Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 13 septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l'hora de la prova.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9473 de 18.11.2022
Número identificador:  2022/10621
Referència Base de Dades:  010270/2022
 RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 13 septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l'hora de la prova. [2022/10621]

Mitjançant la Resolució de 13 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, es va aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l'hora de la prova (DOGV 9435, 26.09.2022).

La base 8 de la Resolució de 19 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es va convocar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori gestionades por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, assenyalava que podrà interposar-se un recurs de reposició davant la Direcció General de Recursos Humans, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.

Una vegada resolts els recursos interposats i vist el resultat d'aquests, resolc incloure en la relació definitiva de persones admeses en el concurs oposició les persones que s'indiquen:****3381* FILIP ---, ANDRADA LLIURE ADM

****1770* CIUBOTARIU, CRISTINA GABRIELA LLIURE ADM

***5745** MARTINEZ DE LA TORRE, CARMEN Div.Funcional ADM.

***6356** HURTADO ZAMBRANO,

BEATRIZ AMPARITO LLIURE ADM.Contra aquesta resolució pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l'acte contra el qual es recorre, de conformitat amb el que es disposa en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 28 d'octubre de 2022.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

Mapa web