Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8356 de 07.08.2018
Número identificador:  2018/7847
Referència Base de Dades:  007631/2018
 Extracte de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2018/7847]

BDNS (identif.): 411032.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3 b i 20.8. a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la base de dades nacional de subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Beneficiaris i condicions

Podrà ser beneficiària d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, que realitze la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades que consten inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'ocupació amb posterioritat a la publicació d'aquest extracte.Segon. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Tercer. Bases reguladores

Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16 de juliol de 2018.Quart. Quantia

1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 2.000.000 €.

2. L¿import de la subvenció ascendirà a 9.272,34 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 10.302,60 €. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, l'import ascendirà a 20.605,20 €.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d¿aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018.València, 2 d'agost de 2018.– El director general del SERVEF: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web