Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9437 de 28.09.2022
Número identificador:  2022/8363
Referència Base de Dades:  008375/2022
 RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/8363]De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 9 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9067, 22.04.2021), una vegada finalitzat el termini d'esmena de defectes d'admissió, aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el lloc, la data i l'hora de la prova, així com la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que figura en l'annex I.Data: diumenge, 18 de desembre de 2022.

Hora: 10.00 h.

Lloc:

– Universitat de València: Campus dels Tarongers i Campus Blasco Ibáñez.

– Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València-Edifici de Direcció, Administració i Docència.

– Universitat d'Alacant (Sant Vicent del Raspeig).

– Universitat Jaume I de Castelló (Castelló de la Plana).

Atés l'elevat nombre de persones aspirants, tant els aularis concrets com la distribució en aules seran publicats oportunament en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la deguda antelació. Així mateix, qualsevol canvi que afecte el lloc de celebració de la prova inclòs en la present resolució serà objecte de publicació.Contra la present resolució es podran interposar els recursos especificats en la base huitena de la convocatòria.València, 13 de setembre de 2022.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

Mapa web