Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6529 de 26.05.2011
Número identificador:  2011/6066
Referència Base de Dades:  006169/2011
 DECRET 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local. [2011/6066]

PREÀMBULL'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix, en l'article 12, que la Generalitat ha de vetlar per la protecció i defensa de la identitat, els valors i els interessos del poble valencià i pel respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i al seu patrimoni històric, i amb este fi assumix, en l'article 49.1.5a, la competència exclusiva en matèria de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí del que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola.

Per la seua banda, la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, va introduir en la nostra legislació la nova categoria de béns immobles de rellevància local, definint-los com aquells béns immobles que posseïxen valors històrics, artístics, arquitectònics, arqueològics, paleontològics o etnològics en grau rellevant, en l'àmbit comarcal o local, encara que sense la singularitat pròpia dels béns declarats d'interés cultural.

El procediment per a la inscripció d'estos béns en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, afectat simultàniament per la legislació urbanística i patrimonial, ha oferit als ajuntaments un eficaç sistema perquè, des de l'exercici de la seua autonomia constitucionalment garantida, i a través dels seus catàlegs de béns i espais protegits, puguen proposar que els immobles més significatius del seu terme municipal siguen declarats béns immobles de rellevància local, i d'esta manera, accedisquen al règim de protecció específic establit per a esta categoria de béns, així com a les mesures de foment que la llei reserva per als béns inventariats.Si bé la llei partix de la presumpció que en tots els municipis de la Comunitat Valenciana ha d'haver-hi béns d'esta naturalesa, amb la sol·licitud que l'absència de béns siga justificada expressament en el mateix Catàleg no es produïx una recepció en bloc en l'inventari general de tots els immobles inclosos en els catàlegs municipals, sinó únicament d'aquells que tenen una especial significació cultural en l'àmbit local o comarcal.

Per tant, l'elaboració dels catàlegs municipals de béns i espais protegits, feta per equips pluridisciplinaris i que comporta l'estudi i l'avaluació de tots els camps d'interés patrimonial immoble del municipi, i en concret a través de l'informe vinculant que respecte d'estos béns ha d'emetre la conselleria competent en matèria de cultura, permetrà seleccionar els que mereixen la consideració de béns immobles de rellevància local.

L'escassa i difícil adaptació dels catàlegs al que disposa la norma va aconsellar que amb la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, es procedira a dotar d'un nou impuls esta figura legal, tant per mitjà de la concreció d'un sistema extraordinari de declaració per part de la Conselleria, com a través del reconeixement, pel ministeri de la llei, de determinades categories d'elements de contrastat interés cultural, com són els nuclis històrics tradicionals, així denominats d'acord amb la legislació urbanística, els pous o caves de neu, o neveres, les ximeneres de tipus industrial de rajola d'abans de 1940, els antics molins de vent, les barraques tradicionals de la comarca de l'Horta de València, les llotges i sales comunals anteriors al segle xix, l'arquitectura religiosa anterior a l'any 1940, incloent-hi els calvaris tradicionals que estiguen concebuts autònomament com a tals, i els plafons ceràmics exteriors anteriors a l'any 1940.L'entrada en vigor d'esta disposició i la consegüent necessitat d'actualització dels catàlegs fan necessària l'aprovació d'una norma de rang reglamentari que concrete la naturalesa i el règim d'intervenció d'estos béns.

Per tant, objecte d'este decret és desplegar els distints procediments de declaració dels béns immobles de rellevància local, concretar-ne el règim de protecció per mitjà de la fixació d'uns continguts mínims per a les fitxes de catàleg i establir un règim transitori de protecció per als béns que ja posseïxen la consideració de béns immobles de rellevància local fins a l'aprovació definitiva dels corresponents catàlegs municipals de béns i espais protegits.

L'escassa regulació existent sobre els denominats nuclis històrics tradicionals ha generat una sèrie d'interrogants que mereixen el desplegament d'una normativa específica que, des de la base de la iniciativa municipal, en facilite la identificació i tutela.

La singularitat d'estos espais ha de ser tinguda en compte, ja que les variades transformacions urbanes dutes a terme durant anys als municipis espanyols, la disparitat tipològica i demogràfica dels pobles de la Comunitat Valenciana i el seu estat de conservació exigixen un tractament diferenciat per a cada un. Per tant, ha d'exigir-se, afegida als requisits establits per a estos espais en la legislació urbanística, una especial rellevància arquitectònica que avale el seu interés patrimonial com a béns immobles de rellevància local, i que en justifique la subjecció al règim de protecció i l'accés a les mesures de foment que, per a esta categoria de béns, establix la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

En conseqüència, en el present decret s'establixen els requisits perquè un Nucli Històric Tradicional, o una part, dels així denominats d'acord amb la legislació urbanística, adquirisca la consideració de Bé Immoble de Rellevància Local i el règim jurídic que li serà aplicable, adaptant els requisits establits per als béns d'interés cultural amb la categoria de conjunts històrics al valor cultural d'estos espais.Finalment, el capítol II del decret consta d'un únic article que té com a fi concretar el procediment administratiu per a la declaració dels denominats béns immaterials de rellevància local.

Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta de la consellera de Cultura i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 de maig de 2011,DECRETECAPÍTOL I

Dels Béns Immobles de Rellevància LocalArticle 1. Objecte

El present decret té com a objecte desplegar els distints procediments de declaració dels béns immobles de rellevància local, concretar el règim de protecció d'estos béns per mitjà de l'establiment d'uns continguts mínims per a totes les fitxes de catàleg i fixar un règim transitori de protecció per als béns que ja tenen la consideració de béns immobles de rellevància local o que es troben en tramitació per a la declaració fins a l'aprovació definitiva dels corresponents catàlegs municipals de béns i espais protegits.

Article 2. Definició de Bé Immoble de Rellevància Local

1. Són béns immobles de rellevància local aquells immobles que posseïxen en l'àmbit comarcal o local valors històrics, artístics, arquitectònics, arqueològics, paleontològics o etnològics en grau rellevant, encara que sense la singularitat pròpia dels béns declarats d'interés cultural, i que així siguen declarats dins d'alguna de les categories establides en l'article següent, d'acord amb els procediments establits en el present decret.

2. Sense perjuí de la definitiva avaluació i inscripció en els catàlegs municipals de béns i espais protegits corresponents, tenen, així mateix, la consideració de béns immobles de rellevància local els elements individuals a què es referix la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, i els nuclis històrics tradicionals que així es delimiten i reconeguen d'acord amb el que disposa este decret.Article 3. Classes de béns immobles de rellevància local

1. Els béns immobles de rellevància local s'han d'inscriure en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià atenent la qualificació següent:

a) Monuments d'interés local. Són immobles i edificacions que constituïxen realitzacions arquitectòniques, escultòriques o d'enginyeria d'importància local, comarcal o provincial. Tenen esta consideració, amb caràcter general, els elements següents, a què es referix la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià: les esglésies, els convents, els santuaris, les ermites i els ermitoris, els calvaris i els monestirs, anteriors a 1940, i les llotges i les sales comunals anteriors al segle xix.

b) Nuclis històrics tradicionals, amb la categoria de béns de rellevància local (NHT-BRL). Són aquells àmbits urbans compresos en la delimitació urbanística i que a més es caracteritzen per compondre agrupacions diferenciades d'edificacions que conserven una trama urbana, una tipologia diferenciada o una silueta històrica característica, o una combinació d'estes peculiaritats, que tenen una relació entre si, pels seus destacats valors patrimonials en l'àmbit local, comarcal o provincial. Estos espais, a fi de diferenciar-los dels nuclis històrics tradicionals establits en la legislació urbanística, els denominem NHT-BRL.c) Jardins històrics d'interés local. Són aquells espais delimitats producte de l'ordenació per l'home d'elements naturals, a vegades complementats amb estructures de fàbrica, i l'interés dels quals prové del seu origen o dels seus valors estètics, sensorials o botànics.

d) Espais etnològics d'interés local. Són aquells paratges, construccions o instal·lacions o conjunt seus vinculats a la cultura, a les formes de vida tradicionals i a les activitats pròpies i representatives del seu àmbit local, comarcal o provincial. Amb caràcter general tenen esta consideració els elements següents, a què es referix la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià: els pous o caves de neu, o neveres, les ximeneres de tipus industrial de rajola d'abans de 1940, els antics molins de vent, les barraques de la comarca de l'Horta de València i els plafons ceràmics exteriors anteriors a 1940.e) Llocs històrics d'interés local. Són els llocs vinculats a esdeveniments o records del passat, a tradicions o a creacions culturals o de la naturalesa i a obres humanes que posseïxen un valor rellevant per a la memòria popular.

f) Espais de protecció arqueològica o paleontològica. Són els jaciments arqueològics i els paleontològics d'especial valor per al municipi, la comarca o la província.

2. A l'efecte del que disposa este decret, s'entenen com a béns immobles de rellevància local de caràcter individual totes les categories de béns de rellevància local descrites en l'apartat anterior, excepte els nuclis històrics tradicionals (NHT-BRL) de l'incís b.Article 4. Procediment ordinari per a la declaració

1. De conformitat amb el que disposa l'article 47 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, correspon als ajuntaments, a través de la corresponent aprovació o modificació del seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits, en els termes establits en la legislació urbanística, proposar justificadament els béns pertanyents al seu terme municipal que aspiren a ser reconeguts com a béns immobles de rellevància local de caràcter individual, així com la inclusió o l'exclusió del seu àmbit delimitat urbanísticament, o d'una part, com a Nucli Històric Tradicional, amb la categoria de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL), en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.2. La conselleria competent en matèria de cultura, per mitjà de l'informe vinculant exigit per l'article esmentat, ha d'avaluar la proposta municipal i determinar l'existència o no de valors culturals suficients en els béns proposats per a la declaració com a béns immobles de rellevància local, així com la idoneïtat del seu règim de protecció.Article 5. Procediment extraordinari de declaració

1. En virtut d'allò exposat en l'apartat 4 de l'article 47 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural, quan observe l'existència d'un bé que haja d'inscriure's en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià amb la categoria de Bé de Rellevància Local, ho ha de comunicar a l'ajuntament, a l'efecte que manifeste la seua voluntat d'incloure'l o no en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits.

2. En el cas que l'Ajuntament mostre el seu compromís formal, per mitjà d'un document oficial, de procedir en un termini raonable de temps a incloure el bé en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits amb la categoria de Bé de Rellevància Local, i es comprometa a adoptar totes les mesures urbanístiques necessàries per a conservar la integritat de l'immoble i dels seus valors culturals, la conselleria competent en matèria de cultura desistirà d'incoar el procediment per a la declaració d'ofici.

3. En els casos en què l'Ajuntament no adquirisca el compromís formal d'incloure'l en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits, o no justifique l'absència de valors suficients per a la declaració, la conselleria competent en matèria de cultura podrà, seguint el procediment establit en la llei, declarar-lo i acordar-ne la inscripció amb la categoria de Bé de Rellevància Local en la secció segona de l'Inventari del Patrimoni Cultural Valencià.

4. En tot cas, i amb els tràmits previs regulats en els apartats 1 i 2 del present article, la conselleria competent en matèria de cultura podrà, seguint el procediment establit en la llei, declarar com a béns immobles de rellevància local aquells béns la proposta dels quals siga producte d'estudis promoguts per l'òrgan directiu competent en matèria de patrimoni cultural.

5. La incoació dels procediments d'ofici per a la declaració de béns immobles de rellevància local correspon al centre directiu amb competències en matèria de patrimoni cultural i ha de ser objecte de publicació oficial.

6. La declaració del bé i la inscripció corresponent en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià s'han de fer per orde de la conselleria competent en matèria de cultura, amb l'audiència prèvia de l'Ajuntament i dels propietaris de l'immoble, i oïda almenys una institució consultiva, i han de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Esta declaració no eximix els ajuntaments de l'obligatòria inclusió d'estos immobles en el Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits.7. Per als procediments de declaració d'ofici previstos en este article són aplicables els terminis i efectes establits en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, per a la declaració de béns immobles d'interés cultural.Article 6. Declaracions de béns immobles de rellevància local com a conseqüència d'un procediment de declaració o complementació d'un Bé d'Interés Cultural

1. Tenen la consideració de Bé de Rellevància Local, i amb esta denominació han de ser inclosos en els catàlegs de béns i espais protegits corresponents, els immobles que, tal com disposa l'article 28 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, així figuren en el decret del Consell pel qual es declara un Bé d'Interés Cultural.

2. La mateixa consideració tenen aquells béns que així figuren en les complementacions de declaracions de béns d'interés cultural, efectuades fent ús de l'habilitació establida en la disposició transitòria primera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

3. Fins a la inscripció definitiva en el Catàleg de Béns i Espais Protegits corresponent, el règim de protecció d'estos immobles és el disposat en la normativa provisional de protecció prevista en la disposició de declaració o de complementació del Bé d'Interés Cultural, o, si és el cas, el disposat en el present decret.

Article 7. Règim de protecció dels béns immobles de rellevància local de caràcter individual

De conformitat amb el que disposa l'article 50 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, el règim de protecció dels béns immobles de rellevància local s'ha de concretar en allò especificat en la seua fitxa del catàleg, que en tot cas ha de contindre els camps que s'establixen en l'annex I del present decret.

Article 8. Règim de protecció dels nuclis històrics tradicionals amb categoria de béns de rellevància local

La fitxa del catàleg que, de conformitat amb el que disposa l'article 50 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, conté el règim de protecció del Nucli Històric Tradicional amb la categoria de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL), ha d'elaborar-se, conforme al model establit en l'annex II d'este decret, seguint els criteris següents:

1. Delimitar amb precisió, gràficament i literalment, l'àmbit que configura el Nucli Històric Tradicional amb la consideració de Bé de Rellevància Local. S'elaborarà seguint els criteris exposats en la lletra b de l'apartat 1 de l'article 3.

2. Garantir, en la mesura que siga possible, el manteniment de l'estructura urbana, de les característiques generals de l'àmbit i de la silueta paisatgística, evitant l'alteració d'edificabilitat, la modificació d'alineacions, les parcel·lacions i les agregacions d'immobles, llevat que contribuïsquen a la millor conservació del nucli.

3. Incentivar la rehabilitació urbana de manera que facilite el manteniment i la recuperació de l'ús residencial i les activitats tradicionals, així com la incorporació de nous usos que, sent compatibles amb la caracterització i naturalesa del nucli, ajuden a la revitalització social, cultural i econòmica.

4. Articular, amb la resta del Catàleg, la protecció individualitzada dels immobles més significatius i fomentar la conservació i rehabilitació de tots aquells que contribuïsquen a la caracterització patrimonial, arquitectònica i ambiental del nucli.

5. Regular que les noves edificacions i substitucions s'adapten a l'ambient i als referents tipològics tradicionals, que s'hauran de determinar a este efecte. En concret, s'hi han de tindre en compte, entre d'altres aspectes, l'edificabilitat, l'ocupació parcel·lària, la disposició volumètrica, l'escala i la forma de l'envoltant, la tipologia i els materials de cobertura, l'encontre de forjats i cobertes respecte de les façanes, la composició de les façanes, la seua geometria i la disposició de buits i volades, així com l'ús de materials, acabats, ornamentació i cromatismes.

6. Contindre mesures d'ornament d'edificis i espais urbans, que regulen amb caràcter limitador la instal·lació de cartells, publicitat, marquesines, lones i qualsevol altre element que puga resultar distorsionador de l'escena i l'ambient urbans.

7. Pel que fa a espais o vials, regular els criteris de reurbanització, incloent-hi, entre d'altres aspectes, la reposició o renovació de paviments, l'enjardinament i la plantació d'arbres, el mobiliari urbà, les senyalitzacions, l'eliminació de barreres arquitectòniques, l'enllumenat i la resta d'elements amb incidència ambiental. Així mateix, regular, sense perjuí del que establix el títol III de la Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana, l'assignació d'ús i ocupació de les vies públiques, l'accessibilitat i l'estacionament de vehicles, prioritzant, en la mesura que siga possible, l'ús de vianants i ciclistes, el transport públic i la dotació d'estacionaments per a residents, a fi d'evitar al màxim les afeccions del trànsit rodat. S'hi ha de tindre particularment en consideració el manteniment de les pràctiques rituals o simbòliques tradicionals.8. Determinar que tota instal·lació urbana elèctrica, telefònica o d'una naturalesa similar se situe en llocs que no perjudiquen la imatge característica del Nucli Històric Tradicional.Article 9. Gestió i disciplina urbanística dels béns immobles de rellevància local

1. Correspon als ajuntaments exercir en primer terme, i sense perjuí de la competència concurrent de la Generalitat, les mesures de gestió i disciplina urbanística, incloent-hi el règim sancionador, sobre els béns immobles de rellevància local, d'acord amb el que disposen el present decret, la legislació urbanística valenciana i tota altra normativa d'aplicació.

2. Els ajuntaments han d'atorgar totes les llicències municipals, i actes de naturalesa anàloga, que s'ajusten a les determinacions de la fitxa del catàleg corresponent, i les ha de comunicar, simultàniament a la notificació, a l'interessat, en la forma establida en l'article 14 del present decret.

3. De la concessió de llicències municipals o d'altres actes de naturalesa similar que contravinguen al que disposa el present decret, són responsables els ajuntaments que els dicten, en els termes establits en la legislació urbanística.Article 10. Règim transitori de protecció

1. Fins a la inclusió definitiva en el Catàleg de Béns i Espais Protegits corresponent, en els béns per als quals els ajuntaments manifesten el compromís formal d'iniciar els tràmits urbanístics oportuns per a declarar-los béns immobles de rellevància local, així com per als elements individuals compresos en la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, únicament es permeten, amb la llicència municipal prèvia o un document de naturalesa anàloga, actuacions de conservació i manteniment.2. A l'efecte del que disposa el present decret, són actuacions de conservació i manteniment aquelles tendents a evitar el menyscabament produït pel transcurs del temps, i que tenen com a fi mantindre l'edifici en correctes condicions de seguretat, salubritat i ornament, sense que en cap cas, es puga alterar l'estructura portant, l'estructura arquitectònica, la distribució interior ni el disseny exterior de l'immoble, incloent-hi els elements artístics i els acabats ornamentals.3. No obstant això, en casos excepcionals, i justificats, els ajuntaments, amb un informe previ municipal, poden demanar a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de cultura un informe sobre la viabilitat patrimonial d'intervencions que superen el règim descrit en l'apartat anterior, com a mitjà de donar cobertura administrativa a actuacions de més abast.Article 11. Entorns transitoris de protecció

1. Per als monuments d'interés local previstos en l'apartat 1 de l'article 10, i fins a l'aprovació o modificació del Catàleg de Béns i Espais Protegits corresponent, són aplicables els entorns de protecció següents:

a) Per als situats en àmbits urbans: l'espai resultant de sumar a l'illa on s'ubica l'immoble els espais públics limítrofs, incloent-hi les façanes que entren en contacte amb els dits espais públics.b) Per als situats en àmbits no urbans: l'espai comprés en una distància 50 metres, a comptar des del contorn extern del bé o dels seus hipotètics vestigis.

2. Quan estos elements es troben en un Nucli Històric Tradicional amb la consideració de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL), en l'àmbit d'un Conjunt Històric declarat o en l'entorn de protecció d'un Monument, Jardí Històric o Espai Etnològic, no serà necessari dotar-los d'un entorn específic de protecció.

3. S'entén que l'entorn de protecció dels plafons ceràmics exteriors és la façana on s'ubiquen, sense que este fet supose la protecció material de la façana, sinó el manteniment d'unes condicions d'ornament i permanència patrimonialment adequades.

Article 12. Règim de protecció dels entorns dels béns immobles de rellevància local

En estos àmbits, l'Ajuntament ha de vetlar perquè es respecten els tipus edificatoris tradicionals, així com el cromatisme, els materials i la disposició de buits quan es tracte de zones urbanes, i ha de garantir la preservació del paisatge rural tradicional quan es tracte d'àmbits rústics, evitant en tot cas que la situació o les dimensions de les edificacions o instal·lacions en pertorben la contemplació.Article 13. Cauteles arqueològiques, documentació i declaració de ruïna en els béns immobles de rellevància local i els seus entorns

1. El subsòl dels béns immobles de rellevància local té la consideració d'àrea de vigilància arqueològica, i en conseqüència, se li han d'aplicar les cauteles arqueològiques establides en l'article 62 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

2. La mateixa consideració tenen, en els monuments d'interés local, els àmbits compresos pels espais públics limítrofs, quan es troben en àrees urbanes, i per 50 metres a comptar dels seus límits exteriors, quan es troben en àrees no urbanes.

3. En els entorns dels béns immobles de rellevància local no previstos en els apartats anteriors, l'establiment de cauteles arqueològiques en el subsòl o en l'entorn de protecció depén del que establisca la fitxa de catàleg corresponent.

4. En cada Nucli Històric Tradicional amb la categoria de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL), es podran delimitar, depenent de la possible existència de vestigis arqueològics, una o diverses àrees de vigilància arqueològica.

5. L'estudi relatiu al projecte d'intervenció previst en l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, només és exigible si es tracta d'intervencions de rehabilitació integral en monuments d'interés local.6. El règim de la declaració de ruïna establit en l'apartat 7 de l'article 50 de la llei esmentada únicament es pot aplicar si es tracta de béns immobles de rellevància local de caràcter individual.

7. L'Ajuntament ha de garantir, en els nuclis històrics tradicionals amb la consideració de béns de rellevància local (NHT-BRL) i en els entorns dels béns immobles de rellevància local, amb caràcter general, l'edificació substitutòria d'acord amb els criteris establits en els articles 8 i 12 del present decret.Article 14. Règim de comunicació de llicències dels béns immobles de rellevància local

1. A l'efecte de complir el que disposa l'apartat 4 de l'article 50 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, la comunicació de llicències a la conselleria competent en matèria de cultura s'ha de fer a través de les seues direccions territorials i s'han d'acompanyar, en tot cas, d'un informe tècnic municipal que avale que la intervenció s'ajusta al règim de protecció establit en la fitxa de catàleg corresponent. En el cas que no hi haja fitxa de catàleg o que no es trobe adaptada al que disposen la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, i el present decret, l'informe haurà de certificar la falta de transcendència patrimonial de la intervenció i l'avinença amb la conservació i el manteniment de l'immoble.2. En els nuclis històrics tradicionals amb categoria de béns de rellevància local (NHT-BRL), únicament és necessari enviar a la conselleria competent en matèria de cultura les llicències, o actes de naturalesa anàloga, d'enderrocament o nova planta, les d'intervenció en immobles catalogats individualment com a béns immobles de rellevància local i aquelles en espais públics que afecten la morfologia, la trama urbana o la silueta paisatgística del nucli.

3. En els entorns de protecció dels béns immobles de rellevància local, i excepte requeriment exprés, no és necessària la comunicació de llicències a la conselleria competent en matèria de cultura.Article 15. Procediment d'excepció del reconeixement previst en la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià

De conformitat amb el que disposa el paràgraf segon de la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, la conselleria competent en matèria de cultura, mitjançant una resolució singular o a través de l'informe a què es referix l'article 47.3 de la Llei, pot exceptuar del reconeixement com a béns immobles de rellevància local aquells elements que, analitzats singularment, no acrediten valors culturals suficients per a la inscripció en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià.

Article 16. Drets de tanteig i retracte

Els béns immobles de rellevància local subjectes a la Llei de Propietat Horitzontal, els immobles ubicats en nuclis històrics tradicionals, declarats béns de rellevància local (NHT-BRL) però que no posseïsquen esta consideració amb caràcter individual, els immobles ubicats als entorns de protecció de béns immobles de rellevància local i aquells sobre els quals s'ubiquen els plafons ceràmics, no són objecte dels drets d'adquisició preferent que l'article 22 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, establix a favor de les administracions públiques.

Article 17. Inscripció en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià

1. La inscripció definitiva d'un immoble en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià ha de ser objecte de publicació oficial i l'ha de fer, de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural, després de l'aprovació definitiva del Catàleg de Béns i Espais Protegits corresponent, o conjuntament amb la resolució de la conselleria competent en matèria de cultura que declare l'immoble Bé de Rellevància Local.

2. Així mateix, han de ser objecte d'inscripció definitiva, amb la denominació de BRL (inscrit D), els immobles en què la consideració de béns immobles de rellevància local deriva de la inclusió en un expedient de declaració de Bé d'Interés Cultural o de complementació de bé.En cap cas esta inscripció eximix els ajuntaments d'incloure estos immobles en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits.3. Així mateix, l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural ha d'inscriure provisionalment, en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, els béns immobles següents:a) Els béns a què es referix la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, dels quals tinga coneixement, fins que no hagen sigut reflectits en el catàleg municipal corresponent, amb la denominació de BRL (genèric).

b) Els immobles pels quals els ajuntaments han mostrat el compromís formal d'incloure'ls en el Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits, fins que no hagen sigut reflectits en el document mencionat, amb la denominació de BRL (acceptat).

c) Els béns per als quals s'ha incoat un procediment de declaració d'ofici, en algun dels casos previstos en l'article 5 del present decret, amb la denominació de BRL (incoat).d) Aquells béns proposats en els catàlegs municipals de béns i espais protegits corresponents i que, havent sigut tramitats conforme al procediment ordinari establit en l'article 47 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, disposen de l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de cultura i només els falte l'aprovació definitiva per l'organisme competent en matèria d'urbanisme. Estos béns s'han d'inscriure provisionalment amb la denominació de BRL (en tramitació).

Article 18. Inscripció en el Registre de la Propietat

1. Correspon als ajuntaments sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció de la declaració de béns de rellevància local dels immobles que així siguen inscrits en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià com a conseqüència de l'aprovació o modificació corresponent del Catàleg de Béns i Espais Protegits; i a la Generalitat quan la inscripció es faça per resolució de la conselleria competent en matèria de cultura.

2. No és preceptiva la inscripció de la condició de Bé de Rellevància Local en el Registre de la Propietat dels immobles previstos en l'article 16 del present decret.

CAPÍTOL II

Dels Béns Immaterials de Rellevància LocalArticle 19. Procediment de declaració dels béns immaterials de rellevància local

La declaració dels béns immaterials de rellevància local i la inscripció corresponent en la secció cinquena de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià s'han de fer de conformitat amb el que disposa l'article 56 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, amb les particularitats següents:1. La incoació del procediment correspon al centre directiu amb competències en matèria de patrimoni cultural, s'ha de notificar a les entitats públiques i privades directament relacionades amb la pràctica o el coneixement de què es tracte i ha de ser objecte de publicació oficial.

2. La declaració del bé i la inscripció corresponent en la secció cinquena de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià s'han de fer per orde de la conselleria competent en matèria de cultura, i s'han de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica

Els béns immobles de rellevància local de caràcter individual i els nuclis històrics tradicionals que en el moment de l'entrada en vigor del present decret ja han sigut reconeguts com a béns immobles de rellevància local han de continuar regint-se per la seua fitxa del catàleg.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament

S'autoritza el conseller o la consellera amb competències en matèria de cultura perquè dicte els actes i les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'este decret.Segona. Entrada en vigor

El present decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 20 de maig de 2011El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZLa consellera de Cultura i Esport,

TRINIDAD MARÍA MIRÓ MIRA

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>

Mapa web