Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 13 setembre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9435 de 26.09.2022
Número identificador:  2022/8359
Referència Base de Dades:  008265/2022
 RESOLUCIÓ de 13 setembre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/8359]De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 19 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9077, 06.05.2021), una vegada finalitzat el termini d'esmena de defectes d'admissió aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el lloc, la data i l'hora de la prova, així com la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que figura en l'annex I.

Lloc: Universitat de València.

Aularis Nord i Sud del Campus dels Tarongers.

Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 Valencia.

Data: diumenge, 11 de desembre de 2022.

Hora: 9 h.

Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especificats en la base huitena de la convocatòria.València, 13 de setembre de 2022.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

Mapa web