Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET LLEI 14/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'ajornament de l'entrada en vigor de determinats articles de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat ValencianaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9147 de 10.08.2021
Número identificador:  2021/8590
Referència Base de Dades:  007856/2021
 DECRET LLEI 14/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'ajornament de l'entrada en vigor de determinats articles de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA). [2021/8590]

PREÀMBULEl Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) ha sigut promogut per la Generalitat en el desenvolupament de les seues competències exclusives en matèria de comerç interior i ordenació del territori, responent al mandat establit en l'article 31 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana. A més, és un instrument d'ordenació, redactat i tramitat conforme amb el que es disposa en l'article 16 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

El PATSECOVA, que defineix criteris, directrius i orientacions territorials perquè l'ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial i urbanística, va ser aprovat pel Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell (DOGV 8996, 13.01.2021) i entrarà en vigor l'1 de setembre de 2021, tal com indica la disposició final del decret.

No obstant això, la pèrdua de funcionalitat dels centres urbans i la deslocalització d'operadors clau cap a les perifèries pot generar, en determinades zones, una creixent incapacitat per a atraure noves inversions i persones. Es tracta d'un risc que respon a una àmplia varietat de factors econòmics i socials, que s'està accelerant a causa de l'imparable procés de digitalització de les compres, a costa de la botiga física, i més recentment, per l'impacte de la crisi social i econòmica causada per la Covid-19 que ha incidit sensiblement en aquests factors.En aquest context sobrevingut, és necessari tornar a reflexionar sobre determinats aspectes del pla, vinculats, entre altres aspectes, a les localitzacions comercials perifèriques i a la seua classificació, i ponderar-ne adequadament els previsibles impactes; així com valorar la possibilitat d'ampliar les facultats dels ajuntaments en la implantació d'establiments comercials en determinades localitzacions i circumstàncies, en tant que poden ponderar amb precisió els efectes sobre el seu territori.Altres aspectes que requereixen revisar-se concerneixen la regulació de les reserves de places d'aparcament i la dotació de molls de descàrrega, atés que poden tindre incidència tant sobre el consum energètic com sobre les emissions associades als desplaçaments motoritzats i, fins i tot, sobre la utilització de sòl i el consum de materials, i tot això a la llum de les circumstàncies adés descrites.

En conseqüència, s'ha considerat oportú, abans de l'entrada en vigor del pla, revisar l'enfocament i abast de diversos articles de la seua normativa que poden ser reorientats i actualitzats en atenció al que s'ha exposat.

L'entrada en vigor dels articles objecte d'estudi i revisió abans de fer-ne, si escau, la modificació, pot desvirtuar els objectius del PATSECOVA vinculats a aqueixos preceptes i generar situacions de desigualtat a curt termini.

Així, l'ajornament de l'entrada en vigor que es proposa, afectaria la normativa del pla, en concret l'article 38.3, que regula la dotació d'aparcaments d'edificis existents; l'article 39.1 pel que fa als ports de càrrega i descàrrega de mercaderies; l'article 45, que conté la classificació d'establiments comercials en funció de la seua afecció territorial, i l'article 46, en els apartats 4 i 5, que es refereix a les possibilitats d'intervenció dels ajuntaments en relació amb la implantació d'establiments comercials amb impacte ambiental. Per això, iniciats els tràmits per a la modificació, s'estima oportú i necessari diferir l'entrada en vigor d'aquests articles de l'annex I del decret 215/2020 d'aprovació del PATSECOVA.IIQuant al rang normatiu d'aquesta disposició, ens trobem en un cas d'extraordinària i urgent necessitat de dictar aquest decret llei, perquè l'ajornament de l'entrada en vigor dels articles esmentats ha de resoldre's abans de l'1 de setembre de 2021, la qual cosa obliga a utilitzar aquesta figura.

El decret llei constitueix un instrument lícit, en tant que és adequat per a la consecució de la fi que justifica la legislació d'urgència, que no és un altre que atendre situacions concretes que requerisquen una acció normativa immediata en un termini més breu que el que es requereix per la via normal.

Per tant, per la seua naturalesa i finalitat, d'acord amb tot això, concorren en aquest cas les circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat previstes en l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a pressupostos que habiliten l'aprovació d'aquest decret llei, per la qual cosa el Consell considera plenament adequat l'ús d'aquest instrument per a donar cobertura a l'ajornament de l'entrada en vigor de les disposicions que s'han descrit, atés que respon a l'exigència que hi haja una adequació entre la situació normativa excepcional i les mesures que es pretenen adoptar, que són idònies, concretes i d'eficàcia immediata.

Aquesta disposició s'articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, eficiència, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència descrits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquest decret llei es justifica per raons d'interés general, ja que, tal com s'ha indicat adés, pretén evitar conseqüències inadequades derivades de l'aplicació d'uns preceptes del PATSECOVA que no s'ajusten plenament a la realitat sobre la qual recauen.

Respecte al principi de proporcionalitat, aquest decret llei conté la regulació imprescindible per a atendre l'objectiu que es proposa, ajornant només l'entrada en vigor de tot o de part dels quatre articles, actualment en tràmit de revisió, que es consideren afectats pels canvis advertits en uns certs hàbits de compra, que s'han precipitat a conseqüència la pandèmia i que repercutiran en les estratègies de les empreses comercials.

Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, el contingut d'aquest decret llei és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. En la tramitació del projecte de decret llei s'ha seguit el procediment establit legalment i s'han emés els informes preceptius. No obstant això, vista la urgència per a l'aprovació d'aquesta norma, se n'exceptuen els tràmits de consulta pública i d'audiència i informació públiques, de conformitat amb el que es disposa en l'article 133.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En conseqüència, d'acord amb l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l'article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 6 d'agost de 2021,

DECRETEArticle únic

S'ajorna l'entrada en vigor de l'apartat 3 de l'article 38; de l'apartat 1 de l'article 39; de l'article 45, i dels apartats 4 i 5 de l'article 46 de l'annex I (normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana), aprovat pel Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell.

L'ajornament de l'entrada en vigor dels articles esmentats s'estendrà fins que finalitze el procediment de modificació d'aquests articles, actualment en tramitació, i, en tot cas, no podrà estendre's més enllà de dos anys a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquest decret llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Absència d'incidència pressupostària

L'aprovació d'aquest present decret llei no té incidència pressupostària.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 6 d'agost de 2021El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZEl conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat,

ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Mapa web