En els supòsits d'adopció la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant el quart i quint anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.

En els supòsits d'acolliment familiar permanent, la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant el quart i quint any següents a la data de la resolució administrativa per mitjà de la que es va formalitzar aquell, sempre que estiga encara vigent l'últim dia del període impositiu. En el cas d'acolliments que es vagen a constituir judicialment, es prendrà com a referència inicial per a l'esmentat còmput la de la resolució administrativa per mitjà de la que es van formalitzar amb caràcter provisional.

En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s'atribuïsca de forma exclusiva al pare, este tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que complisca els altres requisits prevists per a l'aplicació de la present deducció. També tindrà dret a la pràctica de la deducció l'acollidor en aquells acolliments en què no haguera acollidora.

Quan existisquen diversos contribuents declarants amb dret a l'aplicació d'esta deducció respecte a un mateix fill o acollit, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.»

Sis. Es modifica el número 1 del paràgraf segon de la lletra h de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«1. Quan més d'un contribuent declarant tinga dret a l'aplicació d'esta deducció respecte dels mateixos ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents declarants tinguen distint grau de parentiu amb l'ascendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim, llevat que estos no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, i en este cas correspondrà als del següent grau.»

Set. Es modifica l'apartat 2 del paràgraf segon de la lletra n de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«2. Que s'haja constituït abans de la finalització del període impositiu el depòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de la Generalitat.»

Huit. Es modifica l'apartat 2 del paràgraf segon de la lletra ñ de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«2. Que s'haja constituït abans de la finalització del període impositiu el depòsit de la fiança a què es referix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de la Generalitat.»

Nou. Es modifica la lletra v de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«v) Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar: 100 euros per cada fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent, que, a la data del meritació de l'impost, es trobe escolaritzat en educació primària, educació secundària obligatòria o en unitats d'educació especial en un centre públic o privat concertat.Seran requisits per al gaudi d'esta deducció els següents:

1. Que els fills o acollits als que es referix el paràgraf primer donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.

2. Que el contribuent es trobe en situació de desocupació i inscrit com a demandant d'ocupació en un servici públic d'ocupació.

Quan els pares o acollidors visquen junts esta circumstància podrà complir-se per l'altre progenitor o adoptant.

3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.

Quan dos contribuents declarants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.L'import d'esta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què es complisca el requisit de l'anterior apartat 2. A estos efectes, quan els pares o acollidors, que visquen junts, complisquen el dit requisit, es tindrà en compte la suma dels dies d'ambdós, amb el límit del període impositiu.»

Deu. Es modifica el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:«Quatre. Als efectes del que disposen els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a, en el paràgraf primer de la lletra b, en el paràgraf primer de la lletra c, en el paràgraf primer de la lletra d, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa de categoria general, en el punt 2 del paràgraf segon de la lletra e, en el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f, en el paràgraf primer de la lletra g, en el paràgraf primer de la lletra h, en el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n, en el punt 4 del paràgraf segon de la lletra ñ i en el número 3 del paràgraf segon de la lletra v de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta.»

Onze. Es modifica l'article sèptim de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«Sense perjuí del que disposen els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a, en el paràgraf primer de la lletra b, en el paràgraf primer de la lletra c, en el paràgraf primer de la lletra d, en el punt 2 del paràgraf segon de la lletra e, en el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f, en el paràgraf primer de la lletra g, en el paràgraf primer de la lletra h, en el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n, en el punt 4 del paràgraf segon de la lletra ñ, en la subapartat a del paràgraf tercer de la lletra o, i en el número 3 del paràgraf segon de la lletra v de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, i llevat que expressament es dispose una altra cosa en la present llei, els imports i límits quantitatius de les deduccions en la quota autonòmica establits als efectes de la tributació individual s'aplicaran en idèntica quantia en la tributació conjunta, sense que procedisca la seua elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar.»Article 47

Es modifica el paràgraf nové del número 1.r de l'article deu bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i se li dóna la redacció següent:

«Per a l'aplicació de la reducció a què es referix el present apartat, s'exigirà, a més, que l'adquisició s'efectue en un document públic, o que es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega d'allò donat».Article 48

U) Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i se li dóna la redacció següent:«a) Les adquisicions mortis causa per parents del causant pertanyents als grups I i II de l'article 20.2.a de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions».

Dos. Es modifica el paràgraf primer de la lletra c de l'apartat 1 de l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i se li dóna la redacció següent:

«c) Amb un límit de 150.000 euros, les adquisicions entre vius efectuades pels pares, adoptants, fills o adoptats del donant, que tinguen, en tots els casos, un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros a la data de la meritació de l'impost. La mateixa bonificació, amb el mateix límit i requisit, s'aplicarà als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació, i als iaios, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació».

Article 49

Es modifica el número 2 de l'apartat dos de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i se li dóna la redacció següent:

«2. En les modalitats del joc del bingo distintes del bingo electrònic, d'acord amb l'escala següent:Trams d'import acumulat del valor facial dels cartons adquirits l'any natural (euros) Tipus de gravamen (%)

Inferior o igual a 400.000 1

Entre 400.000,01 i 3.000.000 12,5

Entre 3.000.000,01 i 8.000.000 15

Més de 8.000.000 17,5

En estos casos, la taxa es meritarà en el moment de l'adquisició dels cartons, i caldrà ingressar-la en eixe moment».Article 50

Es modifica la disposició addicional tretzena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«Disposició addicional tretzena. Deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en la vivenda habitual, efectuades des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Els contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi dels quals no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'article quart d'esta llei, podran deduir-se per les obres realitzades des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015 en la vivenda habitual de què siguen propietaris o titulars d'un dret real d'ús i gaudi, o en l'edifici en què esta es trobe, sempre que tinguen per objecte la seua conservació, o la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes prevists pel Pla estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016, aprovat pel Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, o en els prevists en la normativa autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en la vivenda:a) El 10 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu per obres realitzades en 2014.

b) El 25 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu per obres realitzades en 2015.

No donaran dret a aplicar esta deducció:

a) Les obres que es realitzen en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

b) Les inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual a què siga aplicable la deducció prevista en la lletra o de l'apartat u de l'article quart d'esta llei.c) La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

Serà requisit per a l'aplicació d'esta deducció la identificació, per mitjà del seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzen materialment les obres.

La base d'esta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzen tals obres. En cap cas, donaran dret a aplicar esta deducció les quantitats satisfetes per mitjà lliuraments de diners de curs legal.

La base màxima anual d'esta deducció serà:

a) Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi siga inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros, en tributació conjunta: 4.500 euros anuals.

b) Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estiga compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual, o entre 37.000 euros i 40.000 euros, en tributació conjunta: el resultat d'aplicar a 4.500 euros anuals:

U. En tributació individual: un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

Dos. En tributació conjunta: un percentatge obtingut de l'aplicació de la fórmula següent: 100 x (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

La base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquella s'aplique no podrà excedir 5.000 euros per vivenda.Quan concórreguen diversos contribuents declarants amb dret a aplicar la deducció respecte d'una mateixa vivenda, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cada un d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble.»Article 51

Es modifica la disposició addicional catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, i se li dóna la redacció següent:

«Disposició addicional catorzena. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre Hidrocarburs.

El tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional de l'Impost sobre Hidrocarburs, al qual es referix l'apartat 6 de l'article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, serà, fins al 31 de desembre de 2015, de 48 euros per 1.000 litres».

Article 52

S'introduïx una nova disposició transitòria tercera en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, pel concepte de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, modalitats del joc del bingo distintes del bingo electrònic, en els supòsits de cartons encara no jugats l'1 de gener de 2015 i adquirits abans d'esta data.

En els supòsits de cartons del joc del bingo no electrònic adquirits abans de l'1 de gener de 2015 i que es juguen a partir d'esta data, inclusivament, seran aplicables els tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, pel concepte de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, modalitats del joc del bingo distintes del bingo electrònic, als quals es referix el número 2 de l'apartat dos de l'article quinze d'esta llei en la seua redacció vigent el 31 de desembre de 2014».Article 53

S'afig un nou subapartat 4 a l'apartat u de la disposició final segona, habilitació normativa, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«4. La determinació dels supòsits i condicions en què s'ha d'aportar documentació complementària junt amb la presentació de l'autoliquidació pels imposts sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com l'abast de la dita documentació.»

CAPÍTOL III

DE LA CREACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIASecció primera

Disposicions generalsArticle 54. Creació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària1. D'acord amb el que establix l'article 69 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es crea el Servici Tributari Valencià amb la denominació d'Institut Valencià d'Administració Tributària.2. L'Institut Valencià d'Administració Tributària es configura com una entitat autònoma, de caràcter administratiu, de les previstes en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i està adscrit a la conselleria competent en matèria d'hisenda.

3. L'Institut té personalitat jurídica pública pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d'actuar per a organitzar i exercir les funcions que se li atribuïsquen.Article 55. Relació amb la conselleria competent en matèria d'hisendaCorrespon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, a més de la fixació de la política tributària, atenent a les directrius traçades pel Consell, l'establiment de les directrius d'actuació de l'Institut, a través de l'aprovació del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació.Article 56. Funcions de l'Institut Valencià d'Administració Tributària1. En l'àmbit de la Generalitat, les competències relatives a l'aplicació dels tributs, l'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la funció revisora en via administrativa correspon a l'Institut Valencià d'Administració Tributària.

2. Les funcions d'aplicació dels tributs que corresponguen a l'Institut Valencià d'Administració Tributària s'exerciran de forma separada a les de resolució de les reclamacions economicoadministratives que s'interposen contra els actes dictats per l'Institut. El coneixement d'estes reclamacions correspon exclusivament als òrgans economicoadministratius, que actuaran amb independència funcional en l'exercici de les seues funcions.

3. En particular, li correspon a l'Institut:

a) L'aplicació dels tributs estatals cedits, en els termes fixats en la legislació que regule la cessió.

b) L'aplicació dels tributs propis, en els termes establits en la legislació que els regule.

c) L'aplicació dels recàrrecs autonòmics que puguen establir-se sobre els tributs estatals.

d) L'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària, relativa als tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals li corresponga.

e) La recaptació en període executiu i els ajornaments dels ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat.

f) Les funcions que, mitjançant una llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, se li atribuïsquen en relació amb els tributs i recursos de titularitat d'altres administracions públiques.

g) La col·laboració i coordinació amb altres administracions tributàries.

h) La lluita contra el frau i l'evasió fiscal en l'àmbit dels tributs i recàrrecs l'aplicació del qual li corresponga.

i) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca expressament.Secció segona

Organització i estructura de l'Institut Valencià

d'Administració TributàriaArticle 57. Òrgans de govern de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Els òrgans de govern de l'Institut són la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General de l'Institut.Article 58. La Presidència

1. La presidència de l'Institut Valencià d'Administració Tributària l'exercix el titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.2. Corresponen a la Presidència, a més de les funcions que es puguen determinar en l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, les següents:

a) L'exercici de la representació institucional de l'Institut.

b) L'autorització i firma, a proposta de la Direcció General de l'Institut, dels convenis en matèries que siguen competència de l'esmentat Institut.

c) L'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents en favor de l'Institut.

d) L'actuació com a òrgan de contractació, així com d'autorització, disposició del gasto i ordenació dels pagaments corresponents de l'Institut.

e) L'exercici de les funcions previstes per a la provisió de llocs per lliure designació en l'apartat 3 de l'article 102 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana o en la normativa que el substituïsca.

3. En cas d'absència, malaltia o causa d'abstenció, les funcions de la Presidència s'exerciran per la vicepresidència del Consell Rector de l'Institut.Article 59. El Consell Rector

1. El Consell Rector està integrat per:

a) La persona titular de la presidència de l'Institut, que exercirà la presidència del Consell Rector.

b) La persona titular de la secretaria autonòmica en matèria d'hisenda, que exercirà la vicepresidència del Consell Rector. En el cas d'inexistència d'este òrgan en l'estructura de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el lloc l'ocuparà la persona titular de la subsecretaria de l'esmentada conselleria.

c) Les persones titulars de la direcció general o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda i de la Direcció General de l'Institut, que seran vocals nats.d) Dos vocals electius nomenats pel Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del Cos Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat.e) La persona titular de la secretaria del Consell Rector, nomenada per la persona titular de la Presidència de l'Institut d'entre els vocals del Consell Rector.

2. Són funcions del Consell Rector:

a) La proposta del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació de l'Institut, i el seguiment i control de la seua execució. El pla i programa esmentats han d'incloure, amb referència al corresponent termini de vigència, com a mínim, la definició dels objectius; l'establiment dels requeriments de mitjans materials i informàtics i d'administració electrònica, i de recursos humans necessaris per a la consecució d'aquells, incloses, si és el cas, les percepcions retributives relacionades amb estos objectius, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de funció pública; la previsió de resultats; i els instruments de seguiment, control i avaluació als quals l'Institut ha de sotmetre la seua activitat.

b) El control de la labor de direcció i gestió ordinària duta a terme per la Direcció General de l'Institut.

c) La proposta a l'òrgan competent de la Generalitat de l'oferta d'ocupació pública de llocs de treball adscrits a l'Institut.

d) L'aprovació de la proposta del pressupost anual de l'Institut.

e) L'aprovació dels comptes anuals de l'Institut.

f) Qualsevol altra que se li atribuïsca per l'ordenament jurídic.

3. El funcionament i el règim aplicable al Consell Rector s'ajustarà al que establix esta llei i en l'Estatut de l'Institut. S'aplicaran supletòriament les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

4. Les funcions del Consell Rector no són susceptibles de delegació.

Article 60. La Direcció General

1. La persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, amb rang de director o directora general, serà nomenada i cessada pel Consell, a proposta de la Presidència de l'Institut, d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera pertanyents al Cos Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat o al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat.El nomenament de la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià d'Administració Tributària podrà recaure en la persona titular de la Direcció General o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, sempre que esta última reunisca les condicions esmentades en el paràgraf anterior.2. La persona titular de la Direcció General serà la persona responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Institut, i exercirà les competències inherents a la direcció, en el marc de les directrius del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament se li atribuïxen en esta llei, en l'Estatut de l'Institut, i les que se li deleguen per la Presidència.

3. En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General de l'Institut:

a) L'exercici de la representació ordinària de l'Institut.

b) L'elaboració de les instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Institut.

c) La proposta a la Presidència per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Institut.

d) L'exercici de la direcció superior del personal.

e) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut, per a la seua elevació al Consell Rector.

f) La proposta a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al compliment adequat del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació.

Article 61. Estructura de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

1. L'Institut Valencià d'Administració Tributària s'estructura en una subdirecció general, de la qual dependran jeràrquicament direccions de departaments, amb rang de subdirecció general, en funció dels distints àmbits d'actuació.

Les persones titulars de la subdirecció general i de cada una de les direccions de departament seran nomenades d'entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al Cos Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat.

2. Correspon al Consell el desenrotllament de l'estructura de l'Institut i la fixació de les funcions de cada departament i de les seues unitats administratives dependents, per mitjà de l'aprovació, per decret, del corresponent Estatut de l'Institut.

3. Als efectes de la desconcentració de les funcions que així ho requerisquen, es podran crear òrgans o unitats administratives amb competències circumscrites a un determinat àmbit territorial.Secció tercera

Règim jurídic i economicofinancerArticle 62. Règim jurídic

1. L'Institut es regix pel que disposa la present llei, pel seu estatut i per les altres normes que els despleguen. Són d'aplicació supletòria les disposicions generals reguladores de les entitats autònomes de la Generalitat.

2. L'assistència jurídica de l'Institut es realitza de conformitat amb el que disposa la normativa sobre assistència jurídica de la Generalitat.

3. El règim jurídic aplicable a la contractació és l'establit en la legislació de contractes del sector públic per a este tipus d'entitat.

Article 63. Personal i mitjans materials de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

1. L'Institut ha de comptar amb el personal funcionari, els equips i aplicacions informàtiques i d'administració electrònica, i la resta de mitjans materials necessaris per al compliment de les seues funcions.

2. El personal funcionari de l'Institut es regirà per la normativa sobre la funció pública aplicable al personal de l'administració de la Generalitat.

L'ordenació, selecció, provisió i formació del personal funcionari de l'Institut correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública.

De conformitat amb la normativa general sobre la funció pública de la Generalitat, el personal funcionari de carrera exercirà, en tot cas, i amb caràcter exclusiu, aquells llocs de treball que comporten funcions l'exercici dels quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.

3. Els conceptes retributius del personal funcionari de l'Institut són els establits en la normativa aplicable en matèria de funció pública.

Article 64. Recursos econòmics

Els béns i mitjans econòmics de l'Institut, són els següents:

a) Les dotacions, transferències o subvencions que anualment es consignen en els Pressupostos de la Generalitat o en els d'altres organismes públics.

b) Els béns, drets i valors propis o que li siguen adscrits, així com els productes i rendes d'aquells, per a la gestió dels quals gaudirà d'autonomia.

c) El rendiment de les taxes, preus públics i la resta d'ingressos vinculats als servicis que presta.

d) Els préstecs que siguen necessaris per a atendre situacions de desfasament temporal de tresoreria.

e) Els altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que se li autoritze a percebre o que puguen correspondre-li d'acord amb la normativa vigent.Article 65. Règim economicofinancer

1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer és l'establit, per a este tipus d'entitats, en la legislació sobre hisenda pública de la Generalitat, amb les especialitats que s'establisquen per al control economicofinancer i fiscalització dels tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana en la normativa reguladora de la cessió d'estos tributs.2. L'Institut elaborarà anualment un avantprojecte de pressupost, que remetrà a la conselleria competent en matèria d'hisenda per a la seua integració en l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, i que reflectirà els gastos de personal, de mitjans informàtics i d'administració electrònica, de servicis i els altres gastos necessaris per al funcionament de l'Institut i la consecució dels seus fins.

CAPÍTOL IV

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2014, DE 13 DE JUNY, DE PORTS DE LA GENERALITATArticle 66

Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 81 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, i se li dóna la redacció següent:«2. En les altres taxes a les quals es referix el present títol:b) En els anys naturals posteriors, per mitjà d'autoliquidació del subjecte passiu, que s'haurà de presentar i ingressar en el mes de gener de l'exercici al qual corresponga. El pagament es podrà fraccionar, sense interessos, en dos venciments del mateix import. Caldrà abonar el primer en el mes de gener de l'exercici al qual corresponga, i, el segon, en el mes de juliol de l'exercici al qual corresponga. A este efecte, el subjecte passiu haurà de presentar l'autoliquidació junt amb la sol·licitud de fraccionament dins del termini que correspondria al primer venciment».Article 67

Es modifica l'article 119.1 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, donant-li la redacció següent:

«1. En el que es referix a l'ús del port:

a) L'incompliment dels reglaments, disposicions o ordenances portuàries així com de les ordes o instruccions cursades pel personal de l'administració portuària en relació amb les matèries de la seua competència, en especial les relatives a les activitats portuàries, al transport o a operacions de tràfic terrestre o marítim, a mercaderies i la seua manipulació, estiba o desestiba, i a la manipulació, càrrega i descàrrega de la pesca i els productes de l'aqüicultura marina.

b) La realització d'operacions portuàries o marítimes amb perill per a les obres, instal·lacions, equips portuaris o altres vaixells o embarcacions, o sense prendre les precaucions necessàries.

c) La utilització de les obres, instal·lacions o equips portuaris inadequadament, de forma no autoritzada o incomplint els termes autoritzats.d) La realització de qualsevol acció o omissió que cause dany o menyscabament als béns del domini públic portuari o al seu ús o explotació, obres, instal·lacions, equips, així com a les mercaderies i mitjans de transport situats en la zona portuària, quan el dany causat no excedisca de 5.000 euros.

e) El bany o el busseig en les aigües interiors del port quan no estiga expressament autoritzat.

f) La realització de qualsevol activitat comercial, industrial o esportiva no autoritzada, en especial el desembarcament, el transport, el transbord, la descàrrega o la venda de peix o de productes de l'aqüicultura marina.

g) La navegació pel port o els seus canals d'accés a velocitat superior a tres nusos quan no estiga expressament autoritzada.»

CAPÍTOL V

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2010, DE 23 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 68

Es modifica l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 199 Tutela financera

1. Correspon a la Generalitat, de conformitat amb els articles 49.1.8.ª i 51 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana exercir la tutela financera sobre les entitats locals, en el marc i amb els límits establits en els articles 140 i següents de la Constitució Espanyola i en la legislació bàsica de l'Estat.

2. En l'exercici d'esta competència, correspon a la Generalitat:a) El seguiment de la legalitat dels actes i acords locals en matèria economicofinancera. A este efecte, les entitats locals hauran de remetre a la conselleria competent per raó de la matèria, els seus pressupostos, liquidacions, els acords d'imposició de tributs locals i la resta de documentació comptable financera, en els termes establits en la legislació bàsica de l'Estat i en la de desplegament que, si és el cas, puga dictar la Generalitat.

b) L'autorització de l'endeutament dels ens locals de la Comunitat Valenciana, en els termes que preveu el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent.

c) L'adopció de tots aquells actes jurídics que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i la resta de normativa de desplegament, atribuïx a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera.

d) El seguiment de la situació financera de les entitats locals, en el marc del que disposa la normativa vigent.

3. A sol·licitud dels representants legals de les entitats locals, l'Administració autonòmica podrà emetre informes i dictàmens sobre la seua situació econòmica, l'agilitat en la percepció d'aportacions o subvencions o la bestreta dels fons corresponents.

4. Les bases reguladores i les convocatòries d'ajudes o subvencions a les entitats locals que s'aproven i convoquen per la Generalitat, contemplaran com a requisit per al seu pagament, l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. Així mateix, podran contemplar com a requisit per al seu pagament que els peticionaris hagen remés a la conselleria competent els documents als quals es referix l'apartat 2 d'este article. A fi d'evitar duplicitats en la petició de documentació, se subscriuran els convenis que procedisquen, en els quals es preveuran les fórmules de coordinació i col·laboració en la documentació sol·licitada a les entitats locals.

5. Als efectes d'acreditar el compliment de les esmentades obligacions legals, la conselleria competent, o si és el cas, la Sindicatura de Comptes, expedirà a petició de l'entitat local interessada, la certificació d'haver-hi remés la documentació prevista en l'apartat 4 d'este article, o si és el cas, que ha presentat el compte general a la Sindicatura de Comptes.

CAPÍTOL VI

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2003, DE 4 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE RAMADERIA DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 69

Es modifica l'article 22, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana que queda redactat com seguix:

Article 22. Inscripció

1. La inclusió de noves explotacions en el Registre d'Explotacions Ramaderes es farà a sol·licitud del seu titular, que haurà d'acreditar la seua personalitat jurídica, si és el cas. La inscripció en el Registre serà requisit indispensable per a l'inici de l'activitat, sense perjuí d'altres permisos, autoritzacions o llicències exigibles per la normativa vigent.2. Seran requisits de la primera inscripció, referits a cada una de les unitats productives integrants de l'explotació:

a) Complir les normes de distàncies mínimes a altres unitats productives, establiments i instal·lacions ramaderes.

b) Complir les condicions tècniques, higièniques i sanitàries exigides a les instal·lacions ramaderes.Article 70

Es modifica l'article 24, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana que queda redactat com seguix:Article 24 Variació d'explotacions

1. La implantació i posada en marxa d'una nova unitat productiva prèviament no registrada requerirà la seua inclusió en el Registre d'Explotacions Ramaderes, la qual formarà part de l'explotació ja inscrita. Sense perjuí d'altres permisos, autoritzacions o llicències exigibles per la normativa vigent, seran requisits de la inscripció, referits a la nova unitat productiva:

a) Complir les normes de distàncies mínimes a altres unitats productives, establiments i instal·lacions ramaderes.

b) Complir les condicions tècniques, higièniques i sanitàries exigides a les instal·lacions ramaderes.

2. Als efectes de l'exigència dels requisits assenyalats en l'apartat anterior s'assimila a l'alta d'una nova unitat de producció l'augment dels volums construïts, l'ampliació dels límits perimetrals d'una unitat productiva prèviament registrada i la partició o segregació d'una unitat productiva. Les altres modificacions només requeriran, per a la seua anotació en el registre, la sol·licitud per part del titular de l'explotació.3. Les modificacions d'explotacions ramaderes com a conseqüència de la transmissió d'unitats productives completes entre explotacions inscrites s'anotaran en el Registre en ocasió de la comunicació del canvi de titularitat d'acord amb el que disposa l'article anterior.

Article 71

Se suprimix l'article 26, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana que queda sense contingut.Article 72

Es modifica l'apartat 3 de l'article 54, de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana que queda redactat com seguix:Article 54 Distàncies de seguretat sanitària

3. Les distàncies establides en el punt 2 no seran aplicables entre les explotacions sense fins lucratius, no comercials o de xicoteta capacitat, ni entre les explotacions comercials i estes, excepte motius justificats en matèria de sanitat animal ramadera.

CAPÍTOL VII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/1998, DE 15 DE DESEMBRE, DE PESCA MARÍTIMA DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 73

Es modifica l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«2. La pesca marítima de recreació podrà ser exercitada en superfície, des d'una embarcació o des de la costa, i submarina, nadant o bussejant a pulmó lliure.Article 74

Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 25 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:

«1. Per a l'exercici de la pesca recreativa submarina caldrà estar en possessió de la llicència concedida corresponent per la conselleria competent en matèria de pesca marítima, que es concedirà als qui hagen complit els setze anys i justifiquen que reunixen les condicions físiques necessàries per a la pràctica normal d'esta activitat.»

«3. Per a l'exercici de la pesca recreativa des de la costa caldrà estar en possessió de la llicència de la mateixa conselleria, que autoritzarà el seu titular a exercir esta modalitat, a peu des de la costa o des de qualsevol artefacte flotant no inscrit en la llista corresponent del Registre Oficial de Barcos.»Article 75

Es modifica l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Reglamentàriament s'especificarà la temporalitat de les llicències, les condicions per a l'exercici de la pesca recreativa en les seues distintes modalitats, incloent-hi la referència expressa a la manera de justificació de les condicions físiques necessàries per a la pràctica normal d'esta activitat, i les característiques dels útils autoritzats. També es fixaran els períodes, les zones hàbils i les quotes de captures.»Article 76

Es modifica l'apartat 4 de l'article 63 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca marítima de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«4. Els productes pesquers frescos, refrigerats o cuits, es transportaran degudament etiquetats, i caldrà que el vehicle de transport siga portador en tot moment, de les factures o albarans on s'especifiquen els productes que es transporten, el pes, el nombre de caixes i la documentació acreditativa sobre el preu en origen del producte, nom del port de desembarcament i la data de captura.»Article 77

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 65 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:

«1. La funció pròpia de les confraries de pescadors/ores és la d'actuar com a òrgans de consulta i col·laboració amb l'administració en la promoció i ordenació del sector pesquer i en la defensa dels seus interessos i en la conservació dels recursos pesquers.

Les confraries seran escoltades per l'Administració de la Generalitat en l'elaboració de les disposicions de caràcter general que afecten el sector pesquer.»

«4. Les confraries podran ordenar l'activitat professional pesquera dels seus membres en el seu àmbit territorial, i hi establiran normes de compliment obligatori, sempre que estes no siguen contràries a l'ordenament jurídic vigent.»Article 78

Es modifica l'apartat 1 de l'article 66 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. Les confraries de pescadors/ores es regiran per la normativa que els resulte d'aplicació general, i també pel que disposa el present títol i per les disposicions que en el seu desplegament dicten el Consell i la conselleria competent en matèria de pesca marítima, així com pels seus respectius estatuts.»Article 79

Es modifica l'apartat 3 de l'article 67 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«3. La fusió i la dissolució de confraries requerirà almenys acord majoritari dels òrgans plenaris de les confraries afectades, excepte el que disposa l'apartat anterior, i la ratificació per l'esmentada conselleria.»Article 80

S'afig un nou apartat 2 a l'article 68 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«2. La redacció dels estatuts i les modificacions que s'hi puguen efectuar requeriran l'acord majoritari de l'òrgan plenari de la confraria, i la ratificació per la corresponent conselleria.»

Article 81

Se suprimixen els apartats 1 i 4, es modifica l'apartat 3 i s'afig un nou apartat de l'article 70, que queda redactat com seguix:«1. Les confraries de pescadors/ores podran comptar amb els recursos següents:

a) Les quotes o derrames que acorde el seu òrgan plenari superior de govern.

b) Les rendes i productes del seu patrimoni.

c) Els ingressos procedents de les seues activitats i servicis.

d) Les donacions, llegats, ajudes i subvencions que se'ls concedisquen.

e) Qualsevol altre recurs que d'acord amb la legislació o als seus propis estatuts els puguen ser atribuïts.

2. Les confraries de pescadors/ores han d'efectuar cada any una memòria de les activitats exercides i de la gestió econòmica del seu patrimoni, practicar la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i elaborar el pressupost corrent d'ingressos i gastos diferenciant en relació a les activitats mencionades en l'apartat 2 de l'article 65 d'esta llei. Estos documents han de ser aprovats per la junta general durant el primer trimestre de cada any i remesos a la conselleria competent en matèria de pesca en el termini de 30 dies a comptar de la seua aprovació.3. Les confraries seguiran un pla de comptes únics, adaptat al Pla general de comptabilitat, que es dissenyarà, amb la participació de les mateixes confraries, per la conselleria competent en matèria d'hisenda. S'hi preveurà diferenciació dels moviments corresponents a les activitats econòmiques a les quals referix l'apartat 2 de l'article 65 d'esta llei.»Article 82

Es modifiquen els apartats 1 i 2, i s'afigen tres nous apartats de l'article 71, que queda redactat com seguix:

«1. Les confraries de pescadors/ores de la Comunitat Valenciana, per acord dels seus òrgans plenaris superiors, podran constituir-ne federacions provincials, amb la idèntica naturalesa de corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins, limitats als de consulta i col·laboració amb l'administració en la promoció del sector pesquer, en la defensa dels seus interessos i assistència tècnica a les seues confraries federades.2. Els estatuts de cada federació provincial expressaran les confraries que les integren; els seus òrgans de govern i la seua integració representativa d'elles; fins i facultats; règim econòmic i recursos que les financen; procediment per a la seua dissolució o per a la separació d'alguna confraria federada.

3. Les federacions provincials podran formar la Federació de la Comunitat Valenciana de Confraries de Pescadors. Esta federació designarà els representants de la Comunitat Valenciana en les federacions d'àmbit superior a esta. Les federacions provincials podran integrar-se en federacions superiors a l'àmbit territorial de la comunitat autònoma a través de la Federació de la Comunitat Valenciana de Confraries de Pescadors.

4. Sense perjuí de les funcions atribuïdes a la Federació de la Comunitat Valenciana de Confraries de Pescadors, li correspon expressament intervindre en els conflictes que puguen sorgir entre distintes federacions provincials o entre estes i les confraries concretes.

5. La creació i els estatuts de les federacions hauran de ser aprovats per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.

6. La conselleria competent en matèria de pesca marítima pot procedir a la dissolució d'una federació quan no mantinga activitat o no tinga òrgans rectors legalment elegits. La resolució de dissolució s'adoptarà després de la informació pública i consulta amb les organitzacions del sector pesquer afectades.

7. A les federacions serà d'aplicació el que disposa l'article anterior.CAPÍTOL VIII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/1997, DE 16 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 83

Es modifica l'article 10 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 10. El Ple. Composició i elecció dels seus membres.

1. El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra, que estarà compost per un nombre no inferior a 10 ni superior a 60 vocals.

2. Els vocals que componen el ple estaran determinats en els grups següents:

a) Dos terços dels vocals del ple seran els representants de totes les empreses pertanyents a les cambres en atenció a la representativitat dels distints sectors econòmics. Estos vocals seran elegits per mitjà de sufragi lliure, igual, directe i secret, entre totes les persones físiques i jurídiques que exercisquen una activitat comercial, industrial, de servicis i de navegació en la demarcació.

L'elecció es farà d'acord amb la classificació en grups atenent a la importància econòmica relativa dels diversos sectors de l'economia de cada demarcació. Per a determinar l'estructura per sectors econòmics es tindran en compte els indicadors del producte interior brut, nombre d'empreses i d'ocupats de cada un d'ells, així com, si és el cas, la contribució a l'exportació. Reglamentàriament s'establirà la forma de càlcul de la distribució sectorial i del nombre de vocals per a cada sector atenent sempre a criteris objectius i a fonts oficials. L'assignació del nombre de vocals per cada grup haurà de ser ponderada i equilibrada i es determinarà motivadament per a cada elecció.La representació del terç restant es farà de la manera següent:

b) El 40 % correspondrà a representants d'empreses i persones de reconegut prestigi en la vida econòmica valenciana dins de la circumscripció de cada cambra, designats a proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i territorials de la Comunitat Valenciana més representatives. La conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, d'acord amb l'informe que respecte d'això emeta la conselleria competent en matèria d'ocupació, determinarà les organitzacions empresarials que poden presentar estes propostes atenent a la seua representació territorial i implantació en la demarcació, i seran estes organitzacions les que presentaran una llista de candidats proposats en el nombre que corresponga a les vocalies a cobrir.c) El 60 % correspondrà a representants de les empreses de major aportació voluntària en cada demarcació. Reglamentàriament s'establirà el sistema d'elecció d'estos representants.

3. Podran assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot, en nombre màxim de deu, les persones de reconegut prestigi de la vida econòmica de l'àmbit territorial de demarcació de la cambra. Amb este fi, el president proposarà als vocals de les lletres a, b i c una llista de candidats que supere en un terç el nombre de vocalies a triar. Estes persones seran elegides, almenys per majoria simple, pels membres del Ple.4. Els membres del ple enumerats en les lletres a, b, i c elegiran el president de la cambra, en la forma que, d'acord amb el que establix reglamentàriament, determine el Reglament de Règim Interior de cada cambra. El president haurà de tindre la condició de vocal electiu segons l'apartat 2.a d'este article.

5. El secretari general i el director gerent, si n'hi ha, assistiran, amb veu però sense vot, a les reunions del ple.

6. Correspondrà al conseller que ostente les competències en matèria de comerç, o persona en qui delegue, presidir la sessió constitutiva del ple.

7. El mandat dels vocals o les vocals del ple serà de quatre anys i la seua condició de membre és indelegable.

8. L'estructura i composició del Ple, pel que fa a la seua distribució per grups, es revisarà i actualitzarà cada quatre anys. Per a esta revisió i actualització es tindran en compte les variables relacionades amb el creixement econòmic dels diferents sectors econòmics, tenint en consideració la seua aportació al PIB, el nombre d'empreses, l'ocupació i l'exportació.

9. En allò no previst en esta llei serà aplicable les disposicions sobre òrgans col·legiats recollides en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.»Article 84

Se suprimixen els articles 17 i 18 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.Article 85

Es modifica l'article 19 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 19. Cens electoral

1. El cens electoral de les cambres estarà constituït per la totalitat de les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exercisquen en el territori de la Comunitat Valenciana les activitats comercials, industrials, de servicis o navilieres no excloses de conformitat amb l'article 7 de Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació. Este cens s'elaborarà i revisarà anualment pel comité executiu, amb referència a l'1 de gener.2. El cens electoral de les cambres, constituït d'acord amb el que establix l'apartat 1 d'este article, comprendrà la totalitat dels seus electors, classificats per grups i categories, en atenció a la importància econòmica dels diversos sectors representats, en la forma que es determine reglamentàriament, classificació que es revisarà, cada quatre anys, pel comité executiu.

Els integrants del cens electoral tindran dret de vot per a l'elecció dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació dins de la circumscripció dels quals tinguen establiments, delegacions o agències.

Per a ser elector, ja siga en nom propi o en representació de persones jurídiques, es requerirà la majoria d'edat i no estar incurs en cap causa legal que impedisca esta condició.

3. Els candidats a formar part dels òrgans de govern de les cambres hauran de tindre, a més, la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, la d'un estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o la d'un estat als nacionals del qual s'estenga, en virtut del corresponent acord o tractat internacional, el règim jurídic previst per als ciutadans anteriorment citats, tindre com a mínim dos anys d'exercici en l'activitat empresarial en els territoris esmentats i trobar-se al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Les persones d'una altra nacionalitat podran ser candidates d'acord amb el principi de reciprocitat, sempre que complisquen els altres requisits exigits en el paràgraf anterior».Article 86

Se suprimixen els apartats a i b de l'article 28 i els articles 29 i 30 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.Article 87

Es modifica l'article 45 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 45. Reclamacions i recursos

1. Les resolucions de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació i del Consell dictades en exercici de les seues funcions publicoadministratives, així com les que afecten el seu règim electoral, seran recurribles davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, després d'un recurs administratiu formulat davant de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.

2. Les actuacions de les cambres en altres àmbits i, especialment, les de caràcter mercantil, civil i laboral es dilucidaran davant dels jutjats i tribunals competents.

3. Les actuacions de les cambres podran ser objecte de queixa o reclamació davant de la Conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, per part dels electors».Article 88

Es modifica la disposició addicional única de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Les referències contingudes en la present llei a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana i al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, hauran d'entendre's amb la denominació efectuada en la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació.

Les referències contingudes en la present llei a la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, hauran d'entendre's referides a la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació.Les referències contingudes en la present llei a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, hauran d'entendre's referides a la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç».Article 89

S'afig una disposició derogatòria de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix esta llei.

2. El Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell aprovat pel Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, es mantindrà en vigor, excepte en el que es referix al recurs cameral permanent, en allò que no s'opose a esta llei i fins que es dicten les normes reglamentàries substitutòries».Article 90

Es modifica la disposició final primera de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«S'autoritza el Consell a dictar, en l'àmbit de les seues competències, les normes de desplegament d'esta Llei».

CAPÍTOL IX

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2011, DE 23 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 91

Es modifica l'article 63 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 63. Informació sobre limitacions essencials

En l'organització de vendes promocionals s'haurà d'informar de manera completa, comprensible i veraç sobre les limitacions essencials de l'oferta. 

En particular, s'informarà sobre les següents:

1. Limitacions espacials: en cas que l'àmbit espacial en què s'oferix la promoció no coincidisca amb aquell en què s'ha realitzat la seua difusió publicitària, l'anunciant haurà d'especificar, de manera clara, la zona o punts de venda per als quals s'organitza la venda promocional o el territori o establiments que en queden exclosos. 2. Limitacions temporals: l'anunciant haurà d'informar sobre la duració de l'oferta promocional, indicant, de manera intel·ligible, visible i llegible, la seua data de començament i de finalització.

3. Limitacions qualitatives: en cas d'ofertes promocionals de productes les característiques dels quals no es corresponen amb les habituals, haurà d'informar-se sobre la mencionada circumstància, en especial en el supòsit de vendes de saldos.»Article 92

Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com seguix:

«Primera. Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana.

El Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article 31 de la presenta llei, es tramitarà d'acord amb el que disposa la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, i correspondrà la seua elaboració a la conselleria competent en matèria de comerç amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, i de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació a través del seu consell, havent d'iniciar-se el seu període d'exposició pública durant el primer trimestre de 2015 i havent de ser aprovat provisionalment per la conselleria competent en matèria de comerç en el termini màxim d'un any, a comptar del moment que finalitze el període d'exposició pública. »

CAPÍTOL X

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/2006, DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ FINANCERA I ADMINISTRATIVA I D'ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITATArticle 93

Es modifica l'article 48 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa i d'organització de la Generalitat, que queda redactat com seguix:

«U. Creació del Fons de Compensació.

1. Es crea el Fons de Compensació dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), destinat a aquells municipis, mancomunitats de municipis i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques que s'hi indiquen, que es nodrirà dels ingressos de les empreses titulars de les instal·lacions eòliques com a contribució a les estratègies d'actuació del pla.

2. La gestió ordinària del mencionat fons serà realitzada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de conformitat amb les directrius establides en la corresponent orde de la conselleria competent en matèria d'energia, a través de la qual es regularan les normes d'aplicació del Fons de Compensació.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial procedirà a la percepció de les quantitats corresponents en concepte de gastos de gestió i certificació de projectes.

3. Per Resolució del president de l'IVACE, es faran públiques les convocatòries anuals del Fons de Compensació dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Dos. Ingressos.

1. Anualment, les empreses titulars de les instal·lacions eòliques de cada zona realitzaran l'ingrés corresponent a la potència total instal·lada en la zona el 31 de desembre de l'any anterior.

2. El mencionat ingrés, que tindrà lloc fins al desmantellament dels parcs eòlics, es calcularà a raó de 2,5 €/kW i any, quantitat que s'actualitzarà d'acord amb l'última variació anual del preu mitjà aritmètic del mercat diari publicat per l'operador del mercat elèctric i corresponent a l'any natural anterior. La quantitat a ingressar serà notificada per l'IVACE a les diferents empreses titulars de les instal·lacions eòliques amb la deguda antelació.

3. Les empreses titulars de les instal·lacions eòliques podran anticipar les aportacions capitalitzant a 10 anys fins a un 37 % de les quantitats anuals a ingressar durant estos, quedant exemptes de l'ingrés de la fracció capitalitzada durant el període restant fins al desmantellament efectiu dels parcs eòlics.

En tot cas, les quantitats capitalitzades seran objecte d'actualització d'acord amb l'última variació anual del preu mitjà aritmètic del mercat diari publicat per l'operador del mercat elèctric i corresponent a l'any natural anterior a l'inici de l'esmentada capitalització, considerant la mencionada variació constant, aplicable durant el període capitalitzat.Tres. Distribució del Fons.

L'ingrés realitzat per les empreses titulars de les instal·lacions eòliques d'una determinada zona anirà destinat a aquells municipis, mancomunitats de municipis i consorcis de la Comunitat Valenciana inclosos en l'àmbit d'afecció de la mencionada zona, per a la realització de les actuacions que es relacionen en el següent apartat.

Les quantitats que es troben en el compte i no compromeses durant un exercici passaran a engrossir l'import del Fons per a l'exercici següent.

En concepte de gestió i certificació de projectes, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial percebrà, en el moment d'ordenar el pagament de les quantitats assignades, el 10 % de les mencionades quantitats.

Quatre. Actuacions susceptibles de suport.

1. El Fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels següents tipus i característiques:

– Projectes de millora d'infraestructures rurals i de servicis.

– Projectes d'impuls de les energies renovables.

– Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques.

2. Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

– Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions destinats en exclusiva a l'execució material del projecte, IVA inclòs.

– Costos de projecte i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

– Costos de mà d'obra pròpia, sempre que es trobe vinculada exclusivament al projecte presentat.

– Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què es trobe degudament justificat, els costos de mà d'obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat, en aquelles condicions, percentatges màxims, i pels sol·licitants que establisca l'orde de desplegament de la conselleria competent en matèria d'energia.3. La quantitat assignada a cada projecte es determinarà en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, no podent superar el 100 % del mencionat pressupost».

CAPÍTOL XI

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1998, DE 21 DE MAIG, DE LA GENERALITAT, DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 94

S'afig un article 7 bis en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«Article 7 bis. Principi d'unitat d'explotació.

1. Els establiments d'allotjament turístic a què es referix l'article anterior hauran d'estar gestionats sota el principi d'unitat d'explotació, corresponent la seua administració a una única persona titular, sobre la qual recaurà la responsabilitat administrativa derivada del seu funcionament.

2. El principi de la unitat d'explotació suposa que totes les unitats d'allotjament que integren l'edificació o part independent i homogènia d'esta, ocupada per l'establiment, hauran d'estar afectades a la prestació del servici d'allotjament turístic i que la gestió del conjunt serà exercida per una única empresa titular.»Article 95

Es modifica l'article 8 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 8. Modalitats de l'activitat d'allotjament.

U) Per a iniciar l'activitat d'allotjament, bastarà presentar davant de l'administració turística competent comunicació prèvia o declaració responsable d'inici d'activitat, degudament omplida, d'acord amb el model oficial. Rebuda esta, l'òrgan competent la inscriurà en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, classificant a l'establiment en alguna de les modalitats següents:

1. Establiments hotelers.

2. Blocs, conjunts i vivendes turístiques, denominats apartaments turístics.

3. Campaments de turisme.

4. Àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes.

5. Allotjament turístic rural.

6. Qualssevol altres que reglamentàriament es determinen.»Article 96

S'afig un article 8 bis en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«Article 8 bis. Establiments hotelers en règim de condomini.

1. Els establiments hotelers a què fa referència l'article anterior, en els grups, modalitats i categories que reglamentàriament es determinen, podran constituir-se en règim de propietat horitzontal o figures afins, estant sotmesos al principi d'unitat d'explotació i d'ús turístic exclusiu.2. Els establiments hotelers que es constituïsquen en règim de condomini hauran de:

a) Fer constar en el Registre de la Propietat, per mitjà de nota marginal, l'afecció a l'ús turístic exclusiu de cada una de les unitats d'allotjament constituïdes en règim de propietat horitzontal o figures afins i la cessió d'ús permanent a l'empresa explotadora, subscrivint el corresponent contracte per un període mínim de deu anys.

b) Cada un dels adquirents haurà de comprometre's que l'immoble en el seu conjunt, incloent-hi les zones comunes i totes les unitats d'allotjament, siga gestionat per una única empresa explotadora, que haurà d'acreditar la seua habilitació per a l'explotació de tot l'establiment en el seu conjunt.

3. Els adquirents no podran en cap cas donar un ús residencial a les unitats d'allotjament de la seua propietat, entenent-se per ús residencial als efectes d'esta llei el reconeixement en el contracte de cessió a l'empresa explotadora d'una reserva d'ús o d'un ús avantatjós a favor del cessionari per un període superior a quatre mesos a l'any.

4. Els adquirents hauran de ser informats per escrit, amb caràcter previ a la compra de les unitats d'allotjament, de l'afecció de l'immoble a l'ús turístic i de les altres condicions que s'establixen en este article.»

Article 97

S'afig un article 18 bis en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme, de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«Article 18 bis. Publicitat del número d'inscripció

El número d'inscripció en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques assignat a cada vivenda turística haurà de constar en tot tipus de publicitat que els anuncie.»

Article 98

S'afig un nou apartat 5 a l'article 52 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana, amb el text següent:«Article 52. Infraccions molt greus

Es consideren infraccions administratives de caràcter molt greu: […]

5. L'incompliment de les obligacions de publicitat i comunicació en la comercialització d'apartaments o vivendes turístiques, sent responsables solidaris de la inclusió i la veracitat de les dades inclosos en els seus mitjans els titulars dels canals de publicitat o comercialització.»CAPÍTOL XII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2004, DE 28 DE MAIG, DE LA GENERALITAT, DE CREACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL, DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 99

Es modifica l'article 12 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 12. El Consell General: naturalesa i composició

El Consell General serà l'òrgan col·legiat de participació tripartit i paritari de l'administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana.

La seua composició serà la següent:

– El president: la titularitat del qual recaurà en el president de l'Institut.

– Vocals

a) Per l'administració de la Generalitat: set representants, amb rang almenys de director general, competents en matèria de treball, sanitat, indústria, educació, administracions públiques, agricultura i obres públiques.

b) Pels agents econòmics de la Comunitat Valenciana: huit vocals designats a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.

c) Pels agents socials de la Comunitat Valenciana: huit vocals designats a proposta de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.

– Secretari: exercirà les funcions de secretari del Consell General amb veu i sense vot, el director de l'Institut o persona en qui delegue.Podrà assistir a les sessions del Consell General, amb veu i sense dret de vot, el director territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana.

Els vocals que representen l'Administració de la Generalitat seran designats per acord del Consell, a proposta dels respectius titulars de les conselleries amb representació en el Consell General, així com el seu cessament i substitució.

Els vocals que representen les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana seran designats, així mateix, per acord del Consell, a proposta de les respectives organitzacions empresarials i sindicals, així com el seu cessament i substitució».Article 100

Es modifica l'article 14 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 14. La Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat, tripartit i paritari integrat en el Consell General i amb les funcions següents:

a) Informar sobre els programes d'actuació en matèria de seguretat i salut en el treball, l'execució tècnica dels quals correspon a l'INVASSAT.

b) Conéixer de la subscripció, desplegament i execució de convenis i acords de col·laboració i cooperació entre l'Institut i altres administracions públiques, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i la salut en el treball, i la proposta d'aquells altres que la Comissió Permanent estime d'interés.

c) Control i seguiment dels programes d'actuació en matèria de formació en seguretat i salut en el treball i formular propostes a este efecte.d) Qualsevol altra funció delegada pel Consell General per al millor compliment dels seus fins

La Comissió Permanent estarà composta per:

a) El director general competent en matèria de treball, que la presidirà.

b) Dos representants de l'Administració de la Generalitat, d'entre els vocals que aquella té en el Consell General.

c) El director de l'Institut, o persona en qui delegue, que actuarà com a secretari de la Comissió Permanent amb veu i vot.

d) Quatre representants d'entre els vocals pertanyents a les organitzacions empresarials més representatives presents en el Consell General.

e) Quatre representants d'entre els vocals pertanyents a les organitzacions sindicals més representatives presents en el Consell General.Els vocals de l'Administració de la Generalitat seran designats pel president del Consell General.

Els vocals pertanyents a les organitzacions empresarials i sindicals seran designats pel president del Consell General a proposta dels òrgans de govern d'aquelles».

CAPÍTOL XIII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/2010, DE 9 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANAArticle 101

Es modifica l'apartat 3 de l'article 63, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 63. Jubilació

3. La jubilació forçosa es declararà d'ofici al complir l'edat legalment establida. No obstant això, es podrà sol·licitar la prolongació de la permanència en el servici actiu, com a màxim, fins que es complisca els setanta anys d'edat.

La sol·licitud de prolongació de la permanència en el servici actiu es dirigirà a l'òrgan competent en matèria de funció pública amb una antelació mínima de dos mesos i màxima de quatre mesos a la data en què corresponga la jubilació forçosa per edat.Article 102

Es modifica l'article 92, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 92 Règim d'incompatibilitats

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'esta llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o per mitjà de substitució, de qualsevol càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o alié, retribuïts o merament honorífics, si impedix o menyscaba l'exacte compliment dels seus deures, compromet la seua imparcialitat o independència o perjudica els interessos generals.2. L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació bàsica estatal en esta matèria i a la normativa autonòmica de desenrotllament.

3. La competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon:

a) Al conseller o consellera que tinga la competència en matèria de sanitat, respecte del personal la gestió del qual corresponga a la mencionada conselleria i desenrotlle la seua activitat principal adscrit a eixe departament, organismes o entitats dependents.

b) Al conseller o consellera que tinga la competència en matèria d'educació, respecte del personal docent que desenrotlle la seua activitat principal adscrit al mencionat departament, organismes o entitats dependents. En l'àmbit universitari esta competència és exercida pel rector o rectora de la universitat.

c) Al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, respecte de la resta de personal que desenrotlla la seua activitat principal en l'Administració de la Generalitat, els seus organismes, ens, corporacions de dret públic i empreses que en depenguen. Si l'activitat principal es desenrotlla en les universitats de la Comunitat Valenciana, organismes o entitats dependents d'esta, esta competència serà exercida pel rector o rectora corresponent.

d) Al Consell, l'adopció de l'acord exprés en cada cas per a autoritzar la compatibilitat d'activitats publiques quan se superen els límits de remuneració previstos en l'article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, basant-se en raons d'especial interés per al servici.Així mateix, el Consell podrà excepcionalment, per a supòsits concrets i mitjançant un acord, autoritzar la pertinença a més de dos consells d'administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades.

4. En l'àmbit de les entitats locals la competència per a les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació.Article 103

Es modifica l'apartat 2 de l'article 95 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

2. Amb este fi, per al compliment dels seus objectius, correspondrà a l'IVAP:

a) Organitzar, coordinar i homologar les activitats incloses en els plans de formació del personal empleat públic.

b) Coordinar i, si és el cas, homologar les accions formatives impartides per altres òrgans o centres de la Generalitat amb competències en la matèria, així com d'altres administracions públiques.

c) Planificar, organitzar i executar els cursos derivats dels processos de selecció i promoció del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.

d) Participar en la formació i perfeccionament del personal al servici d'altres administracions públiques, en els termes que s'establisquen en els acords de cooperació interadministrativa que puguen subscriure's.e) Realitzar estudis i investigacions relacionats amb l'administració i la gestió pública, així com amb la formació i perfeccionament del personal al seu servici.

f) Gestionar les ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació promogudes per les entitats locals de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les federacions o associacions d'entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP).Article 104

Es modifica l'apartat 2 de l'article 100 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

2. En els termes que es disposen reglamentàriament, es podran valorar, entre altres, els mèrits següents:

a) Antiguitat

b) Nivell competencial reconegut

c) Coneixement del valencià

d) Coneixement d'altres idiomes comunitaris

e) Possessió de més d'una titulació oficial d'igual o superior nivell acadèmic que l'exigida per a l'accés.

f) Resultat de l'avaluació de l'exercici en destinacions anteriors

g) Formació

h) Activitats científiques, docents, d'investigació i publicacions.Article 105

Es modifiquen els apartats 1 i 4 article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queden redactats com seguix:

«1. El o la titular de la subsecretaria o de l'òrgan que tinga la direcció superior de personal en les entitats autònomes i resta d'ens de dret públic, en casos excepcionals i per necessitats d'adequada prestació del servici públic, podran, dins de l'àmbit organitzatiu de la seua competència, adscriure temporalment el personal funcionarial a òrgans o unitats administratives distintes, en les quals, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball, existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues competències o funcions no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent d'aquella.

Les mesures previstes en el paràgraf anterior podran adoptar-se, en les mateixes condicions, mitjançant un acord subscrit entre els titulars de les subsecretaries de les conselleries i els òrgans que tinguen la direcció superior de les respectives entitats autònomes adscrites a les mencionades conselleries.»

«4. La resolució d'adscripció temporal haurà de ser motivada d'acord amb criteris objectius, tant en relació amb la necessitat d'esta, com amb el personal que resulte afectat, una vegada oït l'òrgan de representació unitària corresponent. Així mateix, serà comunicada a les organitzacions sindicals representatives en l'àmbit de la Mesa Sectorial de la Funció Pública o de la CIVE.»

En tot cas, amb caràcter previ a adscriure temporalment personal funcionari de carrera amb caràcter forçós, haurà d'acreditar-se que, després de la mobilitat de tot el personal funcionari interí existent o personal funcionari de carrera voluntari, no és possible garantir l'adequada prestació del servici públic.

En este sentit, les condicions i el barem d'aplicació per a la selecció del personal afectat seran objecte de desplegament posterior.»Article 106

Es modifica l'apartat 3 de l'article 124, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 124. Servicis especials

3. La situació de servicis especials donarà dret a la reserva del mateix lloc de treball si este haguera sigut obtingut per mitjà de concurs. Quan el lloc de treball exercit amb anterioritat haja sigut obtingut per lliure designació, este dret s'entendrà referit a un lloc de treball del seu cos, agrupació professional o la seua corresponent escala, en la mateixa localitat i amb les retribucions corresponents al seu nivell competencial reconegut.

El reingrés al servici actiu del personal declarat en esta situació administrativa i que no tinga dret a la reserva del mateix lloc de treball tindrà les mateixes garanties retributives que les establides en l'article 103.4 d'esta llei, per als supòsits de cessament del personal funcionari de carrera.Article 107

Es modifica l'apartat 4 de l'article 130 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

4. El temps de permanència en esta situació serà computable als efectes d'antiguitat, promoció professional i drets en el règim de seguretat social que els siga aplicable.

Quan el subjecte causant de l'excedència prevista en el present article siga el cònjuge o parella de fet legalment constituïda, el temps de permanència en esta situació no serà computable als efectes de drets en el règim de seguretat social que els siga aplicable, en la mesura que la legislació estatal aplicable no ho permeta.Article 108

Es modifica l'apartat 1 de l'article 153 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

Article 153. Meses de negociació

1. La determinació de les condicions de treball del personal empleat públic es portarà a terme a través de les següents meses de negociació:a) Mesa General de Negociació I, en la qual es negocien les condicions de treball comú al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat, així com el dels sectors docent, sanitari i de justícia al servici de la Generalitat.

b) Mesa General de Negociació II, en la qual es negocien les condicions de treball comú al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, així com el dels sectors docent, sanitari i de justícia al servici de la Generalitat.

En ambdós meses de negociació s'entendrà comprés el personal estatutari.Article 109

Es modifica la Disposició addicional setze de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

Disposició addicional setze. Supòsits especials de mobilitat entre escales d'un mateix cos o agrupació professional funcionarial.El personal funcionari podrà accedir a altres escales del seu mateix cos per mitjà dels sistemes de provisió de llocs de treball previstos en la present llei, sempre que la titulació que li va servir d'accés a l'escala a què pertany figure com a requisit d'accés d'aquella. Així mateix, la mencionada previsió també serà aplicable entre escales de la mateixa agrupació professional funcionarial. L'exercici provisional de llocs de treball d'altres escales per este procediment no implicarà en cap cas la integració del persona funcionari en aquelles.Article 110

S'afig una disposició addicional, la vint-i-quatre, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb la redacció següent:

Disposició addicional vint-i-quatre. Grau exigible en l'accés a determinats cossos del subgrup A1 i A2 del sector d'administració especial.Només als efectes d'accés a l'ocupació pública, en aquells cossos del subgrup A1 i A2 inclosos en l'annex I de la Ley 10/2010, en què s'exigisca com a requisit grau o grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, com titulació alternativa a llicenciatures, enginyeries, diplomatures o enginyeries tècniques específiques, les titulacions universitàries de grau s'hauran de correspondre amb les àrees professionals o funcionals de les llicenciatures, enginyeries, diplomatures o enginyeries tècniques específiques previstes per al mateix cos.

Article 111

S'afig una disposició transitòria, la tretze, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb la redacció següent:

Disposició transitòria tretze. Extensió de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, al personal al servici de la Generalitat.

Fins que no s'aprove la normativa autonòmica de desenrotllament de la legislació bàsica estatal en matèria d'incompatibilitats, s'estén l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, al personal al servici de la Generalitat.Article 112

S'afig una disposició transitòria, la catorze, a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat com seguix:

Disposició transitòria catorze. Borses de treball derivades de determinats processos selectius.

En cas de procediments selectius iniciats amb anterioritat a la classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat prevista en la disposició addicional tercera d'esta llei, podran constituir-se borses de treball temporal amb els requisits de titulació exigits en els esmentats processos.Article 113

Es modifica l'annex I, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, suprimint-se d'este els següents cossos o escales.

Administració especial

Cos: superior tècnic de facultatius de l'Administració de la Generalitat.

A1-34

Requisits: llicenciatura en Medicina, Biologia, Farmàcia o Químiques, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al llocs.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: dirigir, programes, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'analítica forense.Article 114

Es modifica l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, modificant-se o incorporant-s'hi els següents cossos o escales.Administració especial

Cos: superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat

A1-25

Requisit: títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent i tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari i tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals.Administració especial

Cos: superior tècnic d'estadística de l'administració de la Generalitat

A1-29

Requisits: llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, llicenciatura en Matemàtiques, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la ciència i la tècnica estadístiques.Administració especial

Cos: superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat

A2-16

Requisits: diplomatura universitària, Infermeria, Educació Social, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Fisioteràpia.

Títol universitari del grau que, d'acord amb els plans d'estudis vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A2Administració especial

Cos: superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat

A2-21

Requisit: títol universitari d'Enginyeria Tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent i tècnic superior de Prevenció Riscos Laborals, o bé títol universitari oficial de grau i tècnic superior de Prevenció Riscos Laborals.

Administració especial

Cos: superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat.

A2-31

Requisits: enginyeria tècnica agrícola, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, es corresponga amb les àrees professionals i funcionals de la química, biologia, ciència i tecnologia dels aliments, veterinària, farmàcia, biotecnologia i bioquímica i habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A2

Funcions: activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats relatives a l'àmbit de la seguretat agroalimentària i control analític agroalimentari.Administració especial

Cos: Superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat

A1-27

Requisits:

Llicenciatura en Medicina.

Llicenciatura en Farmàcia.

Llicenciatura en Biologia.

Llicenciatura en Veterinària.

Llicenciatura en Químiques.

Llicenciatura en Ciències Ambientals.

Llicenciatura en Física.

Llicenciatura en Ciències del Mar.

Llicenciatura en Geografia.

Enginyeria Forestal.

Enginyeria Industrial.

Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Enginyeria Geologia.

Enginyeria Agrònoma.

Enginyeria Química.

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional detallades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1.Article 115

En l'annex III de «Cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales gestionats per la Conselleria de Sanitat i organismes o entitats dependents, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, es modifiquen els següents cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales:1. Administració especial, cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, A2-S03, escala A2-S03– 01, vigilància, prevenció i promoció en salut pública, la denominació de l'escala:«A2-S03– 01, Infermers/es de salut pública».

2. Administració especial, cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala A2-S03-03, sanitat ambiental; les funcions són:

«Activitats de proposta, de gestió, execució, control, inspecció, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies relatives a l'àmbit de la sanitat ambiental.».

3. Administració especial, cos, especialistes en salut pública de l'Administració de la Generalitat, C1– S02; les funcions són:

«Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documents, elaboració de dades inventariades i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats necessàries per a garantir la salut de la població especialment en l'àmbit de la seguretat alimentària, sanitat ambiental i laboratori de salut pública».

4. Administració especial, cos, infermer subinspector de servicis sanitaris, A2-S04; denominació del cos:

Cos A2-S04, «Infermer inspector de servicis sanitaris».Article 116

Es modifica la lletra c de l'apartat 2 de l'article 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat com seguix:

«L'execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, que no podran tindre una duració superior a tres anys excepte el que preveu el següent paràgraf.

El seu termini màxim, dins del límit de tres anys, haurà de fer-se constar expressament en el nomenament i respondrà a necessitats no permanents de l'administració. Finalitzat el termini inicial, el nomenament podrà ser prorrogat anualment sempre que el programa estiga vigent en eixe moment, amb dotació pressupostària per a això i s'acredite de forma expressa la necessitat de la pròrroga. En cap cas, la suma del termini màxim que s'haguera fet constar en el nomenament i el de les seues pròrrogues podrà excedir quatre anys.»Article 117

S'introduïx un nou apartat 11 a l'article 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

«11. El personal interí la designació del qual siga conseqüència de l'execució de programes de caràcter temporal o de l'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos, podrà prestar els servicis que se li encomanen en la unitat administrativa en què es produïsca el seu nomenament o en altres unitats administratives en què exercisca funcions anàlogues, sempre que, respectivament, les dites unitats participen en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat programa de caràcter temporal, amb el límit de duració assenyalat en este article, o estiguen afectades per la mencionada acumulació de tasques.»Article 118

S'afig un nou apartat 4, a l'article 113 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

«El personal funcionari de carrera d'una administració pública, que obtinguen destinació en una altra diferent de través dels procediments de mobilitat quedaran respecte de la seua administració d'origen en la situació administrativa de servici en altres administracions públiques. En els supòsits de remoció o supressió del lloc de treball obtingut per concurs, romandran en l'administració de destinació, que haurà d'assignar-los un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració.

En el supòsit de cessament del lloc obtingut per lliure designació, l'administració de destinació, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà al del cessament, podrà acordar l'adscripció de la o el funcionari a un altre lloc de la mateixa o li comunicarà que no farà efectiva la dita adscripció. En tot cas, durant este període s'entendrà que continua a tots els efectes en servici actiu en la dita administració.Transcorregut el termini citat sense que s'haguera acordat la seua adscripció a un altre lloc, o rebuda la comunicació que la mateixa no va a fer-se efectiva, el personal funcionari haurà de sol·licitar en el termini màxim d'un mes el reingrés al servici actiu en la seua administració d'origen, la qual haurà d'assignar-li un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració, amb efectes econòmics i administratius des de la data en què s'haguera sol·licitat el reingrés.

De no sol·licitar-se el reingrés al servici actiu en el termini indicat serà declarat d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular, amb efectes des de l'endemà que hagueren cessat en el servici actiu en l'administració de destinació.»Article 119

S'afig una nova disposició transitòria trentena a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria trentena. Règim aplicable al cessament del personal funcionari de carrera que hagen obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

El que preveu l'apartat 4 de l'article 113 d'esta llei, quant a l'obligació de l'administració d'origen d'assignar un lloc de treball al personal funcionari de carrera pertanyent a la mateixa que haja sigut cessat en un lloc de treball en una altra administració pública obtingut pel procediment de lliure designació, serà aplicable als que obtinguen un lloc de treball pel dit procediment en una altra administració pública a partir de l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.En este sentit, el personal funcionari de carrera que havent obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública abans de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 15/2014, foren cessats en el dit lloc o el mateix fóra objecte de supressió, romandran en l'administració de destinació, que haurà d'assignar-los un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració.»Article 120

S'afig una nova disposició final a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

«Disposició final quarta del Text refós de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana

S'autoritza al Consell per a elaborar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'esta Llei, un text refós de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Esta delegació legislativa se circumscriu a la mera formulació d'un text únic en què s'incorporaran els preceptes que s'han modificat i els que romanen vigents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i no inclou autorització per a regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals a refondre.»CAPÍTOL XIV

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1988, DE 3 DE JUNY, DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 121

Es modifica l'apartat 1.b de l'article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«b) Les entitats mercantils constituïdes a este efecte amb la forma de societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, societats laborals i cooperatives de treball CV, que tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen un capital totalment desembossat, en la quantia i forma que es fixe reglamentàriament, l'objecte social de les quals siga l'explotació de sales de bingo.»Article 122

Es modifica l'article 21 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. No podran participar en jocs i apostes:

a) Els menors d'edat o els que, per decisió judicial, hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o culpables en procediment concursal.

b) Els que voluntàriament sol·liciten la seua exclusió.

c) Els directius, accionistes i partícips en les seues pròpies empreses de joc i apostes.

d) Els esportistes, entrenadors o altres participants en l'esdeveniment o activitat esportiva sobre la qual es realitza l'aposta.

e) Els directius de les entitats esportives participants o organitzadores respecte de l'esdeveniment o activitat esportiva sobre la qual es realitza l'aposta.

2. Els organitzadors de jocs, a més de a les persones previstes en el número anterior, hauran d'impedir l'entrada als locals o sales de jocs als que pretenguen entrar-hi portant armes o objecte que puguen utilitzar-se com a tals així com a qualsevol persona que presente símptomes d'embriaguesa, intoxicació per drogues o altres substàncies anàlogues o alienació mental. Igualment hauran de ser expulsats dels locals o sales de joc els que alteren de totes maneres l'orde públic.3. Els menors podran tindre accés als salons recreatius i a la zona A dels salons de joc.

4. Els titulars dels establiments de joc, amb l'autorització prèvia i en la forma que reglamentàriament s'establisca, podran imposar altres condicions d'admissió o prohibicions d'accés a les sales de joc i apostes.5. Els usuaris o participants en els jocs tenen les obligacions següents:

a) Identificar-se davant de les empreses de gestió i explotació de jocs i apostes.

b) Complir les normes i regles dels jocs i apostes en què participen.c) No alterar el normal desenrotllament dels jocs.

d) Respectar el dret d'admissió de locals i sales de joc i apostes.6. En els establiments autoritzats per a la pràctica dels jocs existirà un llibre de reclamacions a disposició dels jugadors així com dels agents de l'autoritat i dels funcionaris públics que s'habiliten per a la labor inspectora.»Article 123

Es modifica l'apartata i e de l'article 23 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i s'hi afig un nou apartat ñ, que queden redactats com seguix:

«a) L'organització i explotació de jocs o apostes sense posseir la corresponent autorització administrativa, així com la celebració o pràctica d'estos fora dels locals o recintes permesos o en condicions diferents de les autoritzades, o la utilització de mitjans, modes o formes no permesos o prohibits en els reglaments específics dels diferents jocs.».«e) La manipulació dels jocs en perjuí dels participants o de la Hisenda Pública».

«ñ) L'incompliment o violació de les mesures cautelars adoptades per l'Administració».Article 124

Es modifica l'article 24 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, incorporant estos dos apartats:

«l) La pertorbació de l'orde en els establiments de joc en la mesura que afecte el normal exercici de l'activitat així com la conducta insultant o agressiva amb el personal de l'establiment.

m) Utilitzar, per part de jugadors i apostadors, fitxes, cartons, bitllets o altres elements de joc que siguen falsos, així com manipular màquines u elements de joc.»Article 125

Es modifica l'article 27 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Sancions pecuniàries

1. Les infraccions administratives qualificades com a lleus seran sancionades amb una multa de fins a sis mil euros; les qualificades com a greus, de fins a vint-i-cinc mil euros, i les qualificades com molt greus, de fins a sis-cents mil euros.

2. Correspondrà al Consell la imposició de sancions per infraccions molt greus la quantia de les quals es trobe compresa entre tres-cents mil euros amb un cèntim i sis-cents mil euros.

3. Correspondrà al titular de la conselleria competent en matèria de joc la imposició de sancions per infraccions molt greus la quantia de les quals es trobe compresa entre noranta mil euros i un cèntim fins a tres-cents mil euros.

4. Correspondrà al titular de la direcció general competent en matèria de joc la imposició de sancions per infraccions molt greus la quantia de les quals no excedisca noranta mil euros i per a la imposició de la resta de sancions, per infraccions greus i lleus.

5. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en el cas, així com la transcendència econòmica i social de l'acció.

La reiteració i reincidència seran circumstàncies agreujants sempre que no s'hagen tingut en compte com a element de tipicitat de la infracció.

El reconeixement de la responsabilitat per part del presumpte infractor serà circumstància atenuant per a la imposició de la sanció.

6. A més de la sanció pecuniària, la comissió d'una infracció comportarà, si és el cas, l'entrega a l'Administració i als perjudicats que hagen sigut identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts pels tributs i quantitats defraudades, respectivament.

7. Anualment en les lleis de pressupostos podran ser revisades les quanties de les multes per a adequar-les a la realitat econòmica».Article 126

S'afig un nou apartat 5 a l'article 28 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«5. En les infraccions comeses pels jugadors o visitants en atenció a les circumstàncies que concórreguen i la transcendència de la infracció, podran imposar-se com a sanció accessòria la prohibició d'entrada en els establiments de joc, per un màxim de dos anys».

CAPÍTOL XV

REESTRUCTURACIÓ I RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR

PÚBLIC DE LA GENERALITATArticle 127

Es modifica l'article 107 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat com seguix:«Article 107. Modificacions normatives en l'àmbit del sector públic empresarial i fundacional.

En la tramitació de qualsevol modificació que afecte les lleis de creació, estatuts i reglaments d'organització i funcionament de les entitats definides en l'article 2, apartats 2 i 3, del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, així com en els projectes normatius que afecten el sector públic empresarial i fundacional haurà de demanar-se, amb caràcter previ a la seua aprovació, informe preceptiu de la conselleria amb competència en matèria de sector públic, sobre la seua adequació als objectius de racionalització del mencionat sector i absència de duplicitats en el mateix.

La sol·licitud d'informe es realitzarà, en un cas, a través de la subsecretaria de la conselleria a què estiga adscrita o de la que depenga l'entitat, i, en l'altre, a través de la subsecretaria de la conselleria que tinga assignada la tramitació del projecte normatiu.»Article 128

Es modifica l'article 12 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, que queda redactat com seguix:

«1. A més del que puga estar previst en la normativa sectorial que afecta cada tipus d'ens, per a la celebració de contractes, de qualsevol naturalesa jurídica, l'import de la qual siga igual o superior a 5 milions d'euros, calculat d'acord amb el que disposa l'article 88 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, els ens necessitaran l'autorització del Consell. Este import podrà ser modificat en les successives lleis de pressuposts de la Generalitat.

2. Abans de trametre-la al Consell, estos contractes se subjectaran a informe preceptiu de les conselleries competents en matèria de sector públic i d'hisenda pública i hauran de sotmetre's a examen de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressuposts.

La sol·licitud dels informes es realitzarà a través de la subsecretaria de la conselleria a què estiga adscrita o de la qual depenga l'entitat, abans de trametre-la a la mencionada comissió delegada, i s'acompanyarà de la memòria a què es referix l'article 13.2 d'este decret llei.3. Els informes als quals es referix l'apartat anterior tractaran:

– El de la conselleria competent en matèria de sector públic, sobre l'adequació als objectius de racionalització del sector públic empresarial i fundacional

– El de la conselleria competent en matèria d'hisenda pública, sobre l'adequació a les disponibilitats pressupostàries i als límits dels escenaris pressupostaris plurianuals.

4. L'autorització del Consell a què es referix l'apartat primer haurà d'obtindre's abans de la iniciació de l'expedient de contractació.

5. El Consell podrà reclamar discrecionalment el coneixement i l'autorització de qualsevol altre contracte. Igualment, l'òrgan de contractació, a través de la conselleria a què estiga adscrit l'ens, podrà elevar un contracte no comprés en l'apartat primer d'este article a la consideració del Consell.

6. Quan el Consell autoritze la celebració del contracte n'haurà d'autoritzar igualment la modificació, quan siga causa de resolució, i la resolució mateixa, si escau.

7. Anualment en la llei de pressuposts de la Generalitat, es podrà fixar la quantia a partir de la qual serà necessària l'autorització per a subscriure contractes de les persones titulars de les conselleries a què els ens es troben adscrits. A falta d'esta previsió, la quantitat a partir de la qual serà necessària esta autorització serà la que, si escau, establisca la persona titular de la conselleria d'adscripció de l'ens, que no podrà ser inferior a un terç de la quantitat que haja de ser autoritzada pel Consell.8. El que disposa este article no s'aplica als contractes relatius al finançament i la gestió financera.»Article 129

S'inclouen dos nous apartats 5 i 6 en la disposició transitòria tercera, titulada «Execució de les operacions de reestructuració», de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, amb el següent tenor literal:

«5. Amb la finalitat de fer complir l'acord aconseguit entre la comissió dels representants dels treballadors de RTVV i el Consell de Liquidació d'RTVV, de data 23 de març de 2014, el personal laboral adscrit a l'arxiu de documentació de Radiotelevisió Valenciana, SAU, s'adscriurà a l'ens públic CulturArts Generalitat, sent este ens públic, a partir de la data d'incorporació efectiva del personal esmentat, el responsable de la gestió i custòdia de l'arxiu documental de RTVV i suportarà el cost que això comporte. La titularitat de l'arxiu documental de RTVV correspondrà, en principi, a la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, fins que no haja conclòs el procés de liquidació de l'esmentada societat.»«6. Amb la finalitat de fer complir l'acord aconseguit entre la Comissió dels representants dels treballadors de RTVV i el Consell de liquidació de RTVV, de data 23 de març de 2014, el personal laboral adscrit a la xarxa de difusió de Radiotelevisió Valenciana, SAU, s'adscriurà a l'ens públic Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (Eige), sent este ens públic, a partir de la data d'incorporació efectiva del referit personal, el responsable de la gestió i custòdia d'esta xarxa, i suportarà el cost que això comporte. La titularitat de la xarxa de difusió de RTVV correspondrà, en principi, a la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, fins que no haja conclòs el procés de liquidació de l'esmentada societat.»Article 130

Es modifica l'annex de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, en el sentit següent:

«En l'annex de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, en l'epígraf «Societats amb participació majoritària i directa de la Generalitat» s'inclou Radiotelevisió Valenciana, SAU, (RTVV, SAU) i, en l'epígraf «Entitats de dret públic de la Generalitat», s'inclou Ens Públic Radiotelevisió Valenciana.»Article 131

Es modifica la disposició addicional tercera, apartat tercer, de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat:

«3. El personal no temporal d'una societat mercantil o d'una fundació del sector públic de les que queden extingides per execució del Decret llei 7/2012 i d'esta norma s'incorporarà a les entitats de dret públic que assumixen l'exercici de les seues funcions amb la condició «a extingir» i sense que en cap cas este personal adquirisca la condició d'empleat públic. Únicament podrà adquirir la condició d'empleat públic mitjançant la superació de les proves selectives que, si escau, puga convocar l'administració pública a la qual s'incorpora, en els termes i d'acord amb els principis continguts en la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.En el procés d'integració del personal laboral hauran de respectar-se, en tot cas, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés exigits per la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.En tot cas, l'adopció de les mesures previstes en esta disposició no podrà suposar cap increment de la massa salarial en les entitats afectades. »Article 132

Se suprimix el punt 1 de la disposició addicional quinta de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic valencià.Article 133

Se suprimix el punt 2 de la disposició addicional quinta de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic valencià.

CAPÍTOL XVI

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2009, DE 14 D'ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA VALENCIÀ D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I DESENROTLLAMENT TECNOLÒGICArticle 134

S'afig una disposició addicional a Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. De les acadèmies en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

1. Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de les arts, les ciències o les lletres. Les acadèmies que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana i desenrotllen la seua activitat corporativa principal en el seu àmbit territorial es regiran pel que disposa la present llei i el reglament que la desplegue.

2. La creació o reconeixement de les acadèmies i l'aprovació dels seus estatuts es realitzarà per decret del Consell, a iniciativa pròpia o per mitjà de sol·licitud dels particulars, i gaudixen des d'eixe moment de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment dels seus fins.3. La creació o reconeixement i l'aprovació dels estatuts de les acadèmies exigirà informe previ de l'Agència Valenciana' d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

4. Les funcions administratives inherents a la institució i règim jurídic de funcionament de les acadèmies corresponen a la conselleria competent en matèria de política científica, a la qual s'adscriurà el Registre d'Acadèmies, amb el caràcter de registre administratiu públic, en el qual s'inscriuran els actes de constitució, modificació i extinció de les acadèmies, els seus estatuts i les modificacions que es produïsquen, i els òrgans de govern i direcció d'aquelles.

5. A partir de l'entrada en vigor d'esta llei, la denominació d'acadèmies només podrà ser utilitzada per aquelles que consten inscrites en el registre creat a este efecte. No es reconeixerà més d'una acadèmia en cada camp del saber ni amb la mateixa denominació.

6. S'inscriuran d'ofici en el Registre d'Acadèmies en els termes que a este efecte es determine reglamentàriament les acadèmies d'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana existents amb anterioritat a la entrada en vigor d'esta disposició.»

CAPÍTOL XVII

DISPOSICIONS RELATIVES AL PERSONAL

AL SERVICI D'INSTITUCIONS SANITÀRIESArticle 135. Creació, modificació i extinció de categories de personal estatutari en l'àmbit del Servici de Salut de la Comunitat Valenciana.En l'àmbit del Servici de Salut de la Comunitat Valenciana, la creació, modificació o extinció de categories de personal estatutari es realitzarà per mitjà de disposició reglamentària amb rang de decret del Consell. En tot cas, la creació de categories de personal estatutari exigirà una estreta relació entre les funcions que se li assignen i la prestació del servici públic de salut.Article 136. Jubilació del personal estatutari

1. En compliment de l'article 26.2, paràgraf primer de la Llei 55/2003, de l'Estatut Marc, la jubilació forçosa del personal estatutari de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat es declararà d'ofici quan la persona interessada complisca l'edat que, amb caràcter general, es preveu en l'article 161.1.a en relació amb la disposició transitòria vint del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, per a l'accés a la pensió de jubilació en la seua modalitat contributiva sense coeficient reductor per raó de l'edat, o aquella edat que prevegen les normes reguladores del mencionat règim en cada moment.2. No obstant això, l'òrgan competent per a declarar la jubilació podrà autoritzar la prolongació en el servici actiu, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, en els casos següents:

a) En aplicació de l'article 26.3 de la llei 55/2003, de l'Estatut Marc, quan siga necessari per a completar el període de cotització necessari per a causar dret a pensió de jubilació, que no podrà prolongar-se més enllà del dia en què es complete el mencionat període.

b) En aplicació de l'article 26.2, paràgraf segon, de la llei 55/2003, de l'Estatut Marc, quan estiga previst en un Pla d'Ordenació de Recursos Humans d'Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat per als supòsits d'impossibilitat de substitució amb les degudes garanties de manteniment dels nivells adequats de qualitat assistencial o de prestació del servici, o, excepcionalment, en el cas de personal amb una trajectòria especialment meritòria i reconegut prestigi que aporte un valor afegit a l'organització per la seua implicació en els objectius fixats i pel rendiment o els resultats obtinguts. Les resolucions d'autorització es concediran per períodes anuals prorrogables fins a l'edat de 70 anys. En conseqüència, en absència de Pla d'Ordenació de Recursos Humans on s'arrepleguen els supòsits descrits no es podrà autoritzar la prolongació en el servici actiu a l'empara del referit article 26.2, paràgraf segon de l'Estatut Marc.3. L'aplicació del que ací es disposa serà objecte de desplegament reglamentari, mitjançant un decret del Consell.Article 137. Període nocturn, personal nocturn i els seus efectes

1. Al personal que preste servicis en els centres del Servici de Salut de la Comunitat Valenciana li serà aplicable la següent ordenació del període nocturn i dels seus efectes, en compliment del que establix el capítol X de la Llei 55/2003, de l'Estatut Marc.

2. Reglamentàriament es delimitarà una franja nocturna en els termes fixats en l'article 46, apartats 1 i 2 f i g de la llei 55/2003, de l'Estatut Marc. La qualitat de personal nocturn així aconseguida pel temps de treball consumit en període nocturn s'establix per a determinar les mesures de protecció de la salut i la seguretat pertinents, d'acord amb la legislació sobre prevenció de riscos del treball. Quant a compensacions horàries, a este efecte del càlcul de la jornada ordinària efectiva anual a prestar s'aplicarà un coeficient de bonificació exclusivament al temps de treball prestat durant la franja nocturna en qualitat de jornada ordinària.Article 138. Supòsits d'exclusió de les llistes d'ocupació temporal de la borsa de treball d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

1. S'exclouran de les llistes d'ocupació temporal de la borsa de treball d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, aquells aspirants que incórreguen en algun dels supòsits següents:

a) Haver sigut sancionat, en virtut d'expedient disciplinari, per falta molt greu.

b) Mancar, en qualsevol moment, d'algun dels requisits generals o específics exigits per a formar part de les llistes d'ocupació temporal. Així mateix, la remoció de la plaça que s'està exercint, per falta de competència suposarà l'exclusió de la categoria.

c) Incórrer en qualsevol de les causes legalment previstes per les que el personal estatutari fix perd esta condició.

d) Consignar dades falses o inexactes en la instància de participació, o en la documentació aportada, sense perjuí de l'adopció de les mesures legals que corresponga.

e) Haver sigut suspés de funcions com a conseqüència d'expedient disciplinari o de sentència judicial ferma que comporte la inhabilitació o suspensió per a l'exercici d'ocupació o càrrec públic, comportarà l'exclusió de les llistes d'ocupació temporal pel temps especificat en estes. Mentres siguen resolts els mencionats procediments, es podrà acordar l'exclusió temporal dels/de les candidats/es de les llistes d'ocupació temporal.

2. Suposarà la suspensió en les llistes d'ocupació temporal, durant un període no superior a un any, d'aquells aspirants que incórreguen en algun dels supòsits següents:

a) Rebutja o no pren de possessió, sense causa justificada, de la tercera oferta de treball consecutiva;

b) Renuncia al tercer contracte consecutiu, una vegada s'ha pres possessió, sense causa justificada.

c) No haver superat el període de prova per a la categoria/especialitat.

3. L'extinció o suspensió prevista en els apartats anteriors exigirà un previ procediment contradictori que es tramitarà de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.CAPÍTOL XVIII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2011, D'1 D'ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE MOBILITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 139

Es modifica l'apartat 4.t de l'article 31 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, queda redactat com seguix:

«4. Els contractes de servici públic de transport podran adjudicar-se directament en els mateixos termes i condicions establits en la normativa bàsica estatal d'ordenació dels transports terrestres. Així mateix, podran adjudicar-se directament els contractes menors de prestació de servici públic de transport en què la contraprestació per les obligacions de servici públic no superen els 18.000 euros sempre que tinguen una duració inferior a un any i suposen una oferta inferior als 300.000 Vh/km.»Article 140

Es modifica el paràgraf 2 de l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que regula l'antiguitat màxima permesa als vehicles destinats a la prestació dels servicis de taxi, que queda redactat com seguix:«L'antiguitat màxima dels vehicles no podrà excedir deu anys. Excepcionalment es podran reconéixer com a aptes per a la prestació del servici de taxi, vehicles que excedisquen l'antiguitat assenyalada i que a més hagen superat favorablement i amb periodicitat semestral les inspeccions tècniques de vehicles. En cas que el vehicle supere els dotze anys, es requerirà a més un informe anual favorable exprés del Consell del Taxi».Article 141

Es modifica l'apartat 4 de l'article 54 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«4. En el cas que calga substituir el vehicle amb què es realitza la prestació del servei de taxi, el vehicle nou ha de tindre una antiguitat menor que la del vehicle que substitueix i, a més, ha de complir els requisits o les característiques exigides per a l'atorgament de l'autorització originària. En el cas de l'adscripció a una nova llicència, l'antiguitat no pot ser superior a 2 anys, comptats des de la seua primera matriculació».Article 142

S'afig un nou article 95 bis en la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«Article 95 bis. Responsabilitat administrativa.

1. Correspondrà la responsabilitat administrativa per la infracció tipificada en l'article 99 bis a:

a) Els conductors i els propietaris dels vehicles amb els quals es preste el transport, llevat que acrediten que no van intervindre en els fets que se'ls imputen.

b) Les persones titulars de qualsevol tipus de dret d'ús i gaudi sobre el vehicle amb què es preste el transport, llevat que acrediten que no van tindre cap tipus d'intervenció en els fets que se'ls imputen.c) Les persones que comercialitzen o oferisquen estos servicis de transports.

2. La responsabilitat administrativa dels fets que es referixen els apartats anteriors s'exigirà a les persones físiques o jurídiques, independentment de que estes o el personal de la seua empresa hagen dut a terme materialment les accions o les omissions de què la dita responsabilitat derive, sense perjuí que estes puguen deduir les accions que consideren procedents contra les persones a qui siguen materialment imputables les infraccions.»Article 143

S'afig un nou article 99 bis en la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«Article 99 bis. Infraccions al transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme.

Es consideraran infraccions molt greus:

a) Prestar el servici de transport públic discrecional de viatgers sense l'autorització preceptiva.

b) Intervindre com a mediador en la contractació del transport públic de viatgers sense el títol preceptiu.

c) Prestar el servici de transport públic discrecional de viatgers sense l'autorització corresponent, encara que es dispose de la d'intermediari turístic.

d) No subscriure els segurs que obligatòriament hagen de contractar-se de conformitat amb la normativa aplicable.»Article 144

Es modifica l'apartat 1 de l'article 103.d en la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«1. La quantia de les sancions establides en este Títol, que s'imposen, es graduarà d'acord amb els factors següents:

a) La repercussió social de la infracció i el perill per a la vida i salut de les persones, la seguretat de les coses i el medi ambient.

b) La importància del dany o deteriorament causat, si és el cas.

c) La intencionalitat en la comissió de la infracció.

d) El grau de participació del sancionat i el benefici per ell obtingut.e) La reincidència en la comissió, en el període dels dotze mesos anterior al fet infractor, d'una altra infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma en via administrativa.f) La circumstància d'haver procedit l'infractor, per iniciativa pròpia, a remeiar els efectes perniciosos de la infracció.»

Article 145

S'afig un nou article 103 bis en la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«Article 103 bis. Règim sancionador especial per les infraccions del transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme de les previstes en l'article 99 bis.

1. Definició.

És comercialitzador o intermediari de servicis de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme qui, en nom propi o per compte d'una tercera persona, per mitjà d'un preu o una retribució, oferix estos servicis de transport, per mitjà del contacte directe amb possibles usuaris, amb la finalitat de facilitar la contractació, independentment dels canals de comercialització que utilitze.

Es considera que s'oferixen els servicis regulats en este règim sancionador específic des del moment que es realitzen les actuacions prèvies de gestió, informació, oferta o organització de càrregues o servicis, necessàries per a dur a terme la contractació dels transports.2. Mesures cautelars.

a) Quan es detecten infraccions que consistisquen en la prestació d'un transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme sense disposar de la pertinent autorització, llicència o habilitació administrativa, independentment que les persones responsables tinguen la residència en territori espanyol o disposen de la documentació acreditativa de la identitat, s'immobilitzarà immediatament el vehicle.

En el cas que el vehicle siga d'una empresa d'arrendament de vehicles sense conductor i així conste en el seu permís de circulació o en la documentació que l'administració competent en matèria de tràfic i circulació viària considere equivalent, el vehicle no s'immobilitzarà, sinó que els servicis d'inspecció, els agents de vigilància del transport per carretera, o els policies locals, en l'àmbit de les pròpies competències, retindran el vehicle i, en un termini de vint-i-quatre hores, ho comunicaran a l'empresa arrendadora propietària del vehicle perquè procedisca a retirar-lo.

b) Els servicis d'inspecció, els agents de vigilància del transport per carretera o els policies locals en l'àmbit de les pròpies competències fixaran provisionalment la quantia de la multa.

c) L'import de la sanció haurà de ser lliurat en el moment de la denúncia en concepte de depòsit, en moneda de curs legal a Espanya. L'autoritat o l'agent denunciant haurà de lliurar al denunciat l'escrit de denúncia i el rebut de depòsit de la quantitat corresponent.d) La quantitat serà entregada a resultes de l'acord que en definitiva adopte l'autoritat competent, a la que es remetrà esta quantitat junt amb l'escrit de denúncia.

e) Si es deixara sense efecte la denúncia o es reduïra l'import de la multa, es posarà a disposició de la persona interessada o del seu representant la quantitat que en cada cas procedisca.

Si el denunciat no fa efectiu el depòsit de l'import de la multa en el moment de la denúncia, se li permetrà, d'acord amb el que disposa l'Ordre FOM/287/2009, de 9 de gener, i la normativa de desplegament, que assenyale una persona o entitat que constituïsca caució suficient per l'import del cinquanta per cent de la quantia de la sanció fixada provisionalment.

f) El vehicle s'immobilitzarà en un lloc que reunisca les condicions de seguretat suficients i que garantisca l'efectivitat de la mesura presa.g) A l'efecte, els membres de la inspecció del transport terrestre o els agents de les forces actuants que legalment tenen atribuïda la vigilància hauran de retindre la documentació del vehicle fins que s'haja fet efectiu l'import provisional de la sanció o es constituïsca un depòsit o una caució del cinquanta per cent del dit import.En tot cas, seran responsabilitat del denunciat la custòdia del vehicle i les seues pertinences i les despeses que la dita immobilització puga ocasionar, així com buscar els mitjans alternatius necessaris per a fer arribar els viatgers a la seua destinació. Si no ho fera, l'administració pot establir les dites mesures, i les despeses que generen correran per compte de la persona denunciada, sense que es puga alçar la immobilització del vehicle fins que les abone.

h) En cap cas podrà tornar-se la documentació del vehicle o deixar sense efecte la mesura cautelar d'immobilització del vehicle fins que no es faça efectiu l'import provisional de la sanció o es constituïsca un depòsit o una caució del cinquanta per cent del dit import.3. Depòsit del vehicle

a) Els vehicles depositats per haver sigut immobilitzats per alguna de les causes previstes en este règim sancionador específic, que no siguen retirats per les persones titulars de drets sobre els mateixos, podran ser objecte de les mesures previstes en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, modificada per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, i en el seu reglament de desplegament.

b) En el moment d'ordenar la immobilització i el depòsit del vehicle, l'administració haurà d'advertir la persona interessada d'esta possibilitat.

4. Actuacions inspectores

a) Sense perjuí de les dades que siguen obligatòries, en el butlletí de denúncia o en l'acta amb el resultat de l'actuació inspectora, s'adjuntarà un informe complementari amb la descripció de les circumstàncies de la comissió de la infracció i de les actuacions dutes a terme durant la inspecció.

b) Les actes alçades per la inspecció i els butlletins de denúncia formalitzats pels agents de l'autoritat han de reflectir amb claredat i precisió els antecedents i les circumstàncies dels fets o les activitats que constituïxen l'objecte de la mateixa, així com les disposicions que, si és procedent, es consideren infringides.

c) Les actes i els butlletins de denúncia alçats pels agents de l'autoritat donaran fe en via administrativa dels fets constatats, si no hi ha prova en contra. La persona titular de l'activitat o el seu representant legal, o en cas d'absència qui conduïsca el vehicle denunciat, podrà firmar estes actes i estos butlletins. La firma de qualsevol de les persones indicades no implicarà l'acceptació del contingut. La negativa a firmar l'acta o el butlletí de denúncia no suposarà en cap cas la paralització o l'arxiu de les possibles actuacions posteriors motivades pel contingut d'esta acta o este butlletí.

d) En tot cas, els informes complementaris hauran de motivar prou, si és procedent, la incoació del corresponent expedient sancionador.»CAPÍTOL XIX

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1993, DE 9 DE DESEMBRE, FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 146

Es modifica l'article 69 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 69

Correspon a la conselleria amb competències en matèria de medi ambient la potestat per a instruir els expedients i sancionar les accions o omissions contràries al que disposa la present llei, sense perjuí de les competències concretes d'altres administracions.»Article 147

Es modifica l'article 70 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 70

Quant a la regulació del règim sancionador en matèria forestal, serà aplicable la regulació establida en la normativa bàsica estatal.»

Article 148

Es modifica l'article 71 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 71

Les autoritats competents per a imposar multes i les quanties màximes d'estes seran les següents:a) El/la director/a territorial competent per raó de la matèria per infraccions lleus amb multes de 100 a 1.000 euros.

b) El/la director/a general competent per raó de la matèria per infraccions greus amb multes de 1.001 a 100.000 euros.

c) El/la conseller/a competent per raó de la matèria per infraccions molt greus amb multes de 100.001 a 1.000.000 d'euros.»Article 149

S'afig una disposició addicional quarta a la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta

El que disposa l'article 71, quant als òrgans competents per a la imposició de les sancions, podrà modificar-se mitjançant un decret del Consell».

CAPÍTOL XX

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/2004, DE 27 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE CAÇA DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 150

Es modifica l'apartat 5 de l'article 13, de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«5. Sense perjuí de les competències dels ajuntaments en el control d'animals domèstics abandonats o sense amo, la conselleria competent en matèria de caça podrà autoritzar els titulars dels espais cinegètics el control per mitjà de captura en viu, amb mètodes selectius que no provoquen dany, d'aquells animals domèstics assilvestrats que puguen causar danys o constituir-se en un perill per a les persones, els béns o les espècies silvestres. En cas de captura, es posaran a disposició de l'administració competent. Estes mateixes autoritzacions podran preveure el seu control per mitjà d'abatiment per arma de foc quan la seua captura en viu no permeta donar en temps i forma una solució satisfactòria en relació als perills potencials que generen els animals assilvestrats, bé per la dificultat de la seua captura en viu, bé per l'elevat nombre d'exemplars existents».

CAPÍTOL XXI

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/2008, DE 8 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, REGULADORA DELS PUNTS DE TROBADA FAMILIAR DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 151

Es modifica l'article 28 de la Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, Reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 28. Duració, pròrroga i finalització de la intervenció

1 El punt de trobada familiar es concep com un servici transitori, amb duració determinada tenint en compte l'interés del o de la menor.2. Amb caràcter general, la intervenció en el punt de trobada familiar tindrà una duració màxima de 12 mesos, prorrogables per períodes de sis mesos mitjançant una resolució motivada de l'òrgan judicial o administratiu que haja realitzat la derivació, en funció de la situació.3. Finalitzat cada període, tant el període inicial d'intervenció establit per l'òrgan que haja realitzat la derivació com cada una de les possibles pròrrogues, l'equip tècnic del punt de trobada familiar elaborarà un informe a fi que l'òrgan que haja realitzat la derivació resolga sobre l'oportunitat de continuar amb la intervenció.4. La pròrroga de la intervenció inclourà, si és el cas, les modificacions que s'hagen produït respecte a la situació dels menors i/o a la situació familiar.

5. La intervenció del punt de trobada familiar només podrà finalitzar per resolució judicial o resolució administrativa».CAPÍTOL XXII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1997, DE 25 DE JUNY, PER LA QUAL ES REGULA EL SISTEMA DE SERVICIS SOCIALS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 152

Es modifica l'apartat 2 de l'article 46 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«2. Igualment, es procedirà a inscriure cada centre, servici o programa, una vegada autoritzat el funcionament del centre, o presentada, si és el cas, la corresponent declaració responsable del servici o del programa».Article 153

Es modifica l'article 47 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«Article 47. De l'autorització

1. L'Administració de la Generalitat procedirà a autoritzar el funcionament dels centres de servicis socials sempre que reunisquen els requisits següents:

a) Que el centre o s'ubique o funcione en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

b) Que el titular sol·licitant d'autorització estiga inscrit en el registre corresponent.

c) Que en el funcionament del centre es garantisca la participació dels usuaris i les usuàries i la seua organització siga de caràcter democràtic.

d) Que en els centres que reben fons públics es constituïsquen òrgans col·legiats amb participació de la direcció del centre, del seu personal i dels propis usuaris i usuàries.

e) Que el centre compte amb els recursos humans i mitjans materials o organització adequats.

f) Que el centre publicite el seu sistema d'ingressos i els preus de cada un dels seus servicis, i pose a disposició dels usuaris i les usuàries el reglament de règim interior.

En els centres sostinguts amb fons públics haurà d'haver-hi un procediment objectiu i reglat per a formalitzar els ingressos i la contribució dels usuaris i les usuàries es realitzarà a través dels preus públics.g) Que el centre es coordine amb l'administració pública competent i se sotmeta als requeriments de la funció inspectora.

h) Que el centre complisca les condicions físiques, sanitàries i arquitectòniques adequades per al seu funcionament, en especial l'eliminació de barreres arquitectòniques.

2. Sense perjuí del que establix l'apartat anterior, el Consell podrà desplegar i complementar els requisits establits en l'apartat anterior.»

Article 154

S'afig un nou article 47 bis en la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 47 bis. De la declaració responsable

1. L'Administració de la Generalitat podrà exigir la presentació d'una declaració responsable, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, amb caràcter previ al funcionament d'un servici o d'un programa, en la qual el titular del servici o del programa declararà que el funcionament d'este complix els requisits exigits a este efecte per la normativa aplicable, i en tot cas, els següents:a) Que el servici o programa funcione en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

b) Que el titular sol·licitant del servici o programa estiga inscrit en el registre corresponent.

c) Que en el funcionament del servici o programa es garantisca la participació dels usuaris i les usuàries i la seua organització siga de caràcter democràtic.

d) Que el servici o programa compte amb els recursos humans i mitjans materials o organització adequats.

e) Que el servici o programa es coordine amb l'administració pública competent i se sotmeta als requeriments de la funció inspectora.2. S'entén per declaració responsable el document subscrit per la persona titular d'una activitat empresarial o professional en què declara, sota la seua responsabilitat, que complix els requisits establits en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència de l'activitat.

3. Sense perjuí del que establix l'apartat 1, l'Administració podrà requerir als interessats la presentació de la documentació que acredite el compliment dels requisits de funcionament del servici o del programa, d'acord amb el que es determine reglamentàriament. En este cas, la falta de presentació de la mencionada documentació en termini donarà lloc a la caducitat de la declaració responsable.

4. En tot cas, l'Administració es reserva la facultat de comprovar els requisits que exigisca la normativa en cada moment.»Article 155

Es modifica l'article 48 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 48. De l'autorització provisional

Es podrà concedir una autorització provisional a un centre sempre que la falta de requisits i condicions no afecten la seguretat i protecció dels usuaris i usuàries i siguen considerats com dispensables per al seu funcionament. L'autorització provisional establirà les deficiències observades i el terme màxim de vigència d'esta per a procedir al compliment. Esgotat el terme màxim es procedirà de conformitat amb el títol VI.»Article 156

Es modifica l'article 49 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 49. De l'autorització definitiva

Per a obtindre l'autorització definitiva d'un centre hauran d'acreditar-se tots i cada un dels requisits establits reglamentàriament i, en especial, l'obtenció de la corresponent llicència municipal d'obertura.»

Article 157

Es modifica l'article 50 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 50. Sobre sancions per no tindre autorització o no presentar declaració responsable

Sense l'autorització, provisional o definitiva d'un centre, o sense la presentació de la declaració responsable en els supòsits en què així s'exigisca, cap centre o servici podrà entrar en funcionament, i es podrà sancionar-se la conducta contrària, segons es determina en el títol corresponent d'esta llei, a més d'acordar-se l'oportú tancament de l'establiment o centre i el cessament de l'activitat o servici.»Article 158

Es modifica l'article 51 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 51. De la modificació de les condicions

Haurà de comunicar-se a l'administració competent qualsevol circumstància que implique una alteració de les condicions que van servir de base per a la resolució de l'autorització del centre emesa, per si és procedent la seua modificació o revocació, la qual podrà dur-se a terme d'ofici a conseqüència d'inspecció o denúncia. Així mateix esta obligació serà exigible als servicis o programes que estiguen en funcionament per haver presentat la corresponent declaració responsable.»Article 159

Es modifica l'apartat 1 de l'article 52 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 52. De la competència per a les autoritzacions de funcionament

1. La competència per a dictar les resolucions d'autoritzacions, atribuïda a l'Administració de la Generalitat, podrà delegar-se en els ajuntaments en el cas de les autoritzacions dels centres de servicis socials generals que actuen en el seu àmbit territorial, de conformitat amb els articles 7 i 27 de la Llei reguladora de les bases del règim local.»

Article 160

Es modifica l'apartat 4 de l'article 80 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:«Article 80. Sobre les infraccions lleus

4. Modificar la capacitat assistencial d'un centre en més o en menys d'un 10 per 100 sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent.»Article 161

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 81 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:

«Article 81. Sobre infraccions greus

3. Traslladar un centre sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent, ja siga provisional o definitiva.

4. Incomplir el que s'ha establit en matèria d'ubicació, habitabilitat, instal·lacions i mòduls de personal exigits per la normativa vigent en matèria de servicis socials com a requisit indispensable per al seu funcionament, d'acord amb la tipologia específica de cada recurs.»Article 162

Es modifica l'apartat 1 de l'article 82 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:«Article 82. Sobre infraccions molt greus

1. Obrir o tancar un centre, així com prestar un servici, sense haver obtingut la corresponent autorització administrativa, provisional o definitiva, de l'organisme competent en matèria de servicis socials, o sense haver presentat la corresponent declaració responsable quan esta siga exigida per la normativa vigent.»Article 163

Es modifica l'article 87 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com seguix:«Article 87. Sobre excepcions

No tenen el caràcter de sanció la resolució de tancament de centres que no compten amb l'autorització administrativa de la direcció general competent, ni la prohibició que realitzen activitats aquells servicis o programes respecte dels quals no s'haja presentat la declaració responsable quan siga exigible, en prevenció de perjuís als usuaris i les usuàries, això sense perjuí de la simultània incoació de l'expedient sancionador.»CAPÍTOL XXIII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1997, DE 4 DE DESEMBRE, DE CONSELLS I COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 164

Es modifica l'apartat 2 de l'article 12 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

«2. L'exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en els termes que disposa l'article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals o la disposició bàsica que la substituïsca».

CAPÍTOL XXIV

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/2010, DE 23 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIESArticle 165

Es modifica l'apartat 3 de l'article 28, de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que queda redactat com seguix:

«3. Estos plans hauran ser elaborats pels ajuntaments dels municipis on s'efectue l'esdeveniment quan l'afluència de públic prevista per l'organitzador supere el nombre d'habitants de la localitat o el de 50.000 persones. L'elaboració dels plans per part dels ajuntaments per a aquells esdeveniments que tinguen una afluència de públic inferior a les 10.000 persones no serà obligatòria.»Article 166

Se suprimix l'apartat 4 de l'article 28 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.CAPÍTOL XXV

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICSArticle 167

Es modifica l'apartat 1 de l'article 51 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que queda redactat com seguix:

«1. La celebració d'espectacles públics, activitats recreatives o l'obertura d'establiments públics sense la corresponent llicència o autorització.

2. Realitzar modificacions substancials en els establiments o instal·lacions quan aquestes modificacions pressuposen l'atorgament d'una nova llicència, certificat d'OCA o la presentació de l'oportuna declaració responsable davant de l'òrgan competent.»CAPÍTOL XXVI

DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 1/2009, DE 20 DE FEBRER, DEL CONSELL, PEL QUAL ES CONSTITUÏXEN I DOTEN TRES PLANS ESPECIALS DE SUPORT DESTINATS A L'IMPULS DELS SECTORS PRODUCTIUS, L'OCUPACIÓ I LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I S'APROVEN CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER A ATENDRE LA SEUA FINALITZACIÓArticle 168

Es modifica el punt g de l'article 3 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre la seua finalització, que queda redactat de la manera següent:

«g) Infraestructures turístiques, socioculturals, sanitàries i educatives.»

CAPÍTOL XXVII

DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT, APROVAT PER DECRET LEGISLATIU DE 26 DE JUNY DE 1991Article 169

Es modifica l'article 31.2 del text refós de la Llei d'hisenda pública Valenciana, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat com seguix:

«2. No obstant això, podran aplicar-se als crèdits del pressupost vigent les obligacions següents:

a) Les que resulten de liquidacions de retards a favor del personal que perceba les seues retribucions amb càrrec als pressuposts de la Generalitat.

b) Les que tinguen el seu origen en resolucions judicials.

c) Les que, sent conseqüència de compromisos de gasto d'exercicis tancats, hagueren sigut degudament adquirides d'acord amb el procediment administratiu i comptable que reglamentàriament es determine.En el cas que siga necessari imputar al pressupost corrent obligacions d'exercicis anteriors que no es troben compreses en els supòsits prevists en els paràgrafs anteriors, la imputació requerirà autorització expressa del Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria gestora o a la que estiga adscrita l'entitat corresponent, amb un informe previ de la Intervenció General de la Generalitat.

Esta autorització haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el termini màxim de deu dies.»

CAPÍTOL XXVIII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.Article 170

Es modifica l'article 20, «Municipis i altres entitats locals», de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 20. Municipis i altres entitats locals

1. En els municipis i entitats locals menors sense oficina de farmàcia, amb una població superior a 250 habitants, la Conselleria de Sanitat podrà autoritzar l'obertura d'una primera oficina de farmàcia.2. En els municipis i entitats locals menors sense oficina de farmàcia, amb una població inferior a 250 habitants, la Conselleria de Sanitat podrà autoritzar l'obertura d'una farmaciola farmacèutica que garantisca l'atenció farmacèutica a la seua població d'acord amb el que s'establix en els articles 33 i següents d'esta llei.Article 171

Es modifica l'article 26, «Transmissió», de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 26. Transmissió

1. A l'efecte de transmissió de l'oficina de farmàcia per mitjà de traspàs, venda o cessió, total o parcial, totes les oficines de farmàcia es regiran pels requisits establits en els apartats següents amb independència del règim o circumstàncies que van originar la seua obertura, així com de la distància respecte a les oficines contigües.

2. En cas de mort, declaració legal d'incapacitat o d'absència, invalidesa permanent total per a professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa del farmacèutic o farmacèutica titular d'una oficina de farmàcia haurà de designar-se un farmacèutic o farmacèutica regent.

Reglamentàriament s'establiran les condicions i duració dels períodes de regència.

En el supòsit de mort del farmacèutic o farmacèutica titular d'una oficina de farmàcia, els seus hereus podran alienar-la en el termini màxim de 18 mesos, sense perjuí que durant este termini hi haja al capdavant de l'oficina de farmàcia un farmacèutic o farmacèutica regent en compliment del que establix el paràgraf anterior. En el cas que el cònjuge o algun dels fills siga farmacèutic o farmacèutica i complisca, a més, els requisits exigits legalment, este podrà continuar al capdavant de l'oficina de farmàcia.

3. La transmissió de les oficines de farmàcia, amb independència del règim o circumstàncies que van originar la seua obertura, només pot dur-se a terme quan l'establiment ha estat obert al públic durant 10 anys, llevat que es donen els supòsits prevists en l'apartat 2 del present article.4. Si en el moment de donar-se les circumstàncies previstes en l'apartat 2 del present article, el cònjuge o fill es troba cursant estudis universitaris de farmàcia i manifesta la voluntat d'exercir, una vegada finalitzats estos, la professió en l'oficina de farmàcia, es podrà autoritzar el nomenament d'un farmacèutic o farmacèutica regent, en els termes i període que es determinen reglamentàriament.

5. Les situacions regulades en els apartats anteriors, s'entenen sense perjuí dels drets adquirits que tinga el farmacèutic copropietari o farmacèutica copropietària de l'oficina de farmàcia.

6. Les oficines de farmàcia de municipis i entitats locals menors amb població inferior a 250 habitants existents en el moment d'entrada en vigor de la present llei, podran transmetre's d'acord amb els criteris generals establits en els paràgrafs anteriors.Article 172

Es modifica l'article 31, «Tancament de les oficines de farmàcia», de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 31. Tancament de les oficines de farmàcia

1. El tancament de les oficines de farmàcia requerirà una autorització administrativa prèvia.

2. El tancament d'oficines de farmàcia úniques en un municipi o entitat local menor o pedania, haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de tres mesos, termini durant el qual la Conselleria de Sanitat autoritzarà l'obertura d'una farmaciola farmacèutica que garantisca la continuïtat en l'atenció farmacèutica a la seua població

3. Reglamentàriament s'establiran les condicions i requisits per a procedir al tancament temporal de les oficines de farmàcia per un termini màxim de dos anys, sempre que hi haja raons excepcionals que justifiquen el tancament i quede garantida l'assistència farmacèutica.Article 173

Es modifica l'article 33, «Autorització de farmacioles», de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:Article 33. Autorització de farmacioles

Per raons d'urgència, emergència, llunyania o períodes estacionals d'augment de població, podrà autoritzar-se excepcionalment l'establiment de farmacioles en aquells municipis, entitats locals d'àmbit inferior al municipi o nuclis de població que no compten amb una oficina de farmàcia i es troben situats a més de 2 quilòmetres de l'oficina de farmàcia més pròxima, quan les condicions de falta d'assistència farmacèutica i de població a atendre queden justificades.

Es podrà autoritzar l'obertura d'una farmaciola farmacèutica sense que concórreguen els requisits establits en el paràgraf anterior en aquells municipis i entitats locals menors amb població inferior a 250 habitants i en aquells municipis, entitats locals menors i pedanies en què s'haja produït el tancament d'una oficina de farmàcia, ja siga per la clausura d'esta o pel seu trasllat fóra del seu àmbit territorial.Article 174

Es modifica l'article 34, «Vinculació de les farmacioles», de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:

Article 34. Vinculació de les farmacioles

Les farmacioles estaran, necessàriament, vinculades a una oficina de farmàcia de la mateixa zona farmacèutica o d'altres zones farmacèutiques contigües. Reglamentàriament s'establirà l'ordre de prioritats per a determinar la seua vinculació, atenent preferentment la consideració de farmàcia de viabilitat econòmica compromesa (VEC) i proximitat de les farmàcies sol·licitants de la vinculació a la població que haja d'atendre.

CAPÍTOL XXIX

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2011, DE 22 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 175

Es modifica l'article 110 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i de l'activitat física de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:«Article 110. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

1. La falta de respecte dels espectadors, esportistes i la resta d'usuaris de les instal·lacions esportives quan no produïsquen una pertorbació de l'ordre públic.

2. La no-facilitació de les dades sol·licitades per a l'elaboració i actualització del cens d'instal·lacions esportives de la Comunitat Valenciana.

3. La participació en competicions oficials sense la prèvia inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

4. El descuit o abandó en la conservació i atenció de les instal·lacions esportives i en el mobiliari o equips esportius.

5. L'incompliment de qualsevol altre deure o obligació establits per esta llei, o en el seu desplegament reglamentari, quan no tinguen la qualificació d'infracció greu o molt greu.»Article 176

Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 112 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i de l'activitat física de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:«Article 112. Classes de sancions

[...]

2. Correspon a les sancions molt greus, alternativament o acumulativament:

a) Multa de 6.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 300.000 euros.

b) Clausura de la instal·lació esportiva per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.

c) Suspensió de l'autorització administrativa per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.

d) Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.

e) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'activitats esportives per un període màxim de tres anys i acumulativament de deu anys.f) Prohibició d'accés a qualsevol instal·lació esportiva per un període màxim de quatre anys

3. Correspon a les infraccions greus, alternativa o acumulativament:a) Multa de 601 a 6.000 euros i acumulativament fins a 30.000 euros.

b) Clausura de la instal·lació esportiva per un període màxim de sis mesos.

c) Suspensió de l'autorització administrativa per un període màxim de sis mesos.

d) Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos.

e) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'activitats esportives per un període màxim de sis mesos.

f) Prohibició d'accés a qualsevol instal·lació esportiva per un període màxim d'un any.

g) Cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

4. Correspon a les infraccions lleus la sanció d'advertència o multa de 60 a 600 euros.

CAPÍTOL XXX

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/1986, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES CREEN ELS ENS DE DRET PÚBLIC INSTITUT VALENCIÀ D'ARTS ESCÈNIQUES, CINEMATOGRAFIA I MÚSICA I INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERNArticle 177

Es modifica l'apartat b de l'article 22 de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creen els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i Institut Valencià d'Art Modern, que queda redactat de la manera següent:b) Convocar les seues reunions, amb indicació del lloc, dia i hora de la celebració i amb ordre del dia. També convocarà reunió d'este quan així ho sol·licite la mitat més un dels seus components, i en este cas l'ordre del dia serà el que hagen aprovat els sol·licitants de la convocatòria. Les convocatòries hauran de fer-se per escrit i amb un mínim de 5 dies d'antelació, excepte casos d'urgència. La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb, almenys, 48 hores d'antelació, sent necessari que esta urgència siga ratificada a l'inici de la sessió per la majoria dels membres.Article 178

Es modifica l'article 23 de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creen els ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i Institut Valencià d'Art Modern, que queda redactat de la manera següent:Article 23

El director o directora gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, que tindrà la condició d'alt càrrec, serà anomenat i cessat per decret del Consell, a proposta de la persona titular de la presidència de l'IVAM, oït el Consell Rector.

La seua designació atendrà els principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat.

CAPÍTOL XXXI

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2004, DE 20 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE L'HABITATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 179

S'afig una nova disposició addicional sèptima a la Llei 8/2004, de 20 d'octubre,

juliol, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

Disposició addicional sèptima

Foment de la renovació, regeneració i ampliació del parc públic de l'habitatge

1. Quan es plantegen actuacions de renovació urbana, regeneració i ampliació del parc públic de vivenda, circumscrites a sòl públic, es podrà augmentar l'edificabilitat residencial i el nombre de vivendes preexistents en l'àmbit d'actuació fins a un màxim del 30 % quan siga necessari per a garantir la viabilitat de l'actuació.

2. Les vivendes construïdes en sòls dotacionals qualificats urbanísticament com a residencials (QR) podran destinar-se als col·lectius prevists en l'article 2.1.c de l'annex IV de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, i a col·lectius desfavorits que complisquen els requisits d'accés a habitatges de promoció pública, segons la normativa d'aplicació.

CAPÍTOL XXXII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2014, DE 25 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS A LA COMUNITAT VALENCIANAArticle 180

S'afig un nou apartat cinc a la disposició addicional sexta de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

5. En el cas d'instal·lacions amb autorització ambiental integrada atorgada de conformitat amb l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, l'activitat podrà continuar en funcionament emparada per esta autorització fins que no es produïsca cap modificació, ni en l'activitat ni en el títol habilitant, i no haja transcorregut el termini de huit anys de vigència previst en l'esmentada llei. El transcurs d'este termini, així com qualsevol modificació, ja siga d'ofici o a instància del mateix interessat, comportarà l'obligatorietat d'adaptar-se al nou règim jurídic previst en la present llei. Fins que no es produïsca el canvi de règim jurídic, les facultats de vigilància, control, inspecció i sanció les durà a terme la conselleria competent en medi ambient d'acord amb esta llei.CAPÍTOL XXXIII

DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/2002, DE 3 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE PROTECCIÓ ONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICAArticle 181

Es modifica l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i se li dóna la redacció següent:

1. Els projectes d'activitats que d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, o norma que la substituïsca, se subjecten a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable per incompliment de la condició relativa a soroll i vibracions establida en l'annex III de l'esmentada llei, s'acompanyaran d'un estudi acústic que comprenga totes i cada una de les fonts sonores i una avaluació de les mesures correctores que cal adoptar per a garantir que no es transmeten a l'exterior o a locals contigus, en les condicions més desfavorables, nivells superiors als establits en la present llei.

2. Serà suficient la presentació de l'estudi acústic en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan el projecte d'activitat de què es tracte estiga sotmés a este tràmit d'acord amb la normativa d'impacte ambiental.Article 182

Es modifica l'article 38 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i se li dóna la redacció següent:Les activitats subjectes a la normativa específica d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, a més del compliment de les condicions regulades en la secció anterior, inclosa l'obligatorietat de presentació d'estudi acústic i realització d'auditories acústiques, s'ajustaran a les establides en esta secció.

CAPÍTOL XXXIV

DE LA CREACIÓ DEL CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ DE L'IVAS, SA, (CEO-IVAS, SA)Article 183. Creació del Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, (CEO-IVAS, SA)

1. Es crea la societat mercantil, amb forma de societat anònima, denominada Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, (d'ara endavant CEO-IVAS, SA), l'objecte social de la qual és promoure la integració social i laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual.

2. El CEO-IVAS, SA, és una empresa de la Generalitat de les previstes en l'apartat 2 de l'article 5 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell.

3. La societat tindrà personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al desenvolupament dels seus objectius, patrimoni propi i es regirà pel que establix l'esmentat Decret legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell; el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital; la normativa específica reguladora dels centres especials d'ocupació, i per la resta de normativa que li siga aplicable per la condició d'empresa pública de la Generalitat.

4. Les actuacions de CEO-IVAS, SA, no podran suposar, en cap cas, l'exercici de potestats administratives.

5. La contractació de la mercantil CEO-IVAS, SA, es regirà per les previsions que es contenen en la legislació sobre contractació del sector públic per a este tipus d'ens.

6. El Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, (CEO-IVAS, SA) se subrogarà en la posició del Centre Especial d'Ocupació de l'IVADIS (CEO-IVADIS), inscrit en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana, assumirà l'actiu i el passiu de l'esmentada unitat de negoci, com també tots els drets i les obligacions que li corresponguen i totes les relacions jurídiques amb tercers.

7. El personal laboral de la unitat Centre Especial d'Ocupació de l'IVADIS s'integrarà com a personal laboral del Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, de conformitat amb l'article 44 del Text refós de l'Estatut dels treballadors aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i conservarà tots els drets laborals.8. Qualsevol esment al Centre Especial d'Ocupació de l'IVADIS (CEO-IVADIS) haurà d'entendre's realitzada a la mercantil Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, (CEO-IVAS, SA).

9. S'autoritza el Consell perquè, en els termes que preveu la normativa vigent, adopte les mesures necessàries per a la constitució del Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA, (CEO-IVAS, SA), amb forma de societat anònima, el capital social del qual serà inicialment de titularitat de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), a través del qual s'adscriu a la conselleria amb competència en matèria de benestar social.

10. Durant l'exercici 2015 la gestió economicopressupostària del Centre Especial d'Ocupació IVAS (CEO-IVAS, SA) es podrà instrumentar a través de les dotacions pressupostàries consignades a este efecte en l'IVAS.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Adscripció de llocs de treball a l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Els llocs de treball que, en el moment de l'entrada en vigor de l'estatut a què es referix l'apartat 2 de l'article 61 d'esta llei, es troben adscrits a la direcció general o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, o a les direccions territorials competents en matèria d'hisenda, en àmbits funcionals que corresponen, d'acord amb l'article 56 d'esta llei, a l'Institut Valencià d'Administració Tributària, així com en els àmbits d'assumptes generals i de tresoreria, passaran a estar adscrits a l'esmentat Institut.La vinculació que puga tindre amb la funció pública de la Generalitat el personal a qui es referix el paràgraf anterior no s'alterarà per la seua incorporació a l'Institut. El mencionat personal es mantindrà en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el moment de la seua adscripció, amb el manteniment de la seua naturalesa funcionarial i sense minva dels seus drets.Segona. Cossos en l'àmbit de l'aplicació dels tributs

1. Els següents llocs de treball seran ocupats per personal de carrera integrat en el cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, llevat que, per les funcions atribuïdes al lloc de treball, haja d'ocupar-se per personal del cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, del cos superior tècnic d'Enginyeria Agrònoma de l'Administració de la Generalitat, del cos superior tècnic d'Arquitectura de l'Administració de la Generalitat o d'un altre cos del sector d'administració especial:

a) Els llocs de treball amb el rang de subdirecció general o de direcció de servici adscrits a l'Institut Valencià d'Administració Tributària.b) Els llocs de treball amb el rang de subdirecció general o de direcció de servici adscrits a la direcció general o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.2. Sense perjuí del que preveu la lletra b de l'apartat 1 anterior, no serà necessària la provisió per personal de carrera integrat en el cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat d'aquells llocs de treball amb rang de direcció de servici les funcions del qual siguen les inherents als assumptes generals de l'Institut, i, en particular, en les matèries següents: registre general, personal, horaris i conservació i custòdia de documentació general de l'Institut Valencià d'Administració Tributària.Tercera. Afectació de taxes i preus públics a l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Es troben afectats els gastos de l'Institut Valencià d'Administració Tributària el rendiment de les taxes i preus públics relatius als servicis o entregues efectuats en el marc de l'exercici de les seues funcions.

Quarta. Manteniment dels convenis en l'àmbit de les competències de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Des de la seua posada en funcionament, l'Institut Valencià d'Administració Tributària quedarà subrogat en la posició jurídica de la conselleria competent en matèria d'hisenda en tots els convenis o instruments jurídics que afecten l'àmbit de les competències d'aquell.

Quinta. Informàtica i administració electrònica tributàries

Als efectes del desenrotllament, implantació i manteniment específics de les aplicacions informàtiques i d'administració electrònica d'índole tributària, l'Institut Valencià d'Administració Tributària podrà proposar les consignacions pressupostàries que crega oportunes en els programes pressupostaris gestionats pels òrgans superiors, o nivell directiu, competents en matèria de tecnologies de la informació i desenrotllament de la societat digital i l'administració electrònica.

Sexta. Autorització del sistema de Codi Segur de Verificació (CSV) com a sistema de firma electrònica del personal al servici de l'Administració tributària de la Generalitat en les actuacions no automatitzades

U) Autorització del sistema de Codi Segur de Verificació (CSV) en les actuacions administratives tributàries no automatitzades.

S'autoritza el personal al servici de l'Administració tributària de la Generalitat per a la utilització de sistemes de codi segur de verificació com a firma electrònica en qualssevol actes resolutoris, de tràmit o mera comunicació que requerisquen la seua firma en els procediments i actuacions administratives derivades de l'aplicació dels tributs.

L'ús de sistemes de codi segur de verificació de documents vincularà l'òrgan i, si és el cas, a la persona firmant sempre que siga possible la verificació de la integritat del document electrònic, per mitjà de l'accés del ciutadà al Portal Tributari de la Generalitat.

Dos. Òrgans responsables.

La direcció general competent en matèria de tributs serà la responsable de l'ús del codi segur i la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació serà la responsable de la gestió tecnològica de les infraestructures i aplicacions necessàries per a la seua verificació.Tres. Definició del Codi Segur de Verificació (CSV).

S'entén per Codi Segur de Verificació (CSV) el sistema de firma electrònica vinculat a l'Administració pública, òrgan o entitat i, si és el cas, a la persona firmant del document, que permet comprovar la integritat del document per mitjà de l'accés a la seu electrònica corresponent.

Quatre. Descripció del CSV.

1. El CSV es compon de 27 caràcters: 24 caràcters alfanumèrics dividits en una estructura de tres blocs de 8 caràcters alfanumèrics. Entre cada bloc s'inclourà un separador per a millorar la llegibilitat.2. L'alfabet utilitzat és el compost pel conjunt de caràcters de la «A» a la «Z» i del «0» al «9», eliminant de la generació el dígit zero i la lletra «O» Majúscula per a millorar la llegibilitat. Com a separador de bloc s'utilitzarà el caràcter «–».

3. Una vegada generat el CSV, el sistema el vincularà al document i al firmant (siga sistema electrònic o persona física).

4. El CSV serà generat de la manera següent:

a) S'obtindrà l'hora del sistema en milisegons. Açò proporcionarà una cadena de 15 caràcters.

b) Es generarà un número aleatori de 21 dígits.

c) Es compondrà una cadena numèrica per concatenació dels dos elements anteriorment generats.

d) Sobre el número anterior s'aplicarà una taula de transformació que realitze un xifrat i convertisca la cadena numèrica d'entrada en una cadena de 24 caràcters alfanumèrics.

e) S'eliminaran per usabilitat els caràcters corresponents al dígit zero i a la lletra «O» majúscula i se separaran els 24 dígits en tres blocs de 8 caràcters per mitjà del caràcter «–». Els 27 caràcters resultants formaran el CSV.

f) En cas d'obtindre un CSV ja existent en el sistema, vinculat a un altre document, es repetirà el procés començant amb l'apartat a) de l'algoritme.

5. En tot cas, el CSV serà custodiat per l'aplicació responsable de la tramitació o, si és el cas, el sistema responsable de la firma. Es guardaran les mesures de seguretat oportunes, que asseguren la seua inalterabilitat.

Cinc. Verificació del contingut pels interessats.

La integritat dels documents electrònics autenticats per mitjà de CSV podrà comprovar-se per mitjà de l'accés directe i gratuït al Portal Tributari de la Generalitat, fins que no s'acorde la destrucció dels mencionats documents d'acord amb la normativa que siga aplicable o per decisió judicial.

Sext. Termini de disponibilitat del sistema de verificació.

El CSV estarà disponible als efectes de comprovació fins que no s'acorde la destrucció dels documents sobre els quals s'haja emés, d'acord amb la normativa que siga aplicable o per decisió judicial.

Sèptima. Reclamacions economicoadministratives en el cas de tributs propis de la Comunitat Valenciana

1. En l'àmbit de l'aplicació dels tributs o dels recàrrecs establits sobre estos, i d'imposició de sancions tributàries, en relació amb tributs propis de la Generalitat es podrà interposar reclamació economicoadministrativa, en una única instància, davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

2. La reclamació economicoadministrativa serà admissible, en relació amb la matèria a què es referix l'article anterior, contra els actes susceptibles de reclamació economicoadministrativa a què es referix la Llei General Tributària, estant legitimats i sent interessats en la mencionada reclamació aquells que ho són en la mencionada llei per a les reclamacions economicoadministratives.

3. La suspensió de l'execució dels actes impugnats per mitjà de la reclamació economicoadministrativa a què es referix esta disposició es produirà en els termes i amb les garanties a què es referix la Llei General Tributària i la normativa que la desplega.

4. La iniciació, tramitació, i terminació del procediment, las regles d'acumulació de les reclamacions, el termini de resolució i els efectes de la no resolució expressa en termini s'ajustaran al que s'ha disposat per al procediment general de la reclamació economicoadministrativa en única o primera instància regulat en la Llei General Tributària i la normativa que la desplega. La resolució de la reclamació economicoadministrativa posa fi a la via administrativa.

5. Amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa, i contra els mateixos actes susceptibles d'aquella, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició, el procediment del qual, el termini de resolució, i els efectes de la no resolució expressa en termini, així com els termes i garanties requerides per a la suspensió dels actes impugnats per esta via, seran els previstos per al recurs de reposició en la Llei General Tributària i en la seua normativa de desplegament, estant legitimats i sent interessats en el recurs els mateixos que ho són per a la reclamació economicoadministrativa. Si s'interposa el recurs de reposició no podrà promoure's la reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'haja resolt de forma expressa o fins que puga considerar-se desestimat per silenci administratiu.

6. El recurs de reposició i la reclamació economicoadministrativa a què es referix la present disposició podrà interposar-se contra les resolucions, o actes de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l'assumpte, en matèria recaptatòria dels òrgans o unitats administratives de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, referents als tributs de titularitat de les administracions locals de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, llevat que la llei establisca expressament un altre procediment de revisió.

7. En els recursos i reclamacions previstos en este títol seran aplicables les normes sobre capacitat i representació establides en la Llei General Tributària per a la revisió en via administrativa.Octava. Nul·litat de ple dret i declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària

En l'àmbit de la Generalitat, les competències en relació amb la declaració de nul·litat de ple dret i la declaració de lesivitat atribuïdes al ministre d'Hisenda en l'apartat 5 de l'article 217 i en l'apartat 4 de l'article 218, ambdós de la Llei General Tributària, o en la normativa que els substituïsca, corresponen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.Novena. Sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu

1. En el marc de l'adequada planificació de l'ocupació pública i per raons de dèficit pressupostari i racionalització del gasto públic, l'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servici actiu del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, denegarà totes les sol·licituds que es formulen pel mencionat personal.

2. S'exceptua del que preveu l'apartat anterior al personal que, a la data de la seua jubilació forçosa, no haja completat el període mínim de cotització establit en el sistema de previsió social per a causar dret a la pensió íntegra de jubilació. En este cas podrà prolongar la seua permanència al servici actiu únicament durant el temps que falte per a completar el referit període i, com a màxim, fins a complir els setanta anys d'edat.

3. Al personal que en el moment de l'entrada en vigor d'esta norma tinga reconeguda la prolongació de la permanència en el servici actiu o alguna de les seues pròrrogues, arribada la data de finalització, no li serà prorrogada esta, excepte en el supòsit previst en l'apartat 2 d'esta disposició.Deu. Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana

1. Es pròrroga, fins al dia 31 de desembre de 2016, la vigència del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

2. Es pròrroga fins al dia 31 de desembre de 2016, el termini assenyalat, per a l'acreditació de la finalització de les obres, en l'article 9.2 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre'n el finançament.Onze. Contractació electrònica

1. De conformitat de la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d'Unitat de Mercat, per la qual es crea la Plataforma de Contractació del Sector Públic, la Generalitat subscriurà la seua adhesió a la mencionada plataforma. L'adhesió a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, implica la utilització del seu servici de licitació electrònica, que s'implantarà en l'Administració del Consell i les seues entitats autònomes abans del 30 de juny de 2015.

2. Queda prorrogat fins al 30 de juny de 2015 el termini establit en l'apartat 1 de la disposició addicional tercera de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.Dotze. Ordenació dels llocs de treball docents

1. Les plantilles de personal docent és l'instrument organitzatiu en què s'estructuren els llocs de treball docents dels centres i servicis de suport educatiu. La determinació i dotació concreta en cada centre i servici vindrà determinada pels criteris que a este efecte s'establisquen en la normativa bàsica i reglamentària que determine els requisits per a la creació, modificació i supressió de llocs de treball. Per a això es tindran en compte les necessitats derivades de la planificació educativa.2. Els llocs de treball docents dotats pressupostàriament, per a cada curs escolar, en cada un dels centres i servicis de suport educatiu, constituïxen la plantilla de funcionament.

3. La plantilla orgànica estarà constituïda, únicament, per aquells llocs de treball de la plantilla de funcionament que servixen de base per a la cobertura amb caràcter definitiu. Per a cada curs escolar, la plantilla orgànica, així com les seues modificacions i actualitzacions, serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4. La competència per a la creació, modificació o supressió de llocs de treball de les plantilles dels centres i servicis de suport educatiu correspon a l'òrgan competent en matèria de personal docent de la conselleria competent en matèria d'educació.

5. En l'àmbit dels centres docents públics i servicis de suport educatiu, serà necessari que figuren en la plantilla orgànica aquells llocs la provisió dels quals s'efectue per mitjà de nomenament de personal funcionari amb caràcter definitiu o contracte laboral fix o administratiu per període superior a un curs escolar.

6. Podran crear-se i incloure's en les plantilles de funcionament llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d'assessorament tècnic docent, que s'adscriuran als diferents òrgans superiors i directius de la conselleria competent en matèria d'educació, d'acord amb el que es desplegue reglamentàriament.

Tretze. Integració en el règim estatutari del personal funcionari de carrera d'administració especial de l'àrea de sistemes i informàtica la gestió del qual es troba conferida a la Conselleria de Sanitat

Es declaren a extingir les següents categories de personal funcionari d'administració especial de l'àrea de sistemes i informàtica gestionades per la Conselleria de Sanitat: analista d'aplicacions, A1; analista programador, A2; operador central, C1. Reglamentàriament es disposarà la integració d'este personal en el règim estatutari.Catorze. Expropiacions derivades del II Pla director de Sanejament i Depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana

Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen, derivades del II Pla director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:–  Obres de construcció de l'EDAR d'aigües residuals de Jalance (València)

–  Obres de construcció de l'EDAR d'aigües residuals de Jarafuel (València)

–  Obres de construcció de l'EDAR d'aigües residuals de Caudete de las Fuentes (València)

–  Obres de construcció de l'EDAR d'aigües residuals de Senyera-Sant Joanet (València)

–  Estació depuradora i Col·lector de Barraques (Castelló)

–  Estació depuradora d'Herbés (Castelló)

–  Estació depuradora de Matet (Castelló)

–  Estació depuradora i col·lector de Xodos (Castelló)

–  Obres de construcció del col·lector i impulsió de connexió de l'antiga depuradora d'Alcalà de Xivert a la nova EDAR d'Alcalà de Xivert (Castelló)

–  Construcció de les obres de connexió de l'EDAR de Vora-Riu a l'EDAR d'Almassora (Castelló)

Totes estes, tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.

Quinze. Expropiacions derivades de noves actuacions en infraestructures públiques

Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:

Anell verd metropolità (València).

Tram 2 del Tram de Castelló de la Plana (Castelló).

Accés nord a Alcàsser (València).

Via parc Elx-Santa Pola (pk 3,5 a 5,0), Elx (Alacant).

Nou pont sobre el riu Millars, a Ribesalbes (Castelló).

Nou pont sobre el barranc de Xiva. Accés a Torrent, en Torrent (València).

Obres incloses en el PIP-Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Posada en funcionament de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Per a l'efectiva posada en funcionament de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, i fins que es produïsca el nomenament de la persona titular de les funcions de la Direcció General de l'Institut, estes funcions, en els termes i amb les condicions de l'article 60 d'esta llei, s'exerciran per la persona titular de la direcció general competent en matèria de tributs de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Segona. Procediments en curs en matèria tributària

1. Fins a la posada en funcionament de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, les funcions atribuïdes a aquell en el capítol III d'esta llei seguiran exercint-se pels òrgans o unitats administratives que les tingueren atribuïdes d'acord amb la normativa vigent en la data d'entrada en vigor d'esta llei.

2. A partir de la data en què l'Institut Valencià d'Administració Tributària es pose en servici, els procediments referits als ingressos de dret públic que s'estiguen tramitant davant dels òrgans o unitats administratives dependents de la Direcció General de Tributs i Joc, en els àmbits de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió en via administrativa, passaran a ser tramitats pels òrgans o unitats administratives equivalents de l'Institut, sense perjuí dels supòsits en què, d'acord amb la normativa vigent, la competència per a la seua resolució corresponga a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda o als òrgans economicoadministratius en cada cas competents.

Tercera. Reclamacions economicoadministratives en el cas de tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana

Fins que no es produïsca l'assumpció efectiva per la Generalitat de la competència per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives establides en la legislació específica que regule el règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i que fixe l'abast i les condicions de la mencionada cessió, per mitjà del traspàs dels servicis i funcions adscrits a la mencionada competència, l'esmentada resolució serà exercida pels òrgans que la tenen encomanada en l'actualitat.Quarta. Retribucions del personal i abonament d'altres gastos relacionats amb l'exercici de les funcions de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Fins a l'inici del primer exercici pressupostari posterior al de la posada en funcionament de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, l'abonament de les retribucions del personal que, en virtut del que disposa la disposició addicional primera, s'integre en l'esmentat institut, així com de la resta dels gastos relacionats amb l'exercici de les funcions de l'Institut, s'efectuarà a càrrec dels crèdits del programa pressupostari a què estigueren imputats prèviament a la mencionada posada en funcionament.Quinta. Constitució de la borsa de treball d'ocupació temporal del cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat (A2-30), en el marc del procés derivat de l'adscripció i distribució de llocs de treball a què es referix la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la GeneralitatFins que no es constituïsca borsa de treball del cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat derivada de procés selectiu, es constituirà una borsa de treball integrada pel personal que, complix els requisits de titulació per al seu ingrés en l'esmentat cos i haja prestat o es trobe prestant servicis com a funcionari interí en algun lloc de treball del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat i haja participat en algun dels processos selectius realitzats per esta administració per a l'ingrés en el mencionat cos, podent establir com a requisit en la corresponent convocatòria una prova escrita sobre temes relacionats amb els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

En cas que en el moment de constitució d'esta primera borsa haja finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el primer procediment selectiu que es convoque per a l'ingrés en el cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, el personal a qui es referix el paràgraf anterior haurà d'acreditar la seua participació en el mencionat procediment selectiu, i no serà procedent la seua integració en la borsa en cas contrari.

La mencionada borsa s'extingirà, en tot cas, en el moment en què es constituïsca la borsa de treball d'ocupació temporal derivada de la finalització del primer procés selectiu per a l'ingrés en el cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat.Sexta. Assumpció de competències derivades del Catàleg del Sistema Viari aprovat pel Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana

En els supòsits en què els ajuntaments no hagen pogut assumir l'efectiu exercici de les competències de conservació i explotació d'aquells trams viaris incorporats a la seua xarxa local en virtut del Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, l'administració cedent assumirà temporalment l'exercici d'estes competències sense excedir, en cap cas, del 31 de desembre de 2015.Sèptima. Duració dels expedients vigents en els punts de trobada familiar

El termini màxim de duració de la intervenció en els expedients que es troben vigents en els punts de trobada familiar a l'entrada en vigor d'esta llei serà de 12 mesos, prorrogables segons el que establix l'article 28 de la Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels punts de trobada familiar de la Comunitat Valenciana, comptats des de l'entrada en vigor d'esta llei».Octava. Règim aplicable a les sol·licituds d'autorització de centres, servicis o programes de servicis socials en tràmit

1. Els expedients administratius d'autorització de funcionament de centres, servicis i programes de servicis socials la tramitació dels quals s'haja iniciat abans de l'entrada en vigor d'esta llei seran tramitats d'acord amb la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. En els expedients d'autorització de servicis o programes que estiguen en tramitació a l'entrada en vigor en vigor d'esta llei, els sol·licitants podran optar per mantindre la sol·licitud d'autorització o desistir d'esta i presentar la corresponent declaració responsable en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'esta llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Normativa que es deroga

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a la present llei i, en particular, les següents:– El Decret 34/1983, de 21 de març, pel qual s'aproven normes provisionals per a la resolució de reclamacions interposades contra liquidacions de tributs propis de la Generalitat, i totes les altres disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa la present llei.

– El Decret 60/1985, de 13 de maig, del Consell, sobre òrgans competents en matèria d'incompatibilitats del personal al servici de l'Administració de la Generalitat.

– Els articles 72, 73, 74, 75 i 76 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Termini de publicació de plantilles i llocs de treball en el sector públic empresarial i fundacional

La publicació de la relació de llocs de treball o plantilles a què fa referència l'article 18 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, es produirà abans del 30 de juny de 2015.Segona. Habilitació i autorització per a l'elaboració del text refós de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat ValencianaS'autoritza al Consell perquè, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació d'esta llei en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, elabore i aprove, mitjançant un decret legislatiu, un text refós de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, a què hauran d'incorporar-se les disposicions legals vigents sobre la matèria objecte d'esta llei, estenent-se esta autorització a la regularització, aclariment i harmonització dels textos legals objecte de refosa.

Tercera. Habilitacions normatives

U. Es faculta el Consell per a dictar les disposicions necessàries per a establir els mecanismes d'implantació de la contractació electrònica amb caràcter obligatori en les licitacions de l'Administració del Consell i les seues entitats autònomes.

Dos. S'autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, les característiques i els requisits del sistema de Codi Segur de Verificació (CSV) a què es referix la disposició addicional sexta en les actuacions administratives d'aplicació dels tributs no automatitzades.

Tres. S'autoritza la conselleria competent en matèria d'hisenda a dictar les disposicions de desplegament d'esta llei.Quarta. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015, amb les excepcions següents:

a) Els articles 5 i 6, que resultaran d'aplicació als fets imposables de la taxa per servicis acadèmics universitaris produïts a partir del curs acadèmic 2014-2015, inclusivament.

b) L'article 45, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2014.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 22 de desembre de 2014El president de la Generalitat

ALBERTO FABRA PART

Mapa web