Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 28/2021, d'1 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport, en els municipis de l'agenda AVANT, a la realització d'activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis dels seus termes municipals.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9169 de 08.09.2021
Número identificador:  2021/8965
Referència Base de Dades:  008347/2021
 DECRET 28/2021, d'1 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport, en els municipis de l'agenda AVANT, a la realització d'activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis dels seus termes municipals. [2021/8965]

La Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, segons l'article 12 del Decret 105/2019, de 5 de juliol del Consell, pel qual s'estableix l'estructura bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, és competent en les matèries relatives a l'estudi, disseny, impuls, aplicació i seguiment de totes les mesures que la Generalitat tinga a l'abast en l'àmbit del repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.

En virtut d'aquestes competències, i d'acord amb el fòrum de municipis d'interior, la direcció general esmentada vol donar suport, en col·laboració amb els ajuntaments, a les activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis existents en els municipis de l'Agenda AVANT, amb l'objectiu de generar ocupació local i fixar població en aquests municipis, vinculada a l'aprofitament dels recursos endògens forestals.

En aquest sentit, la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, crea en la secció 5, servei 5, programa pressupostari 125.20 Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, dues línies pressupostàries: una d'aquestes en el capítol IV, la línia S0893000 «Recuperació de boscos i millora de la gestió forestal» amb una dotació de dos-cents mil euros, i l'altra en el capítol VII, línia S0894000 «Reforestació del bosc mediterrani» amb una dotació de quatre-cents mil euros.

L'aprovació d'aquest decret no suposa la modificació ni l'alteració de les competències atribuïdes a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en matèries d'ordenació integrada i gestió sostenible dels recursos forestals, la gestió d'aquests, l'aprofitament de les rendes forestals; (...) ordenacions integrals de muntanyes i els tractaments silvícoles i les estadístiques forestals, el control integrat de plagues i malalties en terrenys forestals, obres de restauració i millora paisatgística d'ecosistemes forestals, elaboració, desplegament i aplicació de l'instrument de planificació i ordenació forestal de la Comunitat Valenciana, ordenació de l'ús públic sostenible de les muntanyes, tasques que se li encomanen en matèria de legalitat de la comercialització de la fusta i dels productes forestals i productes derivats; i la gestió i la inspecció de les ajudes que es puguen concedir a persones propietàries o titulars d'explotacions forestals (…).Aquestes subvencions estan incloses en el Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics per al període 2021-2023, aprovat per la Resolució, de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 9033, 03.03.2021).

Aquestes subvencions es regiran pel que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (d'ara en avant, Llei 1/2015), en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS), i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (d'ara en avant, RLGS), i la resta normes que siguen aplicables. La concessió d'aquestes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereixen l'article 164 de la Llei 1/2015, l'article 22 de la LGS, i l'article 55 del RLGS.

En compliment del que es disposa en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. Les subvenciones que es concedisquen en el marc de les convocatòries que es regisquen per les bases reguladores aprovades a través d'aquest decret no requereixen la notificació a la Comissió Europea, per no complir els requisits recollits en l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, en concret, per no suposar cap avantatge econòmic, ja que les entitats a les quals va dirigida la subvenció, els ajuntaments, no exerceixen activitats econòmiques amb ànim de lucre. Així mateix, les actuacions subvencionables no suposen cap avantatge econòmic, ni el desenvolupament d'activitat econòmica en el mercat relacionada amb l'oferta de béns o serveis. La percepció d'aquestes subvencions no provoca, en cap cas, un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre estats membres.El decret pretén complementar les ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 previstes en l'Ordre 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Aquest decret no comporta càrregues administratives addicionals. Les actuacions seran assumides pel personal i mitjans ja existents, sense que les mesures incloses en aquest decret suposen un increment de dotacions ni retribucions ni altres despeses de personal.

Les bases reguladores de subvencions que s'aproven per aquest decret del president de la Generalitat tenen el caràcter jurídic d'acte administratiu múltiple, per al període 2021, 2022 i 2023, d'acord amb el Pla estratègic de subvencions, abans esmentat.

Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 160.2.b de la Llei 1/2015 i en l'article 34 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; i complint el que es disposa en l'article 165.1 de la Llei 1/2015,

DECRETPrimer. Objecte i àmbit d'aplicació

És objecte d'aquest decrete aprovar les bases reguladores per les quals han de regir-se les convocatòries de subvencions de l'exercici 2021, i, s'escau, dels exercicis 2022 i 2023, destinades a la promoció i el foment de la recuperació i reforestació de boscos en els termes municipals dels municipis de l'Agenda AVANT, en superfícies forestals de titularitat municipal no gestionades per la Generalitat i, s'escau, de titularitat privada que compten amb l'acord de col·laboració oportú.

Segon. Incidència pressupostària

L'aprovació d'aquestes bases no comporta, en si mateixa, obligacions econòmiques en els pressupostos de la Generalitat, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen efectuar-se conformement a la consignació pressupostària que s'establisca en l'exercici corresponent.Tercer. Bases reguladores

S'aproven les bases reguladores següents de les subvencions destinades a secundar, en els municipis de l'agenda AVANT, la realització d'activitats de manteniment i reforestació en els boscos mediterranis dels seus termes municipals:Base primera. Definició de l'objecte de la subvenció

L'objecte de les subvencions és la realització d'activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis existents en els termes municipals dels municipis que formen part de l'agenda AVANT, així com l'adquisició de béns inventariables lligats a aquestes activitats forestals. Les activitats indicades es realitzaran en aquelles superfícies forestals de titularitat municipal, no gestionades per la Generalitat i, s'escau, en aquelles de titularitat privada amb les quals l'ajuntament acorde l'instrument de col·laboració oportú.Base segona. Entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiaris de les subvencions objecte de regulació d'aquest decret, els municipis de la Comunitat Valenciana, que formen part de l'Agenda AVANT, disposen de terreny forestal en el seu terme municipal i realitzen les activitats objecte d'aquestes subvencions.2. No podran obtindre la condició de corporacions municipals beneficiàries de les subvencions regulades en aquest decret les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la LGS i en els articles 18 i concordants del RLGS.

Base tercera. Actuacions i despeses subvencionables

1. En aquestes bases es regulen dues línies d'ajuda previstes en el pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2021, amb la denominació, capítol pressupostari i dotació econòmica següent:

a) Línia S0893000, Recuperació de boscos i millora de la gestió forestal, destinada al foment de la gestió forestal sostenible en els municipis d'interior de l'Agenda AVANT, capítol IV i quantia de dos-cents mil euros (200.000 €).

b) Línia S0894000, Reforestació del bosc mediterrani, capítol VII i quantia de quatre-cents mil euros (400.000 €).

2. Respecte de les despeses subvencionables caldrà ajustar-se al que es disposa en l'article 31 de la LGS.

En concret, seran subvencionables a càrrec de la línia pressupostària S0893000, les despeses, realitzades en l'exercici 2021, relatives a:

– Personal i manteniment, que s'acrediten mitjançant factures o qualsevol altre document probatori, de valor equivalent. Les despeses de personal es justificaran mitjançant les nòmines i els documents TC1 i TC2 acreditatius del pagament a la Seguretat Social.

No seran subvencionables les despeses de manteniment relacionades amb l'adquisició d'elements merament decoratius o estètics i les despeses del personal dels ajuntaments no contractat específicament per a la realització de les activitats vinculades a aquesta línia de subvenció.– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis, sempre que s'acredite documentalment, mitjançant una declaració responsable, que aquest tribut no és susceptible de recuperació o compensació.

Respecte a la línia pressupostària S0894000, seran subvencionables les despeses realitzades durant l'exercici 2021, relatives a projectes d'inversió inclosos en el capítol VI del pressupost municipal corresponent, que estiguen relacionades amb les activitats específiques que determina la línia de subvenció esmentada.

En cap cas els costos de l'adquisició de les despeses subvencionables podrà superar el valor de mercat.

3. L'import màxim de les ajudes no podrà ser superior a la quantia de deu mil euros, en la línia pressupostària S0893000 i a la de vint mil euros en la línia pressupostària S0894000.

L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb subvencions atorgades per altres ens públics o privats per a la mateixa finalitat, supere el cost real de l'activitat objecte de subvenció.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

4. Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, s'estableix un import mínim subvencionable de mil cinc-cents euros, i seran desestimades les sol·licituds d'import inferior.

5. Les entitats beneficiàries podran subcontractar amb terceres persones fins al percentatge del cent per cent de l'import de l'activitat subvencionada, si s'ajusten estant al que es disposa en l'article 29 de la LGS, en relació amb l'article 68 del RLGS i amb l'article 165.2 n) de la Llei 1/2015.Base quarta. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la LGS, i també, si escau, a les exigències que determina la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.2. En concret, són obligacions de cada entitat beneficiària:

a) Realitzar l'actuació o actuacions que fonamenten la concessió de la subvenció, d'acord amb el que es reflectisca en la memòria, les bases i la resolució de concessió.

b) Justificar davant l'òrgan concedent la realització de l'actuació o actuacions subvencionades, i també el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents.

d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb indicació expressa de l'import de les subvencions obtingudes, a quins conceptes es destinaran i si cobreixen el cent per cent (100 %) del cost total real de l'actuació o actuacions.La comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es tinga coneixement de l'obtenció de la subvenció i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.e) Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 7 de l'article 13 de la LGS i els articles 22 i 23 del RLGS.

f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.g) Facilitar l'exercici de les funcions d'inspecció i control per part de l'òrgan concedent, perquè conega qualsevol aspecte de l'actuació o actuacions objecte de la subvenció.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable.

i) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la LGS, que estableix que els beneficiaris hauran de fer la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció. Aquestes mesures podran consistir en la inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics, o audiovisuals, o bé en esments realitzats en mitjans de comunicació.

En aquest sentit, tot el material gràfic i audiovisual publicitari que es realitze (cartells, fullets, pancartes, DVD, CD, i la resta de documentació i material utilitzat) hauran d'indicar que l'activitat subvencionada es realitza en col·laboració amb la Generalitat, i les inclusions o esments que es realitzen en les pàgines web oficials per a donar repercussió a les activitats, hauran d'incorporar, si correspon, el logotip que la Generalitat facilite.

Respecte a les campanyes de publicitat que es duguen a terme, caldrà ajustar-se al que s'estableix en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

j) Justificar les subvencions concedides en el termini establit i d'acord amb les instruccions que dictarà amb aquesta finalitat la direcció general amb competències en matèria de despoblament.

k) Presentar una memòria justificativa de les actuacions efectivament realitzades, signada per la persona representant legal de l'ajuntament.

l) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits establits en l'article 37 de la LGS i en l'article 172 de la Llei 1/2015.m) De conformitat amb el que s'estableix en l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana si l'entitat beneficiària rebera una ajuda, durant el període d'un any, per un import superior a 10.000 euros, hauria de donat la publicitat adequada a aquesta, i indicar almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

La difusió d'aquesta informació s'haurà de realitzar preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

n) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li siga requerida per l'òrgan gestor de les ajudes, així com comunicar-li les incidències i variacions que es produïsquen en relació amb aquelles.

o) En relació amb l'adquisició de béns inventariables establida en la línia pressupostària S0894000, haurà de complir el que s'estableix en l'article 31.4 de la LGS.

3. L'incompliment de les obligacions anteriors donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i de manera especial, atenent el que es disposa en la Llei 1/2015.

Base cinquena. Concurrència amb altres ajudes

Les subvencions regulades en aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajuda que, per a la mateixa finalitat, siga atorgada per qualsevol altra administració o entitat pública i privada; si bé, l'import en cap cas podrà, aïlladament o en concurrència amb subvencions procedents d'altres administracions públiques o altres ens públics o privats, superar el cost de les activitats subvencionades.Base sisena. Convocatòria i procediment de concessió

1. El procediment per a la concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que es disposa en l'article 22.1 de la LGS, i en l'article 164 i següents de la Llei 1/2015.2. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació de la convocatòria corresponent aprovada mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial. La convocatòria haurà de publicar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 18, 20 i 23 de la LGS.

3. Les disposicions de la convocatòria hauran de detallar, almenys, el contingut mínim establit en l'article 166 de la Llei 1/2015.Base setena. Sol·licituds i documentació

1. La sol·licitud de subvenció, signada per la persona a qui corresponga la representació legal de l'entitat, s'haurà de formalitzar en els models i terminis que es determinaran en la convocatòria, s'haurà de presentar mitjançant el tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i es dirigirà a la direcció general competent en matèria de despoblament. A aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació especificada en la convocatòria, entre la qual s'haurà d'incloure la certificació acreditativa d'haver presentat el compte general davant la Sindicatura de Comptes, així com d'haver remés, si escau, el pla economicofinancer en els termes corresponents establits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

S'haurà de presentar una sol·licitud, si és el cas, per a cadascuna de les dues línies de subvencions que figuren en la base tercera.

2. El formulari de sol·licitud haurà d'incorporar, com a mínim, el contingut següent:

a) Declaració responsable en la qual es manifeste sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i que queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. D'acord amb el que es disposa en l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, en aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar la tramitació de les ajudes.

b) Declaració responsable que acredite que l'entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquest decret es regulen, i que no té pendent cap pagament per reintegrament de subvencions.

c) Autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del RLGS. En cas que aquesta autorització no s'assenyale, l'entitat sol·licitant haurà d'incloure en la sol·licitud aquesta documentació. No obstant això, quan l'entitat beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o els documents relatius al compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el compliment es justificarà mitjançant una declaració responsable.

3. Una vegada rebudes les sol·licituds s'incoarà d'ofici un expedient per cada sol·licitud, i la direcció general competent en matèria de despoblament, com a òrgan instructor, verificarà que la sol·licitud compleix els requisits exigits i que s'adjunta la documentació que siga exigible segons el que s'establisca en la convocatòria corresponent. En tot cas, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar posseir les autoritzacions preceptives de l'autoritat competent en matèria de gestió forestal per a l'activitat que es pretén realitzar, quan per a la realització d'aquestes siguen exigides per la normativa vigent.

4. Seran causes d'exclusió no corregibles:

a) El lliurament de la sol·licitud fora del termini establit en la convocatòria corresponent.

b) La petició de subvenció per a activitats no recollides en l'objecte de la convocatòria.Base huitena. Criteris objectius de l'atorgament de les dues subvencions

1. La comissió de valoració valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris següents:

a) Nombre d'hectàrees de terreny forestal arbrat existent en el terme municipal, de gestió directa municipal i, si escau, en aquells terrenys de titularitat privada amb els quals l'ajuntament tinga acordat l'instrument de col·laboració oportú. Es valorarà amb 10 punts per cada 50 hectàrees, fins a un màxim de 40 punts.

b) Nombre d'hectàrees de terreny forestal no arbrat de gestió directa municipal, existent en el terme municipal. Es valorarà amb 6 punts per cada 50 hectàrees, fins a un màxim de 30 punts.

c) Quilòmetres de pistes i sendes forestals de titularitat municipal existents en el terme municipal. Es valoraran d'acord amb l'escala següent:

Entre 5 i 10 quilòmetres: 10 punts

Més de 10 fins a 25 quilòmetres: 20 punts

Més de 25 quilòmetres: 25 punts

d) Renda per càpita bruta del municipi, d'acord amb les dades oficials publicades per l'INE, segons l'escala següent:

Menys de 16.000€: 30 punts

Entre 16.001€ i 18.000€: 20 punts

Entre 18.001€ i 24.000€: 15 punts

Més de 24.001€: 5 punts3. La comissió de valoració elaborarà una relació prioritzada, seguint l'ordre de la puntuació obtinguda, d'aquelles sol·licituds que puguen ser ateses d'acord amb la disponibilitat de crèdit pressupostari de cadascuna de les línies d'ajuda.Base novena. Ordenació i instrucció del procediment i comissió de valoració

1. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria de despoblament que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

2. Es constituirà una comissió de valoració per a l'examen i la valoració de les sol·licituds de subvenció.

3. La Comissió de Valoració estarà integrada pel personal funcionari de la Generalitat adscrit a la presidència de la Generalitat i a la conselleria competent en matèria forestal següent:

– La persona titular de la Subdirecció General d'Organització i Coordinació o la persona que designe per a substituir-la, que presidirà la Comissió.

– Una persona del Servei de Coordinació pertanyent als grups A1 o A2, designada per la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, a proposta de la persona titular del servei.

– Una persona de la Unitat de Coordinació de la Sotssecretaria de la Presidència, funcionària del grup A1.

– Dues persones tècniques proposades per la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental.

En tot cas, la composició de la comissió de valoració, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14.4 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, complirà el principi de participació equilibrada de dones i homes.

4. La comissió de valoració es regirà per les normes de funcionament dels òrgans col·legiats establides en la secció tercera del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. La comissió de valoració podrà instar les entitats beneficiàries perquè reformulen les sol·licituds en els termes establits en l'article 27 de la LGS, en relació amb l'article 61 del RLGS.

6. La comissió de valoració estendrà l'acta i elevarà a l'òrgan competent per a resoldre una proposta motivada de resolució que contindrà una relació de les entitats sol·licitants a les quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia d'aquesta.Base desena. Resolució

1. Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de despoblament la facultat de dictar la resolució de concessió de les subvencions, a la vista de la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració.

2. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de tres mesos comptadors des de la data de publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta en postpose els efectes a una data posterior. La resolució tindrà els efectes i el contingut establits en l'article 25 de la LGS, i es publicarà en la Base de Nades Nacional de Subvencions, d'acord amb el procediment establit en l'article 20 de la llei esmentada, i un extracte d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació produirà els efectes de notificació a les entitats interessades, d'acord amb el que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Les resolucions de l'òrgan concedent esgoten la via administrativa.Base onzena. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

1. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

2. Si es produïra una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, per les causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la LGS, s'exigiria el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, amb informe previ de l'òrgan de control de la subvenció i del tràmit d'audiència legalment establit.

3. L'obtenció concurrent de subvencions, ajudes, ingressos i altres recursos per a la mateixa finalitat podrà donar lloc a la minoració de l'ajuda.Base dotzena. Ordenació del pagament i justificació de les subvencions concedides

1. La justificació de la subvenció anirà dirigida a la direcció general amb competències en matèria de despoblament i s'haurà d'efectuar, abans de l'últim dia de la primera quinzena del mes de desembre o, si escau, el primer dia hàbil posterior.

2. La justificació s'haurà d'acompanyar d'un compte justificatiu simplificat que haurà de contindre els punts següents:

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, signada per la persona que exercisca la representació legal de l'entitat beneficiaria.

b) Relació ordenada i classificada de les despeses que ha comportat la realització de la inversió subvencionable, amb la identificació de la persona creditora i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. A aquesta relació s'hauran d'adjuntar les factures de les despeses realitzades o, si escau, de la certificació emesa per la persona secretària-interventora de l'ajuntament que acredite que totes les despeses incloses en l'actuació subvencionable són d'inversió.

L'import per justificar serà, el relatiu al cost de l'activitat realitzada. Si la quantitat justificada fora menor a la concedida, es reduirà la quantitat concedida de forma directament proporcional, d'acord amb el procediment establit en la base onzena.

c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

3. El pagament de les subvencions concedides es realitzarà de conformitat amb el que s'establisca en la Llei de pressupostos de la Generalitat de l'exercici de la convocatòria, en relació amb el que s'estableix en els articles 164 i següents de la Llei 1/2015, amb la rendició prèvia del compte justificatiu.

4. Les transferències de les subvencions concedides es realitzaran d'una sola vegada quan es presenten, es comproven i s'aproven els justificants corresponents.

5. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció.Base tretzena. Incompliments, reintegraments i sancions

1. L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establits en aquest decret i altres normes aplicables comportarà, amb l'audiència prèvia a l'entitat beneficiària, deixar sense efecte la subvenció concedida o la minoració d'aquesta, en cas d'incompliment parcial de l'actuació, o justificació per una quantia inferior a la concedida.

2. També serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins al dia en què s'acorde la procedència del reintegrament en els casos establits com a causa de reintegrament en l'article 37 de la LGS.

En particular, seran causes d'incompliment les següents:

a) Incompliment de l'obligació de justificació en els termes establits o la justificació insuficient d'aquesta.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.

c) Quan resulte acreditada, a través del seguiment que de les accions subvencionades efectue el corresponent òrgan gestor, la inadequació de la despesa efectivament realitzada al que s'ha proposat i adjudicat.3. Quan en l'exercici de les funcions d'inspecció o control, es deduïsquen indicis de l'obtenció incorrecta, el gaudi o la destinació de l'ajuda percebuda, les unitats administratives encarregades d'aquestes funcions podran acordar la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les quals es manifesten aquests indicis.Quart. Delegació i facultat de desenvolupament

1. Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de despoblament l'adopció de les resolucions o mesures necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest decret, i que inclouen, entre altres, la resolució de concessió de les subvencions, l'aprovació de la despesa corresponent a les subvencions, i també la resolució de minoració de la quantia concedida, si escau, i l'aprovació del compte justificatiu de les subvencions concedides.

2. Així mateix, s'autoritza la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de despoblament a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquest decret i de les convocatòries corresponents.Cinqué. Efectes

El present decret produirà efectes des de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114.c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els següents recursos:

a) Potestativament, un recurs de reposició davant la Presidència de la Generalitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'ha de tindre en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.

b) Directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 1 de setembre de 2021El president de la Genertalitat,

XIMO PUIG FERRER

Mapa web