Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, per la qual es resol la concessió de les ajudes convocades per la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8589 de 11.07.2019
Número identificador:  2019/7065
Referència Base de Dades:  006485/2019
 RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, per la qual es resol la concessió de les ajudes convocades per la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2019/7065]Atesa la Resolució de 27 de desembre de 2018 (DOGV 03.01.2019), del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comercio i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Tenint en compte la Resolució definitiva de 20 de juny de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia (DOGV 8579, 27.06.2019), de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds desistides de les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre, esmentada anteriorment.Tenint en compte la Resolució de 28 de juny de 2019 (DOGV 8582, 02.07.2019), de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Considerant que les ajudes que es concedeixen a través de la present resolució tenen la consideració d'ajudes de minimis regulades en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOU E 352/1, de 24 de desembre), de manera que, en tot cas, l'import de les esmentades ajudes no podrà fer que l'import total de les ajudes de minimis que reba la mateixa empresa durant o període de tres exercicis fiscals siga superior al límit de 200.000 euros.

Vista la proposta de concessió d'ajudes, formulada per la Comissió Tècnica Instructora, de conformitat amb el que es disposa en el resolc tretzé de la resolució de convocatòria.

En aplicació del que es disposa en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda publica, del sector públic instrumental i de subvencions; en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació de competències establida en l'article 12 de l'Ordre de 22/2016, on es delega en la persona titular de la Direcció General d'Indústria i Energia la competència per a resoldre la concessió o denegació de les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria, resolc:

Primer. Concessió i desestimació

1. Concedir les subvencions, amb càrrec a la línia de subvenció S0360 del capítol VII, del programa 722.20, Política industrial, del pressupost de la Generalitat per a 2019, a les empreses sol·licitants que s'assenyalen en l'annex I d'aquesta resolució, per les quanties d'ajuda i conforme a les despeses que s'han de justificar que s'hi detallen, amb les condicions que s'estableixen en la present resolució de concessió, en la convocatòria respectiva i en les bases reguladores d'aquestes.

2. Desestimar les sol·licituds d'ajudes presentades per les empreses que s'indiquen en l'annex II d'aquesta resolució, pels motius que s'hi detallen.Segon. Obligacions de les empreses beneficiàries

1. Les empreses beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

2. Les empreses beneficiàries hauran de realitzar el projecte, objecte de subvenció, en la forma descrita en la sol·licitud i en la corresponent memòria, i de manera que es complisca la finalitat de l'ajuda, respectant els costos aprovats. Si durant l'execució del projecte es produeixen circumstàncies excepcionals que modifiquen el seu desenvolupament previst, es procedirà per l'empresa beneficiària de la següent forma, d'acord amb la tipologia de la modificació:

a) Modificacions en el projecte que no alteren aspectes essencials d'aquest: S'hauran de comunicar electrònicament a la Direcció General d'Indústria i Energia i motivar adequadament l'absència d'impacte rellevant en el projecte d'inversió.

b) Modificacions en el projecte que alteren aspectes essencials: S'haurà de sol·licitar electrònicament la prèvia i expressa autorització de la Direcció General d'Indústria i Energia, que només procedirà si conclou que la valoració del projecte modificat no hauria sigut inferior a l'efectuada per la Comissió Tècnica Instructora ni altera l'objecte de la subvenció.

Les sol·licituds d'autorització de la modificació en cap cas podran suposar un increment en l'import de l'ajuda concedida. No serà admesa cap modificació de l'actuació subvencionada que comprometa la fi per al qual es va concedir l'ajuda o quan com a resultat d'aquesta modificació, la valoració del projecte haguera resultat inferior. En cap cas s'admetrà cap modificació el resultat de la qual reduïsca més del 50 % l'import del pressupost aprovat del projecte inicial.3. La inversió subvencionada haurà de mantindre's a la Comunitat Valenciana almenys durant tres anys, comptats a partir de la finalització del termini de justificació. Això no impedirà la substitució d'equips que hagen quedat obsolets o s'hagen avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantinga en la zona de què es tracte durant el període mínim establit.

4. En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, les empreses sol·licitants hauran d'actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació. Especialment hauran de comunicar els canvis en la representació, raó social o adreça de correu electrònic de l'empresa quan es produïsquen. Es consideraran correctament practicades les notificacions anteriors a la data de comunicació d'aquestes variacions a l'administració, que s'hagen dirigit a la persona representant o adreça de correu electrònic que figure inicialment en l'expedient.5. Les empreses beneficiàries hauran de comunicar igualment l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics, la qual cosa podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.Tercer. Termini de realització de les actuacions subvencionables

La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació de la subvenció. Excepcionalment, i prèvia sol·licitud justificada abans de l'expiració del termini anterior, la Direcció General d'Indústria i Energia podrà autoritzar l'ampliació d'aquest termini, sense que en cap cas aquesta puga superar els nou mesos des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta autorització imposarà a l'empresa l'obligació d'acreditar, mitjançant una addenda a l'informe de l'empresa auditora, la posada en funcionament de la inversió subvencionada dins del termini ampliat, i l'incompliment podrà suposar la revocació total o parcial de la subvenció, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament.

Quart. Despeses subvencionables

1. Només tindran la consideració de despeses subvencionables els que satisfan el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i s'enquadren en alguna de les categories:

a) Adquisició de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior, i a condició que siguen necessaris per a la creació, trasllat, ampliació o millora de l'establiment industrial o de les línies de producció. Se n'exclouen els ordinadors personals, servidors, impressores de documents, tauletes, consoles o similars, així com altres equips que no formen part directa de les línies de producció.b) Adquisició d'actius immaterials directament vinculats a la producció, incloent-hi, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. S'inclouen ací en tot cas les llicències de programari, excloses les que siguen de propòsit general com a sistemes operatius, aplicacions de xarxes, comunicacions o correu, paquets d'ofimàtica, edició i/o tractament de textos o imatges. També es consideraran actius immaterials el desenvolupament d'aplicacions a mesura vinculades directament a la producció, així com el pagament de costos per ús de solucions i aplicacions necessàries per a la producció, des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de justificació. També s'admetrà l'adquisició de drets de propietat industrial, com a patents, llicències o dissenys industrials, obtinguts de fonts externes en condicions de plena competència.c) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, per empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de 600 euros, IVA exclòs, per sol·licitud.d) Costos d'enginyeria industrial per col·laboracions externes que siguen intrínsecament necessaris per a alguna de les actuacions subvencionables, sempre que estiguen directament vinculats amb els actius que s'adquirisquen. En queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat. La partida d'enginyeria industrial màxima que es tindrà en compte per a calcular l'import de l'ajuda, no podrà superar ni el 15 % del total de les despeses subvencionables, ni l'import de 20.000 euros, IVA exclòs.2. Són també regles aplicables a les despeses subvencionables, les següents:

a) Només seran admissibles les despeses que s'acredite que han sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació, amb independència de la posada en funcionament dels actius subvencionats. No obstant l'anterior, s'admetran com a costos pagats en termini, els pagaments realitzats en 2018 en concepte de pagaments a compte, com a reserva o per a realitzar la comanda de l'actiu subvencionat, sempre que la seua posada en funcionament es realitze dins del període establit al resolc tercer, no admetent-se els pagaments anticipats en 2018 que superen el 75 % de l'import total d'adquisició, excepte en els supòsits d'arrendament financer.

b) Es consideraran també subvencionables els costos directes de trasllat, posada en funcionament o adaptació que s'acredite que corresponen exclusivament als actius adquirits.

c) En el cas d'arrendament financer, seran subvencionables les quotes pagades entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació, sempre que s'acredite amb la justificació, que el contracte d'arrendament inclou expressament l'obligació d'adquirir l'actiu al final del contracte d'arrendament.

d) Els costos subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

e) Només podran considerar-se subvencionables aquelles despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de la inversió a subvencionar i resulten estrictament necessaris, amb base en la descripció de les actuacions aportada en la memòria. Els costos hauran de tindre en la justificació a l'empresa auditoria un nivell de desglossament suficient per a valorar la seua adequació a l'activitat a la qual s'associen. Els conceptes amb un desglossament deficient podran ser considerats com no subvencionables sense necessitat de requeriment previ d'esmena.

f) No s'acceptaran operacions amb persones o entitats vinculades a l'empresa beneficiària, entenent-se com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en el punt 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

g) L'adquisició d'empreses no és subvencionable.

h) Quan l'import d'adquisició de l'actiu o servei d'enginyeria supere les quanties establides en la legislació vigent de contractació per al contracte menor, l'empresa beneficiària haurà de disposar d'almenys tres ofertes de diferents proveïdors, formulades amb caràcter previ a la contracció del compromís per al lliurament de l'actiu o realització del servei. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i quan no recaiga en la proposta econòmicament més avantatjosa, haurà de justificar-se expressament en una declaració responsable l'elecció menys econòmica. No obstant l'anterior, no serà necessari disposar de tres ofertes diferents quan la despesa s'haguera contractat amb anterioritat a la publicació d'aquesta resolució de concessió de les ajudes, o quan per les especials característiques de l'actiu o el servei, es justifique en una declaració responsable que no existeix en el mercat suficient nombre d'empreses que els presten o subministren. Totes dues declaracions responsables deuran, si escau, presentar-se davant l'empresa auditora per a la seua comprovació.

i) Els costos d'adquisició d'actius fixos de segona mà seran subvencionables sempre que complisquen a més els següents requisits:

1r. Que conste una declaració del venedor sobre l'origen dels béns i que aquests no han sigut objecte de finançament públic nacional o de la Unió Europea.

2n. Que el preu no siga superior al valor de mercat i, al mateix temps, siga inferior al cost de béns nous similars. Per a això, serà imprescindible presentar a l'empresa auditora al costat de la justificació, un certificat d'una empresa taxadora independent que certifique l'anterior.

3r. Que l'antiguitat del bé no supere el seu període màxim d'amortització segons s'indica en l'article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de Societats.

Si no es pot acreditar el que s'estableix en els punts anteriors, els costos de compra de segona mà no es consideraran subvencionables.

3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

Quart. Justificació de les ajudes

1. Les empreses beneficiàries podran presentar la documentació justificativa de les actuacions subvencionades fins al 31 d'octubre de 2019. En tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva, no es concediran pròrrogues ni ampliacions del termini de justificació anterior.2. La documentació de justificació hauran de presentar-la, obligatòriament, de forma telemàtica, utilitzant el procediment que està disponible en el Catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través d'https://sede.gva.es, apartat «Serveis on-line». Només serà admesa la documentació signada electrònicament, utilitzant per a això certificat de persona jurídica de l'empresa, o el seu cas un certificat electrònic de representació de persona jurídica, emès per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat. També podrà presentar-se la justificació i signar-se la documentació, amb certificat digital de la persona representant de l'empresa que conste en el Registre de Representants de la Generalitat.

3. La documentació justificativa que haurà de presentar-se inclou els següents documents:

a) Model normalitzat de memòria justificativa i resum de dades bàsiques de les actuacions, signats electrònicament.

b) Taula normalitzada de compte justificatiu, signada per l'empresa beneficiària i avalada per l'informe d'auditoria.

c) Model normalitzat d'informe d'empresa auditora inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 4, 5, 6 i 7, de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, signat electrònicament.

d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions indicades en el punt 5, apartat g, del resolc nové de la convocatòria.4. Tots i cadascun dels models normalitzats i documents necessaris per a realitzar la justificació de la subvenció concedida estaran disponibles per a les empreses beneficiàries, juntament amb la guia aclaridora, en la seu electrònica, a la qual poden accedir a través de l'enllaç http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos/id_proc=18295, apartat Impresos associats.

5. La justificació a l'empresa auditora dels costos subvencionables es farà mitjançant la presentació de les factures o documents comptables de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i l'acreditació del seu pagament. L'acreditació del pagament es realitzarà amb la següent documentació:

a) Transferència bancària: Còpia del resguard de la transferència en el qual figure el número de factura o, en defecte d'això, el concepte abonat i còpia del càrrec en compte corresponent.

b) Xecs i pagarés: Còpia del xec o pagaré signat i còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent. No s'admeten xecs al portador.

c) Efectes o altres instruments mercantils garantits: Còpia del document o contracte i l'acreditació del pagament al proveïdor per l'entitat que l'haguera realitzat.

No s'admetran pagaments en metàl·lic ni pagaments per finestreta d'entitats de crèdit.

6. L'òrgan instructor podrà requerir la informació addicional que estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.Cinqué. Minoració i reintegrament

1. Procedirà la minoració de les ajudes, amb pèrdua parcial o total del dret al cobrament de la subvenció, o si escau, el reintegrament de les ajudes concedides, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament, en els supòsits que les empreses beneficiàries incomplisquen les obligacions i requisits que s'estableixen en la present resolució, en la convocatòria o en les bases reguladores, especialment en els següents suposats:

a) Incompliment de les finalitats per als quals es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de la realització del projecte aprovat o alteració no justificada de les despeses subvencionables.

c) Nul·la o insuficient justificació de la subvenció.

d) Concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques per als mateixos costos subvencionables.

e) En els casos en què concórrega alguna de les causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei general de subvencions.2. Quan el compliment per l'empresa beneficiària s'aproxime significativament al compliment total i s'acredite per aquesta una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos i de les condicions de l'atorgament, la minoració o si escau, el reintegrament es calcularà proporcionalment a la part del projecte que no compleix les finalitats, que no s'ha executat o que no s'ha justificat.

3. A l'efecte del que es disposa anteriorment, es considerarà que s'ha produït un incompliment total, que comporta la revocació de la subvenció i, si escau, el reintegrament total de l'ajuda pagada, més els interessos de demora des del pagament de la subvenció, en els següents casos:

a) Modificació no autoritzada d'alguna de les característiques essencials del projecte aprovat.

b) Execució o justificació inferior al 50 % de l'import del projecte aprovat inicial, o del 90 % del projecte modificat prèvia autorització.c) Alteració substancial de les finalitats per als quals es va concedir la subvenció.

4. En el cas que l'import justificat fora inferior a la inversió aprovada, la subvenció concedida es minorarà proporcionalment en la quantia corresponent. En tot cas, en el cas que l'import d'inversió justificat no aconseguirà el pressupost mínim subvencionable establit en la convocatòria (25.000 €, IVA exclòs), s'acordarà una revocació total del dret a cobrament de la subvenció.

Sisé. Informació i publicitat

Conforme amb el que s'estableix en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, totes les empreses beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per aquesta convocatòria, deuran donar l'adequada publicitat a aquesta. La publicitat d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. El compliment d'aquesta obligació es justificarà obligatòriament davant l'empresa auditora, mitjançant impressió de la pantalla de la web de l'empresa beneficiària, en la qual conste la concessió de l'ajuda per la conselleria concedent, l'import concedit i una referència genèrica del projecte d'inversió per al qual es concedeix l'ajuda. L'incompliment d'aquesta obligació de publicitat podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides al resolc cinqué d'aquesta resolució.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. Igualment, podrà interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 9 de juliol de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: Maria Empar Martínez Bonafé.

Mapa web