Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 163/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es regulen la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència i l'Oficina Única Postemergència, per al seguiment i coordinació de les actuacions posteriors a una catàstrofe o emergència.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7914 de 10.11.2016
Número identificador:  2016/8882
Referència Base de Dades:  008434/2016
 DECRET 163/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es regulen la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència i l'Oficina Única Postemergència, per al seguiment i coordinació de les actuacions posteriors a una catàstrofe o emergència. [2016/8882]

PREÀMBULDesprés d'una situació de catàstrofe, en la qual es produeixen danys personals i materials, així com afectació a les infraestructures públiques, les conseqüències de les quals no permeten el funcionament normal de la societat, és obligació de les distintes administracions públiques l'adopció de decisions, la posada en marxa de mesures especials i l'execució de projectes, orientats a la restitució de la normalitat.

El títol II de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix el vincle dels poders públics valencians amb els drets i llibertats dels valencians i les valencianes, i disposa que vetlaran per la seua protecció i respecte, així com pel compliment dels deures. En concret, l'article 14 preveu que els poders públics han de vetlar pels drets i les necessitats de les persones que hagen patit danys causats per catàstrofes naturals i sobrevingudes.

La protecció civil i la seguretat pública és una matèria en la qual la Generalitat té competència exclusiva, segons estableix l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Considerant la diversitat d'administracions involucrades en aquesta gestió de la fase de postemergència, així com les distintes disciplines en què cal treballar, es fa imprescindible coordinar els processos i unificar les actuacions, per a aconseguir facilitar al ciutadà la declaració de danys i aconseguir la màxima eficàcia dels mecanismes de recuperació.

A aquest efecte, la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat, en l'article 64, crea l'Oficina Única Postemergència, que efectuarà la gestió coordinada de les situacions que segueixen a una catàstrofe o emergència, orientades a la tornada a la normalitat dels serveis essencials i de les infraestructures bàsiques. L'apartat 3, estableix que reglamentàriament es desenvoluparà la seua composició, l'àmbit i les actuacions.Així mateix, aquesta llei, en l'article 66, crea la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència, i determina que la seua composició i les funcions es regularan per decret.

En la tramitació d'aquest decret s'ha seguit el procediment establit per l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com el que disposa el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment de tramitació dels projectes normatius de la Generalitat.

En virtut del que s'ha exposat anteriorment, amb un informe previ favorable del Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió de 4 de novembre de 2016,

DECRETECAPÍTOL I

ObjecteArticle 1. Objecte

Aquest decret té com a objecte la regulació de la composició i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència, així com el desplegament de la composició, àmbit i actuacions de l'Oficina Única Postemergència, creades per la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat.

CAPÍTOL II

De la Comissió Interdepartamental per al Seguiment

i la Coordinació de la PostemergènciaArticle 2. Naturalesa i adscripció de la Comissió Interdepartamental1. La Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència és un òrgan col·legiat de l'Administració de la Generalitat al qual correspon la coordinació interdepartamental del Consell en aquest àmbit.

2. La comissió interdepartamental s'adscriu a Presidència de la Generalitat o, si és el cas, a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.Article 3. Funcions de la comissió interdepartamental

Correspon a la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència:

a) Analitzar la informació sol·licitada per l'Oficina Única Postemergència sobre els danys a particulars, i als serveis i a les infraestructures públics.

b) Fixar els objectius concrets de la fase de postemergència, i garantir una visió unificada en les decisions adoptades.

c) Proposar inversions i definir projectes concrets per a aconseguir l'objectiu de la tornada a la normalitat.

d) Proposar els criteris del repartiment d'ajudes que s'establisquen per la tornada a la normalitat.

e) Aprovar els mecanismes de difusió de la informació a la població sobre els procediments de sol·licitud d'ajudes.

f) Estudiar i proposar la necessitat de formalitzar la col·laboració amb altres administracions i institucions per mitjà de la firma de convenis o acords.

g) Conéixer les actuacions de l'Administració General de l'Estat, i garantir la seua complementarietat amb les decisions de la Generalitat.

h) Vetlar per la sinergia entre les actuacions realitzades per les diverses administracions involucrades en la gestió de la fase de postemergència.

i) Proposar l'aprovació d'un pla de recuperació, amb la visió unificada aportada pels diferents departaments de la Generalitat, per a garantir la recuperació de la normalitat.

j) Assegurar la traçabilitat en cada un dels processos executats, i establir els mecanismes de control adequats.

k) Informar el Consell sobre l'evolució del pla de recuperació, basant-se en la informació facilitada per l'Oficina Única Postemergència.Article 4. Composició de la comissió interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència estarà formada pels membres següents:a) Presidència: la persona titular de Presidència de la Generalitat o, si és el cas, de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

b) Vicepresidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

c) Vocals: una persona representant de cada una de les conselleries de la Generalitat i organismes autònoms competents en matèria d'infraestructures, carreteres, habitatge, educació, agricultura, sanitat, pesca, serveis socials, indústria, medi ambient i hisenda, amb rang de director general, nomenada per la persona titular de la conselleria respectiva. Atenent els criteris de la naturalesa dels danys ocorreguts i la titularitat dels béns afectats, s'hi podran incorporar, per decisió de la Presidència, altres representants.

d) Secretaria: la persona titular de la sotssecretaria del departament que ostente la Presidència.

2. Per a un millor coneixement dels temes a tractar, a les reunions de la comissió interdepartamental podrà assistir personal funcionari, personal expert, professionals de reconegut prestigi, representants d'institucions o d'altres administracions, que tindran veu però no vot.Serà decisió de la Presidència convocar aquestes persones, i correspon a la secretaria cursar la invitació oportuna.

3. La Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència podrà acordar la creació de comissions tècniques de treball.Article 5. Règim de funcionament de la comissió interdepartamental1. La constitució, convocatòria, règim de les sessions i d'adopció d'acords i, en general, el funcionament de la comissió interdepartamental, s'ajustarà al que estableix la legislació relativa al procediment administratiu comú.

2. La comissió interdepartamental, sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern per al millor exercici de les seues atribucions.

3. La Comissió Interdepartamental es constituirà a instàncies de la seua presidència, després d'una situació d'emergència les conseqüències de la qual aconsellen activar el procediment de reposició de serveis bàsics i tornada a la normalitat, annex al pla territorial d'emergències de la Comunitat Valenciana.

Després de la constitució, la freqüència de les reunions s'establirà a criteri de la Presidència, en funció del volum i de la urgència de les decisions a adoptar.

Amb l'objecte d'agilitzar els mecanismes de convocatòria i difusió de la documentació, després de la constitució formal es podran emprar eines telemàtiques i pròpies de l'Administració electrònica per al seguiment de l'activitat de la comissió.

4. El suport administratiu de la comissió serà assumit per la secretaria, que tindrà el suport de l'Oficina Única Postemergència.

5. Correspondrà a la seua presidència donar per finalitzada la vigència de la comissió, quan els municipis i les zones afectades per la situació de catàstrofe o d'emergència s'hagen recuperat, és a dir, quan l'Oficina Única tinga la informació que el pla de recuperació del qual realitza el seguiment ja haja complit totes les actuacions previstes.CAPÍTOL III

De l'Oficina Única PostemergènciaArticle 6. Naturalesa i adscripció de l'Oficina Única Postemergència1. L'Oficina Única Postemergència és un òrgan col·legiat de l'Administració de la Generalitat que es configura com a instrument de suport de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència, a la qual correspon avaluar les necessitats i sol·licituds d'ajuda orientades al restabliment de la normalitat després d'una situació d'emergència, i elaborar els projectes de recuperació i distribució dels crèdits extraordinaris habilitats per a la consideració de la comissió interdepartamental.

2. L'Oficina Única Postemergència s'adscriu a Presidència de la Gneralitat o, si és el cas, a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències o organisme que assumisca aquestes competències.

3. L'Oficina Única Postemergència tindrà la seu en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.Article 7. Objectius de l'Oficina Única Postemergència

D'acord amb l'article 64.2 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat, l'actuació de l'Oficina Única Postemergència estarà encaminada a la consecució dels objectius principals següents:

1. Seguiment de la tornada a la normalitat després d'una emergència o catàstrofe.

2. Coordinació de les ajudes econòmiques a les persones afectades.

3. Habilitar una finestreta única per als afectats en l'emergència o catàstrofe, als efectes de gestionar de manera conjunta els tràmits administratius corresponents.Article 8. Funcions de l'Oficina Única Postemergència

Correspon a l'Oficina Única Postemergència:

1. Recopilar tota la informació sobre els danys ocasionats i les persones afectades per l'emergència.

2. Coordinar les actuacions per a la tornada a la normalitat entre tots els departaments de la Generalitat.

3. Centralitzar les sol·licituds d'ajudes dirigides a la Generalitat.

4. Establir les fórmules d'informació a la població sobre les ajudes i els tràmits per a la seua concessió, així com de les actuacions de tornada a la normalitat.

5. Promoure els convenis necessaris amb altres administracions per a la gestió d'ajudes.

6. Realitzar el seguiment i l'evolució de totes les actuacions de tornada a la normalitat i l'execució de la concessió d'ajudes.Article 9. Composició de l'Oficina Única Postemergència

1. Al capdavant de l'Oficina Única Postemergència estarà la persona responsable de la subdirecció general competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

2. L'Oficina Única Postemergència estarà integrada per personal de la Presidència o, en el seu cas, de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències o organisme que assumisca aquestes competències, amb la distribució per àrees competencials següents:a) Personal tècnic en matèria d'emergències.

b) Personal tècnic en matèria de gestió administrativa.

c) Personal tècnic en matèria jurídica.

d) Personal tècnic en matèria de gestió econòmica.

e) Personal de suport administratiu.

3. La designació de personal i el nombre de recursos es decidirà pel titular de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències o organisme que assumisca aquestes competències, en funció de l'abast dels danys i de la magnitud de les conseqüències.4. Així mateix, l'Oficina podrà requerir el suport del departament de la Generalitat amb competències en matèria de desenvolupament d'aplicacions informàtiques corporatives, així com sol·licitar als diferents organismes autònoms i conselleries el suport de personal tècnic amb coneixements específics en les matèries que l'Oficina determine.

5. Podrà formar part, com a membre de l'Oficina Única Postemergència, i amb la proposta prèvia motivada, un representant de l'Administració perifèrica de l'Estat designat per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, i també un representant dels municipis afectats o del municipi més afectat per la situació extraordinària que haja ocorregut dins del seu territori o terme municipal.Article 10. Actuacions de l'Oficina Única Postemergència

1. L'Oficina Única Postemergència durà a terme, per al compliment dels seus objectius, les actuacions següents:

a) Obtindre dels ajuntaments i de les diputacions afectats, així com de les distintes conselleries o organismes autònoms, la informació relativa a la seua afectació i les necessitats econòmiques per a la rehabilitació.

b) Informar l'Administració General de l'Estat, a través de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, de l'activació de l'Oficina i de la constitució de la comissió interdepartamental.

c) Exercir la interlocució operativa amb la Delegació del Govern, a fi de garantir la complementarietat i que no interferisquen les línies d'actuació de les dues administracions.

d) Elaborar, amb l'abast establit pels actes o disposicions en què es determinen les zones afectades, un informe de danys, i proposar un pla de recuperació, que serà elevat a la comissió interdepartamental per a l'aprovació.

e) Elaborar una memòria de les seues activitats, en finalitzar la seua intervenció postemergència, la qual serà elevada a la consideració de la comissió interdepartamental, tenint en compte tot allò que estableix la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

2. La informació relativa a les gestions de l'Oficina Única estarà a la disposició permanent de la comissió, per mitjà de l'ús de suports tecnològics que minimitzen la càrrega administrativa i agilitzen els mecanismes de consulta i seguiment.Article 11. Àmbit d'actuació

Atenent el criteri d'unitat d'actuació, l'àmbit d'actuació de l'Oficina Única Postemergència s'estendrà a la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana.Article 12. Abast de la zona afectada

1. Després d'una situació d'emergència en què es decidisca la constitució de l'Oficina Única Postemergència, per part d'aquesta, se sol·licitarà informació a la Sala d'Emergències de la Generalitat a fi d'identificar les zones o municipis afectats.

2. Correspondrà a l'Oficina el contacte amb els ajuntaments dels municipis afectats, per a obtindre una primera estimació de la magnitud de les conseqüències ocasionades per l'emergència.

3. L'Oficina procedirà a l'anàlisi de la informació sol·licitada i efectuarà proposta de la relació de municipis afectats sobre els quals se centraran les actuacions de recuperació.

4. Es determinarà, per mitjà de la publicació de la disposició oportuna, la relació dels municipis afectats, la tornada a la normalitat dels quals serà l'objecte del pla de recuperació previst en l'article 3.i.Article 13. Identificació de necessitats

1. Amb la finalitat de dur a terme les actuacions procedents, correspondrà als ajuntaments identificar les necessitats concretes de recuperació de les infraestructures de la seua titularitat, dels danys en béns particulars dels habitants del seu municipi i l'estimació de l'import econòmic necessari per a la seua recuperació.

Així mateix, les distintes conselleries o organismes autònoms de la Generalitat i les diputacions provincials aportaran informació sobre l'afectació d'instal·lacions de la seua titularitat, així com la valoració econòmica dels projectes de rehabilitació.

2. La informació de les distintes administracions tindrà entrada en l'Oficina Única Postemergència.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aplicació i desplegament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa del pressupost de la Generalitat i, en qualsevol cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials de la Presidència, o, si és el cas, de la conselleria o organisme competent per raó de la matèria i d'aquelles altres que formen part de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència i de l'Oficina Única Postemergència.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament del decret

S'autoritza la persona titular del departament competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'aquest decret.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 4 de novembre de 2016El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web