Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8582 de 02.07.2019
Número identificador:  2019/6654
Referència Base de Dades:  006186/2019
 RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2019/6654]Antecedents

Primer. Mitjançant Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, corregida per la Resolució de 8 de gener de 2019, es va efectuar la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Segon. En el punt 1 del resolc segon d'aquesta convocatòria, es va establir que les ajudes convocades es finançaven amb càrrec a la línia S0360 del programa pressupostari 11.02.03.722.20, capítol VII, fins a un import global màxim de 32.295.000 euros, establint una distribució inicial per sectors de l'import global màxim d'aquesta convocatòria, sense perjudici que a la mateixa se li atorgava expressament un caràcter estimatiu.

Tercer. En el punt 5 del resolc segon de l'esmentada resolució de convocatòria s'estableix que en funció de l'import d'ajuda sol·licitat en cada sector, i a fi de poder atendre el nombre més gran possible de sol·licituds, la distribució estimativa del punt anterior podria redistribuir-se proporcionalment entre els sectors que resulten deficitaris, sense necessitat de nova convocatòria. No obstant això, aquesta redistribució definitiva serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb caràcter previ a la resolució de concessió, sense que tal publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre, ni modificarà el termini de justificació.

Quart. Segons el certificat de l'òrgan instructor que figura en l'expedient, en l'esmentada convocatòria s'han revisat i avaluat totes les sol·licituds d'ajudes presentades, i han resultat els següents imports màxims d'ajudes aprovades que pogueren correspondre per sector:Sectors Crèdit estimat inicial Import màxim d'ajuda

Calçat 2.153.000,00 € 1.871.332,31 €

Ceràmic 2.153.000,00 € 1.072.319,32 €

Metal·lomecànic 2.153.000,00 € 5.702.431,11 €

Tèxtil 2.153.000,00 € 3.357.973,48 €

Joguet 2.153.000,00 € 257.512,62 €

Marbre 2.153.000,00 € 318.005,80 €

Fusta-moble i il·luminació 2.153.000,00 € 2.258.155,27 €

Químic 2.153.000,00 € 2.143.965,76 €

Automoció 2.153.000,00 € 554.506,87 €

Plàstic 2.153.000,00 € 4.809.303,30 €

Envasos i embalatges 2.153.000,00 € 3.073.730,06 €

Productes infantils 2.153.000,00 € 0,00 €

Indústria del paper i arts gràfiques 2.153.000,00 € 2.992.001,92 €

Valorització de residus 2.153.000,00 € 1.002.200,50 €

Biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs 2.153.000,00 € 441.300,61 €

Totals 32.295.000,00 € 29.854.738,93 €

Cinqué. Atés que l'import total a concedir entre els sectors convocats (29.854.738,93 €), és inferior al crèdit total màxim previst per a la convocatòria (32.295.000 €), és possible redistribuir els crèdits inicialment previstos amb caràcter estimatiu, per a atendre totes les sol·licituds aprovades de tots els sectors, traslladant els crèdits sobrants en els sectors amb excedent, als sectors amb dèficit de crèdit inicial.Sisé. L'apartat 5 de l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que, en aquelles convocatòries, en les quals s'haja atribuït caràcter estimatiu a la distribució de la quantia màxima entre diferents crèdits pressupostaris, l'òrgan concedent haurà de publicar la distribució definitiva, amb caràcter previ a la resolució de concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.

Seté. D'acord amb tot l'anterior, i conforme al resolc quinzé de la convocatòria, on es delega en aquesta direcció general la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió com a òrgan concedent, resolc:

Primer

Redistribuir amb caràcter definitiu, de la següent manera, els crèdits estimatius establits en la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va efectuar la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana de la Comunitat Valenciana.Sectors Distribució inicial Distribució final

Calçat 2.153.000,00 € 1.871.332,31 €

Ceràmic 2.153.000,00 € 1.072.319,32 €

Metal·lomecànic 2.153.000,00 € 5.702.431,11 €

Tèxtil 2.153.000,00 € 3.357.973,48 €

Joguet 2.153.000,00 € 257.512,62 €

Marbre 2.153.000,00 € 318.005,80 €

Fusta-moble i il·luminació 2.153.000,00 € 2.258.155,27 €

Químic 2.153.000,00 € 2.143.965,76 €

Automoció 2.153.000,00 € 554.506,87 €

Plàstic 2.153.000,00 € 4.809.303,30 €

Envasos i embalatges 2.153.000,00 € 3.073.730,06 €

Productes infantils 2.153.000,00 € 0,00 €

Indústria del paper i arts gràfiques 2.153.000,00 € 2.992.001,92 €

Valorització de residus 2.153.000,00 € 1.002.200,50 €

Biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs

2.153.000,00 € 441.300,61 €

Totals 32.295.000,00 € 29.854.738,93 €Segon

Acordar la publicació d'aquesta redistribució definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense que tal publicació implique l'obertura d'un nou termini de presentació de sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.València, 28 de juny de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: Maria Empar Martínez Bonafé.

Mapa web