Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 23/2021, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de modificació parcial de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9233 de 13.12.2021
Número identificador:  2021/12360
Referència Base de Dades:  011308/2021
 ORDRE 23/2021, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de modificació parcial de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. [2021/12360]L'Ordre 10/2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, estableix les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana.

Recentment s'han publicat els reglaments delegats 2021/580 i d'execució (UE) 2021/166, d'ampliació dels programes nacionals del sector apícola i s'han aprovat les modificacions establides en aquestes amb un nou pla nacional mitjançant la Decisió d'execució (UE) 2021/974, de la Comissió de 9 de juny de 2021, per la qual s'aproven els programes nacionals modificats de millora de la producció i la comercialització de la mel, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 55 Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris.

Aquest pla nacional és aplicable a partir de la campanya 2022 i està motivat per l'ampliació del límit màxim anual per al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) per a aquesta línia d'ajuda, que inclou un augment de crèdit anual per als programes apícoles, així com l'ampliació de termini de pagaments relatius a les mesures executades entre l'1 d'agost de 2022, Ordre i el 31 de desembre de 2022. S'ha estimat per tant convenient modificar l'actual de bases segons directrius establides en aquest nou pla nacional apícola.

Considerant que es justifica la no-inclusió del projecte d'ordre en el Pla normatiu de la Generalitat, per la circumstància imprevisible de la possible publicació d'un nou reglament o de la possible pròrroga del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.Per això, d'acord amb el que disposen l'article 49.1.3 de l'Estatut d'Autonomia, l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i l'article 160.2.b) i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia, vistos els informes preceptius emesos, l'informe d'Advocacia de la Generalitat, de la Intervenció Delegada, havent-se efectuat el tràmit d'audiència, oïdes les principals organitzacions agràries i agrupacions d'apicultors en la Comunitat Valenciana, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,ORDENEArticle únic. Modificació parcial de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana

S'aprova la nova redacció dels apartats i preceptes indicats en l'annex únic d'aquesta Ordre, de manera que es modifiquen parcialment les bases reguladores de les subvencions aprovades per l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana, i queden afectats, en part o íntegrament, els articles següents:

Article 3. Beneficiaris. Requisits i obligacions

Article 4. Mesures subvencionables i condicions específiques

Article 6. Convocatòria i sol·licituds d'ajuda

Article 8. Quantia i límits d'ajuda

Article 9. Termini d'execució

Article 10. Comprovació de la despesa i justificació

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Absència d'incidència pressupostària

L'aprovació de les presents bases no comporta, per si mateixa, obligacions econòmiques en els pressupostos de la Generalitat, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen resoldre's d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca en el corresponent exercici.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 2 de desembre de 2021La consellera d'Agricultura Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició ecològica

Mireia Mollà Herrera.ANNEX ÚNIC

Modificació parcial de l'Ordre 10/2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat ValencianaPrimer. Article 3 «Beneficiaris, requisits i obligacions»

1. Es modifica el seu apartat 1.4, que queda redactat de la forma següent:

«1.4. Els laboratoris de les agrupacions d'apicultors receptors indirectes d'aquestes ajudes hauran de presentar la preceptiva autorització de funcionament de l'autoritat competent».

2. S'afegeix un apartat 1. 6 amb la redacció següent:

«1.6. En el cas de sol·licitar ajudes assenyalades en l'art. 4.5 a), el beneficiari de l'ajuda ha de constar amb classificació zootècnica de «selecció o cria» o «mixta».

Segon. Es modifica l'article 4 «Mesures subvencionables i condicions específiques», que queda redactat de la forma següent:

«Podran ser objecte d'ajudes, en virtut del que s'estableix en l'article 3 del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, aquelles activitats o inversions encaminades a:

1. Línia A «Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors»

a) Organització, celebració i assistència a cursos de formació d'apicultors, formació continuada dels tècnics i especialistes de les agrupacions i del personal dels laboratoris apícoles, inclosa la formació a distància. Les matèries dels cursos versaran en matèries assenyalades en l'apartat anterior, incloent-hi els desplaçaments. Cada sol·licitud d'ajuda podrà contindre un màxim de dos cursos o dues edicions del mateix per any, les dates de realització dels quals hauran de comunicar-se prèviament segons l'art 9.2.

La formació ha de ser d'aspectes relacionats amb la sanitat animal, lluita contra agressions del rusc, anàlisi de laboratori, cria i selecció, optimització ambiental d'explotacions i assessorament global en producció i gestió apícola, així com en pràctiques per a l'adaptació de l'apicultura al canvi climàtic.

El nombre mínim d'alumnes per curs, serà de 30 apicultors, dels quals almenys 25 estaran inscrits en REGA.

b) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica a apicultors i membres d'agrupacions d'apicultors sobre aspectes de sanitat apícola, assajos de nous productes per a la lluita contra malalties de les abelles, lluita contra agressions del rusc, anàlisi de laboratori, cria i selecció, incloent-hi la cria de reines, optimització ambiental d'explotacions i assessorament global en producció i gestió apícola així com en pràctiques per a l'adaptació de l'apicultura al canvi climàtic. Per a temes sanitaris el tècnic haurà de ser veterinari.c) Mesures de divulgació tècnica dirigides a incrementar la professionalització, facilitar la incorporació a l'activitat, enfortir el mecanisme de comunicació entre actors de la cadena i optimització dels costos de producció i rendibilitat. Aquesta mesura només serà subvencionable en el cas que hi haja crèdit disponible una vegada reconegudes les subvenciones en favor de les actuacions relatives a la contractació de tècnics i especialistes.

d) Contractació de personal administratiu i assistències tècniques administratives per a suplir aquest servei, per a agrupacions de defensa sanitària ramadera d'apicultura (d'ara en avant ADSG). S'estableix un màxim d'un personal administratiu per ADSG apícola.

2. Línia B «Lluita contra les agressions i malalties del rusc»a) Tractaments quimioteràpics contra la varroosi autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

b) Tractaments autoritzats contra varroosi, autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament, i Productes Sanitaris compatibles amb l'apicultura ecològica, per a aquells apicultors que produïsquen d'acord amb les condicions que estableix el Reglament 2018/848, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell.

c) Adquisició de paranys i atraients per a capturar Vespa velutina, així com per a altres espècies exòtiques invasores en zones on s'haja detectat l'amenaça, zones frontereres i/o pròximes a ports comercials on existisca un pla de vigilància. També podran adquirir-se equips de protecció individual i qualsevol altra mesura aprovada per l'autoritat competent per a la captura, eliminació, dissuasió i control de Vespa velutina, així com per a altres espècies exòtiques invasores.d) Ús de productes autoritzats per a l'alimentació de les abelles amb la finalitat de millorar la vitalitat del rusc.

e) Contractació de serveis d'anàlisis de les abelles i els seus productes relacionats amb l'estat sanitari dels ruscos.

Les ajudes previstes en paràgrafs c), d) i e) només podran concedir-se a aquells apicultors beneficiaris de les mesures 2 a) o 2 b) de la línia B, i sempre que es cobrisquen les necessitats financeres d'assistir les sol·licituds de les esmentades mesures.

3. Línia C «Racionalització de la transhumància»

Només per a explotacions apícoles que realitzen transhumància. S'inclou l'adquisició de mitjans per a la conservació i millora dels mitjans de transport, material per al maneig de rusc: grues, malles de cobertura, canvi de ruscos per a millorar el seu rendiment, sistemes mòbils d'extracció de mel i/o pol·len, així com uns altres útils i equip necessari per a facilitar la transhumància, a excepció de vehicles de transport, combustible i productes per a l'alimentació de les abelles i cera. Els conceptes subvencionables s'especificaran mitjançant la inclusió en l'annex que serà publicat anualment juntament amb la convocatòria d'ajudes, amb les condicions següents:

a) En el cas de ruscos, nuclis, cambres de cria, i alces objecte d'ajuda quedaran identificats mitjançant marcatge a foc o en relleu, afegint l'any de concessió de l'ajuda.

b) Cap apicultor podrà beneficiar-se d'una ajuda a la inversió en un equip o mitjà de producció ja concedit en els cinc exercicis anteriors en el marc dels programes d'ajudes a la millora de la producció i comercialització de mel. S'exceptuen d'aquesta limitació l'augment del cens de l'explotació, la reposició de ruscos, els seus quadres, cambra de cria, i alces, per als quals es considerarà un màxim del 50 % del cens de referència en 5 anys des de la primera concessió.

c) Així mateix, el beneficiari que haja rebut una ajuda a un equip o mitjà de producció apícola es comprometrà al manteniment d'aquest, sota la seua propietat o la dels seus hereus legals, durant els cinc anys següents a la percepció de la subvenció, i destinat a fi d'aquestes ajudes.d) Les màquines i equips, hauran de ser de primera adquisició i haver-se adquirit en data posterior a la presentació de la sol·licitud.

4. Línia D «Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de productes apícoles per a ajudar els apicultors a comercialitzar i valorar els seus productes»

a) Contractació de serveis d'anàlisis per agrupacions d'apicultors que es realitzen en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025.b) Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors.c) Adquisició d'aparells, equips, i un altre material per a anàlisi fisicoquímica de la mel i els productes apícoles que hauran de ser de primera adquisició i haver-se adquirit en data posterior a la presentació de la sol·licitud per agrupacions d'apicultors que es realitzen en laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.

5. Línia E. «Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola»

a) Inversions per a la cria de reines (nuclis de fecundació, incubadores, material per a inseminació artificial de reines), per a explotacions amb classificació zootècnica de selecció i cria o mixtes.

b) Adquisició de reines (tant fecundades com sense fecundar) i eixams de races i/o subespècies no al·lòctones per a reposició de baixes, sempre que es cobrisquen les necessitats financeres per a assistir les sol·licituds de la mesura del punt anterior a), que hauran de provindre d'explotacions amb classificació zootècnica de selecció i cria o mixtes.

6. Línia F «Realitzar estudis de seguiment del mercat»

a) Realització d'estudis de viabilitat econòmica i/o de costos de producció de les explotacions apícoles, per part d'apicultors i agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada, en cada convocatòria d'ajuda.

b) Realització d'estudis de mercat o elaboració de projectes pilot sobre nous productes apícoles

i/o noves forma de presentació d'aquests, per part d'apicultors i agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada, en cada convocatòria d'ajuda.

c) Sistemes de divulgació tècnica sobre el seguiment de mercat dels productes apícoles, per part d'apicultors i agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda.7. Línia G «Millora de la qualitat dels productes a fi d'explotar el seu potencial en el mercat»

a) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació, assistència tècnica als apicultors en matèria de comercialització dels productes apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors

b) Mesures de promoció, creació i manteniment, incloent-hi despeses de certificació de figures de qualitat dels productes apícoles per part d'agrupacions d'apicultors.

c) Sistemes de divulgació tècnica quant a comercialització per a agrupacions d'apicultors

d) Inversions en matèria de comercialització per a agrupacions d'apicultors. Limitada a la producció dels seus socis, podrà incloure:– Equips d'envasament i etiquetatge de mel, i equips destinats a millorar la qualitat, l'ús i la comercialització de pol·len i cera, que s'especificaran mitjançant la inclusió en l'annex que serà publicat anualment, juntament amb la convocatòria d'ajudes.

– Despeses de disseny i imatge»Tercer. Article 6 «Convocatòria i sol·licituds d'ajuda».

U. Es modifica l'apartat 1, paràgraf segon, que queda redactat de la forma següent:

«(..) En aquesta resolució s'establirà el termini de sol·licitud, la dimensió significativa de les agrupacions, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada per a les inversions de la línia F, així com l'import màxim subvencionable per rusc per: tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics o compatibles amb l'apicultura ecològica autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, per a l'alimentació de les abelles i per a la inversió per a la cria de reines, la seua adquisició i eixams».

Dos. Es modifica l'apartat 4. c) 1r, que queda redactat de la forma següent:

«Quan l'actuació corresponga a l'assessorament tècnic o contractació de personal administratiu o assistències tècniques s'inclourà: còpia del contracte que acredite la relació laboral o mercantil, definint les activitats i dedicació, si escau. En el cas d'assajos de nous productes s'inclourà projecte detallat de l'assaig a realitzar signat per un tècnic responsable del seu desenvolupament».

Quart. Es modifica l'article 8 «Quantia i límits d'ajuda», que queda redactat de la forma següent:

«1. La quantia de les ajudes a atorgar a cada sol·licitud serà:

a) Per a les mesures de la línia A, establides en l'article 4.1 a), corresponents a les despeses previstes per a la realització de cursos, no podran superar la quantitat de 40 € per hora lectiva (30 € en cas de classe telemàtica); i serà concretat aquest import en la convocatòria anual; ni de 2.000 € per curs tant presencial com telemàtic. En el cas de desplaçament se subvencionarà com a màxim a 19 cèntims/km i exclusivament al professor.

b) Per a les mesures de la línia A, establides en l'article 4.1 b) i 4.1.d), i de la línia G en l'article 4.7.a, corresponents a la despesa prevista per a la contractació de personal tècnic i administratiu, així com assistències tècniques se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat. No obstant això, el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 30.000 €, per tècnic i any. En tot cas, s'haurà de disposar d'un mínim de 25.000 ruscos vius per al primer tècnic i de 25.000 per tècnic addicional sol·licitat. Per a la contractació de personal administratiu el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 18.000 € anuals, i s'haurà de disposar d'un mínim de 20.000 ruscos vius tant en contractació de personal administratiu com en assistències tècniques administratives.c) Per a les mesures establides en l'article 4.2 c), corresponents a paranys i atraients, article 4.4.c, d'aparells de laboratori, equips altres materials i en l'art. 4.7.d) d'equips d'envasament i etiquetatge se subvencionarà el 65 % del cost pressupostat.

e) Per a la resta de mesures establides en l'article 4, les despeses realitzades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents dels anteriors se subvencionaran amb el 75 % del cost pressupostat: art. 4.1.a), sobre la realització de cursos; art. 4.1.c), de sistemes de divulgació tècnica; art. 4.2.a) i art. 4.2.b), tractaments contra la varroasi; 4.2 d) corresponent a alimentació d'abelles; article 4.2 e) corresponent a anàlisi; 4.3 corresponents a mitjans de maneig per a la transhumància, i article 4.4.a contractació de serveis d'anàlisis; 4.4.b), promoció i creació de laboratoris; art 4.5. a) inversions cria de reines, 4.5.b) adquisició de reines no al·lòctones; art 4.6.a) estudis de viabilitat econòmica i/o de costos de producció de les explotacions apícoles, 4.6.b) estudis de mercat 4.6.c) sistemes de divulgació tècnica sobre el seguiment de mercats; art 4.7.b) mesures de promoció de figures de qualitat, 4.7.c) sistemes de divulgació tècnica de comercialització 4.7d) despeses de disseny i imatge en matèria de comercialització i certificació de figures de qualitat.f) L'import màxim de subvenció per a la mesura de l'article 4.2. d), per a l'alimentació d'abelles, s'establirà en cada convocatòria anual i no superarà mai els 5 euros per rusc.

g) L'import màxim de subvenció per a la mesura 4.5. a) inversió per a cria de reines, s'establirà en cada convocatòria anual, i no podrà superar els 2 euros per rusc. L'import màxim de subvenció per a la mesura de l'article 4.5. b) adquisició de reines i eixams s'establirà en cada convocatòria anual, i no superarà mai la reposició de més del 30 % dels ruscos registrats en data de finalització de termini de presentació de sol·licituds i els 2 euros per rusc.2. Es fixen els límits següents a la concessió de subvencions:

a) La subvenció màxima per a la mesura assenyalada en l'article 4.3 per explotació apícola d'un sol titular, no podrà superar la quantitat 20.000 €, quan la millora siga promoguda per una explotació (cooperativa, SAT o altres figures similars), d'almenys tres titulars, la quantitat màxima serà la resultant de multiplicar el nombre d'integrants per 20.000 €, amb el límit de 60.000 €, mentre existisquen altres titulars d'explotacions que no hagen arribat a aquest límit al llarg del període de duració del programa i hagen sol·licitat l'ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.

b) La subvenció a concedir a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de ruscos vius que manté inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, per 30 €. Els ruscos abandonats, els ruscos morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular.

Únicament seran subvencionables els ruscos vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d'identificació.

c) L'import de subvenció a les despeses en el tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l'apicultura ecològica, tots dos autoritzats per l'Agència espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, s'establirà en cada convocatòria anual i no superarà mai el límit establit en el Pla Nacional Apícola.

3. La subvenció màxima anual a concedir a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 25.000 € per agrupació. En aquest límit no es tindrà en compte els imports concedits per a les submesures de l'article 4.1 b), 4.2. a), 4.2. b) i 4.7.a) corresponents a la contractació de tècnics, i tractaments contra la varroosi.

4. En cada convocatòria d'ajuda, la persona que ostente la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, podrà establir mòduls amb els costos màxims que seran subvencionats per cadascuna de les diferents mesures de l'article 4, atés el preu mitjà en el mercat dels conceptes subvencionables dins de cada mesura, que seria obtingut de tres ofertes de diferents proveïdors.

5. En cap cas serà subvencionable l'Impost de Valor Afegit, IVA.6. La quantia individual de l'ajuda no podrà superar el 100 % de la despesa efectivament executada».Cinqué. S'afegeix un apartat 3 en l'article 9 «Termini d'execució», amb la redacció següent:

«3. Les despeses executades entre l'1 d'agost a 31 de desembre podran ser subvencionades mitjançant la corresponent convocatòria específica.»Sisé. Article 10 «Justificació de la despesa i comprovació»

U. Es modifica l'apartat 2, que queda redactat de la forma següent:«2. En relació amb els articles 71.1 i 72.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la justificació d'aquestes ajudes l'interessat haurà d'aportar, amb anterioritat al 31 de juliol de l'any en curs, compte justificatiu de la despesa realitzada, que haurà d'incloure una memòria detallada de les activitats que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les despeses incorregudes, i una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionable amb indicació de l'import i la seua procedència. En el cas de contractació de tècnics, aquest termini es prorrogarà fins al 20 d'agost de l'any en curs.En el cas de realitzar-se convocatòria específica per despesa realitzada des de l'1 d'agost al 31 de desembre, la justificació per part de l'interessat assenyalada en el paràgraf anterior haurà de presentar-se abans del 15 de gener de la següent anualitat.»Dos. S'afegeix un nou subapartat 3 en l'apartat 4 a) amb la redacció següent:

«4.a) 3. Certificat d'empadronament de professor en el cas que sol·licite despeses de desplaçament».

Mapa web