Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es modifica la resolució per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023 i la resolució per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9465 de 08.11.2022
Número identificador:  2022/10365
Referència Base de Dades:  009854/2022
 RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es modifica la resolució per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023 i la resolució per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023. [2022/10365]

La Resolució de 5 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, aprova les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023.La Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, aprova les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

L'apartat 4.2.2 «Pla d'actuació per a la millora» de sengles resolucions cita que:

«6. Amb l'objectiu d'organitzar la pràctica docent, i amb el coneixement de la dotació completa d'hores de professorat de la qual disposen, els centres educatius hauran d'elaborar el disseny de les actuacions que es duran a terme dins del seu PAM durant el curs 2022-2023. Aquest disseny haurà de ser aprovat pel Claustre i el Consell Escolar, junt amb la PGA, abans del 15 de novembre de 2022.»

En relació amb això, l'apartat 4.3 de totes dues resolucions indica que:

«2. La data límit per a l'aprovació i el registre de la PGA i la posada a disposició d'aquesta per via electrònica davant de l'Administració educativa serà el 15 de novembre. Les dades del qüestionari estadístic sobre la societat de la informació, que caldrà registrar en ITACA, s'han d'omplir i traslladar a l'Administració educativa també amb data límit 15 de novembre.»

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és conscient que la implementació progressiva del nou marc curricular durant el curs 2022-2023 exigeix als equips docents i als equips directius un major esforç, si cap, de reflexió i debat intern que redunde en una millor resposta educativa al conjunt de l'alumnat. Per això, aquesta resolució amplia els terminis indicats inicialment per a concretar les actuacions que cada centre durà a terme dins del PAM, per a aprovar i posar a la disposició de l'Administració la PGA i per a emplenar el qüestionari estadístic de la societat de la informació.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019), modificat pel Decret 2/2022, de 10 de febrer, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 9277, 14.02.2022), resolc:Apartat u

Es modifiquen els apartats 4.2.2 i 4.3 de la Resolució de 5 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023.

La data límit per a elaborar el disseny de les actuacions que es duran a terme dins del Pla d'actuació per a la millora, per a aprovar i registrar la PGA i posar-la a la disposició de l'Administració i per a emplenar el qüestionari estadístic sobre la societat de la informació serà el 15 de desembre de 2022.

Apartat dos

Es modifiquen els apartats 4.2.2 i 4.3 de la Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

La data límit per a elaborar el disseny de les actuacions que es duran a terme dins del Pla d'actuació per a la millora, per a aprovar i registrar la PGA i posar-la a la disposició de l'Administració i per a emplenar el qüestionari estadístic sobre la societat de la informació serà el 15 de desembre de 2022.València, 3 de novembre de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web