Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2022, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desenvolupament de l'Ordre 13/2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana i les mesures de control i erradicació de l'arruí, per al període 2022/2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9403 de 11.08.2022
Número identificador:  2022/7595
Referència Base de Dades:  007320/2022
 RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2022, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desenvolupament de l'Ordre 13/2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana i les mesures de control i erradicació de l'arruí, per al període 2022/2023. [2022/7595]D'acord amb el que s'estableix en l'Ordre 13/2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, en la seua disposició final segona, anualment i amb suficient antelació respecte de l'inici de la temporada cinegètica, mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de caça, es publicaran les dates d'obertura i tancament corresponents als períodes hàbils de caça establits per a les diferents espècies que hauran de regir en cada temporada, així com els dies hàbils i les condicions específiques per a cada modalitat de caça.

Durant la tramitació d'aquesta ordre, amb la finalitat d'habilitar l'inici de la temporada de caça 2022/2023, es va dictar Resolució de 7 de juliol de 2022, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desenvolupament de l'Ordre 1/2019, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana, per a l'inici de la temporada 2022/2023.

Per tot això, oït el Consell Valencià de la Caça reunit el 2022 i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes, resolc:Primer

Deixar sense efecte la Resolució de 7 de juliol de 2022, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de desenvolupament de l'Ordre 1/2019, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana, per a l'inici de la temporada 2022/2023.Segon

Establir els períodes hàbils de caça per a la temporada 2022/2023 i altres regulacions a tindre en compte a l'empara de l'Ordre 13/2022:

1. En les zones comunes de caça de la Comunitat Valenciana:

1.1. La caça del conill amb gossos i sense armes.

Període: des del 17 de juliol fins al 25 de desembre de 2022. Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i dies festius autonòmics i nacionals. Horari general. Condicions específiques: màxim de 12 gossos per caçador i de 20 per grup de caçadors. Queda prohibit l'ús de llebrers.1.2. Falconeria.

Caça amb ocells de falconeria. Període: des del 12 d'octubre de 2022 fins a l'1 de gener de 2023. Dies hàbils: tots els dies. Horari general. Condicions específiques: es permet per a totes les espècies cinegètiques de caça menor, excepte la perdiu, que avança el tancament de la temporada al 6 de novembre, i la llebre, sobre la qual no està permesa l'activitat cinegètica. S'autoritza la caça amb auxili de fins a dos gossos per falconer per a alçar les peces.

Entrenament d'ocells de falconeria. Període: tot l'any, amb cimbell artificial i des de l'1 de juliol de 2022 fins al 28 de febrer de 2023, amb peces de fuita degudament marcades. Dies hàbils: tots els dies. Horari general.

1.3. Caça amb arc i/o ballesta.

En qualsevol modalitat en què estiga previst l'ús d'armes, podrà utilitzar-se de manera equivalent a les armes de foc l'arc i/o ballesta incloses en la categoria 7a de classificació d'armes del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.1.4. Caça menor en lloc fix.

Període: des del 12 d'octubre fins al 6 de desembre de 2022. Dies hàbils: dissabtes, diumenges i dies festius autonòmics i nacionals.

Horari general. Quota màxima de 25 tords per caçador i dia. Condicions específiques: per a la caça de tords i estornells poden utilitzar-ser únicament com a reclams els xiulets o membranes de boca o de manxa, així com els reclams naturals de tord comú, tord ala-roig o estornell vulgar en un nombre no superior a cinc per espècie. Cada caçador podrà auxiliar-se de fins un màxim de dos gossos per al cobrament de les peces. Per a desplaçar-se als llocs caldrà portar les armes enfundades, o bé, descarregades i obertes. En aquesta modalitat, prèviament a la ubicació del lloc, el caçador comprovarà les franges de seguretat establides en l'article 39 de la Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana, així com el camp de tir possible per evitar que els perdigons caiguen en aquestes franges.

1.5. Caça menor al salt o en mà.

Període: des del 12 d'octubre fins al 6 de desembre de 2022, a realitzar sobre les espècies classificades de ploma no aquàtiques i de pèl, excepte la perdiu, que avança el tancament de la temporada al 6 de novembre, i la llebre, sobre la qual no està permesa l'activitat cinegètica.

Dies hàbils: dissabtes, diumenges i dies festius autonòmics i nacionals.

Horari general.

Condicions específiques: s'estableix una quota de perdiu d'una peça per caçador i dia i un màxim de dos gossos per caçador.

1.6. Caça del senglar.

Modalitat: ganxo, batuda, al salt o en mà i per acostament. Període: de l'1 de setembre de 2022 al 28 de febrer de 2023.

Condicions específiques: les establides en l'autorització preceptiva de la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Modalitat: espera o aguait. Període: tot l'any. Condicions específiques: les establides en l'autorització preceptiva de la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. En aquests casos estarà legitimat per a sol·licitar-les el propietari de les parcel·les afectades i el titular del bé danyat, o amb la conformitat dels anteriors, les federacions, associacions o clubs de caçadors i caçadores, associacions d'agricultors i agricultores, associacions de propietaris i propietàries, o l'ajuntament de la localitat. Aquest tipus de control només podrà concedir-se en els cultius i el seu entorn pròxim de fins a 100 metres, des de 15 dies abans de l'inici previsible dels danys fins a la collita o última collita. Per a aquests controls, no podrà establir cap tipus d'esquer o atraient.2. Caça de migratòries en vedats de caça i zones de caça controlada:

Per a aquells terrenys delimitats i zones de caça controlada que en el seu pla tècnic d'ordenació cinegètica tinguen aprovada aquesta modalitat:

2.1. Mitja veda:

a) En lloc fix: i) Espècies: tudó, colom salvatge, estornell vulgar, garsa i rabosa. Període: des del 21 d'agost fins al 18 de setembre de 2022. Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i dies festius autonòmics i nacionals. Condicions específiques: cada caçador podrà auxiliar-se de fins un màxim de dos gossos per al cobrament de les peces. ii) Espècies: tórtora europea i colom roquer. Es prohibeix durant la mitja veda de la temporada 2022-2023 la caça d'aquestes dues espècies cinegètiques.b) Al salt o en mà. Espècie: guatla comuna. Període: des del 14 d'agost fins a l'11 de setembre de 2022. Dies hàbils: dissabtes, diumenges i dies festius autonòmics i nacionals. Quota: màxim 8 exemplars per caçador i dia.

2.2. Pròrroga de la caça de tords i estornells en lloc fix:

Període: del tancament de la temporada general fins al 12 de febrer de 2023. Dies hàbils: dissabtes, diumenges i dies festius autonòmics i nacionals. Quota: màxim 25 tords per caçador i dia.

2.3. Ocells aquàtics.

Període: des del 12 d'octubre de 2022 fins al 12 de febrer de 2023, excepte en els vedats dels aiguamolls del sud d'Alacant, el Fondó, les Salines de Santa Pola i el Fondó d'Amorós, en què es retarda l'obertura a l'1 de novembre de 2022.

El període serà inferior si està disposat així en les resolucions aprovatòries dels plans tècnics d'ordenació cinegètica. Al Parc Natural de l'Albufera, el calendari per a cada vedat serà resolt pel director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, segons el seu Pla tècnic d'ordenació cinegètica i dins del que s'estableix en les normes del Parc.2.4. Becada.

Temporada general. Modalitat al salt.

Període: des del 13 de novembre de 2022 fins al 5 de febrer de 2023.

Dies hàbils: els establits en la resolució del Pla tècnic d'ordenació cinegètica.

Quota: màxim tres becades per caçador i dia.3. Caça de la perdiu amb reclam:

En els vedats de caça i zones de caça controlada en les quals la resolució aprovatòria del Pla tècnic d'ordenació cinegètica autoritze la modalitat de perdiu amb reclam sense definir la data límit per al tancament, aquesta serà el dia 28 de febrer de 2023.4. Horari general:

L'horari de caça permés de manera general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana comprén des del crepuscle civil matutí fins al crepuscle civil vespertí, d'acord amb l'horari establit en l'annex d'aquesta resolució. Els vedats de caça d'aquàtiques es regiran pels horaris aprovats en els respectius plans tècnics d'ordenació cinegètica i/o calendaris de caça, sense perjudici de la seua modificació per la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental per a situacions concretes que requerisquen alguna limitació.5. Memòries anuals de gestió dels espais cinegètics i resultats dels controls en zones comunes de caça:

D'acord amb l'article 46 de la Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana, el titular de cada espai cinegètic haurà de presentar abans del 30 de juny de 2023, en el model normalitzat publicat en la pàgina web de la Generalitat https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16392, una memòria anual corresponent a l'activitat cinegètica compresa entre l'1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023.

Aquesta memòria i el pla anual hauran d'ajustar-se al que es disposa en la Guia per a l'emplenament de la memòria i pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada, publicada també en la pàgina web de la Generalitat https://agroambient.gva.es/documents/162218839/168042181/GUÍA+PARA+LA+SOLICITUD+DE+APROBACIÓN+DE+MEMORIAS+Y+PLANES+ANUALES+DE+GESTIÓN_v3.pdf/c7c217d7-f03d-449e-b89d-f033eb7c4227.

Els aprofitaments i controls expressament autoritzats per les direccions territorials en zones comunes de caça estaran també subjectes a l'obligació de presentar un informe de resultats, el contingut del qual estarà fixat en el condicionat de l'autorització.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.València, 5 d'agost de 2022.– El director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental: Julio Ramón Gómez Vivo.

ANNEX / ANEXO

Hores del crepuscle civil a efectes cinegètics a la Comunitat Valenciana

Horas del crepúsculo civil a efectos cinegéticos en la Comunitat ValencianaQUINZENA/QUINCENA ANY/AÑO CCM CCV

1a juliol/1ª julio 2022 06 h 40 m 21 h 33 m

2a juliol/2ª julio 2022 06 h 54 m 21 h 23 m

1a agost/1ª agosto 2022 07 h 04 m 21 h 13 m

2a agost/2ª agosto 2022 07 h 22 m 20 h 47 m

1a setembre/1ª septiembre 2022 07 h 32 m 20 h 31 m

2a setembre/2ªseptiembre 2022 07 h 51 m 19 h 58 m

1a octubre/1ª octubre 2022 08 h 00 m 19 h 42 m

2a octubre/2ª octubre 2022 08 h 20 m 19 h 13 m

1a novembre/1ª noviembre 2022 07 h 33 m 17 h 59 m

2a novembre/2ª noviembre 2022 07 h 55 m 17 h 42 m

1a desembre/1ª diciembre 2022 08 h 05 m 17 h 39 m

2a desembre/2ª diciembre 2022 08 h 20 m 17 h 43 m

1a gener/1ª enero 2023 08 h 22 m 17 h 51 m

2a gener/2ª enero 2023 08 h 17 m 18 h 11 m

1a febrer/1ª febrero 2023 08 h 08 m 18 h 24 m

2a febrer/1ª febrero 2023 07 h 44 m 18 h 47 m

1a març/1ª marzo 2023 07 h 32 m 18 h 56 m

2a març/2ª marzo 2023 07 h 01 m 19 h 17 m

1a abril/1ª abril 2023 07 h 44 m 20 h 28 m

2a abril/2ª abril 2023 07 h 14 m 20 h 47 m

1a maig/1ª mayo 2023 07 h 01 m 20 h 57 m

2a maig/2ª maig 2023 06 h 42 m 21 h 16 m

1a juny/1ª junio 2023 06 h 36 m 21 h 24 m

2a juny/2ª junio 2023 06 h 36 m 21 h 33 m

Mapa web