Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET LLEI 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8893 de 28.08.2020
Número identificador:  2020/6812
Referència Base de Dades:  006679/2020
 DECRET LLEI 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica. [2020/6812]

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Capítol únic

Article 1. Objecte i finalitat

Article 2. Definicions

Article 3. Inversions d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana

Títol II. Modificació de diverses regulacions sectorials per a la simplificació i agilitació de la posada en servei de les xarxes elèctriques i les instal·lacions de producció basades en energies renovables

Capítol únic

Article 4. Modificació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana

Article 5. Modificació del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat

Article 6. Modificació de les normes del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana aprovat mitjançant Acord de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià

Títol III. Règim jurídic i procediment d'autorització de centrals fotovoltaiques i parcs eòlics

Capítol I. Disposicions generals

Article 7. Àmbit d'aplicació

Secció primera. Criteris de localització i implantació de les instal·lacions

Article 8. Criteris generals per a la localització i implantació de centrals fotovoltaiques

Article 9. Criteris específics per a la implantació de centrals fotovoltaiques en àrees sotmeses a protecció mediambiental

Article 10. Criteris territorials i paisatgístics específics per a la implantació de centrals fotovoltaiques

Article 11. Criteris energètics específics per a la implantació i disseny de centrals fotovoltaiques

Article 12. Criteris de localització i implantació de parcs eòlicsSecció segona. Centrals fotovoltaiques sobre sòls urbans i urbanitzables

Article 13. Normes i paràmetres urbanístics d'aplicació directa

Article 14. Centrals fotovoltaiques sobre sostres d'edificis

Article 15. Centrals fotovoltaiques en solars urbanitzats no construïts

Article 16. Centrals fotovoltaiques en parcel·les no urbanitzades de sòl urbà o urbanitzable sense programar

Article 17. Centrals fotovoltaiques en equipaments públics

Secció tercera. Centrals fotovoltaiques sobre sòls no urbanitzablesArticle 18. Determinació del sòl no urbanitzable comú a l'efecte de la ubicació de centrals fotovoltaiques

Capítol II. Procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que vagen a emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable i de parcs eòlics

Article 19. Actuacions prèvies

Article 20. Consultes prèvies

Secció primera. Inici, ordenació i instrucció del procediment integrat

Article 21. Sol·licitud

Article 22. Esmena de la sol·licitud i admissió a tràmit

Article 23. Informació pública

Article 24. Consultes a les administracions públiques, organismes i empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general afectades pel projecte

Article 25. Informe en matèria d'ordenació del territori i paisatgeArticle 26. Avaluació ambiental del projecte

Article 27. Declaració, en concret, d'utilitat pública, expropiació i servitud

Article 28. Ocupació de muntanyes gestionades per la Generalitat i afecció a vies pecuàries

Article 29. Resolució de discrepàncies entre Administracions o organismes públics

Secció segona. Resolució del procediment integrat

Article 30. Sobre el contingut i condicionat de la resolució

Article 31. Publicitat de la resolució

Article 32. Incorporació de la resolució a la cartografia territorial, ambiental i energètica de la Comunitat Valenciana

Article 33. Termini màxim per a resoldre i efectes del silenci

Secció tercera. Posada en servei i inscripcions de la central fotovoltaica

Article 34. Autorització d'explotació

Article 35. Inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica i en el registre d'autoconsum

Capítol III. Obligació de desmantellament i garantia econòmica

Article 36. Obligació de desmantellament i restauració

Article 37. Garantia econòmica de desmantellament i restauració de l'entorn

Capítol IV. Cànon urbanístic municipal

Article 38. Cànon per ús i aprofitament del sòl no urbanitzable amb destinació municipal

Títol IV. Millora i publicitat de la informació relativa a les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades a la Comunitat Valenciana

Capítol únic

Article 39. Plans d'inversió en xarxes de distribució d'energia elèctrica

Article 40. Informació i publicitat sobre la capacitat de les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades en la Comunitat ValencianaArticle 41. Informació i publicitat relatives als procediments d'accés a les xarxes de distribució d'energia elèctrica de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Reforç dels recursos humans i tècnics de les conselleries competents en matèria d'energia, de medi ambient i d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Disposició addicional segona. Centrals fotovoltaiques flotants.

Disposició addicional tercera. Instal·lacions eòliques en ports d'interés general situats en la Comunitat Valenciana per a autoconsum d'energia elèctrica.

Disposició addicional quarta. Determinació de la potència elèctrica sol·licitada.

Disposició addicional cinquena. Elaboració d'una regulació dels procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques que són competència de la Generalitat.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera. Procediments en tramitació.

Disposició transitòria segona. Inici del compliment de les obligacions establides en el Títol IV sobre millora i publicitat de la informació relativa a les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades en la Comunitat Valenciana

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa.

Disposicions finals

Disposició final primera. Salvaguarda del rang de determinades disposicions.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Annexos

Annex I. Mapa informatiu de la compatibilitat de les àrees sotmeses a protecció mediambiental per a l'emplaçament de centrals fotovoltaiques.

Annex II. Capes cartogràfiques referents als criteris de compatibilitat de les àrees sotmeses a protecció territorial per a l'emplaçament de centrals fotovoltaiques.

Annex III. Documentació a acompanyar amb la sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció.PREÀMBULIDes de la declaració de la pandèmia internacional provocada per la Covid-19, feta per l'Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març, i el posterior estat d'alarma declarat el 14 de març pel Govern de la Nació, mitjançant el Reial decret 463/2020, les dades de l'activitat econòmica i de l'ocupació en la major part els sectors productius han patit un impacte negatiu i profund, sense precedents en la història econòmica espanyola en diverses dècades, malgrat les nombroses mesures de protecció en els àmbits empresarial i de l'ocupació adoptades.Les millors previsions sobre l'evolució de la pandèmia presenten, en aquest moment, un notable grau d'incertesa, i el procés de recuperació econòmica i laboral als nivells pre-pandèmia requereix mesures decidides i urgents per a escurçar al màxim el termini que pot durar aquest procés, a més de generar la màxima confiança en els sectors productius que s'han identificat, fins i tot abans de la crisi sanitària, com a motors no sols del creixement econòmic i l'ocupació, sinó com a palanques clau d'un canvi imprescindible de l'actual model econòmic, insostenible, segons no pocs indicadors, en particular els vinculats als seus efectes sobre el clima, i fins i tot a la salut pública.El sector de les energies renovables, i més concretament el de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de la conversió d'aquestes energies en electricitat, són un dels eixos fonamentals d'aqueix canvi de model, principalment perquè l'energia elèctrica s'ha fet universal i essencial en estar present en quasi totes les activitats humanes actuals, a més que s'espera que ho faça cada vegada en més camps en el futur immediat, per no dir el present, amb la generalització de la mobilitat elèctrica, la domotització, digitalització i automatització de processos (Indústria 4.0), l'imparable avanç del que s'ha anomenat la societat de la informació, etc., que requereixen igualment grans consums d'energia elèctrica per a la transmissió i emmagatzematge d'informació, etc., resultant insostenible la seua cobertura mitjançant la utilització de centrals basades en combustibles fòssils.D'altra banda, la major utilització d'energia procedent de fonts renovables exerceix també un paper fonamental en el foment de la seguretat del proveïment energètic, el subministrament d'energia sostenible a preus més assequibles (així ho ve acreditant el funcionament del Mercat majorista elèctric amb la major penetració de renovables, o el propi autoconsum elèctric), el desenvolupament tecnològic i la innovació, tot facilitant el lideratge tecnològic i industrial alhora que s'ofereixen aqueixos avantatges ambientals, socials i sanitaris, així com nombroses oportunitats d'ocupació i desenvolupament regional, especialment en zones rurals i aïllades, en regions o territoris amb baixa densitat de població, o afectats parcialment per la desindustrialització.Fruit d'això, des de diferents instàncies i institucions públiques de tots els nivells, s'han aprovat acords, estratègies, plans i recomanacions, per a impulsar l'ús d'energia procedent de fonts renovables, establint en alguns d'ells objectius concrets i vinculants, com a part de les seues polítiques d'Energia i d'Acció Climàtica, identificant dos horitzons temporals comuns i principals respecte a altres intermedis, 2030 i 2050.En aquest sentit, i l'àmbit estatal, ha de ressaltar-se el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, actualment en tramitació, que persegueix aconseguir en 2050 la neutralitat climàtica, en coherència amb els objectius de la Unió Europea, i aconseguir un sistema elèctric 100 % renovable en 2050 (en 2030, 74 % d'energies renovables en la generació elèctrica i 42 % d'energies renovables sobre el consum total d'energia final).

A escala autonòmica, tant l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 com els diferents indicadors emmarcats en els objectius de reducció d'emissions i neutralitat en 2050, d'acord amb les estratègies de la Unió Europea, així com amb la futura de Llei de canvi climàtic i transició ecològica, es marquen com un dels objectius principals un augment significatiu de la potència instal·lada en energia renovable, amb un horitzó possible en 2030 de fins a 6.000 MW en centrals fotovoltaiques i 4.000 MW en eòliques, quan els valors actuals són de 364 MW i 1.255 MW, respectivament. Aquests objectius ambiciosos només podran assolir-se si s'adopten amb urgència mesures que en faciliten la implantació, en aquells llocs en els quals aquestes activitats i instal·lacions siguen sostenibles i coherents amb la resta de polítiques territorials i mediambientals de la Generalitat.

En definitiva, aquest doble interés, recuperació econòmica i impuls a l'aprofitament d'energies renovables, ha de representar una oportunitat per a accelerar la transició energètica, de manera que les inversions en renovables, amb l'activitat econòmica i l'ocupació que aquestes portaran associades, actuen a manera de palanca verda per a la recuperació de l'economia valenciana.

Les mesures contingudes en aquest decret llei es configuren amb la finalitat d'impulsar una transició energètica neta, justa, fiable, i econòmicament competitiva, especialment important en l'escenari que es planteja una vegada superat l'estat d'alarma, que facilite la recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana.IIEl present decret llei s'estructura en quatre títols, cinc disposicions addicionals, dues de transitòries, una derogatòria, tres finals i tres annexos de caràcter informatiu o tecnicodocumental.

El títol I, amb un únic capítol, compost per tres articles, està dedicat, d'una banda, i com sol ser habitual en pràcticament totes les regulacions, a establir l'objecte i la finalitat del decret llei, dotant així de caràcter normatiu les actuacions materials escomeses, els objectius perseguits i les justificacions i motivacions exposades en la part inicial d'aquest preàmbul. Per un altre, seguint igualment la tendència imposada des de fa uns anys, s'introdueix la terminologia i definicions dels conceptes que s'empren en el text per a millorar la claredat, precisió i concisió de la norma, alguns d'ells nous (com «Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable») i uns altres no, però que es consideren necessaris recollir i puntualitzar per a facilitar l'aplicació d'aquest decret llei per part dels seus destinataris. Així mateix, i com a aspecte especialment rellevant, en aquest títol es formula la declaració «d'inversions d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana» de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica fotovoltaiques i eòliques, en ésser aquestes les dues tecnologies renovables més madures actualment, que es complementen adequadament per a la cobertura de la demanda dins de les energies renovables intermitents i estar basades en recursos naturals inesgotables i gratuïts, i per les quals de forma quasi exclusiva s'està apostant tant pels planificadors energètics públics com pels operadors econòmics del sector, en acaparar pràcticament quasi la totalitat dels projectes en marxa.Aquesta declaració suposa beneficis per a aquesta mena d'instal·lacions per la prioritat en la tramitació administrativa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana relativa a la seua construcció i posada en marxa, tot això sobre la base dels ambiciosos objectius i peremptoris terminis per a aconseguir-los imposats per diverses estratègies i plans en matèria d'energia i clima aprovats, o en tramitació molt avançada, per part de les diferents autoritats comunitàries, nacionals i autonòmiques. Així mateix, i a fi de poder incentivar i atraure al nostre territori projectes que en un futur es presenten a procediments de concurrència competitiva per a l'atorgament del règim retributiu específic, o addicional a aquest, convocats per l'Administració general de l'Estat, s'intensifica la referida prioritat administrativa per a ells, a més de declarar-los de tramitació urgent a l'efecte de la legislació de procediment administratiu comú, excepte per als procediments específics que pogueren sol·licitar per a la seua declaració d'utilitat pública, en concret de les instal·lacions, així com d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tot això amb la finalitat de preservar les garanties de les persones afectades quant a la no disminució dels terminis per a al·legar. Finalment, i associades també a les instal·lacions declarades «inversions d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana», s'estableix una mesura de foment, via la reducció progressiva de taxes administratives de tramitació, però només per a aquelles instal·lacions que representen millor el model de generació distribuïda, enfront del tradicional model de generació centralitzada, encara que aquest es base en energies renovables, reduint-se a zero la taxa per a aquelles dissenyades i que s'exploten en règim d'autoconsum elèctric. Es busca amb això incentivar per aquesta via la implantació de centrals elèctriques basades en el vent i el sol, pròximes a la demanda pels nombrosos beneficis i avantatges que presenta aquest model energètic enfront del tradicional de grans plantes allunyades dels consumidors.

Finalment, s'estableix un mecanisme de seguiment i control del progrés dels objectius aconseguits respecte a les referides estratègies i plans d'energia i canvi climàtic, de manera que es puguen reforçar les mesures anteriors si el gradient de l'evolució d'aquests així ho indicarà, o no mantindre les mesures de priorització, que sempre afecten els altres sectors en la mesura que els recursos de les organitzacions són naturalment limitats, quan no estiga justificat per haver-se aconseguit els objectius perseguits.

El títol II, amb un sol capítol, conté tres articles, i té per objecte modificar sengles regulacions, una de rang legal i dues reglamentàries, amb la finalitat de millorar-les des de les perspectives de l'agilitació i simplificació administratives, actualització, coordinació i adequació d'aquelles a la regulació estatal posterior o de les autonòmiques sectorials, així com la supressió de requisits que suposen major càrrega burocràtica respecte a la normativa estatal o que es considere injustificat mantindre'ls per a aconseguir els objectius d'impuls de les centrals elèctriques, basades en energies renovables i el desenvolupament de les imprescindibles de les xarxes elèctriques, en constituir aquestes una de les peces angulars perquè la transició energètica puga fer-se realitat en els terminis que les administracions i altres poders públics s'han proposat, i fins i tot imposat.

Així, en el primer dels articles d'aquest títol es procedeix a aclarir i adequar la prelació entre certs pronunciaments exigits per la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i els títols habilitants previstos en les normes sectorials d'energia i industrials. Així mateix, i en línia amb el que es preveu per a aquesta matèria en la legislació estatal, se suprimeix de l'annex II, relatiu a «Categories d'activitats subjectes a llicència ambiental», la llicència ambiental actualment exigida per a tots els parcs eòlics a la Comunitat Valenciana. Aquesta supressió, naturalment, no implica que, per això, els eximisca d'acreditar el compliment dels requisits que els apliquen des del punt de vista substantiu d'aquesta llei, sinó que ho facen a través d'un instrument d'intervenció administrativa menys onerós en termes burocràtics, excepte quan en els concrets parcs eòlics concórreguen les circumstàncies, com passa per a altres activitats, que facen exigibles la llicència ambiental, però no pel mer fet d'estar assenyalada nominativament aquesta activitat en el referit annex II.

L'article 5 escomet una reforma profunda, però molt urgent i necessària, del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, tant per a adequar-se als importants i continus canvis introduïts després de la reforma elèctrica iniciada amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en el que ací interessa, fins als més recents, i rellevants, escomesos pel Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, atés que el referit reglament no havia sigut modificat des de la seua publicació, a pesar que ja havia sigut identificada la seua necessitat d'actualització en les propostes dels plans normatius, modificació que s'ha precipitat conseqüència de l'actual conjuntura i perspectives des dels enfocaments econòmic i del canvi de model energètic, basades en l'electrificació massiva de l'economia i la generalització de les centrals elèctriques que aprofiten els recursos renovables disponibles.La modificació abordada del Decret 88/2005 és, per tant, imprescindible, no sols per a coordinar-les amb les mesures principals d'impuls de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica basades en energies renovables d'aquest decret llei, sinó perquè sense aquesta reforma, orientada a la simplificació, coordinació i agilitació de les autoritzacions administratives de tota mena d'instal·lacions elèctriques sotmeses al règim d'autorització administrativa prèvia, el referit impuls del canvi de model energètic des del costat de la generació elèctrica es veuria molt limitat pel paper que per a elles juguen les xarxes de transport i distribució. No obstant l'anterior, la modificació del Decret 88/2005 va molt més enllà, i té també el seu fonament, raó de ser i justificada urgent necessitat a contribuir a la reactivació econòmica de qualsevol mena d'activitat, donat el caràcter universal i essencial del subministrament elèctric per a la societat, i en la qual és necessari, dins del marc normatiu bàsic, reduir al màxim l'obtenció de les autoritzacions administratives necessàries per a la construcció i posada en servei de les instal·lacions elèctriques de generació, transport, distribució, línies directes, escomeses i les infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de major potència (> 250 kW), així com millorar i intensificar la participació i la pròpia condició que ocupa el sol·licitant de les instal·lacions elèctriques que aquest sufraga en els procediments d'autorització enfront de les empreses de xarxa.En l'últim article d'aquest títol II s'aborda una modificació de l'Acord de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), en diversos sentits, però sense alterar la naturalesa essencial de pla d'acció territorial sectorial com a instrument de planificació i ordenació del territori.En la mateixa línia ja apuntada per a les dues disposicions anteriors objecte de modificació, l'objectiu de la reforma del referit acord del Consell és impulsar l'aprofitament sostenible de l'energia eòlica en aquesta regió, a través de diverses mesures.

En primer lloc, mitjançant la simplificació i agilitació dels procediments administratius, suprimint els plans especials com a instrument de desenvolupament del PECV, i en el seu lloc configurant un procediment administratiu específic, integrat i únic, per a la construcció i posada en marxa de parcs eòlics que es troben dins de les quinze zones delimitades per l'actual PECV, recollit en el capítol II del títol III d'aquest decret llei, amb una estructura anàloga a la seguida per a les centrals fotovoltaiques que s'implanten en sòl no urbanitzable. No obstant això, els plans especials actualment aprovats segueixen, naturalment, vigents, i també seran aplicables com a instruments d'ordenació per a la implantació de parcs en les àrees exteriors amb recurs eòlic limítrofs o pròximes a les actuals zones eòliques, d'acord amb les previsions que conté l'actual PECV per a dur-ne a terme les modificacions.En segon lloc, amb l'actualització o concreció normativa de conceptes que han anat presentant un cert grau d'indeterminació o no estaven explicitats com a criteri d'aplicació (com ocorre amb l'article 3 de les normes del PECV, en el primer cas, o amb l'equivalència del nombre màxim d'aerogeneradors admissibles en cada de les quinze zones eòliques quan augmenta el diàmetre de les pales d'aquells respecte a la que es va tindre en consideració per a determinar aqueixa capacitat i reflectida en l'article 29 d'aquestes normes, en el segon cas).La tercera mesura està orientada a permetre el màxim potencial eòlic aprofitable compatible amb el PECV, bé per redistribució del nombre màxim d'aerogeneradors assignats a zones eòliques confrontants, mantenint el total constant i sempre que alguna d'elles continue presentant capacitat disponible per a albergar nous generadors, bé mitjançant un procediment que permeta la reubicació total o parcial de les superfícies de les àrees eòliques d'alguna de les quinze zones la capacitat de les quals no s'haja esgotat en certs espais exteriors pròxims a aquesta zona incumbida.

Finalment, s'incorpora un nou article, el 19 bis, a fi d'introduir la forma en què s'han de tramitar i compatibilitzar els sistemes d'emmagatzematge energètic i les centrals fotovoltaiques hibridades amb parcs eòlics existents, donada la recent regulació que possibilita aquest tipus d'instal·lacions, i el decisiu paper que s'espera que juguen totes dues actuacions en el nou model de generació i gestió del sistema elèctric, en haver madurat tecnològicament i ser viables en termes d'inversió, a més de permetre una major i millor eficiència energètica i econòmica en l'ús de les infraestructures de xarxa existents.

El títol III del decret llei és el més extens i està dedicat al règim jurídic i al procediment d'autorització de centrals fotovoltaiques, procediment que també s'estén als parcs eòlics, sense perjudici de conservar els criteris i normes de l'actual PECV per a aquests.

Aquest títol III consta de quatre capítols. El primer estableix les disposicions generals de l'aplicació del decret llei; el segon, el procediment integrat d'autorització de les centrals fotovoltaiques que vagen a emplaçar-se sobre el sòl no urbanitzable i de parcs eòlics; el tercer regula el deure, per part del titular d'aquesta mena d'instal·lacions de producció, de desmantellar-les i procedir a la restauració del terreny i l'entorn afectat una vegada finalitze la seua vida útil o comercial, així com l'obligació de constituir una garantia econòmica adequada a favor de l'Administració que permeta a aquesta fer-ho en cas d'incompliment de l'esmentat deure per part del titular; i el quart, continuar mantenint un cànon urbanístic municipal per ús i aprofitament del sòl no urbanitzable per a la implantació de la central fotovoltaica o parcs eòlics, no obstant això que aquestes no estiguen subjectes a pla especial o declaració d'interés comunitari.

En el capítol I s'estableix l'àmbit d'aplicació del decret llei que no és cap altre que els projectes fotovoltaics o eòlics, l'autorització energètica dels quals corresponga a la Generalitat per ser d'aprofitament no supraautonòmic (potència instal·lada menor de 50 MW i no excedir de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana).

En la seua secció primera es determinen tots els criteris ambientals, territorials i energètics de localització i implantació de les centrals fotovoltaiques, remetent en el cas dels parcs eòlics al que es disposa en el PECV. Amb caràcter general, s'estableixen les preferències de l'ocupació dels sòls urbanitzats enfront dels sòls en situació bàsica rural, i les d'aquells emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reunisquen les condicions ambientals, territorials i funcionals més idònies.

Per a les centrals fotovoltaiques, des del punt de vista ambiental i territorial és fonamental mantindre l'estructura i funcionalitat de la infraestructura verda del territori, els seus processos ecològics i els seus serveis ambientals. En aquest sentit, el decret llei defineix un gradient de compatibilitat dels sòls per a aquestes instal·lacions, des dels manifestament incompatibles com els espais naturals protegits amb categories de reserves naturals, parcs naturals, paisatges protegits, o els espais de la Xarxa Natura 2000, en les seues zones de major qualitat de la diversitat biològica, entre altres, fins a aquells espais de major compatibilitat, com les denominades zones D de la Xarxa Natura 2000, per la seua menor afecció sobre el patrimoni natural, o aquells on aquestes centrals fotovoltaiques hauran d'analitzar-se cas per cas, com són les franges d'amortiment dels plans d'ordenació dels recursos naturals (PORN) o els paratges naturals municipals.

Per part seua, els criteris de naturalesa territorial i paisatgística posen l'accent en la preferència de la implantació d'aquestes centrals en els sòls més degradats, els de menor valor agrícola, paisatgístic i de connectivitat territorial, així com en evitar sòls afectats per riscos naturals i induïts com són els d'elevada perillositat d'inundació i els considerats crítics per a la recàrrega dels aqüífers de major qualitat dels recursos hídrics subjacents. També s'han d'evitar pendents per damunt del 25 %, la proximitat als llits de riu i, molt especialment, el segellament del sòl i els grans moviments de terres.

És important remarcar que aquests criteris ambientals i territorials són perfectament objectivables, i en els annexos I i II es troben els enllaços URL corresponents a les capes cartogràfiques oficials que permeten la seua aplicació als projectes de centrals fotovoltaiques.

També en aquesta secció s'estableixen criteris energètics i funcionals per a optimitzar aquestes instal·lacions respecte del seu disseny, càlcul i construcció, buscant l'eficiència energètica, la qual cosa implicarà menor ús del sòl ocupat pels grups convertidors per a igual potència instal·lada i un major aprofitament dels recursos primaris disponibles, encara que siguen inesgotables, així com establir infraestructures d'evacuació dissenyades en previsió de futures ampliacions de la mateixa central elèctrica o de noves que puguen establir-se, sense necessitat d'haver de desenvolupar nous corredors i infraestructures.

La secció segona d'aquest capítol regula les instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables sobre sòls urbans i urbanitzables, fomentant i facilitant la seua instal·lació a través de la compatibilitat directa de les instal·lacions fotovoltaiques sense necessitat de modificacions del planejament i facilitant la seua gestió urbanística, tot això sense perjudici de l'obligatòria observança de les disposicions normatives en matèria de patrimoni cultural.

El decret llei exigeix l'obligatorietat d'instal·lar mòduls fotovoltaics sobre coberta en els edificis nous, o que hagen canviat el seu ús, de més de 1.000 metres quadrats de superfície, siguen públics o privats, i les administracions públiques fomentaran activament aquesta implantació en els edificis existents mitjançant adequats incentius de naturalesa econòmica i fiscal, tot ells sense perjudici de les limitacions en matèria de patrimoni cultural, funcionals i constructives o de producció d'altres serveis ambientals. Aquest foment també abasta fins i tot els sòls urbanitzats no edificats i els urbans i urbanitzables sense programació, regulant les possibles casuístiques en el cas de programació urbanística o edificació sobrevingudes.

Les formes d'autorització de plantes energètiques en aquests sòls urbans i urbanitzables van des de la declaració responsable per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics en els teixits urbans consolidats, fins a la llicència d'usos provisionals en els solars i sòls urbans i urbanitzables, sense que això eximisca en cap cas dels deures d'edificació, conservació i rehabilitació.

Aquesta secció conclou amb la implantació de les centrals fotovoltaiques en equipaments públics, amb gestió directa o indirecta, el foment de les cooperatives o comunitats d'energies renovables, i l'aprofitament de dotacions públiques per a obtindre excedents d'energia aprofitables per als serveis municipals.

La secció tercera del capítol I determina el que s'ha de considerar sòl no urbanitzable comú a l'efecte de la implantació de les centrals fotovoltaiques i que no és tal sinó el que haja sigut així considerat pel planejament vigent.

El capítol II d'aquest títol II estableix de manera nova en la nostra legislació un procediment únic i integrat per a l'autorització de centrals fotovoltaiques sobre sòl no urbanitzable i per a parcs eòlics, que és el que suportarà una major transformació i ocupació de sòl per raons funcionals i de rendibilitat econòmica de les instal·lacions. Aquest procediment, molt garantista i respectuós amb els valors del territori, es resol, en un únic acte administratiu, dictat pel corresponent òrgan competent en energia, que actuarà com a òrgan substantiu del procediment, totes les qüestions relatives a la instal·lació de producció en matèria del sector elèctric, avaluació ambiental i territori i paisatge, substituint així l'aplicació d'altres instruments d'intervenció en el sòl no urbanitzable, i reduint la càrrega burocràtica dels procediments.Amb caràcter previ a l'inici del procediment, i una vegada obtinguda la compatibilitat urbanística municipal, el promotor podrà de manera voluntària formular una doble consulta per a comprovar la viabilitat de la seua proposta i obtindre un full de ruta facilitador dels continguts documentals del seu projecte. D'una banda, una consulta a l'òrgan competent en matèria de territori i paisatge, el qual en el termini màxim de dos mesos es pronunciarà sobre la viabilitat de l'emplaçament de la proposta, i de les seues alternatives, i també de l'abast de l'àmbit d'anàlisi territorial necessària per a la seua òptima integració en la morfologia del territori i del paisatge. D'altra banda, quan el projecte haja de ser sotmés a avaluació ambiental, el promotor podrà, així mateix, sol·licitar a l'òrgan ambiental l'elaboració d'un document d'abast en els termes de la legislació bàsica ambiental. Aquests pronunciaments tindran una vigència màxima de dos anys. En cas d'observar-se clarament la inviabilitat del projecte arran d'aquestes consultes, es considerarà causa impeditiva de la construcció de la instal·lació a l'efecte de les excepcions de les execucions de les garanties econòmiques vinculades als procediments d'accés i connexió a les xarxes elèctriques en els termes de la legislació vigent.

La secció primera de capítol regula l'inici, ordenació i instrucció del procediment. En la tramitació, que serà telemàtica, el promotor presentarà sol·licitud conjunta de les autoritzacions administrativa prèvia i de construcció de la instal·lació de producció, portant implícita la d'autorització de la implantació en sòl no urbanitzable, la qual substitueix a altres instruments urbanístics. A l'efecte, la sol·licitud s'acompanyarà de la documentació recollida en l'annex III, i d'aquella establida per les diferents regulacions sectorials que afecten el projecte, i aniran sempre referits a la central fotovoltaica o parc eòlic en el seu conjunt, incloent-hi en tot cas un pla del desmantellament de la instal·lació i de la restauració consegüent de l'àmbit afectat.

Una vegada rebuda la sol·licitud s'iniciarà el procediment d'admissió a tràmit de la documentació, en el qual l'òrgan substantiu en el termini màxim de dos mesos dictarà acord sobre aquesta admissió a tràmit amb silenci negatiu, sense que aquest acord prejutge la resolució definitiva del procediment. Durant aquest termini es verificarà la suficiència i adequació formal de la documentació, podent ser consultats a aquest efecte diferents departaments sectorials de la Generalitat.

L'admissió a tràmit de les sol·licituds d'autorització administrativa ha sigut introduïda recentment en els procediments del sector elèctric per a aquesta mena d'instal·lacions, en l'última i recent reforma pel Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, vinculant-la a l'ordenació de l'accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució d'electricitat, i per a tractar de discriminar des del principi els projectes més madurs i seriosos, enfront dels que presenten una major indefinició, i que no han d'acceptar-se a tràmit perquè dificultarien l'avanç dels projectes que permetran aconseguir amb major rapidesa els urgents i ambiciosos objectius d'implantació de centrals basades en energies renovables previstos, en les estratègies i plans energètics i de canvi climàtic. En aquest decret llei s'objectiven els criteris d'admissió tràmit, per a claredat i seguretat dels futurs sol·licitants o promotors, estant tots ells, naturalment, vinculats a l'interés real i disponibilitat efectiva de recursos per a dur a terme els projectes en aquest estadi inicial.La sol·licitud i tota la documentació en matèria d'energia, ordenació del territori, paisatge, ambiental, muntanyes, vies pecuàries, i unes altres, se sotmetran a un període comú d'informació pública de 30 dies, unificant els seus procediments amb la finalitat de reduir els terminis administratius i obtindre les economies d'escala que faciliten la tramitació del projecte. També s'haurà d'incloure, si fa el cas, la petició de la declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a efectes expropiatoris o imposició de servituds de pas, i la d'ocupació de les muntanyes gestionades per la Generalitat. Les al·legacions formulades en el procés de consulta pública es traslladaran al promotor perquè expresse el que considere pertinent, no sent necessari un nou tràmit d'informació pública per a canvis no substancials en qualsevol element de la central elèctrica, de resultes del procés de consulta, sempre que es compte amb la cessió del dret de pas o ús dels nous propietaris afectats.Durant la fase de consulta pública també es recaptarà informe de les administracions públiques, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general, perquè formulen objeccions a la sol·licitud o condicions el projecte en funció d'uns altres que aquelles tinguen previstos, i s'aconseguisca la conformitat respecte d'aquella per part del promotor i del conjunt d'agents públics i privats involucrats, tràmit que podrà suprimir-se si el promotor ja ha aconseguit amb anterioritat la conformitat o els informes favorables d'aquests organismes. A més, es requerirà informe específic del departament d'ordenació del territori i paisatge, a l'efecte de l'autorització de la construcció de la central en sòl no urbanitzable i, si fa el cas, el pronunciament de l'òrgan ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació ambiental. Aquests dos últims informes són vinculants a l'efecte de la tramitació del projecte, es pronunciaran a més sobre el pla de desmantellament de la central, i les seues discrepàncies amb l'òrgan substantiu se sotmetran a l'arbitratge del Consell.

La secció segona del capítol II regula la resolució del procediment únic una vegada conclosos els tràmits anteriors, i prèvia justificació de la capacitat econòmica financera efectiva del promotor per a portar a terme el projecte, tractant amb això d'evitar, a la llum de l'experiència d'aquests anys, la sol·licitud de pròrrogues contínues per falta de recursos per a materialitzar el projecte, o processos especulatius de transferència d'autoritzacions i permisos.

El procediment integrat finalitza també en un acte administratiu únic en el qual de manera seqüencial es pronunciarà sobre l'autorització de la implantació en el sòl no urbanitzable; l'autorització administrativa prèvia prevista en la regulació del sector elèctric; la declaració, si fa el cas, d'utilitat pública de la instal·lació concreta; l'autorització administrativa de construcció i l'aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació de generació. A més, la resolució contindrà altres determinacions com el termini de caducitat de les instal·lacions que serà d'un màxim de 30 anys, el termini per a sol·licitar l'autorització d'explotació, la imposició de l'obligatorietat del desmantellament i la garantia econòmica necessària, l'advertiment de no poder transmetre les autoritzacions concedides, en tant la central haja obtingut l'autorització d'explotació, o l'obligació del pagament d'un cànon en els termes de la legislació urbanística per l'aprofitament del sòl no urbanitzable. La resolució haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, els butlletins oficials de la província respectius, i notificada al titular i a tots els organismes públics i privats que van intervindre en el procés, així com als interessats en el procediment, i es traslladarà la informació a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua inclusió en la cartografia territorial. Tot això amb l'objectiu de dotar de la màxima difusió i publicitat a les autoritzacions atorgades.El termini màxim per a resoldre per part de l'òrgan substantiu es redueix de manera notable a 10 mesos des de l'admissió a tràmit, en relació amb la suma de terminis que, amb l'anterior regulació, suposaven l'obtenció dels diferents permisos territorials, urbanístics, mediambientals i energètics/industrials, sent el silenci administratiu negatiu en els termes establits per la legislació bàsica del sector elèctric.La secció tercera del capítol regula la posada en servei de la instal·lació de producció i les inscripcions en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica i en el Registre d'autoconsum.

El capítol III regula l'obligació del desmantellament de les instal·lacions energètiques i estableix la quantia de la garantia econòmica en l'import del projecte d'aquest desmantellament capitalitzat a 30 anys, i mai inferior al 5 % del pressupost material d'execució del projecte tècnic.

El capítol IV d'aquest títol II regula el cànon urbanístic municipal per una quantia del 2 % dels costos estimats de les obres necessàries per a la implantació de la central elèctrica, amb les bonificacions i finalitat dels ingressos establits en la legislació urbanística.

El títol IV, amb un sol capítol, regula tres qüestions, en sengles preceptes, d'importància fonamental per als consumidors i generadors, atés que persegueix la millora, publicitat i transparència de la informació relativa a les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades a la Comunitat Valenciana, de manera els operadors econòmics puguen adoptar les seues decisions d'inversió de forma més segura i àgil.

Així en el primer dels articles d'aquest títol determina que les empreses distribuïdores publiciten en els seus llocs web el contingut dels seus plans d'inversió anuals i triennals, de manera que a través de la seua anàlisi els altres subjectes del sector elèctric puguen conéixer quin serà el creixement o reforç de les xarxes de distribució en aqueix futur immediat. El segon article està destinat a la transparència per part dels gestors de les xarxes de distribució de les capacitats nominals i disponibles de les xarxes d'alta tensió existents, informació molt valuosa a efecte de poder conéixer amb antelació on poden situar els seus projectes d'inversió sense que la seua connexió a les xarxes elèctriques precise reforços o extensions d'aquestes més onerosos o imprevistos. Finalment, l'últim article d'aquest títol s'orienta a millorar i fer accessible la informació de la xarxa de distribució relativa als procediments d'accés de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, atés que els últims anys han evidenciat que l'accés a la xarxa és el recurs més escàs i valuós per a la viabilitat dels projectes.Finalment la norma conté cinc disposicions addicionals, dues de transitòries, una derogatòria i tres finals.

Quant a les disposicions addicionals, la primera té per objecte reforçar els recursos administratius dels departaments del Consell implicats en la transició energètica, amb la finalitat que els ambiciosos objectius i els reduïts terminis establerts per la norma, per a obtindre les autoritzacions que precisen les instal·lacions energètiques per a la seua implantació i posada en funcionament, es puguen complir amb garanties.La segona disposició addicional reconeix la importància d'una nova modalitat de muntatge de les centrals fotovoltaiques, sobre làmina d'aigua, amb clares sinergies per a l'eficiència de l'emmagatzematge dels escassos i importants recursos hídrics de la regió, i fa un doble mandat a les conselleries competents perquè establisquen un procediment administratiu conjunt, coordinat i únic que permeta l'obtenció de les concessions, autoritzacions i permisos requerits per a la implantació d'aquesta mena de centrals elèctriques, i que establisquen un programa específic de foment que impulse el seu muntatge. La tercera deixa establida i aclareix la relació, a nivell d'ordenació territorial, del vigent PECV, com a pla d'acció territorial sectorial amb la regulació bàsica, prevalent en aquesta matèria davant aquell, que aplica als ports d'interés general situats a la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, i sempre que siga compatible amb la resta de regulacions, especialment la mediambiental, podran dotar-se aquests ports d'instal·lacions eòliques per a autoconsum d'energia elèctrica, especialment adequades pel règim de vents que sol haver-hi en els recintes portuaris, i així poder complir amb les obligacions comunitàries que aquest tipus d'infraestructures marítimes ha de dotar-se de subministrament d'energia provinent de fonts renovables.Respecte a la disposició addicional quarta, regula dos aspectes de gran importància i repercussió en costos per als sol·licitants de subministrament elèctric. D'una banda, s'estableix el tractament de les sol·licituds de potència elèctrica dels operadors econòmics en sòls industrials, donada l'absència d'una previsió normativa expressa tant en la legislació sectorial elèctrica com en la urbanística; i d'altra banda, s'harmonitzen els coeficients de simultaneïtat per a la determinació de la potència elèctrica sol·licitada a les empreses distribuïdores per a nous subministraments, o l'ampliació d'existents, coeficients que podien suposar una discriminació per als sol·licitants de subministrament en funció de l'empresa distribuïdora de la seua zona.

Finalment, en la disposició addicional cinquena, donat l'important canvi regulador del Decret 88/2005, de 29 d'abril, operat a través de la via urgent i excepcional d'aquest decret llei, no obstant la seua justificació per a això en aquest moment, s'insta el titular de la conselleria competent en matèria d'energia perquè, en el termini d'un any, eleve al Consell una proposta de nou decret de regulació dels procediments administratius de les instal·lacions elèctriques competència de la Generalitat subjectes a autorització administrativa, d'acord amb la Llei del sector elèctric, així com recollint les modificacions introduïdes per aquest decret llei, sense perjudici de la seua millora i actualització a la llum de l'experiència durant la seua aplicació.

Quant a les disposicions transitòries, derogatòria única i finals, regulen els aspectes habituals per a aquesta mena de normes, establint el tractament dels procediments administratius en curs i afectats per les modificacions introduïdes pel decret llei, un calendari gradual per a certes obligacions incorporades ex novo, i a les quals no se'ls ha d'aplicar la clàusula general d'entrada en vigor del decret llei (immediata, d'altra banda, donada la seua urgent necessitat), perquè suposaria una càrrega excessiva o de difícil compliment; i finalment, les salvaguardes de rang de les disposicions reglamentàries modificades per a evitar la seua petrificació per l'ús d'una norma amb rang legal per a la seua modificació, i les habilitacions de legislatiu pertinents als diferents òrgans titulars de potestat administratives normatives perquè puguen modificar les qüestions més tècniques i puntuals del decret llei per a evitar igualment aqueixa congelació del rang normatiu de llei derivada de l'ús del decret llei per la urgència i necessitat dels temes que s'aborden i pretenen resoldre.Finalment, s'incorporen a la norma tres annexos, el contingut i la motivació dels quals ja han sigut recollits en la part expositiva anterior en relació amb els articles a què remeten.

Quant als requisits constitucionals establits en l'article 86.1 de la Constitució, al qual remet l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ha d'assenyalar-se que l'extraordinària i urgent necessitat per a l'ús del decret llei com a millor instrument normatiu en aquest moment, queda plenament justificada com a conseqüència de la degradació de les dades macroeconòmiques i de l'ocupació que requereixen mesures ràpides, urgents i eficaces que contribuïsquen a contindre primer, a fi d'evitar un cicle o espiral negativa de decreixement que puga portar al col·lapse econòmic, i a reactivar després, totes les activitats econòmiques afectades que puguen ser tractores del cicle econòmic general, com és el cas de les energies renovables, detectades per unanimitat des de les diferents institucions polítiques, tant les internacionals, com les comunitàries i les estatals, a més de les de la Comunitat Valenciana, i per a les quals s'han formulat i aprovat importants paquets normatius i programàtics per a la dècada vinent, amb la finalitat d'impulsar-les decididament.

D'altra banda, la matèria que s'aborda per la via del decret llei se centra i incideix, especialment, en les tècniques de la racionalització, simplificació, agilitació i coordinació administrativa per a la implantació d'aquesta mena d'instal·lacions, sobre les quals la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, ha fet gran recalcament, en detectar que: «la falta de normes de coordinació entre els diferents organismes d'autorització dificulta el desplegament de les energies procedents de fonts renovables, així com que els procediments administratius prolongats constitueixen un obstacle administratiu important i resulten costosos. Així mateix, la simplificació dels procediments administratius de concessió de permisos i la fixació de terminis clars per a les decisions que hagen d'adoptar les corresponents autoritats competents per a l'emissió de l'autorització de la instal·lació de generació d'electricitat sobre la base d'una sol·licitud completa, ha d'incentivar una tramitació més eficient dels procediments i, conseqüentment, reduir els costos administratius».Aquest decret llei s'adequa als principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'aquesta manera, es compleix amb el principi de necessitat que ha quedat plenament justificat. Igualment, es compleixen els principis de seguretat jurídica, proporcionalitat i eficàcia, destacant-se que les mesures que incorpora són congruents amb l'ordenament jurídic, i incorporen la millor alternativa possible donada la situació d'excepcionalitat, en contindre la regulació necessària i imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats.

Quant al principi de transparència, atés que es tracta d'un decret llei, la seua tramitació es troba exempta de consulta pública prèvia i dels tràmits d'audiència i informació públiques.

Finalment, respecte del principi d'eficiència, no s'imposen més càrregues que les estrictament necessàries i es redueixen en la regulació dels procediments administratius d'autorització d'instal·lacions des de la triple perspectiva d'ordenació territorial, paisatge i urbanisme, de medi ambient i energia.

Els articles 49 a 52 de l'Estatut d'Autonomia, i els articles 148.1 i 149.1 de la Constitució regulen la distribució competencial entre la Comunitat Valenciana i l'Administració general de l'Estat.

En conseqüència, d'acord amb l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia, i l'article 18.d de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta conjunta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; i del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 7 d'agost de 2020,

DECRETETÍTOL I

Disposicions generalsCapítol únicArticle 1. Objecte i finalitat

1. Aquest decret llei té per objecte:

a) Establir els projectes d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de l'aprofitament dels recursos energètics renovables, que tenen el caràcter d'inversions d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana, així com els seus efectes.

b) Simplificar i agilitar els supòsits i procediments administratius vinculats a la construcció i posada en servei d'instal·lacions elèctriques per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica, reduint la càrrega burocràtica modificant i derogant diverses disposicions autonòmiques en les matèries d'ordenació territorial, urbanisme i paisatge, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats, de muntanyes o terrenys forestals i del sector elèctric.

c) Regular criteris i requisits territorials, urbanístics, paisatgístics, mediambientals i energètics exigibles als projectes de centrals fotovoltaiques.

d) Establir obligacions i mecanismes de gestió per a afavorir la generalització de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables en les edificacions públiques i particulars, així com els sòls urbans i urbanitzables.

e) Millorar i aclarir la regulació associada a la implantació de parcs eòlics a la Comunitat Valenciana sense afectar les qüestions pròpies i substantives de la planificació territorial sectorial vigent, aplicable a aquesta mena d'instal·lacions elèctriques, i suprimint l'instrument del pla especial per als nous que vagen a emplaçar-se en les zones eòliques definides en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, substituint aquest instrument per una autorització territorial específica per ús i aprofitament del sòl igual que per a les centrals fotovoltaiques.f) Establir un procediment administratiu específic, únic i coordinat per a autoritzar la implantació de centrals fotovoltaiques sobre el sòl no urbanitzable i de parcs eòlics.

g) Millorar la transparència i accés a la informació de les xarxes elèctriques per a facilitar la presa de decisions pels operadors econòmics, inclosos els consumidors, així com evitar processos especulatius o retards injustificats per a avançar en la transició energètica com a part de la resposta a l'emergència climàtica.

2. Aquesta norma té per finalitat accelerar la consecució de l'objectiu d'augment de la potència instal·lada en centrals elèctriques fotovoltaiques i eòliques fins a l'any 2030, previst en els diferents instruments estratègics i de planificació energètica i canvi climàtic, aprofitant els recursos energètics renovables disponibles a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat essencial i principal de contribuir a revertir l'actual «situació d'emergència climàtica», declarada per les diferents institucions internacionals, comunitàries, nacionals i autonòmiques.

Són també finalitats d'aquesta norma incrementar el nivell d'aprofitament dels recursos energètics autòctons i distribuïts en forma de radiació solar i energia eòlica disponibles en el territori d'aquesta comunitat autònoma, per a incrementar els nivells d'autoproveïment i diversificació energètica regional, millorar la seguretat de subministrament i reduir les pèrdues energètiques, costos i impactes associats al transport i distribució de l'energia elèctrica, com a objectius prioritaris d'una política energètica sostenible, eficient i competitiva.

Article 2. Definicions

A l'efecte d'aquest decret llei, s'entendrà per:

a) Central fotovoltaica: instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de l'energia de la radiació solar mitjançant tecnologia fotovoltaica, comprenent tots els equips, dispositius necessaris per a realitzar la conversió entre tots dos tipus d'energia, la seua adaptació en tensió i freqüència elèctriques, així com la infraestructura d'evacuació i connexió fins a la xarxa de transport o distribució en què s'aboque l'energia elèctrica produïda.

b) Parc eòlic: d'acord amb el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, es considera parc eòlic el conjunt d'aerogeneradors que, amb independència de la seua titularitat, disten entre si una distància inferior a 2.000 metres mesurats en projecció horitzontal, o que aboquen l'energia elèctrica generada sobrant a la mateixa central de transformació amb tensió d'eixida igual a la xarxa de distribució o transport a la qual han de connectar-se.

c) Potència instal·lada: potència elèctrica activa de disseny d'una instal·lació de generació d'energia elèctrica calculada conforme al que s'estableix en la normativa bàsica del sector elèctric.

d) Promotor: persona física o jurídica que pretén realitzar un projecte dels contemplats en aquest decret llei, i sol·licita l'obtenció de les corresponents autoritzacions administratives que n'habiliten la realització.

e) Autorització administrativa prèvia: règim d'intervenció administrativa mitjançant el qual, l'òrgan competent en matèria d'energia, atorga al promotor d'una instal·lació elèctrica, el dret a realitzar aquesta instal·lació concreta en determinades condicions.

f) Autorització administrativa de construcció: règim d'intervenció administrativa que l'òrgan competent en matèria d'energia atorga al seu titular, per a realitzar la construcció d'una instal·lació elèctrica conforme a un projecte tècnic concret, complint els requisits tècnics exigibles.g) Autorització d'explotació: règim d'intervenció administrativa amb què l'òrgan competent en matèria d'energia, una vegada executat el projecte tècnic, i superades totes les proves i controls corresponents, permet la posada en tensió de les instal·lacions a la qual aquell es refereix i procedir a la seua explotació.

h) Declaració d'utilitat pública, en concret, d'una instal·lació elèctrica: pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia per a atorgar les autoritzacions administratives prèvies i de construcció que reconeix la utilitat pública d'una instal·lació elèctrica determinada i porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o l'adquisició dels drets afectats i implica la urgent ocupació, en els termes establits en la legislació bàsica del sector elèctric i d'expropiació forçosa.i) Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable: pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia que, conforme a l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció d'energia elèctrica que utilitza energia primària d'origen renovable en unes concretes parcel·les de sòl no urbanitzable i estableix les condicions en què podrà realitzar-se tal implantació. Aquest pronunciament substitueix a la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.j) Informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge: informe emés per l'òrgan competent de la Generalitat en aquestes matèries, que avalua la compatibilitat territorial i paisatgística d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables i la seua integració en la infraestructura verda del territori, amb caràcter previ, preceptiu i vinculant per a les autoritzacions administratives prèvia i de construcció requerides per la legislació del sector elèctric.Article 3. Inversions d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana

1. Es declaren inversions d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana els projectes de centrals fotovoltaiques i parcs i instal·lacions eòliques competència de la Generalitat, i aquesta declaració suposa el seu impuls preferent en les tramitacions necessàries per a la seua implantació i posada en servei davant qualsevol òrgan de la Generalitat o administracions locals de la Comunitat Valenciana, així com la simplificació, agilitació administratives i la millora de la regulació que els afecta.

2. Dins de l'impuls preferent indicat en el punt anterior tindran prioritat els projectes d'instal·lacions la ubicació de les quals s'identifique a la Comunitat Valenciana, i siguen seleccionats en els procediments de concurrència competitiva per a l'atorgament del règim retributiu específic, així com els marcs retributius addicionals, substitutius o alternatius a aquest, a la producció d'energia elèctrica que convoque i resolga l'Administració General de l'Estat d'acord a la legislació bàsica del sector elèctric.

Per a gaudir d'aquesta prioritat, les persones interessades hauran d'acreditar davant el centre directiu competent en matèria d'energia de la Generalitat que el projecte s'ha identificat amb emplaçament a la Comunitat Valenciana, davant el ministeri competent en matèria d'energia. Aquesta identificació suposarà raó d'interés públic a l'efecte de tramitació d'urgència prevista en la legislació de procediment administratiu comú, excepte per a les sol·licituds de declaració d'utilitat pública, en concret, de les instal·lacions, així com d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats.

3. Les taxes administratives associades a la tramitació de les sol·licituds de les instal·lacions a les quals es refereix el punt 1 d'aquest article quedaran reduïdes un 25 % quan es tracte d'instal·lacions de potència instal·lada no superior a 10 MW, un 75 % per a les de potència no superior a 3 MW, i del 100 % per a totes les que estiguen dissenyades i funcionen en règim d'autoconsum elèctric amb independència de la seua potència instal·lada.

4. Aquesta declaració romandrà vigent, en tant no s'aconseguisquen els objectius de potència instal·lada que, per a aquesta mena d'instal·lacions, independentment de la classe de sòl o edificació en què se situen, o si són autoritzades per l'Administració General de l'Estat, es recullen en els instruments estratègics i de planificació energètica i de canvi climàtic de la Comunitat Valenciana. A l'efecte, el centre directiu competent en matèria d'energia realitzarà l'adequat seguiment, i n'informarà amb prou antelació les conselleries competents en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge i de medi ambient.

TÍTOL II

Modificació de diverses regulacions sectorials per a la simplificació i agilitació de la posada en servei de les xarxes elèctriques i les instal·lacions de producció basades en energies renovablesCapítol únicArticle 4. Modificació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana

Es modifica la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, en els termes següents:

1. S'afig un segon paràgraf a l'article 10, «Coordinació amb les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció substantiva en matèria d'indústria i energia»:

«Aquesta prelació no resultarà d'aplicació a aquelles activitats i instal·lacions industrials i energètiques que, conforme a la possibilitat que estableix l'últim paràgraf de l'epígraf 13.1 de l'annex II d'aquesta llei, es tramiten mitjançant el procediment de declaració responsable i no estiguen incloses en altres epígrafs dels annexos I i II d'aquesta Llei».

2. Se suprimeix el punt 1.7, relatiu a parcs eòlics, de l'annex II, «Categories d'activitats subjectes a llicència ambiental», tornant a enumerar els punts següents perquè siguen consecutius amb els precedents, que passen a ser:

«1.7 Instal·lacions en les quals existisca emmagatzematge a la intempèrie de combustibles sòlids amb una capacitat entre 50 i 1.000 tones.

1.8. Fabricació a escala industrial de briquetes d'hulla i de lignit.1.9. Producció de carbó vegetal quan es tracte d'una activitat fixa».

3. S'afig la disposició addicional següent:

«Disposició addicional novena. Implantació d'energies renovables en activitats que disposen d'instrument d'intervenció administrativa ambiental.

Per a aquelles activitats que disposen d'autorització ambiental integrada o llicència ambiental a què es refereix aquesta llei tindrà la consideració de modificació no substancial, a l'efecte d'aquesta, la construcció d'instal·lacions per a l'aprofitament de la radiació solar de qualsevol potència instal·lada i extensió, així com de l'energia cinètica de l'aire de fins a un màxim de 3 MW de potència instal·lada, sempre que aquestes instal·lacions se situen en l'emplaçament en el qual es desenvolupen les referides activitats».Article 5. Modificació del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat

1. A fi d'adaptar la terminologia emprada en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell, per a un dels instruments d'intervenció administrativa en ell previstos a la introduïda per l'última reforma de la legislació bàsica del sector elèctric, i millorar així la claredat de la regulació, es procedeix a substituir en tot el text de la part dispositiva del Decret 88/2005, les expressions següents: «aprovació del projecte d'execució», «aprovació del projecte» i «aprovació de projecte», per aquesta altra: «autorització administrativa de construcció».2. Es modifica l'article 2 que queda redactat de la forma següent:«Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. L'àmbit d'aplicació del present decret comprén les següents instal·lacions elèctriques, sempre que la seua ubicació no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana ni de les aigües marítimes interiors adjacents a aquest i a la mar territorial, i estiguen subjectes a alguna de les autoritzacions previstes en la regulació del sector elèctric:– Les de producció, incloent-hi les seues infraestructures d'evacuació, la potència instal·lada de la qual no siga superior a 50 MW elèctrics. Les infraestructures d'evacuació que formen part de la instal·lació de producció inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i si fa el cas, la transformació d'energia elèctrica.

– Les de la xarxa de transport secundari, incloses les instal·lacions d'aquesta xarxa que siguen mòbils.

– Les de les xarxes de distribució, incloses les mòbils.

– Les escomeses de tensió nominal menor a 380 kV.

– Les línies directes, excepte quan estiguen connectades a instal·lacions de generació de competència estatal, i

– Les infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW.

2. El present decret també és aplicable a les instal·lacions elèctriques de les xarxes de distribució que no estiguen subjectes a autorització administrativa en els termes que s'indiquen en el capítol VII.

3. Queden excloses dels procediments administratius regulats en el present decret, les instal·lacions elèctriques que siguen objecte d'una disposició específica reguladora del procediment administratiu per a la seua construcció i posada en servei. No obstant l'anterior, el present decret serà d'aplicació supletòria en tot el no previst en els referits procediments específics».3. S'introdueix, a continuació de l'article 2, un nou article 2.bis redactat com segueix:

«Article 2 bis. Instal·lacions elèctriques excloses totalment o parcialment del règim d'autorització administrativa.

1. Queden excloses del règim d'autorització administrativa regulat per la normativa del sector elèctric, les instal·lacions elèctriques següents:

– Les instal·lacions de generació en la modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents, amb independència de la seua potència. En cas de canvi de modalitat a autoconsum amb excedents serà necessari obtindre abans les autoritzacions administratives de construcció i d'explotació de la modificació, d'acord amb el regulat en aquest decret:

– Les instal·lacions de generació aïllades.

– Els grups de generació utilitzats exclusivament en cas d'una interrupció d'alimentació d'energia elèctrica de la xarxa elèctrica, d'acord amb les definicions de l'article 100 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

– La resta d'instal·lacions de tensió nominal no superior a 1 kV.

La posada en servei d'aquestes instal·lacions es regirà pel que es disposa en els reglaments de seguretat industrial electrotècnics que els siguen aplicables, sense perjudici del que s'estableix en el capítol VII d'aquest decret per a les instal·lacions de baixa tensió de distribució.

2. Només requeriran autorització d'explotació:

– Les de producció d'energia elèctrica amb potència nominal no superior a 100 kW, connectades directament a una xarxa de tensió nominal no superior a 1 kV, ja siga de distribució o a la xarxa interior d'un consumidor.

– Les escomeses de qualsevol longitud i tensió nominal no superior a 30 kV, sempre que no sol·liciten la seua declaració d'utilitat pública, en concret, i no estiguen sotmeses a avaluació ambiental.

S'entendrà per escomesa, únicament als efectes de necessitat d'obtenció d'autoritzacions administratives regulades en la legislació del sector elèctric, la instal·lació de nova extensió de xarxa que no vaja a ser cedida abans de la seua posada en servei a l'empresa transportista o a la distribuïdora de la zona, o que en cas de cessió la instal·lació d'extensió tinga per finalitat atendre un únic punt de subministrament, sense perjudici de la configuració d'alimentació, en punta o en pas, anell o bucle, d'aquest amb la xarxa elèctrica. Aquesta cessió s'haurà de realitzar en sol·licitar l'autorització d'explotació.

– Les modificacions no substancials de les instal·lacions de producció, transport, distribució, línies directes i infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW.

En aquests casos amb la sol·licitud d'autorització d'explotació haurà d'acompanyar-se la documentació de disseny, finalització d'obres i superació de totes les proves, assajos i controls exigida per la reglamentació de seguretat electrotècnica, que acredite el compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat, així com declaració responsable i de conformitat signada pel sol·licitant, acceptant el condicionat o els informes favorables de les diferents administracions, organismes, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu, afectats per la instal·lació elèctrica, o d'haver-los-els sol·licitat fefaentment i haver transcorregut més de vint dies sense resposta.3. Requeriran les autoritzacions d'implantació i d'explotació, en els termes regulats per la legislació bàsica, les instal·lacions mòbils de transport secundari i distribució d'energia elèctrica».4. Es dona una nova redacció a l'article 3 en els següents termes:«Article 3. Classificació de les instal·lacions.

Les instal·lacions elèctriques sotmeses a autorització de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret es classifiquen, a l'efecte del seu procediment administratiu d'autorització, en:

a) Grup primer.

– Instal·lacions de producció, incloent-hi les seues infraestructures d'evacuació, excepte les que, independentment de la seua potència, estiguen situades sobre les envoltants de les edificacions o altres construccions auxiliars d'aquestes;

– les xarxes de transport secundari;

– les xarxes de distribució d'energia elèctrica quan la tensió nominal en alguna part de les instal·lacions a autoritzar siga superior a 30 kV, excepte si es tracta d'ampliacions o modificacions a l'interior de subestacions o centres de transformació o repartiment en servei;

– les línies directes de tensió nominal superior a 30 kV;

– les escomeses de tensió nominal superior a 30 kV;

– les instal·lacions compreses en l'àmbit d'aplicació del present decret els projectes de les quals estiguen sotmesos a avaluació ambiental ordinària.

b) Grup segon.

Les instal·lacions no incloses en el grup primer següents:

– les de producció, incloent-hi les seues infraestructures d'evacuació;

– les xarxes de distribució d'energia elèctrica;

– les línies directes, i

– les escomeses.

Formen part també d'aquest grup totes les infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW».5. Es dona una nova redacció a l'article 4.1 en els següents termes:«Article 4. Òrgans competents.

1. Les autoritzacions administratives per a l'execució, ampliació, modificació, explotació, transmissió i tancament, temporal o definitiu, de les instal·lacions elèctriques que estiguen subjectes a aquestes, així com la seua declaració d'utilitat, en concret, seran atorgades:

a) pel centre directiu competent en energia de la conselleria que tinga atribuïda aquesta matèria, en els següents casos:

– per les de producció, incloent-hi les seues infraestructures d'evacuació, la potència instal·lada de la qual a autoritzar siga superior a 10 MW elèctrics.

– per totes les de la xarxa de transport secundari.

– per les de les xarxes de distribució la tensió nominal de la qual en alguna de les parts a autoritzar siga superior a 66 kV, així com totes les que siguen interprovincials amb independència de la seua tensió nominal.

– per les escomeses la tensió nominal de les quals siga superior a 66 kV, així com totes les que siguen interprovincials amb independència de la seua tensió nominal.

– per les línies directes la tensió nominal de les quals siga superior a 66 kV, així com totes les que siguen interprovincials amb independència de la seua tensió nominal.

b) Els serveis territorials competents en energia de la conselleria que tinga atribuïda aquesta matèria, per a la resta de les instal·lacions, incloses totes les infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW».6. Es modifica l'article 5.1, i s'afigen tres nous punts, números 3, 4 i 5, en els següents termes:

«1. Les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització de construcció i autorització d'explotació per a l'execució, ampliació, modificació i explotació d'instal·lacions elèctriques, així com de transmissió i de tancament, temporal o definitiu, d'aquestes, hauran de reunir els requisits assenyalats per la normativa de procediment administratiu comú, i els exigits, si fa el cas, per la legislació específica aplicable, i es presentaran de manera telemàtica, dirigits a l'òrgan territorial competent en matèria d'energia de la província on es pretenga implantar la instal·lació, o al que li'n corresponga la tramitació, en el cas que la instal·lació afecte més d'una província segons el que s'estableix en aquest decret.»[…]

«3. Totes les sol·licituds a les quals es refereix aquest article vindran acompanyades del rebut o resguard acreditatiu de l'ingrés de l'oportuna taxa administrativa vinculada a la mena de procediment instat. Per a això els sol·licitants hauran de fer-ne l'autoliquidació en el lloc web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). No s'admetran a tràmit les sol·licituds que no vinguen acompanyades del corresponent rebut d'ingrés ni l'autoliquidació i l'ingrés del qual siga incorrecte, sense perjudici del requeriment que en aquest cas haja de fer al sol·licitant l'òrgan instructor del procediment.

4. A la sol·licitud d'autorització administrativa haurà d'acompanyar-se, quan es tracte d'instal·lacions que ho requerisquen d'acord amb la regulació d'accés a les xarxes de transport o distribució, còpia del resguard d'haver presentat la garantia econòmica davant l'òrgan competent per a atorgar l'autorització de la instal·lació.

5. Per a les instal·lacions de generació que disposen de permís d'accés o ho hagen sol·licitat, l'òrgan territorial competent en matèria d'energia encarregat de la instrucció del procediment haurà d'emetre acord que acredite que aquesta sol·licitud ha sigut presentada i admesa a tràmit, una vegada verificada formalment la documentació presentada.

La verificació consistirà a comprovar la suficiència i adequació formal de la documentació.

A tal fi, el referit òrgan territorial podrà sol·licitar a altres òrgans de la Generalitat o d'altres administracions públiques que hagen d'intervindre en el procediment, que es pronuncien en el termini màxim de 15 dies, des que reben la documentació, sobre la suficiència i adequació formal d'aquesta, en relació amb els seus respectius àmbits competencials i, si fa el cas, indiquen les deficiències que puguen ser objecte d'esmena. Transcorregut aquest termini sense rebre's contestació sobre aquest tema, s'entendrà adequada la documentació presentada, únicament als efectes de la seua admissió a tràmit.

Quan, de resultes de la verificació formal anterior, s'hagueren detectat deficiències que puguen ser objecte d'esmena, l'òrgan territorial requerirà el promotor perquè la complete o esmene, concedint-li a l'efecte el termini màxim de 15 dies, quedant suspés el còmput d'aquest termini d'admissió a tràmit.

En cas que no la complete o esmene íntegrament en el termini concedit, se'l tindrà per desistit de la seua petició, arxivant-se les actuacions, prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú. La resolució de desistiment tindrà els efectes de no admissió a tràmit.

No s'admetran a tràmit les sol·licituds en les quals concórrega alguna d'aquestes circumstàncies:

– la documentació té deficiències que no es consideren corregibles;– la documentació presentada no es corresponga amb la sol·licitud formulada;

– no s'acredite la capacitat legal, tècnica i economicofinancera del promotor per a realitzar el projecte, sense perjudici de l'obligació d'acreditar la disposició efectiva de recursos econòmics i financers per a executar el projecte abans de l'atorgament de les autoritzacions administratives.

– no s'acredite haver formulat la sol·licitud del permís accés a la xarxa de transport o distribució, acompanyada del resguard acreditatiu d'haver depositat correctament la garantia econòmica corresponent per a sol·licitar aquell a l'operador de xarxa.

En cas de concórrer algun dels criteris de no admissió indicats en aquest apartat, s'acordarà la inadmissió de la sol·licitud, podent-se presentar els recursos que escaiguen. En tot cas, les sol·licituds en les quals no concórrega causa o circumstància d'inadmissió conforme al que s'estableix en aquest article, s'admetran a tràmit.

En el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la sol·licitud, l'òrgan competent dictarà acord d'admissió a tràmit. Transcorregut aqueix termini sense resolució expressa, s'entendrà no admesa a tràmit, podent-se presentar els recursos que escaiguen.

L'admissió a tràmit de la sol·licitud no prejutjarà el sentit de la resolució definitiva que s'adopte ni el resultat de l'avaluació territorial, urbanística, ambiental o de paisatge o qualsevol altra».7. Es dona una nova redacció a l'article 6 en els següents termes:«Article 6. Obligació de resoldre i efectes del silenci administratiu.1. L'òrgan competent resoldrà sobre les sol·licituds objecte d'aquest decret, d'autorització administrativa prèvia, declaració d'utilitat pública en concret i autorització administrativa de construcció per a l'execució, ampliació i modificació d'instal·lacions elèctriques, d'autorització de transmissió i d'autorització de tancament, definitiu o temporal, d'aquestes, i notificarà les resolucions en el termini màxim de sis (6) mesos per a les del grup primer, i de tres mesos per a les del grup segon, a comptar des de la data en què la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit.2. L'òrgan competent resoldrà sobre la sol·licitud d'autorització d'explotació de les instal·lacions elèctriques i notificarà la resolució en el termini de trenta (30) dies per a les del grup primer, i de vint (20) dies per a les del grup segon, des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.3. La falta de resolució expressa de les sol·licituds tindrà efectes desestimatoris de conformitat amb la legislació bàsica del sector elèctric.

4. Les autoritzacions s'atorgaran, i així expressament ho recolliran, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part del sol·licitant de la instal·lació per a executar i posar-la en servei, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori, urbanisme, al medi ambient i a serveis públics o de serveis d'interés econòmic general».

8. S'afig un paràgraf al final de l'article 8 per a aclarir la possibilitat que els particulars que promoguen instal·lacions elèctriques de distribució que hagen de ser cedides a la distribuïdora de la zona, podran sol·licitar les autoritzacions administratives, prèvia i de construcció:

«Sense perjudici de l'anterior, les sol·licituds d'autorització administrativa d'instal·lacions que, no requerint declaració d'utilitat pública en concret, deguen o vagen a ser cedides al transportista o a la distribuïdora de la zona, i siguen realitzades directament pel sol·licitant o promotor, podran ser formulades, a més de per aquests subjectes del sector elèctric, per aquest, i en aquest cas, haurà d'expressar-se clarament aquest extrem en la sol·licitud i resta de documentació que l'ha d'acompanyar. En les resolucions de les citades autoritzacions es recollirà tal circumstància, a més d'advertir que la sol·licitud d'autorització d'explotació haurà de presentar-se pel transportista o la distribuïdora cessionària, aportant el corresponent document de cessió signat per totes dues parts, a més de la resta de documentació exigida per a l'autorització d'explotació».9. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 9 a fi d'agilitar i millorar la coordinació de la tramitació de les instal·lacions supraprovincials en atribuir-la a l'òrgan competent en matèria d'energia de la província en la qual recaiga la major part d'aquelles, adaptar els terminis d'informació pública als introduïts per la legislació estatal, així com unificar aquesta publicitat en un únic anunci a l'efecte de totes les regulacions que l'exigisquen al projecte:

«1. Informació pública

Les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia se sotmetran al tràmit d'informació pública durant el termini de vint (20) dies, i a l'efecte se n'inserirà un anunci-extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o butlletí oficial de la província respectiva, segons l'àmbit territorial de l'òrgan competent per a resoldre-les.Quan se sol·licite la declaració d'utilitat pública, en concret, de les instal·lacions elèctriques que tinguen reconeguda amb caràcter general tal declaració en la legislació bàsica del sector elèctric, se sotmetran al tràmit d'informació pública de conformitat amb el que s'estableix per aquesta i la legislació d'expropiació forçosa.

Quan el projecte de la instal·lació objecte de sol·licitud d'autorització administrativa prèvia estiga sotmés a la legislació d'avaluació ambiental, i aquella exigisca informació pública de la documentació ambiental i del projecte, aquesta es realitzarà d'acord amb el determinat per aquesta legislació. D'igual manera s'actuarà en cas que la construcció i posada en servei de la instal·lació estiga afectada per altres legislacions sectorials o específiques que exigisquen prèviament tràmit d'informació pública del projecte; en aquests casos, la persona interessada haurà de sol·licitar-ho expressament, i acompanyar la documentació oportuna que haja de ser sotmesa a aquest tràmit.

En el supòsit que se sol·licite simultàniament l'autorització administrativa prèvia i la declaració, en concret, d'utilitat pública, la informació pública a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'efectuarà conjuntament per a totes dues sol·licituds, així com per a l'avaluació ambiental, quan aquesta s'aplique al projecte, fins i tot per a l'exigida per altres legislacions sectorials que li apliquen, sempre que se sol·licite expressament i s'aporte la documentació preceptiva. A aquest efecte, en els anuncis, comunicacions i edictes que s'hagen de fer es faran constar les regulacions i articles d'aquestes que exigeixen el precitat tràmit d'informació pública.

Per al cas que el tràmit d'informació pública s'efectue conjuntament, tal com disposa el paràgraf precedent, el termini per a emplenar-lo haurà de ser el de major durada dels recollits en les diferents regulacions sectorials o específiques.

En el cas que la instal·lació afecte a més d'una província, correspondrà tramitar l'expedient al servei territorial competent en matèria d'energia en el qual recaiga la major part de la longitud del traçat en cas de línies elèctriques, o la major part de l'àrea de la superfície ocupada pels equips principals de la instal·lació corresponent.No caldrà sotmetre de nou al tràmit d'informació pública els canvis no substancials que es pogueren produir com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions, condicionats impostos i mesures correctores presentades o establides per particulars, les diferents administracions, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general, en la tramitació de les sol·licituds d'autoritzacions administratives prèvia de les citades instal·lacions, sempre que es compte amb la cessió del corresponent dret de les persones propietàries afectades per tals canvis no substancials.

Durant el termini d'informació pública, les persones interessades podran formular les al·legacions que estimen oportunes.

2. Tràmits d'avaluació ambiental

Els projectes d'instal·lacions elèctriques subjectes a autorització administrativa prèvia, que estiguen alhora sotmesos a la normativa d'avaluació d'impacte ambiental, expressament l'hauran de sol·licitar, acompanyant-hi la corresponent documentació.

Finalitzada la informació pública del projecte conforme al punt 1 anterior, i recaptats els informes i informació d'altres administracions, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general afectades pel projecte, el servei territorial competent encarregat de la instrucció del procediment, remetrà a l'òrgan ambiental còpia d'aquests i de les al·legacions presentades que tinguen contingut ambiental, juntament amb la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària i la resta de documents que l'han d'acompanyar.

El termini màxim per a resoldre el procediment d'autorització administrativa prèvia, i si escau, de declaració d'utilitat pública, en concret, quedaran suspesos a partir de la data en què tinga entrada en l'òrgan ambiental la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental».

10. S'afig un segon paràgraf en el punt «4. Informació a altres administracions públiques» de l'article 9 per a tindre en compte l'enviament de documentació quan es tracta d'instal·lacions que vagen a cedir-se al transportista únic o a l'empresa distribuïdora de la zona, amb el contingut següent:

«En el cas de sol·licituds d'autorització administrativa d'instal·lacions que vagen a ser cedides al transportista o a la distribuïdora de la zona, i siguen realitzades directament pel sol·licitant o promotor, es remetrà a aquestes la documentació tècnica i d'avaluació ambiental completes de la instal·lació».

11. Es modifica l'últim paràgraf del punt 4 de l'article 9, en els següents termes:

«La tramitació compresa en el present apartat podrà ser objecte de supressió per a aquells supòsits concrets en què el sol·licitant de l'autorització administrativa prèvia haja presentat, juntament amb la sol·licitud d'aquesta, una declaració responsable i de conformitat signada per ell, acceptant el condicionat o els informes favorables de les diferents administracions, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació elèctrica, i que aquests informes han sigut emesos per aquestes sobre la base, exactament, de la mateixa documentació presentada amb la sol·licitud d'autorització. Al costat de la declaració responsable i de conformitat, el sol·licitant acompanyarà còpia dels citats condicionats i informes».12. Es modifica el punt 6 de l'article 9, per a adaptar-lo a la legislació bàsica del sector elèctric, en els termes següents:

«En el cas d'autoritzacions administratives prèvies d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica que hagen de ser atorgades per la Comunitat Valenciana, l'òrgan territorial competent en matèria d'energia, una vegada presentada la sol·licitud, i verificada que compleix els requisits per a ser tramitada, i en tot cas, abans de realitzar la informació pública, la remetrà al centre directiu competent en energia a fi de traslladar-la, juntament amb la documentació que l'ha d'acompanyar, a la Direcció General de Política Energètica i Mines de l'administració general de l'Estat, a fi de recaptar l'informe previ i vinculant per a l'atorgament de l'autorització a què es refereix l'article 35.2 de la Llei 24/2013, del sector elèctric.

L'informe de la Direcció General de Política Energètica i Mines es traslladarà al sol·licitant. Si, transcorreguts tres mesos, no haguera tingut entrada l'informe en la direcció general competent en matèria d'energia, es considerarà que és desfavorable i s'informarà igualment el sol·licitant de tal circumstància.

Durant el termini que transcórrega entre la remissió de la petició d'informe i la seua recepció, el termini màxim per a resoldre l'autorització administrativa prèvia sol·licitada quedarà suspés, tot això sense perjudici que el sol·licitant puga presentar els recursos administratius que considere oportuns».13. S'afig un segon paràgraf al final del punt 1 de l'article 10 «Resolució», que passa a tindre la següent redacció:

«En el cas d'instal·lacions de producció o generació d'energia elèctrica, conclosos els tràmits, i abans de la proposta de resolució, el sol·licitant de l'autorització haurà de presentar:

– La documentació que acredite que disposa dels recursos econòmics i el finançament necessari per a executar el projecte concret sotmés a autorització.

– Quan la instal·lació es vaja a situar sobre el terreny, la disponibilitat de tot el que vaja a ocupar-se per l'actuació.

– Els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica.

La falta d'acreditació, entre altres, d'aquests requisits impedirà l'atorgament de l'autorització sol·licitada».14. Es fa nova redacció dels dos primers paràgrafs del punt «1. Sol·licitud» de l'article 11, quedant com segueix:

«1. Sol·licitud

La persona sol·licitant, o titular de l'autorització administrativa prèvia quan aquesta s'haja atorgat, presentarà una sol·licitud d'autorització administrativa de construcció juntament amb:

– El projecte tècnic d'execució signat per persona tècnica competent, elaborat conforme als reglaments tècnics, especificacions particulars de les empreses distribuïdores aprovades per l'administració competent i altres normes tècniques aplicables.

– Una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga d'aplicació signada per la persona autora del projecte tècnic d'execució.

– En el cas d'instal·lacions que vagen a ser cedides al transportista únic o empresa distribuïdora de la zona, i es tramiten pel promotor, còpia de les condicions tecnicoeconòmiques emeses per aquestes i acceptades per l'interessat.

– A més de la resta de documentació que aplicació a la sol·licitud en funció de les seues característiques i emplaçament.

En el cas que la instal·lació afecte més d'una província, correspondrà tramitar l'expedient al servei territorial competent en matèria d'energia en el qual recaiga la major part de la longitud del traçat, en cas de línies elèctriques, o la major part de l'àrea de la superfície ocupada pels equips principals de la instal·lació corresponent».

15. S'introdueix un segon paràgraf en el punt «2. Condicionats tècnics» de l'article 11 per a tindre en compte el tractament de les instal·lacions sol·licitades directament per particulars i que vagen a cedir-se a empreses elèctriques de xarxa:

«En el cas de sol·licituds d'autorització administrativa d'instal·lacions que vagen a ser cedides al transportista o a la distribuïdora de la zona, i siguen realitzades directament pel sol·licitant o promotor, es remetrà a aquestes la documentació tècnica i d'avaluació ambiental completes de la instal·lació».16. Es dona una nova redacció a l'article 11.2.c en els termes següents:

«c) Quan el sol·licitant haja presentat, juntament amb la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció, una declaració responsable i de conformitat signada per ell, acceptant el condicionat o els informes favorables de les diferents administracions, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació elèctrica, i que aquests informes han sigut emesos per aquestes sobre la base, exactament, de la mateixa documentació presentada amb la sol·licitud d'autorització. Al costat de la declaració responsable i de conformitat, el sol·licitant acompanyarà còpia dels citats condicionats i informes».17. S'afig un últim paràgraf al final del punt «3. Resolució» de l'article 11 en els termes següents:

«La resolució d'autorització administrativa de construcció expressarà el termini màxim per a sol·licitar l'autorització d'explotació, podent el peticionari, per raons justificades, sol·licitar pròrrogues del termini establit.

Quan la instal·lació autoritzada haja o vaja a cedir-se al transportista únic o la distribuïdora de la zona, la resolució ho indicarà expressament, assenyalant que la sol·licitud d'autorització d'explotació haurà de presentar-se pel cessionari, aportant el corresponent document de cessió signat per totes dues parts. Alhora, la resolució d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació, recollirà explícitament el dret del titular d'aquesta, siga generador o consumidor, a exigir la subscripció d'un conveni de rescabalament enfront de tercers, en els termes establits en la regulació bàsica de retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

Sense perjudici de l'anterior, a l'efecte de garantir el coneixement per part de la cedent del seu dret a la subscripció de l'esmentat conveni de rescabalament, les empreses distribuïdores hauran d'informar, de manera clara i expressa, en el plec de condicions tecnicoeconòmiques remeses al sol·licitant, sobre aquest dret i de les condicions i moment en el qual aquell pot materialitzar-se».18. Es dona una nova redacció a l'article 12 en els següents termes:«1. Una vegada executat el projecte es presentarà la sol·licitud d'autorització d'explotació davant el servei territorial corresponent, a la que s'acompanyarà tota la documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació, així com per les autoritzacions administratives, prèvia i de construcció.

A més d'aquesta documentació, quan es tracte d'instal·lacions d'activitats regulades econòmicament pel sistema elèctric i sotmeses a planificació o retribució, s'acompanyarà certificació del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga escaient, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com aquesta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. Igualment s'indicarà el pressupost real d'execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'aquesta autorització.

2. L'autorització d'explotació corresponent a una instal·lació es podrà sol·licitar per fases, si per necessitats del servei així es requereix. Per a això, en la sol·licitud d'autorització d'explotació de cadascuna de les fases es justificarà aquest fet, es delimitaran els elements del projecte original de la instal·lació dels quals se sol·licita la posada en servei, i s'acompanyarà el certificat d'obra parcial corresponent a aquesta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent a aquesta.3. Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació indicada, les instal·lacions podran posar-se en marxa provisionalment, sota la responsabilitat de la titular i de la direcció d'obra.

4. Les autoritzacions d'explotació seran atorgades per l'òrgan competent establit en l'article 4, sense perjudici que el servei territorial d'energia corresponent puga efectuar prèviament les comprovacions que es consideren oportunes, inclosa la inspecció d'una part significativa de la instal·lació.

Quan l'autorització corresponga al centre directiu competent en matèria d'energia, la documentació anterior es presentarà davant el servei territorial competent per a la seua instrucció, qui l'elevarà a aquell, juntament amb el seu informe, per a autorització.

5. En els supòsits d'instal·lacions realitzades per tercers i que vagen a cedir-se al transportista únic o distribuïdor de la zona abans de la seua posada en servei, s'aportarà pel cessionari al mateix temps que se sol·licite l'autorització d'explotació, còpia de l'acord o contracte de cessió signat per totes dues parts, donant la seua conformitat a la cessió, i còpia del conveni de rescabalament enfront de tercers subscrit entre les parts, el qual tindrà una durada mínima de deu anys, termini que podrà sol·licitar-se la seua ampliació en els casos degudament justificats. Així mateix s'haurà d'aportar la informació relativa al cost total de la instal·lació, la part sufragada pel transmitent, la referència a la instal·lació tipus regulada amb la qual es correspon i els seus valors unitaris de referència d'inversió, la seua identificació com a projecte en el corresponent pla d'inversió anual del transportista o distribuïdor. La resolució recollirà de manera expressa la cessió de la instal·lació abans de l'atorgament de l'autorització d'explotació».19. Es dona una nova redacció de l'article 13 per a considerar la recent regulació per part del legislador estatal del concepte de «modificació no substancial» en el Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, en els termes següents:

«Article 13. Modificacions no substancials.

1. Tindran la consideració de modificacions no substancials les establides amb aquest caràcter en l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; així com les que no es troben incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental.2. A l'efecte dels supòsits de modificació no substancial del punt anterior, s'entendrà que es mantenen les condicions del projecte original, quan a més de no suposar una alteració de les característiques tècniques bàsiques, es mantenen i compleixen les distàncies reglamentàries de seguretat.

3. Per a les modificacions no substancials, no es requerirà autorització administrativa prèvia, ni autorització administrativa de construcció, devent únicament obtindre l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà conforme al disposat en l'article 12, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.

En cap cas procedirà a l'emissió d'autoritzacions d'explotació per a les modificacions en instal·lacions complementàries com ara enllumenat, climatització, ventilació, telecomunicacions, sistemes de protecció contra incendis i manteniment d'obra civil, que no impliquen canvi retributiu. En aquests casos, les modificacions hauran de complir, en tot cas, els reglaments de seguretat que els siguen aplicable.

4. Reglamentàriament es desenvoluparà un procediment de sol·licitud conjunta per a totes les modificacions no substancials d'instal·lacions de transport o distribució executades en el semestre anterior, amb independència que puguen presentar-se sol·licituds individualitzades».20. Es dona una nova redacció a l'article 15, per a considerar la recent regulació per part del legislador estatal del concepte de «modificació no substancial» en el Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, que passa a tindre el contingut següent:

«Article 15. Modificacions no substancials

1. Les modificacions no substancials de les instal·lacions elèctriques del grup segon es regiran pels mateixos criteris que les del grup primer.2. Per a les modificacions no substancials, no es requerirà autorització administrativa prèvia, ni autorització administrativa de construcció, i únicament s'haurà d'obtindre l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà conforme al disposat en l'article 18, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.

En cap cas, no escaurà l'emissió d'autoritzacions d'explotació per a les modificacions en instal·lacions complementàries, com ara enllumenat, climatització, ventilació, telecomunicacions, sistemes de protecció contra incendis i manteniment d'obra civil, que no impliquen canvi retributiu. En tot cas, aquestes modificacions hauran de complir els reglaments de seguretat que els siguen aplicables.4. Reglamentàriament es desenvoluparà un procediment de sol·licitud conjunta per a totes les modificacions no substancials d'instal·lacions de distribució executades l'any anterior, amb independència que puguen presentar-se sol·licituds individualitzades».21. Es dona una nova redacció de l'article 16, a fi de permetre, com per a les del grup primer, que la sol·licitud d'autoritzacions administratives prèvia i de construcció que siguen realitzades per particulars i vagen a cedir-se a l'empresa distribuïdora de la zona puga ser formulada per aquests, així com suprimir el tràmit d'enviament de separates i recaptat d'informes i condicionats d'organismes afectats per la instal·lació elèctrica per part de l'òrgan competent en matèria en energia instructor del procediment, havent d'encarregar-se d'això el propi peticionari:«Article 16. Sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció.

1. Es presentarà conjuntament la sol·licitud de les autoritzacions administrativa prèvia i de construcció per a l'execució, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions elèctriques subjectes a aquelles, juntament amb:

– el projecte tècnic d'execució signat per persona tècnica competent, elaborat conforme als reglaments tècnics, especificacions particulars de les empreses distribuïdores aprovades per l'administració competent i altres normes tècniques aplicables.

En la memòria del projecte es justificarà el compliment dels esments previstos en els apartats 2.A.4) i 2.B) de l'article 5 del present decret. Respecte al primer apartat, i tant a l'efecte del citat article 5 com per al present, en el cas d'instal·lacions de distribució, per a justificar la necessitat de la instal·lació i que no genera incidències negatives en el sistema, s'identificaran les instal·lacions més pròximes d'altres distribuïdores a la instal·lació objecte de sol·licitud, i s'acreditarà la seua necessitat a partir de la millor previsió de càrregues, escenaris probables i l'anàlisi de fluxos de càrregues i contingències previstes, d'acord amb els procediments d'operació aprovats, i en defecte d'això, conforme als millors criteris tècnics, tenint en quanta les instal·lacions de distribució existents.

A més, el projecte tècnic haurà de portar el full resum, signat per la persona tècnica projectista i la persona titular, en el qual, a més de les característiques tècniques i administratives de la instal·lació (titular, situació, tensió, longitud, etc.), hauran d'indicar-se clarament les administracions, organismes i empreses de servei públic o de serveis d'interés general afectades per la instal·lació, inclòs l'esment exprés de si precisen o no estimació o declaració d'impacte ambiental, i que s'hi compleixen les condicions de pas per zones habitades.

– Una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga d'aplicació, signada per la persona autora del projecte tècnic d'execució.

– Còpia dels informes o condicionats emesos per les diferents administracions, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud de les autoritzacions, o còpia fefaent d'haver-los sol·licitat a cadascun amb una antelació mínima de 20 dies i no haver obtingut resposta d'aquells, extrem est que serà objecte de declaració expressa per l'interessat. Els interessats a realitzar directament les peticions d'aquests informes i condicionats als citats organismes, indicaran expressament a aquests en la sol·licitud que ho fan d'acord amb el present precepte, i els efectes per a la continuació del tràmit en cas que no responguen en el referit termini. No obstant això, els informes i condicionats emesos abans de la resolució de les autoritzacions administratives hauran de ser immediatament comunicats per l'interessat a l'òrgan territorial competent d'energia, i seran tinguts en compte.

A l'anterior documentació s'acompanyarà una declaració responsable i de conformitat amb el condicionat o els informes favorables de les diferents administracions, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectades per la instal·lació elèctrica, i que aquests informes han sigut emesos per aquestes sobre la base, exactament, de la mateixa documentació presentada amb la sol·licitud de les autoritzacions.

– La resta de documentació que aplicació a la sol·licitud en funció de les característiques tècniques i emplaçament de la instal·lació elèctrica.

2. Els sol·licitants d'instal·lacions elèctriques del grup segon es regiran pel que s'estableix en l'article 8 per als de les instal·lacions del grup primer.

3. Totes les sol·licituds a les quals es refereix aquest article vindran acompanyades del rebut o resguard acreditatiu de l'ingrés de l'oportuna taxa administrativa vinculada a la mena de procediment instat. Per a això els sol·licitants hauran de fer-ne l'autoliquidació en el lloc web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). No s'admetran a tràmit les sol·licituds que no vinguen acompanyades del corresponent rebut d'ingrés ni l'autoliquidació i l'ingrés del qual siga incorrecte, sense perjudici del requeriment que en aquest cas haja de fer al sol·licitant l'òrgan instructor del procediment.

4. A la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció haurà d'acompanyar-se, quan es tracte d'instal·lacions que ho requerisquen d'acord amb la regulació d'accés a les xarxes de transport o distribució, còpia del resguard d'haver presentat la garantia econòmica davant l'òrgan competent per a atorgar l'autorització de la instal·lació».

22. Es modifica l'article 17 en els següents termes:

«Article 17. Procediment i atorgament de les autoritzacions administratives, prèvia i de construcció.

1. Per a aquells supòsits en què siga necessari tramitar la declaració d'utilitat pública en concret o estiguen sotmeses a avaluació d'impacte ambiental, la sol·licitud de les autoritzacions administratives, prèvia i de construcció, se sotmetrà al tràmit d'informació pública en els termes establits en l'article 9 per a les instal·lacions del grup primer.2. Analitzada la documentació tècnica aportada, així com, en cas d'haver-se aportat, els informes i condicionats obtinguts i acceptats pel sol·licitant, l'òrgan territorial competent en matèria d'energia resoldrà sobre autoritzacions administratives prèvia i de construcció, o remetrà l'expedient, juntament amb el seu informe i proposta de resolució, a la direcció general competent en matèria d'energia, quan corresponga a aquesta la resolució.

3. Per a l'atorgament de l'autorització administrativa prèvia serà aplicable el que es disposa en l'article 10.1 i per a l'autorització administrativa de construcció el que es disposa en l'11.3.

4. En els supòsits en què la persona sol·licitant no haja aportat els informes o condicionats de les diferents administracions, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació elèctrica, perquè aquestes no han contestat abans de l'atorgament de les autoritzacions, es farà constar expressament en les autoritzacions, notificant-se en qualsevol cas la resolució a tots i cadascun d'ells.

23. Es dona una nova redacció a l'article 18 en els termes següents:

«Article 18. Autorització d'explotació.

La posada en servei i procediment d'autorització d'explotació de les instal·lacions del grup segon es regirà per l'indicat per a les del grup primer en l'article 12.»24 Es dona una nova redacció a l'article 19 en els termes següents:

«Article 19. Autorització de transmissió d'instal·lacions.

1. La transmissió de la titularitat d'una instal·lació elèctrica que requereix autorització administrativa prèvia només podrà dur-se a terme una vegada s'haja finalitzat la seua construcció i haja obtingut l'autorització d'explotació. No s'admetran a tràmit les sol·licituds que pretenguen el canvi de titularitat o transmissió de qualsevol de les autoritzacions administratives (prèvia o de construcció) previstes en la legislació bàsica del sector elèctric, sense que la instal·lació a la qual es referisquen aquestes autoritzacions estiga en funcionament de manera reglamentària.

2. La transmissió de les instal·lacions de transport, distribució, producció i línies directes requerirà autorització administrativa prèvia en els termes establits en legislació bàsica del sector elèctric, i el que s'estableix en el present decret com a desenvolupament d'aquesta.

3. La sol·licitud d'autorització de transmissió es presentarà per qui pretén adquirir la titularitat de la instal·lació dirigida a l'òrgan territorial competent en matèria energia per raó de l'emplaçament i anirà acompanyada, a més dels documents exigits amb caràcter general pel procediment administratiu comú, de la documentació següent:a) Acreditació de disposar, en el moment de formular la sol·licitud, de les capacitats legal, tècnica i econòmica, exigides per l'activitat corresponent a la mena d'instal·lació la transmissió de la qual se sol·licita.

b) Declaració del titular de la instal·lació en la qual manifeste la seua voluntat de transmetre-la a favor del sol·licitant.

c) Identificació de la instal·lació interessada amb referència a les autoritzacions administratives que van emparar la seua construcció i, si fa el cas, posada en servei.

Sense perjudici de l'aplicació de la taxa corresponent, podran acumular-se en una mateixa sol·licitud d'autorització de transmissió més d'una instal·lació, havent de quedar cadascuna perfectament identificada en la documentació adés indicada.

4. La sol·licitud d'autorització de transmissió serà resolta en el termini màxim de 3 mesos per l'òrgan que la va autoritzar o tinga atribuïda la competència per a atorgar l'autorització administrativa prèvia de la instal·lació interessada. En aquells casos en què la resolució no corresponga a l'òrgan territorial competent en matèria energia, aquest una vegada instruït completament el procediment, remetrà la sol·licitud, juntament amb el seu informe, al centre directiu competent en matèria d'energia que la tinga atribuïda.

Transcorregut el termini màxim indicat per a resoldre, la sol·licitud d'autorització de transmissió s'entendrà denegada, i les persones interessades podran interposar els recursos administratius previstos per la legislació de procediment comú.

La resolució que autoritze la transmissió de la instal·lació expressarà que la seua eficàcia queda condicionada al fet que el titular d'aquesta, i futur adquirent, acredite davant l'òrgan autoritzador en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la data en què es notifique la resolució al sol·licitant:

a) L'efectiva transmissió de la instal·lació, aportant còpia de la documentació justificativa del negoci jurídic dut a terme juntament amb el lliurament.

b) Quan siga escaient, la constitució per la persona autoritzada de les noves garanties econòmiques per al desmantellament de la instal·lació i la restitució o restauració dels terrenys i medi ambient afectats en substitució de les quals hagueren sigut imposades a l'anterior titular, o que foren exigibles d'acord per la legislació vigent en el moment de l'atorgament de l'autorització de transmissió. Únicament escaurà la devolució de les garanties econòmiques a l'anterior titular de la instal·lació quan hagen sigut constituïdes, degudament actualitzades, per l'adquirent.

Si en el termini de 6 mesos el titular de l'autorització de transmissió no acredita degudament el compliment de totes dues condicions, se'n produirà de manera automàtica la caducitat.

La resolució recollirà expressament que no podrà exercir-se l'activitat del sector elèctric associada a la instal·lació la transmissió de la qual se sol·licita mentre no es done compliment a les referides condicions. Alhora, expressarà que una vegada complides aquestes, el nou titular de la instal·lació quedarà subrogat en tots els drets, deures i obligacions que tenia l'anterior titular i exigisca la regulació de l'activitat.5. Una vegada acreditats els requisits imposats per a l'efectiva transmissió de la instal·lació l'òrgan competent en matèria d'energia corresponent, d'ofici, modificarà la titularitat de la instal·lació en els registres administratius de la seua competència, així com donarà trasllat, quan així corresponga, del canvi de titular a altres òrgans o administracions.Així mateix, es notificarà el canvi de titularitat efectiu als ajuntaments en què radique la instal·lació quan es tracte d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica».25. S'afig una nova disposició addicional tercera:

«Disposició addicional tercera. Pròrrogues i caducitats d'autoritzacions concedides.

1. Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis que establisquen els actes administratius regulats en aquest decret s'atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables al titular de l'autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudique tercers.

2. En cap cas podran atorgar-se pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa, de les declaracions o informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva establits en la regulació del sector elèctric. Tampoc caldrà atorgar-les quan el peticionari pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o la seua execució i posada en marxa, per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la seua realització, o l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d'ajornar-se, per afectar la garantia de subministrament les necessitats dels consumidors o el correcte funcionament del sistema elèctric.

3. La caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que hagueren sigut atorgades, i la necessitat d'obtindre'n altres de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjudici que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només podran tornar a ser atorgades després de l'obtenció dels nous permisos d'accés i connexió per part dels gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.4. Les autoritzacions administratives energètiques de les instal·lacions objecte d'aquest decret caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol tipus o denominació, vinculades a l'ocupació del sòl o edificacions».26. S'afig una nova disposició addicional quarta:

«Disposició addicional quarta. Format de la documentació gràfica dels avantprojectes, projectes i finals d'obra.

«La documentació gràfica principal que defineix les instal·lacions dels avantprojectes, projectes i finals d'obra de les instal·lacions objecte del present decret, vindrà georeferenciada al sistema oficial vigent i es presentarà en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià».Article 6. Modificació de les normes del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana aprovat per Acord de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià

Es modifiquen les normes del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana aprovat per Acord de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 31.07.2001:1. Es modifica l'article 3 que queda redactat en els següentes termes:

«Article 3. Exclusions

1. Estan excloses de l'aplicació del que es disposa en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana les instal·lacions eòliques de potència instal·lada total menor o igual a 3 MW, associades a qualssevol de les modalitats de subministrament amb autoconsum.

2. Es declaren compatibles amb l'ordenació territorial i urbanística, sense necessitat de conducta a la modificació dels instruments vigents del planejament, les instal·lacions eòliques de xicoteta potència excloses del PECV conforme al punt anterior, quan vagen a emplaçar-se en sòl no urbanitzable, o bé en sòl urbanitzable o urbà qualificat d'ús industrial. En aquest últim supòsit la instal·lació eòlica, preferentment, haurà d'estar en règim d'autoconsum col·lectiu.

3. En qualsevol cas, la construcció i posada en servei d'aquesta mena d'instal·lació se sotmetrà al règim jurídic que li siga aplicable en les matèries de medi ambient i del sector elèctric».2. S'afig un últim incís al final del punt 3 de l'article 5, que queda rEdactat com segueix:

«No obstant l'anterior, s'admetran aquelles sol·licituds que tinguen per objecte la modificació, conforme al que s'estableix en l'article 19.2, per a la reubicació total o parcial de les superfícies de les àrees eòliques en espais exteriors quan concórreguen les circumstàncies recollides en el tercer supòsit de l'article 21, relatiu a les determinacions del pla sobre els espais exteriors a les àrees amb recurs teòricament aprofitable».

3. Es modifica l'article 12 que queda redactat en els següents termes:

«Article 12. Contingut de la documentació respecte a ordenació del territori, paisatge i urbanisme.

1. El contingut de la documentació necessària per als pronunciaments en matèria d'ordenació del territori, paisatge i urbanisme, inclourà com a mínim la documentació següent:

1) Memòria justificativa, en la qual s'expressaran els extrems següents:

– Criteris de situació seguits per a realitzar l'elecció dels terrenys en els quals se situaran concretament les instal·lacions.

– Definició de l'àmbit territorial sobre el qual es localitzen els parcs eòlics i les seues instal·lacions annexes.

– Relació del projecte amb el planejament urbanístic vigent i, en concret, les relacions amb els instruments de planejament, fins i tot sectorials, que puguen veure's afectats i amb els instruments d'ordenació municipals.

– Descripció i justificació de les característiques del parc eòlic i en concret: superfície; comunicacions interiors, edificacions i instal·lacions complementàries; descripció dels serveis existents i previstos relatius a accessos exteriors, xarxes de serveis, altres instal·lacions, característiques formals i constructives a les quals s'ajustaran els edificis auxiliars, especificant superfícies, altures i tipologies, delimitació de les reserves de sòl per a l'establiment de servituds d'ús per a la producció d'energia elèctrica mitjançant aerogeneradors, termini d'execució del projecte i calendari d'actuacions, pressupostos globals de l'actuació, diferenciant el cost dels equips, el cost de les instal·lacions, el cost de l'obra civil, el cost de les mesures de correcció de l'impacte ambiental i la previsió dels procediments de gestió i finançament.2) Plànols, amb les escales mínimes que a continuació s'indiquen:

– Plànols de situació a escala 1.500.000 i emplaçament a escala 1.100.000.

– Planta general de l'estat actual dels terrenys afectats pels parcs eòlics i les seues instal·lacions, a escala 1.10.000.

– Planta de les obres, instal·lacions i serveis previstos, a escala 1.10.000.

2. En la mesura en què l'actuació puga afectar el sistema d'assentaments de població, s'haurà d'incorporar una zonificació específica per a aquests usos, delimitant zones vulnerables a riscos; per a la seua addició o reformulació de les que puga incloure el planejament general municipal, relatives al disseminat residencial de caràcter rural. S'elaborarà a escala 1.10.000.

3. Pel que es refereix en particular als camins d'accés i intercomunicació dels parcs eòlics, formaran part del sistema viari de la Comunitat Valenciana fins a l'accés tancat a aquests, i hauran de ser classificats i incorporats a la xarxa corresponent, i aplicat el règim de limitacions dels usos del sòl i activitats en les zones contigües, segons la legislació de carreteres vigent».

4. Es modifica el primer paràgraf de l'article 14, en els següents termes.

«En el cas que resulte necessari, la documentació que elaboren els promotors haurà de contindre les mesures i solucions més adequades respecte als camins i servituds de pas, i per als llits i rieres per a l'escolament de les aigües, tant públiques com privades que, com a conseqüència de la implantació dels parcs eòlics, no queden degudament integrats o ordenats. En conseqüència, els promotors, queden obligats a definir-ne i localitzar-ne altres d'alternatius, que satisfacen la mateixa funcionalitat territorial o, si fa el cas, a establir els criteris que en justifiquen la supressió definitiva».5. Es modifica el títol i el primer paràgraf de l'article 16, en els termes següents:

«Article 16. Càrregues i obligacions per als promotors de parcs eòlics.

1. Els qui promoguen instal·lacions de producció d'energia elèctrica que utilitzen com a energia primària l'energia eòlica a la Comunitat Valenciana estaran obligats al compliment dels deures, obligacions i càrregues que s'especifiquen en les autoritzacions o, si fa el cas, en els plans especials, i altres instruments d'ordenació ja aprovats».6. Es modifica l'article 17.2 en els termes següents:

«2. A més, en virtut del que es preveu en la legislació mediambiental, s'exigiran altres garanties econòmiques a fi d'assegurar el correcte desenvolupament i fidel compliment de les mesures correctores contingudes en la declaració d'impacte, i fins i tot per garantir el desmantellament i la correcta restauració de l'entorn, bé es produïsca el desmantellament pel transcurs del termini o de forma anticipada pel 2 % del pressupost total d'aquestes, incloent-hi tant els grups generadors com les infraestructures d'evacuació, tot això amb la finalitat de garantir el compliment del pla de vigilància ambiental i el desmantellament, en el seu cas, d'aquestes instal·lacions. L'acreditació d'haver constituït degudament aquesta garantia s'haurà d'aportar amb la sol·licitud d'autorització d'explotació de la instal·lació».7. S'introdueix, a continuació de l'article 19, un nou article 19.bis amb el contingut següent:

«Article 19.bis. Incorporació de sistemes d'emmagatzematge energètic i de centrals fotovoltaiques hibridades amb parcs eòlics existents.1. Les instal·lacions d'emmagatzematge energètic que es pretenguen construir en l'àmbit d'un pla especial aprovat per a l'ordenació de la zona eòlica, es consideraran modificacions del projecte autoritzat, i no requeriran la modificació ni la revisió d'aquest pla especial.

En tot cas, la construcció i posada en servei d'aquesta mena d'instal·lació se sotmetrà al règim general de la regulació d'avaluació ambiental i del sector elèctric que li siga aplicable, així com al règim d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, quan així ho establisca el marc legal aplicable.

2. Les centrals fotovoltaiques que, formant una instal·lació en hibridació amb la tecnologia eòlica, pretenguen construir-se en l'àmbit d'un pla especial aprovat per a l'ordenació de la zona eòlica, no es consideraran modificacions del pla especial, a l'efecte de la inclusió com a ús compatible de l'aprofitament d'energia solar amb tecnologia fotovoltaica, ni modificacions del projecte del parc eòlic aprovat.Els efectes que puguen derivar-se d'aquesta modificació i, per tant la seua compatibilitat, serà determinada en l'avaluació d'impacte ambiental del projecte fotovoltaic, així com en l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, quan així ho establisca el marc legal aplicable.

En tot cas, el projecte de construcció i posada en servei d'aquesta mena d'instal·lació se sotmetrà al règim general de la regulació d'avaluació ambiental i del sector elèctric que li siga aplicable, així com al règim d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, quan així ho establisca el marc legal aplicable».8. Es dona una nova redacció a l'article 21 per a incloure una tercera determinació en relació amb la reubicació total o parcial de les superfícies de les àrees eòliques en espais exteriors d'acord amb el que es preveu en l'article 18.2:

«Article 21. Determinacions del pla sobre els espais exteriors a les àrees amb recurs teòricament aprofitable.

Sobre els espais exteriors a les àrees que compten amb recursos eòlics teòricament aprofitables, el pla adopta tres determinacions:

1r) Zones no aptes per a ser suport d'instal·lacions eòliques: apareixen en color roig en els plànols i, per coherència amb els criteris d'exclusió aplicats a l'interior de les àrees eòliques potencials, inclouen els espais dotats d'alguna figura de protecció mediambiental, els espais catalogat com a ZEPA, les zones humides i les reserves nacionals de caça.

2n) Resta del territori: en els plànols figuren en color groc, i sobre ells no s'ha determinat la seua aptitud per a ser suport d'instal·lacions d'aprofitament eòlic. Podran passar a ser declarats com a aptes per a la ubicació d'instal·lacions eòliques en el cas que, en un futur i, després de constatar-se l'existència de recurs eòlic, els canvis en els actuals escenaris aconsellaren la revisió o modificació del present pla eòlic, i del procés d'aquesta revisió o modificació i mitjançant anàlisis similars als efectuats en aquest, es concloguera la seua aptitud.

3r) No serà necessària la revisió del PECV, sinó la seua modificació conforme al que s'estableix en l'article 19.2, per a la reubicació total o parcial de les superfícies de les àrees eòliques en espais exteriors quan concórreguen les següents circumstàncies:

– Que estiga pròxima a una de les quinze zones definides pel PECV d'acord amb els criteris de definició de zones eòliques que van ser contemplats en l'aprovació del PECV.

– Que la zona objecte de reubicació dispose de capacitat d'aprofitament eòlic d'acord amb el paràmetre prescrit establit en l'article 29.– Que la zona delimitada en el PECV no compte amb alternatives viables, bé perquè han esdevingut no aptes en els plans especials, o en els procediments d'autorització, tramitats en la zona, bé per insuficiència de recurs eòlic.

En aquest cas s'haurà de tramitar un pla especial de reubicació de la zona eòlica, per a l'inici de la qual el promotor o promotors interessats presentaran a l'òrgan competent en matèria d'energia la documentació amb el contingut general previst en l'article 50 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, i el contingut particular següent:

– L'acreditació del compliment de la totalitat de les circumstàncies indicades anteriorment, i la proposta de delimitació gràfica de la nova subzona amb potencial eòlic.

– Estudi de recurs eòlic de la nova subzona el contingut de la qual permeta justificar i determinar les alternatives d'emplaçament amb recurs eòlic aprofitable.

– Anàlisi de l'aptitud del territori per a albergar parcs eòlics de la totalitat de la superfície de la nova subzona, d'acord amb els criteris d'exclusió i prescripció establits en l'anàlisi ambiental del PECV, i cartografia de les zones aptes, aptes amb prescripcions i no aptes.– Estudi preliminar d'accessibilitat als emplaçaments amb recurs eòlic, considerant l'aerogenerador a instal·lar. S'analitzaran les característiques dels vials existents i la valoració prèvia de l'obra civil del seu condicionament o la necessitat d'obertura de nous vials».9. Es dona una nova redacció de l'article 23, que queda redactat com segueix:

«Article 23. Classificació del sòl susceptible d'albergar parcs eòlicsEls parcs eòlics podran implantar-se, exclusivament, sobre sòl classificat com no urbanitzable, o bé sobre sòl urbanitzable o urbà, sempre que aquest es trobe qualificat d'ús industrial. Això implica que tot l'àmbit del parc, sobre el qual es declararà compatibilitat d'usos, ha de trobar-se sobre sòl la classificació o la qualificació del qual siga l'anteriorment indicada. En el cas d'implantacions sobre sòl no urbanitzable, es considera indistint que aquest siga de règim comú o protegit».

10. S'afig un segon paràgraf a l'article 28 amb el contigut següent:«No obstant això, tractant-se de zones eòliques confrontants, el nombre màxim d'aerogeneradors assignats a cadascuna podrà redistribuir-se entre elles sempre que el número total es mantinga constant i no s'haja esgotat la capacitat d'alguna de les zones per a albergar nous aerogeneradors i les seues infraestructures d'evacuació i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica».11. S'afig un paràgraf final, darrere de la taula, a l'article 29 amb el contingut següent:

«Amb motiu de la disponibilitat comercial de turbines de major potència, eficiència de conversió de l'energia primària, diàmetre i altura respecte a les que van servir de base per a la confecció de l'anterior taula, per a la determinació del nombre d'aerogeneradors equivalent al màxim, de caràcter prescriptiu, assignat a cada zona eòlica s'utilitzarà la següent fórmula:

N aerog. equiv. = 47/D aerog. equiv (m) · N taula

Si el nou nombre d'aerogeneradors obtingut és decimal, s'arredonira a l'enter superior més pròxim».12. S'afig una disposició addicional per a aclarir la vigència dels plans especials actualment aprovats i quan és necessari aquest instrument d'ordenació.

«Disposició addicional única. Plans especials i autorització d'implantació en sòl no urbanitzable.

1. Els plans especials d'ordenació eòlica aprovats continuaran vigents i produiran els seus efectes propis sobre les àrees per ells regulats.

2. Seran exigibles plans especials per al desenvolupament de parcs eòlics quan tinguen per objecte modificar les zones del pla en els termes establits en l'article 21.3r.

3. Els parcs eòlics que se situen en sòl no urbanitzable en zones aptes o aptes amb prescripcions se subjectaran a l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable regulada en el procediment específic que a aquest efecte es desenvolupe».

TÍTOL III

Règim jurídic i procediment d'autorització de centrals fotovoltaiques i parcs eòlicsCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 7. Àmbit d'aplicació

Aquest títol és aplicable als projectes de centrals fotovoltaiques i parcs eòlics l'autorització dels quals corresponga als òrgans competents de la Generalitat. Queden excloses de la seua aplicació les centrals fotovoltaiques i els parcs eòlics d'aprofitament suprautonómico, bé perquè la seua potència instal·lada és superior a 50 MW o perquè excedeixen del territori de la Comunitat Valenciana.

Secció primera

Criteris de localització i implantació de les instal·lacionsArticle 8. Criteris generals per a la localització i implantació de centrals fotovoltaiques

1. Amb caràcter general es procurarà, tenint en compte la potència projectada i la disponibilitat en superfícies aptes en els municipis en els quals es projecten, la construcció de centrals fotovoltaiques sobre les envolupants de les edificacions, incloses les seues cobertes o sostres, i altres construccions auxiliars d'aquestes, com les pèrgoles destinades a estacionament o per a l'ombrejada, enfront de l'ocupació de sòls de qualsevol tipus, amb independència de la seua situació, classificació o qualificació urbanística, i dins d'aquests es considera preferent l'aprofitament dels sòls en situació urbanitzada enfront del sòl en situació rural.2. Quan es tracte d'instal·lacions sobre edificacions o construccions auxiliars, amb caràcter general, es procurarà que la disposició dels mòduls siga mitjançant integració arquitectònica o per superposició, enfront de la disposició general amb inclinació respecte al pla de l'envolupant.

3. Les centrals fotovoltaiques se situaran en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reunisquen les condicions idònies des del punt de vista energètic, ambiental, territorial i paisatgístic, així com de protecció del patrimoni cultural, històric i arqueològic.

Aquestes instal·lacions, incloses les seues infraestructures d'evacuació fins a la connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica, deuran:

a) Mantindre els valors, l'estructura i la funcionalitat dels processos i serveis de la infraestructura verda del territori.

b) Garantir els valors ambientals, culturals i paisatgístics del territori.

c) Evitar els riscos naturals i induïts en el territori.

d) Prioritzar la seua implantació en sòls degradats per explotacions mineres i abocadors, sense perjudici de l'estricte compliment de les obligacions de restauració i rehabilitació exigides per la regulació als titulars i explotadors de tals activitats, així com en sòls de baixa capacitat agrícola.

e) Evitar, amb caràcter general, l'ocupació de sòl no urbanitzable protegit o afectat per figures de protecció mediambiental, així com els espais d'elevat valor natural amb independència del seu grau de protecció legal.

f) Utilitzar camins existents evitant l'obertura de nous accessos.g) Minimitzar l'impacte generat per infraestructures d'evacuació fins a la connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica, prioritzant les centrals fotovoltaiques situades a major proximitat de les xarxes existents i que aprofiten els corredors o corredors ja creats, compartint quan siga possible tècnica i econòmicament els suports i rases existents, o que els projectes coincidisquen o se solapen temporal i territorialment.

Quan siga viable tècnicament i econòmicament en funció del terreny i la tensió nominal o assignada, les línies elèctriques d'evacuació es projectaran i construiran com a cables de configuració soterrada. En particular tindran aquesta disposició les línies elèctriques interiors al perímetre en què es localitzen els grups primaris convertidors i els equips d'adaptació de freqüència i tensió per a la seua connexió a les xarxes de transport i distribució d'electricitat. En un altre cas, quan hagen de ser aèries evitaran discórrer per espais d'elevat valor natural, especialment pel que respecta a la protecció dels ocells, i, sense perjudici del que si escau es dispose en els procediments ambientals que siguen aplicable, hauran d'incorporar de manera expressa mesures per a evitar impactes sobre l'avifauna quan es tracte d'infraestructures aèries amb conductors nus que discórreguen per zones de protecció de l'avifauna.h) Afavorir la integració paisatgística dels suports o torres metàl·liques de les línies elèctrica o la infraestructura associada a les centrals.

i) Procurar acords amb els titulars dels drets reals afectats a la implantació de la central fotovoltaica, evitant la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació, excepte quan quede degudament justificat.Article 9. Criteris específics per a la implantació de centrals fotovoltaiques en àrees sotmeses a protecció mediambiental

Sense perjudici de l'avaluació ambiental a la qual, si fa el cas, haja de sotmetre's, la implantació de centrals fotovoltaiques en les àrees subjectes a un règim especial de protecció es regirà, amb caràcter general, i a l'efecte de l'aplicació i interpretació de la seua normativa sectorial específica, pels criteris següents:

1. Es consideren compatibles, i per tant podran sotmetre's als tràmits oportuns per a la seua instal·lació, els projectes de centrals fotovoltaiques que es pretenguen situar en la categoria de zonificació D dels espais de la Xarxa Natura 2000 (zones especials de conservació, ZEC, i zones d'especial protecció per a les aus, ZEPA), que compten amb norma de gestió aprovada.

2. Es consideren compatibles, condicionades a l'aplicació prèvia de la normativa sectorial que siga aplicable en cada cas, els projectes de centrals fotovoltaiques que es pretenga situar en els següents casos:a) Espais de Xarxa Natura 2000: zones especials de conservació (ZEC) i zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), amb norma de gestió aprovada, en àrees C; i llocs d'interés comunitari (LIC) i ZEPA sense norma de gestió aprovada, condicionada a l'avaluació de repercussions establida en el Decret 60/2012, de 5 d'abril, del Consell, pel qual regula el règim especial d'avaluació i d'aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000.

b) Hàbitats protegits pel Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades, i es regulen mesures addicionals de conservació, condicionat a l'informe del centre directiu competent en gestió del medi natural.

c) Monts d'utilitat pública, condicionat a avaluació de l'afecció a la naturalesa del ben protegit i al tràmit d'ocupació de muntanya pública regulada per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana; i el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, així com en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes.

3. La compatibilitat mediambiental per a la instal·lació de centrals fotovoltaiques es determinarà cas per cas en:

a) Àrees d'amortiment d'espais naturals protegits, en funció de la zonificació i normativa de cada Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN).

b) Paratges naturals municipals, en funció del pla especial de cada cas.

c) Reserva valenciana de caça i refugis de fauna.

4. No es consideren compatibles els projectes de centrals fotovoltaiques que afecten els àmbits següents:

a) Espais de Xarxa Natura 2000: zones especials de conservació (ZEC) i en zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), amb norma de gestió aprovada, en àrees A i B.

b) Sense perjudici de l'indicat en l'apartat 4 de l'article 13 d'aquest decret llei, en els espais naturals següents:

– Reserves naturals.

– Parcs naturals.

– Paisatges protegits.

– Monuments naturals.

– Zones humides.

c) En vies pecuàries.

d) En reserves de fauna.

e) En microreserves.

5. La conselleria competent en medi ambient mantindrà actualitzat un mapa públic i accessible per internet en el qual es cartografiaran els espais als quals es refereixen els apartats anteriors, a fi de facilitar el seu coneixement per a la implantació de centrals fotovoltaiques. En l'annex I, es recull a títol informatiu aquest mapa i la seua adreça URL d'accés.

Article 10. Criteris territorials i paisatgístics específics per a la implantació de centrals fotovoltaiques

1. Els emplaçaments de les centrals fotovoltaiques, a més dels criteris generals indicats, tindran en compte els criteris específics territorials i paisatgístics següents:

a) Respectar els valors, processos i serveis de la infraestructura verda del territori, així com dels seus elements de connexió territorial no podent reduir en més d'un 10 % l'amplària dels corredors territorials que es troben afectats per la instal·lació de la central fotovoltaica.b) Distar almenys 500 metres de recursos paisatgístics de primer ordre com són els Béns d'Interés Cultural, Béns de Rellevància Local, Monuments Naturals i Paisatges Protegits,

c) Evitar ocupar sòls amb pendents superiors al 25 %.

d) Evitar l'ocupació de zones de perillositat d'inundació 1, 2, 3 i 4 de les categories del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), o categories equivalents establides a partir de cartografies de perillositat aprovades per organismes oficials, com el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables.

e) Utilitzar el menor sòl possible d'alt valor agrológico, no podent implantar-se en els sòls de molt alta capacitat agrológica, excepte millor coneixement científic.

f) Minimitzar el sòl segellat i els moviments de terres de manera que els mòduls fotovoltaics se situen de manera prioritària sense fonamentació contínua i sobre el terreny natural.

g) Allunyar el perímetre o envolupant de l'emplaçament de la central fotovoltaica almenys 100 metres del llit dels corredors territorials fluvials regionals, i fins a 50 metres de la resta de llits, sense perjudici de l'informe de l'organisme de conca competent.

h) Prioritzar l'adaptació de la central fotovoltaica a la morfologia del territori i del paisatge i als elements naturals d'interés encara que la planta fotovoltaica haja de ser discontínua.

i) Minimitzar l'ocupació de sòls d'interés per a la recàrrega d'aqüífers, no podent implantar-se en els d'alta permeabilitat i bona qualitat de l'aqüífer subjacent, excepte millor coneixement científic disponible o ús de tecnologia apropiada que garantisca la infiltració de l'aigua al subsòl.2. En l'annex II es recull, a títol informatiu, les adreces URL d'accés a les diferents capes cartogràfiques que reflecteixen els referits criteris.

Article 11. Criteris energètics específics per a la implantació i disseny de centrals fotovoltaiques

En el disseny, càlcul i construcció de centrals fotovoltaiques s'han de complir els criteris específics energètics següents:

a) Quan vagen a instal·lar-se sobre sòl no urbanitzable, utilitzar mòduls o panells fotovoltaics de la banda comercial d'alta o molt alta eficiència, d'acord amb la millor tecnologia disponible, i que la seua manera de muntatge, fix o amb seguidors, optimitze la ràtio entre la producció generada i la superfície de sòl ocupada d'acord amb una anàlisi cost-benefici degudament justificat.

b) Les infraestructures d'evacuació de la central fotovoltaica fins a la connexió amb les xarxes de transport o distribució deuran:

– En el cas de les línies elèctriques tindran una capacitat, d'almenys, el 200 % de la potència instal·lada de la central fotovoltaica objecte de sol·licitud d'autorització, amb la finalitat que la mateixa infraestructura puga emprar-se per a futures ampliacions o centrals elèctriques. Aquest requisit podrà eximir-se en casos degudament justificats en els quals no puguen produir-se aquestes ampliacions o noves sol·licituds de centrals;– Calcular-se perquè la pèrdua de potència total en la transmissió siga menor o igual a l'1 % de la potència instal·lada.Article 12. Criteris de localització i implantació de parcs eòlics

1. Els criteris generals i específics territorials, paisatgístics, urbanístics, mediambientals i energètics per a la localització i implantació de parcs eòlics seran els disposats en les normes del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), aprovades per l'Acord de 26 de juliol de 2001, del Consell, actualitzats a les normatives vigents i al millor coneixement científic disponible.

2. Així mateix, en el disseny, càlcul i construcció les infraestructures d'evacuació fins a la connexió amb les xarxes de transport o distribució:– En el cas de les línies elèctriques, tindran una capacitat, d'almenys, el 200 % de la potència instal·lada del parc eòlic objecte de sol·licitud d'autorització, amb la finalitat que la mateixa infraestructura puga emprar-se per a futures ampliacions o altres centrals elèctriques. Aquest requisit podrà eximir-se en casos degudament justificats, en els quals no puguen produir-se aquestes ampliacions o noves sol·licituds de centrals.

– Hauran de calcular-se perquè la pèrdua de potència total en la transmissió siga menor o igual al 2,5 % de la potència instal·lada.

Secció segona

Centrals fotovoltaiques sobre sòls urbans i urbanitzablesArticle 13. Normes i paràmetres urbanístics d'aplicació directa

1. Es declara la compatibilitat urbanística de les centrals fotovoltaiques, sense necessitat de modificar el planejament vigent, quan aquestes es localitzen:

a) En edificació existent.

b) En sòl urbanitzat no edificat.

c) En sòl urbà i urbanitzable sense programa aprovat.

2. Queden exclosos d'aquesta compatibilitat aquelles instal·lacions que afecten o siguen incompatibles amb les normes de protecció del patrimoni històric-artístic i cultural.

3. Les instal·lacions per a l'aprofitament d'energia solar situades en les envolupants de les edificacions, inclosos les seues cobertes, els aparcaments, així com els suports, pèrgoles i els elements auxiliars necessaris no computaran urbanísticament a l'efecte d'aprofitament urbanístic, edificabilitat, distàncies a límits de finques i altura màxima de cornisa.4. Quan es tracte de sòls urbans o urbanitzables inclosos en l'àmbit d'un espai natural protegit, la implantació de centrals fotovoltaiques no requerirà informe específic per part de l'òrgan competent en aquesta matèria, excepte que així ho haja previst de manera expressa l'instrument de gestió corresponent, o si les infraestructures d'evacuació necessàries excedeixen de l'àmbit d'aquests sòls. Quan es tracte d'edificacions existents en sòl no urbanitzable, s'estarà al que dispose sobre aquest tema l'instrument de gestió que corresponga.

5. Quan part de la central fotovoltaica vaja a emplaçar-se en sòl no urbanitzable s'atendrà la regulació aplicable a aquesta mena de sòl.

Article 14. Centrals fotovoltaiques sobre sostres d'edificis

1. Les administracions públiques impulsaran la implantació de centrals fotovoltaiques sobre edificació existent per a afavorir el caràcter distribuït i de proximitat al consumidor de la producció d'electricitat, fomentant acords entre els propietaris de les edificacions i els agents productors d'energia.

2. En els nous edificis d'ús residencial, dotacional, industrial o terciari, els que es rehabiliten o canvien d'ús, així com estacionaments en superfície que disposen de coberta sobre sòl urbà, de titularitat pública o privada, que ocupen una àrea total construïda superior a 1.000 metres quadrats s'instal·laran mòduls fotovoltaics per a producció d'energia elèctrica. La potència elèctrica a instal·lar es determinarà tenint en compte la disponibilitat d'espai apte en la coberta, amb un mínim de 15 kW.

3. En les edificacions existents o aparcaments construïts a l'entrada en vigor del present decret llei, es fomentarà la seua implantació mitjançant exempcions o reduccions de l'import de les llicències o ingressos públics la regulació dels quals siga competència de la Generalitat.

4. Aquestes implantacions hauran de complir la normativa en matèria de protecció del patrimoni cultural i podran ser limitades per raons constructives funcionals, per una baixa producció energètica a causa de l'ombrejada, o per l'ús de les edificacions a la producció d'altres serveis ambientals, com ara la regulació del cicle hídric, del benestar climàtic o la millora de la biodiversitat.

5. Les administracions públiques podran gestionar bosses de sòl edificat apte per a la implantació de centrals fotovoltaiques, posant en contacte i mediant entre els propietaris d'edificacions i els productors d'energia.

6. Els ajuntaments podran aprovar ordenances per a la implantació de centrals fotovoltaiques en edificacions existents. Els valors relatius a la contribució d'energia renovable i potència a instal·lar establits en les normes estatals i autonòmiques tenen la consideració de mínims.7. Les autoritzacions municipals de les instal·lacions solars en edificacions privades existents es tramitaran mitjançant declaració responsable, i s'ajustaran al que es preveu en la legislació vigent en matèria d'energia, urbanisme i procediment administratiu comú.

8. La declaració responsable s'acompanyarà de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.

b) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació, així com projecte subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l'obra, amb informe emés pel redactor que acredite el compliment de la normativa exigible.

c) Documentació exigida per la normativa ambiental, quan siga procedent.

d) Termini d'inici de l'obra i mesures relacionades amb l'evacuació d'enderrocs i utilització de la via pública.Article 15. Centrals fotovoltaiques en solars urbanitzats no construïts1. Les administracions públiques fomentaran la implantació de centrals fotovoltaiques en solars urbanitzats no edificats amb caràcter provisional fins que aquests siguen destinats als usos que tenen previstos en el planejament urbanístic.

2. Aquestes instal·lacions s'autoritzaran, a efectes urbanístics, mitjançant llicència d'obres i usos provisionals sempre que no existisca cap sol·licitud de llicència d'edificació o ordre d'edificació forçosa. L'atorgament d'aquesta llicència no eximeix dels deures d'edificació, conservació i rehabilitació, ni de les conseqüències del seu incompliment.3. L'autorització s'atorgarà subjecta al compromís de desinstal·lar la instal·lació quan vença el termini o es complisquen les condicions establides en l'autorització, amb renúncia a qualsevol indemnització. Aquesta obligació haurà de constar en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la posada en funcionament de la instal·lació.

4. En cas d'aplicació del règim d'edificació i rehabilitació forçosa en substitució de la propietat, l'adjudicatari d'aquest règim haurà de triar entre:

a) Assumir a càrrec seu els costos i indemnitzacions del desmantellament de la central fotovoltaica.

b) Reinstal·lar la central una vegada edificat o rehabilitat l'edifici en benefici de la propietat, sense perjudici de les relacions contractuals que es puguen establir entre tots dos subjectes per al consum energètic del propi edifici.Article 16. Centrals fotovoltaiques en parcel·les no urbanitzades de sòl urbà o urbanitzable sense programar

1. Les administracions públiques fomentaran les centrals fotovoltaiques en parcel·les no urbanitzades ni edificades de sòl urbà o urbanitzable sense programar amb caràcter provisional fins que siguen destinades als usos previstos en el planejament urbanístic.

2. L'autorització, a efectes urbanístics, s'atorgarà mitjançant llicència d'obres i usos provisionals, sense perjudici de les autoritzacions sectorials. L'atorgament d'aquesta llicència no eximeix del compliment dels deures d'urbanització.

3. L'autorització s'atorgarà subjecta al compromís de desmantellar la central fotovoltaica quan vença el termini o es complisquen les condicions establides en l'autorització, amb renúncia a qualsevol indemnització, i sense perjudici de les garanties econòmiques exigibles per al desmantellament. Aquesta obligació haurà de constar en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la posada en funcionament de la instal·lació.4. En aquells supòsits en què l'administració pública competent acordara la urbanització, i la parcel·la d'origen on se situa central fotovoltaica no coincidisca amb la parcel·la resultant després de la reparcel·lació, l'adjudicatari de la llicència provisional haurà d'assumir la indemnització de la desinstal·lació fotovoltaica en els sòls que no coincidisquen amb la parcel·la adjudicada.Article 17. Centrals fotovoltaiques en equipaments públics

1. Les administracions públiques fomentaran la implantació de centrals fotovoltaiques en edificacions públiques, tant de caràcter patrimonial com demanial, bé per gestió pública directa o indirecta, mitjançant concurs públic.

2. Les administracions públiques fomentaran la implantació de centrals fotovoltaiques en aquells terrenys destinats a dotacions i equipaments públics en tant no estiga prevista la seua execució, bé per gestió pública directa o indirecta, mitjançant concessió. En tot cas, la concessió haurà de preveure un règim de reversió per a aquells supòsits en què l'interés general exigisca la necessitat d'executar la dotació o equipament públic.

3. Per a fomentar la participació dels agents locals en la producció energètica, les administracions públiques podran constituir sobre terrenys de la seua propietat de naturalesa patrimonial un dret de superfície mitjançant concurs públic reservat per a cooperatives o comunitats d'energies renovables legalment constituïdes segons la legislació vigent.4. En els polígons industrials, on no es justifique la utilitat pública dels espais lliures i zones verdes ni resulten necessaris per a la seua correcta integració en la infraestructura verda, l'ajuntament podrà destinar fins al 50 % de la seua superfície per a la implantació de centrals fotovoltaiques destinades als serveis comuns del polígon, i si fa el cas d'excedent, a la resta de serveis públics municipals.Secció tercera

Centrals fotovoltaiques sobre sòls no urbanitzablesArticle 18. Determinació del sòl no urbanitzable comú a l'efecte de la ubicació de centrals fotovoltaiques

A l'efecte d'aquest decret llei, i per a la ubicació de centrals fotovoltaiques, és sòl no urbanitzable comú tot aquell que, a l'entrada en vigor d'aquest, haja sigut considerat com a tal en el planejament vigent, tant siguen plans d'acció territorial; plans generals, adaptats o no a la legislació urbanística o normes subsidiàries que distingisquen en el seu sòl rural àmbits protegits.

CAPÍTOL II

Procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que vagen a emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable i de parcs eòlics

Article 19. Actuacions prèvies

1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de les autoritzacions contemplades en l'article 21, el promotor sol·licitarà davant l'ajuntament del municipi o municipis on aquesta se situe, l'expedició de l'informe-certificat urbanístic municipal relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, en els termes previstos en l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.L'informe haurà de ser evacuat en un termini màxim d'1 mes. Si transcorregut aquest termini no haguera sigut emés, podrà continuar-se amb la tramitació a la qual es refereix el present capítol.

Des del punt de vista urbanístic solo es considera incompatible l'ús d'instal·lació fotovoltaica per a generació d'energia elèctrica quan estiga expressament prohibit en el planejament urbanístic municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar.

2. Quan l'actuació requerisca la realització d'una prospecció arqueològica o paleontològica, conforme a la normativa en matèria de patrimoni cultural, haurà de sol·licitar-se l'autorització per a la seua realització amb caràcter previ a la sol·licitud de l'autorització regulada en aquest capítol.Article 20. Consultes prèvies

1. A fi de poder disposar d'una avaluació sobre la viabilitat de l'emplaçament pretés per a la central fotovoltaica quan vaja a situar-se en sòl no urbanitzable o es tracte d'un parc eòlic, el promotor podrà formular una consulta prèvia en matèria d'ordenació del territori i paisatge. Per a això, presentarà sol·licitud davant el servei territorial competent en matèria d'energia, acompanyada, com a mínim, de la documentació següent:

a) Estudi d'alternatives de localització amb una anàlisi territorial de com el projecte s'adapta als criteris indicats en l'article 10 d'aquest decret llei per a centrals fotovoltaiques, o els criteris indicats en el PECV per a parcs eòlics.

b) Anàlisi territorial i paisatgística de cadascuna de les localitzacions proposades i del seu entorn.

c) Informe-certificat municipal de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament o ajuntaments on es pretenga efectuar la instal·lació de cadascuna de les alternatives.

d) Memòria tècnica descriptiva de les característiques principals i la distribució dels equips i instal·lacions sobre el terreny, a escala adequada per a la valoració territorial i paisatgística del seu emplaçament, inclosa la infraestructura d'evacuació i connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica.

L'òrgan territorial esmentat, una vegada comprovada formalment que la sol·licitud va acompanyada de la referida documentació, la remetrà en el termini màxim de 10 dies a l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, el qual, en el termini màxim de 2 mesos des de la seua recepció es pronunciarà sobre la viabilitat de la proposta, indicant aquells aspectes que hagen de ser tinguts en compte i, si fa el cas, la necessitat d'incorporar al projecte estudis de naturalesa territorial. Per a les centrals fotovoltaiques de potència instal·lada no superior a 10 MW, el termini màxim per a informar es reduirà a 1 mes.

2. Quan el projecte de la instal·lació estiga enquadrat en els supòsits sotmesos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, el promotor podrà sol·licitar, a través del servei territorial competent en energia, l'elaboració del document d'abast en els termes recollits en la legislació bàsica d'avaluació ambiental. En aquest cas la consulta regulada en el número anterior es realitzarà conjuntament, sent l'òrgan ambiental el que remeta la documentació a l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge.

3. Quan del resultat d'alguna de les consultes es desprenga clarament la inviabilitat de la instal·lació, es considerarà circumstància impeditiva de la seua construcció no imputable al promotor a l'efecte d'excepció d'execució de la garantia econòmica depositada per a tramitar les sol·licituds d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució, sense perjudici de la resta de causes que preveja la normativa bàsica estatal.

4. Els pronunciaments anteriors tindran una vigència de dos anys des de la data de la seua emissió.

Secció primera

Inici, ordenació i instrucció del procediment integratArticle 21. Sol·licitud

1. El promotor haurà de presentar sol·licitud conjunta de les autoritzacions administratives prèvies i de construcció de la instal·lació.

La sol·licitud anterior portarà implícita la d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica, excepte en els supòsits en els quals no es requerisca d'acord amb la legislació urbanística.

2. La sol·licitud es presentarà telemàticament, dirigida al servei territorial competent en energia de la província on es projecte situar la instal·lació. Quan aquesta vaja a afectar a més d'una província, es dirigirà al servei territorial corresponent a la província en la qual s'haja projectat la major àrea ocupada pels grups convertidors d'energia primària, incoant-se un únic procediment impulsat per aquest òrgan.3. A la sol·licitud s'acompanyarà la documentació establida per les diferents regulacions que afecten el projecte, en funció de les seues característiques i emplaçament, relativa a les següents matèries:

a) ordenació territorial, paisatge i urbanisme.

b) avaluació ambiental.

c) energia i seguretat industrial.

d) patrimoni cultural.

e) afeccions al medi natural: espais naturals protegits, espècies i hàbitats, muntanyes i vies pecuàries.

f) carreteres.

g) unes altres que puguen ser aplicables al projecte, i que hauran de ser identificades pel promotor.

A més, al costat de la documentació anterior, s'acompanyarà l'específicament assenyalada en l'annex III.

Quan el projecte requerisca avaluació ambiental, l'obtenció dels títols habilitants per a l'ocupació de muntanyes gestionades per la Generalitat o d'afecció de vies pecuàries, se sol·licitarà expressament.

Aquests documents aniran referits a la central fotovoltaica o al parc eòlic en el seu conjunt, incloent-hi tots els equips i instal·lacions necessaris per al seu funcionament i evacuació de l'energia produïda i els terrenys vinculats a aquesta.

4. Tota la documentació cartogràfica del projecte vindrà georeferenciada al sistema oficial vigent i es presentarà en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià.

5. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, que inclourà, com a mínim, una memòria i un pressupost degudament justificat.

6. La tramitació serà realitzada íntegrament per mitjans electrònics, a excepció de les notificacions a persones físiques afectades pel projecte que no hagen manifestat la seua preferència per aquest mitjà.Article 22. Esmena de la sol·licitud i admissió a tràmit

1. Rebuda la sol·licitud pel servei territorial competent en energia, es verificarà formalment la documentació presentada.

2. La verificació consistirà a comprovar la suficiència i adequació formal de la documentació a les finalitats de l'obtenció dels pronunciaments administratius previstos en el present decret llei per a la construcció de la instal·lació.

A tal fi, el citat servei territorial podrà sol·licitar a altres òrgans de la Generalitat o d'altres administracions públiques que hagen d'intervindre en el procediment que es pronuncien en el termini màxim de 15 dies, des que reben la documentació, sobre la suficiència i adequació formal d'aquesta, en relació amb els seus respectius àmbits competencials i, si fa el cas, indiquen les deficiències que puguen ser objecte d'esmena. Transcorregut aquest termini sense rebre's contestació sobre aquest tema, s'entendrà adequada la documentació presentada, únicament als efectes de la seua admissió a tràmit.

3. Quan, de resultes de la verificació formal anterior s'hagueren detectat deficiències que puguen ser objecte d'esmena, el servei territorial requerirà al promotor perquè la complete o esmene, concedint-li a aquest efecte el termini màxim de 15 dies, quedant suspés el còmput d'aquest termini d'admissió a tràmit.

En cas que no la complete o esmene íntegrament en el termini concedit, se li tindrà per desistit de la seua petició, arxivant-se les actuacions, prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú. La resolució de desistiment tindrà els efectes de no admissió a tràmit.

4. No s'admetran a tràmit les sol·licituds en les quals concórrega alguna d'aquestes circumstàncies:

– La documentació té deficiències que no es consideren corregibles.– La documentació presentada no es corresponga amb la sol·licitud formulada.

– No s'acredite la capacitat legal, tècnica i economicofinancera del promotor per a realitzar el projecte, sense perjudici de l'obligació d'acreditar la disposició efectiva de recursos econòmics i financers per a executar el projecte abans de l'atorgament de les autoritzacions administratives.

– No s'acredite la disponibilitat, o compromís de disponibilitat, d'almenys un 25 % dels terrenys sobre els quals es projecte la central fotovoltaica.

– No s'acredite haver formulat la sol·licitud del permís accés a la xarxa de transport o distribució, quan vaja a connectar-se a una d'elles, acompanyada del resguard acreditatiu d'haver depositat correctament la garantia econòmica corresponent per a sol·licitar aquell a l'operador de xarxa.

– Aquelles que incomplisquen de manera notòria els criteris específics establits en els articles 9, 10 i 11 del present decret llei per a les centrals fotovoltaiques o els criteris específics territorials, paisatgístics, urbanístics, mediambientals i energètics establits en les normes del PECV per al cas de parcs eòlics.

5. En cas de concórrer algun dels criteris de no admissió indicats en aquest article, per part del servei territorial competent en energia s'acordarà la inadmissió de la sol·licitud, podent-se presentar els recursos que escaiguen. En tot cas, les sol·licituds en les quals no concórrega causa o circumstància d'inadmissió conforme al que s'estableix en aquest article s'admetran a tràmit.

6. En el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la sol·licitud, el servei territorial competent en energia dictarà acord d'admissió a tràmit. Transcorregut aqueix termini sense resolució expressa, s'entendrà no admesa a tràmit, podent-se presentar els recursos que escaiguen.

En l'acord d'admissió a tràmit es notificarà al promotor que pot procedir a l'autoliquidació de la taxa corresponent i que s'iniciarà el procediment una vegada justificat el seu ingrés.

7. L'admissió a tràmit de la sol·licitud no prejutjarà el sentit de la resolució definitiva que s'adopte ni el resultat de l'avaluació territorial, urbanística, ambiental o de paisatge o qualsevol altra.Article 23. Informació pública

1. La sol·licitud d'autorització se sotmetrà al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies, a l'efecte dels quals se n'inserirà un anunci-extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, els butlletins oficials de les províncies afectades, i es remetrà als ajuntaments en el terme municipal dels quals vaja a radicar la instal·lació per a la seua exposició al públic per igual període de temps. Així mateix, es posarà la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, indicant en el referit anunci el lloc d'internet on estarà disponible.

L'anunci detallarà la normativa sobre la base de la qual es realitza, que serà als efectes previstos en la regulació energètica, d'ordenació territorial, urbanisme i paisatge, de medi ambient, ocupació de muntanyes gestionades per la Generalitat i vies pecuàries, segons escaiguen.

2. Quan es pretenga el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de la instal·lació, la sol·licitud haurà de formular-se conjuntament amb la petició de les autoritzacions administratives energètiques, sotmetent-se conjuntament amb aquestes en els anuncis d'informació pública durant el termini de 30 dies, a l'efecte dels quals, s'inserirà en ells la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en els butlletins oficials de les províncies afectades i en un dels diaris de major circulació de cadascuna.Alhora que es remeta per a la seua publicació, aquesta informació es comunicarà als ajuntaments en el terme municipal dels quals radiquen els béns o drets afectats per la instal·lació, per a la seua exposició al públic, per igual període de temps, així com es traslladarà la sol·licitud a les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats.3. Durant el citat termini de 30 dies podran formular-se les al·legacions que estimen oportunes als efectes previstos en els punts anteriors.4. De les al·legacions presentades, si fa el cas, com a conseqüència de la informació pública, es donarà trasllat al promotor, disposant d'un termini màxim de 15 dies per a respondre el que estime pertinent en relació amb aquelles.

5. No serà necessari sotmetre de nou al tràmit d'informació pública els canvis no substancials en els traçats de línies elèctriques i en la distribució dels grups o unitats de producció, inclosa la seua transformació, que es pogueren produir com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions presentades o condicionats impostos i mesures correctores establides per particulars o com a conseqüència de les consultes a les quals es refereix l'article següent, sempre que compten amb la cessió del corresponent dret de les persones propietàries afectades per tals canvis no substancials.Article 24. Consultes a les administracions públiques, organismes i empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general afectades pel projecte

1. Simultàniament al tràmit d'informació pública, el servei territorial competent en energia donarà trasllat a les diferents administracions públiques, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació, de les separates del projecte contenint les seues característiques generals i la documentació cartogràfica corresponent i, si fa el cas, de la documentació d'avaluació ambiental, amb vista que, en un termini de 30 dies, presenten la seua conformitat o oposició a la instal·lació.

Transcorregut aquest termini sense que hagen contestat, s'entendrà que no existeix cap objecció a les autoritzacions, excepte en els casos en què els informes sol·licitats tinguen caràcter vinculant.

2. En cas que es formulen observacions a la sol·licitud, es remetran al promotor perquè en el termini de 10 dies preste la seua conformitat o formule les objeccions que estime procedents. Transcorregut el termini sense haver-se rebut contestació, s'entendrà la conformitat amb aquests.En cas d'objeccions del promotor a les observacions realitzades, aquestes es traslladaran a l'administració pública, organisme o empresa de servei públic o de servei d'interés econòmic general que va formular oposició perquè, en el termini de 15 dies, mostre la seua conformitat o objeccions a aquesta contestació. Transcorregut aquest termini sense que les administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o de servei d'interés econòmic general citats emeteren nou escrit d'objeccions, s'entendrà la conformitat amb la contestació efectuada pel promotor.

3. La tramitació compresa en el present article podrà ser objecte de supressió per a aquells supòsits concrets en què el promotor haja presentat, juntament amb la sol·licitud inicial de les autoritzacions, una declaració responsable i de conformitat signada per ell, acceptant el condicionat o els informes favorables de les diferents administracions, organismes o, si fa el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació, i que aquests informes han sigut emesos per aquestes sobre la base, exactament, de la mateixa documentació presentada amb la sol·licitud inicial. Al costat de la declaració responsable i de conformitat, el sol·licitant acompanyarà còpia dels condicionats i informes adés esmentats.Article 25. Informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge

1. Durant la fase de consultes es traslladarà la documentació oportuna en matèria d'ordenació del territori i paisatge a l'òrgan competent en aquestes matèries per a l'emissió d'informe en el termini de 30 dies. Aquest informe tindrà caràcter vinculant.

Si com a conseqüència de l'informe emés es produeixen modificacions en el projecte, o fora necessari ampliar la informació, s'emetrà un nou informe en el termini màxim d'un mes des de l'òrgan territorial competent en energia remeta la documentació pertinent.

2. Sense perjudici de la resta d'informes i pronunciaments de les administracions públiques intervinents, aquest informe haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals la citada autorització no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.

Alhora, aquest informe es pronunciarà sobre el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, en els aspectes de la seua competència.Article 26. Avaluació ambiental del projecte

1. Una vegada finalitzats els tràmits anteriors, quan el projecte estiga sotmés a avaluació ambiental, es donarà trasllat a l'òrgan ambiental de la documentació pertinent a l'efecte que continue amb els tràmits i formule el pronunciament ambiental que escaiga, el qual es referirà també al pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn.

2. El pronunciament ambiental s'emetrà en el termini màxim de 45 dies des de la presentació de tota la documentació davant l'òrgan ambiental; termini que el citat òrgan podrà prorrogar per un altre igual quan la complexitat del projecte el requerisca. El còmput del termini per a resoldre les autoritzacions energètiques quedarà suspés fins a la formulació del pronunciament ambiental del projecte.Article 27. Declaració, en concret, d'utilitat pública, expropiació i servitud

1. Per a la declaració, en concret, de la utilitat pública, expropiació i imposició i exercici de servitud de pas d'energia elèctrica de la instal·lació, serà aplicable el que es disposa en la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

2. Per a valorar el reconeixement o declaració de la utilitat pública, en concret, de la instal·lació, es tindran en compte, entre altres:

– Si les infraestructures d'evacuació de les instal·lacions de producció quedaren obertes al fet que aquelles puguen ser objecte de cotitularitat per altres generadors, sense perjudici dels costos equitatius i raonables que aquests hagen de sufragar per a això.

– El compromís per part del seu titular que l'energia que produirà la central durant la seua vida útil i comercial serà oferida al mercat organitzat de producció d'energia elèctrica en el qual es fixen els preus majoristes per als consumidors del sistema elèctric.Article 28. Ocupació de muntanyes gestionades per la Generalitat i afecció a vies pecuàries

Quan el promotor haja sol·licitat l'ocupació de muntanyes gestionades per la Generalitat o existisca afecció a vies pecuàries, finalitzada la informació pública prevista en la regulació forestal i de vies pecuàries, el servei territorial competent en energia en remetrà el resultat juntament amb la documentació corresponent als òrgans competents, perquè continuen amb la instrucció de la sol·licitud corresponent.

Article 29. Resolució de discrepàncies entre administracions o organismes públics

Per al supòsit que l'òrgan competent per a atorgar l'autorització energètica mantinga discrepància amb el condicionat al projecte emés per una administració o organisme públic, amb els pronunciaments ambientals o amb l'informe de l'òrgan competent en ordenació del territori i paisatge, es remetrà aquella part de l'expedient corresponent al manteniment de la discrepància, juntament amb el seu informe, per a la seua resolució pel Consell.Secció segona

Resolució del procediment integratArticle 30. Sobre el contingut i condicionat de la resolució

1. Conclosos els tràmits indicats en la secció anterior, prèvia acreditació pel promotor de:

– disposar de manera efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat;

– disposar dels terrenys on aquest es vaja a executar, sense perjudici de la possibilitat expropiatòria en cas que la instal·lació s'haja declarat d'utilitat pública en concret; i

– haver obtingut els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica.

l'òrgan territorial competent en matèria d'energia, en un únic acte administratiu, emetrà resolució pronunciant-se sobre els següents aspectes, amb la prelació següent:

a) Atés el sentit de l'informe emés per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, atorgarà autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació en les corresponents parcel·les per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica, incloent els condicionats que aquell continga.b) Atorgara, si escau, l'autorització administrativa prèvia prevista en la regulació del sector elèctric. Aquesta autorització inclourà, si fa el cas, el contingut mínim al qual es refereix l'article 42.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, així com la referència a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu electrònica de la Generalitat.

c) Declararà d'utilitat pública, en concret, la instal·lació, quan s'haja sol·licitat, i corresponga fer-ho.

d) Concedirà, quan així procedisca, l'autorització administrativa de construcció.

e) Aprovarà, si escau, el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, incorporant a l'aprovació les condicions recollides per l'informe, tant de l'òrgan competent en ordenació del territori i paisatge com de medi ambient.Quan els anteriors pronunciaments corresponguen al centre directiu competent en matèria d'energia, l'òrgan territorial esmentat remetrà l'expedient corresponent al procediment completament instruït, acompanyant el seu informe i la proposta de resolució.

2. La resolució haurà de contindre, almenys, els aspectes, condicions i obligacions següents:

a) Quan haja sigut objecte d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable la instal·lació en les corresponents parcel·les, el període de vigència d'aquesta. Aquest període determinarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides. En cap cas aquest període podrà superar els 30 anys, sense perjudici de les possibles pròrrogues que estiguen justificades.

b) Es fixarà un termini màxim per a sol·licitar l'autorització d'explotació d'acord amb el cronograma de treballs que ha de figurar en el projecte d'execució autoritzat, advertint de la caducitat de l'autorització de no fer-ho, sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar pròrrogues motivades conforme al règim regulat en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.

c) S'imposarà al titular de l'autorització administrativa de construcció l'obligació de desmantellament de la instal·lació i de restitució dels terrenys i l'entorn afectat.

d) S'imposarà l'obligació de constituir una garantia econòmica, d'acord amb el que s'estableix en aquest decret llei i en les normes del PECV, per al compliment de l'obligació de desmantellament i restitució a què es refereix l'incís anterior, amb indicació de l'import, advertint al titular de l'autorització que haurà d'acreditar-se la seua deguda constitució amb la sol·licitud d'autorització d'explotació de la instal·lació, sent requisit indispensable per a poder atorgar-se aquesta.

e) S'advertirà que no podran transmetre's les autoritzacions concedides mentre la central no es trobe completament executada i haja obtingut l'autorització d'explotació.

f) S'especificarà l'obligació d'ingrés del cànon per ús i aprofitament del sòl no urbanitzable amb destinació municipal regulada en el present decret llei, o si fa el cas, en la normativa urbanística. A l'efecte, la resolució recollirà el pressupost d'execució material de la instal·lació expressat en el projecte tècnic.

g) S'indicarà la necessitat d'obtindre autorització administrativa prèvia, de conformitat amb la legislació bàsica estatal, en els casos de transmissió, modificació substancial, tancament temporal i tancament definitiu de la instal·lació de producció.

3. La resolució es notificarà a l'òrgan ambiental quan aquest haja intervingut en la tramitació de l'expedient als efectes previstos en legislació d'avaluació ambiental sobre caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge, a més de la resta de notificacions establides en la normativa.

Article 31. Publicitat de la resolució

La resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies en què es va realitzar la informació pública; haurà de ser notificada al seu titular, a totes les administracions públiques, organismes públics i empreses del servei públic o de serveis d'interés econòmic general que van intervindre o van poder intervindre en el procediment i a les persones interessades.

Així mateix, la resolució es publicarà en el lloc d'internet de la conselleria competent en matèria d'energia.Article 32. Incorporació de la resolució a la cartografia territorial, ambiental i energètica de la Comunitat Valenciana

Les autoritzacions concedides a les quals es refereix aquest capítol seran traslladades a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístics, mediambientals i energètics més representatius de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.Article 33. Termini màxim per a resoldre i efectes del silenci

1. L'òrgan competent en energia resoldrà les autoritzacions de la instal·lació en el termini de 10 mesos des que la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit d'acord amb l'article 22.

2. La falta de resolució expressa de la sol·licitud tindrà efectes desestimatoris, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Secció tercera

Posada en servei i inscripcions de la central fotovoltaicaArticle 34. Autorització d'explotació

Prèvia acreditació pel titular de la instal·lació de producció de l'adequada constitució de la garantia econòmica de desmantellament i restauració prevista en el present decret llei per a les centrals fotovoltaiques i en les normes del PECV per als parcs eòlics, l'autorització d'explotació es tramitarà conforme al Decret 88/2005, de 29 d'abril.

Article 35. Inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica i en el Registre d'autoconsum

1. Les inscripcions prèvia i definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica es durà a terme d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Quan la instal·lació s'haja dissenyat i vaja a funcionar en règim d'autoconsum, la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica es durà a terme d'acord amb el que s'estableix en Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

CAPÍTOL III

Obligació de desmantellament i garantia econòmicaArticle 36. Obligació de desmantellament i restauració

1. La persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn en finalitzar l'activitat.

2. Aquesta obligació s'incorporarà a la resolució administrativa prevista en la legislació del sector elèctric que dicte l'òrgan competent en matèria d'energia per al tancament definitiu de la instal·lació.Article 37. Garantia econòmica de desmantellament i restauració de l'entorn

1. Amb la finalitat d'assegurar el compliment de les obligacions indicades en l'article anterior, la persona titular de la instal·lació haurà de constituir una garantia econòmica per l'import que figura en la resolució a la qual es refereix l'article 30.

2. En el cas de centrals fotovoltaiques, la quantia de la garantia econòmica serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, considerant una vida útil de la instal·lació de 30 anys. En cap cas aquest import serà inferior al 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic.

3. En el cas de parcs eòlics, s'estarà al que es disposa en l'article 17 de les normes del PECV.

4. Aquesta garantia es constituirà en qualsevol de les formes admeses per la regulació aplicable a aquesta, i a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia que va atorgar les autoritzacions administratives.

5. Aquesta garantia serà cancel·lada quan el titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.CAPÍTOL IV

Cànon urbanístic municipalArticle 38. Cànon per ús i aprofitament del sòl no urbanitzable amb destinació municipal

1. La concessió de llicència urbanística municipal obligarà al titular o propietari de la instal·lació, sense perjudici de l'exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servei municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir els restants compromisos assumits i determinats en la corresponent llicència.2. El respectiu cànon d'ús i aprofitament s'establirà per l'ajuntament en la corresponent llicència, per quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació. El cànon es reportarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística, podent l'ajuntament acordar, a sol·licitud de l'interessat, el fraccionament o ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament de pròrroga del termini no comportarà un nou cànon urbanístic.3. L'ajuntament podrà acordar la reducció fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa, en relació amb l'ocupació local. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per aquest concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.

TÍTOL IV

Millora i publicitat de la informació relativa a les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades a la Comunitat ValencianaCAPÍTOL ÚNICArticle 39. Plans d'inversió en xarxes de distribució d'energia elèctrica

1. En el termini màxim de 10 dies des de la notificació de l'informe previ que ha d'emetre el centre directiu competent en energia de la Generalitat als plans d'inversió anual i triennal en xarxes de distribució, que han de presentar les distribuïdores que actuen a la Comunitat Valenciana, les empreses distribuïdores en donaran publicitat al contingut íntegre, en el seu lloc d'internet d'accés públic, a excepció de la informació que es referisca a dades de caràcter personal o confidencial protegides a l'efecte per la legislació. Quan l'empresa distribuïdora no dispose de lloc d'accés públic en internet, podrà utilitzar el de l'associació o federació a la qual pertanga.

En tot cas, cada distribuïdora comunicarà dins d'aquest termini a la direcció general competent en matèria d'energia l'adreça URL permanent (permalink), en la qual ha donat publicitat als seus plans d'inversió, perquè aquesta publique en el seu lloc web públic de manera conjunta els enllaços directes d'internet on podran consultar-se els plans d'inversió informats de totes les distribuïdores que actuen a la Comunitat Valenciana.

Si com a conseqüència de l'aprovació dels citats plans d'inversió per part de l'Administració general de l'Estat, aquests resultaran modificats en la part relativa a la Comunitat Valenciana, la distribuïdora, immediatament, actualitzarà degudament els plans publicitats, comunicant-ho al referit òrgan directiu perquè en prenguen coneixement i als efectes oportuns. En tot cas, quan es produïsca la citada aprovació la distribuïdora ho farà constar en la informació publicada.2. Per a la seua millor compressió per la resta d'agents del sector elèctric i els futurs sol·licitants de connexió a les seues xarxes, la distribuïdora publicitarà, al costat dels plans d'inversió informats, un document explicatiu de les inversions planificades, en el qual constaran la informació més representativa i rellevant de les inversions, com a emplaçament, termini previst d'execució, pressupost, potència, tensió, funcionalitat, etc. En qualsevol cas, en aquesta informació es reflectirà si la inversió o instal·lació planificada té naturalesa d'extensió natural de xarxa o de nova extensió de xarxa. Així mateix, s'identificarà de manera clara i independent de la resta d'inversions les que tinguen per objecte atendre nova generació d'origen renovable i estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

No caldrà mantindre la publicitat d'un pla d'inversió en el lloc d'internet quan les inversions previstes en aquell hagen sigut posades en servei o hagen sigut superades, bé per la seua inclusió en un pla posterior publicitat, o perquè les inversions previstes en aquell finalment no es van escometre justificadament.Article 40. Informació i publicitat sobre la capacitat de les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades a la Comunitat Valenciana

1. Els gestors de les xarxes de distribució publicaran en els seus llocs públics d'internet, i mantindran actualitzades degudament, almenys amb una freqüència mensual, per a totes i cadascuna de les instal·lacions d'alta tensió radicades a la Comunitat Valenciana, de les quals s'indicarà el seu emplaçament, la informació relativa, en les condicions d'explotació més representatives, i d'acord amb els millors criteris tècnics disponibles per a la seua valoració i la regulació bàsica vigent, la següent informació:

– la potència nominal o assignada de cadascuna;

– la potència màxima subministrada i la data en què es va aconseguir;

– les potències instal·lades i contractades dels subministraments per elles ateses;

– les potències instal·lades de les instal·lacions de producció o generació;

– les potències d'accés sol·licitades en tràmit i les concedides no caducades, tant per a generació o producció com a consum, així com el seu marge de reserva o capacitat d'accés disponible per a consum i generació o producció, diferenciant per a aquesta última, quan siga escaient, almenys entre la tecnologia fotovoltaica i l'eòlica.

2. Quan el gestor de la xarxa distribució no dispose de lloc d'accés públic en internet, ho comunicarà al centre directiu de la Generalitat competent en matèria d'energia, el qual directament donarà publicitat d'aquesta informació en el seu lloc oficial d'internet. En tot cas, en aquest últim es publicaran tots els enllaços directes als llocs públics d'internet dels gestors de xarxes de distribució on puga consultar-se l'esmentada informació.Article 41. Informació i publicitat relatives als procediments d'accés a les xarxes de distribució d'energia elèctrica de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica

1. Els gestors de les xarxes de distribució posaran a la disposició del públic, a través dels seus llocs en internet, les sol·licituds d'accés i els permisos d'accés i connexió que atorguen a les xarxes de la seua titularitat radicades a la Comunitat Valenciana, que es referisquen a instal·lacions de generació, producció i autoconsum elèctric.

La citada informació preservarà la confidencialitat de les dades que tinguen aquest caràcter o no puguen ser públics per raons legals o reglamentàries. En tot cas, la informació pública inclourà, per ordre cronològic d'entrada davant el gestor de la xarxa, i per a cada nus o punt de la xarxa, la data de presentació de cada sol·licitud, la potència sol·licitada, la tecnologia de la central, la data d'atorgament del permís i la data de caducitat d'aquest. Aquesta informació s'actualitzarà de manera automàtica en produir-se cadascun de les fites temporals indicades.

2. Les citades adreces d'internet dels gestors de la xarxa de distribució seran comunicades per cadascun a la direcció general competent en energia, per a procedir així mateix a la seua publicitat i difusió en el lloc d'internet d'aquesta.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Reforç dels recursos humans i tècnics de les conselleries competents en matèria d'energia, de medi ambient i d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge

1. A fi d'impulsar la transició energètica, com a palanca essencial, tant per a donar resposta ràpida a l'emergència climàtica declarada, com a la imprescindible i urgent reactivació de l'economia i de la creació d'ocupació derivada de la crisi sanitària, les conselleries competents en energia, ordenació del territori, urbanisme i paisatge, i medi ambient, formularan en el termini de tres mesos a la conselleria competent en funció pública, una petició conjunta i coordinada de necessitats i reforç de les seues plantilles i mitjans tècnics.

2. La direcció general competent en tecnologies de la informació atendrà de manera prioritària els desenvolupaments informàtics necessaris que siguen sol·licitats pels centres directius competents en les matèries indicades en el punt 1, per a la gestió de les sol·licituds vinculades al desenvolupament de les energies renovables i la millora de l'eficiència energètica.Segona. Centrals fotovoltaiques flotants

1. En el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, les conselleries competents en agricultura, aigua, medi ambient i energia establiran mitjançant decret un procediment administratiu conjunt, coordinat i únic, que permeta l'obtenció de les concessions, autoritzacions i permisos requerits per a la implantació de centrals fotovoltaiques flotants i la seua connexió i posada en servei sobre la làmina d'aigua en embassaments, basses i depòsits.2. Així mateix, en el citat termini de sis mesos, les conselleries competents en agricultura, aigua i energia promouran un programa específic de foment de centrals fotovoltaiques flotants en el qual s'haurà de tindre en compte l'aportació de la central, en funció de la seua localització i tecnologia, al millor aprofitament dels recursos hídrics i una gestió més eficaç i la necessitat d'aquests en la zona, així com que estiguen vinculades a l'autoconsum elèctric.Tercera. Instal·lacions eòliques en ports d'interés general situats a la Comunitat Valenciana per a autoconsum d'energia elèctrica

1. Les determinacions establides en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, com a pla d'acció territorial sectorial, no són aplicable als ports d'interés general radicats a la Comunitat Valenciana, sotmetent-se aquests al règim de planificació i construcció que per a aquesta mena de ports s'estableix en el títol III del Llibre Primer del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.2. Sense perjudici de les aprovacions territorials i urbanístiques que d'acord amb el punt anterior puguen requerir, les sol·licituds d'autoritzacions administratives per a la construcció i posada en funcionament d'instal·lacions eòliques per a autoconsum elèctric situades en ports d'interés general, l'atorgament del qual corresponga a la Generalitat, se sotmetran al règim jurídic establit en la legislació del sector elèctric, seguretat industrial i medi ambient que els siguen aplicable en funció de les característiques del projecte. En tot cas, aquestes sol·licituds hauran d'acompanyar-se, a més de per la documentació exigida per aquesta normativa, de la qual acredite:

– L'existència de recurs eòlic suficient i adequat per a l'explotació de la instal·lació eòlica en la localització que es proposa, en la qual s'especificarà si està basada en mesures de vent reals en l'emplaçament proposat, o en la modelització del recurs, assenyalant en qualsevol d'aquests casos la metodologia seguida. En la documentació s'inclouran les millors previsions de produccions d'energia elèctrica convenientment temporalitzades.

– Que les instal·lacions eòliques proposades estan dissenyades i funcionaran en alguna de les modalitats de subministrament amb autoconsum elèctric.

– Que tot aerogenerador projectat es troba a més de 1.000 metres de qualsevol espai exterior a l'àrea de la delimitació d'espais i usos portuaris que estiga classificat com a sòl urbà o urbanitzable d'ús no industrial, d'acord amb el planejament urbanístic municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació eòlica.

– Sense perjudici del que es preveu en la regulació sobre prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats, s'acompanyara documentació acreditativa que els aerogeneradors no produiran durant el seu funcionament ombres intermitents sobre les zones de permanència de la població ni se superen els nivells acústics màxims establits per la legislació en matèria de protecció contra la contaminació acústica.

Quarta. Determinació de la potència elèctrica sol·licitada

1. Per a determinar la previsió de càrregues de les xarxes de distribució i de les instal·lacions elèctriques en els nous desenvolupaments de sòls d'ús industrial, es considerarà un valor mínim d'electrificació, o previsió de càrrega específica de 20 W/m² de parcel·la neta, llevat que el promotor de l'actuació urbanística o el sol·licitant del subministrament considere un valor superior ateses les necessitats previstes.

2. A l'efecte de la determinació de la potència elèctrica sol·licitada a les empreses distribuïdores per a nous subministraments, o l'ampliació d'existents, es consideraran els coeficients de simultaneïtat següents:

– Subministraments en baixa tensió respecte a centres de transformació: 0,40.

– Centres de transformació respecte a les línies de tercera categoria: 0,80.

– Línies de primera i segona categoria respecte a subestacions: 0,85.– Subestacions respecte a línies de categoria especial: 0,85.

Els coeficients anteriors són d'aplicació general a totes les distribuïdores que actuen a la Comunitat Valenciana, amb independència que tinguen establits altres diferents en les seues especificacions particulars.

Cinquena. Elaboració d'una regulació dels procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques que són competència de la GeneralitatLa persona titular de la conselleria competent en energia, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, propondrà al Consell un projecte de decret de regulació dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport, distribució, línies directes, escomeses i infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW competència de la Generalitat, en substitució del el Decret 88/2005, de 29 d'abril.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Procediments en tramitació

Els procediments regulats per aquest decret llei, en tràmit a la seua entrada en vigor es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud. En aquest cas podran sol·licitar la convalidació dels tràmits que s'hagen completat, la qual serà resolta per l'òrgan competent per raó de la matèria.Segona. Inici del compliment de les obligacions establides en el títol IV sobre millora i publicitat de la informació relativa a les xarxes distribució d'energia elèctrica radicades a la Comunitat Valenciana1. Les empreses distribuïdores procediran a publicar per primera vegada la informació relativa als seus plans d'inversió als quals es refereix l'article 39 en el termini màxim de 15 dies des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei.

2. Els gestors de les xarxes de distribució procediran per primera vegada a posar a la disposició del públic la informació sobre capacitat de les seues xarxes referida en l'article 40, en el termini màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, excepte per a centres de transformació que serà de sis mesos.

3. Els gestors de les xarxes de distribució procediran per primera vegada a posar a la disposició del públic la informació sobre els procediments d'accés a les seues xarxes regulats en l'article 41 en el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queden expressament derogats:

a) El Decret 177/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a determinades instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.

b) L'article 202.4.a).4t de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

c) L'article 162 del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

2. Queden derogades, així mateix, quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que es disposa en aquest decret llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Salvaguarda del rang de determinades disposicions

Es manté, quan siga inferior, el rang de les normes modificades per aquest decret llei.Segona. Habilitació normativa

1. S'autoritza el Consell, a proposta de les persones titulars dels departaments competents en energia, medi ambient i d'ordenació territorial, urbanisme i paisatge, a modificar, per decret, les previsions del capítol II del títol III.

2. S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d'energia per a modificar el contingut del títol IV per a adaptar-lo als canvis que puga introduir la legislació estatal.

3. S'autoritza a les persones titulars de les conselleries per raó de la matèria per a l'actualització i modificació dels annexos; y dels paràmetres i ràtios numèrics regulats en aquest decret llei.

4. S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d'energia per actualitzar la disposició addicional quarta.Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 7 d'agost de 2020El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZEl conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat,

ARCADI ESPAÑA GARCÍALa consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica,

MIREIA MOLLÀ HERRERAANNEX II

Capes cartogràfiques referents als criteris de compatibilitat de les àrees sotmeses a protecció territorial per a l'emplaçament de centrals fotovoltaiquesLes capes cartogràfiques a l'efecte de suport documental referents als criteris de compatibilitat de les àrees sotmeses a protecció territorial per a l'emplaçament de centrals fotovoltaiques es troben disponibles en els següents accessos:– La capa cartogràfica dels corredors territorials d'escala regional està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orden_corredores_territoriales– La capa cartogràfica dels béns d'interés cultural (BIC) i els béns de rellevància local (BRL) està accessible en la següent URL:

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general– La capa cartogràfica dels monuments naturals està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_eepp_monumentos_naturales– La capa cartogràfica dels espais protegits està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_eepp_paisajes_protegidos– La capa cartogràfica dels pendents superiors al 25 % està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orde_mapa_pendientes– La cartografia corresponent al Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orde_patricova_peligrosidad_inun– La capa del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI) està accessible en la següent URL:

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/– La capa cartogràfica de la capacitat agrológica del sòl està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_coput_capacidad_de_uso_del_suelo_1992– La capa cartogràfica dels llits de la Comunitat Valenciana està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orde_patricova_red_cauces– La capa cartogràfica dels sòls crítics per a la recàrrega d'aqüífers està accessible en la següent URL:

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orde_sertem_cambio_climatico_permeabilidad– La metodologia per a l'elaboració dels Estudis de Paisatge a la Comunitat Valenciana està accessible en la següent URL:

http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/guia-estudio-de-paisaje

ANNEX III

Documentació a acompanyar amb la sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció– Informe-certificat urbanístic emés per l'ajuntament referit a la compatibilitat urbanística del projecte, de cadascun dels municipis afectats, o justificant de la seua sol·licitud quan aquest no s'haja emés, aportant en aquest cas declaració responsable del promotor de la situació urbanística dels terrenys;

– Permís accés a la xarxa de transport o distribució, quan la instal·lació vaja a connectar-se a una d'elles, o resguard acreditatiu d'haver depositat la garantia econòmica establida per a la seua sol·licitud;

– Documents acreditatius de la capacitat legal, tècnica i economicofinancera del promotor per a dur a terme el projecte, sense perjudici de la documentació exigible sobre l'acreditació de recursos econòmics i financers per a materialitzar el projecte abans d'atorgar les autoritzacions administratives;

– Documents que acrediten la disponibilitat, o compromís de disponibilitat, d'almenys un 25 % dels terrenys sobre els quals es projecte la central fotovoltaica quan es tracte de sòl no urbanitzable;

– Declaració responsable subscrita pel promotor de la instal·lació, que tota la documentació presentada és suficient i adequada a la sol·licitud instada;

– Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, que inclourà un pressupost d'execució dels treballs descrits.

– Llistat dels elements, espais, serveis i instal·lacions públiques afectats per l'actuació, així com de la seua titularitat administrativa, amb la finalitat de formular les consultes necessàries per a la valoració de les citades afeccions, durant la fase de consultes, sent el promotor el responsable de la seua identificació.

– Fulla resumeixen signada pel redactor del projecte. Reflectirà les principals característiques definitòries de la instal·lació:

• Paràmetres de disseny:

· Potència instal·lada i producció anual estimada (MWh/any).

· En cas de centrals fotovoltaiques, mòduls fotovoltaics: tecnologia de disseny, potència dels mòduls, nombre de mòduls, capacitat de producció (W/m²), superfície de cada mòdul.

· Sistema de subjecció i ancoratge: suports fixos o amb seguidors solars i tipus de fonamentació (correguda, mitjançant claves o unes altres).

· En cas de parcs eòlics, tipus aerogenerador: potència unitària, nombre d'aerogeneradors, altura de la boixa, diàmetre del rotor.

· Sistema d'evacuació: característiques constructives (tipus interior en edifici, d'intempèrie, etc.) i tècniques (potència i tensions nominals) de la subestació o centres de transformació, característiques constructives (línia aèria o cable subterrani) i tècniques (longitud, nombre de circuits, tensió nominal -kV-, capacitat -MVA-) de la línia elèctrica.

• Emplaçament:

· Parcel·les afectades: llistat indicant municipi, polígon i parcel·les afectades per la instal·lació i la superfície cadastral de cadascuna.• Àrea de la superfície ocupada, calculada com l'àrea definida pel perímetre envolupant de tots els equips i instal·lacions que componen la instal·lació, exclosa la línia d'evacuació.

• Àrea total vinculada, entesa com la suma de la superfície cadastral de totes les parcel·les associades a la instal·lació, amb excepció dels terrenys afectats per la línia d'evacuació (llevat que queden inclosos en les parcel·les anteriors).

• Pressupost d'execució material.

– Plànols d'emplaçament de la instal·lació i de localització de les instal·lacions i equips, inclusivament del sistema d'evacuació. S'entregarà en format gml, admés per l'administració pública i recollit en la NTI, norma tècnica d'interoperativitat. Es podran admetre a més alguns formats no oberts en consideració al seu ús generalitzat en el sector de l'arquitectura i enginyeria, com és el cas dels formats de disseny Shapefile o, en defecte d'això, formats de CAD convencionals: dxf, dwg o dgn. Si escau, s'adoptarà com a base topogràfica les sèries CV05 i CV20, cartografia oficial de la Comunitat Valenciana proporcionada per l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV). En tot cas, el sistema de coordenades emprat serà el mateix que el del citat mapa base (sistema de referència ETRS89 i en projecció UTM referit al Fus 30N).

Tots els documents presentats per a la tramitació d'expedients regulats en aquest decret llei (tant els indicats en aquest annex com els requerits per la legislació sectorial aplicable), tindran format digital i comptaran amb signatura digital vàlida de la persona tècnica projectista o del promotor de la instal·lació, segons corresponga. En cas que el format del document no permeta la signatura, s'acompanyarà una declaració responsable de l'autoria i veracitat de la informació incorporada, i que aquesta s'ajusta i és coherent amb la continguda en la resta de documents aportats.

Mapa web