Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET LLEI 4/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8425 de 16.11.2018
Número identificador:  2018/10609
Referència Base de Dades:  010320/2018
 DECRET LLEI 4/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències. [2018/10609]

PREÀMBULL'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix, en l'article 49.3.14a, la competència exclusiva de la Generalitat, sense perjudici del que es disposa en l'article 149 de la Constitució Espanyola, i, si escau, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica de l'Estat, sobre la protecció civil i la seguretat pública.

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, qualifica d'actuació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències aquelles accions destinades a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant en situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com en accidents greus i altres anàlogues, entre les quals s'inclouen l'extinció d'incendis forestals.En matèria d'extinció d'incendis forestals, la Llei 13/2010, en els articles 32, 37 i 59, configura el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat com a servei públic essencial de caràcter autonòmic, amb dependència de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

Aquest servei, sota la denominació genèrica de servei de brigades d'emergència o similar, l'ha prestat de manera directa la mateixa Generalitat, i sota les modalitats de conveni, ICONA-TRAGSA-Generalitat de 20 d'octubre de 1989 i TRAGSA-Generalitat de 30 de novembre de 1998 i 20 de novembre de 2006, per a passar a ser encomanat finalment a TRAGSA en la seua condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'administració pública, situació en la qual es troba actualment.La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, en la disposició addicional quinzena preveia que l'encàrrec de gestió vigent de la Generalitat a TRAGSA de l'actual servei públic de bombers forestals s'extingiria el 30 de juny de 2018, i assumiria la prestació del servei la Generalitat i que el personal de TRAGSA s'incorporaria a l'Agència continuant en els seus llocs amb la condició de personal a extingir, que exerciria les seues tasques amb idèntica condició de personal laboral, fins al seu cessament per les causes legals d'extinció dels contractes laborals previstes en l'Estatut dels treballadors, incorporació que, segons l'esmentada llei, havia de produir-se abans del 30 de novembre de 2018.

La cerca de la fórmula més idònia de conciliació de les previsions de Llei 21/2017 amb la Llei de pressupostos de l'Estat per al 2017 i la falta de dotació en els pressupostos de la Generalitat de 2018 per a la incorporació del personal del Servei de Bombers Forestals prevista en la llei anterior, ha dificultat la materialització de les mesures contemplades en la mateixa en les dates assenyalades.

El Servei de Bombers Forestals com servei públic essencial s'ha dotat d'una estructura i model propis, dins de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, a través del seu reglament aprovat pel Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, la qual cosa permet una millora davant els nous reptes i escenaris, però a més és de vital importància gestionar els mitjans tant personals com materials que precisa per a ser un servei àgil i eficient, la qual cosa justifica la seua organització en règim de descentralització funcional.

D'altra banda, la incorporació del personal a què es refereix la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, ha d'ajustar-se a les previsions legals; en particular, a la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei de pressupostos de l'Estat per al 2017, i a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2018, i no pot escometre's sense que prèviament s'establisca el règim jurídic que li ha de resultar d'aplicació, que, amb una visió global, contribuïsca a millorar les condicions de prestació del servei que té encomanat.

Ens trobem, a més, en una situació, en la qual el personal adscrit al Servei de Bombers Forestals està exercint de manera continuada, des de gener de 2018, funcions ampliades en el marc dels plans i procediments d'emergències, sense que haja sigut possible, fins hui, que aquest augment de funcions tinga una repercussió en les seues condicions salarials, malgrat la voluntat manifesta i continuada en aquest sentit per part de la Generalitat, la qual cosa ha ocasionat una conflictivitat laboral que repercuteix de manera intensa en l'operativitat i prestació d'un servei essencial com és el de bombers forestals.A aquest efecte, és una necessitat de l'administració de la Generalitat dotar-se d'un instrument que siga capaç d'adaptar-se a les situacions que es presenten i respondre amb la celeritat que aquestes exigeixen. L'instrument que es presenta com a més adequat a aquesta necessitat és la creació d'una societat cent per cent pública.

En conseqüència, es considera que concorre la urgent i extraordinària necessitat, a causa de la situació que es planteja i, especialment, a l'obligació de garantir la plena operativitat del Servei de Bombers Forestals davant qualsevol emergència, i a la necessitat inajornable de la creació d'una entitat del sector públic instrumental que assumirà la gestió del personal i les necessitats logístiques del servei públic de bombers forestals sota el comandament operatiu de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o, si escau, l'òrgan que exercisca les competències en matèria de la protecció civil i emergències.

Fent ús de l'autorització prevista en l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 9 de novembre de 2018,

DECRETEArticle 1. Denominació i naturalesa

S'autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, d'ara endavant l'SGISE, com a societat mercantil del sector públic instrumental, de les previstes per l'article 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per a la gestió del personal i de les necessitats logístiques dels serveis d'extinció d'incendis forestals i emergències, en els termes previstos per la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències.Aquesta societat tindrà la consideració de mitjà propi instrumental de la Generalitat.Article 2. Tutela funcional

1. L'SGISE que es cree, de caràcter cent per cent públic, tindrà personalitat jurídica de naturalesa privada, sense perjudici de la seua adscripció a la Presidència o a la conselleria amb competències en matèria de protecció civil, extinció d'incendis forestals i emergències que exercirà la tutela funcional de la mateixa a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o l'òrgan o organisme amb competències en matèria de resposta a les emergències, al qual correspon la planificació, control, supervisió i coordinació de la prestació del servei, així com l'aprovació dels procediments d'actuació.2. L'SGISE, com a societat mercantil del sector públic instrumental de la Generalitat, es regirà pels seus estatuts, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per les altres normes que li resulten d'aplicació.

Article 3. Objecte i finalitats de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències

L'objecte de l'SGISE és la gestió del personal i de les necessitats logístiques dels serveis d'extinció d'incendis forestals i emergències en els termes previstos per Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, així com la gestió dels contractes per als estudis, projectes, construcció, adquisició o explotació de les necessitats derivades de les necessitats logístiques contemplades a l'inici d'aquest paràgraf, juntament amb l'exercici d'aquelles activitats preparatòries, complementàries o derivades de les anteriors.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Personal

1. El personal de la societat pública estatal TRAGSA necessari per a la prestació del Servei de Bombers Forestals s'incorporarà a l'SGISE amb la mateixa relació laboral que tingués, i exercirà les seues tasques amb idèntica condició de personal laboral fins al seu cessament per les causes legals d'extinció dels contractes laborals previstes en l'Estatut dels treballadors i amb els mateixos drets i obligacions laborals i de Seguretat Social que tingués reconeguts. La incorporació d'aquest personal es produirà com a màxim l'1 d'abril de 2019.

S'entendrà comprés en el personal a què es refereix aquesta disposició aquell amb contracte vigent o amb reserva de lloc de treball en la data d'entrada en vigor del present decret llei.

La relació completa detallada d'aquest personal serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb anterioritat a la data en què es produïsca la seua efectiva incorporació a l'SGISE.

2. Les relacions laborals de les treballadores i els treballadors procedents de TRAGSA continuaran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la seua incorporació a l'SGISE els fos aplicable fins a l'entrada en vigor d'un altre conveni col·lectiu nou en el qual s'incorpore, íntegrament, la proposta d'acord assolida el 16 de febrer de 2018 de revisió parcial del VI Conveni Col·lectiu de les Brigades d'Emergència (Servei de Bombers Forestals), que va ser aconseguida per unanimitat entre totes les seccions sindicals intervinents i els representants legals de l'empresa TRAGSA.

3. Una vegada incorporat el personal, l'SGISE assumirà tots els compromisos que es deriven de l'acord esmentat en el punt anterior, i, en concret, establirà el procediment en el marc del nou conveni col·lectiu per a fer efectiva una compensació retributiva corresponent a la diferència entre el realment percebut en el seu salari base des de l'1 de gener de 2018 i el que haguera correspost de l'aplicació del que es va acordar entre les seccions sindicals intervinents i la representació legal de l'empresa TRAGSA el 16 de febrer de 2018, deduïdes les quantitats que l'empresa TRAGSA hi haguera abonat ja, en concepte de millora unilateral no consolidable, al personal treballador prèviament a la seua incorporació a la societat.

4. Aquest personal no adquirirà la condició de personal empleat públic dels articles 8 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i 14 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogada la disposició addicional quinzena de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació de l'article 59 de la Llei 13/2010, de protecció civil i gestió d'emergències

L'article 59 queda redactat de la següent manera:

«Article 59. El Servei de Bombers Forestals

1. Es crea el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat com a servei públic essencial de caràcter autonòmic que dependrà de la conselleria o organisme públic competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències al qual correspondrà el seu comandament, sense perjudici que la seua gestió no operativa es puga exercir totalment o parcialment per una altra entitat del sector públic instrumental de la Generalitat.

2. El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat estarà integrat pel conjunt de persones que, pertanyents a la Generalitat, o contractades per ella, per la seua formació específica i dedicació exclusiva, tenen com a missió l'extinció d'incendis forestals i la intervenció enfront de les emergències en el seu àmbit competencial.

A aquest personal se li reconeixerà la categoria professional de bomber forestal (5932) segons ve recollida en el Reial decret 1591/2010, pel qual s'aprova la classificació nacional d'ocupacions 2011.

3. La gestió ordinària i extraordinària del Servei de Bombers Forestals així com la contractació del personal que l'integra, correspon a la conselleria o organisme públic competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències o, si escau, a l'entitat del sector públic instrumental corresponent, segons les directrius i procediments establerts per la conselleria o organisme d'adscripció.

4. El sistema de mobilització i gestió del Servei de Bombers Forestals serà el sistema integral de gestió de les emergències 112 Comunitat Valenciana i les comunicacions es realitzaran a través de la xarxa de comunicacions de la Generalitat.»Segona. Habilitació competencial

Per la naturalesa administrativa dels actes necessaris per a l'execució del que es preveu en aquest decret llei, s'autoritzen els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat per a adoptar els acords pertinents per a la seua execució.Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 9 de novembre de 2018El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web