Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estimen i desestimen els expedients de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Modalitat A i B, exercici 2021.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9129 de 16.07.2021
Número identificador:  2021/7541
Referència Base de Dades:  007091/2021
 RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estimen i desestimen els expedients de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Modalitat A i B, exercici 2021. [2021/7541]

Per Ordre 32/2017, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Modalitat A i B. (DOGV 8201, 29.12.2017).

Per Resolució de 22 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en les seues modalitats A i B. (DOGV 9028, 25.02.2021; [2021/1650 i 2021/1652]).

Vist que s'han desenvolupat les activitats d'instrucció per l'òrgan competent i s'ha efectuat la valoració de les sol·licituds per la comissió de valoració prevista en la base novena de l'annex I de l'Ordre 32/2017, de 26 de desembre, havent-se comprovat l'acreditació del compliment de tots els requisits establits en el punt 1 de la base segona de la citada Ordre, i havent-se observat en tots els seus tràmits el procediment establit, d'acord amb l'informe emés per aquesta comissió de valoració en data 28 de maig de 2021.

Vista la proposta de resolució del cap del Servei de Producció Ecològica i Innovació de data 28 de maig de 2021, per la qual s'estimen i desestimen els expedients de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Modalitat A i B.

Vista la comunicació d'abstenció de 15 de juny de 2021 efectuada pel director general de Desenvolupament Rural segons allò que s'ha fixat en l'article 6.1 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes en relació amb l'expedient que es relaciona a continuació:Beneficiari / Núm. expedient Activitat / Projecto

Modalitat A Ajuda

concedida

CERAI

G96284971

ESTAEA/2021/002 Una llavor a l'escola II: Construint un futur resilient i sostenible 24.432,72 euros

Vista la proposta del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, de data 2 de juliol de 2021, per la qual s'accepten els motius d'abstenció i es proposa l'avocació a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica com a titular de la competència, i a la signatura de la Resolució de concessió d'aquestes ajudes.

Considerant el manifestat en el paràgraf anterior, i a tenor del que es disposa en l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic pel qual s'estableix que «Els òrgans superiors podran reclamar per a sí el coneixement d'un o diversos assumptes la resolució dels quals corresponga ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facen convenient»,

Per tot l'avantdit, resolc:Primer. Avocació

Avocar la resolució de concessió de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitats A i B.Segon. Concessió de les ajudes

1. Aprovar la concessió de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Modalitat A i B, a les entitats, i pels imports relacionats en l'annex I i annex II de la present resolució:

– Annex I: Relació d'entitats amb els programes o projectes examinats i avaluats conforme als criteris de valoració establits en l'Ordre 32/2017, de 26 de desembre, de la Modalitat A, amb indicació de les puntuacions obtingudes i la quantia econòmica concedida en concepte de subvenció.

– Annex II: Relació d'entitats amb els programes o projectes examinats i avaluats conforme als criteris de valoració establits en l'Ordre 32/2017, de 26 de desembre, de la Modalitat B, amb indicació de les puntuacions obtingudes i la quantia econòmica concedida en concepte de subvenció.

2. D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, la dotació pressupostària, amb càrrec a la partida pressupostària 12.02.02, programa 542.20, línia S7294000, «Estratègies agroecològiques de dinamització per a emprenedors en el món rural», és de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €), dels quals el 70 per 100 es destinarà a les subvencions de la modalitat A, segons el que es disposa en la base quinzena apartat 1.a de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre i que ascendeix a la quantitat de 175.000 €, i el 30 per 100 es destinarà a les subvencions de la modalitat B, segons el que es disposa en la base quinzena apartat 1.b de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre i que ascendeix a la quantitat de 75.000 €.

L'import màxim de la subvenció per a cada projecte de la modalitat A, no podrà ser superior a 60.000 euros.

L'import màxim de la subvenció per a cada projecte de la modalitat B, no podrà ser superior a 25.000 euros.

3. El termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa de l'aplicació de l'ajuda serà en tot cas fins al 15 de novembre de 2021 segons el que s'estableix en l'apartat 7é de la base setena de la Resolució de 22 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

4. Els beneficiaris de les ajudes hauran de complir amb les obligacions establides en l'Ordre 32/2017, de 29 de novembre, i en la resta de normativa d'aplicació.Tercer. No concessió de les ajudes

No concedir per desestimació les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Modalitat A i B, a les entitats, i pels motius relacionats en l'annex III de la present resolució.Quart. Recursos

El present acte posa fi a la via administrativa i contra aquest pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, o impugnar-se directament davant l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot això sense perjudici que els interessats puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen oportú.

València, 7 de juliol de 2021.– La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Mireia Mollà Herrera.

Mapa web