Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 132/2011, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6617 de 27.09.2011
Número identificador:  2011/9762
Referència Base de Dades:  009872/2011
 DECRET 132/2011, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2011/9762]

PreàmbulL'aprovació de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, implica, segons el que estableixen els articles 15 i 16, la necessària modificació del Decret 35/2005, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

Esta modificació afecta fonamentalment la composició de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. També s'hi recullen els canvis introduïts per la nova legislació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències en relació amb la planificació.En virtut de l'anterior, amb un informe previ favorable del Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació, en virtut del que disposa l'article 18.f) de la Llei del Consell, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 23 de setembre de 2011,DECRETEArticle 1. Concepte

La Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i d'homologació, en matèria de protecció civil.Article 2. Funcions

La Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, dins del seu àmbit d'actuació, exercirà les funcions següents:

1. Informar la normativa legal i tècnica que es dicte en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Participar en la coordinació de les accions dels òrgans relacionats amb la protecció civil.

3. Homologar els plans municipals de protecció civil.

4. Informar el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, els plans especials, els procediments d'actuació i els protocols operatius de la Comunitat Valenciana.

5. Estudiar i informar la programació, desplegament i execució de les actuacions preventives en matèria de protecció civil a què es refereix l'article 14 de la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil.

6. Informar durant la seua elaboració els projectes de disposicions legals o reglamentàries desplegats per la Generalitat que, pel fet d'afectar la seguretat de persones i béns, tinguen relació amb la protecció civil.

7. Estudiar i proposar l'adopció de mesures preventives encaminades a evitar, en la mesura que siga possible, els riscos, catàstrofes o calamitats públiques i les conseqüències perjudicials que se'n deriven.8. Sol·licitar a qualsevol entitat o persona física o jurídica la informació necessària per a elaborar els estudis i les propostes i executar les funcions que li són atribuïdes.

9. Promoure, a través de les administracions competents, el foment del voluntariat de protecció civil.

10. Participar en el procediment de concessió de distincions en matèria de protecció civil i rebre informació sobre aquestes.

11. Impulsar el desenrotllament i la implantació de la normativa en matèria d'autoprotecció i informar el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

12. Totes aquelles que, legalment o competencial, li siguen atribuïdes.Article 3. Funcionament

1. La Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana funcionarà en Ple i en Permanent.

2. Per a l'estudi d'assumptes concrets, dins de les competències de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, podran crear-se comissions tècniques o grups de treball.

3. La Permanent de la comissió té com a finalitat essencial la d'assegurar la continuïtat de l'activitat en els períodes compresos entre els successius plens. En conseqüència, es responsabilitza de l'elaboració de criteris i propostes, de l'estudi i informe de programes, projectes i accions i del seguiment i avaluació de les activitats de les comissions tècniques i els grups de treball.

4. La Permanent de la comissió realitzarà així mateix les funcions l'exercici de les quals delegue el Ple.

5. La Permanent informarà el Ple sobre les actuacions que duga a terme.Article 4. Composició del Ple

El Ple de la comissió estarà constituït pels membres següents:1. President: el conseller competent en matèria de protecció civil.2. Vicepresident: el secretari autonòmic competent en matèria de protecció civil.

3. Secretari general: el director general competent en matèria de protecció civil.

4. Vocals:

a) Set representants de l'administració de la Generalitat, amb categoria mínima de director general, designats pel conseller competent en matèria de protecció civil, d'entre aquells que ostenten competències en matèria de sanitat, serveis socials, obres públiques, transports, indústria, medi ambient i coordinació de l'acció de l'administració de la Generalitat.

b) Quatre representants de l'administració de l'Estat, designats per l'òrgan competent de l'esmentada administració.

c) Un diputat de cada una de les diputacions provincials de les províncies que componen la Comunitat Valenciana, designats pels seus presidents.

d) Els alcaldes dels municipis capitals de província de la Comunitat Valenciana.

e) Tres alcaldes designats per un període de quatre anys, pel conseller competent en matèria de protecció civil a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un en representació de cada un dels següents grups de municipis:

Fins a 5.000 habitants.

Entre 5.001 i 20.000 habitants.

Més de 20.000 habitants.

f) Un representant de la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana, triat entre els seus membres.5. Secretari d'Actes: un funcionari del grup A de l'àrea competent en matèria de protecció civil, que actuarà amb veu però sense vot, designat pel conseller competent en matèria de protecció civil. Les seues funcions són les que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Article 5. Composició de la Permanent

1. La Permanent de la Comissió estarà constituïda pels membres següents:

a) President: el director general competent en matèria de protecció civil.

b) Vocals: tres dels representants de la Generalitat integrats en el Ple de la comissió, designats pel seu president, els tres alcaldes dels municipis capitals de província, i dos representants de cada una de les restants administracions públiques incorporades al Ple, designats pel conseller competent en matèria de protecció civil, excepte per al cas dels representants de l'administració de l'Estat, que seran designats per l'autoritat que els va nomenar.

c) Secretari d'Actes: el mateix funcionari designat com a secretari d'actes del Ple.

2. Les convocatòries a les reunions de la Permanent es notificaran a tots els components del Ple els quals, en funció dels temes a tractar, hi podran assistir amb veu i sense vot. Tot això sense perjuí dels qui, conforme a l'article 6, componen la Permanent.

3. El president i vicepresident del Ple podran assistir a les reunions de la Permanent i presidir-les amb veu i vot.Article 6. Adquisició i pèrdua de la condició de membre de la Comissió

Després de la pèrdua de la condició d'alcalde d'un vocal de la Comissió, el substituirà com a vocal aquell que el succeïsca al seu lloc com a alcalde en l'esmentat municipi.

Si es produeix el cessament o la revocació d'algun membre del Ple o de la Permanent, l'autoritat que els va nomenar designarà la persona que ocuparà el lloc vacant en la comissió.Article 7. Convocatòria de tècnics no membres

Als efectes consultius, podran ser convocats a les reunions del Ple de la comissió altres representants de la Generalitat o d'institucions o entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com components de les comissions tècniques o grups de treball i persones de reconeguda competència professional o científica, quan així ho requerisca la naturalesa dels assumptes a tractar, que hi participaran amb veu i sense vot.Serà decisió del Ple o del president convocar tals persones, i en correspondrà cursar la invitació al president.Article 8. Comissions tècniques i grups de treball

1. Podran crear-se comissions tècniques i grups de treball, que estaran integrats per membres de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana i persones dependents de les administracions públiques concurrents en el territori d'aquesta, així com de les entitats públiques i privades que, en raó de l'objecte per al qual van ser creades, s'estime necessari.

2. La creació de les comissions tècniques i els grups de treball s'aprovaran per acord del Ple de la comissió o per la Permanent d'esta, i en aquest cas haurà de ser ratificat pel Ple en la seua primera reunió posterior.

3. Els documents elaborats per les comissions tècniques i els grups de treball seran elevats, per a coneixement previ, a la Permanent i, posteriorment, per esta al Ple, per al seu informe.Article 9. Suport administratiu de les comissions tècniques

Les Secretaries del Ple i de la Permanent de la Comissió de Protecció Civil de la Co-munitat Valenciana actuaran com a suport administratiu permanent de les comissions tècniques.Article 10. Règim administratiu

El règim de constitució, convocatòria, adopció d'acords i, en general, de funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 11. Reunions ordinàries i extraordinàries

El Ple i la Permanent es reuniran, almenys, una vegada cada dotze i sis mesos, respectivament, en sessió ordinària i, amb caràcter extraordinari, quan ho considere necessari el seu president.

El Ple i la Permanent es podran reunir amb caràcter extraordinari a instàncies d'un terç dels seus components.Article 12. Programa de Treball en matèria de protecció civil

El Ple aprovarà, respectant l'autonomia i les competències de cada un dels seus membres, el Programa anual de Treball en matèria de protecció civil dels organismes representats en la Comissió de Protecció Civil.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogat el Decret 35/2005, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Limitació de la despesa

L'aplicació del que disposa aquest decret no implicarà increment de despesa en el pressupost de la Conselleria de Governació, atenent-se qualsevol obligació amb la hisenda de la Generalitat a càrrec dels mitjans materials i personals previstos en el pressupost ordinari de la conselleria.Segona. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 23 de setembre de 2011El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Governació,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

Mapa web