Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 30 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es crea la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9395 de 01.08.2022
Número identificador:  2022/7204
Referència Base de Dades:  007051/2022
 RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 30 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es crea la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats. [2022/7204]L'article 191 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, en l'apartat primer, lletra b, estableix que, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense perjudici dels fòrums específics de negociació, es crearà una comissió de participació institucional per al diàleg social denominada Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats.

Mitjançant la Resolució de 30 de juny de 2021 de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, es crea la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats.Posteriorment, es dicta la Resolució de 7 de febrer de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 30 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es crea la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats, en què s'integra en la composició de la Comissió les organitzacions sindicals representades en la Mesa General de Negociació I (UGT-PV, CSIF i CCOO-PV), així com les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Finalment, es dicta la Resolució de 3 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 30 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es crea la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats, en què se'n modifica la composició.

Mitjançant la Sentència núm. 134/22 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, s'ha declarat la nul·litat de la Resolució de 30 de juny de 2021 en la part que va ometre el CSIF entre la composició de la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats.

En execució de l'esmentada sentència, resolc:Únic

Modificar el resolc segon de la Resolució de 30 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es crea la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats, incloent-hi «dues persones en representació de CSIF», amb efectes del 6 de juliol de 2021.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de publicar-se.

Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de publicar-se davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 114, 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga exercitar-se, si és el cas, qualsevol altre que s'estime procedent.València, 25 de juliol de 2022.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web